Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen av personliga assistenter Genomförandeplan... 3 Planering av beviljade assistanstimmar... 3 I avvaktan på Försäkringskassans beslut och överklagan... 3 Assistans vid sjukhusvistelse... 3 Vad händer om Du vill byta assistent?... 4 Introduktion och information... 4 Sekretess... 4 Kompetensutveckling, fortbildning och handledning... 4 Assistentens arbetsmiljö... 4 Assistentens arbetsschema och uppsägningstid... 5 Sammanfattning av Socialförvaltningens ansvar... 5 Arbetsgivaren, Östhammars Kommun, Socialförvaltningen, ansvarar bla för:... 5 Det gemensamma ansvaret... 6 Månadsrapport/Assistansräkning... 6 Hälso- och sjukvårdsansvaret... 6 Delegering... 7 Makars och föräldrars ansvar... 7 Rådgivning och annat personligt stöd, Råd och stöd... 7 Handikappkonsulent och medicinskt ansvarig sjuksköterska... 7 Heminstruktörer för syn- och hörselskadade... 8 Synpunktshantering... 8 Viktiga kontaktpersoner... 9 Övrig information och blanketter som stöd vid personlig assistans i Östhammars kommuns egen regi Länkar som kan ge ytterligare information... 10

3 Socialförvaltningen Författare: Lisbeth Persson Granskad av: Ann-Sofie Wetterstrand Fastställd av: Christina Hansson Avsnitt Personlig assistans Utgivningsdag Utgåva nr 4 Giltig tom Till Dig som valt Östhammars Socialförvaltning, som utförare av Din personliga assistans enligt LASS eller LSS. Val av assistansanordnare Du kan välja kommunen eller en privat utförare som assistansanordnare eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare. Stödet ska ges av ett begränsat antal personer, personliga assistenter. Du har ett stort inflytande över valet av dina assistenter. Kommunens biståndshandläggare eller Försäkringskassan gör en bedömning av ditt behov och fattar beslut om hjälp. Allmänt Till grund för bedömningen av behovet ligger LSS. Om Ditt behov av personlig assistans understiger 20 timmar ansvarar kommunen ensam för kostnaden för den personliga assistansen. Nedanstående är de villkor som råder i och under uppdraget mellan Dig som brukare, och Östhammars Kommun, Socialförvaltningen, för utförandet av Din personliga assistans. Om Du själv inte kan företräda Dina intressen kan god man gå in i Ditt ställe. Personlig assistans i Östhammars kommuns egen regi Insatsen personlig assistans är förbehållen ett fåtal personer som behöver hjälp med krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer i regel av mycket privat karaktär. Detta under förutsättning att behoven inte tillgodoses på annat sätt. Du ges goda möjligheter till medbestämmande och inflytande över att stöd och hjälp anordnas så som Du finner bäst och utifrån det grundläggande beslutet. Assistansens syfte är att åstadkomma levnadsvillkor så likvärdiga andra människors som möjligt. Då insatsen ofta är av privat karaktär är målsättningen att ett begränsat antal personer ska utföra den personliga hjälpen. Att i största möjliga utsträckning bibehålla kontinuiteten och tryggheten är viktigt för både Dig och Din assistent. Det är därför ett gemensamt intresse att så få personalbyten som möjligt sker. Assistansen utförs endast inom Sverige om inte kommunen vid varje enskilt tillfälle medger undantag. Bilkörning åt den ersättningsberättigade ingår inte i kommunens åtagande. 1

4 Individuell plan, IP-plan I samband med att Du beviljades insatsen personlig assistent erbjöds Du troligen en Individuell plan. Individuell plan är ett planeringsinstument som rekommenderas av Socialstyrelsen. Den är tänkt att stärka Ditt inflytande och självbestämmande över Ditt eget liv och att öka samverkan mellan Dig och de myndigheter eller privatpersoner som är viktiga för Dig. De personer som Du valt ut kallas till ett gemensamt möte där man gör en framtida planering över vilket stöd Du kan få från de olika personerna och hur målet för er framtida samverkan ser ut. En individuell plan är ofta bra om det är flera myndigheter inblandade så att Du kan känna dig säker på att ni alla drar åt samma håll. Har Du inte redan gjort en individuell plan kan Du fortfarande begära en sådan hos biståndsbedömaren eller hos handikappkonsulenten. Planen ska sedan följas upp regelbundet på sätt som ni överenskommit. Underlag för insatsens innehåll För att få insatsen personlig assistans gjordes en utredning av biståndsbedömaren och om Du har insatsen genom LASS av Försäkringskassan. För att Du ska få Din insats så bra utförd som möjligt, i enlighet med beslutet, behöver enhetschefen inom personlig assistans få tillgång till den utredning som ligger till grund för beslutet. Med Ditt samtycke överlämnas biståndshandläggarens utredning direkt till utförande enhetschef, men Försäkringskassans utredning går endast till Dig. Vi behöver därför din medverkan till att få en kopia av Försäkringskassans utredning. En kopia av utredningen är en förutsättning för en säker insats från vår sida och grunden för det avtal som tecknas mellan Dig och Socialförvaltningen i samband med att Du får Din insats. Avtal Innan insatsen personlig assistans kan starta skrivs ett avtal mellan Dig och Socialförvaltningen om att Du önskar få insatsen utförd av Socialförvaltningen och om innehållet i insatsen, enligt beslut. Det är ett krav från Försäkringskassan att ett sådant avtal finns när du har insatsen enligt LASS. Försäkringskassan vill också ha en undertecknad överenskommelse där Du godkänner att assistansersättningen betalas ut till kommunen. Vid den första rekryteringen av personliga assistenter. Du och enhetschefen för en dialog om vilka personer som kan vara lämpliga att anställa. Socialförvaltningen tar referenser och lägger fram förslag och rekryterar. Du som brukare träffar den tilltänkta personalen och, efter samråd med Dig, fattar enhetschefen beslut om vem/vilka som ska anställas. Socialförvaltningen rekommenderar provanställning i tre eller sex månader för att Du och Din assistent ska få möjlighet att ömsesidigt avgöra om anställningen skall fortsätta. Om Du har behov av personal med speciell kompetens och kostnaden inte täcks av den ersättning som beviljats av Försäkringskassan, har Du möjlighet att vända Dig till Försäkringskassan och söka förhöjt timbelopp för att kunna bekosta personal med högre kompetens. Behöver Dina assistenter fortbildning inom Ditt funktionshinder, lyftteknik, kvalificerad omvårdnad eller tekniska hjälpmedel etc. finns det också möjlighet att söka extra pengar till introduktionsutbildning vid nyanställning, upplärning genom tjänstgöring parallellt med annan assistent eller till handledning för assistenter. Ansökan ställs till Försäkringskassan. Det är Du som ansöker om detta, men enhetschefen kan hjälpa till med bedömning av om sådana behov föreligger och med ansökan till Försäkringskassan. 2

5 Genomförandeplan När ett assistansuppdrag påbörjas skall enhetschef och Du som brukare gå igenom vad beslutet innehåller, dvs. vilken insats Du har fått rätt till. När insatsen startas upp gör Du, den personliga assistenten och enhetschef en genomförandeplan som beskriver vilka insatser som ska utföras och på vilket sätt de ska utföras. Planen utgår från Dina behov och det beslut som fattats av Försäkringskassans handläggare eller Socialförvaltningens biståndshandläggare. Beslutet styr både omfattningen och innehållet när det gäller insatser utifrån Dina grundläggande behov och Dina andra kvalificerade personliga behov. Om Du och enhetschefen sätter några mål för insatsen, bör dessa dokumenteras i genomförandeplanen och tid för uppföljning anges. Planering av beviljade assistanstimmar Beslutade assistanstimmar anges i regel för en sexmånadersperiod. När timmarna sedan schemaläggs är det viktigt att Du och Din assistent gör en planering över längre tid, så att ni sparar lite timmar till sådant som Du vill ha extra hjälp med vid senare tillfälle, t ex kortare semester, resor eller särskilda högtider. Du får varje månad en timrapport där Du kan se hur många timmar Du förbrukat och hur många som finns kvar. När behovet förändras eller vid behov av utökning kontaktar Du kommunens biståndshandläggare eller Försäkringskassan direkt. I avvaktan på Försäkringskassans beslut och överklagan Har du fått ett beslut av Kommunens biståndshandläggare i avvaktan på Försäkringskassans beslut om personlig assistans enligt LASS, betyder det att utförandet av din insats kan komma att ändras om Försäkringskassans beslut inte är lika som biståndsbedömarens. Beslutar t ex Försäkringskassan om färre antal timmar än de som ingått i Socialförvaltningens tillfälliga beslut så minskas i regel antalet timmar ner till det antal som Försäkringskassan beslutat. Innan Försäkringskassan fattar sitt beslut skickas en Föredragningspromemoria ut till dig där Du kan se hur Försäkringskassans handläggare föreslår att beslutet ska se ut. Du har då möjlighet att yttra dig över innehållet i förslaget. Behöver Du hjälp med yttrandet kan du kontakta Socialförvaltningens biståndshandläggare. När beslutet är fattat skickas det ut till Dig. Om Du är missnöjd med Försäkringskassans beslut kan du överklaga direkt till Försäkringskassan eller vända dig till Socialförvaltningens biståndshandläggare och be om hjälp med överklagan. Överklagan måste komma in till Försäkringskassan inom tre veckor från det att Du fått beslutet hem det till Dig. Även de beslut som fattas av socialförvaltningens biståndshandläggare går att överklaga. Även här gäller att man måste skicka in sin överklagan inom tre veckor från det att man fått beslutet. Assistans vid sjukhusvistelse Huvudregeln är att assistans inte lämnas för tid då Du vistas på sjukhus, annan vårdinrättning eller särskilt boende. Om det finns särskilda skäl kan assistansersättning lämnas för kortare vårdtid på sjukhus. Det kan gälla om karaktären av funktionshindret gör det särskilt angeläget att den personliga assistenten finns till hands hälsotillståndet kräver att ett starkt begränsat antal personer med ingående kunskap om den funktionshindrade personen finns till hands den funktionshindrade personens möjligheter att kommunicera kräver att en eller ett starkt begränsat antal personer med ingående kunskaper om personen finns till hands. 3

6 För information om möjligheten att få personlig assistans vid sjukhusvistelse vänder du Dig till direkt till Försäkringskassan. Vad händer om Du vill byta assistent? När en överenskommelse har skett om att anställa en eller flera personliga assistenter, påbörjas deras och socialförvaltningens uppdrag. Om Du som brukare anser att den personliga assistenten brustit i sitt uppdrag enligt uppgjord genomförandeplan, skall Du i första hand omgående försöka reda ut detta med assistenten. Om inte detta ger Dig önskvärt resultat skall både Du och assistenten ta kontakt med enhetschefen för att få hjälp att reda ut problemen. Om inte heller detta löser Ditt problem, ska Du, till enhetschefen, begära att få en annan assistent. Du ska lämna sakliga argument för vad Du anser brister i hur uppdraget utförs Östhammars Kommuns hållning är att gränsen för personlig olämplighet går där den personliga assistenten väsentligt brustit i sitt uppdrag enligt uppgjord arbetsplan och inte förbättrat sig trots påpekande, kränkt Dig som brukare, begått kriminell handling eller annan liknande händelse i sitt arbete. Om Du, eller god man, vid upprepade tillfällen anser Dig tvungen att begära nya assistenter skall Du vara medveten om att Socialförvaltningens möjligheter att rekrytera lämpliga assistenter minskar. Med upprepade personalbyten avlägsnar man sig också från själva syftet med insatsen, att ge personlig praktisk hjälp via ett begränsat antal personer som ger kontinuitet och trygghet. Om Du som brukare av kommunalt utförd personlig assistans eller som god man vid flera tillfällen utan saklig anledning avfärdar de personliga assistenterna, rekommenderar Socialförvaltningen en dialog mellan Dig som brukare, biståndshandläggare och enhetschefen där Ni tillsammans går igenom om insatsen är anpassad till behovet eller om Du ska söka efter en annan utförare, alternativt välja att själv anställa den personaliga assistenten. Introduktion och information Socialförvaltningen, har det övergripande ansvaret både för kvaliteten i insatsen och för att följa gällande lagar och avtal inom arbetsrätten. Socialförvaltningen har skyldighet att introducera och informera nyanställda assistenter om de lagar, avtal, rättigheter, skyldigheter och ansvar som arbetet innebär. Skyldigheten gäller även vikarier. Sekretess Huvudregeln är att personuppgifter om den enskilde brukaren omfattas av sekretess. Detta gäller även gentemot god man. God man har därför ingen självklar juridisk rätt till insyn i uppgifter om sin huvudman. Kompetensutveckling, fortbildning och handledning Socialförvaltningen har ett ansvar för att de personliga assistenterna får den fortbildning som krävs för att kunna utföra assistansen på bästa möjliga sätt. Målet är att assistenten ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna förstå sammanhang och den helhet som Du som brukare befinner Dig i. Personliga assistenter förväntas också delta i någon form av handledning. Assistentens arbetsmiljö En god arbetsmiljö är en förutsättning för att assistenten ska trivas och välja att stanna kvar och arbeta som personlig assistent. Kommunen har arbetsmiljöansvaret för de personliga assistenter som är anställda i kommunen. När kommunens egen regi blir anlitad som utförare av personlig assistans görs en arbetsmiljökartläggning, riskanalys. 4

7 För att kommunen skall kunna åta sig att tillhandahålla assistansen behöver ibland viss anpassning av Ditt hem ske eller vissa arbetstekniska hjälpmedel anskaffas. Vid exempelvis tunga lyft kan extra personal behöva tillfälligt inkallas. Arbetsmiljöansvaret innebär också att se till att assistenten har kunskap om Dina personliga hjälpmedel och om lyftteknik. Rökning är en arbetsmiljörisk, varför rökning inte bör ske i lokaler där assistenterna vistas. I arbetsmiljöansvaret ingår också ansvar för att den psykiska arbetsmiljön är sådan att assistenten på ett bra sätt kan utföra sina arbetsuppgifter. Hot och våld, sexuella trakasserier eller diskriminering pga. etnisk tillhörighet är inte tillåtet. Östhammars Kommun, Socialförvaltningen, anser att det åligger samtliga parter, enhetschef för personliga assistenter, de personliga assistenterna, och Dig som brukare att ömsesidigt vårda relationerna på en professionell nivå för Ditt bästa. Vi förutsätter att Du respekterar assistentens privatliv och fritid. Vi förutsätter också att den personliga assistenten respekterar Ditt och Dina närståendes privatliv. Assistentens arbetsschema och uppsägningstid Arbetstiden för de personliga assistenterna är schemalagd. Om Du behöver ändra schema eller vill byta assistent är det viktigt att detta meddelas i god tid till enhetschefen. Schemaändringar och nyrekryteringar tar tid. Kommunens möjlighet att rekrytera personliga assistenter kan vara begränsad och påverkas bla av hur arbetsmarknaden ser ur. Uppsägningstiden av personlig assistent är tre månader. Om någon av Dina assistenter har semester eller annan planerad ledighet, får Du i möjligaste mån en vikarie Du känner sedan tidigare. Vid sjukdom eller korttidsfrånvaro rekryteras vikarier från bemanningen eller hemtjänst. Övertidsarbete är som regel inte tillåtet. Sammanfattning av Socialförvaltningens ansvar Arbetsgivaren, Östhammars Kommun, Socialförvaltningen, ansvarar bla för: 1. arbetsledning av de personliga assistenterna, inklusive anhöriga som är anställda som personliga assistenter 2. lönesättning och för att gällande lagar och avtal följs 3. introduktion och information 4. kompetensutveckling och fortbildning 5. assistenternas arbetsmiljö 6. att anordna personalmöten 7. att tillhandahålla nödvändig handledning till assistenterna 8. schemaläggning utifrån beslut 9. att kommunens övriga avtal för personal, som tex att jämställdhets- och diskrimineringslagens intentioner följs. Östhammars Kommun, Socialförvaltningen, ansvarar som arbetsgivare också för: 1. att ensidigt ta referenser vid rekrytering och att därefter i samråd med brukaren finna och utse lämpliga assistenter. 2. att efter samråd med Dig introducera timvikarier vid ordinarie assistents frånvaro 3. att arbeta med personalen i grupp och bearbeta deras inbördes relationer 4. att hålla personalmöten där Du som brukare/god man bara undantagsvis deltar 5. att lämna ut minnesanteckningar från personalträffar till berörda, dvs de som deltar mötet. 5

8 Det gemensamma ansvaret Enhetschefen och Du skall tillsammans komma överens om hur assistansen ska utföras. Även det gemensamma förhållningssättet till saker som rör Ditt privatliv bör, i samband med att genomförandeplanen upprättas, diskuteras och dokumenteras. Båda parter kan senare behöva gå tillbaka till genomförandeplanen och till vad parterna var överens om. Enhetschef och Du som brukare ansvarar tillsammans för att arbetsplanen följs upp kontinuerligt och korrigeras om förhållandena ändras. Du och dina personliga assistenter ansvarar gemensam för att Ni inte överskrider det antal timmar som ingår i beslutet om personlig assistans. Om Du anser att assistansen på lång sikt skall ha ett annat innehåll än vad ni kommit överens om i genomförandeplanen vänder Du Dig till enhetschefen och begär en ny planering. Om Du anser att Du långsiktigt behöver utökad eller minskad tid pga ändrade behov, vänder Du Dig till Försäkringskassans handläggare eller biståndshandläggaren. Behöver Du tillfälligt utökad tid under en kortare tid, vänder Du Dig till Kommunens biståndshandläggare. Månadsrapport/Assistansräkning Varje månad får Du som brukare en räkning på antalet utförda timmar föregående månad, som sedan ska vidarebefordras till Försäkringskassan. Den ska först undertecknas av Dig. På blanketten noterar Du också om Du under perioden varit inlagd på sjukhus. Du som brukare ansvarar för att underteckna assistansräkningen. Efter undertecknandet skickas den till enhetschefen senast den 5:e vardagen i månaden. Att assistansräkningen kommer in till Försäkringskassan är ett villkor för att få nästa månads utbetalning av assistansersättning. Varje månad får Du också en timrapport från socialförvaltningen. I rapporten kan Du se hur många timmar som använts i förhållande till det beslutade timtalet. Du kan se om Du och Din assistent förbrukat fler eller färre timmar än vad som lagts in i schemat. Har ni beslutat att spara timmar för senare behov syns det i rapporten hur många timmar som finns tillgodo. Beräkningen av antalet utförda timmar följer de bestämmelser som gäller för kommunanställda. Hälso- och sjukvårdsansvaret För alla personer som bor i eget boende har Primärvården (Landstinget) ett hälso- och sjukvårdsansvar. Det innebär att Du i första hand skall vända Dig till Vårdcentralen för att få Ditt behov av läkar- och sjuksköterskeinsatser, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, dietist etc tillgodosett. Kommunen ansvarar för långvarig hemsjukvård (över 14 dagar). En avgift tas ut för kommunal hemsjukvård. Man skiljer på hälso- och sjukvård och egenvård. Till egenvård räknas sådana uppgifter, som kan utföras av den enskilde själv eller anhöriga i hemmet efter enklare instruktion av ansvarig läkare eller sjuksköterska. Om Du på grund av funktionshinder inte kan klara dessa uppgifter utan överlåter uppgifterna till en personlig assistent, är de fortfarande att betrakta som egenvård. När det uppstår tveksamheter är det den ansvarige läkaren som kan bedöma om en uppgift är att betrakta som egenvård eller hälso- och sjukvård. Tid för egenvård ingår i beslutet om personlig assistans. 6

9 Tid för hälso- och sjukvård ingår inte i beslutet, även om den personliga assistenten kan utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter. För att förhindra att för många personer blir inblandade händer det att den personliga assistenten utför hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation av ansvarig sjuksköterska, men då är det inte längre fråga om personlig assistans när det gäller dessa timmar. Delegering Om den personliga assistenten har formell eller reell kompetens för att utföra någon hälsooch sjukvårdsuppgift som är Primärvårdens eller socialförvaltningens hemsjukvårds ansvar, kan detta överlämnas/delegeras till just den assistenten om uppgiften är möjlig att delegera, enligt gällande regler. Ansvaret för att uppgiften utförs på ett korrekt sätt finns kvar hos Primärvården eller socialförvaltningens hemsjukvård även om uppgiften utförs av assistenten. Den tid assistenten utför hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår ej i den ursprungliga tiden för personlig assistans. Makars och föräldrars ansvar Om Du lever i hushållsgemenskap med make/maka eller sambo förutsätts att den andra parten tar sin del av ansvaret för det gemensamma hushållet. När det gäller barns rätt till personlig assistans är det föräldrarnas sak att ta det ansvar för barnets personliga förhållanden som är normalt med hänsyn till barnets ålder, utveckling och omständigheter i övrigt. Assistenten kan bistå föräldern i omvårdnad och tillsyn. Ansvaret för barnets vårdnad och uppfostran har föräldern. Om barnet får personlig assistans kan detta påverka rätten till vårdbidrag. Rådgivning och annat personligt stöd, Råd och stöd Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, 9 : 1, kan Du, som beviljats personligassistans, även ansöka om rådgivning och annat stöd. Insatsen är inte preciserad. Den ska erbjuda Dig ett kvalificerat expertstöd och ligger hälso- och sjukvården nära. Insatserna kan vara rådgivande eller allmänt stödjande och ges bl.a. av kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, talpedagog, logoped arbetsterapeut, förskolekonsulent m fl. yrkeskategorier. Råd och stöd ska utformas så att det stärker Dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Råd och stöd kan riktas till Dig som enskild brukare, men kan också involvera Din familj och anhöriga. Även information och utbildning till personal i hur bemötande och omvårdnad ska skötas kan var en insats i råd och stöd. Du ansöker om Rådgivning och annat stöd hos Landstingets LSS-enhet i Uppsala på särskild ansökningsblankett. Om Du inte är nöjd med den insats Du erbjuds kan Du överklaga. Biståndshandläggaren kan hjälpa Dig med ansökan och ev överklagan. Bostadsanpassning Behöver Din bostad anpassas utifrån Ditt handikapp vänder Du Dig till kommunens Tekniska kontor. Handikappkonsulent och medicinskt ansvarig sjuksköterska I Östhammars kommun finns en handikappkonsulent med ansvar för handikappfrågor inom kommunens olika verksamhetsområden. Handikappkonsulenten har ett stort kontaktnät och kan informera om lagstiftning och möjlighet till stöd för den som är funktionshindrad. Handikappkonsulenten kan leda planeringen när det gäller upprättandet av Individuell plan. Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, har ansvar för kommunens efterlevnad av Hälsooch sjukvårdslagen. 7

10 Heminstruktörer för syn- och hörselskadade I Östhammars kommun finns två heminstruktörer som kan informera om kommunens service till syn- och hörselskadade. De arbetar med målsättning att ge hjälp till självhjälp och ger information om olika hjälpmedel, kurser och föreningsliv till Dig som har syn- eller hörselskada. Separat informationsbroschyr finns. Synpunktshantering Om Du ser behov av förändring i handläggning eller arbetssätt när det gäller Din insats eller vill lämna kritik som gäller någon brist eller försummelse från socialförvaltningens sida har Du möjlighet att göra detta i vår synpunktshantering. Du skickar eller lämnar en synpunktsblankett direkt till personalen. Du kommer då att kontaktas av den som är ansvarig för verksamheten. 8

11 Viktiga kontaktpersoner Biståndshandläggare: Tel: Ansvarig enhetschef: Tel: Handikappkonsulent: Lena Eriksson Tel: Medicinskt ansvarig sjuksköterska: Monica Brundin Tel: Heminstruktör för syn och hörsel Barbro Lindström Tel: Färdtjänst, information Inger Robertsson Tel: Distriktsarbetsterapeut: Tel: Övriga kontaktpersoner: Tel: Tel: 9

12 Övrig information och blanketter som stöd vid personlig assistans i Östhammars kommuns egen regi Avtal Synpunktsblankett Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade ( Finns i lättläst) Lag om assistansersättning Individuell plan LSS. Ett sätt för dig att påverka din situation (Finns i lättläst) Blankett Individuell plan Räkning Assistansersättning Assistans vid sjukhusvistelse Försäkringskassan informerar. Assistansersättning Blankett Ansökan om assistansersättning - förhöjt timbelopp Rådgivning och annat personligt stöd. En rättighet för vissa funktionshindrade (Landstinget i Uppsala län) Ansöka om rådgivning och annat personligt stöd Bidrag till anpassad bostad för funktionshindrade (Svenska Kommunförbundet) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Försäkringskassan informerar om Vårdbidrag och handikappersättning Ansökan om handikappersättning Länkar som kan ge ytterligare information Föreningen ILI kan ge stöd i frågor som bla gäller val av assistansanordnare, bla finns följande guider och förteckning av privata assistansannordnare Att välja assistansanordnare: Att vara egen arbetsgivare: Sammanställning av assistansanordnare i Uppsala län: 10

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende)

DIARIENR: 2009:79. Ansökan. Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun. (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) DIARIENR: 2009:79 Ansökan Kundval inom hemtjänsten i Partille kommun (Upphandling enligt LOV avseende hemtjänst i ordinärt boende) Anvisningar Ansökan för att bli utförare inom hemtjänst i Partille kommun

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer