AVTAL OM VERKSTÄLLIGHET FÖR PERSONLIG ASSISTANS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AVTAL OM VERKSTÄLLIGHET FÖR PERSONLIG ASSISTANS"

Transkript

1 (2) AVTAL OM VERKSTÄLLIGHET FÖR PERSONLIG ASSISTANS Avtalet gäller som överenskommelse mellan assistansberättigad och Höganäs kommun. Syftet med avtalet är att säkerhetsställa god samverkan mellan den enskilde och assistansanordnaren samt redogöra för ansvaret mellan parterna. ASSISTANSBERÄTTIGAD EFTERNAMN OCH SAMTLIGA FÖRNAMN PERSONNUMMER E-POSTADRESS TELEFONNUMMER ADRESS (UTDELNINGSADRESS, POSTNUMMER, POSTORT) FÖRETRÄDARE (GOD MAN, VÅRDNADSHAVARE, FÖRVALTARE, OMBUD ENLIGT FULLMAKT) EFTERNAMN OCH SAMTLIGA FÖRNAMN PERSONNUMMER E-POSTADRESS TELEFONNUMMER ADRESS (UTDELNINGSADRESS, POSTNUMMER, POSTORT) MELLAN OCH DEN ASSISTANSBERÄTTIGADE HAR FÖLJANDE AVTAL INGÅTTS AVTALETS GILTIGHET För detta avtal gäller att behovsbedömning utförs och beslut om personlig assistans fattas av kommunens LSS-handläggare (personlig assistans enligt LSS) eller av handläggare från Försäkringskassan (assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken, SFB). Avtalet upphör att gälla genom skriftlig uppsägning. Uppsägningstiden är tre månader.

2 2 (2) KOMMUNENS ÅTAGANDEN Kommunen utför assistansen enligt bilaga Höganäs kommun som assistansanordnare. Väljer du oss som din assistanssamordnare innebär detta att: Du överlämnar beslut till Höganäs kommun om personlig assistans som fattats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller beslut från Försäkringskassan (assistansersättning enligt SFB) Du uppdrar åt Försäkringskassan att utbetala assistansersättning till kommunen Du överlämnar arbetsgivaransvaret till kommunen Du har genom samråd inflytande över rekrytering av assistent Du planerar tillsammans med företrädare för kommunen assistansens uppläggning och genomförande Du medger att nödvändiga hjälpmedel används och du åtar dig att verka för en god arbetsmiljö. ASSISTANSENS OMFATTNING OCH ERSÄTTNING Kommunen utför assistansen utifrån utredning och beslut enligt LSS eller SFB. Assistansen utförs endast inom Sverige om inte kommunen vid varje enskilt tillfälle medger undantag. Kommunen tar ut en avgift för assistansen med av Försäkringskassan beviljad timersättning. Avgiften erläggs genom att assistansersättningen betalas till kommunen. DATUM FÖR BESLUT: DATUM FÖR START AV VERKSTÄLLIGHET: PERSONUPPGIFTER De personuppgifter du lämnar till kommunen kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). Du avgör själv om du vill lämna uppgifter till oss. Uppgifterna är dock nödvändiga för vår handläggning av ärendet. Du har rätt ta del av de personuppgifter kommunen har om dig. Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Du åtar sig att fullgöra vad som framgår av detta avtal och bilaga till avtalet Höganäs kommun som assistansanordnare. DATUM: Underskrift assistansberättigad Underskrift enhetschef Namnförtydligande assistansberättigad Namnförtydligande enhetschef

3 H Ö G A N Ä S K O M M U N S O M ASSISTANSANORDNARE Bilaga till avtal om verkställighet för personlig assistans

4 2 (12) TYP AV DOKUMENT: DOKUMENT TILLHÖRANDE AVTAL BESLUTAD AV: AVDELNINGSCHEF LSS ANTAGEN: ANSVARIG: ENHETSCHEF PERSONLIG ASSISTANS REVIDERAS: ÅRLIGEN SENAST REVIDERAD: INNEHÅLL AVTAL... 3 LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS)... 3 VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS?... 3 VEM HAR RÄTT TILL PERSONLIG ASSISTANS?... 3 VAD ÄR INTE PERSONLIG ASSISTANS?... 3 BEHOVSBEDÖMNING OCH BESLUT... 4 VILKA KOSTNADER SKA ASSISTANSERSÄTTNING TÄCKA?... 4 TIDSREDOVISNING... 5 INSATSER SOM RÖR BARN... 5 SOM ASSISTANSANORDNARE... 5 FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH RELATIONER... 6 INTEGRITET... 6 FAMILJESITUATIONER... 6 REKRYTERING AV PERSONLIGA ASSISTENTER... 6 VAD GÄLLER VID NYANSTÄLLNING?... 6 HÖK-ANSTÄLLNING... 7 PAN- PERSONLIG ASSISTENT... 7 PAN- ANHÖRIGVÅRDARE... 7 INTRODUKTION... 7 TYSTNADSPLIKT... 8 ARBETSMILJÖ... 8 GENOMFÖRANDEPLAN... 9 DOKUMENTATION ANMÄLNINGSSKYLDIGHETER SJUKDOM ELLER ANNAN FRÅNVARO AV ASSISTENTEN SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL UPPSÄGNING AV KOMMUNEN SOM ASSISTANSANORDNARE SAMORDNING AV INSATSER EGENVÅRD OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDUPPGIFTER HANTERING PRIVATA MEDEL AVGIFTER GÅVOR ARBETSTELEFON... 12

5 3 (12) AVTAL Ett avtal kommer att skrivas om den enskilde väljer Höganäs kommun som assistansanordnare. Till avtalet ligger detta dokument som grund. I själva avtalet står det kortfattad information om vad man förbinder sig till när man anlitar Höganäs kommun som assistansanordnare. LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) VAD ÄR PERSONLIG ASSISTANS? Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett personlig utformat stöd som ges åt en person som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med att tillgodose grundläggande behov. Stödet ska vara knutet till personen och inte till någon viss verksamhet. För att ha rätt till personlig assistans krävs att den enskilde har behov av denna insats för sina grundläggande behov. Med grundläggande behov avses sådana mycket personliga angelägenheter som personlig hygien, att inta måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp av personlig karaktär. Tid som inkluderar städning, inköp och liknande uppgifter räknas in i det totala behovet av personlig assistans. Har man rätt till personlig assistans för sina grundläggande behov, har man också rätt till personlig assistans för andra situationer där man behöver kvalificerad hjälp som ingår i det dagliga livet, till exempel för att komma ut i samhället, för att studera, för att delta i daglig verksamhet eller för att få eller behålla ett arbete. Den enskilde ska ha inflytande och medbestämmande över de insatser som ges, utifrån sitt gällande beslut om särskilda insatser enligt LSS. VEM HAR RÄTT TILL PERSONLIG ASSISTANS? Den som tillhör den personkrets som omfattas av LSS 1, det vill säga: 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 2. med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. VAD ÄR INTE PERSONLIG ASSISTANS? Enligt 106 kap. 24 och 51 kap. 5 Socialförsäkringsbalken (SFB) kan en person inte få assistansersättning för tid då han eller hon vårdas på en institution som tillhör staten, en kommun eller ett landsting

6 4 (12) vårdas på en institution som drivs med bidrag från staten, en kommun eller ett landsting bor i en gruppbostad vistas i eller deltar i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet enligt 9 10 LSS. Om det finns särskilda skäl, kan den enskilde få assistansersättning även vid kortare tids vård på sjukhus, vistelse i barnomsorg, skola eller daglig verksamhet. Detta ska då framgå av beslut enligt SFB (Försäkringskassan) eller enligt LSS (Kommunen). Det är heller inte tillåtet att assistans (SFB eller LSS) utförs: av någon som är under 18 år av någon som är bosatt utanför EES-området (EU:s medlemsländer, Island, Norge och Liechtenstein) om det inte finns särskilda skäl av någon som till följd av sjukdom, ålderdom eller annan orsak saknar förmåga att arbeta som personlig assistent BEHOVSBEDÖMNING OCH BESLUT Behovsbedömning utförs och beslut om personlig assistans fattas av kommunens LSS-handläggare (personlig assistans enligt LSS) eller av handläggare från Försäkringskassan (assistansersättning enligt SFB). Den som har rätt till insatsen för sina grundläggande behov har också rätt till personlig assistans för andra personliga behov om dessa inte tillgodoses på annat sätt. Av utredning och beslut om personlig assistans ska framgå vad insatsen ska innehålla, såväl vad gäller de grundläggande behoven som övriga behov samt hur assistanstiden är beräknad för att tillgodose de olika hjälpbehoven. Utredningen ska också innehålla eventuella avgränsningar i förhållande till normalt föräldraansvar samt till gemensamt ansvar för hem och hushåll som finns makar/sambor emellan. VILKA KOSTNADER SKA ASSISTANSERSÄTTNING TÄCKA? Assistansersättningen som försäkringskassan betalar ut till assistansanordnaren ska täcka kostnader för: Assistenternas lönekostnader inklusive tillägg för obekväm arbetstid, jour- och beredskap, sjuklön, traktamente, semesterlön samt sociala avgifter. Administrationskostnader (lönekostnader för administrativ personal, arbetsledning, rekrytering, introduktion av nyanställda assistenter, lokal- och driftkostnader mm). Övriga kostnader som handledning, fortbildning av assistenter, personalmöten, personliga assistenters omkostnader i samband med assistansen för till exempel fritidsaktiviteter tillsammans med den enskilde, övriga omkostnader och förbrukningsvaror. Även arbetskläder, enklare arbetstekniska hjälpmedel som exempelvis handskar, förkläden samt förbrukningsmateriel ska räknas som assistansomkostnader.

7 5 (12) Diverse omkostnader beskrivs närmare i dokument Information om ersättningar till personal inom LSS. Socialförvaltningen har som andra assistansanordnare skyldighet att betala tillbaka, alternativt kräva återbetalning, för assistansersättning som inte nyttjats till assistans. TIDSREDOVISNING Höganäs kommun får ersättning från Försäkringskassan för utförda assistanstimmar. När den som är assistent arbetar fyller denna i en av Försäkringskassan förtryckt blankett som kallas tidsredovisning. När månaden är slut lämnar assistenten/ assistenterna in denna till LSS-enheten som sammanställer antal timmar som använts under månaden. Summan av de använda timmarna skrivs sedan in i en annan färdigtryckt blankett som kallas för räkning. Den enskilde eller dennes företrädare får denna hemskickad till sig i mitten av varje månad. Denna ska granskas av den enskilde, sedan skrivas under och skickas till Försäkringskassans inläsningscentral senast den 5:e i andra månaden efter den månad som ska redovisas. Den enskilde är beviljad ett visst antal timmar per 6 månader och antalet timmar får inte överskridas. Hur dessa sexmånadersperioder infaller beror på när man fått sitt beslut. Vid funderingar eller oklarheter kan LSS-enheten kontaktas. INSATSER SOM RÖR BARN När insatser enligt LSS rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas vid planering och utförande av insats (6a LSS). När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (8 LSS). Vid anställning av personlig assistent som ska arbeta med barn eller ungdom ska utdrag ur belastningsregistret enligt lag begäras. Se vidare Socialstyrelsens handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser. SOM ASSISTANSANORDNARE När man väljer Höganäs kommun som assistansanordnare innebär det att man lämnar över hela arbetsgivaransvaret med rekrytering av personal, anställning, schemaläggning, arbetsplatsträffar, utbildning, rehabilitering och arbetsmiljöansvar till kommunen. När kommunen anställer personal gäller lagar för offentligt anställda såsom till exempel arbetstidslagen, semesterlagen, offentlighets- och sekretesslagen, arbetsmiljölagen och lagarna om etnisk eller sexuell diskriminering. Förhållningsoch arbetssättet utgår från en evidensbaserad praktik (EBP).

8 6 (12) FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH RELATIONER Ett samarbete där alla tar hänsyn till varandra är grundläggande för en bra verksamhet. I assistanssituationen är flera parter inblandade. Det är assistansanordnaren, den enskilde, assistenten och ibland den enskildes anhöriga och/eller företrädare. Varje part har sin funktion att fylla. För att det ska fungera bra för alla inblandade parter krävs ett gemensamt ansvar. Den enskilde ska ha största möjliga inflytande över sin egen livssituation. Den enskilde måste ha samma rätt som alla andra till familjeliv, men den privata sfären är också en del av assistenternas arbetsmiljö. Med inflytande följer ansvar gentemot såväl assistentanordnaren som assistenterna. INTEGRITET Assistenten ska i alla situationer ta hänsyn till den enskildes integritet och kunna vara lyhörd i sin kontakt med den enskilde och dess anhöriga och/eller företrädare. En bra och tydlig kommunikation mellan den enskilde och assistent är grundläggande villkor för att det viktiga samspelet dem emellan ska fungera. FAMILJESITUATIONER Att ha personlig assistans när man lever i familj kan ibland vara komplicerat för både familjemedlemmar och assistenter. Assistenten är anställd för enskilde som dennes förlängda arm. Assistenten ska inte blandas in i privata familjeangelägenheter. Av äktenskapsbalken framgår att makar ska bidra till det gemensamma hushållet och till att personliga behov tillgodoses. Det innebär att när den enskilde har rätt till personlig assistans, ska inte den personliga assistenten ta över den enskildes makes/makas ansvar för det gemensamma hushållet. REKRYTERING AV PERSONLIGA ASSISTENTER Om den enskilde vill, kan denna vara delaktig i rekrytering. Kommunen bemannar utifrån det beslut som beviljats den enskilde och den enskilde kan ha önskemål om att anställa viss personal. Samtlig personal ska ha godkänd grundutbildning för yrket eller annan utbildning som kan prövas likvärdig. Personalen får kontinuerlig kompetensutveckling utifrån vad som krävs för att förstå och arbeta med brukarnas olika funktionsnedsättningar samt om yrkesrollen och ges handledning vid behov. Kompetensutveckling i etik och bemötandefrågor genomförs kontinuerligt inom verksamheten. Se vidare Socialstyrelsens föreskrifter 2014:2 Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning VAD GÄLLER VID NYANSTÄLLNING? Vid nyanställning har kommunen rätt att provanställa upp till sex månader, därefter fattas beslut om fortsatt anställning. Kommunen använder sig av två olika avtal

9 7 (12) (HÖK eller PAN) för anställning av personliga assistenter och beslutar om anställningsformen. I samband med anställning blir assistenten lönesatt utifrån utbildning och erfarenhet. Vid rekrytering av personal tar kommunen hänsyn till redan anställd personal som förlorat sitt uppdrag, omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS) eller som av rehabiliteringsskäl behöver byta arbetsplats. HÖK-ANSTÄLLNING Man blir anställd i Höganäs kommun med placering på LSS-enheten hos den enskilde Anställningsformen kan innebära att den personliga assistenten kan komma att förflyttas inom förvaltningen eller inom kommunen om verksamheten så kräver Utbildningskrav utifrån den enskildes behov samt kravprofil Tillsvidareanställning, allmän visstidsanställning eller vikariat Medarbetar- och lönesamtal 1gång/år Individuell lönesättning PAN- PERSONLIG ASSISTENT Särskild person som anställs på anmodan av den enskilde, utan att kommunen kunnat påverka urvalet av sökande Anställningen upphör med en ömsesidig uppsägning av en månad då behovet upphör 1 eller då arbetsgivaren har särskilda skäl 2 att få anställningen att upphöra Medarbetar- och lönesamtal 1gång/år Individuell lönesättning PAN- ANHÖRIGVÅRDARE Särskild person som anställs på anmodan av den enskilde, utan att kommunen kunnat påverka urvalet av sökande Boende i hushållsgemenskap Anställningen upphör med en ömsesidig uppsägning av en månad då vård och omsorgsbehovet upphör eller då arbetsgivaren har särskilda skäl att få anställningen att upphöra Medarbetar- och lönesamtal 1gång/år Individuell lönesättning INTRODUKTION Som nyanställd personlig assistent får man bl.a. detta dokument som grund till nyanställningen. En ny assistent får alltid introduktion av enhetschef och ordinarie personal. 1 Assistansberättigade har inte längre behov av och rätt till personlig assistans eller när den personliga assistansen och den assistansberättigande inte längre fungerar tillsammans. 2 Särskilda skäl att få anställningen att upphöra, är när kommunen inte längre kan garantera assistansens kvalitet och säkerhet.

10 8 (12) TYSTNADSPLIKT Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) har kommunens personal tystnadsplikt om den enskildes personliga förhållanden. Sekretesslagen omfattar både muntliga och skriftliga uppgifter. Tystnadsplikten gäller även efter avslutad anställning. Brott mot tystnadsplikten kan leda till böter eller fängelse. En personlig assistent träder in i den enskildes privata liv och intima sfär. En förutsättning för att detta ska kunna fungera med respekt för den enskildes integritet är att assistenterna respekterar reglerna om sekretess och tystnadsplikt. Den enskilde har däremot ingen sekretess enligt ovan gentemot den personliga assistenten. Enhetschef ansvarar för att de personliga assistenterna informeras om bestämmelsernas innebörd och en blankett undertecknas av personlig assistent vid nyanställning. Reglerna om sekretess är undantaget vid misstanke om att ett barn riskerar att fara illa eller far illa, likaså om allvarligt missförhållande eller risk för allvarligt missförhållande enligt lex Sarah uppstår. ARBETSMILJÖ Oavsett anställningsform ansvarar enhetschefen för de personliga assistenternas arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Den enskilde har ett ansvar att medverka till god arbetsmiljö. Enhetschef ska vid arbetets planering beakta arbetsmiljöaspekter: ergonomiska förhållanden, hygieniska förhållanden, psykiska och sociala förhållanden. Enhetschefen gör vid behov en överenskommelse med den enskilde om vad den personliga assistenten behöver ha tillgång till för att utföra assistansen. Det kan till exempel handla om hjälpmedel, tillgång till toalett, möjlighet att värma/tillaga/förvara mat och i förekommande fall viloplats. Föreskrifter kring arbetsmiljö beskriver vikten av att arbetstagarna har kunskap om de lagar som reglerar verksamheten (LSS, HSL, SoL). Lika väsentligt är att arbetstagarna känner till den enskildes hjälp- och vårdbehov, vad den enskilde själv vill och kan göra samt de ergonomiska, hygieniska, psykiska och sociala förhållandena i hemmet. Det är viktigt att familjemedlemmar som kommer att beröras får tillräcklig information om vad arbetsinsatserna kommer att bestå av. Den personlige assistenten har ansvar för att påtala brister i arbetsmiljön för enhetschef samt delta i arbetsmiljöåtgärder för att avhjälpa eventuella brister. Enhetschef ska säkerställa att regelbundet återkommande arbetsplatsträffar enligt samverkansavtal, andra personalmöten, utbildningsinsatser och medarbetarsamtal genomförs. De personliga assistenterna ska respektera och handskas ansvarsfullt med den enskildes ägodelar och boendemiljö. Den enskilde ansvarar för kostnader för slitage och

11 9 (12) liknande merkostnader med anledning av att assistenterna arbetar i den enskildes hem, då assistansersättningen inte avser täcka sådana kostnader. Arbetsgivaren behöver vid behov sörja för att arbetstagaren har särskilda kunskaper för att kunna utföra vissa arbetsuppgifter. Det kan handla om: tunga manuella lyft eller andra fysiskt påfrestande arbetsmoment hantering av allergiframkallande eller på annat sätt skadliga ämnen riskavfallshantering arbete nära smittkälla medicinsk behandling hjälp till personer i kris/psykiska problem/missbruksproblem hjälp till personer från en annan kultur eller med ett annat språk arbete i ett hem där andra personer har psykiska problem eller har missbruksproblem vård i livets slutskede konflikthantering För att kunna ge den enskilde en bra personlig omvårdnad och för att förhindra arbetsskador och ohälsa hos de personliga assistenterna ska bostaden vara möblerad så att den underlättar utförandet av insatserna. När hjälpmedel används måste det finnas utrymme för de personliga assistenterna att fritt röra sig runt den enskilde och hjälpmedlet. Dessutom behövs utrymme för de personliga assistenterna att manövrera hjälpmedlet, utan att hindras av lösa eller fasta föremål. Det är särskilt viktigt i hygienutrymmen och runt den enskildes säng och innebär en säkerhet för den enskilde och de personliga assistenterna. Assistansanordnaren har ett skadeståndsansvar för eventuella skador som orsakas inom ramen för assistenternas arbetsuppgifter. Då ersätts den enskilde enligt vad som följer av gällande skadeståndsrättsliga regler ersättning för sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning. GENOMFÖRANDEPLAN Relationen mellan assistansanordnaren och den enskilde underlättas genom att man redan från början kommer överens om vad assistansen ska innehålla och hur den i stora drag går till. Därför görs en skriftlig genomförandeplan. Genomförandeplanen ska göras innan assistansen påbörjas. Den enskilde tillsammans med eventuell företrädare, enhetschef och personlig assistent ska upprätta denna genomförandeplan. Genomförandeplanen beskriver hur den beslutande insatsen rent praktiskt ska genomföras och vem som ansvarar för vad, läkemedel, privata pengar, kontaktuppgifter, levnadsberättelser mm. Av planen ska den enskildes behov och önskemål framgå, både fysiska, sociala, psykiska och existentiella.

12 10 (12) Assistenten ska tillsammans med den enskilde följa genomförandeplanen samt instruktioner från sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Personlig assistent ansvarar tillsammans med enhetschef för uppföljning och utvärdering av genomförandeplanen som görs tillsammans med den enskilde och/eller eventuell företrädare. DOKUMENTATION Enligt 21 a LSS ska all handläggning som rör enskild samt genomförande av beslut om insatser dokumenteras. Dokumentation utförs enligt socialförvaltningens gällande riktlinjer/rutiner för dokumentation. Dokumentationen fyller en viktig funktion då det gäller den enskildes rättssäkerhet. Den spelar även en roll för brukarens insyn, medverkan och inflytande. Enhetschefen är ytterst ansvarig för uppföljning samt att dokumentationen görs på ett korrekt sätt i varje enskilt ärende. Dokumentationen ska förvaras så att ingen obehörig kommer åt den. ANMÄLNINGSSKYLDIGHETER Den enskilde ska i möjligaste mån i förväg anmäla: Planerat avbrott i assistansen till enhetschef, tre veckor i förväg Önskemål om tillfällig schemaförändring för assistenterna till enhetschef, tre veckor i förväg Planerat tillfälligt behov av utökad assistans till kommunens LSS-handläggare, tre månader i förväg Varaktigt behov av utökning av tid till handläggare på Försäkringskassan eller kommun (tre månaders handläggningstid för kommun, sex månaders handläggningstid för Försäkringskassan) Om du vill nyttja extra timmar som du redan är beviljad men som inte är schemalagda till enhetschef snarast möjligt Kommunen ska underrätta: Försäkringskassan när någon som får assistansersättning beviljas boende med särskild service, daglig verksamhet, barnomsorg eller någon annan insats som påverkar behovet av personlig assistans. Kommunen ska anmäla: till Försäkringskassan om man får vetskap om att en assistansberättigad klarar betydligt mer av sin dagliga livsföring än vad som borde vara fallet (prop. 2012:13:1avsnitt , s. 235) SJUKDOM ELLER ANNAN FRÅNVARO AV ASSISTENTEN Om den enskildes assistent är sjuk eller frånvarande ersätter assistansanordnare med annan assistent. Om den enskilde tackar nej till det första erbjudandet, kommer assistansanordnaren om möjligt, erbjuda annan vikarie.

13 11 (12) SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL Om den enskilde upplever att det finns brister i utförandet av insatser ska denne fylla i blankett Synpunkter och klagomål och lämna till enhetschef. Om synpunkt/ klagomål framförs muntligt har enhetschef skyldighet att dokumentera detta. Enhetschefen utreder inkomna synpunkter och klagomål enligt gällande rutin. Den enskilde har inflytande över byte av assistent som dock alltid ska ske i enlighet med gällande lagstiftning och kollektivavtal. Den enskilde förbinder sig att medverka till att assistansanordnaren kan fullgöra sitt arbetsgivaransvar. UPPSÄGNING AV KOMMUNEN SOM ASSISTANSANORDNARE Uppdraget upphör efter uppsägning och uppsägningstiden är tre månader om inte överenskommelse träffats om annan tid. Uppsägningen ska ske skriftligt. SAMORDNING AV INSATSER Det kan ibland vara bra att samordna olika insatser om det är många olika professioner inblandade, t ex sjuksköterska, arbetsterapeut med flera. Om den enskilde inte kan vara delaktig behövs ett godkännande för att de berörda parterna ska få träffas. EGENVÅRD OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDUPPGIFTER Med egenvård menas (enligt SOSFS 2009:6) en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person själv kan utföra eller utför med hjälp av någon annan. Det som är bedömt som en egenvårdsinsats omfattas inte av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Däremot är själva bedömningen, planeringen och uppföljningen att betrakta som hälso- och sjukvård. Om den enskilde är i behov av aktiv tillsyn på grund av medicinsk problematik som avser egenvård kan Försäkringskassan bevilja det som ett grundläggande behov. HANTERING PRIVATA MEDEL Om den enskilde själv har ansvaret men behöver praktisk hjälp vid betalningar, uttag och betalning av räkningar kallas det handräckning. All hantering av den enskildes pengar skall ske med den enskildes delaktighet vilket innebär att assistenten inte får handla med pengar eller ta ut pengar utan att den enskilde är med. Assistenten eller den enskilde får inte ta emot eller låna pengar av varandra, inte heller köpa eller sälja varor och tjänster till varandra. AVGIFTER Insatsen personlig assistans är avgiftsfri. Den enskilde ska inte ha några merkostnader för sin assistans. Assistenten ska till exempel alltid ta med sin egen mat och dylikt.

14 12 (12) GÅVOR Assistenten ska inte ta emot gåvor eller pengar. Undantag kan vara gåvor av ett ringa värde dock högst 100 kronor. Man får heller inte köpa lotter till varandra eller spela lotto eller liknande ihop. ARBETSTELEFON Assistentgruppen tilldelas en arbetstelefon och denna ska till exempel användas till vikarieanskaffning, kontakt med enhetschef, beställning av förbrukningsmaterial. Till det som rör den enskilde används dennes telefon, till exempel kontakt med läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, tandläkare, apotek och anhöriga.

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Kundversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS Innehåll i insatsen Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23, 44 Socialförvaltningen Gotlands kommun Innehåll Personlig assistans 3 Beslut 3 Verkställighet 3 Innehållet

Läs mer

INFORMATION OM VILLKOR FÖR PERSONLIG ASSISTANS Enligt LSS och Socialförsäkringsbalken 51 kap

INFORMATION OM VILLKOR FÖR PERSONLIG ASSISTANS Enligt LSS och Socialförsäkringsbalken 51 kap STYRDOKUMENT DATUM 2017-03-22 1 (8) INFORMATION OM VILLKOR FÖR PERSONLIG ASSISTANS Enligt LSS och Socialförsäkringsbalken 51 kap Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid

Läs mer

Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap.

Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap. LULEÅ KOMMUN 2015-04-01 Enhet Stöd och omsorg Avtal villkor för personlig assistans enligt LSS eller Socialförsäkringsbalken (SFB) 51 kap. LULEÅ KOMMUN 2 (9) Luleå Kommun erbjuder Dig personlig assistans

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Att vara personlig assistent Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett personligt utformat stöd som ges åt person

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Handikappomsorgen Att vara personlig assistent 2006 Vad är personlig assistans? Personlig assistans är en av insatserna i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Med personlig assistans

Läs mer

Förvaltningen för funktionshindrade

Förvaltningen för funktionshindrade 2011-06-17 En trygg personlig assistans Förvaltningen för funktionshindrade Förvaltningen för funktionshindrade Box 34800 701 35 Örebro 019-21 10 00 1 Erbjudande om personlig assistans enligt LASS eller

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Att vara personlig assistent

Att vara personlig assistent Stöd till vuxna funktionsnedsatta Gåvor Omkostnader för personal I princip skall assistenten inte ta emot gåvor eller pengar. Vid olika aktiviteter tillsammans med brukaren ersätts assistenten max 80 kronor

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren.

Uppdragsavtal. Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer samt: Uppdragsgivaren. Uppdragsavtal Detta avtal gäller mellan; Anordnaren: Kurera Assistans AB Organisationsnummer 556888-0115 samt: Uppdragsgivaren Namn Personnummer Adress Telefonnummer Legal företrädare Namn Adress Avtalets

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun

Personlig assistans Skellefteå kommun Avtal Personlig assistans Skellefteå kommun För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från Skellefteå kommun en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning;

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR2002:6) om assistansersättning; Till lagen (1993:389) om assistansersättning 3 första stycket Den som omfattas av 1 lagen (1993:387) om stöd och

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Socialförsäkringsbalk (2010:110)

Socialförsäkringsbalk (2010:110) Socialförsäkringsbalk (2010:110) 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 /Upphör att gälla U:2013-07-01/ I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Riktlinjer personlig assistans

Riktlinjer personlig assistans TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-02-17 SN 2014/0101 0480-450885 Socialnämnden Riktlinjer personlig assistans Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta bifogade

Läs mer

Avtal för personlig assistans

Avtal för personlig assistans Avtal för personlig assistans 1. Parter Företag Assistans ViKan AB, 556848-5873, och 2. Bakgrund nedan kallad uppdragsgivare. Uppdragsgivaren har enligt lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp

Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp Riksförsäkringsverkets allmänna råd Familjer, barn samt handikapp ISSN 1404-563X Riksförsäkringsverkets allmänna råd om assistansersättning; RAR 2002:6 beslutade den 4 juli 2002. Riksförsäkringsverket

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Riktlinjer för personlig assistans

Riktlinjer för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna av socialnämnden 2004-06-16 110, dnr 04/SN 0102 Tillägg: Riktlinjer för kostnadsersättning för personlig assistans Riktlinjer för personlig assistans Antagna

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013

Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013 Avdelningen för stadsövergipande sociala frågor, Strategiska enheten Information Sida 1 (7) 2013-07-03 Åtgärder för delegation och beslut med anledning av lagändringar i LSS den 1 juli 2013 Den 1 juli

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförvaltningen Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148 Övertagen av socialnämnden 2012-09-01

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2012:930 Utkom från trycket den 28 december 2012 utfärdad den 18 december 2012. Enligt

Läs mer

Personlig assistans. Uppdrag och kvalitetskrav. Personlig assistans

Personlig assistans. Uppdrag och kvalitetskrav. Personlig assistans Uppdrag och kvalitetskrav Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum 2016-04-20 Ärendenr SON 2016/137 Version [1.0] Innehållsförteckning... 1 Inledning... 1 på insatsen personlig

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2013. Formgivning: Elin Hjelm LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller

Läs mer

51 kap. Assistansersättning

51 kap. Assistansersättning 51 kap. Assistansersättning Innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser om - rätten till assistansersättning i 2-6, - förmånstiden i 7 och 8, - beräkning av assistansersättning i 9-11, - omprövning vid

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Entreprenad personlig assistans sida 1 (11) B 15 Tjänste- och servicekvalitet för i entreprenaden Ingående verksamhet

Entreprenad personlig assistans sida 1 (11) B 15 Tjänste- och servicekvalitet för i entreprenaden Ingående verksamhet Entreprenad personlig assistans sida 1 (11) Innehållsförteckning SOCIALNÄMNDENS KVALITETSKRAV FÖR PERSONLIG ASSISTANS 2 LAGSTIFTNING SOM GRUND 2 INSATSEN PERSONLIG ASSISTANS 2 PERSONLIG ASSISTANS ENLIGT

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet. Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Kommunen som assistansanordnare avtal m.m.

Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet. Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg Kommunen som assistansanordnare avtal m.m. Cirkulärnr: 2004:32 Diarienr: 2004/0830 Handläggare: Sektion/Enhet: Margareta Erman Datum: 2004-04-06 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Sektionen för Socialtjänst, skydd och säkerhet Handikappomsorg Äldreomsorg

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah

INSTRUKTION. för anmälan enligt Lex Sarah September 2009 INSTRUKTION för anmälan enligt Lex Sarah - 14 kap 2 socialtjänstlagen, SoL - 24 a lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Instruktionen är fastställd av vård- och omsorgschefen

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Den här frågeguiden är tänkt att fungera som

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning

Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Konsekvensutredning 1 (8) Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning Bakgrund och överväganden Med anledning av

Läs mer

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr.

Kooperativet VIOL. AVTAL för personlig assistans. mellan. Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren. Namn. Adress. Org.nr pers.nr. AVTAL för personlig assistans mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn Adress Org.nr pers.nr Telefon legal företrädare (ifylls i förekommande fall) namn adress nedan kallad anordnaren och uppdragsgivaren,

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Delregional överenskommelse inom Södra Älvsborg Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun

Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun Nämnd, förvaltning 2016-02-01 Socialförvaltningen Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun Socialnämnden 2016-02-01

Läs mer

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5

Kungälvs kommun. Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans. Granskningsrapport. KPMG AB 2014-08-27 Antal sidor: 5 Bilaga 1 Granskning av utbetalningsprinciper Personlig assistans Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 5 2014 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Upplands Väsby kommun...

Läs mer