Antagen av omsorgsnämnden , 90 Enligt beslut gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum"

Transkript

1 Antagen av omsorgsnämnden , 90 Enligt beslut gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum

2

3 Vägledning för insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Innehållsförteckning Inledning 1. Rådgivning och annat personligt stöd 2. Personlig assistans 3. Ledsagarservice 4. Kontaktperson 5. Avlösarservice i hemmet 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför hemmet 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder 10 Individuell plan 16 Förhandsbesked Inledning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) benämns som en rättighetslag, vilket understryker dess betydelse. Detta kan hos den funktionshindrade och deras anhöriga ge berättigade förväntningar och förhoppningar om ett bättre liv. Vidare benämns lagen som en pluslag, vilket innebär att den är ett komplement till andra lagar som till exempel socialtjänstlagen, som är en grundlag som gäller för alla. LSS gäller inte för alla bara vissa. För att omfattas av lagen måste man tillhöra en personkrets. Det finns tre personkretsar. 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer: 1. Med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 3. Med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Prop. 1992/93:159, s , Personer som anges i 1 har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. Personer som anges i 1 1 och 2 har, under samma förutsättningar, även rätt till insatser enligt Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Lag (2005:125). Prop. 1992/93:159, s. 172.

4 8 Insatser enligt denna lag skall ges den enskilde endast om han/hon begär det. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förmyndare eller förvaltare begära insatser för honom/henne. Prop. 1992/93:159, s Insatserna enligt LSS är frivilliga. Det är därför inte möjligt att mot den enskildes vilja genomföra insatser enligt denna lag. En begäran skall alltid utredas och leda fram till ett beslut. Inledningsvis kontrolleras att: - Den sökande är bosatt i kommunen. - Begäran kommer från en behörig sökande. - Att samtliga vårdnadshavare skrivit under då begäran gäller underårig. - Personen har behov av insatsen för att uppnå goda levnadsvillkor. - Den sökande tillhör personkretsen enligt LSS. Handläggning Handläggningen skall präglas av en helhetssyn, det vill säga ett brett perspektiv på den enskilde och dennes situation. Frivillighet och självbestämmande skall vara ledord vid handläggning av enskilda ärenden. Varje insats skall bedömas individuellt och tidsbegränsningen sätts efter detta på de insatser som så kräver. Det finns inga krav på hur en begäran om insatser skall se ut, den kan vara muntlig eller skriftlig. Skriftlig begäran är att rekommendera. I samband med utredningen kan behov uppstå av att få kontakt med andra personer för att inhämta information som har betydelse för bedömningen. Eftersom det rör sig om frivilliga insatser krävs samtycke av den enskilde för att sådana kontakter skall kunna tas. Samtycke och dess omfattning skall noteras i personakten. För att göra rätt bedömningar och fatta rätt beslut är arbetssättet inom handläggning att söka i lagtext och domar. Likaså diskuteras tider och bedömningar i gruppen för likartad handläggning. När det gäller barnperspektivet i LSS-handläggning är det viktigt att komma ihåg att begreppet barnperspektivet innehåller flera delar. Handläggaren skall tänka sig in i det enskilda barnets behov och vad som behövs utifrån barnets perspektiv och sammanhang. Barnet skall ges möjlighet att komma till tals och framföra sina åsikter, barnets önskemål och synpunkter skall kartläggas. Handläggaren skall också ta hänsyn till i vilken utsträckning det är barnets eller föräldrarnas behov som olika insatser tillgodoser och hur olika intressen och motiv kan ställas mot varandra. Om uppgifter inhämtats från utomstående skall dessa kommuniceras med den enskilde eller dess företrädare. Likaså skall utredning (fram till bedömning) alltid kommuniceras vid avslag och vid annan delegat, i övrigt vid behov. Kommunicering kan göras muntligt eller skriftligt. Skriftligt är att föredra. Vid muntlig kommunicering läses hela utredningen upp för den enskilde. Den enskildes synpunkter skall skrivas in under rubriken kommunicering. Verkställighet/genomförande av beslut Verkställigheten skall präglas av en helhetssyn och ett socialt synsätt. Förhållningssätten inriktas på konsekvenserna av funktionshindret och på den enskildes förmågor. Personalen skall genom hjälp och stöd, tillsammans med den enskilde, försöka bevara, utveckla, förändra och skapa livsstrategier för att individuellt hantera olika livssituationer. Den enskildes önskemål om att utforma insatserna skall stå i fokus.

5 Dokumentation 21 a Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om insatser enligt denna lag skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden skall förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. (Lag 2005:125). Handläggarna har ansvar för att utreda och bedöma den enskildes behov och fatta beslut om insatser utifrån delegation enligt LSS. Denna handläggningsprocess skall dokumenteras. Enhetscheferna har ansvar att dokumentera genomförandet av besluten. Dokumentationen skall ses som ett sätt att notera fakta och betydande händelser. Dokumentationen skall också tydliggöra den enskildes behov, önskemål och upplevelser av den situation man befinner sig i. Genomförandeplan och löpande anteckningar fyller i detta sammanhang en viktig funktion när det gäller rättssäkerheten för såväl den enskilde som för personalen. Insatser enligt LSS 1. Rådgivning och annat personligt stöd Det är landstinget, med få undantag, som ansvarar för denna insats. Råd och personligt stöd är en insats som skall ge hjälp som kan underlätta det dagliga livet. Personer med svåra funktionshinder samt deras anhöriga, vid behov, har rätt till expertstöd där medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska aspekter av funktionshindret beaktas. Insatserna kan vara rådgivande och allmänt stödjande och ges av bland annat kurator, psykolog, dietist, sjukgymnast, logoped eller andra yrkeskategorier som kan behövas för att erbjuda ett fullgott stöd. Avgränsning: Avsikten är inta att ge sjukvårdande behandling, habilitering, rehabilitering eller andra insatser som klart faller inom tillämpningsområdet för hälso- och sjukvårdslagen. 2. Personlig assistans Insatsen beviljas i tid. Tid för grundläggande behov, övriga behov samt totaltid. Med personlig assistans menas ett personligt stöd som ges av en eller ett fåtal personer. Den personliga assistenten är knuten till den enskilde och inte till en verksamhet. Insatsen ges för att tillgodose den enskildes grundläggande behov. Som grundläggande behov räknas; hjälp med att sköta sin personliga hygien, inta sina måltider och klä av och på sig. Det kan också vara hjälp med att kommunicera samt hjälp som förutsätter ingående kunskaper om funktionshindret. Har den enskilde rätt till hjälp med de grundläggande behoven kan också övriga behov tillgodoses genom personlig assistans. Detta är övrig hjälp som behövs för att den enskilde skall kunna leva i likhet med andra. Är den enskilde beviljad personlig assistans ingår ledsagning under övriga behov om man behöver hjälp med detta. Insatsen skall ge den funktionshindrade möjlighet att som andra i samhället kunna studera, delta i fritidsaktiviteter och kunna bo i ett eget boende. Insatsen kan även ges i form av ett ekonomiskt stöd. Ersättning utgår i sådana fall för skäliga kostnader för sådan assistans. Den enskildes behov av assistans kan tillfälligt behöva utökas, exempelvis för att den enskilde skall göra en resa, är sjuk eller skall delta i en konferens. När det gäller tillfällig utökning av assistanstimmar görs denna ansökan hos kommunen. I samband med sjukdom hos den enskilde kan utökning av assistanstimmar behövas omgående och innan kommunen hunnit fatta beslut. Vid sådana situationer bör ansökan om tillfällig utökning göras samma dag eller

6 snarast. Det är alltid kommunen, inte exempelvis en enskild assistanssamordnare, som avgör om en tillfällig utökning av assistanstimmar skall beviljas eller inte. Avgränsning: Insatsen beviljas enbart till personer under 65 år, med vissa undantag. Ej heller beviljas tillfällig utökning av personlig assistans till personer över 65 år som redan är beviljade personlig assistans. 3. Ledsagarservice Insatsen beviljas i tid. Insatsen är till för att bryta den isolering som ofta blir följden av ett omfattande funktionshinder. Den enskilde skall genom insatsen ges möjlighet att till exempel delta i fritidsaktiviteter, besöka vänner, delta i kulturlivet eller promenera, det vill säga att kunna leva som andra. Insatsen är i första hand till att ges i närområdet, men kan även ges för att den enskilde ska kunna genomföra en kortare resa till ett närliggande land. Det finns i lagen inga begränsningar som anger vilka åldrar som insatsen kan beviljas till, utan beviljas så att det främjar jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet. Den enskilde ansvarar för sina egna kostnader i samband med ledsagningen men också för ledsagarens kostnader, exempelvis entrébiljett eller logi. Se dom i Högsta förvaltningsdomstolen , mål nr Barns behov av ledsagning: Mindre barn och skolbarn har kontakter omkring sig och kan inte sägas vara socialt isolerade. Beroende på barnets ålder är det också ett ansvar för föräldrarna att följa med sina barn till olika aktiviteter, oavsett om barnet har ett funktionshinder eller inte. En bit upp i tonåren ökar barnets behov av att delta i aktiviteter utan att föräldrarna är med. Det är viktigt att se till lämpligheten att föräldrarna följer med då insatsen bedöms. Behov av ledsagning då enskild bor i bostad med särskild service: För den som bor i bostad med särskild service ingår insatsen ledsagarservice till fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter. Utifrån den enskildes behov kan det ändå uppkomma situationer där det finns skäl att bevilja ledsagarservice. Avgränsning: Ledsagarservice ingår under övriga behov i insatsen personlig assistans om den enskilde är beviljad detta. I insatsen ledsagarservice ingår ingen omvårdnad, men det är vanligt att ledsagaren bistår med den hjälp som kan behövas i samband med ledsagningen och som inte kan vänta. Insatsen ledsagarservice ingår i insatsen bostad med särskild service. Insatsen kan beviljas max 20 timmar per månad utan särskild motivering.

7 4. Kontaktperson Insatsen beviljas i tillfällen. Många personer med funktionshinder har få kontakter förutom med sina anhöriga eller med personal, man saknar också gemenskapen med andra människor i fritidssammanhang. Insatsen kontaktperson syftar till att hjälpa den funktionshindrade att bryta sin isolering genom samvaro och hjälp till fritidsaktivitet samt att den enskilde kan ges ett personligt stöd som underlättar ett självständigt liv i samhället. Insatsen kan ges till äldre ungdomar och vuxna med funktionshinder, som vill delta i olika aktiviteter tillsammans med andra och som behöver någon som följer dem till och från, och som finns med under olika aktiviteter. För ungdomar bedöms också om behov av att frigöra sig från föräldrarna föreligger. Avgränsningar: Insatsen har ingen behandlande karaktär och innehåller ingen omvårdnad. Insatsen är inte aktuell för de yngre barnen, som lever ett sådant liv att insatsen behövs för att bryta isolering. Barnen har sin familj, sin förskola och skola samt eventuell barnomsorg och korttidstillsyn. Insatsen utförs av en icke-professionell person, därför kan en begäran om kontaktperson avslås med hänsyn till den enskildes situation och konsekvenserna av funktionshindret utifrån detta. Visar utredningen att insatsen inte är lämplig i förhållande till den enskildes behov, bör begäran avslås och beslutet motiveras. Finns insatser som är lämpligare, utifrån behov, skall den enskilde informeras om detta och ha möjlighet att välja. 5. Avlösarservice i hemmet Insatsen beviljas i tid. Insatsen syftar till att göra det möjligt för anhöriga och familjehemsföräldrar att få avkoppling och uträtta ärenden utanför hemmet. Syftet är även att göra det möjligt för föräldrar att ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon eller att kunna resa bort. Under tiden övertar någon annan person den omvårdnad av den funktionshindrade som annars utförs av anhöriga eller närstående. Insatsen kan erbjudas som en regelbundet återkommande insats men den kan även ges vi akuta behov. Insatsen är till för både barn och vuxna. Det finns inga begränsningar i lagen över hur ofta eller hur många timmar som insatsen kan ges. Den kan även beviljas nattetid, exempelvis om en förälder behöver sova ostört en natt. Avgränsning: Insatsen ges med hemmet som utgångspunkt. Om situationen är sådan att den funktionshindrade inte kan vistas hemma, bör handläggaren ta upp frågan om alternativ insats.

8 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Insatsen beviljas i tillfällen. Ett tillfälle kan vara en timme till 24 timmar. I verkställigheten påbörjas tillfället då den enskilde kommer till korttidsvistelsen. Insatsen syftar till att ge den funktionshindrade miljöombyte och rekreation. Syftet är även att göra det möjligt för anhöriga att få avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att den enskilde tillfälligt, under kortare eller längre tid, bor någon annanstans än i det egna hemmet. Insatsen ska också kunna användas som ett led i att bryta ett beroendeförhållande mellan barn och familj eller som en förberedelse för den som skall flytta till eget boende. Insatsen kan organiseras i olika former, tillexempel på ett korttidshem, hos en kontakt-/stödfamilj, genom lägerverksamhet eller genom korta kurser av typen prova-på-kurs på en folkhögskola. Avgränsningar: Insatsen kan beviljas max 12 tillfällen per månad utan att särskild motivering anges. Om den enskilde är beviljad personlig assistans och bor i hushållsgemenskap med den som utför assistansen skall särskild motivering ges om den enskilde ändå begär korttidstillsyn på grund av avlastningsbehov och det ej går att verkställa med att annan assistent utför insatsen personlig assistans. 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför hemmet Insatsen beviljas med rätten till. Insatsen riktar sig till skolungdomar över 12 år och ges vanligtvis utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen och även under lov. Insatsen kan ges under den unges återstående skolgång, det vill säga till och med särgymnasiet. Syftet är att ge funktionshindrade ungdomar till förvärvsarbetande eller studerande föräldrar hjälp före och/eller efter skoldagen. Funktionshindret skall vara så omfattande att den unge inte själv klarar sig i anslutning till skoldagen eller under lov. I insatsen ingår omvårdnad. Tillsynen måste ges på ett sätt som tryggar föräldrarnas möjligheter att arbeta eller studera och som ger god omvårdnad åt den unge. Tillsynen måste kunna utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar. Den kan ges i former som liknar skolbarnomsorgen, den kan också vara på den reguljära fritidsverksamheten tillsammans med ett personligt extra stöd eller ordnas i särskilda grupper för ungdomar med liknande funktionshinder och i samma situation. Avgränsningar: Om det finns speciella skäl kan den unge behöva få insatsen tillsyn och omvårdnad i hemmet. Detta kan till exempel vara om den unge är den enda i kommunen som behöver korttidstillsyn, om det är för långt för att ta sig till den organiserade korttidstillsynen eller om den unges speciella behov gör att korttidstillsynen bör ges i hemmet. Detta skall vara mycket speciella skäl och kan behöva prövas mot förvaltningsrätt.

9 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar Insatsen beviljas med rätten till. Målet med insatserna enligt LSS bör vara att svårt funktionshindrade barn och ungdomar så långt det är möjligt skall kunna växa upp i sitt föräldrahem. Barn och ungdomar med funktionshinder kan ibland, trots stödinsatser, inte bo hos sina föräldrar. Behovet kan tillgodoses genom familjehem eller bostad med särskild service. Dessa boendeformer är frivilligt valda och skall i förhållande till barnets hem vara en kompletterande varaktig uppväxtmiljö. Gränsen mellan olika boendeformer bör vara mjuk, och utgångspunkten bör vara att med föräldrahemmet som bas hitta den bästa lösningen för barnet eller den unge. Avgränsningar: Insatsen bostad med särskild service för barn eller ungdomar bedöms enbart utifrån barnets/ungdomens funktionsnedsättning till skillnad från individ och familjeomsorgen som bedömer utifrån barnets/ungdomens hela sociala livssituation och föräldraförmåga. 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad Insatsen beviljas med rätten till. Insatsen syftar till att ge funktionshindrade vuxna en bostad som är anpassad till funktionshindrets krav. Sådana bostäder finns i tre huvudformer; servicebostad, gruppbostad och särskilt anpassad bostad. Servicebostad: Här avses en fullvärdig bostad med god tillgänglighet, där omfattande service och omvårdnad kan ges dygnet runt. Ser vicebostäderna kan ligga samlat i en anläggning med ett visst fast basstöd genom anställd personal på anläggningen samt gemensamma utrymmen för service och gemenskap. Servicebostäder kan också ligga i ett vanligt bostadshus. I denna bostadsform kan den enskilde, om villkoren är uppfyllda, ha rätt till personlig assistans. Gruppbostad: I en gruppbostad skall finnas en fast kollektiv bemanning som i huvudsak skall täcka de boendes hela stödbehov. Syftet med denna boendeform är att vuxna med funktionshinder som inte klarar ett eget boende eller boende i servicebostad ändå skall ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem. Den som beviljas denna bostadsform skall ha ett så omfattande tillsyns- och/eller omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Annan särskilt anpassad bostad: Denna insats innebär att kommunen beviljar och anvisar en särskilt anpassad bostad. Det är en bostad som är utformad och anpassad så den passar den funktionshindrades behov. I denna insats ingår inte personal och ingen omvårdnad. Den enskildes stödbehov får tillgodoses genom andra insatser, till exempel personlig assistans.

10 Avgränsningar: Insatsen bostad med särskild service är en insats som beviljas av kommunen som också anvisar en bostad. Den kan inte beviljas i den enskildes privata bostad, på korttidshem, hem för vård och boende eller folkhögskola. 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder Insatsen beviljas med rätten till. Syftet med insatsen är att ge personer med funktionshinder ett arbete eller meningsfull sysselsättning som ger livskvalitet och delaktighet i samhället. Att ha ett arbete eller en meningsfull sysselsättning anses svara mot grundläggande mänskliga behov av gemenskap, utveckling och en meningsfull tillvaro. Insatsen är till för personer i yrkesverksam ålder som inte förvärvsarbetar eller studerar. Är det möjligt efter yrkesverksam ålder, och den enskilde önskar det, bör denne ges möjlighet att fortsätta i daglig verksamhet för att därigenom undvika passivisering och isolering. Avgränsning: Rätten till daglig verksamhet enligt LSS innefattar personer som omfattas av personkrets 1 och 2, ej personer som omfattas av personkrets 3. Undantagsvis kan assistansersättning enligt LASS lämnas i samband med daglig verksamhet, annars är det huvudmannens uppgift att se till att de resurser som krävs med hänsyn till den funktionshindrades behov tillförs verksamheten. 10 Individuell plan Den som beviljats en insats skall erbjudas att få en individuell plan upprättad över beslutade och planerade insatser. Planen skall upprättas i samråd med den enskilde, vårdnadshavare eller tillsammans med företrädare. Om andra än kommunen och landstinget skall vidta åtgärder skall detta framgå av planen. Planen skall fortlöpande följas upp, minst en gång om året. Landstinget och kommunen skall hålla varandra underrättade om upprättade planer. Meningen är att planen skall utgå från den enskildes egna mål, intressen och önskemål, både på kort och längre sikt. Syftet med den individuella planen är att ge den enskilde inflytande över de åtgärder som planeras samt att ge en överblick över när i tiden olika insatser kan bli aktuella. Vissa insatser blir inte aktuella i dagsläget, exempelvis en tonårings behov av vuxenboende, men det skall kunna finnas med i planeringen. Ibland behövs insatser från olika kompetensområden, vilket också skall redovisas i planen. En viktig fråga när det gäller planering är den samverkan som kan komma i fråga mellan olika myndigheter och verksamheter. Genom samverkan kan insatser samordnas till nytta för den enskilde. Kommunen är skyldig till att verka för att insatserna samordnas (14, LSS). I detta sammanhang är det viktigt att tänka på att sekretesslagens bestämmelser gäller.

11 16 Förhandsbesked Kommunens ansvar enligt LSS gäller gentemot de som är bosatta i kommunen. Om en person som anges i 1, det vill säga en person som omfattas av personkretsen, tänker bosätta sig i en kommun, skall kommunen på ansökan meddela förhandsked om rätten till insatser från kommunen. Kommunen skall sedan, utan dröjsmål, planera och förbereda insatser som förhandsbeskedet ger den enskilde rätt till om denne bosätter sig i kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex månader, räknat från den dag då insatserna blir tillgängliga för den enskilde. Detta skall underlätta för funktionshindrade personer att flytta mellan olika kommuner. Bestämmelsen har särskilt stor betydelse för den som behöver en bostad med särskild service för att en flyttning skall vara möjlig. Den enskilde som vill flytta från en kommun till en annan har rätt att i förväg få besked från inflyttningskommunen om sin rätt till insatser i den kommunen. Den enskilde behöver inte uppge några skäl eller motiv för sin önskan att flytta. Avsikten att flytta till kommunen måste dock vara klar och bestämd. En begäran om förhandsbesked skall behandlas på samma sätt som om det gällde en person som redan är bosatt i kommunen. Det innebär att en utredning skall göras där det framgår om den enskilde omfattas av personkretsen, vad den enskilde begär för insats och om det finns behov av insatsen för att den enskilde skall uppnå goda levnadsvillkor. Att behovet vid tillfället är tillgodosett i den kommun där personen bor innebär inte att begäran kan avslås med motiveringen att behovet faktiskt är tillgodosett. Om den enskilde samtycker kan utredningsmaterial hämtas in från den nuvarande bosättningskommunen för att skynda på handläggningsprocessen. Varje kommun skall dock göra sina egna bedömningar utifrån det underlag som tas fram. Kommunens skyldighet att ge insatsen träder i kraft först då den enskilde flyttar till kommunen.

12 VIMMERBY KOMMUN Socialförvaltningen VIMMERBY

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförvaltningen Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148 Övertagen av socialnämnden 2012-09-01

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS i Laxå kommun.

Riktlinjer för handläggning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS i Laxå kommun. Riktlinjer för handläggning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS i Laxå kommun. Antaget av social- och omsorgsnämnden 31 mars 2008, 42. 1 1. Rätten till insats enligt 9 LSS

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun

Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun Nämnd, förvaltning 2016-02-01 Socialförvaltningen Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun Socialnämnden 2016-02-01

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Tillgänglighet. Lagens syfte

Tillgänglighet. Lagens syfte Syftet med riktlinjerna är att åstadkomma rättsäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds från Socialnämnden, samt vidare att skapa en samsyn

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Att leva som andra Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS- lagen säger att en del människor

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

1(12) Myndighetsbeslut LSS. Styrdokument

1(12) Myndighetsbeslut LSS. Styrdokument 1(12) Myndighetsbeslut LSS Styrdokument 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 210 Dokumentansvarig Områdeschef IFO/Myndighetsenheten Reviderad Kommunstyrelsen

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden 2012-05-30 67 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Riktlinjer för socialnämndens insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fr o m

Riktlinjer för socialnämndens insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fr o m Riktlinjer för socialnämndens insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fr o m 2016-01-01 Fastställda av Socialnämnden 2015-10-28 (SN 164/2015) lagen om stöd och service

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

LSS - en rättighetslag med insatser för funktionshindrade Uppdaterad 2007-04-02

LSS - en rättighetslag med insatser för funktionshindrade Uppdaterad 2007-04-02 LSS - en rättighetslag med insatser för funktionshindrade Uppdaterad 2007-04-02 Allmänt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som skall tillförsäkra personer

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Torsås kommun Lättläst LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten

Läs mer

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Råd och stöd Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Personkrets LSS Utvecklingsstörda personer och personer med autism eller autismliknande

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp för att så långt som det är möjligt kunna leva som andra. När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer