Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:"

Transkript

1 Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn ska vara ett levande dokument och kommer att vid behov anpassas till ändringar inom lagstiftning och kollektivavtal, produktutveckling på försäkringsmarknaden samt arbetsmarknadens krav på konkurrensmässiga förmåner. Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Inkomst- och premiepension (allmän pension) grundar sig på föräldrapenningen Enligt ITP-avtalet är den tid man är ledig med föräldrapenning pensionsgrundande i 11 månader enligt Alectas rekommendationer. TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) gäller inte då anställd inte arbetar. Om anställd arbetar en del av dagen omfattas denne av försäkringen under arbetstiden och vid resa till och från arbetsplatsen. Övriga försäkringar gäller i normal utsträckning under föräldraledigheten.

2 Annan ledighet För anställd som är tjänstledig utan lön gäller följande kring bolagets försäkringar: Om tjänstledigheten är kortare än en månad är de försäkringar som bolaget utger i princip oförändrat. Arbetsskadeförsäkringen (TFA) gäller för anställd som är på arbetet eller på väg till eller från arbetet. Om tjänstledigheten är längre än en månad gäller ingen av de försäkringarna som arbetsgivaren tillhandahåller enligt denna policy, undantag är TGL som gäller så länge anställningen pågår. Löneväxling Bolaget erbjuder den anställde rätt att pensionsspara genom att avstå bruttolön, genom att ett sk. bruttolöneavstående. Det är en lägre kostnad för din arbetsgivare att betala pensionspremier än lön. Genom att minska din bruttolön eller bonus går differensen mellan sociala avgifter och särskild löneskatt till att öka din ålderspension. Löneväxlingen går inte att växla från månad till månad skall vara sammanhängande under längre perioder. Ett skriftligt avtal om bruttolöneavstående krävs mellan parterna som diskuteras med Personalavdelningen. Frivillig gruppförsäkring Den anställde har även möjlighet att komplettera sitt försäkringsskydd med frivilliga gruppförsäkringar. Försäkringarna betalas av den anställde själv. Avtalsförsäkringar för arbetare Synoptik har avtal med FORA och betalar följande försäkringar till alla arbetare (kollektivare) som haft en bruttoinkomst under året oavsett anställningsform. AGB Ersättning om man förlorar sin anställning före pensionsåldern på grund av arbetsbrist eller då man måste byta anställning pga. hälsoskäl. AGS Kompletterar försäkringskassans ersättning vid sjukdom. Man måste ha av Försäkringskassan en fastställd sjukpenninggrundande inkomst för att man ska få ersättning. Betalas ut av AGS efter den 15 sjukdagen. Detta kräver att man sänder in en blankett till AGS och det hjälper Lönekontoret den anställde med. Den anställd måste ha varit anställd mer än 90 dagar. TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Som arbetsskada räknas olyckfall i arbetet, färd olycksfall, arbetssjukdom och smitta (i vissa fall). TGL, Tjänstegrupplivförsäkring Ersättning till efterlevande. Den anställde måste ha utfört arbeta minst 8 timmar/vecka. Försäkringen faller ut vid dödsfall till den avlidnes make/maka/barn/förälder/eller annan person t ex. sambo som den försäkrade i ett särskilt förmånstagande har uppgivit.

3 Avtalspension SAF-LO För att bli individuellt antagen ska den anställde ha fyllt 21 år. Den anställde väljer själv av vem och hur pensionspengarna ska förvaltas. Varje år sparas motsvarande ca 3,5 % av den anställdes årslön till pension. Ålderspensionen betalas ut fr.o.m. 65- årsmånaden om inte annan överenskommelse träffats, dock tidigast vid 55 års ålder. Den anställde ansluts automatisk till ovanstående försäkringar vid anställning i Bolaget.

4 Tjänstepension för tjänstemän Synoptik har avtal med Alecta och betalar följande försäkringar till alla tjänstemän. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) TGL är en livförsäkring som ger ett grundskydd. Den utbetalas med ett engångsbelopp vid dödsfall. Försäkringen gäller från det att anställningen börjar och omfattar följande förmåner: Barnbelopp Grundbelopp Begravningshjälp Förmånerna är beroende av arbetstid, ålder och vilka efterlevande som finns. För att omfattas av TGL ska den anställde fyllt 18 år och arbeta minst 16 timmar i genomsnitt per vecka. För anställd som arbetar mellan 8 och 16 timmar gäller TGL med halva försäkringsbeloppet. TGL utbetalas i form av ett grundbelopp som maximalt motsvarar 6 prisbasbelopp (Pbb). Det antal Pbb som utbetalas sjunker med ½ Pbb efter 55 år. Barnbelopp utbetalas till barn som inte fyllt 20 år. För varje barn under 17 år utgår 2 Pbb. Avtrappning sker från 17 år till 20 år. Om varken make/registrerad partner, barn eller förälder finns i livet och inget särskilt förmånstagarförordnande finns skrivet, erhålles endast begravningshjälp. Ett halvt Pbb betalas till dödsboet. De generella förmånstagarna är i nämnd ordning: make/maka/registrerad partner, sambo, annan sambo, barn. Anställd kan själv ändra det generella förordnandet och sätta in valfri person som mottagare till beloppet. Det finns inga restriktioner om vilka personer som kan vara förmånstagare. Anställd som är sambo bör reflektera över om ett personligt förmånstagarförordnade bör skrivas. För att ändring ska gälla måste den skriftligen undertecknad skickas in till försäkringsbolaget. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Försäkringen gäller under arbetstid. TFA lämnar ersättning för; inkomstförlust, kostnader, sveda och värk, rehabilitering, lyte och men, olägenheter i övrigt, framtida merkostnader, förlust av underhåll till efterlevande och begravningskostnader. TFA gäller för skador som ska ha orsakats av: - olycksfall i arbete, som förorsakar arbetsförmåga mer än 14 dagar i följd

5 eller medfört bestående medicinsk invaliditet samt skada som medför läkarbesök där kostnaden överstiger självrisken. Lägsta belopp som utbetalas i sådant fall är 100 kr. - Ersättning kan även utges vid färdolycksfall om trafikskadelagen inte är tillämplig - arbetssjukdom som varar i minst 180 dagar - om Försäkringskassan bedömt sjukdomen som arbetsskada - skada framkallad av smitta Ålderspension Ålderspensionen är kanske den viktigaste delen i ITP-försäkring. Den ger ett starkt och tryggt komplement till den allmänna pensionen från försäkringskassan. Den ordinarie ITP-pensionen är en förmånsbestämd pensionsplan, som fungerar enligt följande. ITP Förmånsbaserad Gäller för tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare. Arbetsgivaren betalar in ITP-premier till Alecta från och med att arbetstagaren fyllt 28 år och fram till dess han/hon går i pension eller slutar sin anställning. Storleken på pensionen är beroende på lön vid pensioneringen och utbetalas hela livet enligt följande: - 10 % av årslönen upp till 7.5 Ibb - 65 % av årslönen mellan 7.5 Ibb och 20 Ibb % av årslönen mellan 20 Ibb och 30 Ibb För att få full pension ska du ha tjänat in pension i 30 år och ha kvar din anställning fram till 65-årsdagen. Har du inte tjänat in 30 år, reduceras pensionsutbetalningarna i motsvarande grad. ITP ger dig friheten att sluta arbeta före 65-årsdagen. I sådant fall med en reduktion av pensionen. Ny ITP Premiebaserad Gäller för tjänstemän som är födda 1979 eller senare. Redan från 25 år börjar du tjäna in din ITP ålderspension. Ålderspensionen betalas ut den dag då du går i pension och kompletterar den pension som betalas ut för Försäkringskassan. Du ska själv bestämma vilket försäkringsbolag som ska ta hand om dina pensionspengar utifrån de som valts ut av Collectum. Storleken på ålderspensionen beräknas på kontant utbetald bruttolön. Det innebär att storleken på premien kan variera. Pensionen kan betalas ut tidigast från 55 års ålder. Innehåller inte alternativ ITP. Alternativ ITP Erbjudande om alternativ ITP gäller för anställd personal med en pensionsmedförande lön överstigande 10 Inkomstbasbelopp.

6 Alternativ ITP innebär att du får en premiestyrd pensionsplan på lönedelar över 7.5 Ibb. Detta gör att du själv får placera en pensionspremie enligt ett separat upprättad policy för alternativ ITP, vilket också medför möjlighet att förändra utbetalningstiden från livsvarig till temporär. Den anställde omfattas av ITP-planens regler om pensionsmedförande lön, pensionsgrundande tjänstetid mm och arbetsgivaren svarar för finansiering och tryggande av förmånerna. ITPK Det finns en pensionsdel som heter ITPK, där K står för kompletterande ålderspension. Arbetsgivaren avsätter 2 % av den anställdes pensionsgrundande inkomst till ITPK som en pensionspremie. Arbetstagaren kan själv välja vem som ska få förvalta premie och på vilket sätt. Collectum administrerar och skickar ut information om ITPK-valet. Det förvaltningsformer man kan välja mellan är traditionellförvaltning och fondförvaltning. Förändringar av placering går att göra löpande om så önskas. Om inget val görs på ITPK n får man en förräntning på 2 % och samlade kapital går till försäkringskollektivet om den försäkrade avlider. Görs ett ITPK-val (ITPK Egenpension) kan du välja återbetalningskydd och säkerställa kapitalet inom familjen. Ersättning vid sjukdom Dag 1 Under första sjukdag- karensdagen får man ingen ersättning. Dag 2-14 Från andra sjukdag och fram till den 14:e dagen får man 80 % av sin lön som sjuklön från arbetsgivare, oavsett storleken på din inkomst. Dag Därefter och fram t o m 90:e sjukdagen får man 90 % av lön i ersättning. På den del av lön som uppgår till högst 7.5 Ibb kommer 80 % av ersättningen från Försäkringskassan, och resterande 10 % som kollektivavtalad sjuklön från din arbetsgivare. Den del av lön som överstiger 7.5 Ibb ersätts till 90 % genom kollektivavtalad sjuklön från arbetsgivaren. Dag 91 och framåt Efter 91:e sjukdagen får man inte längre någon kollektivavtalad sjuklön från arbetsgivaren. Utan ITP skulle man maximalt få 80 % av en årslön på högst 7.5 Ibb.

7 ITP ger följande förmåner från dag 91: 65 % av årslönen mellan 7.5 Ibb och 20 Ibb 32.5 % av årslönen mellan 20 Ibb och 30 Ibb Vad händer därefter? Om Försäkringskassan bedömer att man inte kan arbeta under en längre tid på grund av sjukdom, kan de byta ut sjukersättningen mot icke tidsbegränsad sjukersättning/aktivitetsersättning. Sjukersättningen motsvarar normalt ca 60 % av årslönen upp till 7.5 Ibb. ITP ger följande förmåner vid sjukersättning/aktivitetsersättning: 15 % av årslönen upp till 7.5 Ibb 65 % av årslönen mellan 7.5 Ibb och 20 Ibb 32.5 % av årslönen mellan 20 Ibb och 30 Ibb ITP s familjepension till änka/änkling/registrerad partner En änka/änkling/registrerad partner kan få ITP s familjepension om: den avlidne vid dödsfallet var över 28 år och hade en lön över 7,5 Ibb. Dessutom måste änkan/änklingen/registrerad partner uppfylla ett av dessa villkor: hon/han har gift sig med den avlidne innan denne fyllde 60 år. hon/han har gift sig med den avlidne efter det att denne fyllt 60 år och de har varit gifta i 5 år eller de har gemensamt barn. Änkan/änklingen/registrerad partner får hela grundbeloppet om det inte finns barn som har rätt till ITPs familjepension. När det finns pensionsberättigade barn får kvinnan/mannen 75 procent av grundbeloppet. Pensionen reduceras om den avlidne hade kortare tjänstetid än 360 månader. På Collectums försäkringsbesked redovisas familjepensionens grundbelopp. ITP s familjepension till frånskilda Den frånskilde maken kan få behålla en del av rätten till familjepension från ITP efter en skilsmässa. Vissa regler gäller och den försäkrade måste kontakta Alecta i samband med skilsmässan.

8 ITP s familjepension till barn Barn får ITP till och med månaden de fyller 20 år om föräldern haft en lön över 7,5 Ibb. När det inte finns en änka/änkling med rätt till ITP gäller att: 1 barn får 75 % av grundbeloppet 2 barn får 110 % av grundbeloppet 3 barn får 135 % av grundbeloppet 4 barn får 150 % av grundbeloppet När det både finns änka/änkling och barn med rätt till ITP gäller att: 1 barn får 55 % av grundbeloppet 2 barn får 75 % av grundbeloppet 3 barn får 85 % av grundbeloppet Procentsatserna ökar med 10 procent för varje barn därutöver. ITP delas lika mellan barnen. Pensionsmedförande lön Den pensionsmedförande lönen består av månadslönen x Den pensionsmedförande lönen begränsas till 30 Ibb. Pbb = prisbasbelopp Ibb = inkomstbasbelopp Aktuell info samt belopp för året finns att hitta på skatteverkets hemsida, Mer information kan fås av Lönekontoret. Giltighet och tillsvidare.

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare 2013 Dina avtalsförsäkringar -kooperativt anställda arbetare Innehåll FÖRSÄKRINGSINFORMATION en del av kollektivavtalet... 2 FÖRSÄKRINGSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet... 3 AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING,

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige 7 BILAGA TILL LO-TIDNINGEN NR 30 26 SEPTBEMBER 2008 Sjuk, skadad eller uppsagd? Här följer ersättningsreglerna för dig som är LO-medlem. Sammanställningen börjar med lagstadgade socialförsäkringar och

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till

6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Med rätt arbetsgivare får du en lön till 6146 2009.06 Foto Andreas Kindler/Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Med rätt arbetsgivare får du en lön till Därför behövs en guide för tjänstepension 4 Vad är normala villkor för arbetsgivarbetalda tjänstepensioner

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension

FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION. Förstå och planera din pension FÖRSTÅ OCH PLANERA DIN PENSION Förstå och planera din pension Förstå och planera din pension Pensionen kan kännas svår att förstå, men den är viktig att sätta sig in i eftersom det är den du ska leva av

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2015 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN 1 OCH 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! 1. KOLLEKTIVAVTAL Ditt företag har gått med

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2014 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Innehåll FÖRORD 3 ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGSSKYDDET 5 Så växte vårt försäkringsskydd fram 6 9 Lagar

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall

Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM + Avtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall 1 Kollektiv ollektivavtal vtal på din arbetsplats Ett kollektivavtalet är en skriftlig överenskommelse mellan Metall och arbetsgivarna i branschen.

Läs mer

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2013 Handbok om försäkringar 2013 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Registrera dig på www.ptk.se Du kan beställa material, boka kurs

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer