Kostnader för personlig assistans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostnader för personlig assistans"

Transkript

1 Kostnader för personlig assistans En medlemsundersökning av 2013 års kostnader KFO För KFO, av Hanna Kauppi Arbetsgivarföreningen KFO Box 16355, Stockholm Besöksadress: Klara södra kyrkogata 1 Athene Arbetsgivarservice AB Org.nr Telefon E post: Hemsida: Org.nr Styrelsens säte: Stockholm

2 1 SAMMANFATTNING URVAL TILLVÄGAGÅNGSSÄTT RESULTAT OCH ANALYS GENOMSNITTLIG LÖNEKOSTNAD GENOMSNITTLIG LÖNEKOSTNAD MED FÖRDELNING PÅ KOSTNADSPOSTER GENOMSNITTLIG OB KOSTNAD GENOMSNITTLIG FÖRDELNING AV OB TID OB KOSTNADER JÄMFÖRT MED KÄNSLIGHETSBERÄKNINGAR I SOU 2014: Assistansanvändare med schablonersättning Assistansanvändare med förhöjt belopp Sammanfattning ÖVRIGA KOSTNADER EXKLUSIVE ADMINISTRATION LÖN OCH ÖVRIGA KOSTNADER SJUKLÖN SLUTSATSER BILAGOR BILAGA 1 BREV TILL MEDLEMMAR BILAGA 2 EFTERFRÅGADE UPPGIFTER

3 1 SAMMANFATTNING Arbetsgivarföreningen KFO har, med anledning av regeringens förändrade syn på den årliga justeringen av ersättningen för personlig assistans och den bild av kostnaderna som ges i betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningen för personlig assistans (SOU 2014:9) gjort en medlemsundersökning av kostnader för personlig assistans. Syftet med undersökningen är att jämföra dessa uppgifter med medlemmarnas verkliga kostnader samt att öka förståelsen för hur assistansersättningen används. En övergripande slutsats från undersökningen är att KFOs medlemmar i undersökningen har betydligt högre lönekostnader än vad som har beräknats i SOU 2014:9. Med utgångspunkt i kostnadsläget för 2013 samt en uppräkning för 2014 och 2015 med kollektivavtalade lönejusteringar, bör ersättningen enligt KFO för 2015 justeras till 288 kronor per timme. Likaså har medlemmarna högre OB kostnader än vad både utredningen och dagens modell för ersättning förutsätter. En annan slutsats är att en stor del assistansberättigade i undersökningen inte skulle få täckning för sina kostnader i modellen för grundschablon och tilläggsschablon med de ersättningsnivåer som utredaren använder i sin analys. Redovisade kostnader i undersökningen är hämtade från 2013, då schablonersättningen för personlig assistans var 275 kronor per timme. Undersökningen omfattar 10 assistansanordnare och 39 egna arbetsgivare, motsvarande sammanlagt 878 assistansberättigade. För assistansberättigade med schablon hos anordnare i undersökningen är den genomsnittliga lönekostnaden 245 kronor per timme eller 89 procent av 2013 års ersättning om 275 kronor. För egna arbetsgivare med schablon är motsvarande siffra 239 kronor per timme eller 87 procent av ersättningen. Den genomsnittliga OBkostnaden inklusive sociala avgifter är för respektive grupp 33 kronor och 32 kronor. Lönekostnaderna relateras i undersökningen till Försäkringskassans vägledning och utgångspunkter för beräkning av kostnader inom schablon för handläggning av ersättning vid förhöjt belopp (2003:6 Assistansersättning, version 12, s ). Uppgifterna om ersättningens fördelning på 87 procent för lönekostnader och 13 procent för övriga kostnader kommer ursprungligen från Försäkringskassans Allmänna Råd (RAR 2002:6 till 51 kap 11 SFB). I vägledningens exempelberäkningar för 2013 motsvarar detta 239 kronor per timme för lönekostnader varav ca 21 kronor i OB och 36 kronor i övriga kostnader. Nedan tillämpas genomgående den förenklade benäm 3

4 ningen Försäkringskassans vägledning. Lönekostnaderna relateras vidare till beräkningar av ersättningen i betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningen för personlig assistans (SOU 2014:9). I undersökningen analyseras även konsekvenserna av utredningens känslighetsberäkningar för grundschablon och tilläggsschablon. De medverkande i undersökningen har även ombetts redovisa kommunfakturerade sjuklönekostnader. Dessa ligger genomsnittligen på 3,60 kronor per timme för assistansberättigade med schablon och 2,98 kronor per timme för assistansberättigade med förhöjt belopp, vilket är 0,94 respektive 0,32 kronor mer än den i utredningen beräknade sjuklönekostnaden. 4

5 2 URVAL Urvalet av assistansanordnare som tillfrågats har gjorts utifrån spridning i associationsform och målgrupp för verksamheten, storlek på verksamhet och geografi. Samtliga är medlemmar hos KFO. 10 av 16 tillfrågade assistansanordnare har svarat på undersökningen. Uppgifterna omfattar både assistansberättigade med schablon och assistansberättigade med förhöjt belopp. Undersökningen innehåller även uppgifter för 39 egna arbetsgivare med schablon. Bortfallet handlar genomgående om brist på resurser och tid hos de tillfrågade assistansanordnarna, då undersökningen genomförts under tid för bokslutsarbete. Sammantaget redovisas i undersökningen uppgifter för 878 assistansberättigade. De svarande har en geografisk spridning i landet och flera verksamheter ger service till assistansberättigade i hela landet. 5 av de 10 anordnare som deltar har kontor i Stockholm. Storleken på de svarande omfattar en spridning från egna arbetsgivare (39) och små aktiebolag (2) till medelstora aktiebolag (4) och medelstora till stora kooperativ (4). Flertalet verksamheter vänder sig till assistansberättigade ur hela personkretsen och undersökningen har god representation för alla personkretsar. Uppgifterna i undersökningen har kategoriserats i enlighet med tabellen på sidan 7. 3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT Tillfrågade och medverkande i undersökningen har fått ett informationsbrev och en övergripande illustration över efterfrågade variabler (se bilaga 1 och 2) samt en rådatafil att fylla i. KFO har funnits tillgängliga på telefon och mejl för frågor. I förekommande fall har påminnelsemejl skickats ut. Variablerna har tagits fram i samråd med två rutinerade anordnare, varav en stor och en liten. Variablerna har även testats mot ekonomiansvariga hos ytterligare två anordnare. Analys av rådata har gjorts i samarbete med ett större kooperativ. Några vitala områden att undersöka och sammanställa utifrån rådata har varit: Lönekostnader per förbrukad assistanstimme. Obekväm arbetstid i kostnader per förbrukad assistanstimme. Obekväm arbetstid i procent av totaltiden. Kommunfakturerade sjuklönekostnader. 5

6 Lönekostnader motsvarar i rapporten den specifikation av löne och lönebikostnader som anges i Försäkringskassans vägledning (2003:6 Assistansersättning, version 12), det vill säga samtliga lönekostnader och kostnadsersättningar till anställda personliga assistenter, lagstadgade sociala avgifter, särskild löneskatt, premier för försäkringar, skattepliktiga förmåner och andra liknande ersättningar och kostnader (s 188). I rapporten tillämpas begreppet övrig lön för att särskilja de lönekostnader som tillkommer utöver grundlön, OB och lönebikostnader per utförd assistanstimme. Övrig lön omfattar här bland annat ersättning för arbetsledning som utförs av en personlig assistent hos den assistansberättigade, lön vid introduktioner, lön i samband med utbildning, lön vid personalmöten, lön vid uppsägning i samband med arbetsbefrielse, lön vid uppsägning i samband med den assistansberättigades sjukhusvistelse som inte berättigar till assistansersättning mm. Med övriga kostnader exklusive administration avses utbildningskostnader, personaloch arbetsmiljökostnader samt assistansomkostnader. 6

7 4 RESULTAT OCH ANALYS Analysen omfattar i undersökningen inkomna uppgifter för totalt 878 assistansberättigade. Materialet har strukturerats i enlighet med tabellen nedan (Kategori A E). Kategori B utgörs av assistansberättigade med schablon hos anordnare och innefattar uppgifter om total lönekostnad och OB kostnad per assistansberättigad. I kategori C exkluderas 112 assistansberättigade med schablon, då anordnaren för dessa inte redovisat kostnaderna nedbrutna på efterfrågade kostnadsslag. För kategori D som utgörs av egna arbetsgivare med schablon saknas uppgift om fördelning av OB tid och kommunfakturerad sjuklön. Antal assistansberättigade Typ av information Kategori Alla medverkande 878 * A Anordnare schablon 664 * B varav anordnare schablon 552 ** C med detaljerad information i underlaget Egna arbetsgivare schablon 39 * D Anordnare förhöjt belopp 175 ** E * Total lönekostnad personliga assistenter och separat OB kostnad. ** Total lönekostnad personliga assistenter, separat OB kostnad, övriga kostnader exklusive administration, fördelning av OB tid och fakturerad sjuklön. 4.1 Genomsnittlig lönekostnad Nedan visas genomsnittlig lönekostnad från undersökningen i jämförelse med uppgifter ur Försäkringskassans vägledning (2003:6, Assistansersättning, version 12) och utredarens (SOU 2014:9) uppfattning om ersättningens fördelning och möjlig justering. Lön* Kronor per timme 2013 KFO anordnare schablon (kategori B) 245* KFO egna arbetsgivare schablon (kategori D) 239* KFO anordnare förhöjt belopp (kategori E) 271* Försäkringskassans vägledning 239 SOU 2014:9 teoretisk modell 226 SOU 2014:9 justerad ersättning 220 * = lön och lönebikostnader, inkluderar alla lönekostnader för personliga assistenter (ej tjänstemannalöner) och däribland arbetsledarlön, introduktionslön, utbildningslön, uppsägningslön mm Nedan visas samma uppgifter i stapeldiagram. 7

8 280 kr 270 kr 260 kr 250 kr 240 kr 230 kr 220 kr 210 kr 200 kr 271 kr 245 kr 239 kr 239 kr 226 kr 220 kr Lön*, kronor per timme KFO anordnare schablon kategori B KFO egna arbetsgivare schablon kategori D KFO anordnare förhöjt belopp kategori E Försäkringskassans vägledning SOU 2014:9 teoretisk modell SOU 2014:9 justerad ersättning * = lön och lönebikostnader, inkluderar alla lönekostnader för personliga assistenter (ej tjänstemannalöner) och däribland arbetsledarlön, introduktionslön, utbildningslön, uppsägningslön mm För assistansberättigade med schablon hos anordnare i undersökningen belastas en assistanstimme med 1,09 timlöner. Det motsvarar ca 22 kronor inklusive sociala avgifter mm i lönekostnad per timme utöver lönekostnaden för arbetande assistent och utgör sannolikt en del av den stora skillnaden mellan lönekostnaderna i undersökningen och utredningens skattningar. Genomsnittliga kostnader för OB i undersökningen skiljer sig med upp emot 9 kronor inklusive sociala avgifter mm (se vidare avsnitt 5.3) från riktlinjer och utredning, vilket också utgör en del i skillnaden mellan lönekostnaderna i undersökningen och utredningens skattningar. 4.2 Genomsnittlig lönekostnad med fördelning på kostnadsposter I bilden nedan visas de genomsnittliga lönekostnaderna för assistansberättigade med schablon hos anordnare (kategori C) och för assistansberättigade med förhöjt belopp hos anordnare (kategori E). Posten övrig lön utgörs inte av utförd assistans utan läggs ovanpå lönekostnaden för den tjänstgörande personliga assistenten. En utförd assistanstimme kostar för de här grupperna genomsnittligen 1,09 respektive 1,15 lönetimme. Genomsnittlig lönekostnad anordnare schablon (kategori C) Kronor per utförd assistanstimme 2013 Grundlön 128 Semesterlön 13 Ob ersättning 33 Övrig lön* 16 Sociala avgifter samt övriga lönebikostnader 56 Summa 245 *= introduktionslön, utbildningslön, arbetsledar /servicegarantarvoden, uppsägningslön mm 8

9 Genomsnittlig lönekostnad anordnare förhöjt belopp (kategori E) Kronor per utförd assistanstimme 2013 Grundlön 129 Semesterlön 16 Ob ersättning 38 Övrig lön* 27 Sociala avgifter samt övriga lönebikostnader 61 Summa 271 *= introduktionslön, utbildningslön, arbetsledar /servicegarantarvoden, uppsägningslön mm 4.3 Genomsnittlig OB kostnad KFO medlemmarnas genomsnittliga OB kostnader skiljer sig från uppgifter i Försäkringskassans vägledning och antaganden i SOU 2014:9. OB kostnad Kronor per timme 2013 KFO anordnare schablon (kategori C) 33 KFO egna arbetsgivare schablon (kategori D) 32 KFO anordnare förhöjt belopp (kategori E) 38 Försäkringskassans vägledning 21 SOU 2014:9 teoretisk modell 21* SOU 2014:9 förslag justerad ersättning 24* *= Uppgifterna från SOU 2014:9 har här räknats upp med 38,48 procent i arbetsgivaravgifter, tjänstepension och avtalsförsäkringar (SOU 2014:9, s 107). Spekulationer kring orsaker till undersökningens förhållandevis höga OB kostnader skulle kunna vara att undersökningsgruppen har en högre andel tid på OB tid, assistansberättigade med många assistanstimmar för vaken natt eller berättigade med mindre assistans dagtid. Samtidigt finns i undersökningen en god spridning mellan assistansberättigade med avseende på exempelvis antal beviljade och utförda timmar. 9

10 4.4 Genomsnittlig fördelning av OB tid I undersökningsgruppen har assistansberättigade med schablon hos anordnare (kategori C) i genomsnitt 45 procent av assistanstiden förlagd till OB tid natt, helg och storhelg. Motsvarande siffra för assistansberättigade med förhöjt belopp hos anordnare (kategori E) är 53 procent. 54% 52% 50% 48% 46% 44% 42% 45% 53% KFO anordnare schablon kategori C KFO anordnare förhöjt belopp kategori E 40% Genomsnittlig OB tid av total assistanstid i procent (natt, helg, storhelg) 4.5 OB kostnader jämfört med känslighetsberäkningar i SOU 2014:9 I utredningen finns tre känslighetsberäkningar med olika variabler enligt följande (se vidare SOU 2014:9, s 237): Känslighetsberäkning OB grundschablon OB tilläggsschablon OB tid i procent av den totala arbetstiden Stapeldiagrammen som följer visar exempel på assistansberättigade med en viss OBkostnad och OB tid, i jämförelse med utredningens känslighetsberäkningar. I cirkeldiagrammen grupperas assistansberättigade utifrån fördelningen av OB tid, vilket ger en förståelse för hur de påverkas av känslighetsberäkningen. 10

11 4.5.1 Assistansanvändare med schablonersättning I följande bild jämförs representativa exempel för assistansberättigade med schablon hos anordnare ur undersökningen med utredningens känslighetsberäkning 1 (19 kronor i grundschablon och 6 kronor i tilläggsschablon vid mer än 50 procent på OBtid). Exempelperson 1 har 37 procent av sin assistanstid på OB tid och får här täckning för sina kostnader i grundschablonen. Exempelperson 2 har 49 procent av sin assistanstid på OB tid, men får inte täckning i grundschablonen och kvalificerar inte heller för tilläggsschablonen, den höga OB kostnaden till trots. Här uppstår en kostnad på 6 kronor per timme som inte ersätts. 30 kr 25 kr 20 kr 15 kr 10 kr 19 kr 25 kr 19 kr 25 kr Utredningens beräkning 1 grundschablon Utredningens beräkning 1 med tilläggsschablon 6 kr, 50% OB tid Exempel person 1, 37% OB tid 5 kr Exempel person 2, 49% OB tid kr och tilläggsschablon Faktisk kostnad Av de assistansberättigade med schablon (kategori C) i undersökningen skulle 41 procent (226 personer) ha kostnader i spannet kronor som de inte skulle få täckning för. 31% 28% Assistansberättigade (kategori C) med 0 19 kr i OB kostnad Assistansberättigade (kategori C) med % i OB tid Assistansberättigade (kategori C) med mer än 50% i OB tid 41% 11

12 Nedan jämförs representativa exempel för assistansberättigade med schablon hos anordnare ur undersökningen med utredningens känslighetsberäkning 2 (19 kronor i grundschablon och 10 kronor i tilläggsschablon vid mer än 55 procent på OB tid). Exempelperson 1 har här 37 procent av sin assistanstid på OB tid och får här täckning för sina kostnader i grundschablonen. Exempelperson 2 har 54 procent av sin assistanstid, får inte täckning i grundschablonen och kvalificerar inte heller för tilläggsschablon. Här uppstår en merkostnad på 9 kronor per timme. 35 kr 30 kr 29 kr 28 kr Utredningens beräkning 2 grundschablon 25 kr 20 kr 15 kr 10 kr 19 kr 19 kr Utredningens beräkning 2 med tilläggsschablon 10 kr, 55% OBtid Exempel person 1, 37% OB tid 5 kr kr och tilläggsschablon Faktisk kostnad Exempel person 2, 54% OB tid Av de assistansberättigade med schablon (kategori C) i undersökningen skulle drygt 50 procent (276 personer) ha kostnader i spannet kronor som de inte skulle bli ersatta för. 21% 28% Assistansberättigade (kategori C) med 0 19 kr i OB kostnad Assistansberättigade (kategori C) med % i OB tid Assistansberättigade (kategori C) med mer än 55 % i OB tid 51% 12

13 Nedan jämförs representativa exempel för assistansberättigade med schablon hos anordnare ur undersökningen med utredningens känslighetsberäkning 3 (16 kronor i grundschablon och 8 kronor i tilläggsschablon vid mer än 45 % av assistanstiden på OB tid). Exempelperson 1 som har 29 procent av sin assistanstid på OB tid får här täckning för sina kostnader i grundschablonen. Exempelperson 2 som har 44 procent av sin assistanstid på OB tid får inte täckning i grundschablonen och kvalificerar inte heller för förhöjt belopp. Här uppstår en oersatt kostnad på 6 kronor per timme. 30 kr 25 kr 20 kr 15 kr 16 kr 24 kr 16 kr 22 kr Utredningens beräkning 3 grundschablon Utredningens beräkning 3 med tilläggsschablon 8 kr, 45% OB tid 10 kr Exempel person 1, 29% OB tid 5 kr kr och tilläggsschablon Faktisk kostnad Exempel person 2, 44% OB tid Av de assistansberättigade med schablon (kategori C) i undersökningen skulle ca 50 procent (276 personer) ha kostnader i spannet 16 och 24 kronor per timme, som de inte skulle bli ersatta för. 11% 38% 51% Assistansberättigade (kategori C) med 0 16 kr i OB kostnad Assistansberättigade (kategori C) med % i OB tid Assistansberättigade (kategori C) med mer än 45 % i OB tid 13

14 4.5.2 Assistansanvändare med förhöjt belopp Nedan jämförs representativa exempel för assistansberättigade med förhöjt belopp hos anordnare ur undersökningen med utredningens känslighetsberäkning 1(19 kronor i grundschablon och 6 kronor i tilläggsschablon vid mer än 50 procent på OB tid). Observera att exempelpersonerna med förhöjt belopp kan vara beviljade förhöjt belopp av andra anledningar än OB tid på mer än 50 procent. Exempelperson 1 får med 37 procent OB tid här knapp täckning för sina kostnader i grundschablonen. Exempelperson 2 får inte täckning i grundschablonen och kvalificerar inte heller för förhöjt belopp på grund av att OB tiden utgör 49 procent av den totala assistanstiden. Här uppstår en ofinansierad merkostnad på 5 kronor per timme. 30 kr 25 kr 20 kr 15 kr 19 kr 25 kr 19 kr 24 kr Utredningens beräkning 1 grundschablon Utredningens beräkning 1 med tilläggsschablon 6 kr, 50% OB tid 10 kr Exempel person 1, 37% OB tid 5 kr kr och tilläggsschablon Faktisk kostnad Exempel person 2, 49% OB tid Ca 26 procent (46 personer) av assistansberättigade i kategori E skulle ha merkostnader i spannet mellan 19 och 24 kronor per timme, som de inte skulle bli ersatta för. 4% 70% 26% Assistansberättigade (kategori E) med 0 19 kr i OB kostnad Assistansberättigade (kategori E) med % i OB tid Assistansberättigade (kategori E) med mer än 50% i OB tid 14

15 Nedan jämförs representativa exempel för assistansberättigade med förhöjt belopp hos anordnare ur undersökningen med utredningens känslighetsberäkning 2 (19 kronor i grundschablon och 10 kronor i tilläggsschablon vid mer än 55 procent på OB tid). Exempelperson 1 med 37 procent av assistanstiden på OB tid får här knapp täckning för sina kostnader i grundschablonen. Exempelperson 2 får inte täckning i grundschablonen och kvalificerar inte heller för förhöjt belopp på grund av att OBtiden utgör 54 procent av den totala assistanstiden. Här uppstår en kostnad på 7 kronor per timme som inte ersätts. 35 kr 30 kr 29 kr 27 kr Utredningens beräkning 2 grundschablon 25 kr 20 kr 15 kr 10 kr 19 kr 19 kr Utredningens beräkning 2 med tilläggsschablon 10 kr, 55% OBtid Exempel person 1, 37% OB tid 5 kr kr och tilläggsschablon Faktisk kostnad Exempel person 2, 54% OB tid Ca 53 procent (93 personer) av assistansberättigade i kategori E skulle ha merkostnader i spannet mellan 19 och 29 kronor per timme, som de inte skulle bli ersatta för. 4% 43% 53% Assistansberättigade (kategori E) med 0 19 kr i OB kostnad Assistansberättigade (kategori E) med % i OB tid Assistansberättigade (kategori E) med mer än 55 % i OB tid 15

16 Nedan jämförs representativa exempel för assistansberättigade med förhöjt belopp hos anordnare ur undersökningen med utredningens känslighetsberäkning 3 (16 kronor i grundschablon och 8 kronor i tilläggsschablon vid mer än 45 % av assistanstiden på OB tid). Exempelperson 1 med 32 procent assistanstid på OB tid får här knapp täckning för sina kostnader i grundschablonen. Exempelperson 2 får inte täckning i grundschablonen och kvalificerar inte heller för tilläggsschablon på grund av att OB tiden utgör 44 procent av den totala assistanstiden. Här uppstår en merkostnad på 5 kronor per timme. 30 kr 25 kr 20 kr 15 kr 16 kr 24 kr 16 kr 22 kr Utredningens beräkning 3 grundschablon Utredningens beräkning 3 med tilläggsschablon 8 kr, 45% OB tid 10 kr Exempel person 1, 32% OB tid 5 kr kr och tilläggsschablon Faktisk kostnad Exempel person 2, 45% OB tid I det här alternativet skulle ca 87 procent (152 personer) av de assistansberättigade i kategori E kvalificera sig för tilläggsschablon. Samtidigt noteras åter att 38 procent av de assistansberättigade med schablon i kategori C inte skulle få täckning för sina kostnader om grundschablonen innehöll 16 kronor per timme för OB. 1% 12% Assistansberättigade (kategori E) med 0 16 kr i OB kostnad Assistansberättigade (kategori E) med % i OB tid Assistansberättigade (kategori E) med mer än 45 % i OB tid 87% 16

17 4.5.3 Sammanfattning Exemplen visar att undersökningsgruppens genomsnittliga OB kostnader till stora delar inte skulle kompenseras av grundschablonen i känslighetsberäkningarna. Assistansberättigade med schablon i undersökningen kompenseras i största utsträckning av känslighetsberäkning 1 och assistansberättigade med förhöjt belopp i största utsträckning av känslighetsberäkning 3. Utredningens känslighetsberäkning 2, som får störst negativa konsekvenser för båda grupper, är den enda varianten som ger en kostnadsbesparing för staten (SOU 2014:9, s 237). 4.6 Övriga kostnader exklusive administration Bilden nedan visar övriga kostnader (utöver lön), exklusive administration för assistansberättigade med schablon hos anordnare (kategori C), egna arbetsgivare med schablon (kategori D) och assistansberättigade med förhöjt belopp hos anordnare (kategori E). Kostnaderna utgörs av utbildningskostnader, personal och arbetsmiljökostnader samt assistansomkostnader och är inte anmärkningsvärda i något särskilt avseende Anordnare schablon Egna arbetsgivare schablon Anordnare förhöjt timbelopp Övriga kostnader* exkl administration, kronor per timme * kostnader för utbildning, personal och arbetsmiljö samt assistansomkostnader 4.7 Lön och övriga kostnader I undersökningen hanteras övriga kostnader endast utifrån variablerna utbildning, arbetsmiljö, personalomkostnader samt assistansomkostnader. Administrationskostnader efterfrågas inte. Med anledning, både av Försäkringskassans allmänna råd om fördelningen av ersättningen på 87 respektive 13 procent för lön respektive övriga kostnader och utredningens beskrivning av förhållandet som 82 respektive 18 procent, är det av intresse att notera vad som återstår av ersättningen upp till schablon. 17

18 Nedan summeras lönekostnader i undersökningen med övriga kostnader exklusive administration. Kvarstår upp till schablon för assistansberättigade med schablon hos anordnare ca 23 kronor per timme ( kronor per timme) eller 8 procent och för egna arbetsgivare med schablon ca 26 kronor per timme ( kronor per timme) eller 9 procent som ska gå till administration, det vill säga alla andra kostnader förknippade med utförandet av assistansen så som IT, lokaler, administrativa system, tjänstemannalöner mm. Kronor per timme 2013 KFO anordnare schablon (kategori C) KFO egna arbetsgivare schablon (Kategori D) KFO anordnare förhöjt belopp (kategori E) Lön* Övriga kostnader exklusive administration** Summa * = lön och lönebikostnader, inkluderar alla lönekostnader för personliga assistenter (ej tjänstemannalöner) och däribland arbetsledarlön, introduktionslön, utbildningslön, uppsägningslön mm ** kostnader för utbildning, personal och arbetsmiljö samt assistansomkostnader Bilden nedan innehåller faktiska lönekostnader ur undersökningen och en uppräkning för övriga kostnader upp till schablon i jämförelse med riktlinjer och utredning. Den åskådliggör framförallt att lönekostnaden inte överensstämmer med den bild som ges i utredningen och att förhållandet mellan lön och övriga kostnader inte överensstämmer med den teoretiska modell som anges i utredningen. För anordnare med schablon i undersökningen är förhållandet 89 respektive 11 procent och för egna arbetsgivare är det 87 respektive 13 procent. Kronor per timme 2013 KFO anordnare med schablon (kategori B) KFO egna arbetsgivare Schablon (kategori D) Försäkringskassans vägledning SOU 2014:9 teoretisk modell Lön 245* 239* Övriga 30** 36** Summa SOU 2014:9 förslag justerad ersättning *faktiska kostnader = lön och lönebikostnader, inkluderar alla lönekostnader för personliga assistenter (ej tjänstemannalöner) och däribland arbetsledarlön, introduktionslön, utbildningslön, uppsägningslön mm **= rest upp till schablon 275 kronor (2013). 18

19 4.8 Sjuklön Eftersom ersättning för sjuklönekostnader kan komma att föras in schablonersättningen, efterfrågades KFO medlemmarnas kommunfakturerade sjuklönekostnader för 2013 utslaget på årets utförda assistanstimmar. Observera att uppgifterna inte omfattar egna arbetsgivare, där uppgiften saknas i underlaget. Kronor per utförd assistanstimme KFO anordnare schablon (kategori B) KFO anordnare förhöjt belopp (kategori E) SOU 2014:9 Sjuklön 3,60 2,98 2,66 Skulle ersättning för sjuklönekostnader lyftas in i schablonen för 2015 kan KFO notera att kostnadsläget tycks vara högre än vad som anges i SOU 2014: Slutsatser KFOs medlemmar i undersökningen har jämförelseår 2013 betydligt högre lönekostnader än vad som har beräknats i SOU 2014:9. För assistansberättigade med schablon hos anordnare är kostnaden 245 kronor per timme att jämföra med utredningens justerade 220 kronor per timme. Med utgångspunkt i kostnadsläget för 2013 och uppräkning för 2014 och 2015 med kollektivavtalade lönejusteringar för lönedelen och KPI för övriga kostnader, bör ersättningen 2015 justeras till 288 kronor per timme. Utredningen innehåller lite empiriskt material och flertalet beräkningar utgörs av skattningar. Alla lönekostnader i samband med utförandet av personlig assistans tycks inte heller vara medtagna. En utförd assistanstimme kostar hos anordnare 1,09 lönetimme. Vidare har avvikelser i prognos och lönekostnadsutvecklingen inte räknats av i samband med den årliga uppräkningen av schablonen, utan flyttats till delen för övriga kostnader vilket kommit att leda till en uppfattning om att lönekostnaderna utgör 83 procent och övriga kostnader 17 procent av schablonen. Lönekostnaden hos anordnare i KFOs undersökning motsvarar 89 procent av schablonen. KFOs slutsats är att det är av största vikt att regeringen informerar sig om det faktiska kostnadsläget hos anordnare innan några avgörande justeringar i ersättningsnivå och modell görs. 19

20 De medverkande i undersökningen redovisar högre genomsnittlig OB kostnad än vad både utredningen och dagens modell för ersättning förutsätter. Assistansberättigade med schablon hos anordnare har i genomsnitt en OB kostnad på 24 kronor exklusive sociala avgifter med mera per timme att jämföra med utredningens 17 kronor per timme. En stor del assistansberättigade i undersökningen skulle med de ersättningsnivåer som utredaren använder i sin analys inte heller få täckning för sina kostnader i modellen för grundschablon och tilläggsschablon för OB. Den känslighetsberäkning i utredningen som ger flest negativa konsekvenser för anordnarna tycks vara den enda som skulle vara kostnadsbesparande för staten. Kommunfakturerade sjuklönekostnader ligger högre än utredningens beräknade sjuklönekostnad på 2,66 kronor, i genomsnitt på 3,60 kronor per timme för assistansberättigade med schablon och 2,98 kronor per timme för assistansberättigade med förhöjt belopp. Skulle ersättning för sjuklönekostnad räknas med i schablonen bör kostnaderna först utredas närmare. 20

21 5 BILAGOR 5.1 Bilaga 1 Brev till medlemmar Undersökning av kostnader för personlig assistans Utredningen Översyn av ersättning för personlig assistans (Dir 2013:34) - se vidare - offentliggörs den 21 februari Det är högst troligt att utredningen presenterar en modell och ett kostnadsresonemang som till delar inte kommer att överensstämma med den faktiska situationen för assistansberättigade och assistansanordnare. Det är också troligt att utredningen sammantaget med flera tidigare rapporter leder till en sänkning av schablonen och det förhöjda beloppet. Underlaget i utredningen Översyn av ersättning för personlig assistans (Dir 2013:34) är hämtat bland annat från arbetsgivarorganisationernas lönestatistik och ett antal typexempel på assistansberättigade. Vi kan iaktta flera brister i både förfrågningsunderlag och analys. Det betyder att utredningen knappast kan ha förståelse för den verkliga kostnadsbilden hos verksamheter med höga ambitioner kring självbestämmandet, möjligheterna att leva ett aktivt liv som andra samt kring utbildning och arbetsledning. Mångfalden och valfriheten för de assistansberättigade förutsätter också att små verksamheter som inte har förutsättningar för interna försäkringslösningar kan förutse att intäkterna ska täcka kostnaderna på individnivå. KFO här för avsikt att göra en undersökning av kostnaderna för den personliga assistansen hos några större, medelstora och mindre anordnare. Målet är att samla en representation motsvarande ca 7-10% av de assistansberättigade. Medverkande i undersökningen ombeds att försöka registrera alla assistansberättigade i verksamheten eller så stor och bred grupp som möjligt. I medföljande excelunderlag finns under förklaringar och exempel vilka data som ska registreras och hur det ska göras. All data registreras sedan på individnivå under fliken rådata. Ditt företag/kooperativ får med mailet en bokstav, exempelvis A, som ska ligga med i registreringen på kund/brukarnivå exempelvis A1, A2 etc. Materialet mailas till Sista datum för inlämnade är Jag vill göra er observanta på ett frukostseminarium som Assistansanordnarna och KFO arrangerar 4 mars Klara Södra kyrkogata 1, bv, där Agneta Rönn presenterar utredningen. Anmälan senast 20 februari till Med anledning av seminariet är allt material från undersökningen som inkommer före 3 mars av värde, då det förhoppningsvis kan ge oss en första bild att referera till. På KFO-dagarna mars finns ytterligare en möjlighet att höra Agneta Rönn presentera utredningen. Hör av er med frågor! Hanna Kauppi projektledare intressepolitik och personlig assistans, KFO mobil:

Synpunkter på ersättningen för personlig assistans

Synpunkter på ersättningen för personlig assistans Stockholm 11 juni 2014 Maria Larsson Statsråd Socialdepartementet 103 33 Stockholm Synpunkter på ersättningen för personlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO har drygt 500 medlemsföretag inom personlig

Läs mer

KFOs remissvar på betänkandet Förändrad Assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

KFOs remissvar på betänkandet Förändrad Assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) S2014/1703/FST Enheten för familj och socialtjänst Inger Laudon Socialdepartementet 103 33 Stockholm KFOs remissvar på betänkandet Förändrad Assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Läs mer

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS

Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Petra Sundström 2015-05-21 OSN-2015-0204 Omsorgsnämnden Ersättningsbelopp för personlig assistans enligt LSS Förslag till beslut Omsorgsnämnden föreslås

Läs mer

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Östersund 2009-01-30. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Östersund 2009-01-30 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar till slutbetänkandet Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Sammanfattning

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

Avtal för personlig assistans

Avtal för personlig assistans Avtal för personlig assistans 1. Parter Företag Assistans ViKan AB, 556848-5873, och 2. Bakgrund nedan kallad uppdragsgivare. Uppdragsgivaren har enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Yttrande över betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9

Yttrande över betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9 1 Sundbyberg 25 juni 2014 Dnr: S2014/1703/FST Vår referens: Mikael Klein Mottagare: Socialdepartementet Yttrande över betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9)

Tjänsteskrivelse. Remiss från Socialdepartementet angående förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU:2014:9) Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2014-05-07-05-02 Handläggare Stig Persson Verksamhetscontroller stig.persson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Socialdepartementet angående förändrad

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Föreningen JAG Box 16145 103 23 Stockholm YTTRANDE 2014-06-24 Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) JAG en del av

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, är ett kooperativ av personer

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE AA Ombud Hanna Eriksson STIL Arenavägen 63 121 77 Johanneshov MOTPART Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun 824 80 Hudiksvall ÖVERKLAGADE

Läs mer

Kommunens ansvar vid sjukdom hos ordinarie personlig assistent Ersätter: 1997:164, 2005:2 Bilagor: Provexemplar fullmakt

Kommunens ansvar vid sjukdom hos ordinarie personlig assistent Ersätter: 1997:164, 2005:2 Bilagor: Provexemplar fullmakt Cirkulärnr: 2006:39 Diarienr: 2006/1608 Handläggare: Anna Ingmanson Avdelning: Vård och omsorg Sektion/Enhet: Vård och socialtjänst Datum: 2006-06-22 Mottagare: Handikappomsorg Äldreomsorg Individ och

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Förvaltningen för funktionshindrade

Förvaltningen för funktionshindrade 2011-06-17 En trygg personlig assistans Förvaltningen för funktionshindrade Förvaltningen för funktionshindrade Box 34800 701 35 Örebro 019-21 10 00 1 Erbjudande om personlig assistans enligt LASS eller

Läs mer

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm den 24 april 2012 Yttrande över betänkandet (SOU 2012:6) Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Vi på Neurologiskt Handikappades Riksförbund,

Läs mer

Schablonbeloppet för personlig assistans 2015

Schablonbeloppet för personlig assistans 2015 http://www.vardforetagarna.se/web/hem_3.aspx Datum 2014-03-28 KSÅ Vår referens Maria Larsson Statsråd Socialdepartementet 103 33 Stockholm Schablonbeloppet för personlig assistans 2015 Bransch Personlig

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9

Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9 REMISSVAR 1 (10) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet, SOU 2014:9 Försäkringskassan lämnar i det följande sina synpunkter på

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Assistansersättning vid sjukhusvistelse

Assistansersättning vid sjukhusvistelse SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (12) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Assistansersättning vid sjukhusvistelse Sammanfattning Försäkringskassan har i den första s.k. antikrångelkatalogen föreslagit regeringen

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Personliga assistenter - Köp av tjänster

Personliga assistenter - Köp av tjänster Revisionsrapport Personliga assistenter - Köp av tjänster Östersunds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål 2 2.3 Avgränsning 3 2.4

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO)

Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Härmed utfäster sig undertecknad att min/vår verksamhet. ska följa och arbeta efter IfAs regler för IfA-godkännade 1 (IfA Löfte) Jag är egen arbetsgivare (kräver ej tillstånd från IVO) Vi är en mindre

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Förändringar i assistansersättningen. IfA informerar dig som är assistansanvändare

Förändringar i assistansersättningen. IfA informerar dig som är assistansanvändare Förändringar i assistansersättningen IfA informerar dig som är assistansanvändare Vad förändras av regeringens proposition? I regeringens proposition 2007/08:61 Kostnader för personlig assistans föreslås

Läs mer

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna av socialnämnden 2004-06-16 110, dnr 04/SN 0102 Tillägg: Riktlinjer för kostnadsersättning för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna

Läs mer

IfA-godkännande OP Assistans 2014

IfA-godkännande OP Assistans 2014 IfA-godkännande OP Assistans 24 Q. Får du stöd med att fylla i enkäten? Frågorna i enkäten vänder sig till dig som assistansberättigad. Om du behöver någon annans stöd för att svara på dem så svarar du

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Förslag till beslut att godkänna bif yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV 1(1) 2014-04-07 LJ 2014/434. Förvaltningsnamn Avsändare

Förslag till beslut att godkänna bif yttrande som svar till Socialdepartementet. MISSIV 1(1) 2014-04-07 LJ 2014/434. Förvaltningsnamn Avsändare MISSIV 1(1) 2014-04-07 LJ 2014/434 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Betänkandet Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet SOU 2014:9 S2014/1703/FST Landstinget i Jönköpings

Läs mer

Förändrad assistansersättning

Förändrad assistansersättning Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet Betänkande av Assistansersättningsutredningen Stockholm 2014 SOU 2014:9 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST

17 april 2012. Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST 17 april 2012 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Dnr S2012/1273/FST FSS yttrande till Socialdepartementet över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Sammanfattning

Läs mer

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr.

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr. AVTAL för personlig assistans mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn Adress Org.nr pers.nr Telefon legal företrädare (ifylls i förekommande fall) namn adress nedan kallad anordnaren och uppdragsgivaren,

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Organisera assistansen

Organisera assistansen Organisera assistansen Roller och ansvarsområden Sedan assistansreformen genomfördes har den personliga assistansen präglats av en mycket hög uppskattning bland de assistansberättigade. Allt tyder också

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen

Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en mer rättssäker hantering av assistansersättningen Regeringsbeslut II:1 2014-01-16 S2013/3515/FST S2014/398/FST (delvis) Socialdepartementet Försäkringskassan 103 51 Stockholm Uppdrag att redovisa åtgärder för att säkerställa en bättre kontroll och en

Läs mer

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25

Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun. Gunnar Uhlin 2012-10-25 Utredning av LSS Personstöd Danderyds kommun PM Gunnar Uhlin 2012-10-25 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 METOD... 3 1.4 DEFINITIONER... 4 2 LSS PERSONSTÖD... 5

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Unga Örnar Avtal 1/10 2012 30/9 2013 KOLLEKTIVAVTAL mellan ARBETSGIVARFÖRENINGEN

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Förändringar i LSS gällande assistansersättning

Förändringar i LSS gällande assistansersättning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Laila Andersson 2013-06-04 SN 2013/0304 0480-453845 Socialnämnden Förändringar i LSS gällande assistansersättning Förslag till beslut Socialnämnden ger

Läs mer

Rapportering till Collectum

Rapportering till Collectum Rapportering till Collectum Tjänstepensionen ITP kompletterar det pensionsskydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Parterna enades om ett

Läs mer

Granskning av intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS

Granskning av intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS Revisionsrapport 2015:3 Genomförd på uppdrag av revisorerna 25 augusti 2015 Granskning av intern kontroll av ersättning för personlig assistans enligt LSS På uppdrag av revisorerna i Västerås stad Innehåll

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:61

Regeringens proposition 2007/08:61 Regeringens proposition 2007/08:61 Kostnader för personlig assistans Prop. 2007/08:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 februari 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Kommunernas kostnader för assistansverksamhet

Kommunernas kostnader för assistansverksamhet isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:23 Kommunernas kostnader för assistansverksamhet sf Rapport 2014:23 Kommunernas kostnader för assistansverksamhet En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Du och den anordnare som du har avtal med kommer överens om vem av er som ska skicka räkningen och tidsredovisningarna till Försäkringskassan.

Du och den anordnare som du har avtal med kommer överens om vem av er som ska skicka räkningen och tidsredovisningarna till Försäkringskassan. Information om hur du fyller i blanketten Räkning Assistansersättning (FK3057) Använd alltid den senaste versionen av blanketten så att den kan skannas in i vårt elektroniska ärendehanteringssystem. Annars

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST)

Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) 1(5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) (S2012/1273/FST) Kronofogdemyndigheten (KFM), som har till uppgift att verkställa beslut

Läs mer

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77)

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77) Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Slutbetänkande av (SOU 2008:77) uppdrag och sammansättning Parlamentarisk kommitté med ledamöter från

Läs mer

Çrona Rapportera LSS

Çrona Rapportera LSS Çrona Rapportera LSS DataVara AB har specialiserat sig på att utveckla programvaror för personaladministration. Bland produkterna finner du löneprogram, tid- och reseräkningsprogram samt personaldokument.

Läs mer

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att

Instruktioner. Vad ska redovisas? Vilka ska ingå i löneredovisningen? Vilka ska inte ingå i löneredovisningen? Tänk på att Instruktioner Konjunkturstatistik, löner för privat sektor Vad ska redovisas? Statistikrapporteringen ska ske summerat för hela företaget/ angivna arbetsställen varje månad. Redovisningsindelningen framgår

Läs mer

Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen

Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen REGERINGSUPPDRAG 1 (81) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att se över regleringen av timbeloppet för den statliga assistansersättningen Postadress Besöksadress Telefonnummer Telefaxnummer E-postadress

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader

Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av Högkostnadsskyddet mot sjuklönekostnader Bakgrund Den nya förmånen Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader trädde i kraft den 1 juli 2010. Högkostnadsskyddet

Läs mer

Çrona Lön LSS. Handbok Copyright DataVara AB

Çrona Lön LSS. Handbok Copyright DataVara AB V Çrona Lön LSS Handbok Copyright DataVara AB Handbok Leif Davidson Lena Kragelund, Björn Dahlin Produktutveckling Morgan Klebom Hans Bäcklund, Thomas Palm Christian Elber, Patrik Ekman Leif Davidson,

Läs mer

PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77.

PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. 5. Huvudmannaskap för stöd och service Förslaget att staten ska finansiera personlig

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

Personlig assistans för att leva det liv du vill

Personlig assistans för att leva det liv du vill Personlig assistans för att leva det liv du vill Välkommen till STIL! Hos oss är det du och ditt liv som står i centrum. I den här foldern kan du läsa mer om vad vi kan erbjuda dig och varför du ska välja

Läs mer

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom förskolor, fritidshem, förskoleklasser, grund- och gymnasieskolor som drivs i enskild

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013.

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Analys av Vård- och omsorgsnämndens underskott 2013 2014-03-31 Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att göra en analys av orsakerna till underkottet i bokslut 2013. Underskottet

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer

Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Kalkyl för Grön Omsorg Förklaringar och kommentarer Inledning Det här är ett kalkylunderlag gjort för dig som har tankar på att starta Grön omsorg på gården eller redan är igång. I den kan du göra beräkningar

Läs mer

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16

Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Informationsmeddelande IM2014:054 2014-05-16 Ett IM gäller i högst ett år från utgivningsdatum, men kan upphöra att gälla tidigare. För korrekt information om vilka IM som är giltiga, titta alltid på Fia.

Läs mer

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader

Indirekta kostnader. Definition. Stödberättigande indirekta kostnader. Ej stödberättigande indirekta kostnader Indirekta kostnader Definition Indirekta kostnader är kostnader för gemensamma resurser och funktioner i stödmottagarens organisation, som projektet har behov av och som inte är direkt hänförliga till

Läs mer

Reglering av kostnader och ekonomisk kontroll av den statliga assistansersättningen

Reglering av kostnader och ekonomisk kontroll av den statliga assistansersättningen ANSER 2004:3 Reglering av kostnader och ekonomisk kontroll av den statliga assistansersättningen förslag till skärpta regler Under beteckningen RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET ANSER publicerar Riksförsäkringsverket

Läs mer

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Personalhandbok. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Personalhandbok För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Arbetsgivare s 2 Styrelse och kontor Arbetsgivarorganisation

Läs mer

Remissvar på LSS-kommitténs slutbetänkande - Möjlighet att leva som andra - SOU 2008:77

Remissvar på LSS-kommitténs slutbetänkande - Möjlighet att leva som andra - SOU 2008:77 Yttrande 2009-02-05 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på LSS-kommitténs slutbetänkande - Möjlighet att leva som andra - SOU 2008:77 SÄRNMARK ASSISTANS AB Smidesvägen 7 171 41 SOLNA tel 08-505

Läs mer

Höjning av hemtjänstcheck 2012

Höjning av hemtjänstcheck 2012 1(6) Höjning av hemtjänstcheck 2012 Ärendet Socialnämnden beslutade 2012-05-28 61 om att föreslå kommunfullmäktige att höja hemtjänstchecken med 1 %. Höjningen föreslogs ske retroaktivt från 1 januari.

Läs mer

Att tänka på ifall man vill löneväxla

Att tänka på ifall man vill löneväxla Löneväxling 1 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående, innebär att man avstår från en del av den framtida löneutbetalningen eller en kommande löneökning för att istället erhålla någon annan erbjuden

Läs mer

1. Uppdraget. 2. Metod

1. Uppdraget. 2. Metod PM Uppdrag Bedömning av administrativa kostnader för arbetsgivare vid införande av Månadsuppgifter, i enlighet med förslag i SOU 2011:40 Kund Företagarna Datum 2013-02-07 Version 3 Till Från Henrik Sjöholm,

Läs mer

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik

Revisionsrapport. stöd. Kalmar kommun. 3 november 2008. Christel Eriksson Stefan Wik Revisionsrapport Resursfördelning inom LSSverksamheten - boende med särskilt stöd Kalmar kommun 3 november 2008 Christel Eriksson Stefan Wik 1 2008-11-03 Chistel Eriksson Stefan Wik 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor

Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor 1(6) Cajsa Ekberg Marknaden år 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig sektor I detta dokument beskrivs marknaden 2012 för elektronisk legitimering och underskrift inom offentlig

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

REGERINGSRATTENS DOM

REGERINGSRATTENS DOM I.. 0 RGRINGSRATTNS 1 (5) Mål nr 2781-2782-08 meddelad i Stockhohn den 1 7 juni 2009 KLAGAND Ombud Hanna riksson STIL Arenavägen 63 121 77 Johanneshov MOTPART Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun 824 80

Läs mer

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) REMISSVAR ERT ER BETECKNING 2014-02-10 S2014/420/FST Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten (SOU 2014:2) Statskontoret avstyrker utredningens

Läs mer

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner.

Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Frågor och svar till förmånen Ersättning höga sjuklönekostnader Underlag till Skatteupplysningen och Försäkringskassans Kundcenter för partner. Vad innebär ersättning för höga sjuklönekostnader? Det innebär

Läs mer

Handledning för inrapportering KFO-LO

Handledning för inrapportering KFO-LO Handledning för inrapportering KFO-LO 1 Inledning Välkommen som kund hos Pensionsvalet! Denna handledning riktar sig till arbetsgivare som har anställda som omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP (Kooperationens

Läs mer

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014

Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Kunduppföljning av personlig assistans i Nordanstigs kommun 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-09-30 Bakgrund I december 2009 beslutade

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar.

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar. www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Remiss av slutbetänkandet Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89)

Remiss av slutbetänkandet Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) 1 (8) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av slutbetänkandet Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) Försäkringskassan har genom remiss den 27 oktober 2008 anmodats att yttra sig över betänkandet.

Läs mer

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland

Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension. Landstinget Halland Löneväxling till förmån för förstärkt tjänstepension INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND... 2 SYFTE... 2 FÖRSÄKRINGSADMINISTRATÖR... 2 PERSONKRETS/AVTALSOMRÅDE... 2 LÖNENIVÅER... 3 PENSIONSGRUNDANDE LÖN... 3

Läs mer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer

Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer samhällsskydd och beredskap 1 (6) Allmänna villkor för uppdragsersättning till frivilliga försvarsorganisationer Anslag 2:4 Krisberedskap, budgetåret 2014 samhällsskydd och beredskap 2 (6) Villkor för

Läs mer

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag.

Arbetslöshetskassornas Samorganisation, SO, har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerat förslag. 1(7) 2011-10-25 Ert Dnr Fi2011/2588/S3 SO Dnr 177/11 Finansdepartementet 103 33 Stockholm registrator@finance.ministy.se Yttrande från SO över: Månadsuppgift snabbt och enkelt (SOU 2011:40) Arbetslöshetskassornas

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel

Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Sida 1 av 6 Anvisningar till ansökan om regionala projektmedel Ansökan ska skickas per brev med underskrift av behörig firmatecknare. Den ska också skickas in via mail till naringsliv.vasternorrland@lansstyrelsen.se

Läs mer

1.1 Variabler. Till varje variabel kopplas de lönearter som enligt instruktionerna ska redovisas i respektive fält.

1.1 Variabler. Till varje variabel kopplas de lönearter som enligt instruktionerna ska redovisas i respektive fält. 1 SCB Arbetskostnadens nivå och struktur Uppgifter till statistik om EU-undersökningen arbetskraftskostnadens nivå och struktur ska på begäran lämnas till Statistiska centralbyrån (SCB) med jämna mellanrum.

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 2012-04-20 Dnr 1.4-10032/2012 1(7) Avdelningen för regler och tillstånd Johanna Eksgård Johanna.eksgard@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner.

Allmänna villkor. för myndigheter. Anslag 2:4 Krisberedskap. Föredragande. Samråd. Godkänd av enhetschef. Charlott Thyrén. Helena Bunner. Föredragande Samråd Godkänd av enhetschef Charlott Thyrén Helena Bunner Mona Matsson Allmänna villkor för myndigheter Anslag 2:4 Krisberedskap Villkor för användning av anslagsmedel Följande villkor gäller

Läs mer

DOM 2013-10- 2 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun. Ombud: Jur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans Box 1814

DOM 2013-10- 2 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun. Ombud: Jur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans Box 1814 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2013-10- 2 4 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2271-12 KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun 444 82 Stenungsund MOTPART Ombud: ur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans

Läs mer

YTTRANDE 2012-04-25. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

YTTRANDE 2012-04-25. Socialdepartementet. 103 33 Stockholm YTTRANDE 2012-04-25 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående betänkandet Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6) Föreningen JAG Föreningen JAG, Jämlikhet,

Läs mer