Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2006"

Transkript

1 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2006 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation försäkringar på arbetsmarknaden, september 2006

2 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2006 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tjugoåttonde, reviderade upplagan september 2006

3 Svenskt Näringsliv 1981 Produktion Copine Design Tryck Henrix Grafiska AB, Huskvarna ISBN Skriften finns också i en engelsk version.

4 Välkommen till Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. Du har alltid nära till oss. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar konsultation, information och utbildning avseende dessa försäkringar. Avtalsförsäkringarna har sin grund i kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO respektive Svenskt Näringsliv och PTK. Information och utbildning ges i form av regionala konferenser, kurser och företagsanpassad information. Även konsultation avseende egna företagares personliga försäkringsskydd lämnas. Kontakta Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation vid tecknande av avtalsförsäkringar frågor om lag- och avtalsbundna försäkringar jämförelse mellan olika försäkringslösningar information om försäkringar i det egna företaget genomgång och hjälp till egna företagare vid köp av försäkringsskydd behov av kontaktperson gentemot de försäkringsbolag som har uppdraget att sköta avtalsförsäkringarna övertalighetsproblem och alternativa försäkringslösningar anordnande och genomförande av intern försäkringsutbildning. Förutom denna skrift ger vi ut Avtalsförsäkringar en praktisk vägledning och Företagarens försäkringsskydd. Alla tre skrifterna kan kostnadsfritt beställas från vår hemsida Exempel på annan information som finns på hemsidan är Fakta om företagets sociala kostnader samt den interaktiva hjälpredan Praktisk försäkringshantering. Vi har gedigen erfarenhet av och kunskap om social- och avtalsförsäkringar samt individuella försäkringar. Kontakta gärna någon av våra regionala konsulter. Adresser och telefonnummer finns i slutet av skriften. Välkommen

5 4 Innehåll Innehåll förkortningar 6 inledning 7 arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkringar enligt kollektivavtal 8 sammanfattning av arbetsgivarens skyldighet och arbetstagarens förmåner enligt lag 10 enligt kollektivavtal, arbetare 12 enligt kollektivavtal, tjänstemän 14 företagarens försäkringsskydd enligt lag 16 enligt kollektivavtal 17 arbetsgivaravgifter enligt lag 18 premier till avtalsförsäkringar 19 avdragsregler och skatter för pensioner 20 basbelopp och index 21 ålderspension enligt lag 22 kollektivavtalade förmåner, arbetare 26 kollektivavtalade förmåner, tjänstemän 29 sjukdom enligt lag 35 kollektivavtalade förmåner, arbetare 38 kollektivavtalade förmåner, tjänstemän 40 dödsfall enligt lag 42 kollektivavtalade förmåner, arbetare 44 kollektivavtalade förmåner, tjänstemän 48

6 Innehåll 5 arbetsskada enligt lag 52 kollektivavtalade förmåner, samtliga anställda 54 arbetsbrist enligt lag 57 kollektivavtalade förmåner, arbetare 59 kollektivavtalade förmåner, tjänstemän 61 utlandstjänst social trygghet inom eu 63 kollektivavtalade förmåner, arbetare 65 kollektivavtalade förmåner, tjänstemän 66 utländska företag med tillfällig verksamhet i sverige 68 arbete efter 65 år 69 nytt itp-avtal 70 sammanställning försäkringar för anställda 72 basbelopp 73 ags månadsersättning 74 finansieringssystem pensioner 75 ilo-konventionen 76 sökord 77 telefon- och adresslista 78 svenskt näringsliv försäkringsinformation våra försäkringskonsulter 80

7 6 Förkortningar Förkortningar försäkringsförmåner, lagar m m AFA-försäkringarna En gemensam beteckning för AGB, AGS, TGL och TFA AFL Lagen om allmän försäkring AGB Avgångsbidrag (för arbetare) AGE Avgångsersättning (för tjänstemän) AGS Avtalsgruppsjukförsäkring ALF Lagen om arbetslöshetsförsäkring ATP Allmän tilläggspension EPL Lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn GPL Lagen om garantipension ITP Industrins och handelns tilläggspension för tjänstemän ITPK ITP-kompletterande ålderspension LAF Lagen om arbetsskadeförsäkring LFU Läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring LIP Lagen om inkomstgrundad ålderspension SGI Sjukpenninggrundande inkomst sjll Lagen om sjuklön STP Särskild tilläggspension (t o m 1995) TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TGL Tjänstegrupplivförsäkring försäkringsbolag, organisationer m m AFA Försäkring Alecta AMF Pension AMS AP Collectum Fora FPG ILO LO PPM PRI PTK RSV SAF TRR Trygghetsrådet TSL En gemensam beteckning för de tre försäkringsbolagen: AFA Livförsäkring (Försäkringsgivare för AGB och TGL) AFA Sjukförsäkring (Försäkringsgivare för AGS) AFA Trygghetsförsäkring (Försäkringsgivare för TFA) Försäkringsbolaget Alecta, ömsesidigt Försäkringsbolaget AMF Pension Arbetsmarknadsstyrelsen Arkitekternas pensionskassa Administrationsbolag för kollektivavtalade försäkringar (Svenskt Näringsliv PTK) Utför försäkringstjänster inom ramen för kollektivavtalade försäkringar Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, ömsesidigt International Labour Organisation, FN-organ Landsorganisationen i Sverige Premiepensionsmyndigheten Pensionsregistreringsinstitutet Förhandlings- och samverkansrådet PTK (f d Privattjänstemannakartellen) Riksskatteverket, från 2004 Skatteverket Svenska Arbetsgivareföreningen och Sveriges Industriförbund lades ned den 29 mars 2001, Näringslivets nya företrädare heter nu Svenskt Näringsliv Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet (Svenskt Näringsliv PTK) Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL (Svenskt Näringsliv LO)

8 Inledning 7 Inledning Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2006 är den privata arbetsgivarens aktuella handbok i pensions- och försäkringsfrågor. Som tidigare är den upplagd efter försäkringshändelser som ålderspension, sjukdom och arbetsskada. Inom varje försäkringshändelse har vi ett avsnitt med lagenlig försäkring, vilket markeras av orange färg i sidhuvudet, sedan kollektivavtalade förmåner för arbetare, markeras med röd färg, slutligen kollektivavtalade förmåner för tjänstemän som markeras med gul färg. tjänstemän arbetare enligt lag allmänt Texten beskriver regelverket som det är känt vid tidpunkten för tryckningen. Vi reserverar oss därför för senare ändringar. Nyheter inom området redovisas löpande på vår hemsida Vi vill gärna ha Dina förbättringsförslag och andra synpunkter, vänd dig i första hand till Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation September 2006

9 8 Arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkringar enligt kollektivavtal Arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkringar enligt kollektivavtal Försäkringsskyddet kan ses som en pyramid med ett grundskydd i botten i form av det lagstadgade skyddet som gäller alla. Ovan på det kommer kompletterande försäkringar i form av kollektivavtalade och eventuella privata försäkringar. Arbetsgivare som har blivit medlemmar i Svenskt Näringsliv genom medlemskap i ett arbetsgivarförbund är som regel enligt gällande kollektivavtal skyldig att teckna försäkringar, enligt nedan, för sina anställda. Detsamma gäller för oorganiserade arbetsgivare som har slutit kollektivavtal med fackförbund, s k hängavtalsföretag. privat avtal lag företagsöverlåtelse företaget gör försäkringsanmälan Om ett kollektivavtalsbundet företag överlåts helt eller delvis följer kollektivavtalet normalt med vid överlåtelsen. Den nye ägaren blir därmed skyldig att teckna avtalsförsäkringarna. Överlåtelse av aktier och försäljning av handelsbolag eller kommanditbolag innebär inte något byte av arbetsgivare. Sådan överlåtelse medför alltså ingen förändring av kollektivavtal och skyldighet att teckna försäkringar. Det är arbetsgivaren själv som skall göra försäkringsanmälan direkt hos berörda försäkringsbolag. Försäkringsavtal sluts i och med att arbetsgivaren får försäkringsbekräftelse från försäkringsbolaget. Försäkringsavtalet träder i kraft med retroaktiv verkan från och med den dag kollektivavtalet blev gällande. Företagare (se vidare sid 16) och VD i aktiebolag omfattas med automatik enbart av TFA-försäkringen. Vid tveksamhet rörande den kollektivavtalsenliga skyldigheten att teckna försäkring eller om kollektivavtalets bestämmelser i övrigt, ta kontakt med berört arbetsgivarförbund eller Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. Arbetsgivare som inte är bunden av kollektivavtal kan frivilligt teckna avtalsförsäkringar för sina anställda, exklusive TRR och Omställningsförsäkringen. arbetare Samtliga företag måste teckna försäkringsavtal om TFA som omfattar både arbetare och tjänstemän Omställningsförsäkring, AGS, TGL, Avtalspension SAF-LO eller annan kollektivavtalad pensionslösning som omfattar arbetare.

10 Arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkringar enligt kollektivavtal 9 arbetare fora avtalspension saf-lo omst. stöd agb tgl ags tfa amf pension förs. bolag företaget tsl afa försäkring Försäkringsavtal tecknas genom Fora, varifrån också blanketter rekvireras. Företag som har tjänstemän måste dessutom teckna försäkringsavtal om ITP och TGL för tjänstemän. ITP försäkras i försäkringsbolaget Alecta. Anslutning sker genom avtal med Collectum. OBS! Viktig information angående tecknande av den nya ITP-planen beskrivs på sid 71. Vissa möjligheter till undantag finns, se sid 29. Arbetsgivaren kan dock själv svara för ITPs ålderspension. I så fall skall pensionsutfästelserna registreras hos PRI samt kreditförsäkras hos FPG. TGL tecknas hos något av försäkringsbolagen Alecta, Bliwa, Folksam, Länsförsäkringar, SEB/SEB Trygg Liv och Skandia. Anslutning till Kollektivavtalsstiftelsen TRR Trygghetsrådet behöver inte ombesörjas av Svenskt Näringslivföretag utan sker med automatik. Övriga kollektivavtalsbundna företag inom PTK-området kan i vissa fall behöva ansöka om säranslutning hos TRR. De företag som har tjänstemän som tjänstgör utomlands måste vidare teckna läkekostnadsförsäkring (LFU) eller garantiförsäkring. tjänstemän tjänstemän collectum fora itp tgl tfa age ålderspension familjepension risk itpk alecta företaget alecta försäkringsbolag fpg pri bliwa folksam lf seb/seb trygg liv skandia afa trr

11 10 Försäkringar enligt lag Försäkringar enligt lag försäkring arbetsgivarens skyldighet att teckna försäkring avgiftsbetalning ålderspension Mera utförlig information på sid 22. Gäller automatiskt Ingen särskild anmälan från företaget. De flesta företag skall lämna skattedeklaration varje månad. Där redovisas underlaget för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt. Arbetsgivaravgifterna skall erläggas för arbetstagare och uppdragstagare som under året uppburit kronor eller mer i form av kontantersättning och värdet av skattepliktiga förmåner samt kostnadsersättningar. Se även Skatteverkets broschyrer. efterlevandepension Mera utförlig information på sid 42. Gäller automatiskt. sjukförsäkring Mera utförlig information på sid 35. Gäller automatiskt. Ingen särskild anmälan från företaget. Mera utförlig information sid 52. Gäller automatiskt. Ingen särskild anmälan från företaget. arbetsskadeförsäkring arbetslöshetsförsäkring Mera utförlig information på sid 57. För att omfattas av inkomstrelaterad ersättning måste den anställde vara medlem i en arbetslöshetskassa. Även oorganiserad kan vara medlem. Ingen särskild anmälan från företaget. föräldraförsäkring Gäller automatiskt.

12 Försäkringar enligt lag 11 arbetsgivaravgifter 2006 % av bruttolön förmåner för de anställda arbetsgivarens medverkan vid försäkringsfall m m arbetstagarens medverkan vid försäkringsfall 10,21 Ålderspensionen med rörlig pensionsålder kan tidigast tas ut från 61 års ålder. En arbetstagare har rätt att arbeta till 67 år. Ingen. Underrättelse enligt lagen om anställningsskydd senast en månad innan avgångsåldern inträder. Ålderspension söks hos Försäkringskassan. 1,70 Efterlevandepension. Ingen. Ansökan görs direkt till Försäkringskassan. 8,64 Sjukpenning, aktivitets-/sjukersättning och rehabiliteringspenning. Arbetsgivaren betalar i regel sjuklön de första 14 dagarna av en sjukperiod. Arbetsgivaren ansvarar för rapportering till Försäkringskassan. Sjukanmälan görs till arbetsgivaren. Aktivitets-/ sjukersättning kan sökas hos Försäkringskassan. 0,68 Arbetsskadelivränta och begravningshjälp. Arbetsgivare är skyldig att omedelbart anmäla skada till Försäkringskassan. Både arbetsgivaren och skyddsombudet skall underteckna skadeanmälan. Anmälan görs omedelbart till arbetsgivaren. Egen företagare och uppdragstagare anmäler skadan direkt till Försäkringskassan. Ersättning söks hos Försäkringskassan. 4,45 (Arbetsmarknadsavgift) Dagpenning om vissa villkor uppfylls, bl a arbetsvillkor och medlemsvillkor. Den senaste arbetsgivaren är enligt lag skyldig att på begäran utfärda arbetsgivarintyg (särskild blankett finns). Ansökan görs skriftligen hos arbetslöshetskassan. 2,20 Förmåner för föräldrar i samband med barns födsel. Ingen. Ansökan görs direkt till Försäkringskassan.

13 12 Försäkringar enligt kollektivavtal arbetare Försäkringar enligt kollektivavtal arbetare för arbetare försäkring arbetsgivarens underlag för premier 2006 skyldighet att debitering % av bruttolönen teckna försäkring premiebetalning Mera utförlig information sid 38. avtalspension saf-lo pensionspremie premiebefrielse försäkring Mera utförlig information sid 26. ags-avtalsgruppsjukförsäkring omställningsförsäkring agb omställningsstöd Mera utförlig information sid 59. Mera utförlig information sid 45. tgl-tjänstegrupplivförsäkring tfa-trygghetsförsäkring vid arbetsskada Mera utförlig information sid 54. Kollektivavtalsbundna arbetsgivare är skyldiga att teckna försäkringsavtal om AGS, Avtalspension SAF-LO, TGL och Omställningsförsäkring som omfattar arbetare och TFA som omfattar både arbetare och tjänstemän. Försäkringsavtal tecknas hos Fora. Blanketter kan beställas från Fora tel Försäkringsavtal sluts i och med att arbetsgivaren får försäkringsbekräftelse från Fora. Avtalet träder i kraft med retroaktiv verkan från och med den dag kollektivavtalet blev gällande. Löneuppgifter lämnas vid årets början till Fora. Uppgifterna kan lämnas på Internet. Uppgiften avser slutlig lönesumma från föregående år och ligger till grund för debitering av samtliga AFA försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO. När slutliga uppgifter lämnats till Fora görs avräkning mellan preliminär och slutlig premie. Slutliga uppgifter avser även löneuppgifter för arbetare som fyllt 21 år som underlag för beräkning av pensionspremie. Vid utlandstjänstgöring får arbetsgivaren betala tilläggspremie till AGSoch Avtalspension SAF-LO. För AGS är tilläggspremien 2,0% och för Avtalspension SAF-LO 11,91%. Anmälan skall göras till Fora när anställd förlorar rätten till svensk sjukpenning eller när ålderspensionsavgift inte längre betalas. 1,44 3,50 0,65 Arbetsgivare som hade Fora-avtal betalar ej dessa premier år Premierna är i sin helhet rabatterade. 0,15 * 0,37 0,26 Faktura på preliminära premier sänds ut av Fora i början av varje jämn månad under året. Om årspremien blir mindre än kr (2006) sker ingen uppdelning. Hela beloppet erläggs vid första faktureringstillfället. Betalningen ska vara Fora tillhanda senast sista vardagen i första faktureringsmånaden (februari). Vid avräkning av saldo som avser preliminär premie uttas och utges ränta enligt räntelagens 5 (referensränta + 2%-enheter). Arbetsgivaren bör begära löneändring om den förväntade årslönesumman avviker väsentligt från den preliminära som Fora räknar fram. På Foras hemsida kan man göra löneändring direkt eller beställa blankett. Om företaget byter namn, och/eller adress, ombildas, byter ägare eller läggs ned måste detta anmälas till Fora. Premie erläggs på företagets årslönesumma för anställda. Den preliminära premien för 2006 baseras på den årslönesumma som företaget uppgivit till Fora för 2004, uppräknad med 8%. Lönedelar över 7,5 prisbasbelopp medräknas i premieunderlaget för TFA och Avtalspension SAF-LO inklusive premiebefrielseförsäkringen. * Företag som inte är medlemmar i Svenskt Näringsliv betalar en högre avgift. År 2006 varierar avgiften mellan 0,15 och 0,32. Hängavtalsföretag betalar 0,3%.

14 Försäkringar enligt kollektivavtal arbetare 13 förmåner för de anställda försäkringsfall handläggs av arbetsgivarens medverkan vid försäkringsfall mm arbetstagarens medverkan vid försäkringsfall Dagersättning under sjukpenningtid resp månadsersättning under tid med aktivitets-/ sjukersättning. AFA Sjukförsäkring* tel Arbetsgivaren skall intyga anställningsförhållanden m m samt ange försäkringsavtalsnummer på arbetstagarens anmälan. Anmälan skall göras till Fora när anställd förlorar rätten till svensk sjukpenning i samband med utlandstjänstgöring. Anmälan görs av arbetstagaren på särskild blankett, Anmälan avtalsgruppsjukförsäkring (AGS) och premiebefrielseförsäkring". Ålderspension med eller utan återbetalningsskydd. Familjeskydd kan väljas. Premiebefrielseförsäkring vid sjukdom och barns födsel. Det försäkringsbolag den anställde valt se sid 27. Fora tel Arbetsgivaren medverkar genom att lämna uppgifter om lön. Arbetstagaren gör pensionsvalet genom Fora. Innan 65-årsdagen får arbetstagaren pensionsmeddelande och väljer då utbetalningssätt. Arbetstagaren har också själv kontakt med sitt försäkringsbolag. Ersättning till arbetare som sägs upp på grund av arbetsbrist. AFA Livförsäkring* tel Arbetsgivaren anmäler. Arbetstagaren kan alltid själv göra anmälan om AGB. Åtgärdsprogram för att den anställde snarast ska få nytt jobb. Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden TSL tel Arbetsgivaren och den fackliga organisationen söker gemensamt bidrag hos TSL. Arbetsgivaren upphandlar tjänsten. Arbetstagaren skriver på ansökningsblanketten gällande omställningsstödet. Engångsbelopp i form av s k grundbelopp, barnbelopp och begravningshjälp till efterlevande vid den försäkrades död. I vissa fall även vid makes/registrerad partners/sammanboendes död. AFA Livförsäkring* tel Arbetsgivaren skall lämna anställningsintyg i samband med anmälan. Anmälan görs av den avlidnes anhöriga. Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler vid arbetsskada, d v s olycksfall i arbetet, vissa färdolycksfall och arbetssjukdom. Detta innebär ersättning för kostnader, sveda och värk samt vid invaliditet för lyte och men och för olägenheter i övrigt. Dessutom kan viss inkomstersättning utges. Vidare kan vissa kostnader i samband med rehabilitering ersättas. AFA Trygghetsförsäkring* tel Arbetsgivaren skall intyga anställningsförhållanden m m samt underteckna anmälan tillsammans med arbetstagaren. Företaget intygar på blankett Skadeanmälan TFA enbart anställningsförhållandena till TFA och inte bedömning om det föreligger arbetsskada eller inte. Anmälan görs på särskild blankett, Skadeanmälan TFA. Till anmälan bifogas läkarintyg samt eventuella kvitton på kostnader. Den undertecknas av arbetsgivaren och arbetstagaren. * Dessa försäkringsgivare kallas tillsammans för AFA och har Fora som gemensam enhet.

15 14 Försäkringar enligt kollektivavtal tjänstemän Försäkringar enligt kollektivavtal tjänstemän försäkring arbetsgivarens underlag för premier 2006 skyldighet att debitering % av bruttolönen teckna försäkring premiebetalning itp-industrins och handelns tilläggspension nuvarande plan Mera utförlig information sid 29. Den nya planen beskrivs på sid 70. Kollektivavtalsbundna arbetsgivare är skyldiga att teckna försäkringsavtal hos Collectum, för tjänstemän som fyllt 18 år. Företag kan som ett alternativ till försäkring göra utfästelser om ålderspensionsförmåner genom skuldföring i det egna företaget eller avsättning till pensionsstiftelse. Villkor är i båda fallen att kreditförsäkring tecknas i FPG samt att registrering om pensionsutfästelserna sker hos PRI. Arbetsgivaren måste också löpande anmäla inträde i försäkringen, löneändringar samt avgång ur tjänst av annan anledning än uppnådd pensionsålder. Särskilda blanketter finns. Arbetsgivaren skall varje år göra löneanmälan till Collectum. Rapporteringen avser innevarande års aktuella löner. Den förtryckta blanketten Anmälan om ändrad årslön skickas ut av Collectum. Uppgifterna kan lämnas på Internet. Därigenom fastställes premierna respektive avsättningarna till PRI. Då rätten till svensk sjukpenning upphör resp ålderspension ej tjänas in i samband med utlandstjänstgöring får arbetsgivaren betala tilläggspremie till ITP. I genomsnitt ca 12,7% (normalt mellan 5 och 20). Högsta premie för tjänstemans ålderspensionsförmåner är 5,5% (lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp) resp 50,0% (lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp). Är tjänstemannen under 28 år är hela ITP-premien 1,9-4,8% beroende på lönenivå. Företag anslutna till FPG/PRI erlägger kreditförsäkringspremier och administrationsavgift till FPG resp PRI. Faktura sänds ut av Collectum varje månad. Premiebefrielse gäller vid sjukdom normalt fr o m 91:a sjukdagen. Premie erläggs fram till och med månaden före pensioneringsmånaden. Collectum hanterar tjänstemännens ITPK-val och sköter fakturering på berörda försäkringsbolags vägnar. tgl-tjänstegrupplivförsäkring Mera utförlig information sid 49. Arbetsgivaren tecknar själv försäkringsavtal hos något av bolagen, Alecta, Bliwa, Folksam, Länsförsäkringar, SEB/SEB Trygg Liv och Skandia för samtliga tjänstemän som fyllt 18 år. Arbetsgivaren anmäler till det försäkringsbolag där TGL tecknats. Respektive försäkringsbolag tillämpar olika rutiner för premiebetalning. Ca 0,2 (600 kr per år, eller 50 kr per månad och tjänsteman). Fr o m 2005 tillämpas fri premiesättning. Faktura sänds ut av respektive TGL-bolag. Vid militär grundutbildning och studier erläggs inte premier. Premie erläggs som längst till månaden före 70 år. tfa-trygghetsförsäkring vid arbetsskada Mera utförlig information sid 54. Arbetsgivaren måste själv teckna försäkringsavtal hos Fora tel Samma som för AFAförsäkringarna. 0,01 Faktura sänds ut av Fora i början av varje jämn månad. Betalningen ska vara Fora tillhanda senast sista vardagen i faktureringsmånaden. lfu-läkekostnadsförsäkring vid utlandstjänstgöring Mera utförlig information sid 66. Arbetsgivaren måste själv teckna försäkringsavtal hos något av de försäkringsbolag som tillhandahåller LFU resp garantiförsäkring. Enligt resp försäkringsbolags regler. Enligt resp försäkringsbolags regler. Enligt resp försäkringsbolags regler. kollektivavtalsstiftelsen trr trygghetsrådet (age-avgångsersättning m m) Mera utförlig information sid 61. När medlemskap i Svenskt Näringsliv har beviljats ansluts företaget automatiskt till TRR. Övriga företag ansöker om anslutning. Samma som för AFAförsäkringarna. 0,30* Faktura sänds ut av Fora i början av varje jämn månad. Betalning skall vara Fora tillhanda senast sista vardagen i faktureringsmånaden. * Hängavtalsföretag betalar 0,7%.

16 Försäkringar enligt kollektivavtal tjänstemän 15 förmåner för de anställda försäkringsfall handläggs av arbetsgivarens medverkan vid försäkringsfall m m arbetstagarens medverkan vid försäkringsfall ITP-planen omfattar ålderspension sjukpension familjepension ITPK-egenpension ITPK-familjeskydd Alecta Det försäkringsbolag tjänstemannen valt, se sid 32. Collectum Arbetsgivaren skall alltid anmäla långvarig arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall samt dödsfall till Alecta. Särskilda blanketter finns. Arbetsgivaren skall anmäla till Collectum när anställd förlorar rätten till svensk sjukpenning i samband med utlandstjänstgöring. Arbetstagaren gör ITPK-val. För att få sjukpension måste arbetstagaren visa läkarintyg. Arbetstagare som önskar avgå med pension före 65 års ålder måste själv göra anmälan. Engångsbelopp i form av s k grundbelopp och barnbelopp till efterlevande vid den försäkrades död, i vissa fall även vid makes/registrerad partners/sammanboendes död. Resp försäkringsbolag. Arbetsgivaren anmäler dödsfall till respektive försäkringsbolag. Anmälan görs av den avlidnes anhöriga. Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler vid arbetsskada, d v s olycksfall i arbetet, vissa färdolycksfall och arbetssjukdom. Detta innebär ersättning för kostnader, sveda och värk samt vid invaliditet för lyte och men och olägenheter i övrigt. Dessutom kan viss inkomstersättning utges. Vidare kan vissa kostnader i samband med rehabilitering ersättas. AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag tel (skadeutbetalning, skadereglering). Arbetsgivaren skall intyga anställningsförhållanden m m samt underteckna anmälan tillsammans med arbetstagaren. Företaget intygar på blankett Skadeanmälan TFA enbart anställningsförhållandena till TFA och inte bedömning om det föreligger arbetsskada eller inte. Anmälan görs på särskild blankett, Skadeanmälan TFA. Till anmälan bifogas läkarintyg samt ev kvitton på kostnader. Den undertecknas av arbetsgivaren och arbetstagaren. Ersättning för bl a vårdkostnader, hemtransport, tandvård, graviditetskontroll och förlossning. Resp försäkringsbolag. Arbetsgivaren gör anmälan till resp försäkringsbolag. Arbetstagaren skall snarast anlita läkare och snarast anmäla skador, senast inom 6 månader. Ersättning och andra insatser i samband med driftsinskränkningar, företagsnedläggelser etc. TRR tel Arbetsgivaren skall intyga vissa anställningsförhållanden och orsaken till uppsägningen samt underteckna ansökan till TRR tillsammans med arbetstagaren. Arbetstagare som är uppsagd p g a arbetsbrist skall tillsammans med arbetsgivaren underteckna ansökan till TRR.

17 16 Företagarens försäkringsskydd enligt lag Försäkringar enligt lag egna företagareför egna företagare försäkring egen företagare omfattas automtiskt av försäkringarna. information lämnas av ålderspension, efterlevandepension, sjukförsäkring Försäkringen omfattar alla som förvärvsarbetar. Försäkringskassan. arbetsskadeförsäkring Försäkringen omfattar alla som förvärvsarbetar. Försäkringskassan. arbetslöshetsförsäkring Egen företagare kan ansluta sig till någon av de arbetslöshetskassor som finns för företagare. Svensk Handels och Arbetsgivarnas arbetslöshetskassa, Luntmakargatan 46, Stockholm, tel , fax Gäller alla egna företagare oavsett bransch. Arbetsförmedling Arbetslöshetskassa Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen. Även make/maka och övriga familjemedlemmar som deltar i verksamheten har rätt till medlemskap. Småföretagarnas arbetslöshetskassa, Dalagatan 1, Box 6057, Stockholm, tel , fax Gäller ägare/delägare verksamma i företag inom hantverk, industri och servicenäringar. Säljarnas arbetslöshetskassa, Hjärnegatan 3, Box 12668, Stockholm, tel , fax Gäller företagare, delägare, kompanjon eller företagsledare, som driver rörelse i form av uppsökande försäljningsverksamhet. Även make/maka som är verksam i företaget har rätt till medlemskap. Bensinhandlarnas arbetslöshetskassa, Birger Jarlsgatan 37, Box 1763, Stockholm, tel , fax Gäller innehavare av och föreståndare för företag i Sverige som huvudsakligen försäljer bensin och andra motordrivmedel och övriga petroleumprodukter direkt till allmänheten. Sveriges fiskares arbetslöshetskassa, Fiskets Hus, Box 4010, Göteborg, tel , fax Gäller yrkesfiskare som är bosatta i Sverige och vars årliga nettoinkomst från fiske överstiger kronor. Arbetslöshetskassan Alfa, Ljusdal, tel , fax Arbetslöshetskassan är öppen för alla med anknytning till arbetsmarknaden såväl arbetstagare som företagare. Kassan ger även service till dem som enbart är försäkrade för grundbelopp.

18 Företagarens försäkringsskydd enligt kollektivavtal 17 Försäkringar enligt kollektivavtal egna företagare De kollektivavtalade försäkringarna omfattar inte egna företagare. Undantaget är Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som omfattar alla anställda och företagare verksamma i företag som tecknat försäkringsavtal med Fora. En företagare måste själv se till skaffa sig ett lämpligt försäkringsskydd. som företagare räknas i enskild firma ägaren i handelsbolag samtliga ägare i kommanditbolag komplementären i aktiebolag aktieägare med minst en tredjedel av aktierna själv eller sammanräknat med barn, make och förälder. För delägare med mindre andel finns möjlighet att efter ansökan beviljas undantag från att anslutas till de kollektivavtalade försäkringslösningarna. Make till företagare räknas alltid som företagare oavsett bolagsform. Försäkringsskyddet kan lösas genom individuell försäkring, företagarens egen försäkring hos Fora eller ITP-planen samt medlemskap i en arbetslöshetskassa för företagare. För att kunna teckna företagares egen försäkring via Fora måste företaget antingen ha tecknat försäkringsavtal med Fora för anställda eller en s k beredskapsförsäkring. Beredskapsförsäkring innebär att företagaren omfattas av TFA och när företaget anställer arbetare i företaget omfattas dessa genast av alla AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO. Premien för beredskapsförsäkringen är 250 kr per år. Det går bra att kombinera en eller flera av produkterna i de kollektivavtalade försäkringarna med individuell försäkring. Företagaren kan också ha möjlighet att teckna förmånliga gruppförsäkringar. Det är inte möjligt att generellt rekommendera en bästa försäkringslösning, den enskilde företagarens situation avgör behovet av försäkringsskydd. Mera utförlig information finns i vår skrift Företagarens försäkringsskydd. nedanstående produkter kan tecknas av egna företagare försäkring tfa ags Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Egen företagare omfattas automatiskt utan kostnad om företaget har tecknat försäkringsavtal hos Fora. Avtalsgruppsjukförsäkring. information hos Fora Fora tgl avtalspension saf-lo itp Tjänstegrupplivförsäkring, villkoren skiljer sig mellan AFA och övriga bolag som har produkten. Pensionsförsäkring. Egen företagare i aktiebolag kan ansluta sig till ITP. Fora, Alecta, Bliwa, Folksam, Länsförsäkringar, SEB/SEB Trygg Liv, Skandia Fora Collectum Egna företagare kan inte teckna Omställningsförsäkring/AGB eller omfattas av TRRs verksamhet.

19 18 Arbetsgivaravgifter arbetare, tjänstemän och egna företagare Arbetsgivaravgifter arbetare, tjänstemän och egna företagare arbetsgivaravgifter för arbetare och tjänstemän Ålderspension 10,21 Sjukförsäkring 8,64 Föräldraförsäkring 2,20 Efterlevandepension 1,70 Arbetsskadeförsäkring 0,68 Arbetsmarknadsavgift 4,45 Allmän löneavgift 4,40 totalt 32,28 avgifter för egna företagare ej aktiebolag Ålderspension 10,21 Sjukförsäkring / **) 6,99/ *) 7,86 9,61 Föräldraförsäkring 2,20 Efterlevandepension 1,70 Arbetsskadeförsäkring 0,68 Arbetsmarknadsavgift 1,91 Allmän löneavgift 4,40 totalt 30,71 i procent av bruttolön För personer som är födda betalas pensionsavgift och särskild löneskatt 26,37%. För arbetstagare och egenföretagare som är födda 1937 eller tidigare betalas istället särskild löneskatt om 24,26%. * Egenföretagare har möjlighet att sänka sin sjukförsäkringsavgift genom val av *) 3 eller **) 30 dagars karenstid. Egenavgiften är då 28,96 resp. 28,09% på lönedelar upp till 7,5, prisbasbelopp. På lönedelar därutöver betalas 30,71%. nedsättning av arbetsgivaravgifterna Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna respektive egenavgifterna får arbetsgivaren varje månad göra ett avdrag motsvarande 5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst kr per månad respektive högst kr per år för egenföretagare. Om flera arbetsgivare ingår i en koncern skall de i detta fall anses som en arbetsgivare. Ytterligare nedsättningar finns inom vissa regionala områden, Länsstyrelsen kan ge mera information. Enmansföretag, som anställer en person, har om vissa villkor är uppfyllda rätt till nedsatt arbetsgivaravgift under högst 12 månader. allmän pensionsavgift för anställda Den anställde erlägger en egenavgift till pensionssystemet om 7%. Avgifterna inkluderas i inkomstskatten och betalas inte på lönedelar över kr.

20 Premier till avtalsförsäkringar arbetare och tjänstemän 19 Premier till avtalsförsäkringar arbetare och tjänstemän premier arbetare Omställningsförsäkring 0,15 * AGS 1,44 TFA 0,26 TGL 0,37 Avtalspension SAF-LO pensionspremie 3,50 ** premiebefrielseförsäkring 0,65 total bruttopremie 6,37 rabatt gällande arbetsgivare med Fora-avtal , se nedan. 4,15 total nettopremie 2,22 * Avgift för företag utanför Svenskt Näringsliv 0,15-0,32. Hängavtalsföretag betalar 0,3%. ** Tas ut från 21 år. rabatt I samband med avvecklingen av den pensionsplan som gällde för arbetare t o m 1995, STP-planen, kom Svenskt Näringsliv och LO överens om att eventuellt överskott, efter att nödvändigt kapital för att betala den förmånsbestämda STPn avskilts inom AMF Pension, ska återbetalas till arbetsgivarna. Det överskott som nu finns används för år 2006 till att betala Avtalspension SAF-LO med premiebefrielseförsäkring åt de arbetsgivare som hade avtal med Fora om dessa försäkringar. Arbetsgivaren måste före utgången av år 2007 ha lämnat slutliga löneuppgifter gällande år 2006 till Fora för att rabatten ska gälla. premier tjänstemän (nuvarande itp-plan) ITP ca 12,7 * TGL ca 0,2 ** TFA (AFA-försäkring) 0,01 TRR 0,3 *** totalt ca 13,2 * Prognos för 2006, stora avvikelser förekommer. Kostnaden ligger normalt mellan 5 och 20%. ** Ca 50 kr per månad och anställd (600 kr/år) vilket motsvarar ca 0,2% på tjänstemännens lönesumma. *** Hängavtalsföretag betalar 0,7%. pensionskostnader Arbetsgivare skall erlägga särskild löneskatt om 24,26% på pensionskostnaderna för sina anställda. Detta innebär bl a att löneskatt betalas för pensionspremier. Kostnaden motsvarar ca 1% på lönesumman för arbetare. Arbetsgivaren som har rabatt enligt ovan betalar ingen löneskatt. Kostnaden för tjänstemän motsvarar ca 3% av lönesumman. Den särskilda löneskatten ska betalas enligt sedvanliga rutiner för företagets F-skatt. Löneskatten är avdragsgill för arbetsgivaren vid inkomsttaxeringen. för ytterligare information se och fakta om företagets sociala kostnader

21 20 Avdragsregler och skatter för pensioner Avdragsregler och skatter för pensioner avdragsregler för tjänstepension Premierna för anställdas pensioner är en avdragsgill kostnad för arbetsgivarna. Det finns ett tak för hur stor kostnad som får dras av. Taket beräknas antingen genom huvud- eller kompletteringsregeln. Huvudregeln är att premien får utgöra högst 35% av lönen. Kostnaderna kan utgöras av försäkringspremier, skuldföring i balansräkningen eller avsättning till pensionsstiftelse. Avdragsrätten begränsas till 10 prisbasbelopp ( kr) per år och anställd. Kompletteringsregeln innebär att kostnaderna i allmänhet är avdragsgilla hur stora de än är om pensionsnivån inte överstiger de nivåer, som framgår nedan lönedelar i prisbasbelopp jämförelsenivå i % av lön, vid pensionsålder , , löneväxling löneskatt avkastningsskatt För arbetsgivare som tecknat kollektivavtalade pensioner finns normalt utrymme för kompletterande pensioner. Arbetsgivaren kan erbjuda den anställde att byta ut en del av lönen mot ytterligare tjänstepension sk löneväxling eller löneavstående. Vid löneväxling bör man kontrollera vilka effekterna blir för såväl de lagstadgade som de kollektivavtalade försäkringarna. Även ägare som arbetar i eget aktiebolag betraktas som anställd enligt inkomstskattelagen. För företagare som har handelsbolag eller enskild firma gäller huvudregeln. Privatpersoner har avdragsrätt för pensionspremier med högst kr, samt 5% på lönedelar mellan 10 och 20 prisbasbelopp, per år i sin deklaration för inkomstskatt. Den som inte har någon tjänstepension i sin anställning medges högre avdrag. För alla kategorier gäller numera att lägsta pensionsålder är 55 år. Kortaste uttagstiden är 5 år. Pensionspremier beskattas med löneskatt 24,26%. Den betalas av arbetsgivaren. Pensionsbehållningen beskattas hos försäkringsbolaget eller motsvarande. Alla typer av pensionssparande behandlas lika. Underlaget för beskattningen schablonberäknas genom att man tar den genomsnittliga statslåneräntan året innan gånger pensionsbehållningen vid årets början. Skattesatsen är 15%. På motsvarande sätt beskattas kapitalförsäkringar med 27%.

22 Basbelopp och index 21 Basbelopp och index De lagstadgade försäkringarna och pensionerna regleras bl a genom lagen om allmän försäkring (AFL), lagen om inkomstgrundad ålderspension (LIP), lagen om sjuklön (sjll), lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn (EPL), lagen om arbetsskadeförsäkring (LAF), lagen om garantipension (GPL) samt lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF). Avtalsförsäkringarna regleras genom kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och LO, respektive Svenskt Näringsliv och PTK. De pensioner och förmåner som finns inom de lagstadgade försäkringarna beräknas i förhållande till basbelopp, inkomstindex och följsamhetsindexering. På så sätt värdesäkras förmåner och pensioner i förhållande till priserna respektive lönerna. index inkomstindex Bygger på årlig real förändring av inkomsterna under en treårsperiod och prisökningarna under en ettårsperiod. Inkomstindex för 2006 är 121,65 och för ,41. Inkomstindex påverkar bland annat pensionsbehållningen för inkomstpension, är systemets s k ränta. balansindex För att säkerställa att inkomstpensionssystemet är följsamt mot den samhällsekonomiska utvecklingen och finansiellt stabilt så fastställs ett balanstal som visar förhållandet mellan systemets tillgångar och skulder. Understiger balanstalet för ett år 1,00 ska ett balansindex fastställas och full indexuppräkning inte göras. Balanstalet för 2006 är 1,0014 och därmed behöver något balansindex inte fastställas. följsamhetsindex Följsamhetsindexering innebär att efterlevandepension, inkomstpensionen samt tilläggspension från 66e året räknas om med förändringen av inkomstindex mellan två år med avdrag för normen 1,6%. Vid årsskiftet innebär det att dessa pensioner räknats upp med 1,1%. basbelopp Det finns tre basbelopp, prisbasbeloppet, inkomstbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet. De olika basbeloppen används i skilda sammanhang, t ex prisbasbeloppet ( kr år 2006) Inkomsttak för sjukpenning och aktivitets-/ sjukersättning samt garantipension. inkomstbasbeloppet ( kr år 2006) Taket för pensionsgrundande inkomst (PGI) och allmän pensionsavgift, extra pensionsrätt vid barnår. förhöjda prisbasbeloppet ( kr år 2006) Vid beräkning av pensionspoäng.

23 22 Ålderspension enligt lag Ålderspension enligt lag vilka berörs? Lagen om inkomstgrundad ålderspension trädde i kraft 1 januari 1999, och innebar att Sverige fick ett nytt pensionssystem. Det gamla pensionssystemet, som bestod av folkpension och ATP, kommer steg för steg att ersättas av inkomst-, premie- och garantipension. Enligt vilka regler ålderspensionen beräknas avgörs av den försäkrades födelseår. De som är födda 1937 och tidigare får pension enligt det gamla systemet. Från januari 2003 försvann begreppen folkpension, ATP, pensionstillskott och särskilt grundavdrag (SGA). Detta innebar att alla som är födda 1937 och tidigare fick sina pensioner omräknade. Benämningarna garantipension och tilläggspension används numera. De som är födda 1954 och senare kommer att få ålderspension helt enligt det nya systemet. De som är födda kommer att få pension enligt både det gamla och det nya systemet med olika andelar beroende på när man är född. Vid arbete fr o m det kalenderår som arbetstagaren fyller 65 år, sker pensionsintjänande helt i det nya systemet. tabellen visar pensionsintjänande år 2006 född år andel andel avsättning % nya systemet atp ppm /20 2, /20 2, /20 2, /20 2, /20 12/20 1, /20 11/20 1, /20 10/20 1, /20 9/20 1, /20 8/20 1, /20 7/20 1, /20 6/20 1, /20 5/20 1, /20 4/20 2, /20 3/20 2, /20 2/20 2, /20 1/20 2, /20 0 2,5

24 Ålderspension enligt lag 23 pensionsgrundande inkomst (pgi) ger pensionsrätt I den nya allmänna pensionen är livsinkomsten viktig. Alla förvärvsinkomster och ersättningar från social- och arbetslöshetsförsäkringarna ger pensionsrätt. Pensionsrätt tjänas in när inkomsterna överstiger ett visst belopp. Beloppet har varierat över tiden och för inkomståret 2006 ska inkomsten överstiga 42,3% av prisbasbeloppet ( kr) och pensionsrätten räknas då från första kronan. Någon nedre eller övre åldersgräns finns inte. Skattemyndigheten fastställer varje år den pensionsgrundande inkomsten (PGI) med utgångspunkt från deklarationerna. När PGI ska fastställas görs avdrag för den allmänna pensionsavgiften som är 7% av inkomsten. PGI kan inte vara högre än 7,5 inkomstbasbelopp ( kr för år 2006). För att få maximal PGI måste inkomsten, före avdrag för den allmänna pensionsavgiften, uppgå till kr (8,07 inkomstbasbelopp). Pensionsrätt för åren beräknas med ledning av de ATP-poäng som finns registrerade. pensionsgrundande belopp ger pensionsrätt Försäkringskassan fastställer automatiskt varje år något som kallas pensionsgrundande belopp. De pensionsgrundande beloppen är inga pengar som betalas ut till medborgarna utan endast en fiktiv beräkning som ger en högre framtida pension. Dessa belopp ersätter eller kompletterar PGI för respektive år. Pensionsgrundande belopp kan man få för värnplikt, eftergymnasiala studier, aktivitets- /sjukersättning och barnår. Värnplikt och studier ger pensionsrätt från år 1995, barnår från 1960 och förtidspension från år , aktivitets-/sjukersättning från Den som gör värnplikten får en pensionsrätt som motsvarar 50% av svenska folkets genomsnittsinkomst. Eftergymnasiala studier ger en pensionsrätt som beräknas till 138% av bidragsdelen i studiemedelssystemet. Vad gäller barnår ges pensionsrätt för barnets fyra första år. Bara en av föräldrarna får barnår för samma år och bara för ett barn i taget. Vissa krav måste uppfyllas vad gäller bosättning och vårdnad för att barnår ska beräknas. Pensionsrätten beräknas utifrån tre olika sätt barnåren blir en utfyllnad upp till den inkomst föräldern hade året innan barnet föddes barnåren blir en utfyllnad upp till en tänkt lön som motsvarar 75% av genomsnittsinkomsten i Sverige ett fast tillägg som motsvarar ett inkomstbasbelopp ( kr). pensionsrätt pensionsgrundande belopp Försäkringskassan väljer automatiskt det alternativ som är förmånligast för föräldern. Barnåret ges till den av föräldrarna som hade den lägsta inkomsten för året. Om föräldrarna vill ha det på annat sätt kan de meddela försäkringskassan detta. För att få pension beräknad med barnår, plikttjänst och studier måste det finnas en viss anknytning till arbetslivet. Det krävs att en PGI motsvarande lägst två inkomstbasbelopp ska intjänas i minst fem år och innan 70 års ålder (det s k förvärvsvillkoret). Om PGI överstiger 7,5 inkomstbasbelopp beviljas inga pensionsgrundande belopp. En av grundtankarna i det nya pensionssystemet är att pensionerna ska finansieras av arbetsgivarna och löntagarna gemensamt. Den totala avgiften ska vara 18,5%, 16% till inkomstpension och 2,5% till premiepension. År 2006 betalar arbetsgivarna via arbetsgivaravgiften 10,21% på hela lönen. Den enskilde betalar 7% i pensionsavgift på lönedelar upp till 8,07 inkomstbasbelopp. Via statlig ålderspensionsavgift betalar staten 10,21% för social- och arbetslöshetsersättningar och 18,5% för pensionsgrundande belopp. avgifter

25 24 Ålderspension enligt lag inkomstpension premiepension pensionsålder garantipension Av årsinkomsten går 16% till inkomstpension (åren ,5% åren ,5%), dessa pensionsrätter läggs samman år för år och bildar en pensionsbehållning. Varje år tilldelas sedan arvsvinster från avlidna i samma åldersgrupp. Pensionsbehållningen räknas om med den allmänna löneutvecklingen i landet (inkomstindex) och avdrag görs för administrationskostnader. När det blir dags att ta ut pensionen så beräknas storleken på den genom livet ihopsamlade pensionsbehållningen som divideras med det s k delningstalet. Delningstalet grundas på återstående medellivslängd och en förväntad inkomstutveckling om 1,6%. Delningstalet är lika för män och kvinnor. Ju längre man väntar med att ta ut sin inkomstpension desto högre blir pensionen. Premiepensionsmyndigheten (PPM) är den statliga myndighet som handlägger premiepensionen. Varje år tillkommer nya pensionsrätter om 2,5% av inkomsten. De pengar som placeras i fonder under våren 2006 härrör sig från inkomståret För dem som delvis omfattas av det nya pensionssystemet gäller en lägre andel även till premiepensionen, se tabell sid 22. Varje person kan välja maximalt fem olika fonder. Pengarna placeras enligt det senaste val som individen har gjort. Fondbyten går att göra hur många gånger som helst och det kostar inget. PPM tar varje år ut en avgift för administrationen. Om något val inte gjorts placeras pengarna i Premiesparfonden inom 7e AP-fonden. Makar har möjlighet att överföra pensionsrätt för premiepension till varandra. Anmälan görs till Försäkringskassan och medför en reducering av pensionsrätten med 14% för närvarande. Storleken på den framtida premiepensionen beror på hur mycket fonderna är värda vid utbetalningen. Fondvärdet kommer att delas med ett delningstal som grundas på återstående medellivslängd. Delningstalet ska vara lika för män och kvinnor. Under pensioneringen finns det möjlighet att köpa en livränta med garanterat belopp av PPM eller ha kvar sina fondandelar. I samband med ansökan om premiepension finns också möjligheten välja till ett efterlevandeskydd som ger lägre pension under livstiden men som betalas ut så länge någon av makarna lever. Möjlighet att köpa ett efterlevandeskydd före pensionstiden har skjutits upp. Ansökan om inkomst- och/eller premiepension kan göras tidigast från 61 års ålder. Ju längre man arbetar desto högre pension får man. Pensionen är livsvarig och kan tas ut som 1 1, 3 4, 1 2 eller 1 4. Inkomst- och premiepensionen behöver inte tas ut i samma andelar. Att ålderspensionen kan tas ut på deltid innebär ingen skyldighet för arbetsgivaren att erbjuda deltidsarbete. Enligt lag har den anställde rätt att arbeta till 67 års ålder. Det finns ingen koppling mellan arbetstid och uttag av ålderspension. Det går alltså bra att arbeta heltid och samtidigt ta ut hel ålderspension. Garantipensionen är ett grundskydd för den som inte haft någon inkomst eller som haft en låg inkomst. Full garantipension är 2,13 prisbasbelopp för ensamstående ( kr) och 1,90 prisbasbelopp för gifta ( kr). Full garantipension får den som helt saknar inkomstgrundad pension. Om den inkomstgrundade pensionen understiger ca 3 prisbasbelopp ( kr) kan individen få utfyllnad i form av garantipension. Hur stor utfyllnaden blir beror på hur stor den inkomstgrundade pensionen är. För full garantipension måste man ha bott i Sverige under 40 år från fyllda 25 år. Speciella regler finns för flyktingar. Garantipension kan tidigast betalas ut från 65 års ålder.

26 Ålderspension enligt lag 25 Tilläggspension för de födda Rätt till tilläggspension har i princip alla förvärvsarbetande födda före Tilläggspensionen betalas ut i 20-delar beroende på när individen är född, se tabell sid 22. För varje år som pensionsgrundande inkomst fastställs, tillgodoräknas pensionspoäng. Pensionspoäng beräknas med hjälp av det förhöjda prisbasbeloppet och används för att göra pensionsunderlaget värdesäkrat. Pensionspoängen är lika med förhållandet mellan den pensionsgrundande inkomsten ett år och det penningvärde som gäller för inkomståret. Det beräknas på följande sätt: pensionspoäng = Pensionsgrundande inkomst det förhöjda prisbasbeloppet Det förhöjda prisbasbeloppet Kvoten anges med två decimaler. Högst 7,24 och lägst 0,01 pensionspoäng kan förvärvas för inkomstår För att få tilläggspension krävs att pensionspoäng intjänats för minst tre år, för maximal tilläggspension krävs 30 år. Pensionspoäng ges t o m det år en person fyller 64 år. Därefter sker allt intjänande (20 20) till inkomst- och premiepension även för personer födda Pensionen beräknas med utgångspunkt från den försäkrades medelpoäng, som är lika med medeltalet av pensionspoängen under de 15 bästa åren. För den som har mindre än 15 poängår är medelpoängen lika med medeltalet av samtliga intjänade pensionspoäng. Pensionen är 60% av medelpoängen multiplicerad med prisbasbeloppet vid utbetalningstillfället. Pensionen reduceras om antalet intjänade poängår understiger 30. Begreppet folkpension har försvunnit. För personer födda ingår ett belopp motsvarande den gamla folkpensionen i tilläggspensionen. För rätt till detta belopp krävs minst tre år med pensionspoäng, fullt belopp kräver 30 år. Beloppet som ersätter folkpensionen utges med 96% av prisbasbeloppet till personer som är ogifta. Till gifta personer som bor tillsammans utges 78,5% av prisbasbeloppet. Uttag kan göras tidigast fr o m den månad en person fyller 61 år. Tilläggspensionen minskas då med 0,5% för varje månad den tas ut innan 65-årsmånaden. Reduceringen kvarstår hela livet. Uttag av ålderspension kan också skjutas upp. Pensionen ökar då med 0,7% för varje månad uttaget senareläggs. Uttaget måste avse både tilläggspension och inkomstpension. Uttag av premiepension behöver inte göras samtidigt med tilläggspension och inkomstpension. För personer födda åren finns en garantiregel. Den innebär en garanti om lägst den pension som man tjänat in i det gamla ATP-systemet t o m år Om denna pension är högre än vad som tjänats in enligt de nya reglerna utbetalas ett garantitillägg. Garantitillägget betalas ut tidigast från 65 års ålder. pensionspoäng pensionsberäkning uttag garantiregel

27 26 Ålderspension enligt kollektivavtal arbetare Ålderspension enligt kollektivavtal arbetare Avtalspension SAF-LO Avtalspension SAF-LO omfattar ålderspension, premiebefrielse vid sjukdom och föräldraledighet samt möjlighet att köpa familjeskydd. Avtalet medger att överenskommelse om annan pensionslösning kan träffas på företaget. ålderspension En anställd arbetare börjar tjäna in ålderspension enligt Avtalspension SAF-LO fr o m 21 års ålder. Alla omfattas oberoende av anställningens form eller omfattning. Premien som betalas in är 3,5% av kontant bruttolön och förmån av fri kost och logi. Procenttalet är lika på hela lönen och inget tak för intjänandet finns. Arbetsgivaren betalar in premien för ålderspension och premiebefrielseförsäkring till Fora. Fora informerar den anställde om pensionsvalet. Pensionspremien överförs till vald förvaltare året efter intjänandeåret, när slutliga premier erlagts från arbetsgivaren. Ålderspensionen betalas ut till den försäkrade fr o m 65-årsmånaden, om inte annan överenskommelse träffas, dock tidigast från 55 års ålder. Pensionen kan tas ut under begränsad tid eller livsvarigt. valmöjligheter för den anställde Den anställde väljer sparform och förvaltare, om återbetalningsskydd ska finnas och om familjeskydd ska ingå. Valet kan ändras under försäkringstiden. traditionell pensionsförsäkring fondförsäkring återbetalningsskydd I traditionell pensionsförsäkring är det försäkringsbolaget som ansvarar för placeringen av pensionskapitalet. Den anställde får en garanterad avkastning på sina pensionspremier. Om bolaget lyckas bättre än beräknat med sin förvaltning kan den försäkrade få en högre avkastning än den garanterade, s k återbäring. Genom att välja fondförsäkring bestämmer den anställde hur pensionspremien ska förvaltas. Det finns flera alternativa värdepappersfonder att välja mellan. Avkastningen kan bli högre eller lägre än den som garanteras i traditionell försäkring. Fondförsäkringen ger ingen garanterad avkastning. Ålderspensionen kan förses med återbetalningsskydd (åbsk), vilket innebär att pension till förmånstagare betalas ut vid den försäkrades dödsfall. Åbsk får väljas utan hälsoprövning om det väljs direkt vid första möjliga valtillfälle eller inom 12 månader efter familjehändelse. Det vill säga när den försäkrade gifter sig, registrerar partnerskap, blir sambo eller får barn. Åbsk omfattar normalt hela det pensionskapital som inbetalats i Avtalspension SAF-LO fr o m 1996, oavsett förvaltare. Åbsk kvarstår även efter det att ålderspensionen börjat utbetalas, om det inte väljs bort. Om pensionsutbetalning påbörjats är det inte längre möjligt att välja till åbsk. Vid dödsfall innan ålderspension börjat betalas ut till den försäkrade, utbetalas värdet av det intjänade pensionskapitalet till förmånstagare i fem år. Vid dödsfall efter det att ålderspension börjat betalas ut till den försäkrade, fortsätter utbetalningen av återstående pensionskapital till förmånstagare under det som återstår av överenskommen utbetalningstid.

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiofemte reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2016 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettioåttonde reviderade

Läs mer

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2016 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd

Företagarens försäkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation företagarens försäkringsskydd Välkommen till Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. Du har

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd

Företagarens försäkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation företagarens för säkringsskydd Företagarens försäkringsskydd din guide genom försäkringsdjungeln

Läs mer

Avtalsförsäkringar. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. en praktisk vägledning för dig som jobbar med avtalsförsäkringar

Avtalsförsäkringar. Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation. en praktisk vägledning för dig som jobbar med avtalsförsäkringar Avtalsförsäkringar en praktisk vägledning för dig som jobbar med avtalsförsäkringar Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för dig som jobbar med avtalsförsäkringar Avtalsförsäkringar en praktisk vägledning

Läs mer

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor

En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor A-Å En liten ordlista för dig som brottas med krångliga försäkringsfrågor Utgåva: 1:2010 Form: Leif, en reklambyrå Foto: Olle &

Läs mer

FÖRSÄKRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN - enligt lag och kollektivavtal 2015. Försäkringsinformation för medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO

FÖRSÄKRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN - enligt lag och kollektivavtal 2015. Försäkringsinformation för medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO FÖRSÄKRINGAR PÅ ARBETSMARKNADEN - enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringsinformation för medlemmar i Arbetsgivarföreningen KFO Innehåll Inledning...3 Försäkringar enligt lag arbetsgivaravgifter

Läs mer

Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1

Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1 Alldag 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation 2009-01 Alldagar 2010 1 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Försäkringskonsulter i regionen: Anders Levin, tfn 031-62 94 52 anders.levin@svensktnaringsliv.se

Läs mer

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag

PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag PENSIONSPOLICY FÖR Rådek KB med tillhörande bolag 1. INLEDNING Denna pensionspolicy har tagits fram för att skapa enhetlighet gällande tjänstepensioner, gruppförsäkringar och övriga tjänsterelaterade försäkringslösningar

Läs mer

Sida 1. Försäkringsinformation

Sida 1. Försäkringsinformation Sida 1 Försäkringsinformation ARBETARE TFA TGL AGS Avtalspension SAF-LO Omställningsförsäkring Grupp / Individuell PRIVAT AVTAL LAG TJÄNSTEMÄN TFA TGL ITP 1 & 2 Omställningsavtal/TRR Sjuklön / sjukpenning

Läs mer

Pensioner från början till slut

Pensioner från början till slut Pensioner från början till slut Privat sparande Tjänstepension Allmän pension (inkomst- och premiepension) 2 2015 AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR. FOTO SID 1: COLOURBOX. TRYCK: KST INFOSERVICE, KALMAR, DECEMBER

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Pensionsriktlinjer för anställda

Pensionsriktlinjer för anställda Pensionsriktlinjer för anställda Antagna av kommunstyrelsen 2008-12-04, reviderade 2015-02-04 Lunds kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 REVIDERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i mars 2005 2005 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA 1 (11) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 189 Dnr: 1033/09-903 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR FÖRTROENDEVALDA Sammanfattning Beslutsordning Kommunfullmäktige är pensionsmyndighet för förtroendevalda.

Läs mer

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN på BEMANNINGSFÖRETAGEN Per-Olof Adérian per-olof.aderian@almega.se Tel: 08 762 68 43 Ny medlem Kollektivavtal arbetare Fora - AGS - Avtalspension SAF-LO - TGL - TFA - Omställningsförsäkring - FPT Arbetsgivarförbund

Läs mer

Dina pengar. med och utan kollektivavtal

Dina pengar. med och utan kollektivavtal Dina pengar med och utan kollektivavtal Kollektivavtal din försäkring genom hela karriären Den här skriften är för dig som är akademiker och som vill veta mer om vad ett kollektivavtal är och vad det kan

Läs mer

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån.

Inledningsvis anger vi även vilket basbelopp som ligger till grund för respektive förmån. 1 Här redovisas nu, februari 2004, gällande avtalstext för ITP-planen. Observera att avtalstexten gäller huvud-itp. Vi kommer senare att på nätet publicera avtalstexten för Särskilda bestämmelser enligt

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION ICKE KOLLEKTIVAVTALAD TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2008 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för säkr ingar på arbetsmarknaden, februar i 2008 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag

Läs mer

Pensionsavtal 2002-07-01 2007-06-30. Bankernas tjänstepension (BTP) mellan. och. Jusek Civilekonomerna Civilingenjörsförbundet.

Pensionsavtal 2002-07-01 2007-06-30. Bankernas tjänstepension (BTP) mellan. och. Jusek Civilekonomerna Civilingenjörsförbundet. Pensionsavtal 2002-07-01 2007-06-30 Bankernas tjänstepension (BTP) mellan och Jusek Civilekonomerna Civilingenjörsförbundet för akademiker 2 BESTÄMMELSER OM PENSION OCH ANNAT FÖRSÄKRINGSSKYDD 1. Inledning

Läs mer

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda

Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Pensionsriktlinjer för förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, reviderade 2015-02-26 Lunds kommun Innehållsförteckning ALLMÄNT... 2 REVIDERING... 2 BESLUTSORDNING... 2 PENSION TILL FÖRTROENDEVALDA...

Läs mer

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016

Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Förköpsinformation TJÄNSTEGRUPPLIVFÖRSÄKRING FAO/FTF I BLIWA Gäller från 1 januari 2016 1. Allmänt om försäkringen

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiofemte reviderade

Läs mer

LOs försäkringskrav 2013

LOs försäkringskrav 2013 Avtal 2013 LOs försäkringskrav 2013 LO-förbundens gemensamma krav gällande kollektivavtalsförsäkringar och avtalspensioner i avtalsrörelsen 2013 Förord LO arbetar för ett jämställt arbetsliv och samhälle.

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden

Försäkringar på arbetsmarknaden Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2010 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2010 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Trettioandra, reviderade

Läs mer

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01

reflex livränta Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 reflex livränta FÖRKÖPSINFORMATION Reflex Livränta Gäller från 2011-04-01 Så fungerar Reflex Livränta Reflex Livränta är en engångsbetald kapitalförsäkring som du kan komplettera med ett återbetalningsskydd.

Läs mer

Det handlar om din pension. Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd

Det handlar om din pension. Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd Det handlar om din pension Pensionsavtalet KAP-KL för dig som är kommun- eller landstingsanställd Innehållsförteckning Välkommen till KPA Pension... 3 Din allmänna pension... 4 Din tjänstepension - ålderspension...

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSON UPPGIFTER... 9 FÖRSÄKRINGSVILLKOR FÖR SJUKPENSION OCH PREMIEBEFRIELSE- FÖRSÄKRING ITP 1 SAMT EFTERLEVANDEPENSION VID UTLANDS TJÄNSTGÖRING (Bilaga 4 till PP Pension Försäkringsförenings stadgar beslutade av föreningsstämman

Läs mer

Handledning för inrapportering

Handledning för inrapportering Handledning för inrapportering KTP-planens avdelning 1 (KTP 1) inom KFO-Handels och KFO-FTF/Handels/Sacoförbund 1 Inledning Denna handledning för inrapportering riktar sig till er som arbetsgivare som

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2016 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. afaforsakring.se

Läs mer

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Förköpsinformation Fondförsäkring för Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2015-07-01 för försäkringar tecknade från och med 2014-01-01. Folksam LO Pension Omfattas du av

Läs mer

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare

Information om. alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare Information om alternativ ITP (10-taggarlösning) till dig som tjänar över 10 inkomstbasbelopp om året och är född 1978 eller tidigare 10 2016 Innehåll Vad är en tiotaggare? 4 Du är försäkrad på flera sätt

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

PENSIONS- AVTAL. för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30

PENSIONS- AVTAL. för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30 PENSIONS- AVTAL för försäkringsbranschen 2007-01-01 -- 2007-06-30 Innehållsförteckning KAPITEL 1 GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR AVTALSPENSION 4 1. Inledning 4 2. Planens omfattning 4 3. Pensionsmedförande

Läs mer

Riktlinje för pension och omställning 1 (12)

Riktlinje för pension och omställning 1 (12) Riktlinje för pension och omställning 1 (12) 2 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Bakgrund och syfte... 3 Uppdatering... 3 Finansiering... 3 Beslutsordning... 3 Pension till anställda... 4 Särskild avtalspension

Läs mer

också efter uttag av pension och utan övre åldersgräns. Premiepension skall beräknas lika för män och kvinnor.

också efter uttag av pension och utan övre åldersgräns. Premiepension skall beräknas lika för män och kvinnor. Läkarförbundsnytt PENSIONSVALET Reformerad allmän pension En nyhet i det allmänna pensionssystemet är att man får göra individuella placeringar av de avsättningar som görs. Individuell avsättning premiereserv

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Kortfattad information om försäkringarna i ditt kollektivavtal

Dina avtalsförsäkringar. Kortfattad information om försäkringarna i ditt kollektivavtal Dina avtalsförsäkringar Kortfattad information om försäkringarna i ditt kollektivavtal Innehåll FÖRSÄKRINGSRÅDGIVNING en del av kollektivavtalet... 2 MEDLEMSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet...

Läs mer

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning

Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anvisningar för löneväxling, pension och omställning Anställda och förtroendevalda i Arboga kommun Antagen av kommunstyrelsen den 10 maj 2016, 91. Innehåll 1 Pension till anställda 5 1.1 Löneväxling...

Läs mer

Din tjänstepension Gamla PA-KFS. för dig som är född 1953 eller tidigare

Din tjänstepension Gamla PA-KFS. för dig som är född 1953 eller tidigare Din tjänstepension Gamla PA-KFS för dig som är född 1953 eller tidigare Kort presentation av broschyren Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1953 eller tidigare och anställd på ett KFS-anslutet

Läs mer

LITEN PENSIONS- SKOLA FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SCEN OCH FILM

LITEN PENSIONS- SKOLA FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SCEN OCH FILM LITEN PENSIONS- SKOLA FÖR DIG SOM ARBETAR INOM SCEN OCH FILM INNEHÅLL 4 6 8 10 12 14 15 VARIFRÅN KOMMER PENSIONEN? DET NYA PENSIONSAVTALET PÅ INSTITUTIONSTEATRARNA OMSTÄLLNINGS- OCH KARRIÄRVÄXLINGSAVTALET

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP

Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP Omfattas du av ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension eller ITPK-PP? Vill du ha en garanterad pension? möjlighet att anpassa pensionssparandet

Läs mer

De olika alternativen för tiotaggare

De olika alternativen för tiotaggare De olika alternativen för tiotaggare Tiotaggare kallas du som tjänar över 10 inkomstbasbelopp. Inkomstbasbelopp är förkortat till ibb nedan. År 2015 går tiotaggargränsen vid 581 000 kr. Ett ibb = 58 100

Läs mer

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision

Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Vision ETT SAMARBETE MELLAN VISION OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5125, 102 43 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen

Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen. 81 Personalavdelningen 1/13 Beslutad: Gäller fr o m: Myndighet: Kommunstyrelsen 2015-mm-dd xx åååå-mm-dd Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:456-003 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av kommunfullmäktige 2011-01-31 81 Personalavdelningen

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i ST ETT SAMARBETE MELLAN ST OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Organisationsnr: 516401-6585 Box 5125, 102 43 Stockholm, Telefon:

Läs mer

Försäkringsvillkor FolksamPlan

Försäkringsvillkor FolksamPlan Försäkringsvillkor FolksamPlan Tjänstepensionsförsäkring och privat pensionsförsäkring för näringsidkare Försäkringsvillkoren gäller från och med 2015-06-01. Innehåll Innehåll 1. Försäkringsavtalet...4

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2009

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2009 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2009 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Trettioförsta, reviderade upplagan februari 2009 Svenskt Näringsliv 1981 Tryck Henrix Grafiska

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring

Tjänstegrupplivförsäkring Tjänstegrupplivförsäkring Enligt kollektivavtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Förhandlings- och samverkansrådet PTK Gäller från och med den 1 januari 2015 Försäkringsvillkor Gruppförsäkring Folksam

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01.

Fondförsäkring. Gäller från och med 2014-01-01. Förköpsinformation 1/6 Fondförsäkring Pensionsplan för ombudsmän/funktionärer 1. Du kan själv påverka förvaltningen av din tjänstepension. Gäller från och med 2014-01-01. Kortfattad information Fondförsäkring

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 2015-07-02 Sid 1/20 Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Bilaga 3 - Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda enligt OPF-KL 1 Tillämpningsområde Bestämmelser

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:202

Regeringens proposition 2008/09:202 Regeringens proposition 2008/09:202 Pensionsmyndigheten och dess verksamhet Prop. 2008/09:202 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 maj 2009 Fredrik Reinfeldt Cristina

Läs mer

Det här är dina avtalsförsäkringar. För dig som omfattas av KTP-planen KFO - PTK

Det här är dina avtalsförsäkringar. För dig som omfattas av KTP-planen KFO - PTK Det här är dina avtalsförsäkringar För dig som omfattas av KTP-planen KFO - PTK Trygghet via din anställning Att ha tjänstepension och försäkringsskydd via sin arbetsgivare är en riktigt bra förmån. Tjänstepensionen

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Startbild Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp 1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premie bestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

HANDBOK. försäkringar genom lag och avtal

HANDBOK. försäkringar genom lag och avtal HANDBOK 2016 försäkringar genom lag och avtal Bokens upplägg och nyheter 2016 3 förkortningar och begrepp 17 sjukdom 37 arbetsskada 85 rehabilitering åter till arbetet 133 Arbetslöshet 155 dödsfall 171

Läs mer

Försäkringsinformation

Försäkringsinformation www.finfa.se/introduktionsfilm 1 2013-07 Försäkringsinformation Attraktiva arbetsgivare försäkrar sig om sina medarbetares trygghet 2 2013-07 Försäkringsinformation Var finns vi? Umeå Sundsvall Falun Örebro

Läs mer

Övergångsbestämmelser

Övergångsbestämmelser Bilaga 2 AVTAL OM PLAN FÖR INDUSTRINS OCH HANDELNS TILLÄGGSPENSION FÖR TJÄNSTEMÄN (ITP-PLANEN), 1977 mellan... (arbetsgivarförbundet) och... (tjänstemannaförbundet eller.-förbunden) för tjänstemän med

Läs mer

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK

KPA Traditionell Pensionsförsäkring. Allmänna försäkringsvillkor för ITPK KPA Traditionell Pensionsförsäkring Allmänna försäkringsvillkor för ITPK Innehållsförteckning Sidan 1. Försäkringsavtalet... 3 2. Så bestäms pensionen... 5 3. I försäkringen ingår ålderspension med eller

Läs mer

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor. TryggPlan Total. avtal träffade före 2003-06-01. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor TryggPlan Total avtal träffade före 2003-06-01 (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad före 2003-06-01 i SEB

Läs mer

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Avtalspension SAF-LO. Försäkringsvillkor för fondförsäkring 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO 6 INGÅENDE AV FÖRSÄKRINGSAVTAL 2 FÖRSÄKRINGSAVTALET Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2009-01-01. 1 ALLMÄNT OM AVTALSPENSION SAF-LO Avtalspension SAF-LO är en av

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2007 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för säkr ingar på arbetsmarknaden, februar i 2007 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS -KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Maj 2010 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden

Försäkringar på arbetsmarknaden Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2012 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2012 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Trettiofjärde, reviderade

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun 1/12 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 126 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81 Ansvarig: Personalavdelningen

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA Din pension består av olika delar allmän pension Allmän pension kommer från staten. Varje år får du information om den allmänna pensionen i ett orange kuvert. Du har rätt till allmän

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2008 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation för säkr ingar på arbetsmarknaden, oktober 2008 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag

Läs mer

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension

ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor for traditionell försäkring ITP 1, ITPK, ITPK PP och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2013-07-01 eller senare. 584.015 15 09 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET

Läs mer

Pensionspolicy för Strängnäs kommun

Pensionspolicy för Strängnäs kommun KF 15:1 KF 15:2 KF 15:3 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Diarienummer: Kommunfullmäktige 2014-mm-dd xx Kommunstyrelsen KS/2014:160 024 Ersätter: Pensionspolicy beslutad av KF 2011-01-31 81

Läs mer

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring

AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Försäkringsvillkor för AMF Tjänstepension - Fondförsäkring Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade före 2014-01-01. Nyteckning och/eller premieinbetalning kan inte göras. 1. ALLMÄNT

Läs mer

Åldersgränser i inkomstpensionssystemet

Åldersgränser i inkomstpensionssystemet 12 Åldersgränser i inkomstpensionssystemet 12.1 Åldern när inkomstrelaterad ålderspension tidigast kan lämnas höjs Utredningens förslag: Åldern när inkomstgrundad ålderspension tidigast kan lämnas ska

Läs mer

Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevalda beslutad av kommunfullmäktige 2014-11- 03 125 (KS/2014:136-024) Personalavdelningen

Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevalda beslutad av kommunfullmäktige 2014-11- 03 125 (KS/2014:136-024) Personalavdelningen 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-12-15 165 Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:518-003 Ersätter: Ansvarig: Riktlinjer för omställningsstöd och pension till förtroendevalda

Läs mer

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension

Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Försäkringsvillkor för fondförsäkring Avtalspension SAF-LO och Livsarbetstidspension Gäller från och med 2016-01-01 för försäkringsavtal tecknade 2014-01-01 eller senare. 1 FÖRSÄKRINGSAVTALET Premiebestämd

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Att arbeta i hästnäringen: DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Kollektivavtal eller inte? Vad ska man teckna för försäkringar om man är arbetsgivare och vad ska man fråga efter när man tar

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR. För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR. För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2007 AVTALET FÖRSÄKRAR Den här skriften ger en översikt över de kollektivavtalade försäkringar som gäller för dig som är anställd

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1

Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Bliwas riskförsäkringspaket för företagsägd kapitalförsäkring K:1 Bliwa Livförsäkring, ömsesidigt, Box 5125, 102 43 Stockholm Telefon: 08-696 22 80, Fax: 08-696

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan Total. (Uppdaterade per 2016-03-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan Total (Uppdaterade per 2016-03-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2006. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2006 TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension och Försäkring AB, 516401-8243, ("Pension

Läs mer

Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m.

Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. 2013-12-20 Redogörelse för ändringar i överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Bakgrund Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har den 17

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn; SFS 2000:461 Utkom från trycket den 19 juni 2000 utfärdad den 8 juni 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL

FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL FÖRSÄKRING TGL FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING TGL Försäkringsvillkor utgivna i maj 2015 Innehåll Förkortningar i texten... 3 Upplysningar... 3 Försäkringsavtal... 4 Försäkringsavtals giltighetstid... 5 Premier

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna

FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna FÖRSÄKRINGSVILLKOR GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2016 Inkomstförsäkring för medlemmar i Ledarna ETT SAMARBETE MELLAN LEDARNA OCH BLIWA Bliwa Skadeförsäkring AB, Box 5138, 102 43 Stockholm, Besöksadress: Biblioteksgatan

Läs mer