Reviderad Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder."

Transkript

1 Reviderad Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto:

2 Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans... 1 Innehållsförteckning... 2 Val av assistansanordnare... 3 Allmänt om personlig assistans... 3 Individuell plan... 3 Underlag för insatsens innehåll... 3 Avtal... 4 Vid rekryteringen av personliga assistenter... 4 Genomförandeplan... 4 Planering av beviljade assistanstimmar... 4 I avvaktan på Försäkringskassans beslut och överklagan... 5 Assistans vid sjukhusvistelse... 5 Vad händer om Du vill byta assistent?... 5 Introduktion och information... 6 Sekretess... 6 Kompetensutveckling, fortbildning och handledning... 7 Assistentens arbetsmiljö... 7 Assistentens arbetsschema och uppsägningstid... 7 Det gemensamma ansvaret... 8 Månadsrapport/Assistansräkning... 8 Personlig assistans och sjukvårdsuppgifter... 8 Makars och föräldrars ansvar... 9 Rådgivning och annat personligt stöd, Råd och stöd... 9 Bostadsanpassning... 9 Synpunkts och klagomålshantering av 9

3 Val av assistansanordnare Du kan välja kommunen eller en privat utförare som assistansanordnare eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare. Stödet ska ges av ett begränsat antal personer, personliga assistenter. Du har ett stort inflytande över valet av dina assistenter. Kommunens biståndshandläggare eller Försäkringskassan gör en bedömning av ditt behov och fattar beslut om hjälp. Allmänt om personlig assistans Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov (hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av- och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov. För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan en person fyller 65 år och därefter kan antalet assistanstimmar inte utökas. Ansökan om utökad hjälp efter det att en person fyllt 65 år får i stället ske enligt socialtjänstlagen (SoL). Den assistansberättigade kan välja att få assistansen genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita till exempel ett kooperativ eller annan utförare. För den som behöver assistans mindre än 20 timmar per vecka har kommunen hela det ekonomiska ansvaret. Om man har behovet av personlig assistans för sitt dagliga liv mer än 20 timmar per vecka har man rätt att få assistansersättning. Rätten till denna ersättning framgår av socialförsäkringsbalken, SFB (SFS 2010:110). Försäkringskassan beslutar om assistansersättningen. Även vid dessa beslut har kommunen ekonomiskt ansvar för de första 20 timmarna. Individuell plan I samband med att du beviljades insatsen personlig assistent erbjöds du en Individuell plan. Individuell plan är ett planeringsinstrument. Den är tänkt att stärka ditt inflytande och självbestämmande över ditt eget liv och att öka samverkan mellan dig och de myndigheter eller privatpersoner som är viktiga för dig. De personer som du valt ut kallas till ett gemensamt möte där man gör en framtida planering över vilket stöd du kan få från de olika personerna och hur målet för er framtida samverkan ser ut. En individuell plan är ofta bra om det är flera myndigheter inblandade så att du kan känna dig säker på att ni alla drar åt samma håll. Har du inte redan gjort en individuell plan kan du fortfarande begära en sådan hos biståndshandläggaren. Planen ska sedan följas upp regelbundet på det sätt som ni överenskommit. Underlag för insatsens innehåll För att få insatsen personlig assistans gjordes en utredning av Ljungby kommuns biståndshandläggare och om du har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) av Försäkringskassan. För att du ska få din insats så bra utförd som möjligt, i enlighet med beslutet, behöver sektionschef inom personlig assistans få tillgång till den utredning som ligger till grund för beslutet. Med ditt samtycke överlämnas biståndshandläggarens utredning 3 av 9

4 direkt till utförande sektionschef, men Försäkringskassans utredning går endast till dig. Vi behöver därför din medverkan till att få en kopia av Försäkringskassans utredning. En kopia av utredningen är en förutsättning för en säker insats från vår sida och grunden för det avtal som tecknas mellan dig och Ljungby kommun, Socialförvaltningen i samband med att du får din insats. Avtal Innan insatsen personlig assistans kan starta skrivs ett avtal mellan dig och Ljungby kommun, Socialförvaltningen om att du önskar få insatsen utförd av Ljungby kommun, Socialförvaltningen och om innehållet i insatsen, enligt beslut. Det är ett krav från Försäkringskassan att ett sådant avtal finns när du har insatsen enligt SFB. Försäkringskassan vill också ha en undertecknad överenskommelse där du godkänner att assistansersättningen betalas ut till kommunen. Vid rekryteringen av personliga assistenter Du och sektionschefen för en dialog om vilka personer som kan vara lämpliga att anställa. Socialförvaltningen tar referenser och lägger fram förslag och rekryterar. Du som brukare träffar den tilltänkta personalen och, efter samråd med dig, fattar sektionschefen beslut om anställningsform och vem/vilka som ska anställas. Om du har behov av personal med speciell kompetens och kostnaden inte täcks av den ersättning som beviljats av Försäkringskassan, har du möjlighet att vända dig till Försäkringskassan och söka förhöjt timbelopp för att kunna bekosta personal med högre kompetens. Behöver dina assistenter fortbildning om ditt funktionshinder, lyftteknik, kvalificerad omvårdnad eller tekniska hjälpmedel etc. finns det också möjlighet att söka extra pengar till introduktionsutbildning vid nyanställning, upplärning genom tjänstgöring parallellt med annan assistent eller till handledning för assistenter. Ansökan ställs till Försäkringskassan. Det är du som ansöker om detta, men sektionschefen kan hjälpa till med bedömning av om sådana behov föreligger och med ansökan till Försäkringskassan. Genomförandeplan När ett assistansuppdrag påbörjas (insatsen ska påbörjas senast inom 3 månader efter fattat beslut) skall sektionschef och du som brukare gå igenom vad beslutet innehåller, det vill säga vilken insats du har fått rätt till. När insatsen startas upp gör du, den personliga assistenten och sektionschef en genomförandeplan som beskriver vilka insatser som ska utföras och på vilket sätt de ska utföras. Planen utgår från dina behov och det beslut som fattats av Försäkringskassans handläggare eller socialförvaltningens biståndshandläggare. Beslutet styr både omfattningen och innehållet när det gäller insatser utifrån dina grundläggande behov och dina andra kvalificerade personliga behov. Om du och sektionschefen sätter några mål för insatsen, bör dessa dokumenteras i genomförandeplanen. Genomförandeplaner upprättas inom 14 dagar efter påbörjad insats. Genomförandeplanen ska hållas aktuell och följas upp vart tredje månad utifrån den enskildes behov och önskemål. Planering av beviljade assistanstimmar Beslutade assistanstimmar anges i regel för en sexmånadersperiod. När timmarna sedan schemaläggs är det viktigt att du och din/dina assistenter gör en planering över sex månadersperioden, så att ni sparar lite timmar till sådant som du vill ha extra hjälp med vid 4 av 9

5 senare tillfälle, t ex kortare semester, resor eller särskilda högtider. Du får varje månad en timrapport där Du kan se hur många timmar du förbrukat och hur många som finns kvar. När behovet förändras eller vid behov av utökning kontaktar Du kommunens biståndshandläggare eller Försäkringskassan direkt. I avvaktan på Försäkringskassans beslut och överklagan Har du fått ett beslut av Kommunens biståndshandläggare i avvaktan på Försäkringskassans beslut om personlig assistans enligt SFB, betyder det att utförandet av din insats kan komma att ändras om Försäkringskassans beslut inte är lika som biståndsbedömarens. Beslutar till exempel Försäkringskassan om färre antal timmar än de som ingått i Socialförvaltningens tillfälliga beslut så minskas i regel antalet timmar ner till det antal som Försäkringskassan beslutat. Innan Försäkringskassan fattar sitt beslut skickas en Föredragningspromemoria ut till dig där du kan se hur Försäkringskassans handläggare föreslår att beslutet ska se ut. Du har då möjlighet att yttra dig över innehållet i förslaget. Behöver du hjälp med yttrandet kan du kontakta Socialförvaltningens biståndshandläggare. När beslutet är fattat skickas det ut till dig. Om du är missnöjd med Försäkringskassans beslut kan du överklaga direkt till Försäkringskassan eller vända dig till socialförvaltningens biståndshandläggare och be om hjälp med överklagan. Överklagan måste komma in till Försäkringskassan inom tre veckor från det att du fått beslutet hem det till dig. Även de beslut som fattas av socialförvaltningens biståndshandläggare går att överklaga. Även här gäller att man måste skicka in sin överklagan inom tre veckor från det att man fått beslutet. Assistans vid sjukhusvistelse Huvudregeln är att assistans inte lämnas för tid då Du vistas på sjukhus, annan vårdinrättning eller särskilt boende. Om det finns särskilda skäl kan assistansersättning lämnas för kortare vårdtid på sjukhus. Det kan gälla om karaktären av funktionshindret gör det särskilt angeläget att den personliga assistenten finns till hands hälsotillståndet kräver att ett starkt begränsat antal personer med ingående kunskap om den funktionshindrade personen finns till hands den funktionshindrade personens möjligheter att kommunicera kräver att en eller ett starkt begränsat antal personer med ingående kunskaper om personen finns till hands. För information om möjligheten att få personlig assistans vid sjukhusvistelse vänder du dig till direkt till Försäkringskassan. Vad händer om Du vill byta assistent? När en överenskommelse har skett om att anställa en eller flera personliga assistenter, påbörjas deras och socialförvaltningens uppdrag. Om du som brukare anser att den personliga assistenten brustit i sitt uppdrag enligt uppgjord genomförandeplan, skall du i första hand omgående försöka reda ut detta med assistenten. Om inte detta ger dig önskvärt resultat ska du ta kontakt med sektionschefen för att få hjälp att reda ut problemen. Om inte heller detta löser ditt problem, ska du, till sektionschefen, begära att få en annan assistent. Du ska lämna sakliga argument för vad du anser brister i hur uppdraget utförs 5 av 9

6 Ljungby Kommuns hållning är att gränsen för personlig olämplighet går där den personliga assistenten väsentligt brustit i sitt uppdrag och inte förbättrat sig trots påpekande, kränkt dig som brukare, begått kriminell handling eller annan liknande händelse i sitt arbete. Om du, eller god man, vid upprepade tillfällen anser dig tvungen att begära nya assistenter skall du vara medveten om att Socialförvaltningens möjligheter att rekrytera lämpliga assistenter minskar. Med upprepade personalbyten avlägsnar man sig också från själva syftet med insatsen, att ge personlig praktisk hjälp via ett begränsat antal personer som ger kontinuitet och trygghet. Om du som brukare av kommunalt utförd personlig assistans eller som god man vid flera tillfällen utan saklig anledning avfärdar de personliga assistenterna, rekommenderar Socialförvaltningen en dialog mellan dig som brukare, biståndshandläggare och sektionschefen där ni tillsammans går igenom om insatsen är anpassad till behovet eller om du ska söka efter en annan utförare, alternativt välja att själv anställa den personaliga assistenten. Introduktion och information Socialförvaltningen, har det övergripande ansvaret både för kvaliteten i insatsen och för att följa gällande lagar och avtal. Socialförvaltningen har skyldighet att introducera och informera nyanställda assistenter om de lagar, avtal, rättigheter, skyldigheter och ansvar som arbetet innebär. Skyldigheten gäller även vikarier. Sekretess Alla som arbetar inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Tystnadsplikt, eller sekretess som det också kallas, är till för att skydda enskilda personer från att uppgifter om deras personliga förhållanden lämnas till andra. Sekretess innebär bland annat att man inte får diskutera delar av sitt arbete med familj eller vänner; att man inte får svara på frågor från allmänheten, journalister eller andra förvaltningar som rör en enskilds personliga förhållanden; att man inte får lämna ut handlingar eller annan skriftlig information om enskild person samt att man inte får lämna ut fotografier av någon enskild Vem är bunden av sekretessen? Sekretessen gäller all personal (även praktikanter, vikarier och elever) samt förtroendevalda som kommer i kontakt med enskilda brukare och patienter eller uppgifter om dessa är bundna av sekretessen. När gäller sekretessen? Sekretessen gäller oavsett om man arbetar eller är ledig. Den gäller även om man slutat arbeta eller bytt arbetsplats. 6 av 9

7 Finns det undantag? Information om personliga förhållanden kan lämnas ut till allmänheten/anhöriga eller annan myndighet om den berörda personen godkänner det. Upplysningar kan lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal om det är nödvändigt för att den enskildas behov av insatser ska kunna tillgodoses. Undantag finns också om vissa myndigheter begär att få ut uppgifter med stöd av lag. Om ett barn riskerar att fara illa. Då är personalen skyldig att göra en anmälan till annan myndighet. Kompetensutveckling, fortbildning och handledning Socialförvaltningen har ett ansvar för att de personliga assistenterna får den fortbildning som krävs för att kunna utföra assistansen på bästa möjliga sätt. Målet är att assistenten ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna förstå sammanhang och den helhet som du som brukare befinner dig i. Assistentens arbetsmiljö En god arbetsmiljö är en förutsättning för att assistenten ska trivas och välja att stanna kvar och arbeta som personlig assistent. Kommunen har arbetsmiljöansvaret för de personliga assistenter som är anställda i kommunen. När Ljungby kommun blir anlitad som utförare av personlig assistans görs en arbetsmiljökartläggning, riskbedömning. För att kommunen skall kunna åta sig att tillhandahålla assistansen behöver ibland viss anpassning av ditt hem ske eller vissa arbetstekniska hjälpmedel anskaffas. Arbetsmiljöansvaret innebär också att se till att assistenten har kunskap om dina personliga hjälpmedel och om lyftteknik. Rökning är en arbetsmiljörisk, varför rökning inte bör ske i lokaler där assistenterna vistas. I arbetsmiljöansvaret ingår också ansvar för att den psykiska arbetsmiljön är sådan att assistenten på ett bra sätt kan utföra sina arbetsuppgifter. Hot och våld, sexuella trakasserier eller diskriminering på grund av etnisk tillhörighet är inte tillåtet. Ljungby Kommun, Socialförvaltningen, anser att det åligger samtliga parter, sektionschef för personliga assistenter, de personliga assistenterna, och dig som brukare att ömsesidigt vårda relationerna på en professionell nivå för ditt bästa. Vi förutsätter att du respekterar assistentens privatliv och fritid. Vi förutsätter också att den personliga assistenten respekterar ditt och dina närståendes privatliv. Assistentens arbetsschema och uppsägningstid Arbetstiden för de personliga assistenterna är schemalagd. Om du behöver ändra schema eller vill byta assistent är det viktigt att detta meddelas i god tid till sektionschefen. Schemaändringar och nyrekryteringar tar tid. Kommunens möjlighet att rekrytera personliga assistenter kan vara begränsad och påverkas bland annat av hur arbetsmarknaden ser ur. Uppsägningstiden av personlig assistent är tre månader. 7 av 9

8 Om någon av dina assistenter har semester eller annan planerad ledighet, får du i möjligaste mån en vikarie du känner sedan tidigare. Vid sjukdom eller korttidsfrånvaro rekryteras vikarier från socialförvaltningens bemanningsenhet. Övertidsarbete är som regel inte tillåtet. Det gemensamma ansvaret Sektionschefen och du skall tillsammans komma överens om hur assistansen ska utföras. Även det gemensamma förhållningssättet till saker som rör ditt privatliv bör, i samband med att genomförandeplanen upprättas, diskuteras och dokumenteras. Båda parter kan senare behöva gå tillbaka till genomförandeplanen och till vad parterna var överens om. Sektionschef och du som brukare ansvarar tillsammans för att genomförandeplanen följs upp kontinuerligt och korrigeras om förhållandena ändras. Du och dina personliga assistenter ansvarar gemensam för att ni inte överskrider det antal timmar som ingår i beslutet om personlig assistans. Om du anser att assistansen på lång sikt skall ha ett annat innehåll än vad ni kommit överens om i genomförandeplanen vänder du dig till sektionschefen och begär en ny planering. Om du anser att du långsiktigt behöver utökad eller minskad tid p.g.a. ändrade behov, vänder du dig till Försäkringskassans handläggare eller biståndshandläggaren. Behöver du tillfälligt utökad tid under en kortare tid, vänder du dig till Kommunens biståndshandläggare. Månadsrapport/Assistansräkning Varje månad får du som brukare en räkning på antalet utförda timmar föregående månad, som sedan ska vidarebefordras till Försäkringskassan. Du som brukare ansvarar för att underteckna assistansräkningen efter undertecknandet skickar du den till Försäkringskassan. Försäkringskassan ska ha assistansräkningen tillhanda senast den 5:e vardagen i månaden. Att assistansräkningen kommer in till Försäkringskassan är ett villkor för att få nästa månads utbetalning av assistansersättning. Varje månad får Du också en timrapport från socialförvaltningen. I rapporten kan Du se hur många timmar som använts i förhållande till det beslutade timtalet. Du kan se om du och din assistent förbrukat fler eller färre timmar än vad som lagts in i schemat. Har ni beslutat att spara timmar för senare behov syns det i rapporten hur många timmar som finns tillgodo. Personlig assistans och sjukvårdsuppgifter Man skiljer på hälso- och sjukvård och egenvård. Till egenvård räknas sådana uppgifter, som kan utföras av den enskilde själv eller anhöriga i hemmet efter enklare instruktion av ansvarig läkare eller sjuksköterska. Om du, på grund av sin funktionsnedsättning, inte klarar att utföra dessa uppgifter kan du överlåta uppgiften till en personlig assistent. Detta sker alltid på ditt eget ansvar. Det är viktigt att assistenten vid anställningen informeras om att dessa uppgifter ingår i arbetet. Det är att rekommendera att assistenterna får skriftliga instruktioner. 8 av 9

9 Uppgifter som förutsätter mer omfattande instruktion och handledd träning av ansvarig läkare eller sjuksköterska räknas som sjukvård, oavsett vem som utför uppgiften. Om ansvarig läkare har bedömt att vissa moment ska betecknas som hälso- och sjukvård kan vården utföras av personliga assistenter. För att en personlig assistent ska få utföra sjukvårdande uppgifter krävs en skriftlig delegering. Den person som har beslutat om att uppgifterna är att betrakta som sjukvård utför delegeringen till den personliga assistenten. Den person som delegerar uppgiften ansvarar för att assistenten får den utbildning och de instruktioner som krävs för uppgiften. Sedan avgör den personliga assistenten själv om han/hon vill åta sig uppgiften. Om assistenten accepterar att åta sig uppgiften, så ska han/hon skriva på den skriftliga delegeringen. Makars och föräldrars ansvar Om du lever i hushållsgemenskap med make/maka eller sambo förutsätts att den andra parten tar sin del av ansvaret för det gemensamma hushållet. När det gäller barns rätt till personlig assistans är det föräldrarnas sak att ta det ansvar för barnets personliga förhållanden som är normalt med hänsyn till barnets ålder, utveckling och omständigheter i övrigt. Assistenten kan bistå föräldern i omvårdnad och tillsyn. Ansvaret för barnets vårdnad och uppfostran har föräldern. Om barnet får personlig assistans kan detta påverka rätten till vårdbidrag. Rådgivning och annat personligt stöd, Råd och stöd Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 9 1, kan du, som beviljats personligassistans, även ansöka om rådgivning och annat stöd. Den ska erbjuda dig ett kvalificerat expertstöd och ligger hälso- och sjukvården nära. Insatserna kan vara rådgivande eller allmänt stödjande och ges bland annat av kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, talpedagog, logoped arbetsterapeut. Råd och stöd ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Råd och stöd kan riktas till dig som enskild brukare, men kan också involvera din familj och anhöriga. Även information och utbildning till personal i hur bemötande och omvårdnad ska skötas kan var en insats i råd och stöd. Du ansöker om Rådgivning och annat stöd hos Landstinget på särskild ansökningsblankett. Om du inte är nöjd med den insats du erbjuds kan du överklaga. Biståndshandläggaren kan hjälpa Dig med ansökan och eventuell överklagan. Bostadsanpassning Behöver din bostad anpassas utifrån din funktionsnedsättning vänder du dig till Ljungby kommun, kommunrehab. Synpunkts och klagomålshantering Dina synpunkter är viktiga och gör att vi på socialförvaltningen kan utveckla och förbättra vår verksamhet. Du kan lämna synpunkter och klagomål på 9 av 9

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? i Kramfors kommun Information till dig som jobbar som personlig assistent Ta också del av Kramfors kommuns Erbjudande och villkor för den som väljer

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m.

Meddelandeblad. Information om gränsdragning mellan egenvård i form av personlig assistans och hälso- och sjukvård m.m. Meddelandeblad Mottagare: Länsrätter, kammarrätter, länsstyrelser, kommuner, socialnämnder, förvaltningar med ansvar för äldreoch handikapp, landsting (sjukvårdshuvudmän), samverkansnämnder, sjukhus i

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer