tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun"

Transkript

1 tillämpning Pensionstillämpning för Hudiksvalls kommun

2 Pensionstillämpning Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun hanterar pensionsfrågor för medarbetare och förtroendevalda. De pensionsavtal som gäller i Hudiksvalls kommun är KAP-KL, Kollektivt Avtalad Pension Kommuner och Landsting, med tillhörande övergångsbestämmelser och PBF, Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda. Pensionens olika delar Tjänstepensionen består av pension intjänad genom anställning i kommun och landsting till och med , IPR, intjänad pensionsrätt, samt avgiftsbestämd ålderpension från och med , individuella valet, där medarbetare själv väljer pensionsförvaltare. Tjänstepensionen bygger på livsinkomsten. Om man minskar arbetstiden så minskar tjänstepensionen och tvärtom. Ledighet av följande orsaker har ingen negativ inverkan på tjänstepensionen: z sjukdom, olycksfall eller arbetsskada z ledighet för vård av barn enligt föräldraledighetslagen z ledighet utan lön på grund av fackligt förtroendeuppdrag Förutom tjänstepension består ålderspensionen av lagstadgad pension, allmän pension, som består av inkomstpension och premiepension. Medarbetare bestämmer själva hur premiepensionen ska förvaltas. Dessutom kan medarbetare ha ett frivilligt pensionssparande. Samtliga dessa delar påverkar den totala pensionens storlek.

3 Tjänstepension I KAP-KL ingår: z intjänad pensionsrätt , IPR avgiftsbestämd z ålderpension förmånsbestämd z ålderpension särskild z avtalspension efterlevandepension z z alternativ pensionslösning z andra pensionslösningar Intjänad pensionsrätt, IPR Pensionsåldern är flexibel mellan 61 och 67 år. Det finns möjlighet att ta ut pensionen livslångt eller temporärt. Före 65 års ålder kan pensionen tas ut temporärt, som hel pension eller som partiell pension (deltid). Pensionshandläggare på personalavdelningen kan hjälpa till med beräkning av IPR. Tre månader innan medarbetaren vill gå i pension ska ansökan skickas till personalavdelningen.

4 Avgiftsbestämd ålderspension - Individuella valet Från och med månaden efter det att en medarbetare fyllt 21 år sätter arbetsgivaren av en årlig pensionsavgift till tjänstepensionen. Andra pensionslönegrundande åldergränser och anställningsformer kan förekomma i tidigare gällande pensionsavtal. Den avgiftsbestämda delen av pensionen kan tas ut tidigast från 55 år. Medarbetare väljer själva pensionsförvaltare. Valet står mellan traditionell pensionsförsäkring eller fondförsäkring. Dessutom väljer medarbetaren om försäkringen ska innehålla återbetalningsskydd eller inte. Om inget val görs placeras pensionsavgiften i en traditionell livförsäkring med återbetalningsskydd hos KPA Pensionsförsäkring AB. Återbetalningsskydd innebär att pensionskapitalet vid dödsfall betalas ut som månadsvis pension till efterlevande förmånstagare i fem år. Den avlidne medarbetarens barn får barnpension till och med månaden innan barnet fyller 18 år. Förmånsbestämd ålderspension Förmånsbestämd ålderpension är en kompletterande pension för den som har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp. Tiden för intjänande räknas från och med kalendermånaden efter den då medarbetaren fyllt 28 år. Pensionsnivån är 55 procent av lönen mellan 7,5 och 20 basbelopp och 27,5 procent mellan 20 och 30 basbelopp. För att få hel förmånsbestämd ålderspension måste medarbetaren arbeta i 30 år. Övergångsbestämmelse finns för dem som är födda mellan 1946 och 1967.

5 Livränta En medarbetare som avgår från sin anställning före fyllda 65 år, utan direkt uttag av pension, har rätt till livränta om medarbetaren uppfyller villkoren för förmånsbestämd ålderpension. Om livräntans kapitalvärde understiger 150 procent av prisbasbeloppet utbetalas livräntan som engångsbelopp. Särskild avtalspension räddningstjänst, SAP Medarbetare som arbetat i räddningstjänsten i 30 år varav 25 år i utryckningstjänst har rätt till särskild avtalspension från 58 års ålder. För medarbetare med pensionsunderlag under 7,5 inkomstbasbelopp är avtalspensionen 73,5 % av pensionsunderlaget. För medarbetare med pensionsunderlag över 7,5 inkomstbasbelopp utgår avtalspension enligt 34 mom. 2, KAP-KL. Förvärvsinkomst på två prisbasbelopp eller mer per kalenderår efter att medarbetaren avgått med särskild avtalspension samordnas. Särskild avtalspension övriga, SAP-Ö Det finns möjlighet att använda särskild avtalspension i vissa andra fall. Då krävs en överenskommelse mellan arbetsgivaren och den enskilde medarbetaren. Särskild avtalspension beviljas som hel pension eller som partiell pension (deltid). Förvärvsinkomst på två prisbasbelopp eller mer per kalenderår efter att medarbetaren avgått med hel pension samordnas.

6 Efterlevandepension Pension till efterlevande vuxen Om en medarbetare avlider har make/maka/registrerad partner eller är sammanboende, som den avlidne har gemensamma barn med eller om de tidigare varit gifta med varandra, rätt till pension. Den efterlevande har rätt till pension om makarna/registrerad partner bott tillsammans i minst fem år eller bodde tillsammans med barn yngre än 12 år som någon av makarna hade vårdnaden om. Pension till efterlevande vuxen betalas ut i högst fem år. Pension till efterlevande barn Pension till efterlevande barn betalas ut till och med månaden innan barnet fyller 18 år. Vid studier som ger rätt till pension enligt EPL, Lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, betalas pension ut till och med juni månad det år barnet fyller 20 år. Tjänstgruppliv - TGL-KL Arbetsgivaren har också en försäkring, Tjänstegruppliv Kommuner och Landsting, TGL-KL, som ger en trygghet för medarbetarens familj om medarbetaren avlider. Alternativ pensionslösnings För att stärka Hudiksvalls kommuns möjligheter att rekrytera erbjuds i enlighet med bestämmelser i KAP-KL möjlighet till alternativ pensionslösning. Det innebär att förmånsbestämd kompletterande ålderspension enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension enligt individuell överenskommelse. Premien för alternativ KAP-KL betalas löpande in i den försäkringsform som medarbetaren valt. Kommunens personalchef utser de försäkringsbolag som kan väljas.

7 Andra pensionslösningar Det finns möjlighet att göra andra pensionslösningar än de som KAP-KL anger. Det kan vara aktuellt vid till exempel övertalighet eller organisationsförändringar. Dessa pensionslösningar kan se olika ut och är en överenskommelse mellan arbetsgivaren och den enskilde medarbetaren. Löneväxling till pension Hudiksvalls kommun erbjuder tillsvidareanställda medarbetare löneväxling mot pension. Löneväxling innebär att medarbetare byter en del av sin lön mot en pensionsförmån. Hela mellanskillnaden mellan sociala kostnader och löneskatt går till medarbetaren. Pensionsgrundande lön ska vara lön före löneväxling. Ansökan om löneväxling ska göras minst tre månader innan löneväxlingen träder i kraft. Förändring av löneväxling är möjlig i samband med den årliga löneöversynen eller vid nyanställning. Kommunens personalchef utser de försäkringsbolag som kan väljas. Det högsta beloppet som är möjligt att löneväxla är 20 procent av den fasta bruttolönen per månad och det lägsta beloppet är 500 kr per månad. Löneväxling görs endast de månader det finns lön att dra det överenskomna beloppet från. Om det inte går att göra ett avdrag, till exempel vid sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet, görs ett uppehåll i löneväxlingen. Lönesänkningen kan försämra sjuk- och föräldrapenningen, den allmänna pensionen samt eventuell a-kasseersättning. Det lönar sig oftast inte med löneväxling om lönen hamnar under intjänandetaket för allmän pension.

8 Förtroendevalda Hudiksvalls kommun har antagit pensionsbestämmelserna i PBF, Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda. De omfattar förtroendevald som har en uppdragstid som motsvarar 40 procent eller mer av heltid. Vid avgångsersättning eller visstidspension som utges enligt PBF ska två prisbasbelopp per kalenderår undantas från samordning med förvärvsinkomst. Förmåner enligt PBF betalas ut efter ansökan från den som är förtroendevald. Visstidspension Förtroendevald som fyllt 50 men inte 65 år och lämnar förtroendeuppdraget får visstidspension om uppdraget varat tre år eller mer. För hel pension krävs 12 års uppdragstid. Avgångsersättning i särskilda fall Förtroendevald som inte fyllt 50 år och lämnar förtroendeuppdraget får avgångsersättning i tre till sex månader om uppdraget varat tre år eller mer. Det samma gäller för förtroendevald som fyllt 50 men inte 65 år och som haft förtroendeuppdrag kortare tid än tre år. Ålderspension Ålderspension utgår från 65 år. För hel pension krävs 12 års uppdragstid. Pensionen ska samordnas med allmän pension.

9 Fritidspolitiker Förtroendevalda som ej omfattas av PBF Fritidspolitiker som är verksam inom Hudiksvalls kommun kompenseras för förlorad tjänstepension enligt KAP-KL:s pensionsavgift. Den betalas ut i februari varje år. En förutsättning är att den förlorade arbetsförtjänsten styrks. Information om pensioner Kommunen ska enligt gällande pensionsavtal informera sina medarbetare om pensioner. Varje år bjuder personalavdelningen in till information som översiktligt beskriver KAP-KL, det individuella valet och möjligheter till löneväxling. Nyanställda Arbetsledare ansvarar för att nya medarbetare vid anställningen får broschyren Din ålderspension består av flera delar. Den kan beställas på kommunens serviceavdelning. Broschyren finns även på kommunens intranät, Hint. Alla medarbetare får årlig information om intjänade pensionsförmåner av den pensionsadministratör som administrerar kommunens pensioner. Pensionsinformationen är skriftlig och lämnas i form av en pensionsprognos för intjänad pensionrätt före , IPR, och för förmånsbestämd ålderspension. Ytterligare information om den avgiftsbestämda ålderspensionen får respektive medarbetare från det försäkringsbolag som valts.

10 Alternativ KAP-KL Gruppvis och individuell information genomförs vid behov för berörda medarbetare som omfattas av möjligheten att få alternativ KAP-KL. Personalavdelningen ansvarar för informationen som beskriver innebörden och konsekvenserna av den alternativa pensionslösningen. Frågor kring pension Medarbetare som har frågor kring sin tjänstepension kan kontakta personalavdelningens pensionshandläggare. Vid pensionsavgång Medarbetare som önskar avgå med pension ska lämna skriftlig ansökan till personalavdelningens pensionshandläggare samt närmaste arbetsledare senaste tre månader före planerad pensionsavgång. Innan pensionsavgången får medarbetaren ett pensionsbrev från personalavdelningen med uppgift om pensionsbeloppets storlek.

11 Adresser KPA Telefon: E-post: Pensionsvalet AB Telefon: Internet: Electum Telefon: Internet: Pensionsmyndigheten Telefon: Internet:

12 Policys och tillämpningar Inom Hudiksvalls kommun finns policy-dokument som är antagna av kommunfullmäktige. Till varje policy finns tillämpningar. De senaste versionerna finns alltid på HINT. Tryck 2012.

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med

Pensionspolicy. Malung-Sälens kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29. Uppdaterad 2011-07-04. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29 Uppdaterad 2011-07-04 Malung-Sälens kommun I samarbete med Pensionspolicy Malung-Sälens kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 ALLMÄNT...4

Läs mer

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11)

PENSIONSPOLICY 0:24. Sammanfattning 1 (11) 1 (11) PENSIONSPOLICY Sammanfattning Pension till anställda Särskild avtalspension på heltid eller deltid kan i enlighet med fastställda riktlinjer beviljas efter individuell prövning. Samtliga tillsvidareanställda

Läs mer

Policy och riktlinjer för pensionshantering i

Policy och riktlinjer för pensionshantering i FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.30 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-23, 15 Policy och riktlinjer för pensionshantering i Vingåkers Kommun I samarbete med INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun.

(KF 129/2009) Pensionspolicy. Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01. Falkenbergs kommun. (KF 129/2009) Pensionspolicy Fastställd av Kommunfullmäktige 2009-09-24 med giltighet från och med 2009-10-01 Falkenbergs kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 SYFTE...4

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med

Pensionspolicy. Orsa Kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2010-06-21 Orsa Kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 UPPDATERING...4 BESLUTSORDNING...4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...5 INLEDNING...5

Läs mer

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun

Pensionspolicy. för. Ängelholms kommun Ängelholms kommun Pensionspolicy för Ängelholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24, 123 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...5 UPPDATERING...5 BESLUTSORDNING...5 PENSION TILL

Läs mer

Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens personalutskott.

Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens personalutskott. 1 Sammanfattning 1.1 Beslutsordning Kommunfullmäktige beslutar om pensionspolicyn, kommunstyrelsen är pensionsmyndighet. Beslut om särskild avtalspension och pensionsförstärkning fattas av kommunstyrelsens

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147. Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef

Munkedals kommun. Regler för pension. Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147. Typ av dokument: Regel. Handläggare: Personalchef Regler för pension Munkedals kommun Dokumentnamn: Regler för pension Dnr KS 2004-147 Typ av dokument: Regel Handläggare: Personalchef Reviderad av : KS KF Revisionshistorik: Antagen av kommunstyrelsen

Läs mer

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13)

Svedala Kommuns 1:10 Författningssamling 1(13) Författningssamling 1(13) Pensionspolicy för kommunens anställställda och förtroendevalda antagen av kommunfullmäktige 2012-05-14, 104 Gäller från 2012-07-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 2

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun

Pensionspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12. Tjörns kommun Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 Tjörns kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA... 5 SÄRSKILD AVTALSPENSION

Läs mer

Pensionspolicy. För Motala kommun perioden 2015-2018

Pensionspolicy. För Motala kommun perioden 2015-2018 Pensionspolicy För Motala kommun perioden 2015-2018 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS 0181 Datum: 2014-08-25 Paragraf: 88 Reviderande instans: PN Datum: Gäller från: 2015-01-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Pensionspolicy för Nässjö kommun

Pensionspolicy för Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-12-09 163 Reviderad: 2014-04-24 70 Pensionspolicy för Nässjö kommun 2 (21) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND OCH SYFTE...

Läs mer

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4

Inledning. Innehåll. Bakgrund. Syfte. Mål. Ansvar. Kategoriindelning 4 Pension för anställda i kommunen KAP-KL 4 Policy Pension Inledning Bakgrund Intresset för pensionsfrågor har ökat på senare år. Anledningen är bland annat de individuella valmöjligheter som införts inom såväl det allmänna pensionssystemet som

Läs mer

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4

SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 Pensionspolicy Antagen av regionfullmäktige 2008-05-30 Justering under rubriken Löneväxling av regionstyrelsen 2008-07-03 Redaktionell uppdatering gjord 2012-04-02 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Riktlinjer för pensionsåtaganden. Uddevalla kommun

Riktlinjer för pensionsåtaganden. Uddevalla kommun Riktlinjer för pensionsåtaganden Uddevalla kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Bakgrund och syfte... 4 Uppdatering... 4 Beslutsordning... 4 Pension till anställda... 5 Allmänt...

Läs mer

024-3. Pensionspolicy. Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118

024-3. Pensionspolicy. Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118 024-3 Pensionspolicy Denna policy är antagen av kommunfullmäktige i Nynäshamns kommun den 10 november 2004, 118 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 INLEDNING...4 BAKGRUND OCH SYFTE...4 UPPDATERING...4

Läs mer

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37

PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 PENSIONSPOLICY Kiruna Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 37 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Allmänt... 3 3. Uppdatering... 4 4. Beslutsordning... 4 5. Pension till anställda...

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Pensionsriktlinjer Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND...

Läs mer

Pensionspolicy 1/13. Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08. Karin.kraftman@upplandsvasby.se.

Pensionspolicy 1/13. Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08. Karin.kraftman@upplandsvasby.se. 1/13 Styrdokument, policy HR- och löner 2014-09-29 Karin Kraftman 08-590 971 08 Dnr KS/2014:39 Karin.kraftman@upplandsvasby.se Pensionspolicy Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige den 17 december

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun

Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 1 (19) Pensionspolicy för Borgholms kommun Antagen KF 070910 63 2 (19) INLEDNING... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdatering... 3 BESLUTSORDNING... 3 PENSION FÖR ANSTÄLLDA... 3 Individuell

Läs mer

Kommunal avtalspension KAP-KL

Kommunal avtalspension KAP-KL Kommunal avtalspension KAP-KL tjänstepensionen för dig som arbetar i kommun, landsting, region, kommunalt företag eller inom svenska kyrkan i samarbete med I den här broschyren kan du läsa om din tjänstepension.

Läs mer

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 Åstorps kommuns Pensionspolicy Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 2 UPPDATERING 4 3 BESLUTSORDNING 4 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA 5 41 SÄRSKILD

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13 Pensionspolicy Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID... 4 A 1 MEDARBETARE SOM UPPNÅTT 67 ÅR... 4 A 2 LÖNEVÄXLING TILL PENSION...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-26 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Maria Hemlin Telefon: 0523-61 32 37 E-post: maria.hemlin@lysekil.se PENSIONSPOLICY Dnr: LKS 2012-102

Läs mer

Pension. Policyuttalande. Bakgrund

Pension. Policyuttalande. Bakgrund Pension Policyuttalande 1. Lidköpings kommun vill möjliggöra för den anställde att pensionera sig på deltid och att utnyttja möjligheten att ta ut pensionsförmåner flexibelt samtidigt som vi vill värna

Läs mer