Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28"

Transkript

1 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige

2 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen. Tjänstepensionen bygger på avtal mellan de centrala parterna och betalas i sin helhet av arbetsgivaren. I och med tillkomsten av den nuvarande tjänstepensionen, KAP-KL, har det tillkommit ett flertal bestämmelser för flexibla lösningar som arbetsgivaren måste ta ställning till. Det innebär att det nu finns möjlighet att utforma pensionslösningar för arbetstagare som arbetsgivaren särskilt vill attrahera och behålla. Kommunens pensionspolicy ska tydliggöra vilka pensionslösningar som accepteras inom Mönsterås kommun, hur utfästelserna ska tryggas och hur dessa frågor ska hanteras för att få en enhetlig och konsekvent hantering hos arbetsgivaren. Uppdatering Pensionspolicyn ska ses över då det finns behov, dock minst en gång per mandatperiod. Däremellan ska uppdatering ske då det skett större förändringar i lagar och kollektivavtal med påverkan på pensionsområdet. Beslutsordning Övergripande och strategiska frågor beslutas av kommunstyrelsen. Övriga frågor behandlas i personalutskottet. Det löpande ansvaret för pensionsfrågor vilar på personalavdelningen. Pension för anställda För samtliga anställda med pensionsrätt i Mönsterås kommun gäller KAP-KL fr.o.m Anställd med rätt till aktivitets- och sjukersättningar vid övergången till KAP-KL respektive PFA kvarstår i det äldre pensionsavtalet PA-KL eller PFA. KAP-KL gäller inte för arbetstagare som tillträder en anställning efter det att han eller hon har fyllt 67 år. 2

3 Information Nyanställda Som en del av introduktionen till nyanställda ska information ges om de pensionsförmåner som gäller för anställningen/uppdraget. Den bör vara skriftlig och ska innehålla uppgifter om vem man kan vända sig till med frågor. Skriftlig informationen skall alltid finnas tillgänglig på kommunens hemsida. Individuellt val Från år 1998 har arbetstagaren rätt att fritt få välja vilken pensions- och fondförsäkring som arbetsgivaren ska betala pensionsavgiften till. Den nyanställde ska skriftligen informeras om möjligheterna att välja pensionsplacering, valbara förvaltare och vad som händer om inget val görs. Under anställningstiden Arbetstagaren får information om de förmåner som han/hon har rätt till enligt tjänstepensionen genom att ta kontakt med kommunens personalavdelning. Inför pensionsavgång Mönsterås kommun ska vart annat år erbjuda arbetstagare som under året fyller 59 år eller mer, muntlig information avseende uttag av allmänpension samt tjänstepension. Arbetstagare som önskar avgå med pension skall inlämna skriftlig ansökan till närmaste chef senast tre månader före planerad pensionsavgång. Pensionsgrundande ledigheter och avlöningsförmåner Enbart pensionsgrundande ledigheter och avlöningsförmåner som är upptagna i KAP-KL ska ligga till grund för intjänande av tjänstepensionsförmåner. Särskild avtalspension (SAP-Ö). Mönsterås kommun kan träffa överenskommelse med en arbetstagare om hel eller partiell särskild avtalspension (SAP-Ö). Särskild avtalspension är inte en rättighet för 3

4 arbetstagaren utan är ett verktyg som arbetsgivaren kan använda sig av efter särskilt beslut. Med särskild avtalspension avses pension före 65 år. Beslut om särskild avtalspension ska utges tas efter diskussion mellan kommunstyrelsens ordförande och/ eller berörd förvaltningschef och personalchefen vid varje tillfälle. Villkoren för den särskilda avtalspensionen dokumenteras i en särskild utfästelse vilken ska undertecknas av både den anställde och arbetsgivaren. Tidpunkt Om inte särskilda skäl föreligger kan hel SAP-Ö tidigast utges från den kalendermånad då arbetstagaren fyller 61 år. SAP-Ö upphör vid 65 år eller då intjänad pensionsrätt och/eller förmånsbestämd ålderpension utbetalas av kommunen. Partiell särskild avtalspension kan utgå som längst till 67 år. Pensionsnivå Pensionsnivån avtalas separat vid varje tillfälle. Pensionsavgifter Om pensionsavgift ska betalas ut under tid med SAP-Ö avtalas separat vid varje tillfälle. Kompensation för allmän pension Mönsterås kommun kompenserar inte den anställde för ev. bortfall av allmän pension. Samordning Samordning kan ske med annan förvärvsinkomst, dock är 2 prisbasbelopp fria från inkomstsamordning. Vid ev. ny anställning hos Mönsterås kommun skall inkomstsamordning ske utan något fribelopp. Förmånsbestämd ålderspension (FÅP) Om arbetstagaren har en genomsnittlig lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp då anställning avslutas har han förutom den avgiftsbestämda ålderspensionen rätt till en 4

5 förmånsbestämd ålderspension. Den lön som ligger till grund för beräkningen är ett genomsnitt av de fem bästa åren under de sju år som närmast föregår året innan beräkningsåret. Det betyder att arbetsgivaren ger ett löfte om en bestämd förmån. Ofta i form av ett visst belopp eller en viss andel av den anställdes lön. Förmånsbestämd ålderspension kan tas ut tidigast vid 61 års ålder. Arbetstagaren får tillgodogöra sig tjänstetid för beräkning av FÅP motsvarande den kvarvarande tiden fram till 65 år och ska även omfattas av de övergångsbestämmelser som i övrigt gäller för KAP-KL. Annan pensionslösning för förvaltningchefer eller arbetstagare med motsvarande funktion Samtliga förvaltningschefer eller arbetstagare med motsvarande funktion som uppbär en lön som överstiger 8,5 i pensionsunderlag (cirka 8,5 inkomstbasbelopp) erbjuds annan pensionslösning enligt centrala och lokala protokollsanteckningar i KAP-KL, bilaga 2, stycke I, punkt 1. Denna pensionslösning ersätter den förmånsbestämda ålderspensionen (FÅP) i KAP-KL för de arbetstagare som tackar ja till erbjudandet. De har sedan under sin fortsatta anställning i Mönsterås kommun inte möjlighet att återgå till traditionell KAP-KL. Placering Annan pensionslösning innebär att ovan nämnda arbetstagare, inom givna ramar, själv bestämmer hur pensionspremien till FÅP ska placeras. Möjligheten till annan pensionslösning gäller tidigast från och med månaden efter att arbetstagaren fyllt 28 år. Kostnaden (premien) är samma som för den förmånsbestämda ålderspensionen. Försäkringsformer Arbetstagaren ges möjlighet att själv välja mellan olika försäkringsformer, traditionell pensionsförsäkring och/eller fondförsäkring. Valbara försäkringsgivare anvisas av arbetsgivaren. Möjlighet finns också att efter anmälan komplettera försäkringen med återbetalningsskydd. Pensionen kan utbetalas livsvarigt eller under begränsad tid. Försäkringsalternativet ger oantastbara pensioner till den försäkrade, som tillika är oåterkallelig förmånstagare. 5

6 Förändringen av pensionskapitalet sker, i stället för genom indexering, genom den tillväxt som valt alternativ innebär. Efterlevandepension Efterlevandeförmånerna enligt KAP-KL påverkas inte av denna pensionslösning. Premiebefrielse Arbetstagaren omfattas av en premiebefrielse. Det innebär att vald försäkringsgivare betalar hela eller delar av premien för den anställdes försäkringar, om den anställde är sjuk mer än 90 dagar i följd. Kostnaden för premiebefrielsen belastar arbetsgivaren. Pensionsgrundande lön Den pensionsgrundande lönen beräknas på samma sätt som i KAP-KL. Övriga ålderspensionsförmåner och sjukförmåner Utöver avsättning enligt ovan betalas, i enlighet med KPA-KL, avgiftsbestämd ålderspension på lönedelar både över och under 7,5 inkomstbasbelopp samt kollektiv sjukförsäkring. Sjukförsäkringen utbetalar ersättning, utöver försäkringskassan, vid långvarig sjukdom och förtidspension. Denna del påverkas ej av om arbetstagaren väljer denna pensionslösning. Rådgivning Arbetstagare som erbjuds annan pensionslösning av Mönsterås kommun ska i samband med erbjudandet ha rätt till individuell oberoende pensionsrådgivning. Rådgivningen sker under maximalt 1 timme. Speciella överenskommelser I Mönsterås kommun skall inte tecknas andra pensionslösningar än ovan redovisade. Återbetalning av för mycket utbetald pension Arbetstagaren eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna uppgifter som behövs för beräkning av pension i enlighet med arbetsgivarens anvisningar. Om oriktiga eller ofullständiga uppgifter lämnas ska återbetalning ske. Kommunen 6

