En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten"

Transkript

1 Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det övergångsbestämmelser och undantag. För att få klarhet i exakt vad som gäller för just dig måste du ta del av innehållet i varje försäkring. Arbetsskadeförsäkringen Försäkringen handläggs av Försäkringskassan. Skadas du på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet kan du få ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Vilka ersättningar kan falla ut Sjukpenning som vid annan sjukdom Inkomstförlust i form av en livränta Tandvård Särskilda hjälpmedel Begravningshjälp till anhöriga (0,3 prisbasbelopp) Livränta till efterlevande Efterlevandepension, till barn som inte fyllt 18 år och efterlevande kvinna eller man som inte fyllt 65 år. Det är möjligt att få pengar till begravningskostnader från både Arbetsskadeförsäkringen, Statens Tjänstegrupplivförsäkring och PSA. Avtal om ersättning vid personskada PSA Avtalet handläggs av PSA-nämnden. Om du drabbats av personskada som är att anse som arbetsskada kan du få ersättning enligt detta avtal. En samordning sker med andra försäkringar, dock ej privata försäkringar. Avtalet kan ge ersättningar för följande: Inkomstförlust : I skador till följd av olycksfall med minst 15 dagars sjukskrivning. Kostnader kopplade till skadan : Ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader till följd av skadan, under förutsättning att ingen annan försäkring eller myndighet betalar dessa kostnader. OBS! Det finns en självrisk på 500 kr per skada/olycka Sveda och värk : Betalas under akut sjukdomstid Lyte och men (M-L.R)

2 Sida 2 (5) Särskilda olägenheter Vid dödsfall : Enligt skadeståndsrättsliga principer. Ersättningar från Statens riskgaranti påverkar inte PSA Ersättning vi arbetssjukdom som vållats i tjänsten av arbetsgivare Rehabilitering Dödsfall Trafikförsäkring Försvarsmaktens fordon är trafikförsäkrade hos Kammarkollegiet. Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler för sådan personskada som uppkommit till följd av trafik med fordonet. Ersättningsnivån är således densamma som skulle ha utgetts enligt PSA. Eftersom dessa försäkringar samordnas utges ersättning endast enligt trafikförsäkringen som reglerar skadan i första hand. Statens tjänstegrupplivförsäkring Försäkringen handläggs av Statens pensionsverk (SPV). Försäkringen ger ett ekonomiskt skydd för efterlevande make/maka/registrerad partner och barn. Om du skulle avlida ger grupplivförsäkringen ett engångsbelopp till din make/maka/sambo/registrerad partner och till dina barn som ännu inte fyllt 21 år. Dessutom betalar försäkringen begravningshjälp, d.v.s. ett bidrag till de kostnader dina anhöriga har för din begravning. Om du saknar make/maka/sambo/registrerad partner och barn är begravningshjälpen de enda pengar försäkringen betalar. Vilka ersättningar ger tjänstegrupplivförsäkringen? Vid dödsfall betalar försäkringen ett grundbelopp på 6 prisbasbelopp (reduceras från 55 års ålder ). Make/maka/registrerad partner får hela beloppet. Om du har sambo och barn går halva beloppet till sambon och halva till barnen. Om du har sambo men inga barn går hela beloppet till sambon. Varje barn under 21 år får dessutom ett barnbelopp som beror på barnets ålder. Beloppet ligger mellan 2-1 prisbasbelopp. Begravningshjälpen är 0,5 prisbasbelopp. (Det är möjligt att få begravningshjälp från både Arbetsskadeförsäkringen, Statens grupplivförsäkring och PSA). Ersättning från Statens riskgaranti eller PSA påverkar inte Statens grupplivförsäkring.

3 Sida 3 (5) Statens tjänstereseförsäkring Försäkringen handläggs av Kammarkollegiet. Försäkringen gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor. Den gäller under hela bortovaron från tjänstestället eller bostaden eller annan plats där tjänsteresan börjar eller slutar. Försäkringsskyddet gäller även i krigsområden. Försäkringen samordnas med det som finns reglerat i lagen och förordningen för utlandsstyrkan. Vid utrikes tjänsteresor gäller försäkringen även för medföljande anhöriga vars resor bekostas av Försvarsmakten, tex anhöriga till observatörer vid familjemission. Tjänstereseförsäkringen innehåller bl a Invaliditets- och dödsfallskapital, vid medicinsk invaliditet på 100% är kapitalet 22 prisbasbelopp. Vid dödsfall utges ett dödsfallskapital mellan 6-22 prisbasbelopp beroende på hur många förmånstagarna är. Anhörigs besöksresa i samband med resenärens dödsfall, livshotande skada eller sjukdom hos den försäkrade. Avbrottsskydd Överfallsskydd, högst :- Akut sjuk- och tandvård samt hemtransportsskydd Resgodsskydd, privat lösöre högst :-, förlust av pengar högst 5 000:-. Resgodsförsening, högst 2 000:- Kontant skadehjälp, upp till :- Ansvarsskydd, högst :- Rättsskydd, högst :- Självriskskydd, högst 5 000:- Avtal om ersättning vid olycksfall och dödsfall under utlandstjänstgöringen Avtalet handläggs av Arbetsgivarverket. Avtalet gäller vid olycksfall och dödsfall under utlandstjänstgöring. Avtalet kan kompensera privat tecknade försäkringar som inte faller ut p.g.a. force majeuroklausuler eller att det varit omöjligt att teckna ett försäkringsskydd på rimliga villkor.

4 Sida 4 (5) Förordning (1999:569) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten Förordningen tillämpas av Försvarsmakten och gäller för dig som tjänstgör i Försvarsmaktens utlandsstyrka. Förordningen reglerar bl.a. Förmåner vid sjukdom eller skada: Vid arbetsoförmåga under anställningstiden bibehålls anställningsförmånerna. Vid sjukskrivning efter anställningens slut lämnas kompletterande ersättning till sjukpenning så att ersättningsnivån uppgår till 90 procent av inkomsten under sista anställningsmånaden. För den som skadats i utlandsstyrkan lämnar Försvarsmakten ersättning för sjukvårdskostnader i tre år efter anställningstidens slut, därefter tar PSAnämnden över. Statens riskgaranti: Riskgarantin ger ersättning för arbetsskador som leder till bestående medicinsk invaliditet och dödsfall. Vid en medicinsk invaliditet på 100 procent utbetalas 22 prisbasbelopp. Vid lägre invaliditet utbetalas en kvotdel av 22 prisbasbelopp. Om du avlider utbetalas 22 prisbasbelopp till ditt dödsbo samt 3 prisbasbelopp per barn, yngre än 21 år. Uppföljande verksamhet: Försvarsmakten har ett uppföljningsansvar i fem år efter att anställningen upphört där de ska utreda att tidigare anställd inte drabbats av skada under anställningen som kan leda till bestående funktionshinder eller annars är av allvarlig art. URA-Försäkring Försäkringen handläggs av Kammarkollegiet. Denna försäkring gäller endast om du är stationerad utomlands och för din medföljande familj med vissa undantag. Försäkringen gäller i hela världen inklusive i Sverige. Försäkringen innehåller bl.a. Personskadeskydd Invaliditets- och dödsfallskapital, vid medicinsk invaliditet på 100% är kapitalet 22 prisbasbelopp. Vid dödsfall utges ett dödsfallskapital mellan 6-22 prisbasbelopp beroende på hur många förmånstagarna är. Anhörigs besöksresa i samband med livshotande skada eller sjukdom hos den försäkrade. Akut sjuk- och tandvård samt hemtransportsskydd Resgodsförsening, högst 2 000:- Kontant skadehjälp, upp till :- Ansvarsskydd, högst :- Rättsskydd, högst :-

5 Sida 5 (5) Förordning (1986:259) om ersättning till följd av sjukdom eller skada som ådragits utom riket. Förordningen handläggs av Kammarkollegiet. Förordningen gäller invaliditet eller dödsfall till följd av vissa särskilt angivna sjukdomar samt personskada som har samband med naturkatastrofer, krig, uppror, allmänt upplopp eller därmed jämförlig händelse. Bestämmelserna omfattar också medföljande maka. Ersättningsnivåerna är låga och samordnas med andra försäkringar. Förordningen är svårtolkad och i det närmaste obsolet. Utlandsvillkorsutredningen har i sitt betänkande (SOU 2004:24) föreslagit att förordningen ska upphöra. Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) Avtalet handläggs av statens pensionsverk. Avtalet innehåller bl.a. efterlevandepension. Efterlevandepension till make utges under högst sex år. Efterlevande pension till arvsberättigat barn utges till dess barnet fyllt 20 år. Den efterlevandepension som intjänats t o m och som tidigare utbetalats livslångt omvandlas till ett efterlevandefribrev. Efterlevandefribrevet tas ut som en livsvarig pension. Kungafonden Ibland behöver man ekonomiskt stöd på grund av skada eller sjukdom utöver den hjälp man får av myndigheter eller försäkringar. Detta kan bland annat röra kostnader för resor och uppehälle, när en anhörig ska besöka en skadad soldat vid sjukhusvistelse, eller behov av ett visst hjälpmedel för att underlätta för den skadade. I sådana fall kan man ansöka om hjälp från Kungafonden som utreder begäran och avgör om behovet är tillräckligt starkt för att den ska ge ett bidrag. Du själv, dina anhöriga eller en myndighet kan sända in en ansökan. Fonden kan även lämna bidrag för rehabilitering eller omskolning. Fonden granskar varje enskilt ärende för sig och avgör om bidrag ska ges.

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14. [Titel 3]

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14. [Titel 3] URA-försäkring Försäkringsvillkor 2015-07-01 Dnr 899-10188-14 [Titel 3] Sid 2 (19) Innehåll 1 TECKNANDE, DEFINITIONER, OMFATTNING OCH SJÄLVRISK... 3 1.1 Vilka försäkringar kan tecknas?... 3 1.1.1 Samlingsförsäkring...

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Statens. tjänstereseförsäkring. Försäkringsvillkor 2004-07-01

Statens. tjänstereseförsäkring. Försäkringsvillkor 2004-07-01 Statens tjänstereseförsäkring Försäkringsvillkor 2004-07-01 Till grund för dessa försäkringsvillkor ligger förordningen (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor. Förordningen ålägger

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

Statens Tjänstereseförsäkring

Statens Tjänstereseförsäkring Statens Tjänstereseförsäkring Försäkringsvillkor 2010-01-01 Till grund för dessa försäkringsvillkor ligger förordningen (1993:674) om försäkringsskydd m.m. vid statliga tjänsteresor. Förordningen ålägger

Läs mer

Statens tjänstereseförsäkring

Statens tjänstereseförsäkring Statens tjänstereseförsäkring Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (25) Innehåll 1 OMFATTNING, DEFINITIONER OCH SJÄLVRISK... 4 1.1 När och var gäller försäkringen?... 4 1.2 Vem gäller försäkringen

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2015 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. afaforsakring.se

Läs mer

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor

Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Att arbeta i ett statligt verk inom affärsverkssektorn förmåner och villkor Version 2006-01-09 Innehåll I medborgarnas tjänst 4 Utvecklas med arbetet 5 Samverkan för en god arbetsplats 6 Arbetsmiljö och

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2002-01-01

URA-försäkring. Försäkringsvillkor 2002-01-01 URA-försäkring Försäkringsvillkor 2002-01-01 INNEHÅLL 1 TECKNANDE, OMFATTNING OCH SJÄLVRISK 1.1 Tecknande 1.2 Omfattning 1.3 Självrisk 2 FÖRSÄKRINGSSKYDD 2.1 2.2 Personskadeskydd Invaliditets- och dödsfallskapital

Läs mer

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera Sida 1 av 11 Alla fakta om dina försäkringar Vad har du för skydd vid sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet? Och vilka pensionsregler är det som gäller just för dig? Svar på dessa frågor och mycket mer

Läs mer

Stöd vid. arbetsskada

Stöd vid. arbetsskada Stöd vid arbetsskada Innehåll Stöd vid arbetsskada 1 Vem är försäkrad? 2 Vad är en arbetsskada? 3 Vad kan du få ersättning för? 5 Ersättning under akut sjuktid 6 Ersättning under invaliditetstid 8 Ersättning

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare 2013 Dina avtalsförsäkringar -kooperativt anställda arbetare Innehåll FÖRSÄKRINGSINFORMATION en del av kollektivavtalet... 2 FÖRSÄKRINGSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet... 3 AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING,

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 2 (19) INLEDNING... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Individuell

Läs mer

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige 7 BILAGA TILL LO-TIDNINGEN NR 30 26 SEPTBEMBER 2008 Sjuk, skadad eller uppsagd? Här följer ersättningsreglerna för dig som är LO-medlem. Sammanställningen börjar med lagstadgade socialförsäkringar och

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

STUDENT UT. Statens försäkring vid utbildning utomlands. Försäkringsvillkor 2006-07-01

STUDENT UT. Statens försäkring vid utbildning utomlands. Försäkringsvillkor 2006-07-01 STUDENT UT Statens försäkring vid utbildning utomlands Försäkringsvillkor 2006-07-01 Alla studenter i Sverige omfattas i dag av den personskadeförsäkring (den generella studentförsäkringen) som för universitetens

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked FÖRSÄKRING För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska

Läs mer

STUDENT UT. Statens försäkring vid utbildning utomlands. Försäkringsvillkor 2006-07-01

STUDENT UT. Statens försäkring vid utbildning utomlands. Försäkringsvillkor 2006-07-01 STUDENT UT Statens försäkring vid utbildning utomlands Försäkringsvillkor 2006-07-01 2 Alla studenter i Sverige omfattas i dag av den personskadeförsäkring (den generella studentförsäkringen) som för universitetens

Läs mer

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS

Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Allmänna villkor för Gruppförsäkring Företag BAS Frivillig Tjänstegruppliv (TGL) Gruppolycksfall Arbetstid (GOA) Olycksfall Fritid (OF) Gäller från 1 april 2012 Innehåll A Allmänna bestämmelser... 9 A.1

Läs mer

År 2014 MEDLEMSOLYCKSFALL - FRITID

År 2014 MEDLEMSOLYCKSFALL - FRITID År 2014 Trots alla skaderisker på jobbet, är det när du är ledig som de flesta olyckor sker. För vem kan inte slå ut en tand, halka i badkaret, såga sig i benet, ramla från en stege, skära sig i fingret

Läs mer

TFA om ersättning vid arbetsskada

TFA om ersättning vid arbetsskada TFA om ersättning vid arbetsskada UTGIVEN I FEBRUARI 2004 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA Inkomstförlust 4 Vid olycksfall i arbetet 4 Vid arbetssjukdom 4 Vid färdolycksfall 4 Kostnader 5 Karensbelopp

Läs mer

P E N S I O N S F A K T A

P E N S I O N S F A K T A P E N S I O N S F A K T A PA-91 Tjänstepension PA-91 Tjänstepension P A-91 är en pensionsplan för arbetstagare hos staten med flera. Om du är född före 1943 och har pensionsåldern 65 år, vilket de flesta

Läs mer

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf

Viktigt att veta. Livförsäkring. forenadeliv.se/sulf Viktigt att veta AUTOMATISK ANSLUTNING Som ny medlem får du automatiskt en livförsäkring, en olycksfallsförsäkring och en sjukvårdsförsäkring (grundskydd) i 3 månader utan att betala någon premie. Är du

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

FACKTUELLT. Våra vanligaste försäkringar

FACKTUELLT. Våra vanligaste försäkringar Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda FÖRSÄKRINGS-EXTRA - 2013 Försäkringsskolan: Våra vanligaste försäkringar I den värld vi lever krävs som bekant försäkringar. I vårt samhälle

Läs mer