Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende"

Transkript

1 Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende

2 Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas syfte 3. Avgifter HANDLÄGGNING 1. Handläggning 2. Ansökan GENERELLA KRAV PÅ UTFÖRARE 1. Bemötande 2. Information 3. Personlig plan 4. Kontaktman 5. Den enskildes skydd 6. Uppföljning SPECIFIKA KRAV PÅ UTFÖRARE PER INSATS 1. Personlig assistans 2. Ledsagarservice 3. Biträde av kontaktperson 4. Avlösarservice 5. Korttidsvistelse 6. Korttidstillsyn 7. Daglig verksamhet 2

3 Antagen av Omvårdnadsnämnden (07ON187) 26 september 2007 INLEDNING Vad är en Kvalitetsdeklaration? Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav och vilken stöd- och omsorgsnivå som ska finnas i handikappomsorgen inom Omvårdnad Gävle, Gävle kommun. Med andra ord så anges här vad den enskilde och dennes företrädare har rätt att förvänta sig av bemötande, stöd och omsorg när denne har LSS-insatser och bor i ordinärt boende. Även vissa begränsningar för insatserna är specificerade för att tydliggöra vad den enskilde kan förvänta sig. Syftet med Kvalitetsdeklarationen är att ge likvärdig vård och omsorg för kommunmedborgaren. Kvalitetsdeklarationen talar om vilka krav och riktlinjer som finns för handläggare när det gäller ansökan och beslut om insatser enligt LSS, samt vilka krav och riktlinjer som utföraren (egenregi eller entreprenör) som ger insatsen ska följa. Kvalitetsdeklarationen för respektive insats presenteras i detta dokument med ett citat ur Socialstyrelsens information till allmänheten i kursiv stil om vad insatsen innebär. (Socialstyrelsen; LSS, 2007 Artnr: ) Till Kvalitetsdeklarationen finns dessutom en Uppdragsbeskrivning för verksamheten. Den innehåller kravspecifikationer beträffande ekonomi, personal och utförande m.m. 3

4 INSATSERNA Vem har rätt till insatserna? Insatsernas syfte Avgifter Personer som anges i 1 LSS har rätt till insatser i form av stöd och särskild service enligt 9 första stycket 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. I 1 LSS står: 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Enligt 7 LSS Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. LSS-insatserna är kostnadsfria, vilket innebär att omvårdnaden/personalstödet inte kostar den enskilde något. Däremot tillkommer kostnader i de insatser där det är aktuellt med mat och/eller omkostnader vid utflykter. Den som får assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning från Försäkringskassan skall betala motsvarande summa till kommunen om denna svarar för assistansen. 4

5 HANDLÄGGNING Handläggning Ansökan från personer med funktionshinder över 20 år handläggs av LSShandläggare på Biståndsenheten, Omvårdnad Gävle. Ansökan från personer under 20 år handläggs av Socialtjänst Gävle. Ansökan Biståndsenheten ska behandla ansökan skyndsamt. 1. Den enskilde ska inom en vecka få veta vem som är ansvarig biståndshandläggare. 2. Biståndshandläggaren informerar den enskilde och/eller företrädare, och efter samtycke från den enskilde även närstående, om utredningsprocessen, den beräknade handläggningstiden och är sedan skyldig att hålla en fortlöpande kontakt under utredningstiden. 3. Förslag till beslut kommuniceras med den enskilde innan beslutet tas. 4. Biståndshandläggaren informerar den enskilde om hur det går till när beslutet ska verkställas. Den enskilde som beviljats Personlig assistans informeras om möjligheten att välja mellan olika assistansanordnare. 5. Är den enskilde ej nöjd med beslutet finns möjlighet att överklaga beslutet till Länsrätten. Biståndshandläggaren ska hjälpa den enskilde så att besvärsbrev lämnas in, om den enskilde önskar det. 5

6 GENERELLA KRAV PÅ UTFÖRARE Bemötande Insatserna ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmande och integritet. Personalen ska arbeta enligt en gemensam värdegrund där alla människors lika värde och lika rätt poängteras. Personalen ska vara lyhörd för att olika livsåskådningar respekteras. Lyhördhet för människors olikhet innebär att den enskildes värderingar och önskemål så långt detta är möjligt ska ligga till grund för planering och genomförande av omsorgen. Grundläggande för god omsorg är ett bra och värdigt bemötande av den enskilde, närstående och andra personer som är delaktiga i service och omvårdnad kring den enskilde. Bemötandet ska bekräfta den enskilde och tillgodose dennes behov av integritet, delaktighet, trygghet och säkerhet. Ett värdigt bemötande innebär att ta hänsyn till den enskildes vilja och önskemål samt stärka tilltron till de egna resurserna. Mötet ska ske på lika villkor. Utföraren ska ansvara för återkommande fortbildning i etik och bemötandefrågor till all personal. Utföraren ansvarar även för att personal får den utbildning som krävs för funktionshindret samt att se till att personalen får kontinuerlig handledning. Utföraren ansvarar för att vid behov rekvirera tolk via kommunens tolkförmedling eller motsvarande. 6

7 Information Utföraren ansvarar för att den enskilde, ev. företrädare samt närstående ges information om verksamheten, förändringar och information som är av vikt för att den enskilde ska kunna ta tillvara sina rättigheter. Utföraren ansvarar för att i en särskild informationsskrift beskriva den egna verksamheten, kvalitetsmål och arbetssätt. Utföraren ska utforma och använda lättläst eller muntlig information och förvissa sig om att mottagaren tagit del av den. Utföraren ansvarar för information om vart man vänder sig om man utsätts för felaktig eller kränkande behandling eller i övrigt har synpunkter eller klagomål på insatser eller verksamhet. Utföraren ansvarar för att Omvårdnadsnämndens broschyr och blankett om klagomålshantering finns tillgänglig i verksamheten och att den enskilde och företrädare har kännedom om denna. I enlighet med lag om patientnämndverksamhet, finns i Gävle kommun en Patientnämnd. Utföraren ansvarar för att Patientnämndens broschyr finns tillgänglig och att den enskilde, ev. företrädare samt närstående har kännedom om denna. 7

8 Personlig plan För att tillgodose den enskildes behov och önskemål ska den enskilde vara delaktig i upprättande av Personliga planen för hur insatsen ska utföras. Planeringen påbörjas redan vid första samtalet. Planering ska omgående inledas och planen upprättas senast en månad efter att insatsen verkställts. Den enskilde och/eller företrädare ska vara delaktiga vid upprättande och uppföljning av den Personliga planen. Den Personliga planen bygger på samtal med den enskilde och/eller företrädare. Planen är en överenskommelse mellan den enskilde och utföraren. Planen ska undertecknas av den enskilde eller dennes företrädare. Den Personliga planen ska ge en samlad beskrivning av vad, när och hur den enskilde får sina behov och önskemål av omvårdnad och service tillgodosedda. Den enskilde äger en rätt att bestämma över sin egen vardag. Utföraren ska så långt det är möjligt respektera den enskildes önskemål. Den Personliga planen ska vara aktuell, följas upp och revideras när skäl till det föreligger. Uppföljning ska ske minst en gång per år. Ibland är det inte nödvändigt att upprätta en omfattande Personlig plan. Det är dock viktigt att det finns en skriftlig överenskommelse kallad Personlig plan som beskriver hur insatsen ska verkställas. Personliga planen är en del av den sociala dokumentationen som personal är skyldig enligt lag att skriva. 8

9 Kontaktmannaskap För att säkra den enskildes rätt till inflytande och information ska det finnas en utsedd kontaktman i personalgruppen, som ska fungera som länk mellan den enskilde/företrädare, ev. närstående och verksamheten. Kontaktmannen ska vara den enskildes/företrädares eller ev. närståendes ombud gentemot den egna verksamheten genom att framföra behov och önskemål och fortlöpande informera om förändringar och frågor som berör den enskilde till verksamhetschef och berörda medarbetare. Kontaktmannen ska svara för att Personlig plan upprättas och revideras vid behov, eller minst en gång per år. Väsentliga avvikelser från den Personliga planen i det dagliga arbete ska kontaktmannen rapportera till verksamhetschef. Kontaktmannen ska i förekommande fall ansvara för den enskildes egna medel enligt särskild rutin. För insatserna ledsagarservice, biträde av kontaktperson och avlösarservice är det inte befogat att utse en kontaktman. Inom personlig assistans är det inte heller alltid befogat eftersom personalgruppen oftast är begränsad och all personal arbetar med en och samma kund. När kontaktman saknas ligger ansvaret på verksamhetschefen. 9

10 Den enskildes skydd Den enskilde ska känna sig trygg och få sina rättigheter tillvaratagna. Utföraren är skyldig att skydda den enskild mot fysiska, psykologiska, ekonomiska eller materiella övergrepp samt omänskligt eller förnedrande bemötande eller behandling av personalen. Utföraren är även skyldig att tillse att den enskilde inte utsätts för dåligt bemötande eller behandling p.g.a. försumlighet, nonchalans eller okunnighet hos personalen. Som ett yttersta skydd ska det finnas väl kända rutiner för klagomål och annan felanmälan. Utföraren ska aktivt verka för att den enskilde, dennes närstående eller annan person ges möjlighet att anmäla synpunkter och klagomål på verksamheten eller begära rättelse för något som man anser vara fel. Synpunkter och klagomål kan lämnas till kontaktman eller verksamhetschef i berörd verksamhet. Klagomål och synpunkter kan också lämnas direkt till förvaltningskontoret. Den klagande ska ha svar inom sju dagar. Gäller anmälan något som behöver åtgärdas akut ska det göras omgående. Anmälan vid missförhållanden eller misstanke om missförhållande ska ske omgående och gäller all personal och uppdragstagare i verksamheten enligt Lex Sarah. Om den enskilde utsätter sig för fara för liv och hälsa, är det inte förbjudet att även utan den enskildes samtycke handla med säkerhetsåtgärder så att man räddar dennes liv och hälsa, t.ex. vid förvirring med risk i trafiken eller risk för förfrysning. (SOSFS 1992:17 och 1997:16) 10

11 Uppföljning Utföraren ska kontinuerligt följa upp hur den enskilde upplever att insatsen fungerar. Utföraren ska även regelbundet följa upp den Personliga planen och insatserna för att tillförsäkra att den enskilde får en god omsorg. Uppföljning ska även ske av verksamheten allmänt genom kundundersökningar, avvikelsehantering och klagomål. Utföraren kan på eget initiativ komplettera med andra informationskällor t.ex. intervjuer. Förändringar av insatser för den enskilde ska göras med en personlig återkoppling, som skall vara tydlig för den enskilde och företrädare. Förändringar av verksamheten ska informeras muntligt eller skriftligt till den enskilde och/eller företrädare. 11

12 Personlig assistans Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal assistenter till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov (hjälp med personlig hygien, måltider, att klä av- och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade). Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra personliga behov. För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan en person fyller 65 år och därefter kan antalet assistanstimmar inte utökas. Den assistansberättigade kan välja att få assistansen genom kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita t.ex. ett kooperativ eller annan utförare. Kommunen är ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till högst 20 timmar per vecka. Personlig assistans innebär att den enskilde får individuellt stöd utifrån beviljad insats. Assistans ges inom ramen för beviljade timmar. Vissa begränsningar för vad som ingår styrs av äktenskapsbalken och föräldraansvar. Även arbetsmiljölagen kan innebära inskränkningar för vad som kan utföras. Verkställigheten sker i överenskommelse med den enskilde och/eller företrädare, men Omvårdnad Gävle har arbetsgivaransvar och anställer lämplig person till arbetet. Om behovet förändras i sådan grad att biståndsbeslutet behöver omprövas, ska den enskilde, företrädaren eller utföraren meddela detta till Biståndshandläggaren och i aktuella fall Försäkringskassan. Landstinget Gävleborg ansvarar för hälso och sjukvårdsinsatser dygnet runt inklusive rehabilitering och utprovning av hjälpmedel. Enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter kan utföras av personlig assistent enligt gällande rutin i samråd med Primärvården Gästrikland. Biståndshandläggaren ansvarar för att förse kunden med intyg om Rätt till nödvändig tandvård enligt tandvårdslagen 8 a. Assistansersättningen täcker personliga assistenternas omkostnader vid aktiviteter utanför den enskildes hem, enligt gällande regler för omkostnadsersättningen (Dnr 07ON130). Den enskilde betalar alltid sina kostnader vid resor och aktiviteter. 12

13 Ledsagarservice Den som inte har personlig assistans kan istället ha rätt till ledsagarservice. Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuella behov som ska kunna underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet. Den enskilde kan använda de beviljade timmarna för ledsagning i aktiviteter utanför hemmet. En ömsedig planering är förutsättningen för att göra både regelbundna aktiviteter och mer spontana aktiviteter. Ledsagarservice innebär att den enskilde får stöd och personlig omvårdnad, social samvaro, stöd med mathållning vid kortare eller längre aktiviteter. Resor kan göras om beslutets omfattning av timmar är tillräckligt. Ledsagare är ett uppdrag. Lämpliga personer, med eller utan utbildning, rekryteras. En ledsagares arbetstid är begränsad till högst 12 timmar /dygn. Ledsagaren erhåller omkostnadsersättning från Omvårdnad Gävle för: entrébiljetter mat och dryck (till lägsta menypris) resekostnader med allmänna kommunikationer Vid behov kan verksamhetschefen be den enskilde intyga att denne haft motsvarande utlägg som ledsagaren. Den enskilde betalar alltid sina kostnader vid resor och aktiviteter. 13

14 Biträde av kontaktperson En kontaktpersonen skall vara en medmänniska som kan underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer. Stödet kan ibland ges av en familj, så kallad stödfamilj. Den enskilde framför sina önskemål om kontakt, mötesplats och aktiviteter i och utanför hemmet med sin kontaktperson. En överenskommelse skrivs. Kontaktpersonen ska upprätthålla kontakt med den enskilde på det sätt som är överenskommet. Kontaktpersonen får ett månatligt arvode och en omkostnadsersättning som täcker kostnader vid aktiviteter med den enskilde. Den enskilde betalar alltid sina kostnader vid resor och aktiviteter. 14

15 Avlösarservice Avlösarservice ska kunna fås både som en regelbunden insats och för situationer som inte kan förutses. Den skall vara tillgänglig alla tider på dygnet. Den enskilde använder avlösaren i sitt eget hem, regelbundet eller vid behov. Avlösaren ger personlig omvårdnad, social samvaro, stöd med mathållning samt aktivering i hemmet eller dess omgivning med t.ex. promenad. Den enskilde styr över vad man gör under den tid som är beviljad. 15

16 Korttidsvistelse Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte eller för att ge anhöriga tillfälle till avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt t ex läger- eller kolonivistelse. Insatsen korttidsvistelse beviljas i form av dygn/månad och kan användas regelbundet eller vid behov. Den enskilde ska få personlig omvårdnad, social samvaro, stöd med mathållning, vid behov tvätt av gångkläder samt aktivering med kortare utflykter. Den enskilde betalar alltid resor till/från vistelsen samt står för sina ev. kostnader vid resor och aktiviteter som sker under korttidsvistelsen. Den enskilde betalar en avgift för mat per dygn, vilket faktureras av Omvårdnad Gävle enligt taxa. 16

17 Korttidstillsyn Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven. Inom korttidstillsynen ska den enskilde få personlig omvårdnad, social samvaro, stöd med mathållning samt aktivering med kortare utflykter. Den enskilde betalar alltid resor till/från korttidstillsyn samt står för övriga resor och aktiviteter inom korttidstillsyn. Den enskilde betalar en avgift för fika och mat per dag som erläggs direkt till verksamheten enligt taxa inom Utbildning&Arbete. De generella kraven från Omvårdnad Gävle ska ses som ledstjärna, den ansvariga förvaltningens krav är styrande. 17

18 Daglig verksamhet Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS. Den dagliga verksamheten bör kunna innehålla såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som mer produktionsinriktade uppgifter. Insatsen ska anpassas efter individuella behov, förutsättningar och intressen. Insatsen daglig verksamhet beviljas i de antal dagar per vecka den enskilde behöver och önskar, dock endast på vardagar. Inom daglig verksamhet ska den enskilde få aktivering och sysselsättning, viss personlig omvårdnad, social samvaro samt stöd med mathållningen. Den enskilde betalar alltid resor till/från daglig verksamhet samt står för ev. övriga resor och utflykter själv. För varje fullgjord halv eller hel arbetsdag får den enskilde habiliteringsersättning enligt gällande regel hos Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. ( fr.o.m. 1 juli kr/dag) Den enskilde betalar en avgift för kaffe/dryck och lunch, summan dras av från utbetalningen av habiliteringsersättningen. De generella kraven från Omvårdnad Gävle ska ses som ledstjärna, den ansvariga förvaltningens krav är styrande

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11

Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11 1 Vård och omsorg 2011-04-19 Beställarenheten Dnr VON 85/11 BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE LSS, Gruppbostad och Servicebostad INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 3 maj 2011 (

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun Socialförvaltningen Individ och familjeomsorgen Vingåkers kommun 20140313 Riktlinjer 140313.doc Innehållsförteckning Ordlista... 3

Läs mer