7 kommer alltid att inleda utredning av för mycket utbetald pension om det sammanlagda beloppet uppgår till mer än kr. Utbetalning av små förmåner Om pensionens månadsbelopp inte uppgår till 0,2% av gällande PBB kommer kommunen att istället omräkna pensionen och utbetala beloppet som ett engångsbelopp. Utbetalning av små pensionsavgifter Enbart pensionsavgifter som överstiger 1% av samma års IBB ska betalas ut som pensionsavgift. I annat fall betalas det ut som en kontantutbetalning till arbetstagaren och sker senast i april året efter intjänandet

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 2 (19) INLEDNING... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Individuell

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun Ängelholms kommun Pensionspolicy för Ängelholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24, 123 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 UPPDATERING...5 BESLUTSORDNING...5 PENSION TILL

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Pensionsriktlinjer Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND...

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

024-3. Pensionspolicy. Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118

024-3. Pensionspolicy. Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118 024-3 Pensionspolicy Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 BAKGRUND OCH SYFTE...4 UPPDATERING...4

Läs mer

Riktlinjer för pensionsåtaganden. Uddevalla kommun

Riktlinjer för pensionsåtaganden. Uddevalla kommun Riktlinjer för pensionsåtaganden Uddevalla kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund och syfte... 4 Uppdatering... 4 Beslutsordning... 4 Pension till anställda... 5 Allmänt...

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31. Kommunstyrelsen. Pensionspolicy

TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31. Kommunstyrelsen. Pensionspolicy Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31 D.nr: Pensionspolicy Bakgrund Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03)

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) Arbetsgivarverket 2002-02-01 Bilaga 1 till förhandlingsprotokollet 2002-02-01 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Avtalet gäller för

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 021:1 Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda OPF-KL Antaget av Kommunfullmäktige 2014-11-20 Gäller fr o m 2015-01-01

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 167. Dnr: KS 1540/14 903 Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som

Läs mer

FTP 12. Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer

FTP 12. Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer enligt lydelse per den 7 mars 2014 FTP 12 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer Innehållsförteckning A Övergripande bestämmelser 3 1 Avtalets

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 PA 03 Pensionsavtal Centrala avtal 2008:3 Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 Innehåll Förord 5 1 Inledande bestämmelser 7 Tillämpningsområde 7 Anslutningsvillkor 7 Vissa definitioner 8 Arbetsgivarbeslut

Läs mer

Begreppet tjänsteman i texten nedan innefattar arbetsledare.

Begreppet tjänsteman i texten nedan innefattar arbetsledare. Bilaga 1 ITP-planen (2015-06-01) Avtal om ITP-planen mellan (arbetsgivareförbundet) och (tjänstemannaförbundet) eller förbunden) för tjänstemän med undantag för befattningsskikt högre än 2 i befattningsnomenklaturen,

Läs mer

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda

Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 1 Tillämpningsområde Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2014-01-22) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet 1 Pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet Avtal gäller medlemmar i Finansförbundet, som är anställda i banker som är anslutna till BAO. Avtalet består av två delar, BTP1 och BTP2. 2 BTP 1 1 Avtalets

Läs mer

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet 1 Pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet Avtal gäller medlemmar i Finansförbundet, som är anställda i banker som är anslutna till BAO. Avtalet består av två delar, BTP1 och BTP2. 2 BTP 1 1 Avtalets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 18.30-21.15 (ajournering kl. 19.45-20.00, 21.00-21.05) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer