Kostnader för personlig assistans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostnader för personlig assistans"

Transkript

1 Kostnader för personlig assistans En medlemsundersökning av 2013 års kostnader KFO För KFO, av Hanna Kauppi Arbetsgivarföreningen KFO Box 16355, Stockholm Besöksadress: Klara södra kyrkogata 1 Athene Arbetsgivarservice AB Org.nr Telefon E post: Hemsida: Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

2 1 SAMMANFATTNING URVAL TILLVÄGAGÅNGSSÄTT RESULTAT OCH ANALYS GENOMSNITTLIG LÖNEKOSTNAD GENOMSNITTLIG LÖNEKOSTNAD MED FÖRDELNING PÅ KOSTNADSPOSTER GENOMSNITTLIG OB KOSTNAD GENOMSNITTLIG FÖRDELNING AV OB TID OB KOSTNADER JÄMFÖRT MED KÄNSLIGHETSBERÄKNINGAR I SOU 2014: Assistansanvändare med schablonersättning Assistansanvändare med förhöjt belopp Sammanfattning ÖVRIGA KOSTNADER EXKLUSIVE ADMINISTRATION LÖN OCH ÖVRIGA KOSTNADER SJUKLÖN SLUTSATSER BILAGOR BILAGA 1 BREV TILL MEDLEMMAR BILAGA 2 EFTERFRÅGADE UPPGIFTER

3 1 SAMMANFATTNING Arbetsgivarföreningen KFO har, med anledning av regeringens förändrade syn på den årliga justeringen av ersättningen för personlig assistans och den bild av kostnaderna som ges i betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningen för personlig assistans (SOU 2014:9) gjort en medlemsundersökning av kostnader för personlig assistans. Syftet med undersökningen är att jämföra dessa uppgifter med medlemmarnas verkliga kostnader samt att öka förståelsen för hur assistansersättningen används. En övergripande slutsats från undersökningen är att KFOs medlemmar i undersökningen har betydligt högre lönekostnader än vad som har beräknats i SOU 2014:9. Med utgångspunkt i kostnadsläget för 2013 samt en uppräkning för 2014 och 2015 med kollektivavtalade lönejusteringar, bör ersättningen enligt KFO för 2015 justeras till 288 kronor per timme. Likaså har medlemmarna högre OB kostnader än vad både utredningen och dagens modell för ersättning förutsätter. En annan slutsats är att en stor del assistansberättigade i undersökningen inte skulle få täckning för sina kostnader i modellen för grundschablon och tilläggsschablon med de ersättningsnivåer som utredaren använder i sin analys. Redovisade kostnader i undersökningen är hämtade från 2013, då schablonersättningen för personlig assistans var 275 kronor per timme. Undersökningen omfattar 10 assistansanordnare och 39 egna arbetsgivare, motsvarande sammanlagt 878 assistansberättigade. För assistansberättigade med schablon hos anordnare i undersökningen är den genomsnittliga lönekostnaden 245 kronor per timme eller 89 procent av 2013 års ersättning om 275 kronor. För egna arbetsgivare med schablon är motsvarande siffra 239 kronor per timme eller 87 procent av ersättningen. Den genomsnittliga OBkostnaden inklusive sociala avgifter är för respektive grupp 33 kronor och 32 kronor. Lönekostnaderna relateras i undersökningen till Försäkringskassans vägledning och utgångspunkter för beräkning av kostnader inom schablon för handläggning av ersättning vid förhöjt belopp (2003:6 Assistansersättning, version 12, s ). Uppgifterna om ersättningens fördelning på 87 procent för lönekostnader och 13 procent för övriga kostnader kommer ursprungligen från Försäkringskassans Allmänna Råd (RAR 2002:6 till 51 kap 11 SFB). I vägledningens exempelberäkningar för 2013 motsvarar detta 239 kronor per timme för lönekostnader varav ca 21 kronor i OB och 36 kronor i övriga kostnader. Nedan tillämpas genomgående den förenklade benäm 3

4 ningen Försäkringskassans vägledning. Lönekostnaderna relateras vidare till beräkningar av ersättningen i betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningen för personlig assistans (SOU 2014:9). I undersökningen analyseras även konsekvenserna av utredningens känslighetsberäkningar för grundschablon och tilläggsschablon. De medverkande i undersökningen har även ombetts redovisa kommunfakturerade sjuklönekostnader. Dessa ligger genomsnittligen på 3,60 kronor per timme för assistansberättigade med schablon och 2,98 kronor per timme för assistansberättigade med förhöjt belopp, vilket är 0,94 respektive 0,32 kronor mer än den i utredningen beräknade sjuklönekostnaden. 4

5 2 URVAL Urvalet av assistansanordnare som tillfrågats har gjorts utifrån spridning i associationsform och målgrupp för verksamheten, storlek på verksamhet och geografi. Samtliga är medlemmar hos KFO. 10 av 16 tillfrågade assistansanordnare har svarat på undersökningen. Uppgifterna omfattar både assistansberättigade med schablon och assistansberättigade med förhöjt belopp. Undersökningen innehåller även uppgifter för 39 egna arbetsgivare med schablon. Bortfallet handlar genomgående om brist på resurser och tid hos de tillfrågade assistansanordnarna, då undersökningen genomförts under tid för bokslutsarbete. Sammantaget redovisas i undersökningen uppgifter för 878 assistansberättigade. De svarande har en geografisk spridning i landet och flera verksamheter ger service till assistansberättigade i hela landet. 5 av de 10 anordnare som deltar har kontor i Stockholm. Storleken på de svarande omfattar en spridning från egna arbetsgivare (39) och små aktiebolag (2) till medelstora aktiebolag (4) och medelstora till stora kooperativ (4). Flertalet verksamheter vänder sig till assistansberättigade ur hela personkretsen och undersökningen har god representation för alla personkretsar. Uppgifterna i undersökningen har kategoriserats i enlighet med tabellen på sidan 7. 3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Tillfrågade och medverkande i undersökningen har fått ett informationsbrev och en övergripande illustration över efterfrågade variabler (se bilaga 1 och 2) samt en rådatafil att fylla i. KFO har funnits tillgängliga på telefon och mejl för frågor. I förekommande fall har påminnelsemejl skickats ut. Variablerna har tagits fram i samråd med två rutinerade anordnare, varav en stor och en liten. Variablerna har även testats mot ekonomiansvariga hos ytterligare två anordnare. Analys av rådata har gjorts i samarbete med ett större kooperativ. Några vitala områden att undersöka och sammanställa utifrån rådata har varit: Lönekostnader per förbrukad assistanstimme. Obekväm arbetstid i kostnader per förbrukad assistanstimme. Obekväm arbetstid i procent av totaltiden. Kommunfakturerade sjuklönekostnader. 5

6 Lönekostnader motsvarar i rapporten den specifikation av löne och lönebikostnader som anges i Försäkringskassans vägledning (2003:6 Assistansersättning, version 12), det vill säga samtliga lönekostnader och kostnadsersättningar till anställda personliga assistenter, lagstadgade sociala avgifter, särskild löneskatt, premier för försäkringar, skattepliktiga förmåner och andra liknande ersättningar och kostnader (s 188). I rapporten tillämpas begreppet övrig lön för att särskilja de lönekostnader som tillkommer utöver grundlön, OB och lönebikostnader per utförd assistanstimme. Övrig lön omfattar här bland annat ersättning för arbetsledning som utförs av en personlig assistent hos den assistansberättigade, lön vid introduktioner, lön i samband med utbildning, lön vid personalmöten, lön vid uppsägning i samband med arbetsbefrielse, lön vid uppsägning i samband med den assistansberättigades sjukhusvistelse som inte berättigar till assistansersättning mm. Med övriga kostnader exklusive administration avses utbildningskostnader, personaloch arbetsmiljökostnader samt assistansomkostnader. 6

7 4 RESULTAT OCH ANALYS Analysen omfattar i undersökningen inkomna uppgifter för totalt 878 assistansberättigade. Materialet har strukturerats i enlighet med tabellen nedan (Kategori A E). Kategori B utgörs av assistansberättigade med schablon hos anordnare och innefattar uppgifter om total lönekostnad och OB kostnad per assistansberättigad. I kategori C exkluderas 112 assistansberättigade med schablon, då anordnaren för dessa inte redovisat kostnaderna nedbrutna på efterfrågade kostnadsslag. För kategori D som utgörs av egna arbetsgivare med schablon saknas uppgift om fördelning av OB tid och kommunfakturerad sjuklön. Antal assistansberättigade Typ av information Kategori Alla medverkande 878 * A Anordnare schablon 664 * B varav anordnare schablon 552 ** C med detaljerad information i underlaget Egna arbetsgivare schablon 39 * D Anordnare förhöjt belopp 175 ** E * Total lönekostnad personliga assistenter och separat OB kostnad. ** Total lönekostnad personliga assistenter, separat OB kostnad, övriga kostnader exklusive administration, fördelning av OB tid och fakturerad sjuklön. 4.1 Genomsnittlig lönekostnad Nedan visas genomsnittlig lönekostnad från undersökningen i jämförelse med uppgifter ur Försäkringskassans vägledning (2003:6, Assistansersättning, version 12) och utredarens (SOU 2014:9) uppfattning om ersättningens fördelning och möjlig justering. Lön* Kronor per timme 2013 KFO anordnare schablon (kategori B) 245* KFO egna arbetsgivare schablon (kategori D) 239* KFO anordnare förhöjt belopp (kategori E) 271* Försäkringskassans vägledning 239 SOU 2014:9 teoretisk modell 226 SOU 2014:9 justerad ersättning 220 * = lön och lönebikostnader, inkluderar alla lönekostnader för personliga assistenter (ej tjänstemannalöner) och däribland arbetsledarlön, introduktionslön, utbildningslön, uppsägningslön mm Nedan visas samma uppgifter i stapeldiagram. 7

8 280 kr 270 kr 260 kr 250 kr 240 kr 230 kr 220 kr 210 kr 200 kr 271 kr 245 kr 239 kr 239 kr 226 kr 220 kr Lön*, kronor per timme KFO anordnare schablon kategori B KFO egna arbetsgivare schablon kategori D KFO anordnare förhöjt belopp kategori E Försäkringskassans vägledning SOU 2014:9 teoretisk modell SOU 2014:9 justerad ersättning * = lön och lönebikostnader, inkluderar alla lönekostnader för personliga assistenter (ej tjänstemannalöner) och däribland arbetsledarlön, introduktionslön, utbildningslön, uppsägningslön mm För assistansberättigade med schablon hos anordnare i undersökningen belastas en assistanstimme med 1,09 timlöner. Det motsvarar ca 22 kronor inklusive sociala avgifter mm i lönekostnad per timme utöver lönekostnaden för arbetande assistent och utgör sannolikt en del av den stora skillnaden mellan lönekostnaderna i undersökningen och utredningens skattningar. Genomsnittliga kostnader för OB i undersökningen skiljer sig med upp emot 9 kronor inklusive sociala avgifter mm (se vidare avsnitt 5.3) från riktlinjer och utredning, vilket också utgör en del i skillnaden mellan lönekostnaderna i undersökningen och utredningens skattningar. 4.2 Genomsnittlig lönekostnad med fördelning på kostnadsposter I bilden nedan visas de genomsnittliga lönekostnaderna för assistansberättigade med schablon hos anordnare (kategori C) och för assistansberättigade med förhöjt belopp hos anordnare (kategori E). Posten övrig lön utgörs inte av utförd assistans utan läggs ovanpå lönekostnaden för den tjänstgörande personliga assistenten. En utförd assistanstimme kostar för de här grupperna genomsnittligen 1,09 respektive 1,15 lönetimme. Genomsnittlig lönekostnad anordnare schablon (kategori C) Kronor per utförd assistanstimme 2013 Grundlön 128 Semesterlön 13 Ob ersättning 33 Övrig lön* 16 Sociala avgifter samt övriga lönebikostnader 56 Summa 245 *= introduktionslön, utbildningslön, arbetsledar /servicegarantarvoden, uppsägningslön mm 8

9 Genomsnittlig lönekostnad anordnare förhöjt belopp (kategori E) Kronor per utförd assistanstimme 2013 Grundlön 129 Semesterlön 16 Ob ersättning 38 Övrig lön* 27 Sociala avgifter samt övriga lönebikostnader 61 Summa 271 *= introduktionslön, utbildningslön, arbetsledar /servicegarantarvoden, uppsägningslön mm 4.3 Genomsnittlig OB kostnad KFO medlemmarnas genomsnittliga OB kostnader skiljer sig från uppgifter i Försäkringskassans vägledning och antaganden i SOU 2014:9. OB kostnad Kronor per timme 2013 KFO anordnare schablon (kategori C) 33 KFO egna arbetsgivare schablon (kategori D) 32 KFO anordnare förhöjt belopp (kategori E) 38 Försäkringskassans vägledning 21 SOU 2014:9 teoretisk modell 21* SOU 2014:9 förslag justerad ersättning 24* *= Uppgifterna från SOU 2014:9 har här räknats upp med 38,48 procent i arbetsgivaravgifter, tjänstepension och avtalsförsäkringar (SOU 2014:9, s 107). Spekulationer kring orsaker till undersökningens förhållandevis höga OB kostnader skulle kunna vara att undersökningsgruppen har en högre andel tid på OB tid, assistansberättigade med många assistanstimmar för vaken natt eller berättigade med mindre assistans dagtid. Samtidigt finns i undersökningen en god spridning mellan assistansberättigade med avseende på exempelvis antal beviljade och utförda timmar. 9

10 4.4 Genomsnittlig fördelning av OB tid I undersökningsgruppen har assistansberättigade med schablon hos anordnare (kategori C) i genomsnitt 45 procent av assistanstiden förlagd till OB tid natt, helg och storhelg. Motsvarande siffra för assistansberättigade med förhöjt belopp hos anordnare (kategori E) är 53 procent. 54% 52% 50% 48% 46% 44% 42% 45% 53% KFO anordnare schablon kategori C KFO anordnare förhöjt belopp kategori E 40% Genomsnittlig OB tid av total assistanstid i procent (natt, helg, storhelg) 4.5 OB kostnader jämfört med känslighetsberäkningar i SOU 2014:9 I utredningen finns tre känslighetsberäkningar med olika variabler enligt följande (se vidare SOU 2014:9, s 237): Känslighetsberäkning OB grundschablon OB tilläggsschablon OB tid i procent av den totala arbetstiden Stapeldiagrammen som följer visar exempel på assistansberättigade med en viss OBkostnad och OB tid, i jämförelse med utredningens känslighetsberäkningar. I cirkeldiagrammen grupperas assistansberättigade utifrån fördelningen av OB tid, vilket ger en förståelse för hur de påverkas av känslighetsberäkningen. 10

11 4.5.1 Assistansanvändare med schablonersättning I följande bild jämförs representativa exempel för assistansberättigade med schablon hos anordnare ur undersökningen med utredningens känslighetsberäkning 1 (19 kronor i grundschablon och 6 kronor i tilläggsschablon vid mer än 50 procent på OBtid). Exempelperson 1 har 37 procent av sin assistanstid på OB tid och får här täckning för sina kostnader i grundschablonen. Exempelperson 2 har 49 procent av sin assistanstid på OB tid, men får inte täckning i grundschablonen och kvalificerar inte heller för tilläggsschablonen, den höga OB kostnaden till trots. Här uppstår en kostnad på 6 kronor per timme som inte ersätts. 30 kr 25 kr 20 kr 15 kr 10 kr 19 kr 25 kr 19 kr 25 kr Utredningens beräkning 1 grundschablon Utredningens beräkning 1 med tilläggsschablon 6 kr, 50% OB tid Exempel person 1, 37% OB tid 5 kr Exempel person 2, 49% OB tid kr och tilläggsschablon Faktisk kostnad Av de assistansberättigade med schablon (kategori C) i undersökningen skulle 41 procent (226 personer) ha kostnader i spannet kronor som de inte skulle få täckning för. 31% 28% Assistansberättigade (kategori C) med 0 19 kr i OB kostnad Assistansberättigade (kategori C) med % i OB tid Assistansberättigade (kategori C) med mer än 50% i OB tid 41% 11

12 Nedan jämförs representativa exempel för assistansberättigade med schablon hos anordnare ur undersökningen med utredningens känslighetsberäkning 2 (19 kronor i grundschablon och 10 kronor i tilläggsschablon vid mer än 55 procent på OB tid). Exempelperson 1 har här 37 procent av sin assistanstid på OB tid och får här täckning för sina kostnader i grundschablonen. Exempelperson 2 har 54 procent av sin assistanstid, får inte täckning i grundschablonen och kvalificerar inte heller för tilläggsschablon. Här uppstår en merkostnad på 9 kronor per timme. 35 kr 30 kr 29 kr 28 kr Utredningens beräkning 2 grundschablon 25 kr 20 kr 15 kr 10 kr 19 kr 19 kr Utredningens beräkning 2 med tilläggsschablon 10 kr, 55% OBtid Exempel person 1, 37% OB tid 5 kr kr och tilläggsschablon Faktisk kostnad Exempel person 2, 54% OB tid Av de assistansberättigade med schablon (kategori C) i undersökningen skulle drygt 50 procent (276 personer) ha kostnader i spannet kronor som de inte skulle bli ersatta för. 21% 28% Assistansberättigade (kategori C) med 0 19 kr i OB kostnad Assistansberättigade (kategori C) med % i OB tid Assistansberättigade (kategori C) med mer än 55 % i OB tid 51% 12

13 Nedan jämförs representativa exempel för assistansberättigade med schablon hos anordnare ur undersökningen med utredningens känslighetsberäkning 3 (16 kronor i grundschablon och 8 kronor i tilläggsschablon vid mer än 45 % av assistanstiden på OB tid). Exempelperson 1 som har 29 procent av sin assistanstid på OB tid får här täckning för sina kostnader i grundschablonen. Exempelperson 2 som har 44 procent av sin assistanstid på OB tid får inte täckning i grundschablonen och kvalificerar inte heller för förhöjt belopp. Här uppstår en oersatt kostnad på 6 kronor per timme. 30 kr 25 kr 20 kr 15 kr 16 kr 24 kr 16 kr 22 kr Utredningens beräkning 3 grundschablon Utredningens beräkning 3 med tilläggsschablon 8 kr, 45% OB tid 10 kr Exempel person 1, 29% OB tid 5 kr kr och tilläggsschablon Faktisk kostnad Exempel person 2, 44% OB tid Av de assistansberättigade med schablon (kategori C) i undersökningen skulle ca 50 procent (276 personer) ha kostnader i spannet 16 och 24 kronor per timme, som de inte skulle bli ersatta för. 11% 38% 51% Assistansberättigade (kategori C) med 0 16 kr i OB kostnad Assistansberättigade (kategori C) med % i OB tid Assistansberättigade (kategori C) med mer än 45 % i OB tid 13

14 4.5.2 Assistansanvändare med förhöjt belopp Nedan jämförs representativa exempel för assistansberättigade med förhöjt belopp hos anordnare ur undersökningen med utredningens känslighetsberäkning 1(19 kronor i grundschablon och 6 kronor i tilläggsschablon vid mer än 50 procent på OB tid). Observera att exempelpersonerna med förhöjt belopp kan vara beviljade förhöjt belopp av andra anledningar än OB tid på mer än 50 procent. Exempelperson 1 får med 37 procent OB tid här knapp täckning för sina kostnader i grundschablonen. Exempelperson 2 får inte täckning i grundschablonen och kvalificerar inte heller för förhöjt belopp på grund av att OB tiden utgör 49 procent av den totala assistanstiden. Här uppstår en ofinansierad merkostnad på 5 kronor per timme. 30 kr 25 kr 20 kr 15 kr 19 kr 25 kr 19 kr 24 kr Utredningens beräkning 1 grundschablon Utredningens beräkning 1 med tilläggsschablon 6 kr, 50% OB tid 10 kr Exempel person 1, 37% OB tid 5 kr kr och tilläggsschablon Faktisk kostnad Exempel person 2, 49% OB tid Ca 26 procent (46 personer) av assistansberättigade i kategori E skulle ha merkostnader i spannet mellan 19 och 24 kronor per timme, som de inte skulle bli ersatta för. 4% 70% 26% Assistansberättigade (kategori E) med 0 19 kr i OB kostnad Assistansberättigade (kategori E) med % i OB tid Assistansberättigade (kategori E) med mer än 50% i OB tid 14

15 Nedan jämförs representativa exempel för assistansberättigade med förhöjt belopp hos anordnare ur undersökningen med utredningens känslighetsberäkning 2 (19 kronor i grundschablon och 10 kronor i tilläggsschablon vid mer än 55 procent på OB tid). Exempelperson 1 med 37 procent av assistanstiden på OB tid får här knapp täckning för sina kostnader i grundschablonen. Exempelperson 2 får inte täckning i grundschablonen och kvalificerar inte heller för förhöjt belopp på grund av att OBtiden utgör 54 procent av den totala assistanstiden. Här uppstår en kostnad på 7 kronor per timme som inte ersätts. 35 kr 30 kr 29 kr 27 kr Utredningens beräkning 2 grundschablon 25 kr 20 kr 15 kr 10 kr 19 kr 19 kr Utredningens beräkning 2 med tilläggsschablon 10 kr, 55% OBtid Exempel person 1, 37% OB tid 5 kr kr och tilläggsschablon Faktisk kostnad Exempel person 2, 54% OB tid Ca 53 procent (93 personer) av assistansberättigade i kategori E skulle ha merkostnader i spannet mellan 19 och 29 kronor per timme, som de inte skulle bli ersatta för. 4% 43% 53% Assistansberättigade (kategori E) med 0 19 kr i OB kostnad Assistansberättigade (kategori E) med % i OB tid Assistansberättigade (kategori E) med mer än 55 % i OB tid 15

16 Nedan jämförs representativa exempel för assistansberättigade med förhöjt belopp hos anordnare ur undersökningen med utredningens känslighetsberäkning 3 (16 kronor i grundschablon och 8 kronor i tilläggsschablon vid mer än 45 % av assistanstiden på OB tid). Exempelperson 1 med 32 procent assistanstid på OB tid får här knapp täckning för sina kostnader i grundschablonen. Exempelperson 2 får inte täckning i grundschablonen och kvalificerar inte heller för tilläggsschablon på grund av att OB tiden utgör 44 procent av den totala assistanstiden. Här uppstår en merkostnad på 5 kronor per timme. 30 kr 25 kr 20 kr 15 kr 16 kr 24 kr 16 kr 22 kr Utredningens beräkning 3 grundschablon Utredningens beräkning 3 med tilläggsschablon 8 kr, 45% OB tid 10 kr Exempel person 1, 32% OB tid 5 kr kr och tilläggsschablon Faktisk kostnad Exempel person 2, 45% OB tid I det här alternativet skulle ca 87 procent (152 personer) av de assistansberättigade i kategori E kvalificera sig för tilläggsschablon. Samtidigt noteras åter att 38 procent av de assistansberättigade med schablon i kategori C inte skulle få täckning för sina kostnader om grundschablonen innehöll 16 kronor per timme för OB. 1% 12% Assistansberättigade (kategori E) med 0 16 kr i OB kostnad Assistansberättigade (kategori E) med % i OB tid Assistansberättigade (kategori E) med mer än 45 % i OB tid 87% 16

17 4.5.3 Sammanfattning Exemplen visar att undersökningsgruppens genomsnittliga OB kostnader till stora delar inte skulle kompenseras av grundschablonen i känslighetsberäkningarna. Assistansberättigade med schablon i undersökningen kompenseras i största utsträckning av känslighetsberäkning 1 och assistansberättigade med förhöjt belopp i största utsträckning av känslighetsberäkning 3. Utredningens känslighetsberäkning 2, som får störst negativa konsekvenser för båda grupper, är den enda varianten som ger en kostnadsbesparing för staten (SOU 2014:9, s 237). 4.6 Övriga kostnader exklusive administration Bilden nedan visar övriga kostnader (utöver lön), exklusive administration för assistansberättigade med schablon hos anordnare (kategori C), egna arbetsgivare med schablon (kategori D) och assistansberättigade med förhöjt belopp hos anordnare (kategori E). Kostnaderna utgörs av utbildningskostnader, personal och arbetsmiljökostnader samt assistansomkostnader och är inte anmärkningsvärda i något särskilt avseende Anordnare schablon Egna arbetsgivare schablon Anordnare förhöjt timbelopp Övriga kostnader* exkl administration, kronor per timme * kostnader för utbildning, personal och arbetsmiljö samt assistansomkostnader 4.7 Lön och övriga kostnader I undersökningen hanteras övriga kostnader endast utifrån variablerna utbildning, arbetsmiljö, personalomkostnader samt assistansomkostnader. Administrationskostnader efterfrågas inte. Med anledning, både av Försäkringskassans allmänna råd om fördelningen av ersättningen på 87 respektive 13 procent för lön respektive övriga kostnader och utredningens beskrivning av förhållandet som 82 respektive 18 procent, är det av intresse att notera vad som återstår av ersättningen upp till schablon. 17

18 Nedan summeras lönekostnader i undersökningen med övriga kostnader exklusive administration. Kvarstår upp till schablon för assistansberättigade med schablon hos anordnare ca 23 kronor per timme ( kronor per timme) eller 8 procent och för egna arbetsgivare med schablon ca 26 kronor per timme ( kronor per timme) eller 9 procent som ska gå till administration, det vill säga alla andra kostnader förknippade med utförandet av assistansen så som IT, lokaler, administrativa system, tjänstemannalöner mm. Kronor per timme 2013 KFO anordnare schablon (kategori C) KFO egna arbetsgivare schablon (Kategori D) KFO anordnare förhöjt belopp (kategori E) Lön* Övriga kostnader exklusive administration** Summa * = lön och lönebikostnader, inkluderar alla lönekostnader för personliga assistenter (ej tjänstemannalöner) och däribland arbetsledarlön, introduktionslön, utbildningslön, uppsägningslön mm ** kostnader för utbildning, personal och arbetsmiljö samt assistansomkostnader Bilden nedan innehåller faktiska lönekostnader ur undersökningen och en uppräkning för övriga kostnader upp till schablon i jämförelse med riktlinjer och utredning. Den åskådliggör framförallt att lönekostnaden inte överensstämmer med den bild som ges i utredningen och att förhållandet mellan lön och övriga kostnader inte överensstämmer med den teoretiska modell som anges i utredningen. För anordnare med schablon i undersökningen är förhållandet 89 respektive 11 procent och för egna arbetsgivare är det 87 respektive 13 procent. Kronor per timme 2013 KFO anordnare med schablon (kategori B) KFO egna arbetsgivare Schablon (kategori D) Försäkringskassans vägledning SOU 2014:9 teoretisk modell Lön 245* 239* Övriga 30** 36** Summa SOU 2014:9 förslag justerad ersättning *faktiska kostnader = lön och lönebikostnader, inkluderar alla lönekostnader för personliga assistenter (ej tjänstemannalöner) och däribland arbetsledarlön, introduktionslön, utbildningslön, uppsägningslön mm **= rest upp till schablon 275 kronor (2013). 18

19 4.8 Sjuklön Eftersom ersättning för sjuklönekostnader kan komma att föras in schablonersättningen, efterfrågades KFO medlemmarnas kommunfakturerade sjuklönekostnader för 2013 utslaget på årets utförda assistanstimmar. Observera att uppgifterna inte omfattar egna arbetsgivare, där uppgiften saknas i underlaget. Kronor per utförd assistanstimme KFO anordnare schablon (kategori B) KFO anordnare förhöjt belopp (kategori E) SOU 2014:9 Sjuklön 3,60 2,98 2,66 Skulle ersättning för sjuklönekostnader lyftas in i schablonen för 2015 kan KFO notera att kostnadsläget tycks vara högre än vad som anges i SOU 2014: Slutsatser KFOs medlemmar i undersökningen har jämförelseår 2013 betydligt högre lönekostnader än vad som har beräknats i SOU 2014:9. För assistansberättigade med schablon hos anordnare är kostnaden 245 kronor per timme att jämföra med utredningens justerade 220 kronor per timme. Med utgångspunkt i kostnadsläget för 2013 och uppräkning för 2014 och 2015 med kollektivavtalade lönejusteringar för lönedelen och KPI för övriga kostnader, bör ersättningen 2015 justeras till 288 kronor per timme. Utredningen innehåller lite empiriskt material och flertalet beräkningar utgörs av skattningar. Alla lönekostnader i samband med utförandet av personlig assistans tycks inte heller vara medtagna. En utförd assistanstimme kostar hos anordnare 1,09 lönetimme. Vidare har avvikelser i prognos och lönekostnadsutvecklingen inte räknats av i samband med den årliga uppräkningen av schablonen, utan flyttats till delen för övriga kostnader vilket kommit att leda till en uppfattning om att lönekostnaderna utgör 83 procent och övriga kostnader 17 procent av schablonen. Lönekostnaden hos anordnare i KFOs undersökning motsvarar 89 procent av schablonen. KFOs slutsats är att det är av största vikt att regeringen informerar sig om det faktiska kostnadsläget hos anordnare innan några avgörande justeringar i ersättningsnivå och modell görs. 19

20 De medverkande i undersökningen redovisar högre genomsnittlig OB kostnad än vad både utredningen och dagens modell för ersättning förutsätter. Assistansberättigade med schablon hos anordnare har i genomsnitt en OB kostnad på 24 kronor exklusive sociala avgifter med mera per timme att jämföra med utredningens 17 kronor per timme. En stor del assistansberättigade i undersökningen skulle med de ersättningsnivåer som utredaren använder i sin analys inte heller få täckning för sina kostnader i modellen för grundschablon och tilläggsschablon för OB. Den känslighetsberäkning i utredningen som ger flest negativa konsekvenser för anordnarna tycks vara den enda som skulle vara kostnadsbesparande för staten. Kommunfakturerade sjuklönekostnader ligger högre än utredningens beräknade sjuklönekostnad på 2,66 kronor, i genomsnitt på 3,60 kronor per timme för assistansberättigade med schablon och 2,98 kronor per timme för assistansberättigade med förhöjt belopp. Skulle ersättning för sjuklönekostnad räknas med i schablonen bör kostnaderna först utredas närmare. 20

21 5 BILAGOR 5.1 Bilaga 1 Brev till medlemmar Undersökning av kostnader för personlig assistans Utredningen Översyn av ersättning för personlig assistans (Dir 2013:34) - se vidare - offentliggörs den 21 februari Det är högst troligt att utredningen presenterar en modell och ett kostnadsresonemang som till delar inte kommer att överensstämma med den faktiska situationen för assistansberättigade och assistansanordnare. Det är också troligt att utredningen sammantaget med flera tidigare rapporter leder till en sänkning av schablonen och det förhöjda beloppet. Underlaget i utredningen Översyn av ersättning för personlig assistans (Dir 2013:34) är hämtat bland annat från arbetsgivarorganisationernas lönestatistik och ett antal typexempel på assistansberättigade. Vi kan iaktta flera brister i både förfrågningsunderlag och analys. Det betyder att utredningen knappast kan ha förståelse för den verkliga kostnadsbilden hos verksamheter med höga ambitioner kring självbestämmandet, möjligheterna att leva ett aktivt liv som andra samt kring utbildning och arbetsledning. Mångfalden och valfriheten för de assistansberättigade förutsätter också att små verksamheter som inte har förutsättningar för interna försäkringslösningar kan förutse att intäkterna ska täcka kostnaderna på individnivå. KFO här för avsikt att göra en undersökning av kostnaderna för den personliga assistansen hos några större, medelstora och mindre anordnare. Målet är att samla en representation motsvarande ca 7-10% av de assistansberättigade. Medverkande i undersökningen ombeds att försöka registrera alla assistansberättigade i verksamheten eller så stor och bred grupp som möjligt. I medföljande excelunderlag finns under förklaringar och exempel vilka data som ska registreras och hur det ska göras. All data registreras sedan på individnivå under fliken rådata. Ditt företag/kooperativ får med mailet en bokstav, exempelvis A, som ska ligga med i registreringen på kund/brukarnivå exempelvis A1, A2 etc. Materialet mailas till Sista datum för inlämnade är Jag vill göra er observanta på ett frukostseminarium som Assistansanordnarna och KFO arrangerar 4 mars Klara Södra kyrkogata 1, bv, där Agneta Rönn presenterar utredningen. Anmälan senast 20 februari till Med anledning av seminariet är allt material från undersökningen som inkommer före 3 mars av värde, då det förhoppningsvis kan ge oss en första bild att referera till. På KFO-dagarna mars finns ytterligare en möjlighet att höra Agneta Rönn presentera utredningen. Hör av er med frågor! Hanna Kauppi projektledare intressepolitik och personlig assistans, KFO mobil:

KFOs remissvar på betänkandet Förändrad Assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

KFOs remissvar på betänkandet Förändrad Assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) S2014/1703/FST Enheten för familj och socialtjänst Inger Laudon Socialdepartementet 103 33 Stockholm KFOs remissvar på betänkandet Förändrad Assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Läs mer

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, är ett kooperativ av personer

Läs mer

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Çrona Lön LSS. Handbok Copyright DataVara AB

Çrona Lön LSS. Handbok Copyright DataVara AB V Çrona Lön LSS Handbok Copyright DataVara AB Handbok Leif Davidson Lena Kragelund, Björn Dahlin Produktutveckling Morgan Klebom Hans Bäcklund, Thomas Palm Christian Elber, Patrik Ekman Leif Davidson,

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen

Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen REGERINGSUPPDRAG 1 (81) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen Postadress Besöksadress Telefonnummer Telefaxnummer E-postadress

Läs mer

Rapport 2012:12. Assistansmarknaden. En analys av timschablonen

Rapport 2012:12. Assistansmarknaden. En analys av timschablonen Rapport 2012:12 Assistansmarknaden En analys av timschablonen Rapport 2012:12 Assistansmarknaden En analys av timschablonen En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2012 Rapporten

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

ANALYSERAR 2001:3. Resurser för att leva som andra. en analys av kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen

ANALYSERAR 2001:3. Resurser för att leva som andra. en analys av kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen ANALYSERAR 2001:3 Resurser för att leva som andra en analys av kostnadsutvecklingen inom assistansersättningen I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av

Läs mer

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25 Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun PM Gunnar Uhlin 2012-10-25 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 METOD... 3 1.4 DEFINITIONER... 4 2 LSS PERSONSTÖD... 5

Läs mer

Företagens kostnader för 3:12-reglerna

Företagens kostnader för 3:12-reglerna Företagens kostnader för 3:12-reglerna Augusti 2007 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund...3 Metod...5 Studiens upplägg...6 Företagens hantering av 3:12-reglerna...7 Studiens resultat...9 Kostnader

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

* Skatteverket SLUTRAPPORT Johan Södersten Datum Dnr 010-574 36 05 2012-11-15 410 766518-12/1211

* Skatteverket SLUTRAPPORT Johan Södersten Datum Dnr 010-574 36 05 2012-11-15 410 766518-12/1211 Dnr 410 766518-12/1211 1(25) Assistansersättning, pilotutredningar Skatteverket har gjort ett antal pilotutredningar av bolag som anordnar personlig assistans. Utredningarna visar på omfattande felaktigheter.

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter

Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter AD 1638/2012 Kartläggning av företags uppgiftslämnande till 14 myndigheter N2012/311/ENT Slutrapport Datum: 2013-11-29 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Ljungmark Åfeldt Mattias Ekhem Jimmy Everitt Viktoria

Läs mer

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1

Lön. Semester. Pension. Avtal. Handledning Personalkostnader. Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 Semester Lön Pension s g Avtal Handledning Personalkostnader Redovisning av olika personalkostnader i statliga myndigheter 2015:1 ESV:s handledningar ska vara ett stöd vid tolkning av föreskrifter och

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 1, Februari 2015 Nyheter 2015 I detta cirkulär redogör vi för nyheter från 1 januari 2015. De nyheter som behandlas är 1) ändringar i diskrimineringslagen, 2) nytt högkostnadsskydd

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65?

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65? ANALYSERAR 2001:4 Vad får oss att arbeta fram till 65? I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings- och konferensverksamhet

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Rekrytering av nämndemän

Rekrytering av nämndemän 2015:3 Rekrytering av nämndemän Konsekvensanalys av förslaget om en fri kvot MISSIV DATUM DIARIENR 2015-02-05 2014/43-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1025/DOM Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER RAPPORT Energimarknadsinspektionen REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER - PILOTPROJEKT LÖPANDE KOSTNADER UPPDRAGSNUMMER 5464166 SLUTRAPPORT STOCKHOLM 2010-01-31 Sweco Energuide AB Utveckling & IT Ulf

Läs mer

Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga

Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga Ung novis eller gammal och vis? en kartläggning av kompetens hos personal som arbetar med myndighetsutövning för barn och unga Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är

Läs mer