Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan"

Transkript

1 Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan Antagna av Evangeliska Frikyrkans styrelse 5 december 2003

2 1A. Ålderspension (Lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp - IBB) Ålderspension utbetalas från 65 års ålder med 10 % av den anställdes pensionsmedförande lön. Ålderspensionen är livsvarig. Vid kortare intjänandetid än 360 månader reduceras pensionen. Intjänad tid räknas från 28 års ålder. I övrigt hänvisas till Reglemente för Evangeliska Frikyrkans Pensionsstiftelse (Bilaga - sid 5). 1B. Ålderspension (Lön över till 7,5 inkomstbasbelopp - IBB) Pension för löner över 7,5 basbelopp enligt IBB tryggas via försäkring efter särskild överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. 2. Efterlevandepension Efterlevandepension utgår med 20 % av den anställdes pensionsmedförande lön under maximalt 5 år om den anställde avlider före 65 års ålder. Pensionen utbetalas till efterlevande maka/make eller efterlevande barn. 3. Sjukpenning Sjukpenning utbetalas efter 3 månaders karenstid med 10 % av gällande lön vid insjuknande tillfället. 4. Sjuk/Aktivitetsersättning Sjuk/aktivitetsersättning betalas ut med 25 % av anmäld lön vid insjuknandetillfället under den period Försäkringskassan betalar ut tidsbegränsad eller långvarig sjuk/aktivitetsersättning, dock längst till och med kalendermånaden före den under vilken den försäkrade fyller 65 år. 2 Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan 5. Premiebefrielse Premiebefrielse beviljas efter 3 månaders sjukskrivning. Läkarintyg erfordras. 6. Avtalsgruppliv (AGL) Vid dödsfall utbetalas ett engångsbelopp enligt nedan. För fulla förmåner krävs att arbetstiden varat minst 16 tim/vecka. Har arbetstiden varat minst 8 tim men ej 16 tim/vecka utbetalas halvt belopp (IBB), enligt B och C nedan. A. Begravningshjälp till dödsboet med 0,5 basbelopp. B. Grundbeloppet är 6 basbelopp för den som ej fyllt 55 år. Därefter sjunker beloppet med 0,5 basbelopp per år med till lägst 1 basbelopp. Hade den avlidne fyllt 55 år men ej 65 år och efterlämnar han antingen make eller sammanboende som gemensamt barn under 17 år eller endast barn, varav minst ett under 17 år reduceras inte grundbeloppet p g a den avlidnes ålder. Grundbeloppet betalas enligt villkorens standardförordnande till 1 Make/maka

3 2 Sammanboende 3 Barn Annan förmånstagare kan insättas och skriftligen anmälas till försäkringsbolaget. Blankett erhålls från Evangeliska Frikyrkan. C. Barntillägg till varje barn under 21 år Barntillägget är för barn under 17 år 2 basbelopp 17 eller 18 år 1,5 basbelopp samt 19 eller 20 år 1 basbelopp. Har den avlidne varit anställd minst 8 men ej 16 tim /vecka utgår halva beloppet. 7. Arbetsskadeförsäkring (TFA) TFA gäller för skador p g a olycksfall i arbetet och på väg till eller från arbetet, om inte olycksfallet täcks av trafikskadelagen. TFA gäller också vid arbetssjukdomar. Vid olycksfall lämnas ersättning för viss inkomstförlust. Ersättning lämnas även för läkaroch sjukvårdskostnader, sveda- och värk, lyte och men samt olägenheter i övrigt. Vid dödsfall lämnas ersättning för begravningskostnader samt för förlust av underhåll till efterlevande. 8. Olycksfallsförsäkring heltid Försäkringen gäller vid olycksfall under både arbete och fritid vid plötslig,ofrivillig och oförutsedd skada och gäller i hela världen. Den ger i första hand ersättning vid invaliditet med maximalt 30 basbelopp, men ger även ersättning för läkekostnader, tandskador, resekostnader, merkostnader och inkomstbortfall från dag 29 till 90 på lönedelar under 7,5 basbelopp (IBB). Vid dödsfall pga. olycksfallsskada inom 3 år från olycksfallet utbetalas till dödsboet 0,5 basbelopp (IBB). Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan 3 9. Arbetslöshetskassa Anställda rekommenderas att ansluta sig till arbetslöshetskassan, detta kan ske utan att man är med i ett fackförbund. 10. Administration Arbetsgivaren skall anmäla den anställde till Evangeliska Frikyrkans Pensionsstiftelse på blankett som erhålles från EFK. För anslutning till efterlevande- och sjukpension intygar arbetsgivaren att den anställde är fullt arbetsför. Alla försäkringsfall såsom dödsfall, olycksfall mm skall snarast anmälas till Evangeliska Frikyrkans Pensionsstiftelse för att erforderliga blanketter skall erhållas. Anställda som önskar mera detaljerad information om ovanstående försäkringar skall vända sig till Evangeliska Frikyrkans Pensionsstiftelse. 4 Försäkrings- och pensionsförmåner för anställda inom Evangeliska Frikyrkan

4 BILAGA Reglemente för Evangeliska Frikyrkans Pensionsstiftelse 1. Ingress Reglementet skall reglera Evangeliska Frikyrkans Pensionsstiftelse handhavande av pensionsstiftelsen. 2. Pensionsålder Pensionsålder är 65 år. 3. Pensionsmedförande lön Som pensionsmedförande lön räknas genomsnittet av de tre (3) högsta av de fem (5) närmaste föregående årslönerna. I lönen inräknas fast lön + naturaförmåner fri kost eller bostad (ej bilförmån) värderade enligt RSV:s anvisningar. Pensionsmedförande lön fastställs genom att månadslönen multipliceras med 12,2. Lönehöjning under de 60 sista månaderna fram till pensionsåldern får tillgodoräknas i den pensionsmedförande lönen högst upp till belopp som motsvarar den generella lönehöjning som skett under året. Den del som den generella lönehöjningen, preciserad av Svenskt Näringsliv och PTK överstiger inflationen får endast medtagas med så många sextiondelar som återstår till pensionsdagen. För anställd som, efter särskild överenskommelse med arbetsgivare, efter fyllda 60 år, reducerar sin arbetstid eller avslutar sin anställning hos arbetsgivaren skall den pensionsmedförande lönen fastställas utan hänsyn till den minskade arbetstiden, under förutsättning att arbetsgivaren eller arbetstagaren fullföljer premieinbetalning som om ingen arbetsreducering inträffat, under tiden fram till ordinarie pensionsålder. Den pensionsmedförande lönen maximeras till 7,5 ggr inkomstbasbeloppet. Med basbelopp avses januari månads inkomstbasbelopp för respektive år. Pension på lönedelar utöver 7,5 inkomstbasbelopp tryggas via försäkring efter grunder som överenskommes särskilt mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Den lägsta pensionsmedförande lönen för utlandsanställda inklusive naturaförmåner beslutas årligen av Evangeliska Frikyrkans huvudstyrelse. Bilaga: Reglemente för Evangeliska Frikyrkans Pensionsstiftelse 5 4. Förmånsslag och storlek Vid fullt intjänande utgår livsvarig ålderspension med 10 % av den anställdes pensionsmedförande lön.

5 5. Omfattning Anställd omfattas, såvitt avser ålderspension, av reglementet från och med månaden efter den, under vilken anställd fyller 28 år. Reglementet gäller ej för den som uttryckligen har anställts som tim- eller visstids anställd mindre än 6 månader i följd och därefter ej anmälts till stiftelsen. Reglementet gäller deltidsanställd endast om anställd har en ordinarie arbetstid som uppgår till minst 8 timmar per helgfri vecka, räknat som genomsnitt under en period om tre kalendermånader. 6. Pensionsgrundande tjänstetid Hel ålderspension utgår om anställd intill ordinarie pensionsålder kan beräkna uppnå en pensionsgrundande tjänstetid inom anställningar som omfattas av reglementet om minst 360 månader. Pensionsgrundande tjänstetid beräknas därvid med början från och med månaden efter den anställde fyllt 28 år. Om den beräknade tjänstetiden understiger 360 månader minskas ålderpensionen med 1/360-del för var felande månad som återstår till full tjänstetid. Som pensionsgrundande tjänstetid räknas även tid under vilken den anställde varit sjuk, uppburit föräldrapenningenligt lagen om allmän försäkring eller deltagit i militär repetitionsövning. 7. Uppskjutet pensionsuttag Anställd kan besluta att uppskjuta sitt pensionsuttag. I detta fall skall den anställdes förmåner uppräknas i enlighet med grunder för bestämning av pensionsförmåner vid var tidpunkt som gäller för den samarbetspartner som stiftelsen anlitar. För närvarande 0,6%/mån. 8. Fribrev Om anställd som omfattas av pensionsplanen slutar sin anställning skall denne erhålla ett fribrev som motsvarar intjänad ålderspension. Fribrev understigande 100 kr/mån äger arbetsgivaren rätt att lösa med ett kapitalbelopp beräknad enligt föreskrifterna i lagen om tryggande av pensionsutfästelse mm. Fribrev regleras av det reglemente under vilket fribrevet intjänades. Sådana fribrevshavare kan ej genom senare reglemente erhålla ytterligare förmåner. 9. Indexering Indexering av utgående pensionsförmåner och uppräkning av fribrev sker enligt beslut i EFK:s styrelse för vart särskilt år. 10. Anslutning till pensionsplanen Anställd blir genom arbetsgivarens försorg ansluten till pensionsplanen. Anmälan skall ske enligt den ordning som Pensionsstiftelsen styrelse från tid till tid anvisar. 6 Bilaga: Reglemente för Evangeliska Frikyrkans Pensionsstiftelse

6 11. Utbetalning Ålderspension utbetalas f o m den månad under vilken 65 års ålder uppnås. Pensionen utbetalas t o m dödsfallsmånaden. Utbetalning av ålderspension sker till den anställde. 12. Organisation Beslutande organ i samtliga angelägenheter som rör detta reglemente och tolkning av detsamma samt fastsällande av varje års avgifter för arbetsgivare är Styrelsen för Pensionsstiftelsen. Pensionsstiftelsen kan anlita annan att ombesörja åligganden enligt denna punkt. Styrelsen för Pensionsstiftelsen ansvarar för förvaltningen av stiftelsens tillgångar. Styrelsen för Pensionsstiftelsen skall ombesörja att utbetalning för arbetsgivares räkning av förmåner enligt detta reglemente sker samt lämna upplysningar rörande innehållet i detta reglemente, till arbetsgivare och anställda. 13. Avgifter Till bestridande av kostnader för tryggande av förmåner enligt detta reglemente skall arbetsgivare erlägga årliga avgifter med belopp och i perioder som styrelsen för Pensionsstiftelsen meddelar. 14. Pensionsbesked Varje anställd, som omfattas av utfästelser enligt detta reglemente, får en gång om året en sammanställning över sina förmåner. 15. Uppgiftsskyldighet Pensionstagaren är skyldig att informera arbetsgivaren genom Pensionsstiftelsen om förändring av sin adress. Arbetsgivare informerar pensionsstiftelsen om löne-och tjänsteförändringar samt andra förhållande av betydelse för beräkning av en korrekt pensionsrätt. 16. Tolkningsföreträdande I händelse av skiljaktig uppfattning mellan arbetsgivare/pensionstagare och/eller ansvarig inom stiftelsen rörande innehållet i eller omfattningen av pensionsreglementets förmåner skall styrelsen för stiftelsen äga rätt att slutligt tolka detta reglemente. Styrelsens beslut kan överklagas hos huvudstyrelsen för Evangeliska Frikyrkan. 17. Förändringar i reglementet Förändringar i ovanstående reglemente beslutas av Evangeliska Frikyrkans huvudstyrelse på förslag av Pensionsstiftelsens styrelse. Förändringar får inte reducera den pensionsrätt som intjänats före ändringens ikraftträdande. 18. Reglementets giltighet Detta reglemente är antaget av huvudstyrelsen för Evangeliska Frikyrkan 5 december 2003 med giltighet från 1 januari 2004.

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Pensionsavtal. Bankernas tjänstepension (BTP) 2002-07-01 2007-06-30. med ändringar per 2003-01-01. prolongerat till 2013-01-31

Pensionsavtal. Bankernas tjänstepension (BTP) 2002-07-01 2007-06-30. med ändringar per 2003-01-01. prolongerat till 2013-01-31 Pensionsavtal 2002-07-01 2007-06-30 med ändringar per 2003-01-01 prolongerat till 2013-01-31 Bankernas tjänstepension (BTP) BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION FINANSFÖRBUNDET 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Begreppet tjänsteman i texten nedan innefattar arbetsledare.

Begreppet tjänsteman i texten nedan innefattar arbetsledare. Bilaga 1 ITP-planen (2015-06-01) Avtal om ITP-planen mellan (arbetsgivareförbundet) och (tjänstemannaförbundet) eller förbunden) för tjänstemän med undantag för befattningsskikt högre än 2 i befattningsnomenklaturen,

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet 1 Pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet Avtal gäller medlemmar i Finansförbundet, som är anställda i banker som är anslutna till BAO. Avtalet består av två delar, BTP1 och BTP2. 2 BTP 1 1 Avtalets

Läs mer

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet 1 Pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet Avtal gäller medlemmar i Finansförbundet, som är anställda i banker som är anslutna till BAO. Avtalet består av två delar, BTP1 och BTP2. 2 BTP 1 1 Avtalets

Läs mer

FTP 12. Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer

FTP 12. Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer enligt lydelse per den 7 mars 2014 FTP 12 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer Innehållsförteckning A Övergripande bestämmelser 3 1 Avtalets

Läs mer

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 2 (19) INLEDNING... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Individuell

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2011-01-01) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

SkandiaPlan 2. ITP - 2 liknande försäkring hos Skandia Liv

SkandiaPlan 2. ITP - 2 liknande försäkring hos Skandia Liv SkandiaPlan 2 ITP - 2 liknande försäkring hos Skandia Liv 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SKANDIAPLAN 2... 1 ITP - 2 LIKNANDE FÖRSÄKRING HOS SKANDIA LIV... 1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR... 4 A. ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGSVILLKOR...

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2014-01-22) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03)

Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) Arbetsgivarverket 2002-02-01 Bilaga 1 till förhandlingsprotokollet 2002-02-01 Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) 1 kap. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde 1 Avtalet gäller för

Läs mer

kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002

kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002 kpa-planen pensionsbestämmelser i lydelse från och med den 1 juli 2002 INNEHÅLL 1 Planens giltighet 1 2 Pensionsförmåner 2 3 Pensionsålder 2 4 Pensionsgrundande tid 2 5 Medförd pensionsrätt 3 6 Pensionsgrundande

Läs mer

3 SAF och PTK enas vidare om de övergångsbestämmelser som framgår av bilaga 2.

3 SAF och PTK enas vidare om de övergångsbestämmelser som framgår av bilaga 2. FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1987-09-17 Ärende ITP-planens delpensionsförmåner Parter Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) Privattjänstemannakartellen (PTK) Närvarande för SAF Karl Erik Önnesjö, ordförande, Olof

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18

Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 PA 03 Pensionsavtal Centrala avtal 2008:3 Centrala avtal 2008:3 2008-06-18 Innehåll Förord 5 1 Inledande bestämmelser 7 Tillämpningsområde 7 Anslutningsvillkor 7 Vissa definitioner 8 Arbetsgivarbeslut

Läs mer

PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (PAF) (uppdaterad tom den 1 april 1998)

PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (PAF) (uppdaterad tom den 1 april 1998) STATENS ARBETSGIVARVERK 1991-03-28 1 PENSIONSPLAN FÖR ARBETSTAGARE HOS ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA (PAF) (uppdaterad tom den 1 april 1998) 1 KAP INLEDANDE BESTÄMMELSER... 1 Tillämpningsområde... 1 Anslutningsvillkor...

Läs mer

försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1

försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 försäkringens syfte Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 innehåller flera olika försäkringar

Läs mer

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03

Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Nytt pensionsavtal för statligt anställda PA 03 Innehåll Förord 1 Pensionsförmåner 2 Två typer av ålderspension 2 Avgiftsbestämd ålderspension 3 Förmånsbestämd ålderspension 4 Beräkning av förmånsbestämd

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, 1960

A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, 1960 A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, 1960 1. Förmånsslag Förmånsslagen är ålderspension, invalidpension och änkepension. 2. Planens omfattning Ålderspensionen intjänas från och med den månaden

Läs mer

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11)

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11) 1 (11) PENSIONSPOLICY Sammanfattning Pension till anställda Särskild avtalspension på heltid eller deltid kan i enlighet med fastställda riktlinjer beviljas efter individuell prövning. Samtliga tillsvidareanställda

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2015 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. afaforsakring.se

Läs mer