LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1"

Transkript

1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

2 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få möjlighet leva som andra

3 6 insatserna ska vara av god kvalitet samarbete mellan myndigheter respekt för självbestämmanderätt och integritet inflytande och medbestämmande

4 7 tillförsäkras goda levnadsvillkor varaktiga och samordnade insatser anpassas till individuella behoven vara lätt tillgängliga ska stärka förmågan till självständigt liv

5 Vem har rätt till LSS-insatser? Hur går prövningen till? (7 ) 1 Personkrets 2 Behov 3 Inte faktiskt tillgodosett

6 Ansöka om LSS-insats Vem får söka? (8 ) Den enskilde själv Under 15 år -> vårdnadshavare Legal ställföreträdare Bygger på frivillighet

7 Hur ansöker man? Skriftligt I god tid Rätt att besöka nämnden (8 a ) Den enskilde Muntliga uppgifter Stark rättighet

8 Överklaga LSS-beslut Begär skriftligt beslut och överklagandehänvisning Uppmärksamma överklagandetiden, 3 veckor Sök juridisk hjälp i god tid Begär anstånd för ev. kompletteringar Spara beslut och intyg

9 Vilka beslut kan man överklaga? Skriftliga beslut Beslut om att avslå ansökan om LSS-insats Beslut om utformningen i vissa fall Beslut att tidsbegränsa LSS-insats

10 De 10 insatserna i 9 LSS 1. Rådgivning och annat personligt stöd Ett expertstöd Ska underlätta dagliga livet

11 2. Personlig assistans 5 grundläggande behov (finns i 9 a ) Personlig hygien Måltider Av- och påklädning Kommunicera med andra Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade Är ett personligt utformat stöd Ska ges av ett begränsat antal personer

12 Domar personlig assistans Ingen assistansersättning i daglig verksamhet när man bor i gruppbostad (RegR , mål nr ) Rätt till personlig assistans i daglig verksamhet (KamR i Stockholm , mål nr ) Assistans för att besöka föräldrahem (KamR i Stockholm , mål nr och ) Inte rätt till personlig assistans i servicebostad (KamR i Stockholm , mål nr ) Föräldraansvar (RÅ 1997 ref. 23, RÅ 2008 ref. 17 och RÅ 2010 ref. 17)) Personlig assistans och korttids (HFD , mål nr )

13 3. Ledsagarservice Ska underlätta att delta i aktiviteter Bryta isolering Kompletterande insats

14 Domar om ledsagarservice Behov av aktiviteter inte tillgodosett, rätt till kompletterande ledsagarservice (RegR RÅ ref. 1995:47) Ledsagarservice för att på egen hand göra aktiviteter (KamR Gtb , mål nr ) Utlandsresa (RegR, , mål nr , , mål nr 78-11) Ledsagarservice för att delta i föreningsmöte (KamR i Stockholm , mål nr ) Ledsagarens omkostnader ( RegR , målnr )

15 4. Kontaktperson Syfte: tillgodose behov av medmänniska komplettera bristande kontaktnät för att komma ut i samhället och att komma i kontakt med andra Ett icke-professionellt, formlöst stöd

16 Domar om kontaktperson Rätt till kontaktperson i gruppbostad (KamR i Gtbg , mål nr ) Inte rätt till kontaktperson i gruppbostad (KamR i Gtbg , mål nr )

17 5. Avlösarservice i hemmet Ge avkoppling för anhöriga, eller Ge möjlighet att uträtta sysslor utanför hemmet, eller Ge möjlighet att kunna vara med syskon Omvårdnad ingår

18 6. Korttidsvistelse Ge möjlighet till avlösning och avkoppling för anhöriga, och/eller Ge miljöombyte, rekreation eller Ge personlig utveckling Omvårdnad ingår

19 Domar om korttidsvistelse Ingen rätt att välja kortis (Regeringsrätten , mål nr & ) Ingen rätt välja tidpunkt för korttidsvistelse (KamR i Gtbg , mål nr ) Rekvisit för kortis (Regeringsrätten , mål nr , ) Avgift för lägervistelse (HFD 2012 ref. 36) Kortis och personlig assistans (HFD , mål nr )

20 7. Korttidstillsyn Förlängt fritids Flexibel insats Omvårdnad ingår

21 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar** Socialstyrelsens Allmänna Råd SOFS 2012:6 om bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt LSS Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser (på Socialstyrelsens hemsida) ** omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår

22 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad** 3 olika boendeformer Kommunen bestämmer vilken man får Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS - Stöd för rättstillämpning och handläggning (på Socialstyrelsens hemsida) ** omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter ingår i bostad gruppbostad och servicebostad

23 Gruppbostaden fullvärdiga bostäder, anpassade till de boende hyreskontrakt tillgång till personal söka kompletterande insatser överklaga avgifter bevaka förbehållsbeloppet

24 Antal boende (RegR , mål nr ) Krav på gruppbostads standard (KamR i Göteborg, , mål nr 2480/1999) Avgift gemensamma utrymmen (RegR , mål nr och ) Tvångsflytt (HFD 2012 ref. 59) Domar om gruppbostaden Matkostnader (KamR i Sthlm , mål nr )

25 10. Daglig verksamhet För den som inte förvärsarbetar eller studerar Gäller inte personkrets 3 Omvårdnad ingår

26 Domar daglig verksamhet Rätt att vara kvar (KamR i Stockholm , mål nr ) Högst t o m 67 års ålder (HFD mål nr ) Resorna till och från ingår inte i insatsen (RÅ 1996 ref. 45)

27 Viktiga principer i tillämpningen Kommunen får inte motivera avslag med ekonomiska skäl (RegR , mål nr 3884/87) Behovet måste vara faktiskt tillgodosett på annat sätt för avslag (RegR, , mål nr ) Redan beviljade insatser får inte dras in om inte behovet förändrats, principen om gynnande förvaltningsbeslut (RegR , mål nr m.fl., KamR i Göteborg , mål nr , KamR i Jönköping (kontaktperson) , mål nr ) En ändring av en insats (omfattning/utformning) ska kunna överklagas (RegR , mål nr och ) LSS gäller före SoL (KamR i Stockholm, , mål nr )

28 Individuell plan Rättighet Planen ska följas upp fortlöpande Planen ska ge inflytande och överblick Kommunen ska verka för samordning, 14 Mål och inriktning, 5-6 och 7 andra stycket Grund för planering och samverkan Kommunens ansvar att erbjuda och informera om IP

29 Samverkan 15 7 LSS Till kommunens uppgifter hör att samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder. JO , dnr 2287/96 Vikten av samverkan med handikapprörelsen i samband med en utvecklingsplan för att minska landstingets sjukvårdskostnader (HSL)

30 Ansvar, 16, 16 a-e - Kommunen ansvarar för alla insatser utom råd & stöd - Gäller alla som är bosatta i kommunen - Placeringskommunen ansvarar - Förhandsbesked - Vistelsekommunen ansvarar i vissa fall

31 Avgifter, Avgift får tas ut för: personlig assistans om den enskilde får assistansersättning bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter om man har hel förtidspension eller inkomst av motsvarande storlek kommunens kostnader för omvårdnad i ett annat hem i andra fall än ovan får avgifter eller ersättning för kostnader inte tas ut för insatser enligt LSS Storlek: avgiften skall vara skälig och enligt den grund som kommunen bestämmer den får inte överstiga kommunens självkostnader den enskilde skall få behålla tillräckliga medel för sina personliga behov (s.k. förbehållsbelopp)

32 Andra bestämmelser i LSS Dokumentation och gallring (21 a-d ) Tillstånds- och anmälningsplikt (23 ) Enskild verksamhet (23 a-d ) Lex Sarah (23 e- 24 g ) Kvalitet (6 och 24 a ) Tillsyn (25-26 ), IVO Särskild avgift och rapporteringsskyldighet (28 a-i )

33 Tillsyn 25 Inspektionen för vård och omsorg har tillsyn över all verksamhet enligt LSS Tillsyn enligt LSS innebär granskning av att verksamheten uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. 26 a Inspektionen ska - lämna råd och ge vägledning, - kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps, - förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen, - informera och ge råd till allmänheten. Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning, art. nr , Socialstyrelsen

34 Överklagande 27 Skickas till beslutande handläggare / nämnd Riktas till förvaltningsrätten (f.d. länsrätten) Yrkande, grunder, omständigheter, intyg m.m. Inhibition Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten

35 Mer från Socialstyrelsen Mer från Socialstyrelsen Alltjämt ojämlikt! Levnadsförhållanden för vissa personer med funktionsnedsättning, artikelnummer Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning, artikelnummer Kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning, SOFS 2014:2 (Allmänna råd) Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS - Stöd för rättstillämpning och handläggning, artikelnummer

36 Mer från Socialstyrelsen Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning Handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser, artikelnummer God kvalitet i socialtjänsten om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS, artikelnummer Lex Sarah Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

En genomgång av FUB juni 2013

En genomgång av FUB juni 2013 En genomgång av FUB juni 2013 SoL, Socialtjänstlagen LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade FN- konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Hälso och sjukvårdslagen

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS

Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS 1 Vingåkers kommuns riktlinjer för handläggning enligt LSS Dokumentnamn Riktlinjer enligt LSS, handläggning o biståndsbedömning Fastställd 2014-12-11, Sn 117 Beslutande Socialnämnden Dnr 173/2014 Detta

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Malin Fornander malin.fornander@kil.se

Malin Fornander malin.fornander@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Malin Fornander malin.fornander@kil.se RIKTLINJER 2012-04-12 Riktlinjer del 1- inledning... 1 1. Inledning... 1 1.1 Syftet med riktlinjerna... 1 1.2 Mål i Kils kommun... 1 1.3 Lex Sara...

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS

Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS MELLERUDS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Socialnämndens vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Antagna av socialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer