Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige"

Transkript

1 Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat den sänder vi en försäkringsbekräftelse och faktura till er. När börjar försäkringarna att gälla? Om ni inte är bunden av kollektivavtal kommer försäkringarna att gälla från den dag vi tar emot anmälan. Om ni har kollektivavtal för era anställda är ni skyldig att teckna försäkringarna från den dag kollektivavtalet gäller. När upphör försäkringarna att gälla? Sänd in blanketten Uppsägning av försäkringsavtal (AP05) till Fora så snart er verksamhet i Sverige har upphört. Försäkringsavtalet måste sägas upp för att upphöra. Vill ni veta mer? Välkommen att kontakta oss om ni har frågor, Kundservice telefon Ni kan också söka information, ställa frågor eller hämta blanketter via vår webbplats Vänliga hälsningar Fora AB

2 Premiesatser för 2015 Premien beräknas i procent av den årslönesumma som ni anger på anmälan. Arbetare Tjänstemän AFA-försäkringarna Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) 0,00 Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT) 0,00 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) 0,00 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) 0,01 0,01 Omställningsförsäkring 1) Försäkring om avgångsbidrag (AGB) 0,15 Omställningsstöd - Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv 0,15 - Företag med hängavtal 0,45 - Medlemsföretag i annan arbetsgivarorganisation och som tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO 0,17 - Medlemsföretag i annan arbetsgivarorganisation och som inte tidigare omfattades av Trygghetsfonden SAF-LO 0,17 Avtalspension SAF-LO 2) - Lönedelar upp till kr (7,5 inkomstbasbelopp) 4,50 3) - Lönedelar över kr (7,5 inkomstbasbelopp) 30,00 Premiebefrielseförsäkring 0,00 1) Omställningsförsäkring gäller normalt för arbetsgivare med kollektivavtal och omfattar Försäkring om avgångsbidrag (AGB) och Omställningsstöd. Om kollektivavtal inte finns gäller normalt enbart AGB. 2) Premien är underlag för beräkningen av särskild löneskatt på pensionskostnader. Skattesatsen för 2015 är 24,26%. 3) Under 2015 betalar du som arbetsgivare enbart 3,80 procent mot normalt 4,50 procent. Resterande 0,70 procent av premien betalas av det överskott i kapitalet som garanterar den gamla förmånsbestämda pensionsplanen, STP. Läs mer på. Minimipremie för 2015 är 450 kronor. Denna premie gäller även för arbetsgivare som saknar anställda. På fakturan debiteras även kollektivavtalade avgifter. Vilka avgifter som gäller er framgår av ert kollektivavtal.

3 Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Fora AB, Stockholm Organisationsnummer Fyll i arbetsgivarens namn och adress nedan Avtalsnummer (Fylls i av Fora) Blanketten skickas till: Fora AB, STOCKHOLM Försäkringsavtalet innehåller följande försäkringar: Avtalsgruppsförsäkring (AGS) Avtalspension SAF-LO Försäkring om avgångsbidrag (AGB), (för företag utan kollektivavtal) Försäkring om föräldrapenningtillägg (FPT) Omställningsförsäkring, (AGB) och omställningsstöd (normalt för företag med kollektivavtal) Tjänstegruppslivförsäkring (TGL) Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Arbetare omfattas av alla försäkringarna om inte undantag beviljas. Tjänstemän och företagare omfattas av TFA. Försäkringsavtalet är slutet i och med att Fora AB har skickat försäkringsbekräftelse. Avtalet träder normalt ikraft och premie erläggs från och med den dag kollektivavtal gäller eller fr o m anmälningsdatum om kollektivavtal saknas. 1. Uppgifter om kollektivavtal/förbund/avtalsområde Medlem i arbetsgivareförbund (ange förbundets namn) Medlemsnr i Svenskt Näringsliv Fr o m (år, mån, dag) Kollektivavtal för arbetare slutet med fackförbund (ange förbundets namn) Avtalsområde Fr o m (år, mån, dag) Kollektivavtal för tjänstemän slutet med fackförbund (ange förbundets namn) Avtalsområde Fr o m (år, mån, dag) 2. Uppgifter om verksamheten Organisationsnummer/personnummer Fyll alltid i! Företaget startade sin verksamhet i Sverige (år, mån, dag) Verksamhetens art Hur länge beräknas verksamheten pågå i Sverige? (fr o m - t o m) 3. Uppgifter om anställda Arbetare finns fr o m (år, mån, dag)... Arbetare saknas Tjänstemän finns fr o m (år, mån, dag)... Tjänstemän saknas Övriga upplysningar 4. Beräknad lönesumma för 2015 Anges från insändningsdatum till årets slut Underlag för beräkning av preliminära premier/avgifter Samtliga arbetare födda 1950 eller senare Samtliga arbetare. Summan av lönedelar upp till kr (7,5 pbb) Arbetare födda Summan av lönedelar upp till kr (7,5 ibb) Arbetare födda Summan av lönedelar över kr (7,5 ibb) Samtliga tjänstemän födda 1950 eller senare Samtliga tjänstemän utom anställd VD (Fylls endast i av medl i Sv Näringsliv) Underskrift Undertecknad arbetsgivare tecknar härmed försäkringsavtal om Avtalsförsäkringarna Datum Behörig firmatecknare Kontaktperson Tel nr (inkl landskod, riktnr) Namnförtydligande E-postadress Foras egna anteckningar

4 Ansökan om undantag från Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och/eller Avtalspension SAF-LO för arbetare i företag med tillfällig verksamhet i Sverige Fora AB, Stockholm Organisationsnummer Avtalsnummer (Fylls i av Fora) Fyll i arbetsgivarens namn och adress nedan Bilaga till Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Blanketten skickas till: Fora AB, STOCKHOLM Företaget ansöker om undantag för nedanstående anställda arbetare Personnummer/ 1 Samordningsnummer (År, mån, dag, nr) Efternamn och tilltalsnamn 2 Bruttolön 3 Kontant bruttolön samt värdet av fri kost eller bostad. Anges fr o m ansökningsdatum till årets slut. Undantag från 4 A =Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) B = Avtalspension SAF-LO Markera med X A B Underskrift Datum Behörig firmatecknare Kontaktperson Tel nr (inkl landskod, riktnr) Namnförtydligande E-postadress Foras egna anteckningar

5 Anvisningar 1. Uppgifter om kollektivavtal/förbund Om företaget är medlem i arbetsgivareförbund eller har tecknat kollektivavtal med något fackförbund så ska du lämna uppgifter om detta här. Övriga meddelanden lämnar du under Övriga upplysningar. Är kollektivavtal tecknat att gälla retroaktivt i mer än tre månader ska du ange detta. Avtalsområde Ange även för vilket avtalsområde kollektivavtalet gäller. Är du osäker kontaktar du ditt arbetsgivareförbund eller fackförbund. Exempel på avtalsområden är Verkstadsavtalet och Smidesavtalet. Fora behöver uppgift om avtalsområde för att debitera kollektivavtalade avgifter som ingår på fakturan. anställd VD i företaget. Om du är osäker på om en person betraktas som arbetare eller tjänsteman, kan du kontakta Fora. Ansökan om undantag Undantag från AGB och omställningsstöd är allmängiltigt. Undantag från AGS och Avtalspension SAF-LO beviljas av Fora. Undantagsperiod för ovan nämnda försäkringar omfattar 12 månader. Företaget ska ange de anställda arbetare som företaget vill söka undantag för, på blanketten Ansökan om undantag (AP03), som är bilaga till denna blankett. Vid ansökan om undantag från Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) ska intyg E101 sändas till Fora för att visa att den anställde omfattas av ett socialförsäkringssystem i annat EU/EES-land. Vid ansökan om undantag från Avtalspension SAF-LO ska intyg från försäkringsgivare sändas till Fora för att visa att kompletterande pensionsförsäkring betalas för den anställde. 2. Uppgifter om verksamheten Företagets startdatum Startdatum för företagets verksamhet i Sverige ifylles alltid. Undantagsperiod avseende Försäkring om avgångsbidrag (AGB) och omställningsstöd, Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och Avtalspension SAF-LO beräknas ifrån detta datum. Har verksamheten nyligen övertagits från annan arbetsgivare, anger du detta under Övriga upplysningar. Uppge även tidigare arbetsgivares namn, adress och organisationsnummer samt datum för övertagandet. Verksamhetens art Beskriv företagets huvudsakliga verksamhet. Av beskrivningen bör framgå om det till exempel är produktions-, grossist-, eller detaljhandelsföretag. 3. Uppgifter om anställda 4. Beräknad lönesumma Kollektivavtal Om kollektivavtal är tecknat under innevarande år beräknar du lönen från ert kollektivavtalsdatum. Om kollektivavtalet gäller från föregående år eller tidigare lämnas lön för hela innevarande år. Om kollektivavtal saknas redovisar du lönesumman från det datum du skickar in blanketten. Vad ska ingå i lönesummorna Redovisa utbetald bruttolön för alla anställda, även timanställda, extraanställda och vikarier. I lönesummorna ska lönen för samtliga anställda ingå, till och med det år de fyller 65 år. Du ska räkna med kontant bruttolön och värdet av helt fri kost eller bostad. Med kontant bruttolön avses all lön som betalas ut under året, även övertidsersättning, semesterersättning, semesterlön och sjuklön. Lön efter eventuellt avdrag för hemdator. Arbetare och tjänstemän Fyll i det tidigaste datum som det finns eller har funnits anställda arbetare respektive tjänstemän från. För att kunna beräkna premier och kollektivavtalade avgifter på rätt sätt, behöver vi få veta om det finns arbetare, tjänstemän och en Vid ansökan om undantag ska alla anställda ingå i beräknad lönesumma tills ansökan om undantag har beviljats av Fora. Beräkna även lönesumma för anställda och fyll i denna på blanketten Ansökan om undantag (AP03).

6 Anvisningar forts. Ta även med: Lön för anställda med anställningsstöd eller lönebidrag. Ta med hela lönen, även den del som arbetsgivaren får bidrag för. Lön för hemarbetstagare och företagares sambo som är anställd i företaget. Lön för VD som inte är företagare. VD kan betraktas som arbetare eller tjänsteman, beroende på arbetsuppgifterna. Inom detaljhandeln betraktas VD alltid som tjänsteman om han/hon inte är egen företagare. Semesterersättning som betalats ut till anställda via semesterkassan. Detta gäller arbetsgivare inom plåtslageribranschen. Pengar som betalats ut till arbetstidskonto om den anställde valt att ta ut pengarna kontant eller som betald ledig tid. Företagares egen försäkring Företagare och företagares make/maka/registrerad partner kan normalt om de är verksamma i Sverige och i företaget, teckna ett eget försäkringsavtal som kan innehålla AGS, TGL och/eller Avtalspension SAF-LO. En förutsättning är att det finns försäkringsavtal om avtalsförsäkringarna för anställda. Som företagare betraktas: I företag som inte är juridisk person och handelsbolag samtliga ägare. I kommanditbolag komplementären. I aktiebolag aktieägare vars aktieinnehav för sig eller sammanräknat med aktier som ägs av make/ maka/registrerad partner, förälder eller barn, uppgår till minst en tredjedel av aktierna i bolaget. Ta inte med: Lön för personer som har arbetspraktik. Lön för företagare och verksam make/maka/ registrerad partner till företagare. Lön för arbetslösa som anvisats till arbetsplatsintroduktion eller deltar i ALU-projekt. Kostnadsersättningar eller skattepliktiga förmåner i övrigt, t ex traktamenten, subventionerad kost, bilförmån eller arvoden. Avgångsvederlag utöver lön, under uppsägningstid. Uppdragstagare.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

PENSIONSAVTAL PA KFS 09

PENSIONSAVTAL PA KFS 09 PENSIONSAVTAL PA KFS 09 tryckt februari 2009 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO Svenska Transportarbetareförbundet,

Läs mer

Välkommen till Nordnet Pension!

Välkommen till Nordnet Pension! Välkommen till Nordnet Pension! Hos oss får du en tjänstepension utan höga avgifter och med placeringsmöjligheter långt utöver det normala. Här har vi samlat de blanketter du behöver för att flytta över

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext Läs här först - Innan du fyller i blanketten Anmälan om arbetslöshet När du blir arbetslös ska du anmäla dig på den offentliga arbetsförmedlingen. Du ska också

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Skattedeklarationsbroschyren

Skattedeklarationsbroschyren SKV 409 utgåva 11 Skattedeklarationsbroschyren Skattedeklarationsbroschyren för moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt. Broschyren vänder sig till företag som ska deklarera moms i skattedeklaration

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land 0771-524 524 www.forsakringskassan.se Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land Datum Personnummer 1 (3) Skicka blanketten till Försäkringskassans inläsningscentral 839 88 Östersund Försäkringskassan

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Här redovisar du eventuella kvarvarande inkomster från företaget/verksamheten samt om du har fått stöd till start av näringsverksamhet.

Här redovisar du eventuella kvarvarande inkomster från företaget/verksamheten samt om du har fått stöd till start av näringsverksamhet. ARBETSINTYG FÖR FÖRETAGARE Information om företagare och när en företagare anses som arbetslös Denna blankett är avsedd för företagare som ansöker om arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd. I arbetslöshetsförsäkringens

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E)

KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) KOLLEKTIVAVTAL, ALLMÄNNA VILLKOR OCH LÖNER Bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) 2013 2016 Giltighetstid: Kommunal 2013-11-01 2016-11-30 Vision 2013-01-01 2014-12-31 (i lydelse

Läs mer