Entreprenad personlig assistans sida 1 (11) B 15 Tjänste- och servicekvalitet för i entreprenaden Ingående verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entreprenad personlig assistans sida 1 (11) B 15 Tjänste- och servicekvalitet för i entreprenaden Ingående verksamhet"

Transkript

1 Entreprenad personlig assistans sida 1 (11) Innehållsförteckning SOCIALNÄMNDENS KVALITETSKRAV FÖR PERSONLIG ASSISTANS 2 LAGSTIFTNING SOM GRUND 2 INSATSEN PERSONLIG ASSISTANS 2 PERSONLIG ASSISTANS ENLIGT LSS 9 2 PKT 2 PERSONLIG ASSISTANS MED ASSISTANSERSÄTTNING SFB 51 KAP. 2 GRUNDKVALITET FÖR INSATSER ENLIGT LSS 3 1. Kvalitetskrav TILLGÄNGLIGHET 3 2. Kvalitetskrav insatser enligt BESTÄLLNING (individuellt uppdrag) 3 3. Kvalitetskrav VERKSTÄLLIGHET 4 4. Kvalitetskrav PERSONLIG ASSISTANS 4 5. Kvalitetskrav GENOMFÖRANDEPLAN 5 6. Kvalitetskrav KOMPETENS HOS VERKSAMHETSANSVARIG OCH PERSONAL 6 7. Kvalitetskrav PERSONALKONTINUITET 6 8. Kvalitetskrav INFORMATION 7 9. Kvalitetskrav SAMVERKAN och INFORMATIONSÖVERFÖRING Kvalitetskrav SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE och DOKUMENTATION 8 KVALITETSKRAV UTÖVER GRUNDKVALITETEN 9 1. Kvalitetskrav AVTAL/FULLMAKT 9 2. Kvalitetskrav INFLYTANDE VID REKRYTERING OCH ANSTÄLLNING Kvalitetskrav ASSISTANSENS UTFORMNING Kvalitetskrav KOST OCH MÅLTIDER Kvalitetskrav AKTIVITETER Kvalitetskrav TILLGÄNGLIGHET TILL ARBETSLEDNING 11

2 Entreprenad personlig assistans sida 2 (11) Socialnämndens kvalitetskrav för Personlig assistans Lagstiftning som grund Insatsen personlig assistans Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS - föreskriver att personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd. Stödet ska vara knutet till personen och inte till viss verksamhet. Enligt lagen ska insatsen vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av mycket personlig karaktär. Avsikten är också att insatsen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med möjlighet till ett självständigt och oberoende liv. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Insatsen ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet, och den enskilde ska ha stort inflytande och medbestämmande över insatsen som ges. Enskild, som tillhör lagens personkrets, har rätt till personlig assistans om den har betydande svårigheter i sin dagliga livsföring och om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Insatsen ges endast om den enskilde begär det. Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer för hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). Den som har grundläggande behov har även rätt till samma insats för andra personliga behov som inte tillgodoses på annat sätt såsom aktivering, motivationsinsatser och tillsyn samt stöd att träna, arbeta studera, sköta hemmet samt idka sina fritidsintressen. Barn kan ha rätt till personlig assistans. Insatsen är som i övrig assistans ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer. När insatsen riktar sig till barn ska barnets bästa alltid sättas i främsta rummet. Personlig assistans enligt LSS 9 2 pkt Biståndsenhetens handläggare utreder och beslutar om rätt till insatsen personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 9 2 pkt. Insatsen omfattar biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del av behovet av stöd som inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt Socialförsäkringsbalken, SFB Personlig assistans beviljas av kommunens biståndshandläggare i sin helhet om de grundläggande behoven i genomsnitt understiger 20 timmar per vecka. Den enskilde kan vända sig till utföraren direkt eller vid kontakten med biståndsenheten göra sitt val av kommunen som utförare. Utföraren tecknar ett avtal med den enskilde om villkoren för assistansen. En kopia av det undertecknade avtalet skickas till biståndsenheten. Det står den enskilde fritt att välja annan än kommunen som utförare av personlig assistans. Personlig assistans med assistansersättning SFB 51 kap. Personlig assistans med assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken, SFB 51 kap. kan sökas direkt hos Försäkringskassan. Försäkrad som omfattas av LSS kan få

3 Entreprenad personlig assistans sida 3 (11) assistansersättning av Försäkringskassan för kostnader för personlig assistans om den försäkrade behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka för de grundläggande behoven. Försäkringskassan beslutar om rätten till assistansersättning. Försäkringskassans skickar beslutet till kommunens biståndsenhet. När den enskilde valt kommunen som utförare tecknar den enskilde ett avtal med utföraren. När avtalet är undertecknat av den enskilde och utföraren ska en kopia skickas till biståndsenheten. Det står den enskilde fritt att välja annan än kommunen som utförare av personlig assistans med assistansersättning. Grundkvalitet för insatser enligt LSS Enligt Socialnämnden ska alla som arbetar med personer med funktionsnedsättning och får insatser enligt LSS i Falkenbergs kommun utföra sina arbetsuppgifter med lyhördhet och respekt gentemot brukaren med strävan efter att uppmuntra brukarens självbestämmande och initiativförmåga så att brukaren upplever trygghet med insatsen med beaktande av kulturella och andliga behov med strävan att brukaren ska kunna utveckla och bibehålla sina sociala kontakter i samhället utifrån ett habiliterande och rehabiliterande synsätt så att brukarens funktionsförmåga bibehålls, tränas och utvecklas Följande krav för grundkvalitet inom personlig assistans ska uppfyllas av utföraren: 1. Kvalitetskrav TILLGÄNGLIGHET Handläggare vid biståndsenheten och företrädare för utföraren ska kunna nå varandra under kontorstid, 09:00-15:00. Kravuppfyllelse tillgänglighet att biståndsenhetens handläggare och företrädare för utföraren alltid kan nå varandra under kontorstid 2. Kvalitetskrav insatser enligt BESTÄLLNING (individuellt uppdrag) Insatser som ingår i biståndsenhetens beställning (det individuella uppdraget) alternativt Försäkringskassans beslut ska utföras. Biståndsenheten gör en beställning i samband med uppstart av insatsen tillfällig eller permanent utökning av assistansen Kravuppfyllelse beställning (individuellt uppdrag) att brukare som erhåller insatsen hos utföraren får de insatser som ingår i beställningen / det individuella uppdrag/ beslutet

4 Entreprenad personlig assistans sida 4 (11) 3. Kvalitetskrav VERKSTÄLLIGHET När utföraren fått beställning, skriftligt eller via elektroniskt medium, ska insatserna påbörjas i enlighet med överenskommelse i avtalet mellan brukare och utförare. Verkställigheten av insatsen ska följa beslut och utredning från Försäkringskassa respektive biståndsenhet. Kravuppfyllelse verkställighet att utföraren kontaktar den enskilde inom 3 dagar från mottagandet av det individuella uppdraget för planering av start av insats insatserna ska ha påbörjats senast det datum brukare och utförare kommit överens om i avtalet insatsen följer beslut och utredning att helt eller delvis ej verkställda beslut ska dokumenteras och rapporteras till biståndsenheten 4. Kvalitetskrav PERSONLIG ASSISTANS Den personliga assistansen ska utformas på ett sådant sätt att brukarens individuella behov tillgodoses och den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatsen ska tillgodose den enskilda personens individuella, psykiska, fysiska och sociala behov. Insatsen kan bestå av praktisk hjälp eller vara av mer vägledande natur allt utifrån den enskildes behov och förutsättningar. Insatsen ska ges på ett sådant sätt att den stärker den enskildes tilltro till sin egen förmåga. Kravuppfyllelse personlig assistans Insatsen utformas på ett sådant sätt att hinder i vardagen undanröjs eller minskas Insatsen ges med respekt för den enskildes personliga integritet Insatsen är flexibel och ges utifrån den enskildes individuella förutsättningar och specifika behov den enskilde får det personliga och tekniska stöd som behövs för att kunna kommunicera med personer i sin omgivning den enskilde får hjälp med att strukturera sin dag och finna egna rutiner med stöd av personal och/eller hjälpmedel den enskilde får hjälp med att vid behov få tillgång till hälso- och sjukvård inklusive habilitering, rehabilitering och hjälpmedel samt tandvård brott mot den enskilde brukaren polisanmäls efter samtycke från den enskilde eller då samtycke inte är möjligt att få i enlighet med gällande sekretesslagstiftning

5 Entreprenad personlig assistans sida 5 (11) 5. Kvalitetskrav GENOMFÖRANDEPLAN Den personliga assistansen ska utformas och dokumenteras i en genomförandeplan. Genomförandeplanen ska upprättas i samråd mellan den enskilde brukaren, eller om denne uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning, mellan dennes företrädare och utföraren. Arbetet med att sammanställa en genomförandeplan för insatsen ska starta i samband med verkställigheten och ska vara klar senast inom 4 veckor. Om det finns en aktuell individuell plan enligt LSS 10 ska genomförandeplanen vara förenlig med denna. Det är angeläget att samordning av genomförandeplaner för olika insatser sker. Det är den utförare som ger insatser i brukarens hem som har ansvaret för att genomförandeplanerna vid behov samordnas och kallar till möte. Förändringar i genomförandeplanen för en insats kan påverka genomförandeplaner för andra insatser. Den verksamhet som genomför en sådan förändring ska vid behov ta initiativ till träff för genomgång av förändringarna med andra verksamheter. Brukaren ska ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges. Om samråd ej kan ske p.g.a. att brukare och/eller dennes företrädare inte vill delta i upprättandet av en genomförandeplan, ska planen ändå delges till brukaren och/eller dennes företrädare och fungerar då som en arbetsbeskrivning. Genomförandeplanen följs upp fortlöpande och uppdateras vid behov och med samma samrådsförfarande som i första stycket, dock minst 1 gång/år. Kravuppfyllelse genomförandeplan att det finns en genomförandeplan för insatsen som motsvarar brukarens aktuella situation med - brukarens personuppgifter - datum då planen upprättats - uppgift om att planen är en överenskommelse mellan brukare och/eller dennes - företrädare och personal om vad som ska utföras och hur de ska utföras, om överenskommelse ej kunnat träffas ska skälen härför vara angivna - uppgift om vilket beslut genomförandeplanen avser - genomförandeplanen ska följa upprättat beslut och utredning - beskrivning av hur insatsen, som överensstämmer med eventuell individuell plan (enligt LSS 10 ), det individuella uppdraget och kvalitetskrav, utöver grundkvaliteten, för vissa tjänster, ska utföras - beskrivning av eventuella insatser som ska utföras av anhörig eller annan företrädare för brukaren - beskrivning av eventuella insatser som ska utföras av annan enhet såsom daglig verksamhet och/ eller andra insatser - uppgift om eventuella insatser som utföraren eller annan företrädare för Socialnämnden anser brukaren vara i behov av, men där överenskommelse om att de ska utföras ej kunnat träffas med brukaren eller dennes företrädare - uppgift om vilka som varit närvarande vid upprättandet

6 Entreprenad personlig assistans sida 6 (11) - underskrift av brukaren eller dennes företrädare, om underskrift saknas ska skälen härför vara angivna - underskrift av representant för utföraren att utföraren ser till att det sker en samordning av olika genomförandeplaner att genomförandeplanen är klar senast 4 veckor efter verkställt beslut. att genomförandeplanen tillhandahålls brukaren och/eller dennes företrädare. att genomförandet av genomförandeplanen kan följas genom dokumentation i en social journal där avvikelser från genomförandeplanen och andra händelser av betydelse antecknas att genomförandeplanen justeras vid förändrade behov hos brukaren att insatser enligt genomförandeplanen som ej verkställts dokumenteras och rapporteras i kommunens datorsystem för avvikelsehantering 6. Kvalitetskrav KOMPETENS HOS VERKSAMHETSANSVARIG OCH PERSONAL Utföraren ska se till att det finns en person med lämplig utbildning som förestår verksamheten som verksamhetsansvarig Utföraren ska se till att personalen har den utbildning som erfordras för att utföra insatsen och att företrädare för utföraren kan kommunicera med brukarna på det sätt som är möjligt. Kravuppfyllelse kompetens att verksamhetschef eller motsvarande har högskoleutbildning med inriktning mot socialt arbete/social omsorg/sociologi eller annan utbildning och/eller erfarenhet från handikappomsorg som prövas likvärdig samt arbetsledarerfarenhet eller annan kompetens som godkänns av Socialstyrelsen i samband med tillståndsprövning enligt LSS 23. att utföraren ser till att personalen har och underhåller (fortbildning och vidareutbildning) den utbildning, erfarenhet och kompetens som behövs för att utföra tilldelade arbetsuppgifter. att brukare som erhåller insatser från utföraren kan kommunicera med personalen på det sätt som är möjligt med avseende på deras funktionshinder att brukare och/eller deras företrädare som har annat modersmål än svenska kan kommunicera med personalen och då så ej kan ske, att tolk/teknik finns tillgänglig i tillräcklig omfattning. Om utföraren p.g.a. arbetsmarknadsläget inte kan anställa personal enligt ovan angivna krav ska samråd ske med beställaren. 7. Kvalitetskrav PERSONALKONTINUITET Utföraren ska tillse att det finns personal i en omfattning så att aktuell genomförandeplan kan följas. Brukarens behov av insatser ska tillgodoses med största möjliga personalkontinuitet

7 Entreprenad personlig assistans sida 7 (11) Kravuppfyllelse personalkontinuitet att den personliga assistansen utgör ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer att personalbemanningen är dimensionerad så att utföraren kan tillgodose de kvalitetskrav som gäller för verksamheten i enlighet med SOSFS 2011:9 och dokumentation enligt SOSFS 2006:5 samt följa den planering som finns i brukarnas genomförandeplaner. 8. Kvalitetskrav INFORMATION Information då brukare för första gången ska få insatser från utföraren Brukaren och/eller dennes företrädare ska få skriftlig och muntlig information (anpassat till ev. funktionshinder) t.ex. om utförarens målsättning med insatsen utförarens organisation och innehåll för insatsen i vilka frågor brukaren ska vända sig till utföraren respektive biståndsenheten. möjligheten att lämna synpunkter och klagomål Kravuppfyllelse information mm vid uppstart att brukaren och/eller dennes företrädare får information om insatsens organisation och innehåll att brukaren och/eller dennes företrädare får information om vem som kan kontaktas hos beställaren i olika frågor att brukaren får information om socialförvaltningens rutin för hantering av synpunkter och klagomål och blanketten för inlämnande av synpunkter Information om förändringar Den enskilde brukaren och/eller dennes företrädare ska av utföraren få information om planerade förändringar som kan påverka brukaren samt ska ha möjlighet att lämna synpunkter på förändringarna. Kravuppfyllelse information om förändringar att brukaren och/eller dennes företrädare får muntlig och/ eller skriftlig information inför planerade förändringar att brukaren och/ eller dennes företrädare har möjlighet att framföra synpunkter inför planerade förändringar 9. Kvalitetskrav SAMVERKAN och INFORMATIONSÖVERFÖRING Samverkan och informationsöverföring enligt lagstiftning ska ske mellan olika huvudmän.

8 Entreprenad personlig assistans sida 8 (11) Vid hälso- och sjukvård har samverkan reglerats i ett samverkansavtal med Region Halland. Samverkan ska också ske med beställarens olika yrkeskategorier och utförare. Utföraren ska samplanera insatsen med berörda kommunala verksamheter som drivs i egenregi eller som entreprenad då brukaren har andra biståndsinsatser Utföraren ska medverka i samband med upprättande av individuella planer Utföraren ska samverka då den enskilde är i behov av hemsjukvård/rehabilitering och/eller vård av annan vårdgivare än kommunen Utföraren ska samverka med barn- och utbildningsförvaltning när insatsen riktar sig till barn Utföraren ska samverka med övriga berörda samhälleliga organ Kravuppfyllelse samverkan att det finns rutiner för intern och extern samverkan med olika samhälleliga organ, huvudmän och yrkeskategorier hos berörda aktörer avseende enskilda brukare/patienter. att berörda huvudmän och utförarens personal är delaktig i samverkan om planering av insatser, vård och omsorg kring den enskilde. att den verkställande enhetens överenskommelse med olika yrkeskategorier/huvudmän kring vården och omsorgen av brukaren/patienten dokumenteras och att denna finns tillgänglig för brukare/ställföreträdare. Kravuppfyllelse informationsöverföring att utföraren efter brukarens medgivande, lämnar relevant information till samverkanspart att känd smitta eller andra kända risker delges till berörda vårdaktörer att tjänstgörande sjuksköterska informeras om brukarens eventuellt kända byte av vårdgivare/vårdcentral/sjukhus. att informationsöverföringen följer gällande sekretesslagstiftning 10. Kvalitetskrav SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE och DOKUMENTATION Utföraren tillser att det sker ett systematiskt och löpande kvalitetsarbete i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011: 9). Utföraren tillser att all handläggning av ärenden som rör brukaren, inklusive eventuella avvikelser, samt genomförande av beslut om insatser dokumenteras, förvaras i enlighet med vad som sägs i LSS 21a-21d. 11 kap. och SOSFS 2006: 5. Utföraren tillser att eventuella missförhållanden dokumenteras och anmäls i enlighet med vad som sägs i LSS 24a och SoL 14 kap. 2. Utföraren följer Socialstyrelsens föreskrifter om lex Sarah SOSFS 2011: 5.

9 Entreprenad personlig assistans sida 9 (11) Utföraren tillser att det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras enligt SOSFS 2011: 9 Kravuppfyllelse systematiskt kvalitetsarbete och dokumentation att utföraren dokumenterar genomförandet i genomförandeplan och i social journal att kvalitetsarbete pågår kontinuerligt att utföraren ser till att kommunens rutiner för synpunktshantering följs att eventuella avvikelser och missförhållanden dokumenteras och rapporteras i kommunens datorsystem för avvikelsehantering att ledningssystemets uppbyggnad och det systematiska förbättringsarbetet dokumenteras att kvalitetsberättelse upprättas att utföraren följer skyldigheten att informera socialnämnden om rapporter och utredningar om missförhållanden och allvarliga missförhållanden att utföraren kontinuerligt uppdaterar brukarens kontaktuppgifter i beställarens datorsystem Kvalitetskrav utöver grundkvaliteten Utöver de ovan beskrivna grundkvalitetskraven beskrivna ovan gäller nedanstående kvalitetskrav för insatsen personlig assistans. 1. Kvalitetskrav AVTAL/FULLMAKT En överenskommelse mellan den assistansberättigade och utföraren om villkor för assistansen samt dess upphörande ska upprättas senast inom 4 veckor från beställningen mottagits. För mottagande av assistansersättning från Försäkringskassan ska fullmakt från den assistansberättigade inhämtas Avtalet ska innehålla överenskommelser mellan den assistansberättigade och utföraren Kravuppfyllelse avtal/fullmakt datum för start av assistansen anställningsvillkor för de personliga assistenterna vem som ansvarar för rekrytering hur rekryteringen ska gå till hur introduktion av nyanställd personal ska gå till hur byte av personal ska gå till hur utföraren säkerställer att personalen har rätt kompetens hur utförarens arbetsmiljöansvar uppfylls hur framförhållning vid förändringar i insatsen säkerställs assistansersättningens användning hur en god och säker arbetsmiljö garanteras de anställda

10 Entreprenad personlig assistans sida 10 (11) hur assistenterna får nyttja den enskildes bostad (förvaring av medhavd mat, hygienutrymmen, ev. jourrum) hur brukarens privata medel och nycklar ska hanteras om personal ska kunna köra brukares bil och hur villkoren för det ska regleras i så fall hur tidredovisningen till försäkringskassan respektive kommunen ska gå till hur/vem som fakturerar Försäkringskassan respektive kommunen hur entreprenören bistår brukaren/företrädaren vid förändringar i assistansbehov information och utfästelse om sekretess och tystnadsplikt uppsägningstiden för brukaren är en månad hur information från Försäkringskassan inhämtas I det avtal om personlig assistans som tecknats mellan brukare och socialnämnden för brukare som kommer att följa med i övergången till entreprenaddrift saknas överenskommelse om nyckelhantering. Det avtalet måste entreprenören komplettera med en överenskommelse med brukaren om hantering av brukarens nycklar. Avtalet saknar också överenskommelse om hur assistansersättningen ska användas. Även på denna punkt behöver befintligt avtal kompletteras genom en sådan överenskommelse. 2. Kvalitetskrav INFLYTANDE VID REKRYTERING OCH ANSTÄLLNING Den enskilde ska ha stort inflytande och medbestämmande vid rekrytering och anställning av personal. Personlig lämplighet är alltid ett kriterium vid rekrytering av personal. Rekrytering av vikarier ska vara väl organiserat så att så långt möjligt den personal brukaren vill ha anlitas Kravuppfyllelse inflytande och anställning Den enskilde medverkar vid: utformning av kravspecifikationer för anställningen utformning av annons gallring av inkomna ansökningar anställningsintervjuer Den enskilde känner till vem som ansvarar för vikarieanskaffning får information om vikarier och deras erfarenhet och kompetens garanteras att vikariebehovet alltid kan tillgodoses får del av planeringen och har inflytande vid val av vikarier 3. Kvalitetskrav ASSISTANSENS UTFORMNING Den enskilde ska känna respekt för sin person, bli bemött med lyhördhet och känna sig trygg. Assistansen ska utformas efter den enskildes behov, är lätt tillgänglig och stärker den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv

11 Entreprenad personlig assistans sida 11 (11) Kravuppfyllelse assistansens utformning den enskilde garanteras självbestämmande i utförande av assistansen rutiner och strukturer för insatsen finns och utarbetas i samförstånd med den enskilde assistansens utformning är förutsägbar för den enskilde det finns kontinuitet i insatsen och i bemanningen den enskildes integritet respekteras den enskilde känner trygghet med insatsen och personalens kompetens när insatsen riktar sig till barn sätts barnets bästa alltid i främsta rummet barnets åsikt inhämtas och barnets inflytande avgörs av barnets ålder och mognad 4. Kvalitetskrav KOST OCH MÅLTIDER Den enskildes önskemål och val ska respekteras Kravuppfyllelse kost och måltider den enskildes väljer själv vad han eller hon vill äta den enskilde väljer själv när och hur måltiden ska intas 5. Kvalitetskrav AKTIVITETER Den enskilde ska ges möjlighet till en meningsfull och aktiv vardag De personliga assistenterna ska i det dagliga arbetet tillgodose den enskildes behov av att behålla uppnådd funktions och aktivitetsnivå Den enskilde ska ges förutsättningar att delta i vardagsaktiviteter efter sin förmåga Kravuppfyllelse aktiviteter behoven av träning och aktivitet tillgodoses behoven av stöd vid arbete, studier och fritidsaktiviteter tillgodoses 6. Kvalitetskrav TILLGÄNGLIGHET TILL ARBETSLEDNING Den assistansberättigade ska ha tillgång till utförarens verksamhetsansvarige chef och lokal arbetsledning Ansvarsfördelning för arbetsledning av de personliga assistenterna styrs av brukarens/legal företrädares önskemål och nedtecknas i avtalet mellan parterna. Kravuppfyllelse tillgänglighet till arbetsledning den enskilde ska personligen kunna nå verksamhetsansvarig arbetsledning finns tillgänglig för brukaren alla vardagar under kontorstid arbetsledning ska vid behov finnas tillgänglig för personalen under tid verksamhet pågår den enskilde ska kunna kommunicera med lokal arbetsledning och verksamhetsansvarig via telefon, e-post och personligt möte

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av kommunala insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen - Legitimerad personal, fr o m 2010-08-25 endast rehab-personal Fastställt

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldreomsorgen Avsnitt: Särskilt boende

Tjänste- och servicekvalitet inom äldreomsorgen Avsnitt: Särskilt boende Tjänste- och servicekvalitet inom äldreomsorgen Avsnitt: Särskilt boende Fastsällt av socialnämnden 2012-02-29 Gäller från och med 2012-04-01 KVALITETSKRAV FÖR UTFÖRARE AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN

Läs mer

KONTAKTPERSON 9:4 LSS

KONTAKTPERSON 9:4 LSS Kvalitetsdokument KONTAKTPERSON 9:4 LSS Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23 44 Reviderat SON 2010-12-08 146 Socialförvaltningen Gotlands Kommun Innehåll Kontaktperson 3 Beslut 3 Verkställighet

Läs mer

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun

Kvalitetskrav. i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun Kvalitetskrav i bostad med särskild service för vuxna enligt LSS exklusive annan särskilt anpassad bostad i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för bostäder med särskild service för vuxna

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:6 (S) Föreskrifter och allmänna råd Bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun

Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun Kvalitetskrav för daglig verksamhet och sysselsättning i Varbergs kommun RIKTLINJER Följande kvalitetskrav för daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och för

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen - Ordinärt boende

Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen Avsnitt: Utförare av insatser enligt Socialtjänstlagen - Ordinärt boende Tjänste- och servicekvalitet inom äldre- och handikappomsorgen - Ordinärt boende Gäller fr o m 2011-09-01 KVALITETSKRAV FÖR UTFÖRARE AV INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN - ORDINÄRT BOENDE Lagstiftning

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS

PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS PERSONLIG ASSISTANS 9:2 LSS Innehåll i insatsen Antaget av SON 2005-09-14 74 Reviderat SON 2008-04-23, 44 Socialförvaltningen Gotlands kommun Innehåll Personlig assistans 3 Beslut 3 Verkställighet 3 Innehållet

Läs mer

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Upplands Väsby kommun...

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2002:9 (S) frfattningssam Föreskrifter och ling allmänna råd Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Socialstyrelsens

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Tjänste- och servicekvalitet insatser enligt LSS och SoL (boendestöd

Tjänste- och servicekvalitet insatser enligt LSS och SoL (boendestöd sida 1 (34) Tjänste- och servicekvalitet insatser enligt LSS och SoL (boendestöd sida 2 (34) Innehållsförteckning KVALITETSKRAV: INSATSER ENLIGT LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE LSS

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby

Tillämpningsområde. Vård och omsorg. Besöksadress Västra Storgatan 35 Postadress Vård och omsorg Osby Vård och omsorg 1(5) Riktlinjer för rapportering om missförhållanden eller en påtaglig risk för missförhållande enligt socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om särskilt stöd och service (LSS) lex Sarah Syfte

Läs mer

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden?

Vad skall anmälas enligt Lex Sara? Vad menas med Allvarliga missförhållanden? 3 (9) Rutin för anmälan om missförhållanden enligt socialtjänstlagen Lex Sara Lokala rutiner för rapportering, handläggning och anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt

Läs mer

Daglig verksamhet enligt LSS

Daglig verksamhet enligt LSS Uppdrag och kvalitetskrav Daglig verksamhet enligt LSS Fastställd av socialnämnden Framtagen av socialförvaltningen Datum [Beslut/Publiceringsdatum] Ärendenr SON 2017/144 Version [1.0] Innehållsförteckning...1

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5

Lagstiftning Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd; SOSFS 2011:5 1 Ledningssystem för kvalitet Äldreförvaltningen Ronneby Kommun Ansvarig: Förvaltningsschef Ärende: Rutiner för identifiering och anmälan Lex Sarah Handläggare: Kvalitetsutvecklare Datum: 2014-04-15 Ersätter

Läs mer

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah

Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1(5) Information till chefer i socialförvaltningen och biståndshandläggare inom SoL och LSS samt godkända Lov-levarantörer om lex Sarah 1. Rutiner för socialförvaltningens verksamheter vid rapportering

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam

Lex Sarah. Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Lex Sarah Malmö den 9 oktober 2013 och Växjö den 10 oktober 2013 Helena Axestam Vad är lex Sarah? Bestämmelser i SoL och LSS 14 kap. 3-7 och 7 kap. 6 SoL 24 b-g och 23 e LSS Socialstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

Övergripande rutin för Lex Sarah

Övergripande rutin för Lex Sarah Ansvarig Bengt Gustafson, produktionschef Dokumentnamn 5.1.2 Lex Sarah rutin Upprättad av Elisabet Olsson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter Stöd & Omsorg Processområde 5.1 Systematiskt

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen

Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Riktlinjer för social dokumentation Funktionshinderområdet och äldreomsorgen Ansvarig/upprättad av Kvalitetsenheten Christina Almqvist Beslut fattat av Upprättad 2012-10-18 Reviderad Socialnämnden och

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Förändringens vindar Om legala styrdokument LSS och andra lagar inför Göteborgs stadskansli, hans wrenne

Förändringens vindar Om legala styrdokument LSS och andra lagar inför Göteborgs stadskansli, hans wrenne Ledarforum Förändringens vindar Om legala styrdokument LSS och andra lagar inför 2011 Göteborgs stadskansli, hans wrenne 2010-11-17 Allt har sin historia 1944 Lag om utbildning för bildbara sinnesslöa

Läs mer

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning

Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning 1 Lokal lex Sarah-rutin Norrmalms stadsdelsförvaltning Reviderad juni 2016 Innehåll Vad är lex Sarah 2 Att medverka till god kvalitet 2 Missförhållanden ska rapporteras 3 Skyldigheten att rapportera 3

Läs mer

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER

KVALITETSDOKUMENT OCH KVALITETSKRITERIER SOCIALFÖRVALTNINGEN Pm och riktlinjer Dokumentnamn Kvalitetsdokument och kvalitetsrutiner Utarbetad av Pia Berg med PLU som arbetsgrupp Fastställd av Socialnämnden 2011-02-23 Godkänd Gäller från 2011-03-01

Läs mer

Uppdrag och kvalitetskrav Kontaktfamilj inom Region Gotland

Uppdrag och kvalitetskrav Kontaktfamilj inom Region Gotland Uppdrag och kvalitetskrav Kontaktfamilj inom Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post registrator-son@gotland.se Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3 Org nr

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling 1 Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord 2013 05 06 SOSFS 2013:X (S) Utkom från trycket den 2013 Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte

1. Riktlinjernas bakgrund och syfte SAS Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte Det finns en skyldighet att dokumentera genomförandet om individuellt behovsprövade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet

Lex Sarah. Grästorps kommun Social verksamhet Social verksamhet Lex Sarah Information om Lex Sarah samt rutiner för rapport/anmälan och handläggning av missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden enligt 14 kap. 2-7 SoL och 24 a-g

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah

Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Riktlinjer vid missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden lex Sarah Antagen av Socialnämnden 2012-11-13, 108 Reviderad 2016-04-19 Alingsås kommun, Socialförvaltningen, 441 81 ALINGSÅS

Läs mer

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna

individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna Mars 2010 Riktlinjer och rutiner för individuell planering och dokumentation vid genomförandet av insatserna personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice, kontaktperson och korttidsvistelse enligt

Läs mer

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning

Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning SOSFS (S) Allmänna råd Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH

TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) Diarienummer 183/ Socialförvaltning Id AN LEX SARAH TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2013-09-16 Diarienummer 183/2012.739 Socialförvaltning Id 2013.1821 AN LEX SARAH Rutiner beträffande rapportering och anmälan av missförhållanden inom socialtjänsten och omsorgen

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm

Ansökan ska skickas till: Socialstyrelsen Avdelningen för regler och tillstånd Enheten för tillstånd 106 30 Stockholm 1 Ansökan om tillstånd att bedriva enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 2 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information Bolag, stiftelser, föreningar

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

Denna överenskommelse är en bearbetad upplaga som ursprungligen författats gemensamt av regionförbundet och landstinget i Jönköpings län.

Denna överenskommelse är en bearbetad upplaga som ursprungligen författats gemensamt av regionförbundet och landstinget i Jönköpings län. 1(7) Överenskommelse om samordnade insatser för barn, mellan landsting och kommun, med utgångspunkt från aktuell lagstiftning i hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen samt i föreskrifter och allmänna

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah

Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Tyresö kommun 2015-03-02 Socialförvaltningen 1 (10) Riktlinje för rapportering, utredning och anmälan enligt lex Sarah Fastställt av socialnämnden 2015-xx-xx, x 2 (10) Innehållsförteckning Riktlinje för

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre

Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom socialtjänsten, förvaltningschefer Huvudmän för yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter inom socialtjänsten Nr 3/2012 Februari

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service

Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Social- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Upplands Väsby kommun...

Läs mer

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista.

Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Bilaga 3b: Kvalitetsuppföljning LOV Checklista. Område Krav Krav Uppföljning Kvalitet/planering och Entreprenören skall ha en årlig uppföljning verksamhetsplan där det beskrivs hur arbetet skall uppfylla

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat

Kvalitetshandbok Fel och Brister. Bilaga 8. Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare. Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah. Reviderat Kvalitetshandbok Fel och Brister Dokumentansvarig Kvalitetsutvecklare Dokumentnamn Rutin för Lex Sarah Utfärdat av Linda Asplund Utfärdat 2009-05-14 Giltigt from 2009-06-01 Reviderat 2010-02-02 Diarienr

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Rutiner enligt lex Sarah

Rutiner enligt lex Sarah 11-09-01 1(7) Antaget av sektorschef Lärande och Omsorg sept. 2011 Reviderade mars 2013 Rutiner enligt lex Sarah 2(7) Lex Sarah Lex Sarah kallas de bestämmelser i socialtjänstlagen, SoL, och i lagen om

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer