Avtalsförsäkringar. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. en praktisk vägledning för dig som jobbar med avtalsförsäkringar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsförsäkringar. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. en praktisk vägledning för dig som jobbar med avtalsförsäkringar"

Transkript

1 Avtalsförsäkringar en praktisk vägledning för dig som jobbar med avtalsförsäkringar Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för dig som jobbar med avtalsförsäkringar

2 Avtalsförsäkringar en praktisk vägledning för dig som jobbar med avtalsförsäkringar Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Sjätte reviderade upplagan 2006

3 Svenskt Näringsliv 1981 Produktion: Copine Design Tryck: Henrix Grafiska AB, Huskvarna ISBN Ytterligare exemplar kan beställas från Svenskt Näringsliv förlagsservice Sandviken Telefon , telefax

4 Välkommen till Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. Du har alltid nära till oss. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar konsultation, information och utbildning avseende dessa försäkringar. Avtalsförsäkringarna har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK. Information och utbildning ges i form av regionala konferenser, kurser och företagsanpassad information. Även konsultation avseende egna företagares personliga försäkringsskydd lämnas. Kontakta Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation tecknande av avtalsförsäkringar frågor om lag- och avtalsbundna försäkringar jämförelse mellan olika försäkringslösningar information om försäkringar i det egna företaget genomgång och hjälp till egna företagare vid köp av försäkringsskydd behov av kontaktperson gentemot de försäkringsbolag som har uppdraget att sköta avtalsförsäkringarna övertalighetsproblem och alternativa försäkringslösningar anordnande och genomförande av intern försäkringsutbildning. Förutom denna skrift ger vi ut Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal och Företagarens försäkringsskydd. Alla tre skrifterna kan kostnadsfritt beställas på vår hemsida Vi har gedigen erfarenhet av kunskap om social- och avtalsförsäkringar samt individuella försäkringar. Kontakta gärna någon av våra regionala konsulter. Adresser och telefonnummer finns i slutet av skriften. Välkommen

5 4 Innehåll Förkortningar försäkringsförmåner, lagar m m AFA-försäkringarna En gemensam benämning för AGB, AGS, TGL och TFA AFL Lagen om allmän försäkring AGB Avgångsbidrag (för arbetare) AGE Avgångsersättning (för tjänstemän) AGS Avtalsgruppsjukförsäkring ITP Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän ITPK ITP kompletterande ålderspension LAF Lagen om arbetsskadeförsäkring LFU Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring LIP Lagen om inkomstgrundad ålderspension STP Särskild tilläggspension (t o m 1995) TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TGL Tjänstegrupplivförsäkring försäkringsbolag, organisationer m m AFA Alecta AMF Pension AP Collectum FK Fora FPG LO PPM PRI PTK SAF TRR Trygghetsrådet TSL En gemensam organisation för försäkringsgivarna AFA Livförsäkring (Försäkringsgivare för AGB och TGL) AFA Sjukförsäkring (Försäkringsgivare för AGS) AFA Trygghetsförsäkring (Försäkringsgivare för TFA) Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt Försäkringsbolaget AMF Pension Arkitekternas Pensionskassa Administrationsbolag för kollektivavtalade försäkringar (Svenskt Näringsliv PTK) Försäkringskassan Utför försäkringstjänster inom ramen för kollektivavtalade försäkringar Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt Landsorganisationen i Sverige Premiepensionsmyndigheten Pensionsregistreringsinstitutet Förhandlings- och samverkansrådet PTK Svenska Arbetsgivareföreningen och Sveriges Industriförbund lades ned den 29 mars Näringslivets nya företrädare heter nu Svenskt Näringsliv Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet (Svenskt Näringsliv PTK) Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden, TSL (Svenskt Näringsliv LO)

6 Inledning 5 Inledning Svenskt Näringsliv och LO respektive PTK träffar överenskommelser om s k avtalsförsäkringar för anställda inom privata sektorn. Denna skrift beskriver i första hand företagets praktiska hantering av avtalsförsäkringarna såsom försäkringstecknande, premiebetalning samt åtgärder vid försäkringsfall. Dessutom ges en översikt om hur dessa försäkringar fungerar i olika frånvarosituationer som uppstår för den anställde. arbetare tjänstemän allmänt Beträffande försäkringarnas omfattning, förmåner, premier m m hänvisar vi till försäkringsvillkoren för avtalsförsäkringarna samt till Svenskt Näringslivs handbok Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal. Frågor om försäkringarna kan ställas till Svenskt Näringslivs försäkringskonsulter. Frågor avseende premier, fakturor, skadereglering och utbetalning av ersättning besvaras i första hand av respektive försäkringsgivare. Observera att denna handbok beskriver de förhållanden som är kända vid tidpunkten för bokens tryckning. Eventuellt senare beslutade ändringar har inte kunnat beaktas. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Januari 2006

7 6 Förkortningar Innehåll förkortningar 4 inledning 5 arbetare avgifter, premier m m 8 översikt avtalsförsäkringar 9 försäkringsavtal 11 nyanställning 12 sjukdom 13 arbetsskada 15 frånvaro under anställning 17 ålderspension 20 anställning efter 65 år 21 dödsfall 22 anställning upphör 23 rapportering 26 premiebetalning/faktura 27 utlandstjänst 29 checklista 30 sammanställning av försäkringsskyddet efter 65 år 31 tjänstemän avgifter, premier m m 34 översikt avtalsförsäkringar 35 försäkringsavtal 37 nyanställning 39 sjukdom 42 arbetsskada 44 frånvaro under anställning 46 ålderspension 49 anställning efter 65 år 51 dödsfall 52 anställning upphör 54 rapportering 57 premiebetalning/faktura 59 fpg/pri 61 utlandstjänst 62 checklista 64 sammanställning av försäkringsskyddet efter 65 år 65 telefon och adresslista 66 svenskt näringsliv försäkringsinformation våra försäkringskonsulter 68 trycksaker 69

8 Avtalsförsäkringar arbetare 7 Avtalsförsäkringar del 1 arbetare avgifter, premier m m 8 översikt avtalsförsäkringar 9 försäkringsavtal 11 nyanställning 12 sjukdom 13 arbetsskada 15 frånvaro under anställning 17 ålderspension 20 anställning efter 65 år 21 dödsfall 22 anställning upphör 23 rapportering 26 premiebetalning/faktura 27 utlandstjänst 29 checklista 30 sammanställning av försäkringsskyddet efter 65 år 31

9 8 Avtalsförsäkringar arbetare Avgifter, premier m m inledning arbetsgivaravgiften särskild löneskatt allmän pensionsavgift premier till kollektivavtalade försäkringar Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att betala arbetsgivaravgifter för ålderspension, sjukförsäkring etc. Arbetsgivare som har kollektivavtalade försäkringar betalar även premier för dessa. Arbetsgivaravgifterna beräknas på kontant lön samt skattepliktiga kostnadsersättningar och förmåner. Ersättning som understiger kronor till en och samma person under ett kalenderår ska inte medtas. Vidare ska man bortse från lön och annan skattepliktig ersättning till personer som vid årets ingång är 65 år eller äldre. På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år skall bara ålderspensionsavgiften betalas (gäller för de som är födda 1938 och senare). De flesta företag ska varje månad redovisa moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt i en gemensam skattedeklaration. Datum då deklarationsblankett och inbetalning ska vara Skatteverket tillhanda framgår av deklarationsblanketten. Arbetsgivaravgifterna är en avdragsgill kostnad. Särskild löneskatt motsvarar den del av arbetsgivaravgiften som inte har någon koppling till förmåner för de anställda utan är en ren skatt. Arbetsgivaren erlägger löneskatt på lön samt skattepliktiga kostnadsersättningar och förmåner till personer som vid årets ingång är 65 år eller äldre. Inbetalning sker samtidigt som inbetalning av arbetsgivaravgifterna. Dessutom ska arbetsgivaren erlägga särskild löneskatt på pensionskostnader för sina anställda. Företaget kan erhålla underlag för detta av Fora. Löneskatt på pensionspremier betalas enligt sedvanliga rutiner för företagets F-skatt. Löneskatten är en avdragsgill kostnad. I samband med avdrag för preliminär skatt drar företaget även egenavgift som den anställde enligt lag är skyldig att betala. Egenavgiften består av allmän pensionsavgift och den är avdragsgill för den anställde. Företaget kan redovisa egenavgiften på lönespecifikationen. Premiernas storlek fastställs årligen då det gäller samtliga försäkringar. AFA-försäkringarna, Omställningsförsäkringen och Avtalspension SAF-LO betalas varje jämn månad och ska vara Fora tillhanda senast på förfallodagen som normalt är den sista vardagen i samma månad. Premierna är normalt avdragsgilla för företaget.

10 Avtalsförsäkringar arbetare 9 Översikt avtalsförsäkringar Svenskt Näringsliv och LO har en överenskommelse om AFA-försäkringarna, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO. Dessa är inledning AFA-försäkringarna Avtalsgruppförsäkring (AGS) Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) Omställningsförsäkring Avgångsbidrag AGB (en AFA-försäkring) Omställningsstöd Avtalspension SAF-LO med premiebefrielseförsäkring Företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv förbund och oorganiserade företag som slutit kollektivavtal med fackförbund är normalt skyldiga att teckna försäkringsavtal om AFA-försäkringarna, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO. Arbetare omfattas av samtliga försäkringar, tjänstemän omfattas enbart av TFA. Försäkringsavtalet gäller från den dag då kollektivavtalet trädde i kraft. Även företag som inte är bundet av kollektivavtal kan på frivillig väg teckna försäkringsavtal med Fora. Omställningsförsäkringen kan inte i sin helhet tecknas frivilligt utan då gäller enbart AGB. AFA-försäkringarna tecknas hos Fora, som företräder de olika försäkringsgivarna. Försäkringsgivarna är följande Försäkring om avgångsbidrag (AGB) AFA Livförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) AFA Livförsäkring Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) AFA Sjukförsäkring Avtalspension SAF-LO den enskilde arbetaren väljer själv förvaltare Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) AFA Trygghetsförsäkring Omställningsstöd Trygghetsfonden TSL (gäller enbart för företag med kollektivavtal) Samtliga arbetare, såväl organiserade som oorganiserade, omfattas av försäkringsavtal om AGS, Omställningsförsäkring, Avtalspension SAF-LO med premiebefrielseförsäkring samt TFA och TGL. Företagare och i företaget verksam make omfattas inte av försäkringsavtalet för anställda, TFA gäller dock för dessa utan att särskild premie erläggs. Som företagare betraktas i enskild firma, ägaren handelsbolag, samtliga ägare kommanditbolag, komplementären aktiebolag, aktieägare som äger en tredjedel eller mer av aktierna sammanräknat med barn, make och förälder. Make till företagare räknas alltid som företagare oavsett bolagsform. Företag som saknar anställda har möjlighet att mot en minimipremie teckna en beredskapsförsäkring hos Fora. Företagaren omfattas då av TFA. Om företaget anställer personal kommer de från första anställningsdagen att omfattas av försäkringsavtalet med den omfattning som gäller för arbetare respektive tjänstemän. försäkringsgivare omfattning vem är företagare beredskapsförsäkring

11 10 Avtalsförsäkringar arbetare företagarens egen försäkring övergång av verksamhet Företagare som har tecknat försäkringsavtal för anställda med Fora kan vidare teckna Företagares egen försäkring, som kan omfatta AGS, TGL och Avtalspension SAF-LO. Företagaren kan välja att teckna en eller flera av dessa försäkringar. Vid övergång av verksamhet från ett kollektivavtalsbundet företag (helt eller delvis) följer kollektivavtalet normalt med vid övergången. Den nya ägaren blir därmed skyldig att teckna avtalsförsäkringarna. Den som övertar ett företag bör därför alltid kontakta Fora. Överlåtelse av aktier och försäljning av handelsbolag eller kommanditbolag innebär inte något byte av arbetsgivare, det är även i fortsättningen bolaget som är arbetsgivare. Sådan överlåtelse medför alltså ingen förändring av kollektivavtalet och skyldighet att på nytt teckna försäkringar. Om företaget byter bolagsform ska detta meddelas till Fora. försäkringsvillkor fora AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO, försäkringsvillkor och bestämmelser skickas till företaget varje år. Fora utför försäkringstjänster inom ramen för kollektivavtal för parter på arbetsmarknaden. Fora är en förmedlande länk mellan företag/uppdragsgivare och anställda/försäkringsbolag. Dessutom sköter de det individuella valet av Avtalspension SAF-LO och förmedlar pensionspremier till valt bolag. Fora tar in uppgifter från företagen om de anställdas löner. Dessa ligger till grund för de premier och avgifter som faktureras. Pengarna förmedlas sedan vidare till försäkringsbolag och andra uppdragsgivare. Dessutom lämnas allmän information om AFA-försäkringarna och Avtalspension SAF-LO till företag och anställda.

12 Avtalsförsäkringar arbetare 11 Försäkringsavtal I anslutning till att företaget blir bundet av kollektivavtal (t ex genom medlemskap i ett Svenskt Näringslivförbund) ska företaget teckna försäkringsavtal med Fora. Försäkringarna blir regelmässigt gällande fr o m det datum kollektivavtalet träder i kraft. Företag som inte är bundna av kollektivavtal kan frivilligt teckna AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO (dock ej omställningsstöd). Vid frivillig anslutning börjar försäkringsavtalet gälla fr o m den dag anmälan har ankomststämplats hos Fora. Försäkringarna tecknas genom att företaget skickar in Försäkringsanmälan om avtalsförsäkringarna till Fora. Efter registrering översänds försäkringsbekräftelse till företaget. Försäkringsavtalet med Fora innebär normalt att arbetarna omfattas av samtliga AFA-försäkringar (AGB, AGS, TGL och TFA) samt Avtalspension SAF-LO med premiebefrielseförsäkring och tjänstemännen av TFA-försäkringen. Kollektivavtalsbundna företag omfattas av hela Omställningsförsäkringen (AGB och omställningsstöd). Premierna fastställs för varje år och utgör en procentsats på bruttolönen för samtliga arbetare och preliminär premie debiteras företaget varannan månad. inledning hur tecknas försäkringarna och avtalspension saf-lo premier Det är företaget som ska göra försäkringsanmälan direkt hos Fora. Försäkringsavtalet träder i kraft med retroaktiv verkan från och med den dag kollektivavtalet började gälla (för icke kollektivavtalsbundet företag tidigast från tidpunkten för försäkringsanmälans ankomst till Fora). försäkringsanmälan

13 12 Avtalsförsäkringar arbetare Nyanställning inledning En arbetare omfattas automatiskt av försäkringsavtalet fr o m anställningsdagen. Det är viktigt att anmäla de anställda, som berörs av Avtalspension SAF-LO, till Fora. De ska ges möjlighet att välja förvaltare för sin pension samt efterlevandeskydd. De slutliga uppgifterna gällande företagets totala lönesummor och individuella lönesummor för anställda ska rapporteras till Fora via Internet vid årets slut. ags Endast den som har en av Försäkringskassan fastställd sjukpenninggrundande inkomst kan omfattas av AGS. Innan ersättning från AGS kan utbetalas måste arbetaren ha varit anställd i 90 dagar. I kvalifikationstiden får även tillgodoräknas tidigare anställningstider enligt vissa regler. tgl För att omfattas av TGL-försäkringen måste arbete utföras under minst 8 timmar per vecka. Om arbetstiden understiger 8 timmar per vecka gäller försäkringen endast dag då arbete utförs. ändrat förmånstagarförordnande tfa Den nyanställde omfattas direkt av försäkringen. omställningsförsäkring Omställningsförsäkringen består av omställningsstöd och AGB (avgångsbidrag) och kan bli aktuellt om arbetare blir uppsagd p g a arbetsbrist. avtalspension saf-lo Arbetare omfattas av pensionsförsäkringen fr o m den månad han fyller 21 år. Det finns ingen nedre eller övre lönegräns för pensionspremien. Arbetaren har möjlighet att själv välja förvaltare av sin pensionspremie. Detta skall göras innan årets utgång och sker till Fora. Bekräftelse kommer den enskilde tillhanda ca 14 dagar efter valet. Det finns även möjlighet till val av återbetalningsskydd och familjeskydd, vilket kan ske när som helst under året. Premiebefrielseförsäkringen gäller för arbetare fr o m 21 års ålder under sjukpenningtid och under sjukersättningstid enligt lag samt under föräldraledighet i samband med barns födelse. Premiebefrielse innebär att försäkringen övertar arbetsgivarens ansvar att betala premie till arbetarens Avtalspension SAF-LO. ändring av preliminära lönesummor information till anställd Om företagets totala lönesumma förändras efter nyanställning kan företaget kontakta Fora för jämkning av preliminära premier. I lönesumman ska ingå alla anställda som vid årets ingång inte har fyllt 66 år. Företaget bör informera de anställda att de omfattas av AFA-försäkringarna och Avtalspension SAF-LO. Arbetaren bör också informeras om den generella förmånstagarkretsen i TGL-försäkringen. Arbetare som omfattas av Avtalspension SAF-LO bör dessutom informeras om möjligheten till val av förvaltare av pensionspremie samt återbetalningsskydd och familjeskydd. Något sådant gäller inte förrän anmälan skickats till Fora.

14 Avtalsförsäkringar arbetare 13 Sjukdom Vid sjukdom betalar arbetsgivaren sjuklön under de första 14 kalenderdagarna av sjuklöneperioden med undantag av den första dagen (karens). AGS kompletterar den lagstadgade sjukförsäkringen dels under sjukpenningtid och dels under sjukersättningstid. Under sjukpenningtid utges AGS-ersättning i form av dagsersättning fr o m 15e dagen t o m 360e dagen i en sjukperiod. Därefter upphör AGS-ersättningen och enbart sjukpenning från Försäkringskassan betalas ut. Vid längre sjukskrivning kan Försäkringskassan byta ut sjukpenningen mot aktivitets-/sjukersättning. Vid aktivitets-/sjukersättning erhålls en månadsersättning från AGS. Ersättningen utbetalas längst till 65 år. sjukpenningtid Det åligger arbetaren att ombesörja att Anmälan till Avtalsgruppsjukförsäkring AGS och Premiebefrielseförsäkring skickas till AFA. Företaget ska fylla i anställningsuppgifterna samt tillhandahålla blanketten. Anmälan avser även premiebefrielseförsäkringen för Avtalspensionen SAF-LO. Anmälan görs om sjukdomen varar mer än 14 dagar. inledning anmälan Premiebefrielseförsäkringen betalar under sjukpenningtid premien för arbetarens Avtalspension SAF-LO. Viktigt är att läkarintyg lämnas även efter den 360e dagen. Vid arbetsskada p g a olycksfall i arbetet, betalas inte AGS-ersättning eftersom TFA betalar för inkomstförlust. Vid förlängd sjukskrivning behöver endast kopia av läkarintyg, kompletterat med personnummer, sändas in till AFA. Ingen anmälan krävs. arbetsskada förlängd sjukskrivning friskskrivning Beträffande sjuklöneregler hänvisas till respektive kollektivavtal. aktivitets-/sjukersättning När Försäkringskassan beslutat om aktivitets-/sjukersättning ska arbetaren skicka en kopia av Försäkringskassans beslut till AFA. Har arbetaren rätt till livränta från lagen om arbetsskadeförsäkring betalas inte AGS-ersättning. anmälan arbetsskada Under sjukersättningstid omfattas arbetaren av försäkringsskyddet längst till 65 års ålder.

15 14 anmälan (ags) Avtalsförsäkringar arbetare 7

16 Avtalsförsäkringar arbetare 15 Arbetsskada Den som får en bestående inkomstförlust till följd av en arbetsskada kan få ersättning från Försäkringskassan i form av livränta. Försäkringskassan kan även ersätta vissa kostnader och vid dödsfall kan livränta utges till efterlevande samt begravningshjälp. inledning tfa Vid arbetsskada utges från TFA ideell ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk), för fysiskt och psykiskt lidande av bestående art (lyte och annat stadigvarande men) samt för särskilda olägenheter till följd av skadan. TFA kan i vissa fall betala ut ersättning för inkomstförlust och kostnader som inte ersätts av Försäkringskassan. TFA gäller vid olycksfall i arbete färdolycksfall till och från arbetet (som inte täcks av trafikskadelagen) arbetssjukdomar smitta. Den skadade ska anmäla arbetsskada till företaget AFA (blankett Skadeanmälan TFA ). Originalkvitton på kostnader, läkarintyg vid sjukskrivning och en kopia av anmälan till Försäkringskassan bifogas. Företaget är skyldig att anmäla arbetsskada till Försäkringskassan. Försäkringskassan tillhandahåller anmälningsblankett. Företaget kompletterar blanketten Skadeanmälan TFA med anställningsuppgifter m m samt undertecknar blanketten. När skadeanmälan har skickats in till Försäkringskassan respektive AFA kommer de att utreda skadan och ta ställning till huruvida skadan ska anses som arbetsskada. Utredningsarbetet och ställningstagandet underlättas om anmälan kompletteras med en redogörelse av företaget för vad som har orsakat skadan. Om en skadad anser att arbetssjukdom vållats genom arbetsgivarens eller en arbetskamrats vårdslöshet kan den skadade ansöka om inkomstersättning, kostnader samt sveda och värk. Den skadade ska visa att ett vållande föreligger. Sjukdomen ska vara godkänd som arbetsskada för att vållandet ska kunna prövas. när gäller tfa den skadade anmäler företagets ansvar prövning av vållande Vid vållande finns en särskild blankett för utredning, som AFA skickar till den skadade. Arbetsgivaren ska även komplettera blanketten. övriga försäkringar Om arbetsskadan leder till ett dödsfall ska AFA kontaktas för vidare utredning om ersättning från TGL kan tillfalla efterlevande. AGS-ersättning utges inte om man har rätt till ersättning för inkomstförlust (livränta) från Försäkringskassan vid godkänd arbetsskada.

17 16 Avtalsförsäkringar arbetare Företaget intygar på blankett Skadeanmälan TFA enbart anställningsförhållandena till TFA och ska inte göra någon bedömning av om det föreligger arbetsskada eller inte. Detsamma gäller beträffande anmälan till Försäkringskassan. Arbetsgivarens redogörelse för skadehändelsen kan emellertid vara av stort värde för Försäkringskassan och AFA. skadeanmälan tfa

18 Avtalsförsäkringar arbetare 17 Frånvaro under anställning Förutom sjukdom och arbetsskada finns andra typer av frånvaro under anställning som kan komma i fråga och till viss del påverka försäkringsskyddet. Företaget ska vanligtvis inte anmäla annan frånvaro. Arbetarnas namn, personnummer och lön inrapporteras via Internet till Fora efter varje årsskifte. I regel gäller AFA-försäkringarna under frånvaro. Vid längre frånvaro kan försäkringsskyddet minska eller upphöra helt. Se nedanstående, vad som händer vid olika frånvarosituationer. ags Vid hel ledighet enligt föräldraledighetslagen bibehålles försäkringsskyddet. En efterföljande tjänstledighet ger ett efterskydd under 720 dagar (se övrig tjänstledighet). inledning föräldraledighet tgl Vid hel ledighet enligt föräldraledighetslagen bibehålles försäkringsskyddet. tfa Försäkringsskyddet gäller inte eftersom skyddet är enbart kopplat till den tiden man arbetar. omställningsförsäkring Försäkringsskyddet gäller vid föräldraledighet. Om arbetaren blir uppsagd p g a arbetsbrist och övriga kvalifikationsbestämmelser (ålder, anställningstid) uppfylls kan ersättningar betalas ut. avtalspension saf-lo Under viss del av föräldraledigheten betalar premiebefrielseförsäkringen in pensionspremie. Premiebefrielseförsäkringen gäller under högst 11 månader per födsel. Den anställde skickar Anmälan Premiebefrielseförsäkring till AFA. ags Om arbetaren inte är berättigad till sjukpenning gäller inte försäkringsskyddet. militär grundutbildning tgl Försäkringen gäller inte vid militär grundutbildning. Däremot har staten en grupplivförsäkring för den värnpliktige. tfa Skyddet gäller enbart vid arbete. Under militär grundutbildning inträder statens personskadeskydd. omställningsförsäkring Har arbetaren fortfarande en anställning i företaget gäller försäkringen. Om arbetaren blir uppsagd p g a arbetsbrist och övriga kvalifikationsbestämmelser uppfylls kan ersättningar betalas ut. avtalspension saf-lo Arbetare som inte uppbär lön tjänar inte in pension.

19 18 Avtalsförsäkringar arbetare militär repetitionsövning ags Enligt försäkringsvillkoren kan arbetaren vara frånvarande upp till 6 månader och ändå omfattas av försäkringsskyddet. tgl Enligt försäkringsvillkoren kan arbetaren vara frånvarande upp till 6 månader och ändå omfattas av försäkringsskyddet. tfa Försäkringsskyddet gäller inte eftersom skyddet är enbart kopplat till den tiden man arbetar. omställningsförsäkring Om arbetaren fortfarande innehar en anställning, gäller försäkringen. Om arbetaren blir uppsagd p g a arbetsbrist och övriga kvalifikationsbestämmelser uppfylls kan ersättningar betalas ut. avtalspension saf-lo Arbetare som inte uppbär lön tjänar inte in pension. studier ags Om 90 dagars kvalifikationstid fullgjorts fortsätter försäkringen att gälla under 6 månader. Därefter gäller efterskyddstid under 720 dagar. Sjukdagar förbrukar inte efterskyddet. Arbete under efterskyddstiden ger normalt nytt skydd i 720 dagar. tgl Skyddet gäller i normalt sex månader plus efterskyddstid i ytterligare 180 dagar. Återgång i arbete inom denna tid ger nytt skydd upp till ca 1 år. tfa Försäkringsskyddet gäller inte eftersom skyddet är enbart kopplat till den tiden man arbetar. omställningsförsäkring Om arbetaren fortfarande innehar en anställning, gäller försäkringen. Om arbetaren blir uppsagd p g a arbetsbrist och övriga kvalifikationsbestämmelser (ålder, anställningstid) uppfylls kan ersättningar betalas ut. övrig tjänstledighet ags Om kvalifikationstiden om 90 dagar fullgjorts gäller skyddet i 6 månader. Därefter gäller efterskyddet under 720 dagar. En förutsättning för att efterskyddet ska gälla är att den försäkrade har en sjukpenninggrundande inkomst. Arbete under efterskyddstiden ger normalt nytt skydd i 720 dagar.

20 Avtalsförsäkringar arbetare 19 tgl Skyddet gäller normalt i sex månader plus ytterligare 180 dagar i efterskyddstid. Arbete under efterskyddstid ger nytt skydd upp till ca 1 år. tfa Skyddet är enbart kopplat till den tiden man arbetar, vilket innebär att TFA inte gäller vid tjänstledighet. omställningsförsäkring Om arbetaren fortfarande innehar en anställning, gäller försäkringen. Om arbetaren blir uppsagd p g a arbetsbrist och övriga kvalifikationsbestämmelser (ålder, anställningstid) uppfylls kan ersättningar betalas ut. avtalspension saf-lo Arbetare som inte uppbär lön tjänar inte in pension. Enbart vid frånvaro p g a sjukdom, arbetsskada och föräldraledighet träder premiebefrielseförsäkringen in och betalar premie till arbetarens pension.

21 20 Avtalsförsäkringar arbetare Ålderspension inledning Den lagstadgade pensionen (inkomst- och premiepension) har alla rätt att ta ut vid 61 års ålder. När pensionen tas ut tidigare blir den lägre och vid senare uttag blir den högre. Den kollektivavtalade pensionen, Avtalspension SAF-LO, är ett komplement till den lagstadgade. avtalspension saf-lo Svenskt Näringsliv och LO har en överenskommelse om Avtalspension SAF-LO och gäller sedan Särskild tilläggspension (STP), som gällt för åren , avvecklades och ett pensionsbelopp enligt övergångsregler tilldelas senast när arbetaren fyller 60 år. Vid sjuktid med sjukersättning är arbetsgivaren premiebefriad och premiebefrielseförsäkringen inträder och betalar arbetarens premie till avtalspensionen. Premiebefrielseförsäkringen gäller även under föräldrapenningtid under högst 11 månader. Avtalspensionens storlek är beroende av arbetarens löner under alla de år som premier betalats in samt avkastningen på dessa och kostnaderna. anmälan val av förvaltare pensionsbelopp Företaget ska inte göra någon särskild anmälan då en arbetare uppnår pensionsåldern. För arbetare mellan års ålder sker rapportering av personuppgifter och intjänad lön till Fora via Internet. Den blivande pensionären får ett pensionsmeddelande från försäkringsbolaget några månader före pensionsåldern. Pensionsåldern uppnås vid ingången av den månad arbetaren fyller 65 år. Avtalspension SAF-LO innebär att varje arbetare själv kan välja vilket försäkringsbolag som ska förvalta arbetarens intjänade pensionskapital. Fora skickar ut information om detta till arbetsgivare och anställda. Arbetaren får automatiskt en valblankett från Fora vid sitt första pensionsval. Fora kommer varje år att skicka värdebesked om intjänad pension till arbetaren. Arbetaren har sedan 1998 möjlighet att låta en del av premien gå till ett efterlevandeskydd, s k familjeskydd och/eller ett återbetalningsskydd, (se avsnitt Dödsfall). De som pensionerats fr o m 1997 får dels sin pension enligt nya planen, dels en tilldelning av individuellt beräknade pensionsbelopp för tid i STP. Pensionsbeloppet för tid i STP beräknas och tilldelas senast vid 60 års ålder. uttag före 65 år Avtalspensionen kan tas ut tidigast från 55 års ålder. Arbetaren kontaktar det valda försäkringsbolaget. Pensionsbelopp enligt övergångsregler (STP) kan inte tas ut före 60 års ålder. uttag efter 65 år En arbetare kan vänta med att ta ut sin pension. Pensionsuttaget kan göras vid valfri tidpunkt från 65 års ålder. anmälan Arbetaren anmäler i regel uppskjutet uttag skriftligt på särskild blankett som kan beställas hos det valda försäkringsbolaget. Det finns inget hinder att man tar ut pensionen enligt lag och avtal och samtidigt fortsätter att arbeta.

22 Avtalsförsäkringar arbetare 21 Anställning efter 65 år Vid ålderspension upphör försäkringsskyddet, men om en arbetare kvarstår i avlönat arbete kan visst försäkringsskydd fortsätta att gälla. inledning ags Rätten till AGS-förmåner upphör vid ingången av den månad arbetaren fyller 65 år. tgl Rätt till TGL-förmåner har arbetare som vid dödsfallet inte fyllt 65 år. Något efterskydd efter 65 år finns inte. Om arbetaren kvarstår i avlönat arbete efter 65 års ålder och om han inte är frånvarande mer än 90 dagar i följd fortsätter TGL-skyddet att gälla. Företaget betalar premie till TGL t o m det kalenderår arbetaren fyller 65 år. Ingen premiebetalning fr o m ingången av det kalenderår arbetaren blir 66 år. tfa Försäkringen är kopplad till arbete och fortsätter till viss del att gälla även efter pensionsåldern så länge arbetaren kvarstår i tjänst. Ingen premiebetalning fr o m ingången av det kalenderår arbetaren blir 66 år. omställningsförsäkring Arbetaren omfattas av försäkringen längst t o m månaden innan han fyller 65 år. avtalspension saf-lo Pensionen tjänas in fram till 65 år. Om arbetaren kvarstår i arbete efter 65 år kan pension tjänas in om överenskommelse träffas mellan företaget och arbetaren. Företaget fortsätter i så fall att betala premie till arbetarens pension. Premiebefrielseförsäkringen gäller längst t o m månaden innan arbetaren fyller 65 år. Eventuellt familjeskydd gäller längst t o m det kalenderår arbetaren fyller 65 år. Sammanställning av försäkringsskyddet vid arbete efter 65 år, se sidan 31.

23 22 Avtalsförsäkringar arbetare Dödsfall inledning Vid ett dödsfall kan lagstadgad efterlevandepension betalas ut till efterlevande. De efterlevande ansöker om detta hos Försäkringskassan. TGL, Avtalspension SAF-LO och ev TFA kompletterar den lagstadgade efterlevandepensionen för arbetare. avtalspension saf-lo Från 21 års ålder tjänar arbetaren in till sin avtalspension och har då möjlighet att välja familjeskydd och återbetalningsskydd. familjeskydd pension med återbetalningsskydd anmälan Arbetaren kan använda en del av pensionspremien till ett familjeskydd. Om arbetaren avlider före pensionsåldern betalar försäkringen ut ett eller två förhöjda prisbasbelopp per år, i fem år. AFA är försäkringsgivare för familjeskyddet. Arbetaren kan dessutom ha valt återbetalningsskydd. Vid dödsfall är pensionen från en traditionell försäkring till efterlevande lika med värdet av inbetalda premier och eventuell återbäring, vid en fondförsäkring är det värdet av fondandelarna. Fora får automatiskt från folkbokföringen avisering om dödsfall och skickar ut anmälningsblankett till dödsboet. Om anmälan vill påskyndas kontaktas Fora. tgl Ett engångsbelopp till efterlevande. Det kan betalas ut som grundbelopp barnbelopp begravningshjälp. anmälan makeförsäkring Företaget bör informera de anhöriga om att blanketten Dödsfallsanmälan TGL ska sändas in till AFA. Anställningsintyget som ingår i blanketten ska fyllas i av företaget. Anmälan bör ske snarast efter dödsfallet. Företaget får sedan information om AFAs beslut. TGL har också en s k makeförsäkring vilket innebär att dödsboet och i vissa fall barn kan få ersättning om make/sambo avlider och den avlidne saknade egen TGL-försäkring. Ansökan om utbetalning måste göras av arbetaren själv, eftersom företaget normalt saknar kännedom om dödsfallet. tfa Om dödsfallet beror på arbetsskada kan de efterlevande få ersättning även från TFA. Den efterlevande anmäler till både Försäkringskassan och AFA.

24 Avtalsförsäkringar arbetare 23 Anställning upphör En anställning kan upphöra av olika anledningar t ex egen begäran, arbetsbrist, sjukersättning. Någon särskild anmälan behöver inte lämnas när någon slutar sin anställning. Det räcker med de uppgifter som företaget lämnar i samband med den årliga försäkringsuppgiften till Fora. Om företagets totala lönesumma minskar vid personalminskning kan företaget kontakta Fora för jämkning av preliminära premier. försäkringsskydd efter anställning När en anställning upphör i företaget gäller för vissa avtalsförsäkringar, ett s k efterskydd. Med efterskydd menas att försäkringsskyddet kan fortsätta att gälla under en viss tid fr o m det att anställningen har upphört. För att efterskydd ska gälla krävs vanligtvis att vissa kvalifikationsregler uppfylls enligt villkoren i respektive försäkring. Den anställde får inte heller ha uppnått 65-års ålder. Nedan följer en orientering om hur efterskyddet fungerar då en anställning upphör av olika anledningar. ags Arbetare som inte blir arbetslös, d v s står ej till arbetsmarknadens förfogande, har ett efterskydd i 720 dagar under förutsättning att kvalifikationstiden om 90 dagars anställning fullgjorts. En annan förutsättning är dessutom att det finns en sjukpenninggrundande inkomst hos Försäkringskassan. inledning vad är efterskydd anställning upphör ej arbetslös tgl Arbetare som inte blir arbetslös, d v s står ej till arbetsmarknadens förfogande, har ett efterskydd i maximalt 180 dagar från den dagen anställningen upphörde. Om kvalifikationstiden om 180 dagars anställning ej fullgjorts gäller efterskyddet lika lång tid som anställningen varat. tfa TFA har i egentlig mening inget efterskydd, eftersom försäkringen är intimt kopplad till arbete. Om en sjukdom ger sig tillkänna efter det att anställningen har upphört och denna är orsakad av skadlig inverkan i arbetet kan skadan anmälas till AFA. omställningsförsäkring Försäkringen gäller enbart om arbetaren förlorar sitt arbete p g a arbetsbrist. avtalspension saf-lo Arbetare som inte uppbär lön tjänar inte in pension. Efterskydd för premiebefrielse på grund av sjukdom eller olycksfall gäller under 90 dagar efter det att anställningen upphört, förutsatt att man uppfyller kvalifikationstiden för efterskydd i AGS.

25 24 Avtalsförsäkringar arbetare anställning upphör arbetslös och söker arbete ags Om arbetaren fullgjort en kvalifikationstid om 90 dagars anställning finns ett efterskydd i 720 dagar då anställningen upphör. En av förutsättningarna är att det dessutom finns en sjukpenninggrundande inkomst hos Försäkringskassan. tgl Om arbetaren fullgjort en kvalifikationstid om 180 dagars anställning finns ett efterskydd i två år från den dagen anställningen upphörde. Om kvalifikationstiden om 180 dagars anställning inte fullgjorts gäller efterskyddet lika lång tid som anställningen varat. tfa TFA har i egentlig mening inget efterskydd, eftersom försäkringen är intimt kopplad till arbete. Om en sjukdom ger sig tillkänna efter det att anställningen har upphört och denna är orsakad av skadlig inverkan i arbetet kan skadan anmälas till AFA. omställningsförsäkring Arbetsgivare och fack gör en gemensam ansökan om omställningsstöd till TSL. Arbetare som förlorar sin anställning p g a arbetsbrist kan ha rätt till ersättning från AGB om kvalifikationsbestämmelser uppfylls. Vid arbetsbrist skickar den anställde blanketten Anmälan AGB till AFA. avtalspension saf-lo Arbetare som inte uppbär lön tjänar inte in pension. Efterskydd för premiebefrielse på grund av sjukdom eller olycksfall gäller under 90 dagar efter det att anställningen upphört, förutsatt att man uppfyller kvalifikationstiden för efterskydd för AGS.

26 Avtalsförsäkringar arbetare 25 Om en arbetare erhåller sjukersättning som inte är tidsbegränsad upphör anställningen i företaget men försäkringsskyddet bibehålls fram till 65 års ålder med vissa undantag (TFA och Omställningsstöd). sjukersättning ags AGS-skyddet bibehålls fram till 65 år. AGS månadsersättning utbetalas längst fram till och med månaden innan arbetaren blir 65 år. tgl TGL-skyddet bibehålls fram till arbetaren fyller 65 år. Avlider arbetaren under tid med sjukersättning kan ersättning betalas ut till de förmånsberättigade. tfa TFA har i egentlig mening inget efterskydd, eftersom försäkringen är intimt kopplad till arbete. Om en sjukdom ger sig tillkänna efter det att anställningen har upphört och denna är orsakad av skadlig inverkan i arbetet kan skadan anmälas till AFA. omställningsförsäkring Omställningsförsäkring gäller enbart för arbetare som förlorar sin anställning p g a arbetsbrist. Försäkringen gäller inte då anställningen upphör vid sjukersättning. Inget efterskydd finns fr o m anställningen upphör. avtalspension saf-lo Vid sjukersättning går premiebefrielseförsäkringen in och betalar premien till arbetarens pensionsförsäkring längst till 65 år. Det lagstadgade försäkringsskyddet påverkas inte då arbetare byter anställning. Vad gäller de kollektivavtalade försäkringarna påverkas skyddet i princip inte heller. En förutsättning är att det nya företaget har tecknat avtalsförsäkringar för sina arbetare. Vid byte av anställning mellan arbetsgivare som har samma pensionsplan påverkas inte pensionen. Har arbetsgivaren annan pensionsplan omfattas de anställda av den istället och behåller pensionsrätt intjänad i Avtalspension SAF-LO. Arbetare som varit TGL-försäkrad i minst 6 månader och haft en arbetstid på minst 16 tim/vecka kan teckna fortsättningsförsäkring TGL. Försäkringen tecknas, utan hälsoprövning, inom allmän efterskyddstid som är 180 dagar. Arbetaren kontaktar Fora, som på AFAs uppdrag handhar försäkringstecknandet. Försäkringen gäller längst till arbetaren fyller 65 år. byte av anställning fortsättningsförsäkring tgl

27 26 Avtalsförsäkringar arbetare Rapportering inledning slutliga uppgifter arbetstidskonto löneuppgifter för arbetare preliminära uppgifter Vid årsskiftet ska företaget rapportera Slutliga uppgifter och Löneuppgifter för arbetare. Företaget har också möjlighet att justera den preliminära lönesumman för det kommande året. Rapporteringen ska i första hand göras på Foras webbplats, Fora debiterar en förseningsavgift på 500 kr om rapporteringen inte sker i tid. I rapporteringen ska företaget ange lönesummor för arbetare respektive tjänstemän avseende det gångna året för beräkning av slutlig premie och andra kollektivavtalade avgifter. I lönesumman ska ingå den faktiskt utbetalade bruttolönen (inkl sjuklön, semesterersättning, övertid m m) förmånsvärdet av fri kost och bostad. Kostnadsersättning ska inte ingå. Arbetsgivare inom vissa kollektivavtalsområden har satt av pengar på arbetstidskonton för arbetarna. Pengarna kan betalas ut kontant, som betald ledig tid eller som en premie för livsarbetstidspension. Pengar som betalats ut till arbetstidskonton ska ingå i den lön som redovisas för varje enskild arbetare. Slutliga uppgifter ska däremot endast omfatta pengar som betalats ut kontant under året eller som betald ledig tid tas med avsättning till premie för livsarbetstidspensionen ska alltså inte ingå. I rapporteringen ska företaget lämna personuppgifter (personnummer, namn, lön) för arbetare som fyllt 21 år för beräkning av pensionspremie. För arbetare som fyllt 20 år lämnas endast personnummer och namn. Uppgift om lön fr o m 65 års månad lämnas normalt inte. Den löpande faktureringen av premier och avgifter bygger på preliminära uppgifter från arbetsgivaren. I rapporteringen kan företaget justera den preliminära lönesumman för det kommande året. För företag med ett stort antal anställda arbetare rekommenderar vi inrapportering av anställningsuppgifterna via datafil. Instruktioner för datafilens utformning finns på

28 Avtalsförsäkringar arbetare 27 Premiebetalning/Faktura Premierna till AFA-försäkringarna, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO beräknas i procent på lönesumman för dem som omfattas av försäkringsavtalet. Premierna fastställs av parterna varje år. Premierna för Omställningsförsäkring, AGS och TGL beräknas på lönesumman för samtliga arbetare och på lönedelar upp till 7,5 basbelopp. I debiteringsunderlaget ingår ej lönesummor för anställda som under året blir 66 år eller äldre. För beräkning av TFA-premien ska hela lönesumman för arbetare och tjänstemän rapporteras. I debiteringsunderlaget ingår ej lönesummor för anställda som under året blir 66 år eller äldre. För beräkning av premien till Avtalspension SAF-LO ska hela lönesumman för arbetare rapporteras. Dessutom rapporteras individuella uppgifter för arbetare som fyllt 21 år. Någon övre lönegräns för betalning av pensionspremien finns inte. Pensionspremier betalas normalt inte fr o m 65 års månaden. För arbetare som under året fyllt 20 år lämnas endast uppgift om personnummer och namn. Fakturan för innevarande år avser preliminär premie som på grundval av tidigare års uppgifter om lönesummor har räknats fram av Fora. Faktura skickas ut av Fora i sex delinbetalningar i början av varje jämn månad. Betalningen ska vara Fora tillhanda senast på förfallodagen, som normalt är den sista vardagen i samma månad. Årsbelopp på 10 procent av aktuellt prisbasbelopp eller mindre delas inte upp. I stället får företaget en faktura på hela årspremien som ska vara Fora tillhanda senast sista vardagen i första faktureringsmånaden, d v s februari. Slutliga premier beräknas på grundval av den faktiskt utbetalda lönesumman, som företaget har rapporterat in till Fora via Internet. Avräkning sker mellan preliminär och slutlig premie. Fora skickar faktura Årsavräkning till företaget när Slutliga uppgifter och Löneuppgifter för arbetare är granskade. Ränta ges eller tas ut på det saldo som uppkommer vid avräkningen mellan preliminära och slutliga premier. Räntan beräknas från den 1 januari året efter premieåret fram till och med avräkningsfakturans förfallodatum. Räntesatsen är 2 procentenheter över referensränta. Om lönesumman ökar eller minskar så att den slutliga totala premien beräknas avvika markant från den preliminära premien, kan kontakt tas med Fora senast den 15 november under premieåret. Ränta för försenad inbetalning tas ut med den räntesats som anges i 6 i räntelagen (referensränta + 8 procentenheter). Räntan faktureras så snart betalning skett. inledning underlag preliminär premie faktura slutlig premie faktura årsavräkning ändring av preliminära lönesummor försenad inbetalning m m övriga kollektivavtalade avgifter Faktura från Fora kan också avse kollektivavtalade avgifter till bl a 1) Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA) 2) Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet 3) Motorbranschens Yrkesnämnd 4) Lackerarnas Yrkesnämnd

29 Preliminära premier/avgifter för 2006 med förfallodag Avtalsförsäkringar arbetare underlag för avgifterna De lönesummor som företaget lämnar på blankett Slutliga uppgifter utgör underlag för beräkning av avgifterna. Avgiften för punkt 1) och 3-4) på blanketten baseras normalt på den totala lönesumman för arbetare. Avgiften för TYA baseras även på lönesumman för tjänstemän. Företag med arbetare inom olika avtalsområden, måste lämna en separat lönesumma på blankett Slutliga uppgifter för den grupp som omfattas av respektive stiftelse eller fond. Avgiften för punkt 2) baseras normalt på lönesumman för samtliga tjänstemän utom VD. Tecknat 2006 FAKTURA för termin sid 1/1 Senast oss tillhanda Betalningsreferens fakturor FALKEN AB BOX NACKA Fakturadatum Försäkringsnummer Betalning ska ha inkommit till oss senast på förfallodagen. Dröjsmålsränta, diskonto + 8 procentenheter debiteras vid försenad betalning fr o m dagen efter förfallodagen. Fordran enligt denna faktura har överlåtits till Fora AB. Hänsyn tagen till betalningar oss tillhanda före Årsspecifikation premier/avgifter Årslönesumma Debiteringsunderlag Procentsats Årsbelopp AGB ,01 0 Omställningsförsäkring för arbetare , AGS för arbetare , Avtalspension SAF-LO *** , Premiebefrielseförsäkring *** , TGL för arbetare , TFA för arbetare , TFA för tjänstemän , Trygghetsrådet , Förfallodagar/belopp premier och avgifter Summa årsbelopp, kr Kreditering av tidigare debiterat BL OSE Tillstånd nr A *** Preliminärt underlag 2006 för särskild löneskatt på pensionskostnader: kr Att betala, kr Fora AB Org nr Telefon Kundservice Fax Internet Postgiro Bankgiro Stockholm Innehar F-skattebevis POST GIROT SVERIGE INBETALNING/GIRERING C Kod 1 FALKEN AB BOX NACKA Fakturan skall avskiljas för inbetalning eller girering Betalningsreferens Senast oss tillhanda OBS! Ange alltid betalningsreferensen om ni betalar på annat sätt än med denna avi. ÅRSAVRÄKNING 2005 Senast oss tillhanda Till postgirokonto nr Avgift Kassastämpel Betalningsmottagare (endast namn) Fora AB Avsändare (namn och postadress) sid 1/1 Betalningsreferens Fakturadatum Försäkringsnummer Betalning ska ha inkommit till oss senast på förfallodagen. Dröjsmålsränta (referensränta + 8 procentenheter) debiteras vid försenad betalning fr o m dagen efter förfallodagen. Hänsyn tagen till betalningar oss tillhanda före Fordran enligt denna faktura har överlåtits till Fora AB. Årsspecifikation premier/avgifter Årslönesumma Debiteringsunderlag Procentsats Årsbelopp AGB för arbetare ,01 0 Omställningsförsäkring för arbetare , AGS för arbetare , Avtalspension SAF-LO 1) , Premiebefrielseförsäkring 1) ,00 0 TGL för arbetare , TFA för arbetare , TFA för tjänstemän 0 0 0,01 0 C

30 Avtalsförsäkringar arbetare 29 Utlandstjänst Svenskt Näringsliv och LO har en överenskommelse om försäkringsförmåner vid utlandstjänstgöring som finns i gemensamma försäkringsvillkor för AFA-försäkringarna, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO om Bestämmelser för försäkringarna vid utlandstjänstgöring. Bestämmelserna gäller för arbetare som omedelbart före utlandstjänstgöringen omfattades av svensk arbetsskadeförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring eller fullgjorde utlandstjänstgöring som omfattades av bestämmelser vid utlandstjänstgöring. Bestämmelserna innebär att försäkringarna fortsätter att gälla vid utlandstjänstgöringen. Svenskt Näringsliv rekommenderar företag med utlandsanställda arbetare att teckna en läkekostnadsförsäkring (LFU) vid utlandstjänstgöring. Bestämmelserna gäller inte för arbetare som är anställd hos utländsk arbetsgivare dubbelanställd (d v s har både svensk och utländsk arbetsgivare) och har avtal om sociala förmåner med den utländske arbetsgivaren. villkor vid utlandstjänstgöring läkekostnadsförsäkring, lfu vem omfattas inte I följande fall kan arbetsgivaren och arbetare komma överens om att arbetaren undantas från en eller flera avtalsförsäkringar utlandstjänstgöringen avser att vara eller har varat i mer än sex år eller dubbelanställningen saknar överenskommelse med den utländske arbetsgivaren om sociala förmåner den anställde är vid utsändandet inte bosatt i Sverige. På blanketten Anmälan om anställda som tjänstgör utomlands anger arbetsgivaren att han har anställda utomlands som inte omfattas av svensk sjukpenning. Då begär Fora in ytterligare uppgifter på en särskild anmälan för utlandsanställda. På denna lämnar arbetsgivaren uppgift om preliminära lönesummor för dessa arbetare. För arbetare som inte längre omfattas av svensk sjukpenning respektive för vilka ålderspensions- och efterlevandepensionsavgift inte betalas uttas särskilda tilläggspremier för AGS och Avtalspension SAF-LO. Särskilda tilläggspremier gällande ålders- och efterlevandepensionsavgift betalas inte i de fall arbetaren tjänstgör i EU/ESS- eller konventionsland. Betalningen sker på särskild faktura en gång per år. Om utlandstjänstgöringen avser pågå under kortare tid än ett år erläggs, i de flesta fall, socialavgifterna i Sverige. Är avsikten att tjänstgöringen skall pågå under längre tid, ska avgifterna i vissa fall erläggas i arbetslandet. Vid frågor, kontakta Försäkringskassan. Om utlandstjänstgöringen medför att man förlorar rätten till sjukpenning eller ålderspension ska företaget kontakta Fora kontakta Försäkringskassan för eventuellt intyg. anmälan särskilda tilläggspremier avgifter kom ihåg

31 30 Avtalsförsäkringar arbetare Checklista händelse sida blankett rapportering Anställning upphör 23 AFA Ingen rapportering. Regleras via årsavräkningen till Fora. arbetsbrist 24 AGB Arbetaren skickar Anmälan-AGB till AFA. Arbetsskada 15 FK Anmälan arbetsskada skickas av företaget till Försäkringskassan. TFA Skadeanmälan TFA skickas av den skadade till AFA. Dödsfall 22 FK Efterlevande ansöker hos Försäkringskassan. TGL Efterlevande skickar Dödsfallsanmälan TGL till AFA. Avtalspension Efterlevande kontaktar Fora. Dödsfall p g a arbetsskada 15 FK Efterlevande ansöker hos Försäkringskassan. Anmälan arbetsskada skickas av företaget till Försäkringskassan. TFA Efterlevande skickar Skadeanmälan TFA till AFA. TGL Efterlevande skickar Dödsfallsanmälan TGL till AFA. Avtalspension Efterlevande kontaktar Fora. Föräldraledighet 17 AFA Arbetaren skickar in Anmälan, Premiebefrielseförsäkring till AFA. Löneändring 27 AFA Ingen individuell rapportering.vid större förändringar av årslönesummorna kan ändring av preliminära årslönesummor lämnas av företaget till Fora för ändring av preliminära premier. Militär grundutbildning 17 AFA Ingen rapportering. Militär repetitionsövning 18 AFA Ingen rapportering. Nyanställning 12 AFA Ingen rapportering till AFA. Regleras via årsavräkningen till Fora. Nyanställda kan anmälas på Premiebetalning 27 AFA Fakturor avseende preliminär- (varannan månad) och slutlig premie (en gång/år). Vid större förändringar under året kan företaget lämna ändring av preliminära årslönesummor till Fora. Rapportering 26 AFA Företaget lämnar varje årsskifte en årsavräkning till Fora. Avräkningen gäller årslönesummor, personuppgifter, lön m m. Rapporteringen sker i första hand via Internet. Aktivitets-/ sjukersättning 13 AGS Arbetaren skickar kopia av Försäkringskassans beslut till AFA. Sjukdom 13 AGS Arbetaren sänder in Anmälan till Avtalsgruppsjukförsäkring AGS och Premiebefrielseförsäkring till AFA. Studieledighet 18 AFA Ingen rapportering. Tjänstledighet 18 FK Arbetaren kontaktar Försäkringskassan. AFA Ingen rapportering. Regleras via årsavräkningen till Fora. Uttag av ålderspension 20 FK Arbetaren kontaktar Försäkringskassan. före och efter 65 år Avtalspension Arbetaren kontaktar valt försäkringsbolag. Utlandstjänst 29 AFA Företaget kontaktar Fora. Läkekostnadsförsäkring kan frivilligt tecknas av företaget. Ålderspension 20 Avtalspension Ingen rapportering. Valt försäkringsbolag kontaktar arbetaren några månader före ålderspension.

32 Avtalsförsäkringar arbetare 31 Sammanställning av försäkringsskyddet vid arbete efter 65 år förmån konsekvens kostnad lag Allmän ålderspension Födda 1938 och senare Ingen åldersgräns. Intjänas vid en årsinkomst om minst kr. Fr o m ingången av 66 år tas en pensionsavgift på 10,21% samt löneskatt 16,16% (totalt 26,37%). Lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF) Gäller under anställning. Livränta utges längst till den månad arbetstagaren fyller 67 år om skadan inträffar från 65 års ålder. Ingen avgift fr o m ingången av det kalenderår arbetstagaren fyller 66 år. Sjuklön/sjukpenning Sjukersättning Sjuklön gäller under anställning. Försäkringskassan kan pröva om rätten till sjukpenning ska upphöra efter 180 dagars sjukskrivning. Efter 70 år kan sjukpenning utbetalas för sammanlagt högst 180 dagar. Sjukersättning utbetalas ej efter 65 år. Ingen avgift fr o m ingången av det kalenderår arbetstagaren fyller 66 år. Arbetslöshetsförsäkring Man kan ej uppbära a-kassa från 65 år. Ingen avgift (arbetsmarknadsavgiften i arbetsgivaravgiften) fr o m ingången av det kalenderår arbetstagaren fyller 66 år. ARBETARE TFA Ersättning för arbetsolycksfall kan utbetalas efter 65 år. Arbetssjukdom ska ha visat sig före 65 år för rätt till ersättning. Ingen premie fr o m ingången av det kalenderår arbetstagaren fyller 66 år. TGL Gäller så länge anställningen kvarstår, oavbrutet (max 90 dagars avbrott) ingen övre åldersgräns. Ingen premie fr o m ingången av det kalenderår arbetstagaren fyller 66 år. Avtalspension SAF-LO Gäller fram till 65 år. Överenskommelse krävs därefter. Premie 3,5% betalas in fram till den månaden arbetstagaren fyller 65 år. Premiebefrielseförsäkring Gäller fram till 65 år. Ingen premie fr o m det kalenderår arbetstagaren fyller 66 år. AGS Gäller fram till 65 år. Ingen premie fr o m ingången av det kalenderår arbetstagaren fyller 66 år. Omställningsförsäkring Gäller fram till 65 år. Ingen premie fr o m ingången av det kalenderår arbetstagaren fyller 66 år.

33 Avtalsförsäkringar tjänstemän 33 Avtalsförsäkringar del 2 tjänstemän avgifter, premier m m 34 översikt avtalsförsäkringar 35 försäkringsavtal 37 nyanställning 39 sjukdom 42 arbetsskada 44 frånvaro under anställning 46 ålderspension 49 anställning efter 65 år 51 dödsfall 52 anställning upphör 54 rapportering 57 premiebetalning/faktura 59 fpg/pri 61 utlandstjänst 62 checklista 64 sammanställning av försäkringsskyddet efter 65 år 65

34 34 Avtalsförsäkringar tjänstemän Avgifter, premier m m inledning arbetsgivaravgiften särskild löneskatt allmän pensionsavgift premier till kollektivavtalade försäkringar Arbetsgivaren är enligt lag skyldig att betala arbetsgivaravgifter för ålderspension, sjukförsäkring etc. Arbetsgivare som har kollektivavtalade försäkringar betalar även premier för dessa. Arbetsgivaravgifterna beräknas på kontant lön samt skattepliktiga kostnadsersättningar och förmåner. Ersättning som understiger kronor till en och samma person under ett kalenderår ska inte medtas. Vidare ska man bortse från lön och annan skattepliktig ersättning till personer som vid årets ingång är 65 år eller äldre. På ersättning till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år skall bara ålderspensionsavgiften betalas (gäller för de som är födda 1938 och senare). De flesta företag ska varje månad redovisa moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt i en gemensam skattedeklaration. Datum då deklarationsblankett och inbetalning ska vara Skatteverket tillhanda framgår av deklarationsblanketten. Arbetsgivaravgifterna är en avdragsgill kostnad. Särskild löneskatt motsvarar den del av arbetsgivaravgiften som inte har någon koppling till förmåner för de anställda utan är en ren skatt. Arbetsgivaren erlägger löneskatt på lön samt skattepliktiga kostnadsersättningar och förmåner till personer som vid årets ingång är 65 år eller äldre. Inbetalning sker samtidigt som inbetalning av arbetsgivaravgifterna. Dessutom ska arbetsgivaren erlägga särskild löneskatt på pensionskostnader för sina anställda. Företaget kan erhålla underlag för detta av Collectum. Löneskatt på pensionspremier betalas enligt sedvanliga rutiner för företagets F-skatt. Löneskatten är en avdragsgill kostnad. I samband med avdrag för preliminär skatt drar företaget även egenavgift som den anställde enligt lag är skyldig att betala. Egenavgiften består av allmän pensionsavgift och den är avdragsgill för den anställde. Företaget kan redovisa egenavgiften på lönespecifikationen. Premiernas storlek fastställs årligen då det gäller samtliga försäkringar med undantag av ITPs åldersoch familjepension. Premien till ITP och ITPK faktureras varje månad och ska vara Collectum tillhanda senast den 15e i påföljande månad. Om TGL tecknats i Alecta ingår premien i ITP-fakturan. AFA-försäkringen betalas varje jämn månad och ska vara Fora tillhanda senast på förfallodagen som normalt är den sista vardagen i samma månad. Fakturan innehåller premier till tjänstemännens TFA och TRR Trygghetsrådet. Premierna är normalt avdragsgilla för företaget.

35 Avtalsförsäkringar tjänstemän 35 Översikt avtalsförsäkringar Svenskt Näringsliv och PTK har en överenskommelse om följande avtalsförsäkringar för tjänstemän ITP Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän TGL Tjänstegrupplivförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada LFU Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänst. Företag som är medlemsföretag i Svenskt Näringsliv och oorganiserade företag som slutit kollektivavtal med fackförbund är normalt skyldiga att teckna försäkringsavtal om ITP, TGL och TFA. Företaget ska dessutom anslutas till TRR Trygghetsrådet. Företag som inte är bundna av kollektivavtal kan frivilligt teckna ITP, TGL och TFA. Däremot kan företaget normalt inte anslutas till TRR Trygghetsrådet. Försäkringarna gällande ITP tecknas i Alecta genom Collectum. TGL tecknas genom Alecta, Folksam, SEB/SEB Trygg Liv, Skandia, Länsförsäkringar eller Bliwa (företaget avgör försäkringsgivare). TFA tecknas i AFA genom Fora. Läkekostnadförsäkring kan tecknas genom If Skadeförsäkring och Europeiska. Garantiförsäkring kan tecknas hos Willis Faber & Dumas LTD (Lloyds Brokers). Kollektivavtalen omfattar alla anställda tjänstemän, såväl organiserade som oorganiserade. Företagare eller i företaget verksam make till företagaren samt VD i aktiebolag eller ekonomisk förening omfattas inte av kollektivavtalen. TFA-försäkringen gäller dock för alla anställda inklusive företagare. Företagare och make, som är verksam i företaget, omfattas av TFA utan särskild premie. Som företagare betraktas enskild firma, ägaren handelsbolag, samtliga delägare kommanditbolag, komplementären aktiebolag, aktieägare som äger en tredjedel eller mer av aktierna sammanräknat med barn, make och förälder. Make till företagare räknas alltid som företagare oavsett bolagsform. Företag som saknar anställda har möjlighet att mot en minimipremie teckna en beredskapsförsäkring genom anmälan till Fora. Företagaren omfattas då av TFA. Om företaget anställer personal kommer de från första anställningsdagen att omfattas av försäkringsavtalet med den omfattning som gäller för arbetare respektive tjänstemän. Företagare som har tecknat försäkringsavtal för anställda med Fora kan vidare teckna Företagarens egen försäkring, som kan omfatta AGS, TGL och Avtalspension SAF-LO. Företagaren kan välja att teckna en eller flera av dessa försäkringar. Vid övergång av verksamhet från ett kollektivavtalsbundet företag (helt eller delvis) följer kollektivavtalet normalt med vid övergången. Den nye ägaren blir därmed skyldig att teckna avtalsförsäkringarna och bör därför alltid kontakta de olika försäkringsbolagen. Överlåtelse av aktier och försäljning av handelsbolag eller kommanditbolag innebär inte något byte av arbetsgivare, det är även i fortsättningen bolaget som är arbetsgivare. Sådan överlåtelse medför alltså ingen förändring av kollektivavtalet och skyldighet att teckna försäkringar. Om företaget byter bolagsform meddelas detta till de olika försäkringsbolagen. inledning försäkringsgivare omfattning vem är företagare beredskapsförsäkring företagarens egen försäkring övergång av verksamhet

36 36 Avtalsförsäkringar tjänstemän itp-planen itpk alternativ itp tgl tfa trr trygghetsrådet lfu hur administreras försäkringarna? ITP-planen omfattar ålderspension ITPK sjukpension familjepension. Företag som är bundet av kollektivavtal ska genom pensionsavtal med Collectum teckna pensionsförsäkring i försäkringsbolaget Alecta. Collectum administrerar ITPn och därför ska de ha in företagets anmälningar gällande t ex nyanställningar, löneförändringar, tjänstledighet eller när någon slutar. Däremot ska anmälan om sjukdom eller dödsfall ske till Alecta. Collectum är även administrerande bolag för ITPK-premien (familjeskydd och egenpension). Tjänstemannen disponerar fr o m 28 års ålder över ITPK enligt ett antal alternativ. Familjeskyddet tecknas i Alecta och egenpensionen tecknas efter tjänstemannens val i något försäkringsbolag som slutit administrationsavtal med Collectum. Collectum fakturerar företaget hela ITPK-premien och inbetalda premier fördelas därefter av Collectum till berörda försäkringsbolag. För tjänstemän med pensionsmedförande lön överstigande 10 inkomstbasbelopp, kan arbetsgivaren och tjänstemannen träffa överenskommelse om att i stället för ITP-planens normala ålders- och familjepensionsförmån tillämpa annan pensionslösning avseende lönedelar mellan 7,5-30 inkomstbasbelopp. Det är företaget som avgör rätten till alternativ pensionslösning och hur denna pensionslösning ska ordnas. Om överenskommelse träffats måste anmälan skickas in till Collectum annars kan företaget få dubbla premier. Tjänstegrupplivförsäkring kan företaget välja att teckna i Alecta, SEB/SEB Trygg Liv, Skandia, Länsförsäkringar, Folksam eller Bliwa. Skillnaden mellan bolagen är endast hur man administrativt hanterar TGL-försäkringen samt vilken premie man tar. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada ingår i de s k AFA-försäkringarna och försäkringsavtal för denna tecknas hos Fora. TRR Trygghetsrådets verksamhet är baserad på Omställningavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK och gäller vid uppsägning p g a arbetsbrist för tjänstemän. Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänst kan tecknas hos två försäkringsbolag. Företaget kan själv svara för motsvarande förmåner om garantiförsäkring tecknas.

37 Avtalsförsäkringar tjänstemän 37 Försäkringsavtal I anslutning till att företaget blir bundet av kollektivavtal (t ex genom medlemskap i ett Svenskt Näringslivförbund) ska företaget teckna försäkringsavtal med berörda försäkringsbolag. Försäkringarna blir regelmässigt gällande fr o m det datum kollektivavtalet träder i kraft. itp För anslutning till ITP-planen fyller företaget i blanketten Anmälan om anslutning och sänder den till Collectum tillsammans med aktuellt registreringsbevis. Dessutom bifogas Anmälan till tjänstepensionsförsäkringen ITP, ITPK för varje tjänsteman som ska anmälas till ITP-planen. Svenskt Näringsliv och PTK har en särskild överenskommelse gällande arkitektföretag, som ger möjlighet att teckna pensionsförsäkring i Arkitekternas Pensionskassa i stället för i Alecta. Efter skriftlig överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd kan tjänsteman avstå rätten till ITPförsäkringen, om det redan finns tjänstepensionsförsäkring som gäller före det att arbetsgivaren har blivit bunden till kollektivavtal. Blanketten Överenskommelse om att den anställde avstår från ITP-planen ska skickas in till Collectum för varje berörd tjänsteman. Tjänsteman som anställs efter kollektivavtalstidpunkten ska anmälas till ITP-försäkringen. Beträffande ITP-ålderspension kan företaget i stället för försäkring välja att trygga pensionen genom skuldföring eller avsättning till stiftelse. (Se avsnitt FPG/PRI.) tgl Tjänstegrupplivförsäkringen kan tecknas hos Alecta, SEB/SEB Trygg Liv, Skandia, Länsförsäkringar, Folksam eller Bliwa. Det är företaget som väljer bolag. Försäkringen har samma villkor oavsett var den tecknas. På blanketten Anmälan om anslutning till ITP anger företaget i vilket bolag TGL ska tecknas. Företag som väljer annat TGL-bolag än Alecta måste kontakta aktuellt bolag för anslutning. Företag som är anslutna till Arkitekternas Pensionskassa ansluts till TGL i Alecta via Pensionskassan. tfa Om försäkringsavtal med Fora inte redan finns, ska företaget sända in blanketten Försäkringsanmälan om avtalsförsäkringar. Försäkringsavtalet med Fora innebär normalt att tjänstemännen omfattas av TFA och arbetarna av AFAs samtliga fyra försäkringar (AGB, AGS, TGL och TFA) och Avtalspension SAF-LO. trr trygghetsrådet Medlemsföretag i Svenskt Näringsliv som är bundna av kollektivavtal ansluts automatiskt till TRR Trygghetsrådet via sitt arbetsgivareförbund. Oorganiserade företag som är kollektivavtalsbundna (hängavtalsföretag) blir anslutna genom att tjänstemannafacket skickar in en kopia av avtalet till TRR Trygghetsrådet. Företag som ej är bundna till kollektivavtal kan inte anslutas till TRR Trygghetsrådet. inledning anslutning till itp-planen arkitektföretag avstående fpg/pri hur tecknas tgl arkitektföretag hur tecknas tfa anslutning till trr-trygghetsrådet

38 Medlem i annan arbetsgivareorganisation? (Om inte medlem i Svenskt Näringsliv) Ange namn och organisationsnummer på det andra företaget 38 Avtalsförsäkringar tjänstemän itp tgl tfa och trygghetsrådet lfu Vid utlandstjänstgöring (inklusive tjänsteresor utomlands) ska företaget teckna läkekostnads- eller garantiförsäkring för sina tjänstemän. Företaget kan som försäkringsgivare för LFU välja bland två olika svenska försäkringsbolag. Dessa är If Skadeförsäkring och Europeiska. Garantiförsäkringen kan tecknas hos Willis Faber & Dumas Ltd. (Lloyds Brokers). premier Mellan års ålder omfattas tjänstemannen av en riskförsäkring (sjukpension m m) med en kollektiv premie. Fr o m 28 års ålder börjar intjänandet av pensionsförmåner och företaget betalar därmed en individuell premie som baseras på ålder, lön, tidigare pensionsrätt m m. Varje månad debiterar Collectum premie för ITP och ITPK samt ev TGL. Premien är ett fast belopp per månad för varje tjänsteman oavsett ålder, lön och arbetstid. Rutinen för debitering av TGL-premien varierar beroende på det försäkringsbolag som företaget valt. Premien fastställs med en procentsats på bruttolönen och betalas via Fora-fakturan varannan månad. Det är företaget som ska göra försäkringsanmälan direkt hos berörda försäkringsbolag. Försäkringsavtalen träder i kraft med retroaktiv verkan från och med den dag kollektivavtalet blev gällande (för icke kollektivavtalsbundet företag tidigast från tidpunkten för försäkringsanmälan). läkekostnadsförsäkring försäkringsanmälan Ansökan om pensioneringsavtal och anslutning till ITP och TGL Uppgifter om arbetsgivaren Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Ort Ingår i koncern? Om Ja, ange vilken koncern Ja Nej Medlem i Svenskt Näringsliv? Om Ja, ange vilket medlemsförbund Medlem fr o m (ååmm) Ja Nej Ja Nej Om Ja, ange vilken organisation Medlem fr o m (ååmm) Finns kollektivavtal ( hängavtal ) om ITP/TGL med fackförbund? Om Ja, ange vilket fackförbund Avtal fr o m (ååmm) Ja Nej Denna ansökan avser Nyanslutning Ombildning efter övertagande av verksamhet, datum (ååmm): ansökan om pensioneringsavtal och anslutning till itp och tgl

39 Avtalsförsäkringar tjänstemän 39 Nyanställning Vid nyanställning föreligger viss rapporteringsskyldighet för företaget, speciellt vad gäller ITPförsäkringen. itp Blanketten Anmälan till tjänstepensionsförsäkringen ITP, ITPK ska fyllas i av företaget och sändas in till Collectum för tjänsteman som är tillsvidareanställd (eller provanställd) fyllt 18 år och arbetar minst 8 tim/vecka. Samtliga tjänstemän som fyllt 18 år anmäls individuellt till Collectum. Företaget kan i stället tillämpa gruppanmälan och individuell anmälan sker först när tjänstemannen fyller 28 år. Vid tidsbegränsad anställning, t ex vikariat, ska anmälan till ITP ske först när anställningen överstiger 3 hela kalendermånader. Tjänsteman som anställts och har mindre än 36 månader kvar till ordinarie pensionsålder och inte har haft tjänstepension tidigare, omfattas inte av ITP-planen. Regeln bevakas av Alecta och företaget ska göra anmälan till Collectum även i dessa fall. Så snart anställningsavtalet är klart ska anmälan sändas in till Collectum. Försäkringen gäller fr o m första anställningsmånaden. Collectum skickar valblankett för ITPK till tjänsteman som har fyllt 28 år. inledning anmälan tjänstemän under 28 år tidsbegränsad anställning 36 månadersregeln när Arbetsgivare kan efter överenskommelse med Collectum göra anmälan om ITP och TGL via Internet eller sin linjeöverföring.

40 40 Avtalsförsäkringar tjänstemän anmälan till tjänstepensionsförsäkringen itp, itpk

41 Avtalsförsäkringar tjänstemän 41 När Alecta registrerat en inträdesanmälan skickas ett försäkringsbesked till tjänstemannen. På beskedet redovisas ITPs förmåner som är baserade på den årslön som registrerats. Försäkringsbesked från Collectum skickas till tjänstemannen efter det att ITPK-valet har skickats in. En gång per år skickar även Collectum ett värdebesked som visar aktuella värdet på ITP och ITPK. pensionsbesked tgl TGL gäller från 18 år, så länge anställningen består, dock längst till 70 års ålder. Företaget betalar premie för tiden fram 70 år. Tjänstemän rapporteras in till TGL när företaget får den årliga löneändringsblanketten från Collectum. (Gäller även för t ex pensionärer som arbetar kvar och ej har fyllt 70 år.) ändrat förmånstagarförordnande itpk-val tfa Den nyanställde omfattas automatiskt av TFA-försäkringen fr o m anställningsdagen. trr trygghetsrådet Om företaget är bundet av kollektivavtal ligger lönesumman för samtliga tjänstemän till grund för avgiften. Det är värdefullt att företaget informerar de tjänstemän som uppnått 28 års ålder, om att göra sitt ITPK-val. Företaget bör också informera om den generella förmånstagarkretsen i TGL-försäkringen. information till anställd

42 42 Avtalsförsäkringar tjänstemän Sjukdom inledning anmälan Vid sjukdom betalar arbetsgivaren sjuklön under de första 14 kalenderdagarna av sjuklöneperioden med undantag av den första dagen (karens). ITPs sjukpension kompletterar den lagstadgade försäkringen och normalt utbetalas den först vid sjukersättning då ersättningen från allmän försäkring minskar. Sjukpension från ITP betalas dock ut tidigare i följande fall tjänsteman som har lön över 7,5 prisbasbelopp får sjukpension efter 90 dagar då tjänstemannaavtalets sjuklön upphör tjänsteman, oavsett lönenivå, då den avtalade sjuklönen upphör på grund av flera sjukperioder inom en 12-månadersperiod och då antalet dagar sammanlagt överstiger 105 dagar. sjukpenningtid itp Blankett Sjukanmälan ska skickas in till Alecta (oavsett tjänstemannens lönenivå) när företaget har kännedom om att tjänstemannen kommer att vara arbetsoförmögen p g a sjukdom eller olycksfall till minst 25% i mer än 90 dagar i följd eller sammanlagt 105 dagar under de senaste 12 månaderna (karenstid). Om karenstiden (105 sjuklönedagar) tar slut under period med lagstadgad sjuklön, ska anmälan skickas in efter sjuklöneperiodens slut. Sjukpensionen kan aldrig betalas för tid då företaget betalar ut lagstadgad sjuklön. premiebefrielse itp och tgl Företaget ska göra Sjukanmälan även om tjänstemannen inte får någon ersättning från ITP. Anmälan ger företaget rätt till hel premiebefrielse för ITP och TGL då karenstiden uppnås vid minst 25% arbetsoförmåga. Beträffande sjuklöneregler hänvisas till respektive kollektivavtal. hur blanketten förlängd sjukskrivning friskskrivning Blanketten Sjukanmälan ska fyllas i av företaget och skickas till Alecta tillsammans med en kopia av Försäkringskassans läkarintyg. Notera på blanketten Sjukanmälan graden av arbetsoförmågan enligt Försäkringskassans läkarintyg samtliga sjukperioder under de senaste 12 månaderna om tjänstemannen är deltidsanställd eller har sjukersättning, arbetsskadeersättning eller rehabiliteringsersättning. Företaget skickar in en kopia av det nya läkarintyget till Alecta endast för tjänstemän som har lön över 7,5 prisbasbelopp och är berättigade till ITPs sjukpension efter 90 respektive 105 karensdagar. Komplettera kopian med tjänstemannens personnummer. Företaget meddelar Alecta när tjänstemannen återgår i tjänst. Tänk på att tjänstemannen blir återbetalningsskyldig vid för hög utbetalning av pension i de fall friskskrivningen inte har anmälts i tid.

43 Avtalsförsäkringar tjänstemän 43 övriga försäkringar Ingen speciell rapportering ska göras till de övriga försäkringarna. Om sjukdomen beror på arbetsolycksfall/-sjukdom kan andra regler gälla. (Se avsnitt Arbetsskada.) aktivitets-/sjukersättning itp Företaget meddelar Alecta när den försäkrade får aktivitets-/sjukersättning. Skicka med kopia av Försäkringskassans beslut till Alecta. ITPs sjukpension kan höjas genom ett pensionstillägg. Pensionstillägget fastställs för ett år i taget och höjningen kan högst motsvara inflationen under det gångna året. anmälan värdesäkring Månaden efter karenstidens slut (90 respektive 105 sjuklönedagar) samt under sjukersättningstid är företaget premiebefriat. Försäkringsskyddet gäller fortfarande för tjänstemannen, dock längst till 65 års ålder. övriga försäkringar (tfa, tgl, trr) Ingen speciell rapportering ska göras till de övriga försäkringarna. sjukanmälan

44 44 Avtalsförsäkringar tjänstemän Arbetsskada inledning Den som får en bestående inkomstförlust till följd av en arbetsskada kan få ersättning från Försäkringskassan för i form av livränta. Försäkringskassan kan även ersätta vissa kostnader och vid dödsfall kan livränta utges till efterlevande samt begravningshjälp. tfa Vid arbetsskada utges från TFA ideell ersättning för fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk), för fysiskt och psykiskt lidande av bestående art (lyte och annat stadigvarande men) samt för särskilda olägenheter till följd av skadan. TFA kan i vissa fall betala ut ersättning för inkomstförlust och kostnader som inte ersätts av Försäkringskassan. när gäller tfa den skadade anmäler företagets ansvar TFA gäller vid olycksfall i arbete färdolycksfall till och från arbetet (som inte täcks av trafikskadelagen) arbetssjukdomar smitta. Den skadade ska anmäla arbetsskada till företaget AFA (blankett Skadeanmälan TFA ). Originalkvitton på kostnader, läkarintyg vid sjukskrivning och en kopia av anmälan till Försäkringskassan bifogas. Företaget är skyldig att anmäla arbetsskada till Försäkringskassan. Försäkringskassan tillhandahåller anmälningsblankett. Företaget kompletterar blanketten Skadeanmälan TFA med anställningsuppgifter m m samt undertecknar blanketten. När skadeanmälan har skickats in till Försäkringskassan respektive AFA kommer de att utreda skadan och ta ställning till huruvida skadan ska anses som arbetsskada. Utredningsarbetet och ställningstagandet underlättas om anmälan kompletteras med en redogörelse av företaget om vad som har orsakat skadan. prövning av vållande Om en skadad anser att arbetssjukdom vållats genom arbetsgivarens eller en arbetskamrats vårdslöshet kan den skadade ansöka om inkomstersättning, kostnader samt sveda och värk. Den skadade ska visa att ett vållande föreligger. Sjukdomen ska vara godkänd som arbetsskada för att vållandet ska kunna prövas. Vid vållande finns en särskild blankett för utredning, som AFA skickar till den skadade. Arbetsgivaren ska även komplettera blanketten. itp Om arbetsskadan medför en längre tids arbetsoförmåga kan ITPs sjukpension eller premiebefrielse bli aktuell. (Se avsnitt Sjukdom.) Sjukanmälan görs då till Alecta.

45 Avtalsförsäkringar tjänstemän 45 övriga försäkringar Om arbetsskadan har lett till dödsfall, ska företaget kontakta Alecta och TGL-bolaget för utredning beträffande eventuell ersättning från ITP eller TGL till efterlevande. Företaget intygar på blankett Skadeanmälan TFA enbart anställningsförhållandena till TFA och ska inte göra någon bedömning av om det föreligger arbetsskada eller inte. Detsamma gäller beträffande anmälan till Försäkringskassan. Arbetsgivarens redogörelse för skadehändelsen kan emellertid vara av stort värde för Försäkringskassan och AFA. skadeanmälan tfa

46 46 Avtalsförsäkringar tjänstemän Frånvaro under anställning inledning föräldraledighet Förutom sjukdom och arbetsskada finns det andra typer av frånvaro under anställning som kan komma ifråga och till viss del påverka försäkringsskyddet. I en del fall finns inga generella regler för hur företaget ska gå tillväga, vilket bl a belyses i detta avsnitt. itp Enligt försäkringsvillkoren finns ingen skyldighet för företaget att fortsätta med ITP. Det är viktigt att företaget bestämmer sig för vilken policy man ska tillämpa för de tjänstemän som är föräldralediga, d v s hur länge ITP-planen ska upprätthållas. Enligt ITP-planen är föräldrapenningtiden pensionsgrundande. Svenskt Näringslivs rekommendation är att upprätthålla ITP i 11 månader eftersom föräldrapenningtid enligt ITP-planen är pensionsgrundande om tjänstemannen återgår i tjänst efter ledigheten. Vid avanmälan ska företaget skicka blanketten Avgång ur tjänst eller tjänstledighet till Collectum. Då tjänstemannen återgår i tjänst måste ny blankett Anmälan till tjänstepensionsförsäkringen ITP, ITPK fyllas i och sändas till Collectum. Företaget ska på inträdesblanketten notera att tjänstemannen återgår i tjänst efter föräldraledighet. Arbetsgivare kan efter överenskommelse med Collectum göra anmälan om ITP och TGL via Internet eller s k linjeöverföring. tgl Tjänstegrupplivförsäkringen gäller så länge anställningen består och ska upprätthållas även vid föräldraledighet. övriga försäkringar (tfa, trr) Ingen speciell rapportering till de övriga försäkringarna. militär grundutbildning itp Företaget är inte skyldig att upprätthålla ITP-försäkringen. Företaget avanmäler tjänstemannen från ITP genom att sända in blanketten Avgång ur tjänst eller tjänstledighet till Collectum. tgl Vid militär grundutbildning omfattas tjänstemannen inte av TGL. Däremot har staten en grupplivförsäkring för den värnpliktige. Avanmälan görs via blanketten Avgång ur tjänst eller tjänstledighet till Collectum.

47 Avtalsförsäkringar tjänstemän 47 tfa Skyddet gäller enbart vid arbete. Under militär grundutbildning gäller statens personskadeskydd. trr trygghetsrådet Tjänstledighet jämställs med anställningstid när det gäller kvalifikationstider i omställningsavtalet. itp Tiden är pensionsgrundande för ITP varför ingen avanmälan ska göras av företaget. militär repetitionsövning tgl TGL fortsätter att gälla. övriga försäkringar (tfa, trr) Ingen speciell rapportering till de övriga försäkringarna. itp ITP-planen innehåller ingen skyldighet att upprätthålla försäkringen under längre studier (mer än en månad). Företaget kan dock träffa överenskommelse med tjänstemannen om att ITP upprätthålls under ledigheten. Avgörande brukar vara om det ligger i företagets intresse att tjänstemannen utför studierna. studier tgl Tjänsteman som har lagenlig ledighet för studier omfattas inte av TGL. Har TGL tecknats i Alecta avanmäler företaget tjänstemannen via blanketten Avgång ur tjänst eller tjänstledighet. Om tjänstemannen uppbär studiestöd eller studiemedel under sin studieledighet gäller TGL med ett förlängt efterskydd med så många månader som tjänstemannen varit anställd, dock max 24 månader. Dessutom tillkommer det allmänna efterskyddet på tre månader. tfa Skyddet gäller enbart vid arbete. trr trygghetsrådet Tjänstledighet jämställs med anställningstid när det gäller kvalifikationstider i omställningsavtalet. itp Vid övrig längre tjänstledighet avanmäler företaget tjänstemannen från ITP på blanketten Avgång ur tjänst eller tjänstledighet som sänds till Collectum. övrig tjänstledighet

48 48 Avtalsförsäkringar tjänstemän tgl Så länge anställningen består gäller försäkringsskyddet för TGL. tfa Skyddet gäller enbart vid arbete. trr trygghetsrådet Tjänstledighet jämställs med anställningstid när det gäller kvalifikationstider i omställningsavtalet. anmälan om avgång ur tjänst/ tjänstledighet efterskydd När företaget avanmäler en tjänsteman kan försäkringsskyddet fortsätta under viss tid. (Se avsnitt Anställning upphör och försäkringsskydd efter anställning.) fortsättningsförsäkring Tjänsteman har möjlighet att teckna fortsättningsförsäkring för att bibehålla visst försäkringsskydd. (Se avsnitt Anställning upphör.)

49 Avtalsförsäkringar tjänstemän 49 Ålderspension Den lagstadgade pensionen (inkomst- och premiepension) har alla rätt att ta ut vid 61 års ålder. När pensionen tas ut tidigare blir den lägre och vid senare uttag blir den högre. Tjänstemannen kontaktar Försäkringskassan vid uttag av den lagstadgade pensionen. Den kollektivavtalade ålderspensionen som kompletterar de lagstadgade pensionerna för tjänstemän är ITP och ITPK. itp Ingen anmälan behöver göras till Alecta när någon uppnår 65 års ålder. Tjänstemannen får ett meddelande om pensionsutbetalning i god tid före pensioneringen. Företaget erhåller en kopia. Alecta skickar en svarsblankett Uppgifter för pensionsutbetalning till tjänstemannen som lämnar uppgifter om adress för utbetalning (bankkonto, personkonto eller liknande) uppskjutet uttag. Blanketten ska vara Alecta tillhanda senast en månad före utbetalningsmånaden Tjänstemannen kan även lämna uppgift om utbetalningstid för ursprunglig ITPK som finns i Alecta. Lämnar tjänstemannen ingen uppgift utbetalas ITPK i fem år. Andra rutiner kan gälla avseende övriga försäkringsbolag som tillhandahåller ITPKs egenpension. Det finns ingen rätt till efterskydd från ITP om tjänstemannen uppnår ITPs ordinarie pensionsålder eller gör ett förtida uttag. inledning anmälan alecta blankett itpk i annat bolag efterskydd Det finns inget hinder att man tar ut pension enligt lag och samtidigt fortsätter arbeta. uttag före 65 år Förtida uttag från ITP kan göras tidigast från 55 års ålder och avse såväl ITP som ITPK. Dessa reduceras då livsvarigt. Förtida uttag av ITP (inkl ITPK) förutsätter pensioneringssyfte, d v s eventuellt fortsatt förvärvsarbete får inte uppgå till 8 tim/vecka eller mer. Tjänstemannen kontaktar Alecta om förtida uttag av ITP och ITPK. Uppgifter om pensionens storlek lämnas av Alecta och berört försäkringsbolag avseende ITPK. Alecta skickar svarsblanketten Uppgifter för pensionsutbetalning till tjänstemannen. Tjänstemannen bör ta kontakt med Alecta i god tid före den tänkta pensioneringen men Alecta gör i allmänhet inga pensionsberäkningar om pensioneringstidpunkten ligger mer än ett år framåt i tiden. anmälan

50 50 Avtalsförsäkringar tjänstemän alectas svarsblankett övriga itpk-bolag övriga försäkringar (tfa, tgl, trr) Tjänstemannen ska på svarsblanketten Uppgifter för pensionsutbetalning bekräfta det förtida uttaget samt ange konto eller adress för utbetalning direktiv om skatteavdrag. Tjänstemannen kan även lämna uppgift om utbetalningstiden för ITPK om denna finns i Alecta. Tjänstemannen kontaktar det ITPK-bolag han valt om uttag ska göras. Avtalsförsäkringarna upphör att gälla vid pensioneringstillfället. slutbetalning Om en tjänsteman lämnar sin anställning i pensioneringssyfte tidigast månaden efter 62 år, så betalar ITP-kollektivet premien fram till normala pensionsåldern. Tjänstemannen kontaktar Alecta. uttag efter 65 år Tjänstemannen kan börja ta ut sin ITP vid valfri tidpunkt mellan 65 och 70 års ålder. Pensionens värde ökar livsvarigt. anmälan Det är tjänstemannen själv som ska anmäla uppskjutet uttag till Alecta. Det räcker att skriva ett brev till Alecta med information om att skjuta upp pensionen. Önskemål om uppskjutet uttag ska vara Alecta tillhanda minst en månad före pensionsmånaden.

51 Avtalsförsäkringar tjänstemän 51 Anställning efter 65 år Vid pensionsåldern upphör försäkringsskyddet, men om en tjänsteman kvarstår i arbete kan visst försäkringsskydd fortsätta att gälla. inledning itp Försäkringen gäller längst till månaden innan tjänstemannen fyller 65 år. Om en tjänsteman kvarstår i tjänst efter det att han uppnått pensionsåldern, gäller inte ITP-försäkringen till någon del. tgl Rätt till TGL-förmåner har tjänsteman som vid dödsfallet inte uppnått pensionsåldern. Om tjänsteman kvarstår i arbete efter 65 år fortsätter TGL-skyddet och premiebetalningen längst fram till 70 år. tfa Försäkringen är kopplad till arbete och fortsätter till viss del att gälla efter pensionsåldern om tjänstemannen kvarstår i tjänst. Ingen premiebetalning fr o m ingången av det år tjänstemannen blir 66 år. trr trygghetsrådet Omställningsavtalet gäller längst till 65 år. Sammanställning av försäkringsskyddet vid arbete efter 65 år, se sidan 65.

52 52 Avtalsförsäkringar tjänstemän Dödsfall inledning familjepension itpk familjeskydd egenpension med återbetalningsskydd Vid ett dödsfall kan lagstagad efterlevandepension betalas ut till efterlevande. De efterlevande ansöker om detta hos Försäkringskassan. ITP, TGL och ev TFA kompletterar den lagstadgade efterlevandepensionen för tjänstemän. itp För att familjepension ska kunna betalas ut krävs att den avlidne tjänstemannen är äldre än 28 år och har eller har haft lön över 7,5 inkomstbasbelopp och var gift eller hade barn under 20 år. Familjepension till make utbetalas livsvarigt, så länge denne inte gifter om sig. Från 28 års ålder får tjänstemannen ITPK som komplement till ålderspensionen. Tjänstemannen kan använda en del av ITPK-premien till ett Familjeskydd. Om tjänstemannen avlider före pensionsåldern betalar försäkringen ut ett eller två förhöjda prisbasbelopp per år, i fem år. Det finns möjlighet för efterlevande make/sambo att avstå framtida utbetalningar till förmån för försäkrads barn även efter det att utbetalningen påbörjats. Dessutom kan man skjuta upp utbetalningen, men då måste man meddela Alecta innan man tar emot första utbetalningen. Tjänstemannen kan dessutom ha valt en egenpension med återbetalningsskydd. Vid dödsfall är pensionen från en traditionell försäkring till efterlevande lika med värdet av inbetalda premier och eventuell återbäring, vid en fondförsäkring är det värdet av fondandelarna. tgl Tjänstegrupplivförsäkringen betalas ut som ett skattefritt engångsbelopp och i första hand till efterlevande make/maka/registrerad partner och barn. Ersättningen betalas ut som grundbelopp och barntillägg. Är tjänstemannen sammanboende kan sambo bli förmånstagare om tjänstemannen skriver in denne i ett förmånstagarförordnande (enbart fysisk person är möjlig som förmånstagare.) makeförsäkring TGL har också en s k makeförsäkring vilket innebär att tjänstemannen själv kan få ersättning om maken/sambon avlider och de har barn under 17 år och den avlidne saknar egen TGL. Ansökan om utbetalning måste göras av tjänstemannen själv, eftersom företaget normalt saknar kännedom om dödsfallet. tfa Om dödsfallet beror på arbetsskada kan de efterlevande få ersättning även från TFA. Anmälan ska göras till både Försäkringskassan och AFA.

53 Avtalsförsäkringar tjänstemän 53 När ett dödsfall har inträffat ska anmälan snarast ske till Alecta och aktuellt TGL-bolag. Dödsfallet anmäls per brev, telefon eller fax av företaget eller den efterlevande. rutiner vid dödsfall När Alecta fått en anmälan om dödsfall undersöker Alecta om ITP-förmåner och TGL (i de fall företaget tecknat TGL i Alecta) kan tillfalla de efterlevande. Om det inte finns några förmåner till förmånstagare sänder Alecta ett brev till de anhöriga. Om ITPs familjepension eller TGL kan tillfalla de efterlevande meddelas de av Alecta samtidigt som en svarsblankett bifogas och ska returneras tillsammans med Dödsfallsintyg och släktutredning. Intyget begärs hos det lokala skattekontoret där den avlidne var skriven. När alla uppgifter kommit in fastställer Alecta de olika förmånernas storlek och meddelar detta per brev till de förmånsberättigade. Företaget erhåller kopia på brevet. Alecta utreder även om Familjeskydd ska utbetalas och meddelar i så fall per brev de förmånsberättigade. Om den avlidne tjänstemannen dessutom hade valt egenpension med återbetalningsskydd kommer Collectum att meddela det valda bolaget för utbetalning av pension. Försäkringsbolaget kontaktar den efterlevande och meddelar om utbetalning. Anmälan ska göras till AFA om dödsfallet beror på arbetsskada. (Observera att arbetsgivaren alltid är skyldig att anmäla till Försäkringskassan.) De olika förmånerna utbetalas från respektive försäkringsbolag. TGL utbetalas från aktuellt TGL-bolag. ITPs familjepension utbetalas från Alecta. ITPKs Familjeskydd utbetalas från Alecta. ITPKs egenpension med återbetalningsskydd utbetalas från de försäkringsbolag som den avlidne hade valt. TFA utbetalas från AFA om dödsfallet är förorsakat av en arbetsskada. alecta afa utbetalning

54 54 Avtalsförsäkringar tjänstemän Anställning upphör inledning anmälan En anställning kan upphöra av olika anledningar t ex egen begäran, arbetsbrist, sjukersättning m m. itp När en tjänsteman slutar före pensionsåldern ska företaget anmäla detta till Collectum på blanketten Avgång ur tjänst/tjänstledighet. Avanmälan ska sändas in omgående. Försäkringen upprätthålls under hela uppsägningstiden. Arbetsgivare kan efter överenskommelse med Collectum rapportera om ITP och TGL via Internet eller s k linjeöverföring. fribrev Fribrev är ett besked om hur stora pensionsförmåner som har tjänats in. Detta gäller för personer som är 28 år och äldre. Collectum utfärdar en fribrevsuppgift för den som lämnar sin anställning och inte omedelbart blir försäkrad genom en annan arbetsgivare. Detsamma görs av det försäkringsbolag där tjänstemannen har sin ITPK egenpension. tgl Företag som har TGL i Alecta behöver inte göra någon speciell anmälan. Andra rutiner kan gälla för företag som valt SEB/SEB Trygg Liv, Skandia, Länsförsäkringar, Folksam eller Bliwa. tfa Om en sjukdom ger sig tillkänna efter det att anställningen har upphört och denna är orsakad av skadlig inverkan i arbetet kan skadan anmälas till AFA. uppsagd p g a arbetsbrist vad är efterskydd? anställning upphör trr trygghetsrådet Alla tjänstemän som under ett år arbetar minst 16 tim/vecka omfattas av omställningsavtalets förmåner och kan ansöka till TRR Trygghetsrådet för att få personlig rådgivning och vägledning i syfte att finna ett nytt jobb eller starta eget. Förutsättningen är att tjänstemannen blivit uppsagd eller löper risk att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Den som fyllt 40 år avgångsdagen, har minst 5 års sammanhängande anställningstid och har arbetat minst fem tim/vecka, kan också ha rätt till avgångsersättning (AGE). försäkringsskydd efter anställning När en anställning upphör gäller för vissa avtalsförsäkringar ett s k efterskydd, vilket innebär att försäkringsskyddet kan fortsätta att gälla under viss tid fr o m det att anställningen har upphört. För att efterskydd ska gälla krävs att vissa kvalifikationsregler uppfylls enligt villkoren i respektive försäkring. Den anställde får inte heller ha uppnått 65 års ålder. Nedan följer en orientering om hur försäkringsskyddet fungerar för respektive försäkring då en anställning upphör av olika anledningar. itp Då anställningen upphör bibehålls försäkringsskyddet vid sjukdom och dödsfall i tre månader.

55 anställningstid och lön. Avtalsförsäkringar tjänstemän 55 tgl Försäkringsskyddet gäller i maximalt tre månader efter det att anställningen har upphört. Då en tjänsteman blir arbetslös och söker arbete eller har börjat en ny anställning utan TGL, förlängs försäkringsskyddet med så många månader som tjänstemannen varit anställd, dock max i 24 månader. Dessutom tillkommer det allmänna efterskyddet på tre månader. tfa TFA har i egentlig mening inget efterskydd, eftersom försäkringen är intimt kopplad till arbete. Om en sjukdom ger sig tillkänna efter det att anställningen har upphört och denna är orsakad av skadlig inverkan i arbetet kan skadan anmälas till AFA. trr trygghetsrådet Då en anställning upphör på egen begäran blir omställningsavtalets regler normalt inte gällande, d v s stödåtgärder från TRR Trygghetsrådet blir inte aktuella. Dock kan, efter prövning hos TRR Trygghetsrådet, omställningsstöd beviljas om anställning upphört på arbetsgivarens initiativ och p g a arbetsbrist. uppsägning p g a arbetsbrist Företaget och tjänstemannen ska gemensamt fylla i och underteckna blanketten Ansökan till TRR Trygghetsrådet. För att få rätt till omställningsstöd och AGE-ersättning måste ansökan ha inkommit inom två år från avgångsdagen. Tjänsteman som inte har fem sammanhängande anställningsår i företaget kan få tillgodoräkna anställningstid hos närmast föregående arbetsgivare om även den anställningen upphörde p g a arbetsbrist och arbetsgivaren var ansluten till TRR Trygghetsrådet. Omställningsstöd och AGE TRR erbjuder omställ - ningsstöd genom insatser bland annat inom personlig utveckling, vägledning i form av rådgivningssamtal, personlig marknadsföring och bedömning av dina förutsättningar att bli egenföretagare. Insatserna kan kombineras med ekonomiskt stöd för utvecklings- och utbildningsinsatser. Avgångsersättning (AGE) är ett kompletterande inkomstskydd under en omställningsperiod för den som uppfyller vissa krav på ålder, Ansökan Uppgifter till TRR Trygghetsrådet för omställningsstöd och/eller avgångsersättning (AGE) Vem kan vända sig till TRR Trygghetsrådet? OBS! Innehåller ansökningsblankett. Om arbetsgivaren är ansluten till TRR ges omställningsstöd till den som är uppsagd på grund av arbetsbrist eller löper en uttalad risk att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Även sökande som lämnar företaget utan en uppsägning från arbetsgivaren men med anledning av arbetsbrist och på arbetsgivarens initiativ kan få omställningsstöd. Anställningen måste ha varat minst ett år med minst 16 tim/vecka. Om arbetsgivaren är ansluten till TRR ges AGE till den som är uppsagd på grund av arbetsbrist och som den dag anställningen upphör (dvs sista dagen med lön) har fyllt 40 år, varit anställd i företaget (eller koncernen) i minst 5 år sammanhängande tid samt haft en månadslön på minst kr. Till skillnad från vad som gäller för omställningsstöd utbetalas inte AGE, om sökande formellt sagt upp sig själv eller lämnar anställningen efter en överenskommelse om avgång, även om skälet är arbetsbrist. Andra lösningar Istället för att använda TRRs omställningsstöd kan överenskommelse träffas mellan företag och fackklubb om annan lösning. Närmare information om detta ges i omställningsavtalet. När? Blanketten Ansökan bör skickas in så snart uppsägning gjorts eller när en uttalad risk för uppsägning föreligger. Om inte annat anges anses uppgifterna på blanketten avse bedömning rörande såväl omställningsstöd som AGE. Ansökan måste ha kommit in till TRR inom två år från avgångstidspunkten trr trygghetsrådet ansökan

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor Utgåva: 1:2010 Form: Leif, en reklambyrå Foto: Olle &

Läs mer

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd

Företagarens försäkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation företagarens för säkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd

Företagarens försäkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation företagarens försäkringsskydd Välkommen till Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. Du har

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN - enligt lag och kollektivavtal 2015. Försäkringsinformation för medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO

FÖRSÄKRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN - enligt lag och kollektivavtal 2015. Försäkringsinformation för medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO FÖRSÄKRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN - enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringsinformation för medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO Innehåll Inledning...3 Försäkringar enligt lag arbetsgivaravgifter

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i mars 2005 2005 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1

Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1 Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Försäkringskonsulter i regionen: Anders Levin, tfn 031-62 94 52 anders.levin@svensktnaringsliv.se

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettioåttonde reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2006

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2006 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2006 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation försäkringar på arbetsmarknaden, september 2006 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiofemte reviderade

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom KFO-Handels och KFO-FTF/Handels/Sacoförbund 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag 1. INLEDNING Denna pensionspolicy har tagits fram för att skapa enhetlighet gällande tjänstepensioner, gruppförsäkringar och övriga tjänsterelaterade försäkringslösningar

Läs mer

Sida 1. Försäkringsinformation

Sida 1. Försäkringsinformation Sida 1 Försäkringsinformation ARBETARE TFA TGL AGS Avtalspension SAF-LO Omställningsförsäkring Grupp / Individuell PRIVAT AVTAL LAG TJÄNSTEMÄN TFA TGL ITP 1 & 2 Omställningsavtal/TRR Sjuklön / sjukpenning

Läs mer

Försäkringsvillkor för försäkring om föräldrapenningtillägg FÖRSÄKRING

Försäkringsvillkor för försäkring om föräldrapenningtillägg FÖRSÄKRING Försäkringsvillkor för försäkring om föräldrapenningtillägg FÖRSÄKRING FPT 2014 AFA Försäkring är en gemensam organisation för AFA Livförsäkring, AFA Sjukförsäkring och AFA Trygghetsförsäkring. Svenskt

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Kortfattad information om försäkringarna i ditt kollektivavtal

Dina avtalsförsäkringar. Kortfattad information om försäkringarna i ditt kollektivavtal Dina avtalsförsäkringar Kortfattad information om försäkringarna i ditt kollektivavtal Innehåll FÖRSÄKRINGSRÅDGIVNING en del av kollektivavtalet... 2 MEDLEMSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet...

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2009-01-01. 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO Avtalspension SAF-LO är en av

Läs mer

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL Försäkringsvillkor utgivna i maj 2015 Innehåll Förkortningar i texten... 3 Upplysningar... 3 Försäkringsavtal... 4 Försäkringsavtals giltighetstid... 5 Premier

Läs mer

LOs försäkringskrav 2013

LOs försäkringskrav 2013 Avtal 2013 LOs försäkringskrav 2013 LO-förbundens gemensamma krav gällande kollektivavtalsförsäkringar och avtalspensioner i avtalsrörelsen 2013 Förord LO arbetar för ett jämställt arbetsliv och samhälle.

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Att arbeta i hästnäringen: DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Kollektivavtal eller inte? Vad ska man teckna för försäkringar om man är arbetsgivare och vad ska man fråga efter när man tar

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan Total avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR. För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR. För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2007 AVTALET FÖRSÄKRAR Den här skriften ger en översikt över de kollektivavtalade försäkringar som gäller för dig som är anställd

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

Pensionsriktlinjer för anställda

Pensionsriktlinjer för anställda Pensionsriktlinjer för anställda Antagna av kommunstyrelsen 2008-12-04, reviderade 2015-02-04 Lunds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 REVIDERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION

Läs mer

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anställda och förtroendevalda i Arboga kommun Antagen av kommunstyrelsen den 10 maj 2016, 91. Innehåll 1 Pension till anställda 5 1.1 Löneväxling...

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

LITEN PENSIONS- SKOLA FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SCEN OCH FILM

LITEN PENSIONS- SKOLA FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SCEN OCH FILM LITEN PENSIONS- SKOLA FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SCEN OCH FILM INNEHÅLL 4 6 8 10 12 14 15 VARIFRÅN KOMMER PENSIONEN? DET NYA PENSIONSAVTALET PÅ INSTITUTIONSTEATRARNA OMSTÄLLNINGS- OCH KARRIÄRVÄXLINGSAVTALET

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Tillämpningsregler för livsarbetstidsmodellen

Tillämpningsregler för livsarbetstidsmodellen Reviderad 20 Tillämpningsregler för livsarbetstidsmodellen Tjänstemän 1 april 20 3 s 201 Industri- och KemiGruppen Unionen Sveriges Ingenjörer/Naturvetarna Ledarna 1 Arbetstidsförkortning för tjänstemän

Läs mer

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2012 FÖRSÄKRING Innehåll Försäkringsavtalets omfattning...4 Skadefall som omfattas av TFA...4 Ersättning under akut sjukdomstid...5 Ersättning för inkomstförlust...5

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning

3.2 Kollektivavtal 3.3 Anställning Denna sammanställning är en översikt över information som en arbetsgivare kan behöva ha kännedom om. Sammanställningen är inte uttömmande och det är rekommenderat att kontakta juridiskt biträde om några

Läs mer

PENSIONS- AVTAL. för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30

PENSIONS- AVTAL. för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30 PENSIONS- AVTAL för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30 Innehållsförteckning KAPITEL 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR AVTALSPENSION 4 1. Inledning 4 2. Planens omfattning 4 3. Pensionsmedförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen 1/13 Beslutad: Gäller fr o m: Myndighet: Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:456-003 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av kommunfullmäktige 2011-01-31 81 Personalavdelningen

Läs mer

TJÄNSTEPENSION. Tjänstepension. Tjänstepensionens delar. Ålderspension. Efterlevandeskydd. Sjukförsäkring

TJÄNSTEPENSION. Tjänstepension. Tjänstepensionens delar. Ålderspension. Efterlevandeskydd. Sjukförsäkring Tjänstepension Tjänstepensionens delar Tjänstepension Ålderspension Efterlevandeskydd Sjukförsäkring Tjänstepensionens storlek Slutlön + Tjänsteår + Procentsats =! Förmånsbaserat system Premie + Avkastning

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2016 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. afaforsakring.se

Läs mer

Ansökan Nordnet Tjänstepension (förmedlad)

Ansökan Nordnet Tjänstepension (förmedlad) Ansökan Nordnet Tjänstepension (förmedlad) Det här är en sammanställning över de ansökningshandlingar som behöver fyllas i och skickas in för att teckna tjänstepension hos oss. Använd den här sidan som

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR FAMILJESKYDD ITP 1 (Bilaga 5 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman 2012-05-11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. ALLMÄNNA VILLKOR... 1 B. FÖRSÄKRINGENS

Läs mer

Riktlinje för pension och omställning 1 (12)

Riktlinje för pension och omställning 1 (12) Riktlinje för pension och omställning 1 (12) 2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Bakgrund och syfte... 3 Uppdatering... 3 Finansiering... 3 Beslutsordning... 3 Pension till anställda... 4 Särskild avtalspension

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL)

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015. Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Icke kollektivavtalad tjänstegrupplivförsäkring (TGL) FÖRSÄKRINGENS SYFTE Tjänstegrupplivförsäkring (nedan kallad TGL) är en kapitalförsäkring som innebär

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Gör ett val som passar dig Utöver den allmänna pensionen från staten har de flesta någon form av pension genom jobbet som bekostas av arbetsgivaren. Den pensionen

Läs mer

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P

Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Villkor för Länsförsäkringar ITPK-P Gäller från 2010-04-01 LFAB 04688 utg 06 2010-02 Form & Profil PP2311 Innehåll 1 Försäkringstagare Försäkrad... 1 2 Försäkringen börjar gälla.... 1 3 Premiebetalning...

Läs mer

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL

AMF ITP/AMF ITPK. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring 1 ALLMÄNT 4 FÖRSÄKRINGSTAGARE 5 FÖRSÄKRAD 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL Försäkringsvillkor för traditionell försäkring AMF ITP/AMF ITPK Gäller fr o m 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade under perioden 2007-07-01 2013-06-30. 1 ALLMÄNT AMF ITP och AMF ITPK (nedan kallat

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN på BEMANNINGSFÖRETAGEN Per-Olof Adérian per-olof.aderian@almega.se Tel: 08 762 68 43 Ny medlem Kollektivavtal arbetare Fora - AGS - Avtalspension SAF-LO - TGL - TFA - Omställningsförsäkring - FPT Arbetsgivarförbund

Läs mer

Det här är dina avtalsförsäkringar. För dig som omfattas av KTP-planen KFO - PTK

Det här är dina avtalsförsäkringar. För dig som omfattas av KTP-planen KFO - PTK Det här är dina avtalsförsäkringar För dig som omfattas av KTP-planen KFO - PTK Trygghet via din anställning Att ha tjänstepension och försäkringsskydd via sin arbetsgivare är en riktigt bra förmån. Tjänstepensionen

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, reviderade 2015-02-26 Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT... 2 REVIDERING... 2 BESLUTSORDNING... 2 PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Pensionspolicy. Örkelljunga kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24 Uppdaterad 2014-06-06, 68. I samarbete med

Pensionspolicy. Örkelljunga kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24 Uppdaterad 2014-06-06, 68. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2009-08-24 Uppdaterad 2014-06-06, 68 Örkelljunga kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 5 UPPDATERING... 5 BESLUTSORDNING...

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Seniorförsäkring avtal 7000

Seniorförsäkring avtal 7000 FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Seniorförsäkring avtal 7000 DÖDSFALL OLYCKSFALL Förköpsinformationen återger det huvudsakliga innehållet i försäkrings villkoren för Bliwas seniorförsäkring

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar

AMF Tjänstepension. Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET. 1.4 Tiden för AMFs ansvar Försäkringsvillkor för traditionell försäkring och fondförsäkring AMF Tjänstepension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. För tidigare försäkringsavtal

Läs mer

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01.

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01. Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer 1. Du kan själv påverka förvaltningen av din tjänstepension. Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring

Läs mer

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån.

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån. 1 Här redovisas nu, februari 2004, gällande avtalstext för ITP-planen. Observera att avtalstexten gäller huvud-itp. Vi kommer senare att på nätet publicera avtalstexten för Särskilda bestämmelser enligt

Läs mer

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL FORA

Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL FORA Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL FORA INNEHÅLL FORA... 1 Skapa Fora rapporten... 1 Rapporten... 4 Ladda upp filen på FORAS hemsida... 5 Hur beräknar Caspeco avsättningen till FORA?... 6 Stämma

Läs mer

FTP 08. Försäkringsbranschens TjänstepensionsPlan. FAO FTF och FAO Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer 2008-04-10

FTP 08. Försäkringsbranschens TjänstepensionsPlan. FAO FTF och FAO Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer 2008-04-10 FTP 08 Försäkringsbranschens TjänstepensionsPlan FAO FTF och FAO Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer 1 Innehållsförteckning (med sidhänvisning) Innehåll...2 A FTP-planen Övergripande

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL

FÖRSÄKRINGSVILLKOR. PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL FÖRSÄKRINGSVILLKOR PA-KFS familjeskydd GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 DÖDSFALL PA KFS familjeskydd i Bliwa Dessa försäkringsvillkor gäller från den 1 januari 2016 och tillämpas på försäkringar som förnyats

Läs mer

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning

Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Avtalspension SAF-LO Ålderspension med fondförvaltning Försäkringsvillkor 1 juli 2015 för ansluten avtalspension 1 Försäkringsavtalet Försäkringsgivare är Nordea Livförsäkring Sverige AB (publ) Bolaget,

Läs mer

Pensionsavtal 2002-07-01 2007-06-30. Bankernas tjänstepension (BTP) mellan. och. Jusek Civilekonomerna Civilingenjörsförbundet.

Pensionsavtal 2002-07-01 2007-06-30. Bankernas tjänstepension (BTP) mellan. och. Jusek Civilekonomerna Civilingenjörsförbundet. Pensionsavtal 2002-07-01 2007-06-30 Bankernas tjänstepension (BTP) mellan och Jusek Civilekonomerna Civilingenjörsförbundet för akademiker 2 BESTÄMMELSER OM PENSION OCH ANNAT FÖRSÄKRINGSSKYDD 1. Inledning

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Fondförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Försäkringsvillkor 556 Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag Gäller från och med 1 januari 2014 S 11454 14-03 2/7 Innehåll Försäkringsavtalet...3 Försäkringens ikraftträdande...3

Läs mer

ITPK och ITPK-liknande försäkringar

ITPK och ITPK-liknande försäkringar Försäkringsvillkor för fondförsäkring ITPK och ITPK-liknande försäkringar Gäller fr o m 2016-01-01 för ITPK-liknande försäkringsavtal och för ITPK tecknade före 2007-07-01 samt för försäkringsavtal inom

Läs mer

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO

Ditt pensionsval. Avtalspension SAF-LO Ditt pensionsval Avtalspension SAF-LO Så gör du ett val som passar dig I Avtalspension SAF-LO kan du göra ett pensionsval så att du själv bestämmer hur pengarna placeras. Du kan även välja ett alternativ

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 189 Dnr: 1033/09-903 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA Sammanfattning Beslutsordning Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet för förtroendevalda.

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF

Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Tjänstegrupplivförsäkring FAO/FTF FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Enligt kollektivavtal mellan Försäkringsbranschens

Läs mer

Fackuttrycket MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST FÖRSÄKRINGAR 2016

Fackuttrycket MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST FÖRSÄKRINGAR 2016 Fackuttrycket MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST FÖRSÄKRINGAR 2016 GS-medlem innehåll Hej GS- medlem Det nummer av Fackuttrycket som du nu håller i är ett extranummer som fokuserar på information om försäkringar.

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01.

FTP 1 och FTPK. Förköpsinformation 3 PREMIE 1 ALLMÄNT 4 ÅLDERSPENSION 5 ÅTERBETALNINGSSKYDD 2 OM AMF. Gäller från och med 2016-01-01. Förköpsinformation FTP 1 och FTPK Gäller från och med 2016-01-01. Här följer en kortfattad men viktig information som omfattar både traditionell försäkring och fondförsäkring. Denna information har du

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2016 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Pensionspolicy för Västerviks kommun

Pensionspolicy för Västerviks kommun Pensionspolicy för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14, 283 att gälla från 1 januari 2016. Bakgrund I och med tillkomsten av KAP-KL samt AKAP-KL har det tillkommit en del områden

Läs mer

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring

Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Villkor SH 310:5 Villkor TGL Tjänstegrupplivförsäkring Avtal 512522 Gäller från 2016-01-01 Innehåll A Gemensamma bestämmelser om försäkringsavtalet 3 A.1 Allmänt om försäkringsavtalet 3 A.2 Länsförsäkringars

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Försäkringspolicy för Exempelbolaget

Försäkringspolicy för Exempelbolaget Försäkringspolicy för Exempelbolaget Omfattning Med anställningen följer försäkringsförmåner enligt denna policy. Försäkringarna omfattar följande områden: A. Exempelbolaget Grund Försäkring enligt Exempelbolaget

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring Fortsättningsförsäkring för Tjänstegrupplivförsäkring Försäkringsvillkoren gäller från och med den 1 januari 2015. Folksam ömsesidig livförsäkring Innehåll Förklaringar av viktiga begrepp...3 Gemensamma

Läs mer

Fortsättningsförsäkring avtal 42001

Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Gäller fr o m 1 jan 2014 Fortsättningsförsäkring avtal 42001 Fortsättningsförsäkringen är för dig som inte längre kan vara gruppförsäkrad, till exempel därför att du slutar din anställning eller därför

Läs mer

Pensioner från början till slut

Pensioner från början till slut Pensioner från början till slut Privat sparande Tjänstepension Allmän pension (inkomst- och premiepension) 2 2015 AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR. FOTO SID 1: COLOURBOX. TRYCK: KST INFOSERVICE, KALMAR, DECEMBER

Läs mer

Särskilt Personskadeskydd SPS

Särskilt Personskadeskydd SPS Särskilt Personskadeskydd SPS Försäkringsvillkor 2011-07-01 [Titel 3] Sid 2 (11) Innehåll 1 TECKNANDE; OMFATTNING; DEFINITIONER OCH SJÄLVRISK.3 1. Vem gäller försäkringen för?... 3 1.2 Vilka försäkringar

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige

Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Försäkringsanmälan Avtalsförsäkringar för utländska företag med tillfällig verksamhet i Sverige Här är anmälningshandlingar för avtalsförsäkringarna. Så snart ni skickat in er anmälan och vi registrerat

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun 1/12 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 126 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81 Ansvarig: Personalavdelningen

Läs mer