Rapporteringsguide. för dig som lönerapporterar till Fora

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapporteringsguide. för dig som lönerapporterar till Fora"

Transkript

1 Rapporteringsguide för dig som lönerapporterar till Fora Dags att rapportera 2 Slutliga uppgifter Löneuppgifter 6 Förklaringar 10 Så här når du oss 12

2 Dags att rapportera! Nu är det dags att lönerapportera. Här får du samtliga blanketter som rör rapporteringen av löner till Fora och denna Rapporteringsguide med anvisningar. Vill du lönerapportera på internet? De flesta företag lönerapporterar på internet. Vill du rapportera på internet finns all information du behöver på vår webbplats Vilka uppgifter behöver Fora och när? Senast den 31 januari 2005 måste vi ha fått dina uppgifter. För dig som rapporterar under året står det datum när vi senast behöver ha dina uppgifter angivet på din blankett. Information om preliminära uppgifter för 2005 Den löpande faktureringen av premier och avgifter bygger på dina preliminära uppgifter. Du har möjlighet att göra ändringar under året, till exempel vid större förändringar i arbetsstyrkan. På eller på blanketten Ändra preliminära löner finns en uppräkning av tidigare lämnade lönesummor. Där gör du eventuella ändringar senast den 31 januari 2005, så att de gäller inför faktureringen i februari. Rapportera i tid så slipper du förseningsavgift Senast den 31 januari 2005 måste vi ha fått dina uppgifter. Om du rapporterar för sent så debiterar Fora en förseningsavgift på 500 kronor enligt försäkringsvillkoren. Mer information Behöver du ytterligare information finns uppgifter om hur du når oss på sidan 12. 2

3 Varför är det så viktigt att rapportera? När du rapporterar lämnar du som arbetsgivare uppgifter om dina anställdas löner. Dessa uppgifter ligger till grund för premierna för avtalsförsäkringarna. Vad är det jag betalar för? Avtalsförsäkringarna är ett samlingsnamn för kollektivavtalade försäkringar som du som privat arbetsgivare tecknar för dina anställda. Försäkringarna kompletterar ersättningar från den allmänna försäkringen. En del arbetsgivare betalar även avgifter för vissa andra kollektivavtalade trygghetslösningar, se sidan 11. Avtalsförsäkringarna AFA-försäkringarna Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS), ersättning utöver sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning Försäkring om avgångsbidrag (AGB), ersättning vid förlust av anställning Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), ersättning till efterlevande vid dödsfall Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), ersättning vid olycksfall i arbetet eller vid arbetssjukdom Omställningsförsäkring Normalt för företag med kollektivavtal. Försäkring om avgångsbidrag (AGB), ersättning vid förlust av anställning Omställningsstöd, ger stöd vid friställning Avtalspension SAF-LO Ålderspension utöver allmän pension Samtliga arbetare omfattas av försäkringsavtal om AGS, TGL och Avtalspension SAF-LO samt av Omställningsförsäkring eller AGB. Samtliga anställda omfattas av TFA. 3

4 Så här fyller du i Slutliga uppgifter för 200 Eftersom blanketten är utformad för just ditt företag ska alla rutor fyllas i. Din blankett kanske inte ser exakt ut som i vårt exempel. Om ingen lön har betalats ut, skriv 0 i rutorna. 5 Så här redovisar du lönesummorna Ta med Utbetald bruttolön (lön före skatt) för alla anställda, även timanställda, extraanställda och vikarier. Med utbetald bruttolön menas utbetald lön, inklusive övertidsersättning, sjuklön, semesterersättning och semesterlön. Lön efter eventuellt avdrag för hemdator. Värdet av fri kost eller bostad (se vidare på Semesterersättning som betalats ut till anställda via semesterkassa. Detta gäller arbetsgivare inom VVS-, plåtslageri- och måleribranscherna. Lön för hemarbetstagare, anställda som tjänstgör utomlands och företagares sambo som är anställd. VD kan i vissa fall ingå i lönesumman (se vidare under Förklaringar på sidan 10). Lön för anställda med anställningsstöd eller lönebidrag. Ta med hela lönen, även den del som arbetsgivaren får bidrag för. Pengar som betalats ut till arbetstidskonto om den anställde valt att ta ut pengarna kontant eller som betald ledig tid (se Vad är arbetstidskonton? på sidan 10) Ta inte med Personer som har arbetspraktik. Kostnadsersättningar eller skattepliktiga förmåner i övrigt, t ex traktamenten, subventionerad kost, bilförmån eller arvoden. Företagare och företagares make/maka/registrerad partner samt uppdragstagare (se vidare under Vem räknas som företagare? på sidan 10). Obs! Lämna inga meddelanden på blanketten eftersom den läses maskinellt. Kom ihåg att skriva under! Saknas underskrift måste vi skicka tillbaka blanketten!

5 1 Här fyller du i den totala lönesumman för alla arbetare födda 1939 eller senare. 2 Här fyller du i summan av lönedelar för enskilda arbetare som överstiger kronor (dvs 7,5 gånger prisbasbeloppet för 200). 3 Du som har ruta 3 på blanketten, fyller i lönerna för målare som du betalar premier för via Målarnas semesterkassa. Deras löner ska inte ingå i ruta Här fyller du i löner för samtliga tjänstemän, även anställd VD. Obs! I ruta 5 ska företagare inte tas med (se vidare under Vem räknas som företagare? på sidan 10). 9 6 Du som har ruta 6 på blanketten, fyller i summan av lönedelar över kronor för enskilda tjänstemän som omfattas av AGB och/eller TGL. 7 Här fyller du i lönesumman för samtliga tjänstemän utom: VD i aktiebolag. VD i ekonomiska föreningar med minst 200 anställda. Personer i företagsledande ställning och liknande för vilka företaget inte har skyldighet att teckna ITP-försäkring. Obs! Ta med lönen för personer som inte längre har en företagsledande ställning även om de undantagits från skyldighet att teckna ITPförsäkring. I ruta 7 ska företagare inte tas med (se vidare under Vem räknas som företagare? på sidan 10). 9 Du som har ruta 9 på blanketten ska fylla i lönerna för samtliga tjänstemän, även anställd VD. Obs! I ruta 9 ska företagare inte tas med (se vidare under Vem räknas som företagare? på sidan 10). Blanketten är utformad för just ditt företag. Den ser kanske inte ut som i vårt exempel Löneuppgifterna i dessa rutor utgör underlag för kollektivavtalade avgifter som Fora fakturerar. I varje ruta anger du summan av lönerna för arbetare och i vissa fall även tjänstemän som omfattas av respektive kollektivavtal som företaget har slutit genom fackförbund eller arbetsgivareförbund. Dessa löner ska ingå i de totala lönesummorna. Se förklaringar sidan 10. 5

6 Så här fyller du i Löneuppgifter för arbetare 200 Om blanketten inte räcker till kan du ladda hem ytterligare sidor på Du kan också rapportera löneuppgifter via e-post, direkt filöverföring eller på diskett. Läs mer på sidan 8. Om du har arbetare anställda som inte är folkbokförda i Sverige så anger du deras namn och samordningsnummer (se Förklaringar sidan 10) eller personnummer. Meddela oss även dessa arbetares adresser. Vi behöver adressuppgifterna för att kunna skicka ut Värdebesked och Årsavstämning för Avtalspension SAF LO. 5 Så här redovisar du lönesummorna Ta med Endast en lönesumma per arbetare. Samtliga arbetare födda , som var anställda i företaget under hela eller delar av året. Arbetare som är födda och som kvarstår i tjänst och där överenskommelse finns om att arbetsgivaren ska betala premien för Avtalspension SAF-LO. Dessa arbetares lön ska endast redovisas här och inte ingå i lönesummorna på blanketten Slutliga uppgifter. För arbetare födda 1983 ska endast lön som betalats ut från och med den månad de fyllde 21 år anges. Endast personnummer och namn för arbetare födda 198*. Pengar som betalats ut till arbetstidskonto som den anställde valt att ta ut i kontanter, som pensionspremie eller som betald ledig tid (se vidare under Vad är arbetstidskonton på sidan 10). Ta inte med Tjänstemän eftersom de inte omfattas av Avtalspension SAF-LO. Företagare och företagares make/maka eller registrerad partner samt uppdragstagare (se vidare under Vem räknas som företagare? på sidan 10). * Fora behöver uppgift om dem för att de ska kunna välja försäkringsbolag och efterlevandeskydd för sin Avtalspension SAF-LO. 6

7 3 Med utbetald lön menas bruttolön inklusive övertidsersättning, semesterlön, semesterersättning samt sjuklön. Semesterersättning som betalats ut via semesterkassa ska ingå i den utbetalda lönen (gäller arbetsgivare inom VVS-, plåtslageri- och måleribranscherna). 1 2 Fullständigt personnummer samt efternamn och tilltalsnamn. I de fall pengar avsatts till arbetstidskonto ska dessa tas med. Ta även med värdet av fri kost eller bostad (dessa värden finner du på Om den anställde bytt anställning från arbetare till tjänsteman eller tvärtom under året, ange endast lönen för tiden som arbetare. Om denna ruta finns på din blankett och du saknar anställda arbetare födda ska du sätta ett kryss i rutan. Om anställningen upphörde under 200 och all lön och semesterersättning som avser 200 är utbetald, skriv S i rutan. Om den anställde blivit tjänsteman under 200, ange datum. 5 Fyll i ett M i kolumnen om personen är målare och premien betalas via Målarnas semesterkassa. Fora följer Personuppgiftslagen (PUL) som är till för att skydda individers integritet när deras personuppgifter behandlas. När du rapporterar till Fora är det därför viktigt att du som avsändare hanterar uppgifterna på ett säkert sätt innan de når oss. Observera att åldersintervallet som ska rapporteras är olika för Slutliga uppgifter och Löneuppgifter. 7

8 Lathund för rapportering via e-post, direkt filöverföring eller på diskett Så här gör du om du vill lämna löneuppgifter på annat sätt än genom att fylla i blanketten Löneuppgifter för arbetare. Obs! Lämna inga meddelanden med filerna eftersom de läses maskinellt. Datamedia Textfil via e-post Direkt filöverföring Diskett Tekniska förutsättningar och instruktioner Döp filen på följande sätt: FORA 550 yyyyyyy.xxx. Y=Företagets försäkringsnummer hos Fora. X=Löpnummer, till exempel 001. Följ exemplet på sidan 9. Obs! Se till att den som är tekniskt ansvarig för rapporteringen tar del av informationen i denna kolumn. Företag som är anslutna till AT&T Global Network kan skicka uppgifterna via filöverföring direkt in i Foras system (gäller endast Net- View FTP-överföringar). Döp filen på följande sätt: FORA 550 yyyyyyy.xxx. Y=Företagets försäkringsnummer hos Fora. X=Löpnummer, till exempel 001. Följ exemplet på sidan 9. Döp filen till: X1.X10.FORA560 Följ exemplet på sidan 9. Märkning och säkerhet Fora bekräftar med ett automatiskt e-postmeddelande när vi tagit emot dina uppgifter. Märk disketten! Samtliga försäkringsnummer Företagets namn Kontaktperson och telefonnummer Vart skickas uppgifterna? Textfilen e-postas till adress Filen skickas enligt överenskommelse med Fora och IBM. Disketten skickas till: Fora AB Kristineberg Frågor För mer information kontakta Foras Kundservice, telefon För mer information om hur en sådan kommunikation ska läggas upp, kontakta Foras Kundservice, telefon För mer information kontakta Foras Kundservice, telefon

9 Så här ska lönefilen se ut Här visar vi hur uppgifterna ska ställas upp när du rapporterar via e-post, direkt filöverföring eller på diskett Tänk på att redovisa en uppgift per person. Undantag: När företaget har flera arbetsställen. Försäkringsnummer hos Fora Position 3 9 Ska vara sju siffror. Försäkringsnumret finns bland annat på blanketten Slutliga uppgifter. Arbetsställenummer Position Ange arbetsställenummer om företaget har flera arbetsställen. I annat fall ska fältet vara blankt. Arbetsställenummer kan t ex vara avdelningsnummer (högst fyra siffror). Personnummer Position 1 23 Ange personnummer för dem som är födda Ska vara 10 siffror (år, månad, dag, nummer). Obs! Ange siffrorna i följd utan blanksteg eller bindestreck. Tjänsteman fr o m Position Fältet fylls i om en arbetare har bytt tjänst inom företaget och blivit tjänsteman. Ange datum för ändringen (år, månad, dag). Position Lämnas blank Bengtsson Birgitta=======01101======= Bengtsson Birgitta==================== ==== Svensson Sven========================= ==== Persson Per=========================== ==M ==== Larsson Lena==========================001500S ==== Johansson Johan Rapporteringsår Position 1 2 Ange de två sista siffrorna i rapporteringsåret. Namn Position 2 55 Ange namn för dem som är födda Ska anges vänsterställt och i följande ordning: efternamn blanksteg tilltalsnamn. Pensionsgrundande lön 200 Position Ange den lön som har betalats ut under 200 för dem födda För arbetare födda 1983 ska endast lön som betalats ut från och med den månad den anställde fyllde 21 år anges. Lön som betalats ut under 200 ska redovisas även om den anställde slutat sin anställning under Om den anställde bytt anställning från arbetare till tjänsteman eller tvärtom under året, ange endast lönen för tiden som arbetare. Slutat under 200 Position 79 Ange S i position 79, om anställningen upphört under 200 och under förutsättning att all lön har betalats ut. Kod för målare Position 80 Ange M i position 80 för samtliga målare för vilka premie för avtalsförsäkringarna betalas via Målarnas semesterkassa. Har ingen lön betalats ut, ange 0 kr. Löneuppgifterna ska anges högerställt med nollutfyllnad. 9

10 Förklaringar Vem är arbetare? Vem är tjänsteman? Anställda delas upp i arbetare och tjänstemän. Arbetare är den som omfattas av kollektivavtal mellan medlemsföretag i Svenskt Näringsliv och förbund inom LO. Tjänsteman är den som omfattas av kollektivavtal mellan medlemsföretag i Svenskt Näringsliv och förbund inom PTK. Om kollektivavtal saknas avgör arbetsuppgifterna tillhörigheten. I detaljhandeln gäller i de flesta fall att samtliga anställda försäkras som arbetare och VD betraktas som tjänsteman om han/hon inte är egen företagare. Större butiker kan ha slutit ett så kallat DT-avtal med Sveriges Handelsarbetsgivare. Om detta gäller betraktas bland annat kontorister och butikschefer som tjänstemän. Vad gäller för utlandsanställda? Anställda som tjänstgör utomlands på arbetsgivarens uppdrag omfattas av avtalsförsäkringarna. Markera med ett kryss på blanketten Slutliga uppgifter om utlandstjänstgöringen varar så länge att den anställde inte längre har rätt till svensk sjukpenning. Kontakta berörd försäkringskassa för besked när detta sker. Vad är arbetstidskonton? Avsättningen till Arbetstidskontot gör att den anställde kan välja mellan tre olika alternativ: pengarna betalas ut kontant pengarna tas ut som betald ledig tid pengarna tas ut som premie för Livsarbetstidspension. Hur man räknar samman aktier: Utgå från varje aktieägare. Räkna samman dennes andel av aktierna med aktier som ägs av maka/make/registrerad partner, förälder eller barn. Om summan blir minst en tredjedel betraktas personen som företagare. Barn som saknar egna aktier kan aldrig betraktas som företagare. Syskon kan inte räkna samman sina aktier. Företagare och verksam make/maka/registrerad partner till företagare omfattas endast av TFA. Dessa ska inte tas med i lönerapporteringen. Vem är uppdragstagare? Uppdragstagare har som regel F-skattsedel och utför arbete för annans räkning utan att det finns ett anställningsförhållande. Även ledamöter i styrelser för bolag och ekonomiska föreningar räknas som uppdragstagare. När gäller kollektivavtal? Kollektivavtal gäller om företaget är medlem i arbetsgivareförbund inom Svenskt Näringsliv. Undantag finns bland annat inom Sveriges Handelsarbetsgivare. Företaget kan också ha tecknat kollektivavtal genom arbetsgivareförbund utanför Svenskt Näringsliv eller direkt med ett fackförbund (hängavtal). Vad är samordningsnummer? Personer som inte är folkbokförda i Sverige får ett samordningsnummer av Skatteverket. Numret används istället för personnummer och kan sökas i efterhand. Har du rapporterat premier för Livsarbetstidspension till Fora för år 2003 ska denna premie ingå i lönesumman för var och en på Löneuppgifter för arbetare 200 men inte i den slutliga lönesumman för samtliga arbetare. Har den anställde valt kontant utbetalning eller betald ledig tid ska detta redovisas i fältet för samtliga arbetare och i lönesumman för var och en. Arbetstidskonton gäller endast för vissa avtal. Se vad som gäller för ditt företag på under Företag/Pensioner. Vem räknas som företagare? Som företagare betraktas: I handelsbolag samtliga ägare. I kommanditbolag komplementären. I företag som inte är juridisk person samtliga ägare. I aktiebolag aktieägare vars aktieinnehav för sig, eller sammanräknat med aktier som ägs av make/maka, registrerad partner, förälder eller barn, uppgår till minst en tredjedel av aktierna i bolaget. 10

11 Avgifter 200 Dessa avgifter fastställs löpande under året, se Bevakningsbranschens Yrkes - och Arbetsmiljönämnd (BYA).Avgiften betalas för både arbetare och tjänstemän. För medlemmar i Svenskt Näringsliv är avgiften 0,25% för arbetare och 0,0625% för tjänstemän. För övriga företag är avgiften 0,50% för arbetare och 0,125% för tjänstemän. Nämnden arbetar inom områdena yrkesutbildning, arbetsmiljöutbildning och utveckling av arbetsmiljön. 20% av avgiften är moms. Gäller from Förbundsavgiften (AGS-papper) inom massaoch pappersindustrin. Avgiften baseras på AGS för arbetare som är 1,23%, fördelat på Förbundsavgiften (AGSpapper) på 0,05% och AGS-papper på 1,18%. Förbundsavgiften (AGS-papper) används till olika områden enligt överenskommelse mellan parterna. Försäkring vid behörighetsförlust för ombordanställda befäl.medlen används till försäkrad som på grund av sjukdom eller olycksfall varaktigt förlorar sin befälsbehörighet. Avgiften är 0,10%. Grafiska Industrins Utbildningsfond. Avgiften är 0,25%. Medlen används för utbildningsändamål. Hamn- och stuveriskolan. Avgiften är 0,375%. Medlen används till grundutbildning av hamnarbetare. 20% av avgiften är moms. HRF Administrativ avgift. Avgiften är 0,30% och ska täcka kostnader för information. HRF Serviceavgift. Avgiften är kr/år och ska täcka kostnader för framtagande av avtal samt kostnader för information och administration. HTF Administrativ avgift.avgiften är 0,30% och ska täcka kostnader för information. Kollektivavtalsstiftelsen PORT SIDE.Avgiften är 1,5% för medlemsföretag i Sveriges Hamn-och Stuveriförbund. Stiftelsen betalar ut bidrag till arbetsgivare för att möjliggöra förtida pensionsavgångar. T ex i samband med rationaliseringar. Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet. Stiftelsen ger råd och stöd till medarbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. Grundavgiften är 0,30% för medlemmar i Svenskt Näringsliv och 0,70% för övriga företag. Kollektivavtalsstiftelsen Trygghet i Samverkan (TRS). Stiftelsen hjälper den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Den kan också ge stöd till anslutna organisationers utveckling av anställda och verksamhet. Avgiften är 0,20% för medlemmar i Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Glasbranschföreningen, Målaremästarnas Riksförening, Svensk Industriförening och Länsmuseernas samarbetsråd. För övriga arbetsgivare är avgiften 0,60%. Lackerarnas Yrkesnämnd.Avgiften är 0,15% för medlemmar i Svenskt Näringsliv och 0,30% för övriga företag. Nämnden ska främja utbildnings- och rekryteringsverksamhet inom branschen. 20% av avgiften är moms. Motorbranschens Yrkesnämnd. Avgiften är 0,12% för medlemmar i Svenskt Näringsliv och 0,2% för övriga företag. Nämnden ska främja utbildnings- och rekryteringsverksamhet inom branschen. 20% av avgiften är moms. Särskilt tillägg (BYGG). Avgiften är 0,80%. Medlen används för gruppförsäkring, SBUF (Svensk Byggutveckling och Forskning), Galaxen (Skyddade verkstäder), yrkesnämnden samt lokalt stöd till yrkesutbildning. 1,056% av avgiften är moms. Särskilt tillägg (EL).Avgiften är 0,70%. Medlen används för gruppliv- och trygghetsförsäkring samt för fortbildning. 10,18% av avgiften är moms. Särskilt tillägg (GLAS). Avgiften är 1,23%. Medlen används för grupplivförsäkring samt lokalt stöd till yrkesoch skyddsutbildning. 13% av avgiften är moms. Särskilt tillägg (ME). Avgiften är 0,725%. Medlen används bl a för gruppförsäkring, utbildning samt semesterfond. 1,6835% av avgiften är moms. Gäller följande avtalsområden: ME/Byggnads (Entreprenadmaskinavtalet), ME/Industrifacket (Torvavtalet) samt ME/Metall (Gruventreprenadavtalet). Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA).Avgiften betalas för både arbetare och tjänstemän. För medlemmar i Svenskt Näringsliv är avgiften 0,25% för arbetare och 0,0625% för tjänstemän. För övriga företag är avgiften 0,50% för arbetare och 0,125% för tjänstemän. Nämnden arbetar inom områdena yrkesutbildning, arbetsmiljöutbildning och utveckling av arbetsmiljön. 20% av avgiften är moms. Utvecklingsbidraget ME/SEKO.Lönesumma för arbetare där företagets verksamhet omfattas av avtalet ME/SEKO (Maskinföraravtalet). Avgiften för särskilt tillägg är 0,89%. Väktarskolan.Avgiften är 1,7125% för medlemmar i Svenskt Näringsliv och 3,25% för övriga företag. Endast auktoriserade bevakningsföretag debiteras avgiften. Medlen används till grund- och repetitionsutbildning av väktare. 20% av avgiften är moms. 11

12 Så här når du oss Vår Kundservice nås på telefon kl måndag till fredag. Våra telefontider kommer att utökas i januari, för information se Om du behöver en ny blankett beställer du blanketter för lönerapportering på telefon Du når oss via e-post Vill du faxa når du oss på fax På finns allt du behöver för att lönerapportera till Fora: rapporteringstjänst och information. Foras webbplats ger dig full överblick över vad som är på gång, dygnet runt. Du kan beställa broschyrer och blanketter, vissa kan du ladda hem direkt. Anmäl din e-postadress och prenumerera på nyheter via e-post. Vart skickas uppgifterna? Samtliga blanketter (och eventuellt disketter) skickas till: Fora AB, Kristineberg. Du som rapporterar på internet lämnar alla uppgifter på internettjänster är öppna vardagar 7.00 till Dessa öppettider kommer att utökas i januari, för information se Förändringar i försäkringsavtalet Förändringar som rör försäkringsavtalet e-postar du till eller skickar till Fora AB, Stockholm. Fora AB Stockholm. Besök: Vasagatan 12. Internet: Telefon: Telefax: E-post: BF ex Fora AB Tryck:EO Print

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL FORA

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL FORA Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL FORA INNEHÅLL FORA... 1 Hur beräknar Caspeco avsättningen till FORA?... 1 Skapa Fora... 4 Rapporten... 7 Ladda upp filen på FORAS hemsida... 8 1 FORA I programmet

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Slutliga uppgifter för anställda -utland

Slutliga uppgifter för anställda -utland Slutliga uppgifter för anställda -utland Anställda som tjänstgör utomlands omfattas av den svenska arbetsgivarens försäkringsavtal om avtalsförsäkringar som är tecknat med Fora med förutsättning att följande

Läs mer

Handledning för inrapportering KFO-LO

Handledning för inrapportering KFO-LO Handledning för inrapportering KFO-LO 1 Inledning Välkommen som kund hos Pensionsvalet! Denna handledning riktar sig till arbetsgivare som har anställda som omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP (Kooperationens

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension

Bilaga 1 INNEHÅLL. 1 Tillämpningsområde. 2 Ålderspension Bilaga 1 INNEHÅLL 1 Tillämpningsområde 2 Ålderspension Pensionsmedförande lön Premie Val av förvaltare Flytt av kapital Pensionens storlek Gemensamt värdebesked 3 Efterlevandeskydd Återbetalningsskydd

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag.

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag. Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Augusti 2010 Försäkringsbeskedet innehåller en kortfattad beskrivning av försäkringsskyddet.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,

Läs mer

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004..

Skogsindustrierna och Sif är överens om att denna möjlighet ska bestå även under avtalsperioden 1.2.2001-31.3.2004.. Överenskommelse I överenskommelsen mellan Sveriges Skogsindustriförbund (numera Föreningen Sveriges Skogsindustrier) och Svenska Industritjänstemannaförbundet (numera Sif) för tiden 1.1.1998-31.1.2001

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6

På grund av övertalighet 4. Erbjudandet ska vara skriftligt 5. Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 AVGÅNGSPENSION Innehåll Avgångspension 3 På grund av övertalighet 4 Erbjudandet ska vara skriftligt 5 Vilken lön ska avgångspensionen grunda sig på? 6 Kompensation - lagstadgad ålderspension 8 Kompensation

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked FÖRSÄKRING För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014.

Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Sidan 1 av 3 Nr 31/13 Stockholm 2013-12-12 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Föräldraledighetstillägget i Kraftverksavtalet ersätts med Foraförsäkring efter den 1 januari 2014. Från

Läs mer

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton 2002-01-08 Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton Bakgrund Arbetstidsförkortning och formerna för denna var

Läs mer

Datum. Tillhör ert företag en koncern? Fyll i namn eller ge org nr på koncernmodern

Datum. Tillhör ert företag en koncern? Fyll i namn eller ge org nr på koncernmodern Vi ansöker om medlemskap i Vårdföretagarna och Föreningen Svenskt Näringsliv. Vi har tagit del av stadgarna för Vårdföretagarna (www.vardforetagarna.se) och Svenskt Näringsliv (www.svensktnaringsliv.se)

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014. 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2014 Nyheter för 2014 1. Avgifter enligt lag och avtalsförsäkringar 2014 Nedan redovisas aktuella belopp för 2014 för arbetsgivaravgifter och avgifter till pension och

Läs mer

Vem ska förvalta din avtalspension?

Vem ska förvalta din avtalspension? Vem ska förvalta din avtalspension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! Det här kan du välja I din anställning har du rätt till en avtalspension som betalas av din arbetsgivare.

Läs mer

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07

ITP Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-07 Industrins och handelns tilläggspension - tjänstemän 1 1 & 2 -planen 1 Plan sedan 2007 Födda 1979 eller senare 2 Plan sedan 1960 Födda 1978 och tidigare Företag som blir bundna av kollektivavtal får efter

Läs mer

Anställningsförhållanden

Anställningsförhållanden 28 ANSTÄLLNINGSFÖRHÅLLANDEN Anställningsförhållanden Det här avsnittet handlar om hur det kollektivavtalade försäkringsskyddet påverkas vid olika anställningsförhållanden. Främst påverkas ITP- och TGL-försäkringarna

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom ABF-Handels och AFO-Handels 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som har anställda som

Läs mer

Så här fyller du i valblanketten:

Så här fyller du i valblanketten: Så här fyller du i valblanketten: 1 Välj sparform och försäkringsbolag. Om du vill spara i en traditionell försäkring, ska du välja ett av försäkringsbolagen som finns under rubriken Traditionell försäkring

Läs mer

AGB /SA FÖRSÄKRINGSVILLKOR AGB-FÖRSÄKRING FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA

AGB /SA FÖRSÄKRINGSVILLKOR AGB-FÖRSÄKRING FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA FÖRSÄKRING AGB /SA FÖRSÄKRINGSVILLKOR AGB-FÖRSÄKRING FÖR SAMTLIGA ANSTÄLLDA Utgivna i juni 2015 Svenskt Näringsliv och LO har träffat överenskommelse om Omställningsförsäkring innehållande AGB och omställningsstöd.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Utgiven i mars 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Program. Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! 2010 Rikard Nagy Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på! Löneförmåner Frukost/Frukt Företagsaktiviteter

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN

PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN PENSIONSPOLICY FÖR EDA KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Nuvarande pensionsbestämmelser i kommunen 3. Pensionspolicyn 1. Inledning Målsättningen med pensionspolicyn är att skapa ett dokument

Läs mer

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt

Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Försäkringsförmedlare 18 anställda i Göteborg 60 anställda totalt Program Huvudområden i er pensions- & försäkringsplan Kollektivavtal Genomgång Investering, pension & försäkring Speciellt att tänka på!

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när du ska räkna ut utbetald bruttolön

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 205 HANDBOK ÖVER TJÄNSTEPENSIONEN Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera för era tjänstemän. FÖRSTA HJÄLPEN! TECKNA FÖRSÄKRINGSAVTAL! ARBETSGIVAR- ORGANISATION ARBETARE

Läs mer

ITP-avtalet ITP 1 ITP 2. Förmånsbestämd ålderspension ITPK. Premiebestämd ålderspension. Sjukpension. Sjukpension

ITP-avtalet ITP 1 ITP 2. Förmånsbestämd ålderspension ITPK. Premiebestämd ålderspension. Sjukpension. Sjukpension Bild 1 ITP 1 ITP-avtalet ITP 1 Sjukpension Premiebestämd ålderspension Sjukpension Förmånsbestämd ålderspension ITPK Familjeskydd (individens val) Återbetalningsskydd ( - - ) Familjepension Familjeskydd

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Handbok för tjänste pensionen ITP 1

Handbok för tjänste pensionen ITP 1 Produktion: Collectum och Jung von Matt Illustrationer: Jonas Bergstrand 5020.2010.01 2010 Handbok för tjänste pensionen ITP 1 Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera

Läs mer

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA. Internetkontoret

ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA. Internetkontoret P O HALLMANS GATA 3, STOCKHOLM. ARKITEKT: BRUNNBERG & FORSHED 1 ARKITEKTERNAS PENSIONSKASSA Internetkontoret Internetkontoret enkelt och bekvämt Du som administrerar företagets ITP-försäkringar gör det

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument, 5015 nuari 2014_1 Lönedokument till handbok, Här har vi markerat vilka löneslag som du ska anmäla inom respektive (och vilka löneslag som inte ska inkluderas). Så kika i den här listan när

Läs mer

Pensionsbestämmelser för livsarbetstidspremie (LP-försäkring) med bilaga Administrationsavtal

Pensionsbestämmelser för livsarbetstidspremie (LP-försäkring) med bilaga Administrationsavtal Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter Sif, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 25 GRUVORNAS ARBETSGIVAREFÖRBUND Pensionsbestämmelser för livsarbetstidspremie (LP-försäkring)

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension?

Vem ska förvalta din tjänstepension? Vem ska förvalta din tjänstepension? Gamla PA-KFS för dig född innan 1954 Nu är det dags att välja! I din anställning har du rätt till en tjänstepension som betalas av din arbetsgivare. Tjänstepensionen

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Reviderad version Oktober 2010. Arbetstidskonto. Tjänstemän. 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsföretagen Sveriges Ingenjörer Ledarna

Reviderad version Oktober 2010. Arbetstidskonto. Tjänstemän. 1 april 2010 31 januari 2012. Livsmedelsföretagen Sveriges Ingenjörer Ledarna Reviderad version Oktober 2010 Arbetstidskonto Tjänstemän 1 april 2010 31 januari 2012 Livsmedelsföretagen Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna Arbetstidskonto för tjänstemän I bilaga 4 till avtalet om

Läs mer

Handbok över tjänste pensionen ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän.

Handbok över tjänste pensionen ITP 1. Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. 2013 Handbok över tjänste pensionen Här har vi samlat den information ni på företaget behöver för att administrera ITP för era tjänstemän. ITP i stora drag! På den här sidan ser ni hur flödet ser ut för

Läs mer

Reviderad version Juni 2014. Arbetstidskonto. Tjänstemän. 1 april 2013 31 mars 2016. Byggnadsämnesförbundet Sveriges Ingenjörer Ledarna

Reviderad version Juni 2014. Arbetstidskonto. Tjänstemän. 1 april 2013 31 mars 2016. Byggnadsämnesförbundet Sveriges Ingenjörer Ledarna Reviderad version Juni 2014 Arbetstidskonto Tjänstemän 1 april 2013 31 mars 2016 Byggnadsämnesförbundet Unionen Sveriges Ingenjörer Ledarna Arbetstidskonto för tjänstemän I bilaga 6 till avtalet om allmänna

Läs mer

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension

Om tjänstepension. enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S. ITP-S tjänstepension. Allmänt om tjänstepension Om tjänstepension enligt tjänstepensionsavtalet ITP-S Du som är eller har varit anställd vid ett företag som anslutit sig till tjänstepensionsavtalet ITP-S har rätt till tjänstepension enligt det. Här

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

ANSÖKAN. om personligt omställningsstöd från TRS vid risk för uppsägning eller vid uppsägning av personliga skäl ohälsa

ANSÖKAN. om personligt omställningsstöd från TRS vid risk för uppsägning eller vid uppsägning av personliga skäl ohälsa ANSÖKAN om personligt omställningsstöd från TRS vid risk för uppsägning eller vid uppsägning av personliga skäl ohälsa ALLMÄNT OM TRYGGHETSRÅDET TRS Uppgiften för Trygghetsrådet TRS är att: underlätta

Läs mer

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor

Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor Trygghet på jobbet för fyra miljoner människor En annan bild av Sverige. 3 Klubbslaget som hjälpte änkorna Berättelsen om oss börjar med ett klubbslag i förhandlingsbordet mellan arbetsmarknadens parter

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Reviderad version Januari 2014. Arbetstidskonto. Tjänstemän. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen

Reviderad version Januari 2014. Arbetstidskonto. Tjänstemän. 1 april 2013 31 mars 2016. Livsmedelsföretagen Reviderad version Januari 2014 Arbetstidskonto Tjänstemän 1 april 2013 31 mars 2016 Livsmedelsföretagen Arbetstidskonto för tjänstemän I bilaga 5 till avtalet om allmänna anställningsvillkor anges att

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst VID DIN SIDA Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst EN PRODUKT FRÅN ALMEGA KOMMUNIKATION 2013 VÅR BREDD ÄR VÅR STYRKA TILLSAMMANS MED OSS på Vårdföretagarna

Läs mer

Göran Tunhammar, ordförande, Gösta Larsson, Anders Modig, Malena Rosman och Hans Gidhagen vid protokollet

Göran Tunhammar, ordförande, Gösta Larsson, Anders Modig, Malena Rosman och Hans Gidhagen vid protokollet 1996-06-25 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Gemensamma försäkringsvillkor för AMF-försäkringarna för år 1996 Parter: Närvarande: för SAF för LO för PTK Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) Landsorganisationen

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring. Arbete utomlands

Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring. Arbete utomlands Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring Arbete utomlands 2008 1 Försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring Innehåll Allmänt...........................................3 Det lagstadgade försäkringsskyddet................3

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK

Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Tjänstegrupplivförsäkring SvN/PTK ENLIGT KOLLEKTIVAVTAL MELLAN SVENSKT NÄRINGSLIV SAMT FÖRHANDLINGS- OCH SAMVERKANSRÅDET PTK DÖDSFALL Tjänstegrupplivförsäkringen

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5)

ANSÖKAN OM NORDNET TJÄNSTEPENSION VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) VIA FÖRMEDLARE (sid 1 av 5) Ansökan Ansökan om ändring Org.nr UPPGIFTER OM FÖRETAGET Företagets namn Telefonnr dagtid (inkl. riktnr) Adress Telefax (inkl. riktnr) Postnummer Ort Driftställe/Land 1 Kontaktperson

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK

Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK Lönedokument till handbok ITP 1, ITP 2 + ITPK I det här dokumentet ser du vilka löneslag du ska anmäla inom ITP 1 respektive ITP 2 + ITPK. Den grundläggande principen är att lön och tillägg till lön är

Läs mer

Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören

Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören Referensnummer: 111111, datum: 2015-01-07 ANNA ANDERSSON Gatan 10 100 00 STADEN Din tjänstepension ITP 1 i kronor och ören Du som får det här utskicket har tjänstepension ITP 1 genom din anställning. Nu

Läs mer

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare

Din tjänstepension PA KFS 09. för dig som är född 1954 eller senare Din tjänstepension PA KFS 09 för dig som är född 1954 eller senare Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är anställd inom ett KFS-anslutet företag som avtalat om PA-KFS,

Läs mer

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS Ett pensionsavtal för anställda vid KFS medlemsföretag Den här informationen är utformad för dig som omfattas av avtalspension Gamla PA-KFS. Ett avtal som träffats mellan

Läs mer

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension

SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. % Välj själv hur dina pensionspengar från arbetsgivaren ska placeras Jamil, SPP SPPs Avtalspension SAF-LO inklusive Livsarbetstidspension Det behöver inte vara svårt Som

Läs mer

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se

Välkommen till Din Trygghet i två kuvert. Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Välkommen till Din Trygghet i två kuvert Fredrik Asplund Tel 0520-49 41 63 fredrik.asplund@unionen.se Vad ingår i din medlemsavgift? Karriärcoachning CV-granskning Facklig Rådgivning Studiestöd Möjlighet

Läs mer

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring

Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Försäkringsnummer 56- Ansökan om lagstadgad ArPL-pensionsförsäkring Denna ansökan gäller pensionsförsäkring som fyller minimivillkoren enligt lagen om pension för arbetstagare, som trädde i kraft 1.1.2007.

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer