Göran Tunhammar, ordförande, Gösta Larsson, Anders Modig, Malena Rosman och Hans Gidhagen vid protokollet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Tunhammar, ordförande, Gösta Larsson, Anders Modig, Malena Rosman och Hans Gidhagen vid protokollet"

Transkript

1 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Gemensamma försäkringsvillkor för AMF-försäkringarna för år 1996 Parter: Närvarande: för SAF för LO för PTK Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) Landsorganisationen i Sverige (LO) Privattjänstemannakartellen (PTK) Göran Tunhammar, ordförande, Gösta Larsson, Anders Modig, Malena Rosman och Hans Gidhagen vid protokollet Bertil Jonsson, Wanja Lundby-Wedin och Hans Karlsson Holger Eriksson, Björn Bergman, Monica Gustafsson, Bo Henning, Sven Magnusson, Lars E Rabenius, Isa Skoog och Karl-Gunnar Skoog 1 Pensionsöverenskommelsen mellan SAF och LO den 6 mars 1996 nödvändiggör ett antal följdändringar av de gemensamma försäkringsvillkoren för AMF-försäkringarna. Parterna är därför ense om att försäkringsvillkoren för år 1996 skall ha den lydelse som framgår av bilaga. 2 Att jämte ordföranden justera detta protokoll utses Holger Eriksson och Hans Karlsson. Vid protokollet Hans Gidhagen Justeras Göran Tunhammar Holger Eriksson Hans Karlsson

2 Bilaga 1 Gemensamma försäkringsvillkor för AMF-försäkringarna 1996 Överenskommelser om försäkringsvillkoren för AMF-försäkringarna 1 För försäkringsavtal om AMF-försäkringarna gäller de gemensamma försäkringsvillkor samt försäkringsvillkor för försäkring om avgångsbidrag (AGB), avtalsgruppsjukf'örsäkring (AGS), trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) samt tjänstegrupplivförsäkring (TGL) liksom de bestämmelser i övrigt som fastställts i överenskommelser som träffats av SAF och LO samt i fråga om TFA även av PTK. För försäkringsvillkoren gäller svensk rätt. SAF och LO har den 6 mars 1996 träffat överenskommelse om avveckling av STP och en pensionsplan för åren Bestämmelserna enligt denna överenskommelse utgör en del av AMF-försäkringarna. 2 I de i 1 nämnda villkor och överenskommelser hänvisas i vissa fall till särskilda bestämmelser eller beslut som kan meddelas av försäkringsgivare för AMF-försäkring. Vidare anges att ändringar i, undantag från eller tillägg till försäkringsvillkoren kan göras. Innan beslut i sådan fråga fastställts av försäkringsgivare för AMF-försäkring skall, om inte särskild överenskommelse träffats i frågan enligt 1, godkännande lämnas av SAF och LO samt då fråga rör de gemensamma försäkringsvillkoren eller försäkringsvillkoren för TFA även av PTK. Försäkringsavtal 3 Försäkringsgivare är för AGS AMF-sjukförsäkring, för TFA AMF-trygghetsförsäkring samt för AGB och TGL AFA. AMF Pension är försäkringsgivare för förmåner enligt överenskommelsen mellan SAF och LO den 6 mars 1996, dock är AMF-sjukförsäkring försäkringsgivare för premiebefrielseförsäkringen. Försäkringsgivarna var för sig och tillsammans kallas nedan AMF. Från och med 1998 kan pensionsförsäkring enligt bilaga 2 i överenskommelsen av den 6 mars 1996 efter den anställdes val tecknas i annat försäkringsbolag eller pensionskassa som ingått administrationsavtal med SAF och LO genom AMF Pension avseende sådan försäkring. AMF Pension skall därvid företräda sådan försäkringsgivare gentemot arbetsgivare och svara för fakturering och uppbörd av premie. Som ett alternativ till pensionsförsäkring enligt ovan nämnda bilaga 2 kan arbetsgivaren från och med 1998 erbjuda förvaltning av pensionsmedlen via det egna företaget. 4 Försäkringsavtal ingås enligt följande. Arbetsgivaren sänder in en för AMF-försäkringarna gemensam anmälan till AMF Debiteringscentral. Försäkringsavtal har slutits i och med att AMF avsänt antagande svar, försäkringsbekräftelse, på arbetsgivarens anmälan.

3 2 Kollektivavtal om anslutning till AMF-försäkringarna 5 Har arbetsgivare i kollektivavtal förbundit sig att ansluta sig till AMF-försäkringarna skall han ange detta i sin försäkringsanmälan. Innehåller sådant kollektivavtal om anslutning till AMF-försäkringarna bestämmelser som avviker från bestämmelserna i de rekommendationer rörande utformningen av sådant kollektivavtal som överenskommits mellan SAF och LO respektive SAF och PTK kan försäkringsavtal om AMF-försäkringarna träffas endast efter godkännande av SAF, LO och PTK. Träffas likväl försäkringsavtal på grund av att arbetsgivaren inte lämnat uppgift om avvikande kollektivavtal om anslutning till AMF-försäkringarna gäller försäkringsavtalet endast enligt i 1 angivna villkor och överenskommelser. Försäkringsavtals giltighetstid 6 I försäkringsbekräftelsen anger AMF vid vilken tidpunkt försäkringsavtal träder i kraft i enlighet med särskilda bestämmelser härom. Om i 17 angiven garanti gäller för någon anställd skall försäkringsavtalet tecknas att gälla från den tidpunkt från vilken garantin gällt. 7 Försäkringsavtal kan inte av någon part sägas upp så länge arbetsgivaren beträffande någon kategori av anställd är bunden av sådant kollektivavtal som medför att anställd kan omfattas av i 17 angiven garanti. 8 I de fall där 7 inte är tillämplig kan försäkringsavtal upphöra att gälla tidigast med utgången av månaden närmast efter den månad då arbetsgivaren eller AMF verkställt uppsägning. AMF kan säga upp avtalet i de fall där arbetsgivaren inte i rätt tid betalat förfallna premier och räntor. Försäkringsavtals omfattning för anställda 9 Samtliga hos arbetsgivaren anställda arbetare omfattas av försäkringsavtalets bestämmelser om AGB, AGS, TFA och TGL samt bestämmelser enligt pensionsöverenskommelsen för åren , med de begränsningar som framgår av försäkringsvillkoren i övrigt. Samtliga hos arbetsgivaren anställda tjänstemän omfattas av försäkringsavtalets bestämmelser om TFA med de begränsningar som framgår av försäkringsvillkoren i övrigt. 10 För hemarbetstagare, varmed här avses anställda som i sin bostad eller i lokal i direkt anslutning till denna utför arbete åt arbetsgivare - fastställer AMF särskilda bestämmelser. 11 Med arbetare förstås anställd som omfattas av kollektivavtal för arbetare mellan förbund inom SAF och förbund inom LO. Med tjänsteman förstås anställd som omfattas av kollektivavtal för tjänstemän mellan förbund inom SAF och förbund inom PTK.

4 I övriga fall sker bedömningen av vilken personalkategori den anställde tillhör med utgångspunkt från det kollektivavtal som skulle gällt för den verksamhet hos arbetsgivaren vari den anställde sysselsätts, om arbetsgivaren som medlem i vederbörligt SAF-förbund ingått kollektivavtal för verksamheten. 12 För anställd hos arbetsgivare som bedriver varaktig verksamhet i Sverige gäller försäkringsavtal om AMF-försäkringarna vid utlandstjänstgöring i den omfattning och på sätt som anges i "Bestämmelser för AMF-försäkringarna vid utlandstjänstgöring". Försäkringsavtals omfattning för företagare, make m fl 13 Som företagare betraktas i företag som inte är juridisk person samtliga ägare i handelsbolag samtliga ägare i kommanditbolag komplementär i aktiebolag, aktieägare vars aktieinnehav för sig eller sammanräknat med aktier som ägs av make eller registrerad partner, förälder eller barn till honom, uppgår till minst en tredjedel av aktierna i bolaget. AMF kan enligt särskilda bestämmelser medge att även annan ägare far betraktas som företagare. 14 Företagare och make eller registrerad partner till företagaren omfattas inte av försäkringsavtalets bestämmelser för anställda. 15 Företagare och make eller registrerad partner, eller i vissa fall sammanboende till företagaren omfattas av TFA på sätt som anges i försäkringsvillkoren för TFA. Företagare och i företaget verksam make eller registrerad partner till företagaren kan normalt efter ansökan teckna företagares egen AMF-försäkring enligt av AMF fastställda försäkringsvillkor. 16 Ägare och styrelseledamot i företag vilket tecknat försäkringsavtal med AMF samt make eller registrerad partner till sådan person eller i vissa fall sammanboende omfattas av TFA på sätt som anges i försäkringsvillkoren för TFA. Garanti 17 Har arbetsgivare i kollektivavtal förbundit sig att ansluta sig till AMF-försäkringarna men sedan försummat detta, skall den som arbetar inom det sakliga tillämpningsområdet för sådant kollektivavtal ha förmåner i samma utsträckning som om försäkringsavtal hade träffats. 3

5 Denna garantiregel gäller för kollektivavtal vari upptagits bestämmelse om AMF-försäkringar och som träffats med förbund inom LO samt för avtal om allmänna anställningsvillkor för tjänstemän med förbund inom PTK med bestämmelse om TFA. Garantiregeln gäller även för anställda som omfattas av annat kollektivavtal om SAF och LO samt, i fråga om avtal med bestämmelse om TFA, även PTK godkänner detta. Garantiregeln gäller även för anställd som omfattas av "Bestämmelser för AMF-försäkringarna vid utlandstjänstgöring" om arbetsgivaren för sin verksamhet i Sverige är bunden av sådant kollektivavtal som sägs i föregående stycke. Garantiregeln omfattar inte företagare eller make eller registrerad partner till företagare. Premier 18 Premie för AMF-försäkring uttas som preliminär och slutlig premie. Premie bestäms som procent (premiesats) av debiteringsunderlag. För försäkringsavtal gäller en minsta årspremie, bestämd i kronor, fastställd av AMF. 19 Premie för sådan tilläggsförmån som utges enligt "Bestämmelser för AMF-försäkringarna vid utlandstjänstgöring" beräknas enligt vad som anges i nämnda bestämmelser. Premiesats 20 Premiesats för respektive AMF-försäkring fastställs av AMF normalt före ingången av varje kalenderår (premieåret). Om särskilda omständigheter t ex väsentlig ändring av försäkringsförmåner överenskommes kan AMF besluta om ändring av premiesatsen under premieåret. Debiteringsunderlag 21 Debiteringsunderlag för slutlig årspremie utgörs av företagets årslönesumma för arbetare respektive i vad avser TFA företagets årslönesumma för tjänstemän beräknad på sätt som anges i särskilda anvisningar. Erhållas inte fullständig uppgift för bestämmande av debiteringsunderlag äger AMF fastställa detta med ledning av vad som är för AMF känt eller antagligt angående arbetsgivarens rörelse. 22 Debiteringsunderlag för preliminär årspremie, utgörs som regel av företagets årslönesumma för kalenderåret två år före premieåret uppräknad med ett procenttal beräknat enligt av AMF fastställda bestämmelser. Debiteringsunderlag för preliminär premie kan jämkas under premieåret om det påtagligt avviker från det förväntade debiteringsunderlaget för slutlig årspremie. 4

6 5 Fakturering och betalning 23 Arbetsgivaren betalar preliminär årspremie enligt för AMF-försäkringarna gemensam faktura under premieåret med en sjättedel varannan månad med början i februari. Premie lika med eller understigande 10 procent av det vid premieårets ingång gällande basbeloppet uppdelas dock inte. 24 Sedan slutlig premie fastställts efter utgången av premieåret skall betald preliminär premie avräknas mot den slutliga premien. Vid reglering av saldo uttas eller utges från utgången av premieåret ränta enligt en räntesats motsvarande gällande diskonto ökat med två procentenheter. 25 Försäkringsavtal som ingås senare än 1 januari eller upphör tidigare än 31 december faktureras enligt särskilda bestämmelser. Premielån 26 Arbetsgivare som beviljats kreditförsäkring i Arbetsmarknadsförsäkringar, ömsesidigt kreditförsäkringsbolag, kan erhålla återlån avseende pensionspremier enligt särskilda bestämmelser. Arbetsgivarens uppgiftsskyldighet 27 Arbetsgivare skall på begäran av AMF lämna de uppgifter som påkallas för utredning av anställds anställningsförhållanden m m, premieberäkning eller dylikt. Om AMF så begär skall arbetsgivaren även bestyrka uppgifter för tidigare anställda, enligt av AMF utarbetade anvisningar. Arbetsgivaren skall om så krävs för genomförande av ovan nämnda utredningar låta AMF ta del av arbetsgivarens lönelistor, personalförteckningar, uppbördsdeklarationer, årsuppgift eller liknande handlingar. Undantag från eller tillägg till försäkringsvillkoren 28 AMF kan för visst område fastställa undantag från eller tillägg till i 1 nämnda försäkringsvillkor eller andra bestämmelser. Sådan avvikelse rörande försäkringsvillkor anges i särskilda bestämmelser om avvikelse i försäkringsvillkoren för AMF-försäkringarna för visst branschområde. AMF kan också för visst försäkringsavtal fastställa undantag från eller tillägg till försäkringsvillkor eller andra bestämmelser fastställda enligt dessa villkor. Sådana undantag eller tillägg anges i försäkringsbekräftelsen. Ändring av försäkringsvillkor 29 Ändring av försäkringsvillkor eller andra bestämmelser kan fastställas av AMF under löpande avtalstid. Sådan ändring gäller för såväl arbetsgivare som anställd från den tidpunkt som beslutats.

7 6 Nämnder 30 SAF, LO och PTK har träffat överenskommelse om särskilda nämnder vilka skall svara för tolkningen av sådana överenskommelser mellan nämnda arbetsmarknadsparter som avses i 1 samt i övrigt vara rådgivande till AMF. Beslut i nämnd skall vara enhälligt. Godkännande av arbetsmarknadspart enligt 2 lämnas normalt av partens representant i berörd nämnd. Arbetsgivare eller anställd kan begära att fråga som angår honom skall tas upp till behandling i sådan nämnd. Tvister 31 Tvist om kollektivavtalsenlig skyldighet för arbetsgivare att teckna AMF-försäkringar samt övriga frågor i kollektivavtal om AMF-försäkringarna skall, enligt vad som stadgats i kollektivavtal, handläggas enligt förhandlingsordning mellan SAF och LO respektive SAF och medlemsförbund i PTK. Om denna förhandlingsordning inte gäller för visst avtalsområde skall förhandlingsordningen mellan SAF och LO respektive SAF och SIF följas. Tvist skall i sista hand lösas med bindande verkan av en särskild skiljenämnd. Skiljenämnden består av två ledamöter utsedda av SAF och två ledamöter utsedda av LO samt två suppleanter utsedda av vardera organisationen. I tvist som rör TFA skall dock skiljenämnden utökas med ytterligare en ledamot utsedd av SAF och en ledamot utsedd av PTK. För sistnämnda ledamöter utses suppleanter i samma ordning. De så utsedda ledamöterna utser gemensamt opartisk ordförande. 32 Uppkommer tvist om tolkning och tillämpning av försäkringsavtal eller försäkringsvillkor rörande AMF-försäkringarna eller andra av AMF fastställda bestämmelser har part i tvisten alltid rätt att hänskjuta denna till bindande avgörande av den i 3 1 nämnda skiljenämnden. Skiljedom skall vara meddelad inom ett år räknat från den dag då skiljeförfarande påkallats, såvida inte parterna i tvisten enas om annan tidsfrist 33 Innan tvist upptas till avgörande i skiljenämnd skall ärendet ha behandlats i därtill enligt 30 utsedd nämnd. Försummelse m m 34 I stället för eljest gällande system för fastställande av påföljder vid bristande fullgörande av skyldigheter skall, enligt vad som särskilt föreskrivs i kollektivavtal, bestämmelserna i gälla. 35 Underlåter arbetsgivare, som enligt kollektivavtal är skyldig därtill, att teckna försäkringsavtal, äger därtill utsedd nämnd vid vite av belopp, som nämnden bestämmer, förelägga arbetsgivaren att inom av nämnden angiven tid fullgöra sin skyldighet enligt avtalet. Fråga om utdömande av förfallet vite avgörs av den i 31 nämnda skiljenämnden. Utdömt vite tillfaller AMF.

8 7 36 Har förmån enligt 1 7 utgetts till anställd hos arbetsgivare, som trots anmodan från AMF underlåtit att fullgöra kollektivavtalsenlig skyldighet att teckna försäkring, kan berört fackförbund föra talan hos arbetsdomstolen om kollektivavtalsbrott. 37 Arbetsgivare som försummat att i rätt tid betala premie skall utöver förfallen premie betala ränta på utestående belopp enligt en räntesats motsvarande gällande diskonto ökat med åtta procentenheter samt eventuella indrivningskostnader. Arbetsgivare som tecknat försäkring senare än vad som enligt kollektivavtalet ålegat honom skall betala premie jämte ränta enligt föregående stycke från den dag då premien skulle ha förfallit om försäkringen hade tecknats i rätt tid. Om synnerliga skäl föreligger kan AMF nedsätta fordran. 38 I fall av uppenbar tredska äger därtill utsedd nämnd ålägga arbetsgivare, vid vite av belopp som nämnden bestämmer, att inom av nämnden angiven tid lämna av AMF begärda uppgifter. Fråga om utdömande av förfallet vite avgörs av den i 31 nämnda skiljenämnden. Utdömt vite tillfaller AMF. Force majeure 39 Om dröjsmål med utredning rörande försäkringsfall eller med utbetalning uppstår genom myndighets åtgärd, krigshandling, strejk, lockout, bojkott, blockad eller liknande händelse är varken AMF eller arbetsgivaren ansvarig för förlust som härigenom kan uppkomma för den som äger rätt till förmån.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor Utgivna i maj 2011 Gemensamma villkor 2011TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Svenskt Näringsliv-LO PTK Avtalspension SAF-LO Omställningsförsäkring

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna maj 2015 2015 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

AGB /SA FÖRSÄKRINGSVILLKOR AGB-FÖRSÄKRING FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA

AGB /SA FÖRSÄKRINGSVILLKOR AGB-FÖRSÄKRING FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA FÖRSÄKRING AGB /SA FÖRSÄKRINGSVILLKOR AGB-FÖRSÄKRING FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA Utgivna i juni 2015 Svenskt Näringsliv och LO har träffat överenskommelse om Omställningsförsäkring innehållande AGB och omställningsstöd.

Läs mer

Begreppet tjänsteman i texten nedan innefattar arbetsledare.

Begreppet tjänsteman i texten nedan innefattar arbetsledare. Bilaga 1 ITP-planen (2015-06-01) Avtal om ITP-planen mellan (arbetsgivareförbundet) och (tjänstemannaförbundet) eller förbunden) för tjänstemän med undantag för befattningsskikt högre än 2 i befattningsnomenklaturen,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 80/13 Mål nr A 203/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 80/13 Mål nr A 203/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 80/13 Mål nr A 203/12 Fråga om rättegångshinder. I 18 i mellan SAF, LO och PTK träffad överenskommelse om gemensamma försäkringsvillkor för AFAförsäkringarna och Avtalspension

Läs mer

Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring

Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 49 ALMEGA SAMHALLFÖRBUNDET Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring

Läs mer

3 SAF och PTK enas vidare om de övergångsbestämmelser som framgår av bilaga 2.

3 SAF och PTK enas vidare om de övergångsbestämmelser som framgår av bilaga 2. FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1987-09-17 Ärende ITP-planens delpensionsförmåner Parter Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) Privattjänstemannakartellen (PTK) Närvarande för SAF Karl Erik Önnesjö, ordförande, Olof

Läs mer

Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring

Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 78 FASTIGO Avtal om social trygghet för tjänstemän vid utlandstjänstgöring Avtal om social

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO

Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2014 Tjänstegrupplivförsäkring TGL-BAO enligt kollektivavtal mellan bankinstitutens arbetsgivarorganisation och finansförbundet/saco försäkringens syfte Tjänstegrupplivförsäkring

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor Försäkringsvillkor Avtalspension SAF-LO Traditionell Försäkring i Swedbank Gäller försäkringar tecknade från och med 2009-01-01. Försäkrad kan omfattas av både Avtalspension SAF- LO och Livsarbetstidspension/Arbetstidspensionen

Läs mer

VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2. Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2

VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2. Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 VILLKOR FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Innehåll A. Allmänna villkor B. Förmånsbestämda försäkringar C. ITPK ålderspension D. Premiebefrielseförsäkring A. Allmänna villkor

Läs mer

A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, 1960

A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, 1960 A. Plan för kompletterande pensionsförmåner, 1960 1. Förmånsslag Förmånsslagen är ålderspension, invalidpension och änkepension. 2. Planens omfattning Ålderspensionen intjänas från och med den månaden

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF

Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsvillkor för Premiebefrielseförsäkring i AMF Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om Premiebefrielseförsäkring i AMF Försäkringsfall i en premiebefrielseförsäkring innebär befrielse från en skyldighet

Läs mer

0. Översikt Inledning Innehåll Ordlista

0. Översikt Inledning Innehåll Ordlista 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring med anknytning till investeringsfonder tecknad i Fondförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv, organisationsnummer 516401-8243.

Läs mer

Försäkringsvillkor. för sjukpension, premiebefrielseförsäkring. vid utlandstjänstgöring enligt ITP-planen avdelning 1 (ITP 1)

Försäkringsvillkor. för sjukpension, premiebefrielseförsäkring. vid utlandstjänstgöring enligt ITP-planen avdelning 1 (ITP 1) Försäkringsvillkor för sjukpension, premiebefrielseförsäkring och efter levandepension vid utlandstjänstgöring enligt ITP-planen avdelning 1 (ITP 1) Gäller från och med 23 oktober 2013 Innehåll 1. Försäkringsavtalet

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 10

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 10 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR KOLLEKTIVAVTALAD FÖRMÅNSBESTÄMD ITP 2 I PP PENSION FÖRSÄKRINGSFÖRENING (Bilaga 1 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-12-03) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet 1 Pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet Avtal gäller medlemmar i Finansförbundet, som är anställda i banker som är anslutna till BAO. Avtalet består av två delar, BTP1 och BTP2. 2 BTP 1 1 Avtalets

Läs mer

FTP 12. Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer

FTP 12. Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF. FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer enligt lydelse per den 7 mars 2014 FTP 12 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FAO - FTF FAO - Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer Innehållsförteckning A Övergripande bestämmelser 3 1 Avtalets

Läs mer

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet

Pensionsavtal. mellan. BAO och Finansförbundet 1 Pensionsavtal mellan BAO och Finansförbundet Avtal gäller medlemmar i Finansförbundet, som är anställda i banker som är anslutna till BAO. Avtalet består av två delar, BTP1 och BTP2. 2 BTP 1 1 Avtalets

Läs mer

Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Försäkringsvillkor Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) enligt kollektivavtal mellan Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO och Finansförbundet Gäller försäkringar tecknade fr o m 2007-01-01. 1. Inledande

Läs mer

Fondförsäkring för ålderspension i ITP, ITPK, PP och LP. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Fondförsäkring för ålderspension i ITP, ITPK, PP och LP. (Uppdaterade per 2015-04-01) Fondförsäkring för ålderspension i ITP, ITPK, PP och LP (Uppdaterade per 2015-04-01) 25 0. Översikt Inledning En ITP-försäkring enligt dessa villkor omfattar ålderspension inom ramen för ITP-avtalet ITP

Läs mer

PENSIONSAVTAL PA KFS 09

PENSIONSAVTAL PA KFS 09 PENSIONSAVTAL PA KFS 09 tryckt februari 2009 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO Svenska Transportarbetareförbundet,

Läs mer

försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1

försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 försäkringsvillkor gäller från 1 januari 2012 Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 försäkringens syfte Bliwas riskförsäkringspaket för tjänstepension T:1 innehåller flera olika försäkringar

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR Familjeskydd PPA 07/K06 BIL G GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 DÖDSFALL Familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2014 och tillämpas på försäkringar som tecknats

Läs mer

Försäkringsvillkor för FTP

Försäkringsvillkor för FTP Försäkringsvillkor för FTP avseende försäkring för sjukpension och premiebefrielse samt familjeskydd för avd 1 och familjeskydd för avd 2 Allmänna försäkringsvillkor för pensionsförsäkring meddelad enligt

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden. och kollektivavtal 2011. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden. och kollektivavtal 2011. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2011 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2011 vid

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer

Försäkringsvillkor. ITP Familjeskydd. Gäller från och med 23 oktober 2013

Försäkringsvillkor. ITP Familjeskydd. Gäller från och med 23 oktober 2013 Försäkringsvillkor ITP Familjeskydd Gäller från och med 23 oktober 2013 Innehåll 1 Pensioneringsavtal 3 2 Försäkringstagare försäkrad 3 3 Premie premiebetalning 3 4 Premiebefrielse 4 5 Värdesäkring/överskott

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer