Uppdrag som kontaktperson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag som kontaktperson"

Transkript

1 Stöd och omsorg Uppdrag som kontaktperson

2 1. Uppdrag: Kontaktperson Biträde av kontaktperson är en rättighet för de personer som omfattas av lagen LSS och som har behov av insatsen. Många funktionshindrade har få kontakter vid sidan av sina närstående. En stor andel saknar gemenskapen med andra människor i arbetslivet och i fritidssammanhang. Därför är det viktigt att kunna erbjuda personkretsen ett personligt stöd i form av kontaktperson. Denne skall kunna ge råd till den enskilde i situationer som inte är av komplicerad natur. En viktig uppgift bör vara att hjälpa till att bryta den enskildes isolering och underlätta ett självständigt liv i samhället. Kontaktpersonen bör ses som ett icke-professionellt stöd, som ges av personer med stort engagemang och intresse för andra människor. Några speciella krav på yrkeskompetens bör sålunda inte ställas på en kontaktperson. Den enskildes eget val av person samt enhetschefens bedömning av lämplig kontaktperson bör vara avgörande för vem som utses. För att närstående ska kunna ha ett uppdrag som kontaktperson gör enhetschefen en individuell prövning och bedömning. Kontaktpersonen bör vara en person som ställer sig till förfogande som medmänniska för en person med funktionshinder som behöver hjälp för att komma i kontakt med andra människor och för att komma ut i samhället. Ungdomar med funktionshinder som vill delta i olika aktiviteter tillsammans med andra ungdomar behöver ofta någon som följer med dem dit och därifrån och någon att vara tillsammans med under tiden aktiviteten pågår. Andra kan behöva en intresserad person att regelbundet prata och umgås med. De som bor i bostad med särskild service behöver ofta hjälp för att få kontakter utanför bostaden, i sådana fall ska en kontaktperson utöka den enskildes sociala nätverk och vara en kontakt utanför gruppbostaden, därav är det enhetschefens individuella bedömning ifall personal från ett boende kan vara lämplig som kontaktperson. Insatsen kontaktperson ska vara av personlig karaktär vilket kan innebära besök i hemmet, telefonkontakt och gemensamma aktiviteter såsom biobesök, restaurangbesök, konsert, bowling med mera. Vid nyregistrering av uppdrag som kontaktperson genomför enhetschefen en liten utredning av kontaktpersonen som person, familjeförhållande, utbildning, erfarenhet, körkort med mera. Medgivande för inhämtning av registerutdrag, ur polisens misstanke- och belastningsregister ges till enhetschefen. När den insatsberättigad har valt eller blivit tilldelad kontaktperson anordnar enhetschefen ett första möte mellan enskilde och kontaktpersonen tillsammans med enhetschefen. Om mötet känns bra skrivs avtal mellan Bromölla kommun och kontaktpersonen. Det upprättas även ett arbetsplan för hur insatsen ska genomföras där man även kommer överens om hur kontakten ska ske och under vilka förutsättningar, om kontakten ska vara kontinuerligt återkommande eller om den enskilde kan kontakta kontaktpersonen vid behov. Kontaktpersonen fyller i en månadsrapportering som lämnas till enhetschefen för underlag av utbetalning gällande arvode- och omkostnadsersättning. Månadsrapporteringen ska lämnas senast den 6:e nästkommande månaden.

3 Om insatsberättigade är bortrest, inlagd på sjukhus eller av andra orsaker inte är möjligt att hålla kontakten med kontaktpersonen är kontaktpersonen ansvarig för att informera enhetschefen, vilket kommer att innebära att arvodet för den tiden upphör. 2. Arvode och omkostnadsersättning Uppdraget som kontaktperson eller stödfamilj ersätts med ett arvode och en omkostnadsersättning. Arvodet varierar i storlek utifrån uppdragets omfattning och tidsåtgång. De kostnader, som kontaktperson har i samband med att han eller hon fullgör sitt uppdrag ersätts med en omkostnadsersättning. Både arvodet och omkostnadsersättningen är skattepliktig. Arvode räknas som inkomst. Den 1 januari år 2007 ändrade regeringen skattereglerna för avdrag för resor och övriga utgifter. Detta innebär, att uppdragstagare som kontaktperson inte får dra av sina omkostnader förrän de har överstigit 5000 kr/år. Kontaktperson är uppdragstagare åt Kommunstyrelsen och ej anställd. Det finns inget kollektivavtal som reglerar deras ersättningar. Kontakt skall tas med LSS-handläggare i god tid, innan mer kostnadskrävande aktiviteter planeras. 3. Resor med bil Beträffande personer i bil så gäller trafikförsäkringen för alla personskador i och utanför fordonet. Skulle personen göra sönder fordonen så gäller skadeståndsrättsliga regler, det vill säga om personen genom vårdslöshet eller uppsåt skadar fordonet så är personen i fråga skyldig att betala ersättning. Om det är en skada som kan ersättas av bilförsäkringen så regleras det via den försäkringen i första hand. 4. Sekretess Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom att allmän handling lämnas ut eller på annat sätt. Bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar finns i sekretesslagen. Verksamhet enligt LSS utgör inte socialtjänst även om gränsen mellan socialtjänstlagen och LSS inte är knivskarp. Att lämna information mellan verksamhetsgrenar förutsätter alltså alltid ett samtycke från den enskilde. Sekretess råder inte mellan en kontaktperson och socialnämnden. Avsikten med insatsen som är helt frivillig precis som övriga insatser enligt LSS är främst att tillgodose behovet av en medmänniska när anhörigkontakt saknas eller behöver kompletteras.

4 Personer som omfattas av sekretessreglerna skall inte bara iaktta dessa under anställnings eller uppdragstiden utan även efter det att anställningen eller uppdraget upphört. Den som lämnar ut uppgifter som han är skyldig att hemlighålla kan dömas för brott mot tystnadsplikt. Även den som olovligen utnyttjar en sådan hemlighet kan dömas för brott mot tystnadsplikt. Straffet för brott mot tystnadsplikt är böter eller fängelse i högst ett år. Om en uppgift röjs av oaktsamhet är straffet böter. I ringa fall skall en person som lämnat ut uppgifter inte dömas till ansvar. 5. Anmälningsskyldighet inom handikappsomsorgen Var och en som fullgör uppgifter enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade skall vaka över att de personer som får insatser enligt lagen får gott stöd och god service och lever under trygga förhållanden. Den som uppmärksammar eller får kännedom om ett allvarligt missförhållande som rör en enskild som får insats enligt denna lag skall genast anmäla detta till Kommunstyrelsen i Bromölla. Det betyder att anmälaren inte själv behöver ha iakttagit eller lagt märke till ett allvarligt missförhållande utan kan ha fått veta det på annat sätt. Anmälningsskyldigheten gäller för allvarliga missförhållanden som fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp, ekonomiska oegentligheter samt brister i den personliga omvårdnaden. Även återkommande brister kan sammantaget komma att utgöra allvarliga missförhållanden (även om bristerna var och en inte är så allvarliga). Missförhållanden skall avhjälpas utan dröjsmål, om detta inte sker skall nämnden anmäla förhållandet till tillsynsmyndigheten. Kommunstyrelsen är ansvarig för verksamheten är skyldig att fullgöra anmälningsskyldigheten. Anmälningsskyldigheten skall tillämpas på ett sådant sätt att den inte kommer i konflikt med en persons rätt till självbestämmande. Om den enskilde kan ta ställning och uttryckligen motsätter sig att en viss anmälan görs, bör detta respekteras. Det finns inga krav på att en anmälan skall vara skriftlig. Skyldigheten att göra en anmälan enligt denna bestämmelse bryter den sekretess eller den tystnadsplikt som annars gäller för verksamheten. Anmälningsskyldigheten gäller oavsett om skadan, eller risken för skada, uppkommer genom avsiktligt handlande eller genom en olyckshändelse. Skyldighet att anmäla till kommunstyrelsen att ett barn kan behöva nämndens skydd. 6. Drogpolicy i Bromölla Kommun Bromölla kommun värnar om en drogfri arbetsplats. Det är förbjudet att använda eller vara påverkad av droger under arbetstid. Bruk av droger på fritiden får ej ske på sådant sätt, att det under arbetstiden påverkar arbetsmiljö eller arbetsprestationen negativt. Olaglig användning av narkotikapreparat leder till polisanmälan. 7. Löneutbetalning Kontaktpersonens arvode och omkostnadsersättning utbetalas innevarande månad.

5 Lönen utbetalas den 27:e i varje månad, utom i december då utbetalningen sker vardagen innan julafton. Om den 27:e inträffar en lördag eller söndag betalas lön ut vardagen före. Bromölla kommun betalar ut din lön via Ivetofta Sparbank.

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Sociala nämnden ISSN 2000-043X HebyFS 2014:11 Infördes i författningssamlingen den 3 april 2014 Riktlinjer för individ- och familjeomsorgen i Heby kommun Sociala nämnden

Läs mer

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om ett barn eller ungdom far illa - att anmäla enligt Socialtjänstlagen (SoL) Om att anmäla till Socialtjänsten Denna skrift syftar till att underlätta för dig som i ditt arbete ibland möter barn och ungdomar

Läs mer

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3

ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 2015-03-03 Innehållsförteckning ATT VARA FAMILJEHEM... 3 Socialnämndens åtagande:... 3 Familjehemmets åtagande:... 3 TVÅ LAGAR STYR PLACERINGAR AV BARN... 4 Socialtjänstlagen SoL (frivilligt bistånd)...

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg

Barn som far illa. Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg Barn som far illa Samarbetsrutin mellan socialförvaltning och skola/barnomsorg VIMMERBY KOMMUN 2004-12-13 2 SAMARBETSRUTIN mellan skola/barnomsorg och socialtjänst i Vimmerby kommun ifråga om BARN SOM

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting, Brukarorganisationer, huvudmän för enskilda verksamheter inkl. assistansanordnare Nr 9/2010 December 2010 Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med

Läs mer

Stöd vid vård, service och rehabilitering

Stöd vid vård, service och rehabilitering Stöd vid vård, service och rehabilitering Många människor behöver hjälp och stöd för att klara sig i samhället. Behovet av hjälp kan bero på rent fysiska och psykiska funktionshinder. Anhöriga och andra

Läs mer

Tystnadsplikt och sekretess i vården

Tystnadsplikt och sekretess i vården Tystnadsplikt och sekretess i vården Regelverket om tystnadsplikt och sekretess i vården är komplicerat, omfattande och svårt att få en överblick över. Den här texten anger endast huvuddragen i regelverket.

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt

KFOs lilla lathund. Om sekretess och tystnadsplikt KFOs lilla lathund Om sekretess och tystnadsplikt Regler om sekretess och tystnadsplikt Denna information vänder sig till samtliga personer som är verksamma inom området personlig assistans i enskild regi.

Läs mer