Rapportering till Collectum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapportering till Collectum"

Transkript

1 Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett nytt ITP-avtal som började gälla den 1 juli För mer information om ITP-avtalet och regler för rapportering Arbetsgivare som har kollektivavtal, antingen genom medlemskap i Svenskt Näringsliv eller annan arbetsgivarorganisation eller genom hängavtal med något PTK-förbund, ska teckna ITP och även tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) för sina tjänstemän. ITP-avtalet innehåller två delar: ITP 1 med premiebestämd ålderspension som gäller för tjänstemän födda 1979 eller senare. ITP 2 med förmånsbestämd ålderspension som gäller för tjänstemän födda 1978 eller tidigare. ITP 1 kan gälla för samtliga tjänstemän oavsett ålder om arbetsgivaren har fått ett godkännande att enbart tillämpa ITP 1. Anställd som omfattas av ITP2 och som är en Tiotaggare dvs. har en årslön som överstiger tio inkomstbasbelopp kan även välja ITP1 för hela lönen eller ITP2 för delar av lönen + alternativ ITP i annat bolag. Anmälan sker via blankett till Collectum och ingår ej i rapporteringsfil. För att rapportera pensionsförmedlande krävs ett avtal med Collectum. Innan du skickar din första fil till Collectum ska du beställa en avstämningsfil från Collectum och kontrollera att det är samstämmiga uppgifter, hos Collectum och i löneprogrammet. Rätta upp eventuella fel i både löneprogrammet och via Collectums Internetkontor. Följande försäkringshändelser kan du anmäla via fil i löneprogrammet. Nyanmälan Löneändring Avanmälan Flytt av anställda (inom koncern) För anställda med ITP1 ska utbetald bruttolön rapporteras varje månad. För anställda med ITP2 rapporteras årslön när det är en förändring, t ex vid löneändring. Rapportering till Collectum I löneprogrammet kan du för varje utbetalningsmånad ta fram en rapport och en fil som innehåller de försäkringsändringar som du vill rapportera för dina anställda. Funktionen hittar du under menyn Rapporter Diverse Rapportering till Collectum. 1

2 Löneutbetalningsmånad Välj för vilken utbetalningsmånad som du vill rapportera till Collectum. Du kan enbart välja att rapportera för utbetalningsmånader som infaller inom inkomståret. Detta krävs för att anställda ska komma med i rapportering för den utbetalningsmånad som du väljer: Under menyn Arkiv - Inställningar - Allmänt ska ITP-Identifikation anges samt om företaget kommer att rapportera Flytt av anställda inom koncern. Valt ITP-avtal, ITP1 eller ITP2 i registret Anställda. Sparade försäkringsändringar i ITP-historiken eller ändringar på Personliga lönefält sparade i Personalhistoriken inom vald utbetalningsmånad. Löneutbetalningar i Historiken som infaller inom vald utbetalningsmånad. Detaljerad information om inställningarna som krävs för att kunna ta ut rapporten hittar du på, Rapportering till Collectum. Inkludera även retroaktiva händelser som registrerats under den valda månaden Har du sparat försäkringsändringar till ITP-historiken eller till Personalhistoriken och dessa har ändringsdatum som infaller inom vald utbetalningsmånad kan du inkludera retroaktiva försäkringsändringar t ex retroaktiv lönehöjning. 2

3 Försäkringsändringar som du kan rapportera retroaktivt: Nyanmälan Löneändring Avanmälan Flytt inom koncern OBS! Om du ska rapportera löneändring retroaktivt och det finns mellanliggande löneändringar ska även dessa justeras utifrån den nya löneändringen (om även dessa ska omfattas). Finns det mellanliggande löneändringar måste dessa rapporteras manuellt via Collectums Internetkontor. Urval av anställda Vid urval av anställda på Anställningsnummer visar urvalet alla anställda som har ITP-avtal ITP1 eller ITP2. Sortering Väj om du vill att anställda ska sorteras efter namn eller personnummer på rapporten. Pensionsförmedlande lön ITP 1 Ange lönearter som ska ingå i rapportering av pensionsförmedlande lön för ITP-avtal ITP1, tänk på att även avdragslönearter ska ingå t.ex. tjänstledighet, sjukavdrag, löneavstående m.m. Löneprogrammet summerar alla löneutbetalningar i vald Utbetalningsmånad som skett för respektive anställd. Har bruttolön betalats ut efter att det skickats en Avanmälan kommer utbetalningen med i rapporteringen. Om en anställd ITP1 inte har fått någon lön utbetald bruttolön under rapporteringsmånaden så redovisas 0 kr som utbetald bruttolön. Har anställd en negativ bruttolön en månad ska detta justeras mot en framtida lön alternativt korrigeras mot en retroaktiv lön. När en anställd har en negativ bruttolön blir det en * vid namnet och ett textmeddelande längst ner på rapporten. * Dessa rader kommer inte med i filen till Collectum eftersom de innehåller en negativ bruttolön. OBS! Löneprogrammet känner inte av om det tidigare månader finns en negativ bruttolön på en anställd och därför måste du rapportera anställd manuellt till Collectum den månad som du vill justera lönen. Pensionsförmedlande lön ITP 2 För anställda som omfattas av ITP2 sker rapportering av årslön vid nyanmälan och vid ändrad lön. För att beräkna en årslön multipliceras avtalad månadslön med 12,2 (branschavvikelse kan förekomma) för att inkludera semestertillägget. Talet 12,2 används oavsett när på året en årslön ska beräknas och löneändringen ska rapporteras. I fältet Årslönefaktor anger du faktor som du vill använda för att beräkna årslön. 3

4 Beräkning av årslön Vid beräkning av årslön används belopp som kommer från de Personliga lönefälten (P1 Faktisk månadslön, P3 Timlön, P8 Arbetstid/vecka), löneavstående, grad av arbetsoförmåga som är sparat i Personalhistoriken/ITP-historiken samt utbetalningshistorik. Om en anställd har timlön beräknas årslön enligt följande: P3 Timlön * P8 Arbetstid/vecka * 52 veckor Vid beräkning av årslön används i första hand belopp i P1 Faktisk månadslön. Arbetsoförmåga vid Nyanmälan En anställd som vid nyanmälningstillfället hade en grad av arbetsoförmåga och som antingen blir fullt arbetsför eller att graden av arbetsoförmåga minskar så ska ny årslön beräknas och ingå i filen. Anställd var fullt arbetsför vid nyanmälningstillfället Om en anställd var fullt arbetsför vid nyanmälningstillfället och senare får en grad av arbetsoförmåga ska sjukanmälan skickas via blankett till Collectum eller Internetkontoret. Får den anställde en löneändring eller om arbetsoförmågan ändras är det speciella regler som gäller vid beräkning av årslön. Läs mer vilka regler som gäller på och rapportera vid behov uppgifter till Collectum via Internetkontoret. Ändrar du graden av arbetsoförmåga och/eller att det är en löneändring kommer en ny årslön att beräknas och komma på rapport och i fil. Löneartsurval Om årslön även ska inkludera utbetalningshistorik, t ex rörliga lönedelar ska lönearter för dessa ersättningar och förmåner anges för att ingå i beräkningsunderlaget. Naturaförmåner i form av fri kost och bostad Utbetalningshistorik som finns inom vald utbetalningsmånad multipliceras med 12 månader. Regelbundet återkommande skiftarbete, förskjutande arbetstid, jourtid och beredskapstjänst (ev inkl utbetalt semestertillägg) samt restidsersättning (utbetalt föregående år) Totala summan av all utbetalningshistorik som finns i föregående inkomstår. 4

5 Rörlig inkomst t ex provision, tantiem o bonus (ev inkl utbetalt semestertillägg) Rörlig lön ska baseras på en genomsnittlig rörlig inkomst av de tre föregående inkomståren. Har den anställde inte arbetat i tre år eller bara haft en rörlig lön i ett eller två år? Programmet beräknar då en genomsnittlig rörlig lön utifrån Svenskt Näringslivs och PTK:s rekommendation. Se nedan: Första året ska den rörliga lönedelen (inklusive semesterersättning) uppskattas och anmälas som en genomsnittlig månadslön multiplicerad med 12. Andra året ska den faktiska utbetalningen av rörliga lönedelar för första året anmälas som en genomsnittlig månadslön multiplicerad med 12. Tredje året ska den faktiska utbetalningen av rörliga lönedelar för år 1 och 2 anmälas som en genomsnittlig månadslön (ett genomsnitt av 24 månader) multiplicerad med 12. Fjärde året beräknas ett genomsnitt av tre års faktiska utbetalningar på motsvarande sätt. Kommande år beräknas fortsättningsvis ett genomsnitt av de tre senaste årens faktiska utbetalningar. Beskrivning av hur rörlig lön uppskattas i löneprogrammet när 3 föregående inkomstår saknas Rapportering år 1 Första anställningsåret för anställd. Det sker en uppskattning av rörlig lön (måste finnas en utbetalning i historiken). Det beräknas en genomsnittlig månadslön som sedan räknas upp till en årslön. För att kunna beräkna en genomsnittlig månadslön hämtar beräkningen: Antal månader som det är mellan anställningsdatum t o m vald utbetalningsmånad. Summa utbetald lön utbetald från och med anställningsdatum till och med vald utbetalningsmånad. Utbetald lön/antal månader * 12 mån = uppskattad rörlig årslön + ev uppräkning 13% Rapportering år 2 Andra anställningsåret för den anställde. Det finns 1 föregående inkomstår. Rörlig lön baseras på utbetald lön år 1. Det beräknas en genomsnittlig månadslön som sedan räknas upp till en årslön. För att kunna beräkna en genomsnittlig månadslön hämtar beräkningen: Antal månader som det är mellan anställningsdatum t o m 1231 föregående år. Summa utbetald lön år 1 (föregående inkomstår) Utbetald lön/antal månader * 12 mån = uppskattad rörlig årslön + ev uppräkning 13% Rapportering år 3 Tredje anställningsåret för anställd. Det finns 2 föregående inkomstår. Rörlig lön baseras på utbetald rörlig lön år 1 och 2. Det beräknas en genomsnittlig månadslön som sedan räknas upp till en årslön. 5

6 För att kunna beräkna en genomsnittlig månadslön hämtar beräkningen: Antal månader som det är mellan anställningsdatum t o m 1231 föregående år. Summa utbetald rörlig lön år 1 och år 2. Utbetald lön/antal månader * 12 mån = uppskattad rörlig årslön + ev. 13% År 4 och tidigare Fjärde anställningsåret för anställd. Det finns 3 föregående inkomstår eller fler. Rörlig lön baseras på utbetald lön år 1, år 2 och år 3. Vid beräkning av rörlig lön hämtas: Antal månader som det är mellan anställningsdatum t o m 1231 föregående år. Summa utbetald rörlig lön år 1, år 2 och år 3. Utbetald lön/antal månader * 12 mån = uppskattad rörlig årslön + ev. uppräkning 13% Automatisk uppräkning av rörlig inkomst med semestertillägg 13% Markera om du vill att rörlig inkomst ska räknas upp med 13% avseende semestertillägg. Löneavstående/löneväxling anmäl två årslöner (lönen både före och efter avståendet) Om en anställd har ett löneavstående ska den reducerade årslönen anmälas till Collectum. Är ett löneavstående ifyllt på fliken Collectum i anställdaregistret kommer den anställdes årslön att reduceras vid rapportering till Collectum. Om arbetsgivaren vill kompensera den anställde för premiebortfallet som avståendet innebär, kan ni rapportera två årslöner till Collectum, lönen både före och efter avståendet. På så sätt kan den anställde tillgodogöra sig ålderspension och familjepension som beräknas på den högre lönen. Vill ni rapportera två årslöner för anställda med löneavstående ifyllt ska du markera Löneavstående/löneväxling anmäl två årslöner (lönen både före och efter avståendet). På rapporten visas bruttolön före avståendet och lön efter avståendet. Om enbart en årslön rapporteras när det finns löneavstående visas samma lön i båda kolumnerna. Skapa löneändring för samtliga med ITP2 Om du vill kan du ta fram en rapport och fil med löneändring för samtliga anställda med ITP2 utan att det skett någon försäkringsändring, t ex för anställda som har rörlig inkomst och och som du vill rapportera ny årslön för vid nytt inkomstår. 6

7 Ange till vilken sökväg som du vill spara filen som du ska rapportera till Collectum. Filnamn: Företagets namn_datum då filen sparades ITP.XML t ex Övningsföretaget_ _ITP.XML Rapport - Rapportering till Collectum Rapporten som du får består av fyra delar och utifrån vilka försäkringsändringar som finns registrerade under månaden visas olika delar. Längst ner på rapporten ser du till vilken sökväg som du sparat filen. 1. Underlag för nyanmälan till ITP 2. Underlag för anmälan om kontant utbetald bruttolön och ändrad årslön 3. Underlag för anmälan av flytt av anställda inom koncern (två olika varianter beroende på om företaget hanterar nya anställningar eller avslutade anställningar) 4. Underlag för avanmälan (avslutad anställning/tjänstledighet) Underlag för anmälan om kontant utbetald bruttolön och ändrad årslön. 7

8 Underlag för anmälan av flytt av anställda inom koncern (två olika varianter beroende på om företaget hanterar nya anställningar eller avslutade anställningar). Underlag för avanmälan (avslutad anställning/tjänstledighet) 8

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1 OCH ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2015 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN 1 OCH 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! 1. KOLLEKTIVAVTAL Ditt företag har gått med

Läs mer

Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2013 Handbok över tjänstepensionen ITP 1 och ITP 2 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. ITP i stora drag! På den här sidan ser ni hur flödet

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när du ska räkna ut utbetald bruttolön

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

Hantera filöverföring till Collectum

Hantera filöverföring till Collectum Den här instruktionen vänder sig till dig som skickar fil via Collectums internetkontor. Här får du en beskrivning av: 1. hur du skickar filer 2. hur du rättar felposter (= försäkringshändelser) i filen

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 205 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! TECKNA FÖRSÄKRINGSAVTAL! ARBETSGIVAR- ORGANISATION ARBETARE

Läs mer

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år

Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Semesterskuld Intjänandeår = Föregående år Företagets semesterskuld till personalen måste enligt bokföringslagen redovisas i årsbokslutet. Många företag väljer dock att bokföra semesterskulden en gång

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010

Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Referensnummer: 7777777, datum: 2011-01-11 PER PERSON Torget 1 100 00 STADEN Årsbesked över din tjänstepension ITP 2, 2010 Kanske är din pensionering nära, kanske är den långt bort. Oavsett när det är

Läs mer

7. Skapa kontrolluppgiftsregister

7. Skapa kontrolluppgiftsregister VÄLJ ATT ARBETA I FÖREGÅENDE ÅR DATABASEN FÖR INKOMSTÅR 2014 7. Skapa kontrolluppgiftsregister Skapa register för kontrolluppgifter Utskrift av kontrolluppgifter Skapa kontrolluppgifter och skicka till

Läs mer

Mamut Lön. Handbok del 3

Mamut Lön. Handbok del 3 Mamut Lön Handbok del 3 Förord Mamut Lön Handbok del 3 är skriven för dig som arbetar med lönehanteringen, använder löneprogrammet Mamut Lön, och som vill veta mer om hur programmet fungerar. Böckerna

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2

Försäkringsvillkor. för förmånsbestämd ITP 2 Försäkringsvillkor för förmånsbestämd ITP 2 Gäller från och med 1 september 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Pensionsmedförande lön 9 Pensionsgrundande tjänstetid 11 Intjänandesamordning 12 Förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2011-01-01) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomståret 2011 Till din hjälp har du detta dokument, Årsskiftesrutiner med checklistan, Frågor & Svar

Läs mer

Versionsnyheter från Visma Spcs

Versionsnyheter från Visma Spcs Versionsnyheter från Visma Spcs Visma Lön Special version 2009.0 Innehåll Visma Lön Special version 2009.0... 1 Vanliga frågor vid årsavslut... 2 Nyheter från myndigheter för år 2009... 3 Prisbasbeloppet

Läs mer

Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Kortfattad checklista för årsskiftesrutiner

Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Kortfattad checklista för årsskiftesrutiner Lö n enytt Årsskiftet 2007/2008 Ännu ett årsskifte närmar sig och det är dags att sätta punkt för inkomstår 2007. Ett årsskifte förknippas ofta med osäkerhet och funderingar eftersom många av de rutiner

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2014-01-22) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

Praktisk information om tjänstepensionen ITP

Praktisk information om tjänstepensionen ITP Praktisk information om tjänstepensionen ITP I den här broschyren finns information om hur faktureringen går till, vilka händelser som ger upphov till försäkringsändringar och hur ni kan förenkla ert arbete

Läs mer

Mamut Lön. Inför årsskiftet med Mamut Lön

Mamut Lön. Inför årsskiftet med Mamut Lön Mamut Lön Inför årsskiftet med Mamut Lön Inför årsskiftet med Mamut Lön INNEHÅLL 1 FRÅGOR & SVAR... 3 2 CSR FÖRFRÅGAN (CENTRALA SKATTEREGISTRET)... 4 3 AKTUELLA VÄRDEN 2009... 5 4 NYHETER OCH FÖRÄNDRINGAR...

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2014 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Crona Lön Handbok Del 3 av 3 Copyright DataVara AB

Crona Lön Handbok Del 3 av 3 Copyright DataVara AB V Crona Lön Handbok Del 3 av 3 Copyright DataVara AB Handbok Lena Kragelund, Björn Dahlin Produktutveckling Thomas Palm Hans Bäcklund, Morgan Klebom, Christian Elber, Patrik Ekman Leif Davidson, Björn

Läs mer

Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2012

Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2012 Rapportering av pensionsgrundande lön för inkomståret 2012 Så var det dags igen, den årliga rapporteringen av pensionsgrundande lön och andra pensionsgrundande uppgifter för Svenska kyrkans anställda.

Läs mer

HOGIA LÖN EFFEKTIV LÖNEHANTERING VERKTYGET FÖR EN

HOGIA LÖN EFFEKTIV LÖNEHANTERING VERKTYGET FÖR EN VERKTYGET FÖR EN EFFEKTIV LÖNEHANTERING I Hogia Lön har du alltid tillgång till aktuell information. Via en kalender i löneprogrammet får du tips om viktiga datum och påminnelser. Kalendern uppdateras

Läs mer