Reviderad Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder."

Transkript

1 Reviderad Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto:

2 Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans... 1 Innehållsförteckning... 2 Val av assistansanordnare... 3 Allmänt om personlig assistans... 3 Individuell plan... 3 Underlag för insatsens innehåll... 3 Avtal... 4 Vid rekryteringen av personliga assistenter... 4 Genomförandeplan... 4 Planering av beviljade assistanstimmar... 4 I avvaktan på Försäkringskassans beslut och överklagan... 5 Assistans vid sjukhusvistelse... 5 Vad händer om Du vill byta assistent?... 5 Introduktion och information... 6 Sekretess... 6 Kompetensutveckling, fortbildning och handledning... 7 Assistentens arbetsmiljö... 7 Assistentens arbetsschema och uppsägningstid... 7 Det gemensamma ansvaret... 8 Månadsrapport/Assistansräkning... 8 Personlig assistans och sjukvårdsuppgifter... 8 Makars och föräldrars ansvar... 9 Rådgivning och annat personligt stöd, Råd och stöd... 9 Bostadsanpassning... 9 Synpunkts och klagomålshantering av 9

3 Val av assistansanordnare Du kan välja kommunen eller en privat utförare som assistansanordnare eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare. Stödet ska ges av ett begränsat antal personer, personliga assistenter. Du har ett stort inflytande över valet av dina assistenter. Kommunens biståndshandläggare eller Försäkringskassan gör en bedömning av ditt behov och fattar beslut om hjälp. Allmänt om personlig assistans Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov (hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av- och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov. För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan en person fyller 65 år och därefter kan antalet assistanstimmar inte utökas. Ansökan om utökad hjälp efter det att en person fyllt 65 år får i stället ske enligt socialtjänstlagen (SoL). Den assistansberättigade kan välja att få assistansen genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita till exempel ett kooperativ eller annan utförare. För den som behöver assistans mindre än 20 timmar per vecka har kommunen hela det ekonomiska ansvaret. Om man har behovet av personlig assistans för sitt dagliga liv mer än 20 timmar per vecka har man rätt att få assistansersättning. Rätten till denna ersättning framgår av socialförsäkringsbalken, SFB (SFS 2010:110). Försäkringskassan beslutar om assistansersättningen. Även vid dessa beslut har kommunen ekonomiskt ansvar för de första 20 timmarna. Individuell plan I samband med att du beviljades insatsen personlig assistent erbjöds du en Individuell plan. Individuell plan är ett planeringsinstrument. Den är tänkt att stärka ditt inflytande och självbestämmande över ditt eget liv och att öka samverkan mellan dig och de myndigheter eller privatpersoner som är viktiga för dig. De personer som du valt ut kallas till ett gemensamt möte där man gör en framtida planering över vilket stöd du kan få från de olika personerna och hur målet för er framtida samverkan ser ut. En individuell plan är ofta bra om det är flera myndigheter inblandade så att du kan känna dig säker på att ni alla drar åt samma håll. Har du inte redan gjort en individuell plan kan du fortfarande begära en sådan hos biståndshandläggaren. Planen ska sedan följas upp regelbundet på det sätt som ni överenskommit. Underlag för insatsens innehåll För att få insatsen personlig assistans gjordes en utredning av Ljungby kommuns biståndshandläggare och om du har assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) av Försäkringskassan. För att du ska få din insats så bra utförd som möjligt, i enlighet med beslutet, behöver sektionschef inom personlig assistans få tillgång till den utredning som ligger till grund för beslutet. Med ditt samtycke överlämnas biståndshandläggarens utredning 3 av 9

4 direkt till utförande sektionschef, men Försäkringskassans utredning går endast till dig. Vi behöver därför din medverkan till att få en kopia av Försäkringskassans utredning. En kopia av utredningen är en förutsättning för en säker insats från vår sida och grunden för det avtal som tecknas mellan dig och Ljungby kommun, Socialförvaltningen i samband med att du får din insats. Avtal Innan insatsen personlig assistans kan starta skrivs ett avtal mellan dig och Ljungby kommun, Socialförvaltningen om att du önskar få insatsen utförd av Ljungby kommun, Socialförvaltningen och om innehållet i insatsen, enligt beslut. Det är ett krav från Försäkringskassan att ett sådant avtal finns när du har insatsen enligt SFB. Försäkringskassan vill också ha en undertecknad överenskommelse där du godkänner att assistansersättningen betalas ut till kommunen. Vid rekryteringen av personliga assistenter Du och sektionschefen för en dialog om vilka personer som kan vara lämpliga att anställa. Socialförvaltningen tar referenser och lägger fram förslag och rekryterar. Du som brukare träffar den tilltänkta personalen och, efter samråd med dig, fattar sektionschefen beslut om anställningsform och vem/vilka som ska anställas. Om du har behov av personal med speciell kompetens och kostnaden inte täcks av den ersättning som beviljats av Försäkringskassan, har du möjlighet att vända dig till Försäkringskassan och söka förhöjt timbelopp för att kunna bekosta personal med högre kompetens. Behöver dina assistenter fortbildning om ditt funktionshinder, lyftteknik, kvalificerad omvårdnad eller tekniska hjälpmedel etc. finns det också möjlighet att söka extra pengar till introduktionsutbildning vid nyanställning, upplärning genom tjänstgöring parallellt med annan assistent eller till handledning för assistenter. Ansökan ställs till Försäkringskassan. Det är du som ansöker om detta, men sektionschefen kan hjälpa till med bedömning av om sådana behov föreligger och med ansökan till Försäkringskassan. Genomförandeplan När ett assistansuppdrag påbörjas (insatsen ska påbörjas senast inom 3 månader efter fattat beslut) skall sektionschef och du som brukare gå igenom vad beslutet innehåller, det vill säga vilken insats du har fått rätt till. När insatsen startas upp gör du, den personliga assistenten och sektionschef en genomförandeplan som beskriver vilka insatser som ska utföras och på vilket sätt de ska utföras. Planen utgår från dina behov och det beslut som fattats av Försäkringskassans handläggare eller socialförvaltningens biståndshandläggare. Beslutet styr både omfattningen och innehållet när det gäller insatser utifrån dina grundläggande behov och dina andra kvalificerade personliga behov. Om du och sektionschefen sätter några mål för insatsen, bör dessa dokumenteras i genomförandeplanen. Genomförandeplaner upprättas inom 14 dagar efter påbörjad insats. Genomförandeplanen ska hållas aktuell och följas upp vart tredje månad utifrån den enskildes behov och önskemål. Planering av beviljade assistanstimmar Beslutade assistanstimmar anges i regel för en sexmånadersperiod. När timmarna sedan schemaläggs är det viktigt att du och din/dina assistenter gör en planering över sex månadersperioden, så att ni sparar lite timmar till sådant som du vill ha extra hjälp med vid 4 av 9

5 senare tillfälle, t ex kortare semester, resor eller särskilda högtider. Du får varje månad en timrapport där Du kan se hur många timmar du förbrukat och hur många som finns kvar. När behovet förändras eller vid behov av utökning kontaktar Du kommunens biståndshandläggare eller Försäkringskassan direkt. I avvaktan på Försäkringskassans beslut och överklagan Har du fått ett beslut av Kommunens biståndshandläggare i avvaktan på Försäkringskassans beslut om personlig assistans enligt SFB, betyder det att utförandet av din insats kan komma att ändras om Försäkringskassans beslut inte är lika som biståndsbedömarens. Beslutar till exempel Försäkringskassan om färre antal timmar än de som ingått i Socialförvaltningens tillfälliga beslut så minskas i regel antalet timmar ner till det antal som Försäkringskassan beslutat. Innan Försäkringskassan fattar sitt beslut skickas en Föredragningspromemoria ut till dig där du kan se hur Försäkringskassans handläggare föreslår att beslutet ska se ut. Du har då möjlighet att yttra dig över innehållet i förslaget. Behöver du hjälp med yttrandet kan du kontakta Socialförvaltningens biståndshandläggare. När beslutet är fattat skickas det ut till dig. Om du är missnöjd med Försäkringskassans beslut kan du överklaga direkt till Försäkringskassan eller vända dig till socialförvaltningens biståndshandläggare och be om hjälp med överklagan. Överklagan måste komma in till Försäkringskassan inom tre veckor från det att du fått beslutet hem det till dig. Även de beslut som fattas av socialförvaltningens biståndshandläggare går att överklaga. Även här gäller att man måste skicka in sin överklagan inom tre veckor från det att man fått beslutet. Assistans vid sjukhusvistelse Huvudregeln är att assistans inte lämnas för tid då Du vistas på sjukhus, annan vårdinrättning eller särskilt boende. Om det finns särskilda skäl kan assistansersättning lämnas för kortare vårdtid på sjukhus. Det kan gälla om karaktären av funktionshindret gör det särskilt angeläget att den personliga assistenten finns till hands hälsotillståndet kräver att ett starkt begränsat antal personer med ingående kunskap om den funktionshindrade personen finns till hands den funktionshindrade personens möjligheter att kommunicera kräver att en eller ett starkt begränsat antal personer med ingående kunskaper om personen finns till hands. För information om möjligheten att få personlig assistans vid sjukhusvistelse vänder du dig till direkt till Försäkringskassan. Vad händer om Du vill byta assistent? När en överenskommelse har skett om att anställa en eller flera personliga assistenter, påbörjas deras och socialförvaltningens uppdrag. Om du som brukare anser att den personliga assistenten brustit i sitt uppdrag enligt uppgjord genomförandeplan, skall du i första hand omgående försöka reda ut detta med assistenten. Om inte detta ger dig önskvärt resultat ska du ta kontakt med sektionschefen för att få hjälp att reda ut problemen. Om inte heller detta löser ditt problem, ska du, till sektionschefen, begära att få en annan assistent. Du ska lämna sakliga argument för vad du anser brister i hur uppdraget utförs 5 av 9

6 Ljungby Kommuns hållning är att gränsen för personlig olämplighet går där den personliga assistenten väsentligt brustit i sitt uppdrag och inte förbättrat sig trots påpekande, kränkt dig som brukare, begått kriminell handling eller annan liknande händelse i sitt arbete. Om du, eller god man, vid upprepade tillfällen anser dig tvungen att begära nya assistenter skall du vara medveten om att Socialförvaltningens möjligheter att rekrytera lämpliga assistenter minskar. Med upprepade personalbyten avlägsnar man sig också från själva syftet med insatsen, att ge personlig praktisk hjälp via ett begränsat antal personer som ger kontinuitet och trygghet. Om du som brukare av kommunalt utförd personlig assistans eller som god man vid flera tillfällen utan saklig anledning avfärdar de personliga assistenterna, rekommenderar Socialförvaltningen en dialog mellan dig som brukare, biståndshandläggare och sektionschefen där ni tillsammans går igenom om insatsen är anpassad till behovet eller om du ska söka efter en annan utförare, alternativt välja att själv anställa den personaliga assistenten. Introduktion och information Socialförvaltningen, har det övergripande ansvaret både för kvaliteten i insatsen och för att följa gällande lagar och avtal. Socialförvaltningen har skyldighet att introducera och informera nyanställda assistenter om de lagar, avtal, rättigheter, skyldigheter och ansvar som arbetet innebär. Skyldigheten gäller även vikarier. Sekretess Alla som arbetar inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Tystnadsplikt, eller sekretess som det också kallas, är till för att skydda enskilda personer från att uppgifter om deras personliga förhållanden lämnas till andra. Sekretess innebär bland annat att man inte får diskutera delar av sitt arbete med familj eller vänner; att man inte får svara på frågor från allmänheten, journalister eller andra förvaltningar som rör en enskilds personliga förhållanden; att man inte får lämna ut handlingar eller annan skriftlig information om enskild person samt att man inte får lämna ut fotografier av någon enskild Vem är bunden av sekretessen? Sekretessen gäller all personal (även praktikanter, vikarier och elever) samt förtroendevalda som kommer i kontakt med enskilda brukare och patienter eller uppgifter om dessa är bundna av sekretessen. När gäller sekretessen? Sekretessen gäller oavsett om man arbetar eller är ledig. Den gäller även om man slutat arbeta eller bytt arbetsplats. 6 av 9

7 Finns det undantag? Information om personliga förhållanden kan lämnas ut till allmänheten/anhöriga eller annan myndighet om den berörda personen godkänner det. Upplysningar kan lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal om det är nödvändigt för att den enskildas behov av insatser ska kunna tillgodoses. Undantag finns också om vissa myndigheter begär att få ut uppgifter med stöd av lag. Om ett barn riskerar att fara illa. Då är personalen skyldig att göra en anmälan till annan myndighet. Kompetensutveckling, fortbildning och handledning Socialförvaltningen har ett ansvar för att de personliga assistenterna får den fortbildning som krävs för att kunna utföra assistansen på bästa möjliga sätt. Målet är att assistenten ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna förstå sammanhang och den helhet som du som brukare befinner dig i. Assistentens arbetsmiljö En god arbetsmiljö är en förutsättning för att assistenten ska trivas och välja att stanna kvar och arbeta som personlig assistent. Kommunen har arbetsmiljöansvaret för de personliga assistenter som är anställda i kommunen. När Ljungby kommun blir anlitad som utförare av personlig assistans görs en arbetsmiljökartläggning, riskbedömning. För att kommunen skall kunna åta sig att tillhandahålla assistansen behöver ibland viss anpassning av ditt hem ske eller vissa arbetstekniska hjälpmedel anskaffas. Arbetsmiljöansvaret innebär också att se till att assistenten har kunskap om dina personliga hjälpmedel och om lyftteknik. Rökning är en arbetsmiljörisk, varför rökning inte bör ske i lokaler där assistenterna vistas. I arbetsmiljöansvaret ingår också ansvar för att den psykiska arbetsmiljön är sådan att assistenten på ett bra sätt kan utföra sina arbetsuppgifter. Hot och våld, sexuella trakasserier eller diskriminering på grund av etnisk tillhörighet är inte tillåtet. Ljungby Kommun, Socialförvaltningen, anser att det åligger samtliga parter, sektionschef för personliga assistenter, de personliga assistenterna, och dig som brukare att ömsesidigt vårda relationerna på en professionell nivå för ditt bästa. Vi förutsätter att du respekterar assistentens privatliv och fritid. Vi förutsätter också att den personliga assistenten respekterar ditt och dina närståendes privatliv. Assistentens arbetsschema och uppsägningstid Arbetstiden för de personliga assistenterna är schemalagd. Om du behöver ändra schema eller vill byta assistent är det viktigt att detta meddelas i god tid till sektionschefen. Schemaändringar och nyrekryteringar tar tid. Kommunens möjlighet att rekrytera personliga assistenter kan vara begränsad och påverkas bland annat av hur arbetsmarknaden ser ur. Uppsägningstiden av personlig assistent är tre månader. 7 av 9

8 Om någon av dina assistenter har semester eller annan planerad ledighet, får du i möjligaste mån en vikarie du känner sedan tidigare. Vid sjukdom eller korttidsfrånvaro rekryteras vikarier från socialförvaltningens bemanningsenhet. Övertidsarbete är som regel inte tillåtet. Det gemensamma ansvaret Sektionschefen och du skall tillsammans komma överens om hur assistansen ska utföras. Även det gemensamma förhållningssättet till saker som rör ditt privatliv bör, i samband med att genomförandeplanen upprättas, diskuteras och dokumenteras. Båda parter kan senare behöva gå tillbaka till genomförandeplanen och till vad parterna var överens om. Sektionschef och du som brukare ansvarar tillsammans för att genomförandeplanen följs upp kontinuerligt och korrigeras om förhållandena ändras. Du och dina personliga assistenter ansvarar gemensam för att ni inte överskrider det antal timmar som ingår i beslutet om personlig assistans. Om du anser att assistansen på lång sikt skall ha ett annat innehåll än vad ni kommit överens om i genomförandeplanen vänder du dig till sektionschefen och begär en ny planering. Om du anser att du långsiktigt behöver utökad eller minskad tid p.g.a. ändrade behov, vänder du dig till Försäkringskassans handläggare eller biståndshandläggaren. Behöver du tillfälligt utökad tid under en kortare tid, vänder du dig till Kommunens biståndshandläggare. Månadsrapport/Assistansräkning Varje månad får du som brukare en räkning på antalet utförda timmar föregående månad, som sedan ska vidarebefordras till Försäkringskassan. Du som brukare ansvarar för att underteckna assistansräkningen efter undertecknandet skickar du den till Försäkringskassan. Försäkringskassan ska ha assistansräkningen tillhanda senast den 5:e vardagen i månaden. Att assistansräkningen kommer in till Försäkringskassan är ett villkor för att få nästa månads utbetalning av assistansersättning. Varje månad får Du också en timrapport från socialförvaltningen. I rapporten kan Du se hur många timmar som använts i förhållande till det beslutade timtalet. Du kan se om du och din assistent förbrukat fler eller färre timmar än vad som lagts in i schemat. Har ni beslutat att spara timmar för senare behov syns det i rapporten hur många timmar som finns tillgodo. Personlig assistans och sjukvårdsuppgifter Man skiljer på hälso- och sjukvård och egenvård. Till egenvård räknas sådana uppgifter, som kan utföras av den enskilde själv eller anhöriga i hemmet efter enklare instruktion av ansvarig läkare eller sjuksköterska. Om du, på grund av sin funktionsnedsättning, inte klarar att utföra dessa uppgifter kan du överlåta uppgiften till en personlig assistent. Detta sker alltid på ditt eget ansvar. Det är viktigt att assistenten vid anställningen informeras om att dessa uppgifter ingår i arbetet. Det är att rekommendera att assistenterna får skriftliga instruktioner. 8 av 9

9 Uppgifter som förutsätter mer omfattande instruktion och handledd träning av ansvarig läkare eller sjuksköterska räknas som sjukvård, oavsett vem som utför uppgiften. Om ansvarig läkare har bedömt att vissa moment ska betecknas som hälso- och sjukvård kan vården utföras av personliga assistenter. För att en personlig assistent ska få utföra sjukvårdande uppgifter krävs en skriftlig delegering. Den person som har beslutat om att uppgifterna är att betrakta som sjukvård utför delegeringen till den personliga assistenten. Den person som delegerar uppgiften ansvarar för att assistenten får den utbildning och de instruktioner som krävs för uppgiften. Sedan avgör den personliga assistenten själv om han/hon vill åta sig uppgiften. Om assistenten accepterar att åta sig uppgiften, så ska han/hon skriva på den skriftliga delegeringen. Makars och föräldrars ansvar Om du lever i hushållsgemenskap med make/maka eller sambo förutsätts att den andra parten tar sin del av ansvaret för det gemensamma hushållet. När det gäller barns rätt till personlig assistans är det föräldrarnas sak att ta det ansvar för barnets personliga förhållanden som är normalt med hänsyn till barnets ålder, utveckling och omständigheter i övrigt. Assistenten kan bistå föräldern i omvårdnad och tillsyn. Ansvaret för barnets vårdnad och uppfostran har föräldern. Om barnet får personlig assistans kan detta påverka rätten till vårdbidrag. Rådgivning och annat personligt stöd, Råd och stöd Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 9 1, kan du, som beviljats personligassistans, även ansöka om rådgivning och annat stöd. Den ska erbjuda dig ett kvalificerat expertstöd och ligger hälso- och sjukvården nära. Insatserna kan vara rådgivande eller allmänt stödjande och ges bland annat av kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, talpedagog, logoped arbetsterapeut. Råd och stöd ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Råd och stöd kan riktas till dig som enskild brukare, men kan också involvera din familj och anhöriga. Även information och utbildning till personal i hur bemötande och omvårdnad ska skötas kan var en insats i råd och stöd. Du ansöker om Rådgivning och annat stöd hos Landstinget på särskild ansökningsblankett. Om du inte är nöjd med den insats du erbjuds kan du överklaga. Biståndshandläggaren kan hjälpa Dig med ansökan och eventuell överklagan. Bostadsanpassning Behöver din bostad anpassas utifrån din funktionsnedsättning vänder du dig till Ljungby kommun, kommunrehab. Synpunkts och klagomålshantering Dina synpunkter är viktiga och gör att vi på socialförvaltningen kan utveckla och förbättra vår verksamhet. Du kan lämna synpunkter och klagomål på 9 av 9

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap.

Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap. LULEÅ KOMMUN 2015-04-01 Enhet Stöd och omsorg Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap. LULEÅ KOMMUN 2 (9) Luleå Kommun erbjuder Dig personlig assistans

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun

Personlig assistans Skellefteå kommun Avtal Personlig assistans Skellefteå kommun För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från Skellefteå kommun en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS Innehåll i insatsen Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23, 44 Socialförvaltningen Gotlands kommun Innehåll Personlig assistans 3 Beslut 3 Verkställighet 3 Innehållet

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna av socialnämnden 2004-06-16 110, dnr 04/SN 0102 Tillägg: Riktlinjer för kostnadsersättning för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Personlig assistans. Uppdrag och kvalitetskrav. Personlig assistans

Personlig assistans. Uppdrag och kvalitetskrav. Personlig assistans Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2016-04-20 Ärendenr SON 2016/137 Version [1.0] Innehållsförteckning... 1 Inledning... 1 på insatsen personlig

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

51 kap. Assistansersättning

51 kap. Assistansersättning 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7 och 8, - beräkning av assistansersättning i 9-11, - omprövning vid

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2

Hemtjänst...1 Inledning...2. Beskrivning av insatsen...2 Beskrivning av målgruppen...2. Krav på insatsen hemtjänst...2 Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2017-04-20 Ärendenr SON 2017/72 Version [1.0] Innehållsförteckning...1 Inledning...2 Beskrivning av insatsen...2

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Delregional överenskommelse inom Södra Älvsborg Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

INFORMATION OM VILLKOR FÖR PERSONLIG ASSISTANS Enligt LSS och Socialförsäkringsbalken 51 kap

INFORMATION OM VILLKOR FÖR PERSONLIG ASSISTANS Enligt LSS och Socialförsäkringsbalken 51 kap STYRDOKUMENT DATUM 2017-03-22 1 (8) INFORMATION OM VILLKOR FÖR PERSONLIG ASSISTANS Enligt LSS och Socialförsäkringsbalken 51 kap Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

Läs mer

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2010-05-05 Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen 4 2014-06-24 Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Förvaltningsledningen 5 2015-01-05 Ingrid Olausson,

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp ISSN 1404-563X Riksförsäkringsverkets allmänna råd om assistansersättning; RAR 2002:6 beslutade den 4 juli 2002. Riksförsäkringsverket

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund

Lättläst OMVÅRDNAD GÄVLE. Värdighetsgarantin. vårt kvalitetslöfte till dig som kund OMVÅRDNAD GÄVLE Lättläst Värdighetsgarantin vårt kvalitetslöfte till dig som kund Värdighetsgaranti Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om värdighetsgarantin den 19 december år 2012. Värdighetsgarantin

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Upphandling av personlig assistans enligt LSS

Upphandling av personlig assistans enligt LSS SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIALA FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-04-13 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer