Att vara personlig assistent

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att vara personlig assistent"

Transkript

1 Att vara personlig assistent

2 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett personligt utformat stöd som ges åt person som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med att tillgodose grundläggande behov. Stödet ska vara knutet till personen och inte till någon viss verksamhet. För att ha rätt till personlig assistans krävs att den enskilde har behov av denna insats för sina grundläggande behov. Med grundläggande behov avses sådana mycket personliga angelägenheter som personlig hygien, att inta måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp av personlig karaktär. Tid som inkluderar städning, inköp och liknande uppgifter räknas in i det totala behovet av personlig assistans. Har man rätt till personlig assistans för sina grundläggande behov, har man också rätt till personlig assistans för andra situationer där man behöver kvalificerad hjälp som ingår i det dagliga livet, t ex för att komma ut i samhället, för att studera, för att delta i daglig verksamhet eller för att få eller behålla ett arbete. Den assistansberättigade ska i största möjliga utsträckning ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges, utifrån sitt gällande beslut om särskilda insatser enligt LSS. Sidan 2

3 Vem har rätt till personlig assistans? Den som tillhör den personkrets som omfattas av LSS 1, det vill säga: 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Behovsbedömning och beslut Behovsbedömning och beslut om personlig assistans utförs av kommunens myndighetshandläggare med inriktning LSS och/eller handläggare från Försäkringskassan. Förutsägbara kontinuerliga situationer i den dagliga livsföringen ligger till grund för behovsbedömningen; förmåga att sköta sin hygien av- och påklädning måltidsintag kommunicera med andra annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade Sidan 3

4 Den assistansberättigade får beslut om personlig assistans enligt lagen om särskilt stöd och service (LSS) från kommunens myndighetshandläggare eller enligt lagen om assistansersättning (LASS) från Försäkringskassans handläggare. Beslutet omfattar ett antal timmar fördelat per vecka med ett tydligt underlag för bedömningen och verkställigheten av insatsen. Timmarna fördelas på ett lämpligt sätt i ett arbetsschema för personliga assistenter, utifrån de behov som ska tillgodoses och anges i beslutet. Den assistansberättigade har rätt att fritt välja assistansanordnare. Han/hon ska kunna få insatsen personlig assistans hos kommunen, anlita annan assistansanordnare t.ex. ett kooperativ eller själv vara arbetsgivare. Kalmar kommun som assistansanordnare Om den assistansberättigade väljer Kalmar kommun som assistansanordnare, betyder det att hela arbetsgivaransvaret med rekrytering, anställning, arbetsmiljö, semester, ledigheter och uppsägning överlåtes till kommunen. När kommunen anställer personal gäller lagar för offentligt anställda såsom arbetsmiljölagen, arbetstidslagen, semesterlagen, sekretesslagen och diskrimineringslagarna. Kommunen rekryterar personal utifrån det behov som finns hos den assistansberättigade. Sidan 4

5 Vid nyanställning har kommunen rätt att provanställa upp till sex månader, därefter fattas beslut om fortsatt anställning. Det finns två olika anställningsformer för personliga assistenter, HÖK- anställning (anställning enligt avtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.) och PAN- anställning (anställning enligt avtalet Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare). Kommunen som arbetsgivare bestämmer anställningsform. I samband med anställning blir man lönesatt utifrån utbildning och erfarenhet. Huvudsakliga villkor med HÖK- anställning Man blir anställd i Kalmar kommun, omsorgsförvaltningen, med placering på en enhet. Detta innebär att personal kan komma att förflyttas inom förvaltningen eller inom kommunen om verksamheten så kräver. Utbildningskrav. Anställningen är inte knuten till en assistansberättigad. Anställning enligt grunderna för lagen om anställningsskydd (LAS) med en tillsvidareanställning (ev. provanställning i sex månader). Om assistansen upphör ska kommunen söka ersättningsarbete, i första hand inom personlig assistans. Om den assistansberättigade inte är i behov av assistans, ska personalen erbjudas annan sysselsättning. Medarbetarsamtal en gång per år. Individuell lönesättning. Sidan 5

6 Huvudsakliga villkor med PAN- anställning Särskild person som den assistansberättigade har krav på ska anställas som personlig assistent, utan att kommunen kunnat påverka urvalet av sökande. Personen saknar också omvårdnadskompetens eller ställer sig inte till förfogande för andra arbetsuppgifter. Person som är boende i hushållsgemenskap med den assistansberättigade. Pensionsgrundande Lön per arbetad timme OB-ersättningen är inkluderad i lönen för personlig assistent som lever i hushållsgemenskap med den som får assistansen. Om den assistansberättigade inte är i behov av assistans, utgår ingen ersättning under tiden. Anställningen upphör - med en ömsesidig uppsägningstid av en månad - då vård- och omsorgsuppdraget upphör eller då arbetsgivaren har särskilda skäl att få anställningen att upphöra. Exempel på vad som avses med då vård- och omsorgsuppdraget upphör. 1. Den assistansberättigade har inte längre behov av eller rätt till personlig assistans. 2. När den personliga assistenten och den assistansberättigade inte längre fungerar tillsammans. Särskilda skäl att få anställningen att upphöra, är när kommunen inte längre kan garantera assistansens kvalitet och säkerhet. Sidan 6

7 Introduktion Som nyanställd personlig assistent får man pärmen Anställd i omsorgsförvaltningen, vilken innehåller viktig information som gäller för anställningen, bland annat: Aktuella telefonnummer och adresser Organisationsstruktur Lagar som styr vår verksamhet Mål och visioner Tystnadsplikt Gåvor Hantering av privata medel Beslut om anställning och övriga intyg Tjänstgöringsrapport Sjuk- och friskanmälan Arbetsskadeanmälan Anmälningsplikt Avvikelserapportering Körjournal Ersättning för utlägg Delegation Schema Policydokument Arbetslagsutveckling Kontaktmannaskap Medarbetarekontrakt Inköpsrutiner Enhetschefen för personlig assistans ger information till den nyanställde om den assistansberättigade och dennes funktionshinder. Sidan 7

8 En mer grundlig introduktion i arbetet med den assistansberättigade, får assistenten av denne tillsammans med ansvarig enhetschef och/eller ordinarie personal. Om det finns arbetstekniska hjälpmedel eller om det förekommer lyft eller andra förflyttningar som kräver kunskap, instruerar sjukgymnast eller arbetsterapeut. Tidsåtgången för introduktion avgör enhetschefen för personlig assistans tillsammans med den nyanställde. SVOP-pärm Hos varje assistansberättigad ska det finnas en SVOP-pärm (Samordnad vård- och omsorgsplaneringspärm) för att underlätta informationen emellan olika yrkesgrupper inom kommunen. Pärmen syftar till att informationen mellan den assistansberättigade, dennes anhöriga och kommun/landsting ska fungera lättare. Syftet är också att den assistansberättigade ska kunna ta större del i sin vård, omsorg och rehabilitering. Pärmen ersätter inte journalhandlingar. Sidan 8

9 SVOP-pärmen bidrar till en högre kvalitet i vår verksamhet och ska innehålla bland annat: Förvaring av recept, högkostnadskort, apotekskort, patientbricka m m. Arbetsbeskrivning För att kunna få bra förutsättningar att klara arbetet som personlig assistent, är det viktigt att i arbetsbeskrivningen tydliggöra de behov och förväntningar som finns på insatsen, reglera åtagandena i en överenskommelse mellan assistansberättigad och assistansanordnare och klargöra, kring varje insats, de anhörigas roll och ansvar kontra assistansberättigad, assistent och assistansanordnare. Målstyrd rehabiliterings- och habiliteringsplan Eventuell individuell plan Kontaktblad Schema Medicinering Instruktioner/kopior avseende hjälpmedel Träningsprogram hjälpmedel Annan information som är viktig för att assistansen ska fungera Sidan 9

10 Riktlinjer för personliga assistenter Arbetstider Arbetstiderna följer schemat som utgår från den assistansberättigades behov av hjälp. Schemat måste följa arbetstidslagens bestämmelser. Vid önskemål om schemaförändringar ska alltid enhetschefen för personlig assistans kontaktas. Heltidsmåttet, om man arbetar måndag fredag och inga kvällar och helger, är 40 timmar per vecka. För schema som innehåller kvällar och helger, är heltidsmåttet 37 timmar per vecka. Arbetar man natt mer än 20 % av sin arbetstid, är heltidsmåttet 36,33 timmar per vecka. Ibland finns behov av sovande jourtjänstgöring. Det innebär att man sover under sitt arbetspass men ska finnas tillgänglig för den assistansberättigade när denne behöver det. OBS! För personlig assistent som lever i hushållsgemenskap med den som får personlig assistans gäller andra regler. Byte av arbetspass Alla byten måste rapporteras till enhetschefen för personlig assistans. Om så inte sker är man inte försäkrad under bytespasset. Den som önskar bytet, har ansvaret för att assistansen fungerar. Eventuell OB-ersättning utbetalas då till den som faktiskt arbetar. Om det är enhetschefen för personlig assistans som initierar ett byte utgår ersättning enligt avtal. Sidan 10

11 Uppehåll i behovet av assistansen Det finns tillfällen när den assistansberättigade inte har behov av sin assistans. Om detta sker under semesterperioden ( juni augusti ), ska semestern i möjligaste mån läggas ut under denna period. Övrig tid, kan anställda enligt HÖK-avtalet också ta ut kompensationsledighet om sådan finns eller enstaka semesterdagar. Annars bereds assistenten annat arbete den schemalagda tiden. Om det förekommer med jämna mellanrum att den assistansberättigade inte har behov av sin assistans, ska enhetschefen planera in var assistenten kan arbeta istället när så sker. OBS! För anställda enligt PAN-avtalet gäller då ledighet utan lön. Mertid/Övertid OBS! Gäller inte för personlig assistent som lever i hushållsgemenskap med den som får personlig assistans. För övriga gäller att mertids-/övertidsarbete ska vara beordrat av arbetsgivaren och att all tid utöver schemalagd tid måste planeras med chefen. Mertid/övertid bestäms och ersätts enligt gällande Allmänna Bestämmelser (AB). Sidan 11

12 Om personal ska arbeta på övertid, ska detta alltid vara ett beslut från enhetschefen för personlig assistans, med två undantag: 1. Vid absoluta krissituationer. 2. Om en personlig assistent hastigt insjuknar och därmed inte kan arbeta sitt arbetspass och inte heller kan få tag på enhetschefen för personlig assistans alternativt bemanningsservice. Vid dessa tillfällen kan det vara aktuellt att någon i arbetslaget måste arbeta övertid. Reseersättning/Resor/Bilkörning Det utgår ingen ersättning för resor till och från arbetet. Om man däremot har flera assistansberättigade under samma arbetspass, har man rätt till reseersättning mellan dem. Om den assistansberättigade inte kör bil själv ska han/hon nyttja kommunala färdsätt och färdtjänst. Vid längre resor då assistenten ska medfölja, till exempel på semester, konferenser etc. måste den assistansberättigade eller dennes rättsliga företrädare ansöka om tillfälligt utökad kostnad för assistansen. Omkostnader för personal Vid olika aktiviteter tillsammans med den assistansberättigade, ersätts assistenten med maximalt 60 kronor per tillfälle. Aktiviteter som assistenten vet kommer att kosta mer, ska först diskuteras med enhetschefen för personlig assistans. Sidan 12

13 Semester Personliga assistenter anställda enligt HÖK- avtalet har rätt till fyra veckors sammanhängande semester under semesterperioden juni augusti. Arbetsgivaren har å sin sida en skyldighet att lägga ut fyra veckors sammanhängande semester under året. Önskemål om semesterperiod sammanställs av enhetschefen för personlig assistans i februari månad. Omsorgsverksamheten tillämpar två semesterperioder med brytdatum i mitten av juli månad. Personliga assistenterna ska inom arbetslaget fördela semestern sinsemellan så jämnt som möjligt, för att minimera antalet semestervikarier för den assistansberättigade. För både arbetslaget och den assistansberättigade är det också en trygghet med jämn fördelning av ordinarie personliga assistenter och vikarier. Om arbetslaget inte själva kommer överens om semesterfördelningen, avgör enhetschefen hur den ska fördelas. Enstaka semesterdagar, utöver semesterperioden enligt ovan, ansöks hos enhetschefen för personlig assistans i god tid. OBS! Gäller inte för personlig assistent som lever i hushållsgemenskap med den assistansberättigade. Sidan 13

14 Sjukfrånvaro När den personliga assistenten är sjuk ska han/hon meddela tjänstgörande kollegor på arbetsplatsen hos den assistansberättigade. I övrigt gäller riktlinjerna i pärmen Anställd i omsorgsförvaltningen. Föräldraledighet Tillfällig föräldraledighet anmäls på samma sätt som sjukfrånvaron. Övrig föräldraledighet anmäls hos enhetschefen för personlig assistans i god tid innan ledighetens början. Tjänstledighet Man kan söka tjänstledighet för bland annat studier och för att prova på annat arbete. Tjänstledighet ska sökas hos enhetschefen för personlig assistans i god tid och på särskild ledighetsansökan. Sidan 14

15 Arbetsplatsträff Arbetsplatsträffar för arbetsgruppen personliga assistenter tillsammans med enhetschefen, sker ca en gång varannan månad. Syftet med dessa träffar är att tillsammans planera det fortsatta arbetet och eventuella ledigheter samt diskutera arbetsmiljön. Arbetsplatsträffarna ska dokumenteras och mötesanteckningarna sparas i personalpärm hos enhetschefen. Arbetsförhållanden och arbetsmiljö Yrkesrollen som personlig assistent är ansvarsfull. Som personlig assistent ställs man inför utmaningar av varierande karaktär. Uppdraget kan upplevas ensamt och tungt både fysiskt och psykiskt, samtidigt som det kan upplevas som omväxlande, roligt och fritt. Assistansen ska ges under sådana former och lokalerna vara så anpassade att assistenten inte drabbas av ohälsa. Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. Arbetsmiljölagen och omsorgsnämndens Arbetsmiljöpolicy utgör grund för arbetsmiljön. Som personlig assistent har man tillsammans med enhetschefen för personlig assistans ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön, det vill säga upptäcka, bedöma och åtgärda arbetsmiljöbrister. Sidan 15

16 För att kunna få bra förutsättningar att klara arbetet som personlig assistent är arbetsbeskrivningen viktig. Den är till för att assistenterna ska veta vilka grundläggande assistansbehov den assistansberättigade har och vilket grundläggande ansvar assistenterna har gällande läkemedel, privata pengar etc. Vid behov är det angeläget att man som personlig assistent får kompetensutveckling samt fortsatt stöd kring insatsen. Medarbetarsamtal Tillsvidareanställd personal som är anställd enligt HÖK- avtalet har rätt till ett årligt medarbetarsamtal tillsammans med sin chef. Enhetschefen för personlig assistans kallar till dessa samtal. Skyddskläder Finns det behov av skyddskläder, till exempel plastförkläde, stövlar, handskar eller liknande, ska enhetschefen för personlig assistans kontaktas. Hot och våld För att kunna förebygga och förhindra att hot och våldsituationer uppstår, är det viktigt att arbeta utifrån Policy vid situationer om hot och våld. Sidan 16

17 Försäkringar Personliga assistenter omfattas av följande försäkringar hos kommunen: Avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL). Tjänstegrupplivförsäkring (TGL-KL) Om något går sönder Om något går sönder i den assistansberättigades hem på grund av olyckshändelse eller oaktsamhet från assistenten ska den assistansberättigade ersättas enligt vad som följer av Allmänna skadeståndsrättsliga regler; sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. Inträffar skada, ska enhetschefen för personlig assistans kontaktas omgående. Måltider När assistenten äter eller fikar hos den assistansberättigade, görs en skriftlig överenskommelse dem emellan om hur ersättning sker. Överenskommelsen förvaras i Kontaktpärmen. Pedagogiska måltider är måltider som personlig assistent äter tillsammans med den assistansberättigade för att utveckla/ bevara dennes självständighet vid måltider. Då gäller Omsorgsförvaltningens policy avseende pedagogiska och sociala måltider. Sidan 17

18 Som personlig assistent måste Du tänka på att personer med funktionshinder har rätt att leva som andra ska få ett gott bemötande ska bli respekterade för sin egen vilja ska känna sig trygga med Dig har rätt till personlig integritet Ur omsorgsnämndens verksamhetsmål: I Kalmar kommun ska personer med funktionshinder kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv i gemenskap med andra och delta i samhället på lika villkor som andra. Omsorgstagare ska känna sig trygga med kommunens insatser och veta vad man får hjälp med utifrån sina behov och vad som ingår i goda levnadsvillkor. Sidan 18

19 Viktiga namn och telefonnummer Omsorgskontorets expedition Enhetschef Grupplokalen Bemanningsservice Övriga Sidan 19

20 Du är välkommen att arbeta hos oss på omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun! Kalmar kommun Omsorgsförvaltningen Box 128, Kalmar

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Stöd till vuxna funktionsnedsatta Gåvor Omkostnader för personal I princip skall assistenten inte ta emot gåvor eller pengar. Vid olika aktiviteter tillsammans med brukaren ersätts assistenten max 80 kronor

Läs mer

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare

Christina Yngvesson (s) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(35) 2010-04-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby kl. 09.00-16.10 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Christoffer Stenström (m) Birgitta

Läs mer

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent?

Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? Vad innebär det att arbeta som personlig assistent? i Kramfors kommun Information till dig som jobbar som personlig assistent Ta också del av Kramfors kommuns Erbjudande och villkor för den som väljer

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut 2012-10-17 Ann-Christin

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5

Personliga assistenters arbetsmiljö. Ett riksövergripande projekt. Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt Rapport 2002:5 Personliga assistenters arbetsmiljö Ett riksövergripande projekt 28 juni 2002 Barbro Köhler Krantz, projektbeställare Anita

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3.

SOLLENTUNA KOMMUN. Revidering av riktlinjer LSS. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3. Tjänsteutlåtande Vård- och omsorgskontoret 2013-10-07 Monica Prabhakar Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0078 VON-3 Diariekod: 711 Revidering av riktlinjer LSS Förslag till beslut Vård- och omsorgskontoret föreslår

Läs mer

C-UPPSATS. Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv. Anna Strömberg Charlotte Simonsson

C-UPPSATS. Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv. Anna Strömberg Charlotte Simonsson C-UPPSATS 2007:029 Personliga assistenters arbetsmiljö inom privat och offentlig verksamhet utifrån ett personalperspektiv Anna Strömberg Charlotte Simonsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Social

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer