Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor"

Transkript

1 Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia

2 Detta seminarium ska handla om Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Kopplade till stadens riktlinjer för handläggning inom verksamhetsområdet Funktionsnedsättning.

3 Stockholms stad Sid 3

4 Organisation i Stockholms stad

5 Antal personer med funktionsnedsättning med insatser enligt LSS, SoL och SFB den 1 okt 2103 Åldersgrupp SoL SoL LSS LSS Totalt Kvinnor Män Kvinnor Män Totalt 0-12 år år år Totalt Åldersgrupp SFB/LASS Kvinnor Män Totalt 0-64 år Totalt Därutöver tillkommer personer med psykisk funktionsnedsättning som under 2013 hade någon form av socialpsykiatrisk insats.

6 Varför riktlinjer? Säkerställa rättssäkerhet och likabehandling i staden Stöd och vägledning i individuella behovsbedömningar Baseras på gällande lagar, förarbeten, föreskrifter, allmänna råd och handböcker samt rättsliga avgöranden Tillämpliga oavsett var i socialtjänstens organisation insatser enligt LSS och SoL till personer med funktionsnedsättning aktualiseras SIDAN 6

7 Allmänna utgångspunkter för lagstiftning och stadens riktlinjer SIDAN 7

8 Svensk funktionshinderspolitik FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning Regeringens strategi för svensk funktionshinderspolitik Stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning SIDAN 8

9 De funktionshinderspolitiska målen på nationell nivå En samhällsgemenskap med mångfald som grund. Samhällslivet ska utformas så att människor med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i samhällslivet. Ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning SIDAN 9

10 Valfrihet Stockholms stad tillämpar valfrihet enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Ger en utvidgad möjlighet för personer med funktionsnedsättning att själva välja utförare SIDAN 10

11 Tillgänglighet och bemötande Förutsättningar för delaktighet Kan ha avgörande betydelse för möjligheten att komma till tals och utöva inflytande samt för kvaliteten i utredningen Anpassa kommunikation och miljö SIDAN 11

12 Barnperspektiv i handläggningen Barn personer 0-18 år Rättigheter och grundläggande principer i FN:s barnkonvention Bestämmelser om barnperspektiv i SoL och LSS Regler om barnets bästa (6 LSS och 1 kap 2 SoL) Regler om barns rätt att komma till tals (8 LSS och 11 kap 10 SoL) SIDAN 12

13 Stöd till anhöriga Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder. 5 kap 10 SoL Förebygga och förhindra framtida ohälsa hos anhöriga Stadens program för stöd till anhöriga (KF feb 2013) SIDAN 13

14 Kommunens ansvar Sid 14

15 Individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) - kommunal hälso- och sjukvård Offentlighets- och sekretesslag (OFL) Lag om bostadsanpassningsbidrag Lag om riksfärdtjänst Lag om färdtjänst (färdtjänstutredningar)

16 Planera och samordna Kommunen har ett samordningsansvar när en person har insatser från/kontakter med flera huvudmän. Individuell plan enligt 10 LSS ska alltid erbjudas. Individuell plan för samordning av insatser 2 kap 7 SoL och 3 f HSL (SIP) ett annat alternativ. Samtycke krävs.

17 SoL och LSS Sid 17

18 Allmänna mål i socialtjänstlagen Främja en utveckling som syftar till jämlikhet i levnadsvillkor, solidaritet och trygghet. Öka den enskildes möjligheter att ta del av samhällets gemenskap och förebygga uppkomsten av social ohälsa och begränsa den enskildes behov av stöd och hjälp. Särskilt inriktas på att frigöra och utveckla den enskildes egna resurser utan att ta över den enskildes eget ansvar. Betoning på självbestämmande och integritet Sid 18

19 Människor med funktionshinder 5 kap 7 SoL Socialtjänsten ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialtjänsten ska medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter den enskildes behov av särskilt stöd. 5 kap 7 SoL SIDAN 19

20 Krävs för att socialtjänstlagens mål uppnås Biståndet ska utformas så att det stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv. Vad som är skäligt i förhållande till de funktionshinderspolitiska målen, och vad som krävs för att den enskilde trots sin funktionsnedsättning ska kunna delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Stödets kvalitet och omfattning ska leda till att den enskildes behov uppfylls Sid 20

21 Krävs för att socialtjänstlagens mål uppnås, forts Ska även väga in vad som krävs för att den enskilde ska kunna frigöra och utveckla sina egna resurser (1 kap 1 SoL) Jämförelse med situationen för andra människor utan funktionsnedsättning i samma ålder. Att behovet av insatser enligt SoL kan vara långvarigt och ibland livslångt Sid 21

22 Allmänna mål i LSS Kunna skapa sig ett värdigt liv Främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet, med målet att kunna leva som andra 5 LSS Insatserna ska stärka möjligheten att kunna leva ett självständigt och oberoende liv och att delta aktivt i samhällslivet. Ska svara mot den enskildes aktuella situation. Goda levnadsvillkor SIDAN 22

23 Krävs för att målen i LSS ska nås Insatserna ska anpassas efter den enskildes behov i livets olika skeden. Direkt inflytande över planeringen, utformningen och genomförandet av insatser Kontinuitet, tillgänglighet, samordning och varaktighet ska karaktärisera insatserna. Behov av företrädare ska uppmärksammas. Goda levnadsvillkor SIDAN 23

24 Jämförelse SoL och LSS 4 kap 1 SoL Gäller för alla Behov finns Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt Biståndet behövs för att den enskilde ska tillförsäkras en skälig levnadsnivå - vad som krävs för att den enskilde ska få möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra Avser mer tillfälliga behov Avgifter enl. 8 kap SoL 7 LSS Tillhör personkretsen Behov finns Behovet är inte tillgodosett på annat sätt Insatserna behövs för att den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor - full delaktighet i samhällslivet - kan jämföras med den livsföring som är normal för personer i samma ålder utan funktionsnedsättning Avser ofta livslånga behov Inga avgifter SIDAN 24

25 God kvalitet i verksamheten Utgångspunkt i övergripande mål och grundläggande värderingar i LSS och SoL Definition av kvalitet (Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamheten, SOSFS 2011:9): att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter SIDAN 25

26 Lex Sarah ingår i kvalitetsarbetet En skyldighet för personal m.fl. att medverka till god kvalitet En skyldighet för personal m.fl. att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden Anmäla allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden till IVO (nämnden) SIDAN 26

27 Rätten till insatser enligt SoL och LSS Sid 27

28 Utgångspunkter för rätt till insatser Den enskildes individuella situation. Valet av insatser sker mot bakgrund av den enskildes önskemål och totala situation. Beslut fattas enligt tillämpligt lagrum i SoL och LSS. Beslut tidsbegränsas utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till individuella förutsättningar och aktuell insats SIDAN 28

29 Personkretsen i LSS 1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd (1 1 LSS) 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom (1 2 LSS) 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service (1 3 LSS) SIDAN 29

30 Rätten till insatser 7 LSS Tillhör LSS personkrets Behöver sådant kontinuerligt stöd och sådan service i sin livsföring som avses med LSSinsatser, för att få möjlighet att leva som andra Om behovet inte tillgodoses på annat sätt Om insatsen behövs för att tillgodose goda levnadsvillkor SIDAN 30

31 Insatser enligt LSS 1. Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder 2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken 3. Ledsagarservice 4. Biträde av kontaktperson 5. Avlösarservice i hemmet 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, 10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig (personkrets 1 och 2)

32 Bistånd enligt 4 kap 1 SoL Trygghetslarm Hemtjänst Hemtjänst i assistansliknande form (Stockholm) Hjälp i assistansliknande form till barn (Stockholm) Boendestöd Ledsagning Avlösning Korttidsvård korttidsboende Bostad med särskild service Andra boendeformer (HVB, stödboende) Ersättning för omkostnader under semesterresa (Stockholm, 4 kap 2 SoL) Hemvårdsbidrag (Stockholm, 4 kap 2 SoL) KBH (Stockholm, 4 kap 2 SoL)

33 Valfrihet i Stockholms stad enligt lagen om valfrihet (LOV) SoL-insatser: Hemtjänst Boendestöd Ledsagning Avlösning LSS-insatser: Ledsagarservice Avlösarservice Korttidsvistelse i korttidshem Bostad med särskild service för barn och ungdomar Bostad med särskild service för vuxna Daglig verksamhet Sid 33

34 Beslut om insats Ansökan nödvändig Man har alltid rätt att ansöka och få sitt behov prövat. Man ska alltid få ett beslut. Möjliggör att överklaga. Om man får avslag på en ansökan enligt LSS ska man erbjudas att ansöka enligt SoL.

35 Insatser

36 Personlig assistans enligt 9 2 LSS Ett personligt utformat stöd ges av ett begränsat antal personer. Stora och varaktiga funktionshinder och behov av hjälp med grundläggande behov. Även hjälp med andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt. Delat huvudmannaskap

37 Kommunens ansvar för personlig assistans Ansvar för beslut och kostnader när grundläggande hjälpbehov inte överstiger 20 tim/v. Tillfälliga utökningar (semesterresa, ordinarie assistents sjukdom) Kostnadsansvar för de 20 första timmarna av all personlig assistans som ges efter beslut om assistansersättning enligt 51 kap SFB Sid 37

38 Kommunen skyldig att anmäla till Försäkringskassan När en person som ansökt om personlig assistans enligt LSS kan antas ha rätt till assistansersättning enligt SFB. Om det finns anledning att anta att assistansersättning används för annat än köp av assistans eller kostnader för personlig assistenter (15 10 LSS) Sid 38

39 Kommunen ska underrätta Försäkringskassan Om en person beviljas bostad med särskild service, daglig verksamhet, barnomsorg eller någon annan insats som kan påverka behovet av assistansersättning Sid 39

40 Kommunen ska anmäla till IVO* Om det finns anledning att anta att tillståndshavares lämplighet att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas (15 11 LSS). Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ansvarar för tillsyn och tillstånd Sid 40

41 Hemtjänst Den enskilde ska få möjlighet att leva som andra och bo på ett sätt som är anpassat efter det egna behovet av stöd och hjälp Service- och omvårdnadsinsatser Individuellt behovsprövat bistånd: Beviljas om den enskilde har behov av insatser som inte kan tillgodoses på annat sätt. Beslut med stöd av 4 kap. 1 SoL Beslut om avgift enligt 8 kap 2-9 SoL

42 Hemtjänst - serviceinsatser Praktisk hjälp med hemmets skötsel: städning och tvätt matlagning Inköp post- och bankärenden etc.

43 Hemtjänst - personlig omvårdnad Omvårdnad och psykosocialt stöd Fysiska, psykiska, sociala och kulturella behov Äta, dricka, förflytta sig, individnära insatser (av- och påklädning, hygien och munvård), egenvård, viss ledsagning Behålla sitt sociala nätverk, bryta social isolering Kunna känna trygghet och säkerhet i hemmet

44 Boendestöd Socialt och praktiskt stöd i vardagen Ge stöd i att hantera sitt vardagsliv i och utanför det egna hemmet Praktiskt stöd, motivationsarbete och pedagogisk vägledning Upprätthålla och stärka den enskildes egna resurser Beslut enligt 4 kap 1 SoL

45 Hemvårdsbidrag 4 kap 1 SoL och 4 kap 2 SoL Ekonomisk ersättning till enskilda vars anhöriga utför ett väsentligt merarbete i stället för hemtjänst Främst personlig omvårdnad och tillsyn (individnära insatser) Stor dagligt återkommande arbetsbörda förorsakad av den enskildes funktionsnedsättning

46 Hemvårdsbidrag belopp 2014 Andel av prisbasbeloppet ( kr 2014) Nivå Andel av pbb/12 Bidrag per månad Behov av insatser 1 30 % kr 2 60 % kr 3 90 % kr % kr Hjälp dagligen, minst en timme omvårdnad och tillsyn Hjälp flera gånger om dagen, omvårdnad även morgon och kväll samt tillsyn Hjälp flera gånger om dagen, omvårdnad även morgon och kväll, tillsyn samt nattillsyn Hjälp med omvårdnad och tillsyn kontinuerligt alla tider på dygnet

47 Ledsagarservice enligt 9 3 LSS Underlätta att ha kontakter med andra och bryta isolering, leva som andra och vara fullt delaktig i samhällslivet Delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet, besöka vänner eller bara promenera

48 Ledsagning enligt SoL Utgångspunkt 5 kap 7 SoL Bryta isolering, kunna delta i samhällslivet och ha kontakter med andra Viss ledsagning kan ingå i hemtjänst.

49 Omkostnader för ledsagare Staden kan ersätta vissa omkostnader som den för ledsagaren. Beslut kan fattas med stöd av 4 kap. 2 SoL.

50 Kontaktperson enligt 9 4 LSS Bryta social isolering och stöd till fritidsaktivitet Icke-professionellt stöd; kompis, medmänniska Kontaktpersonen bör stötta den enskilde i att hitta sammanhang där man kan få vänner, t.ex. fritidsgård, öppna mötesplatser.

51 Avlösarservice i hemmet LSS En person övertar tillfälligt omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. Ge möjlighet till avkoppling och att kunna uträtta sysslor utanför hemmet. Regelbunden insats och vid oförutsedda situationer. Kompletterande beslut om avlösarservice för syskon kan fattas enligt SoL.

52 Korttidsvistelse enligt 9 6 LSS Korttidshem, korttidsfamilj, kortkurs eller kollo/lägerverksamhet Regelbunden insats och insats vid behov, för längre eller kortare period För barn, ungdomar och vuxna Behov av miljöombyte och rekreation och/eller behov av avlösning och avkoppling Ett led i att frigöra sig från föräldrarna.

53 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 9 7 LSS Erbjuds i anslutning till skoldagen samt vid lov, studiedagar kl Ska erbjuda avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö, goda vuxenförebilder, främja social gemenskap och ge fysisk och psykisk stimulans. Barnets föräldrar ska kunna delta i arbetslivet. Behovet av tillsynen kan variera, flexibel utformning.

54 Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdomar 9 8 LSS När barnet trots stödåtgärder inte kan bo kvar hos föräldrarna. Frivilligt vald boendeform som i första hand ska ses som ett komplement till föräldrahemmet. Kommunen och landstinget ska samverka så att barnet/ ungdomen får tillgång till nödvändig undervisning, habilitering, hjälpmedel etc. Beslut kan även fattas enligt SoL.

55 Bostad med särskild service för vuxna 9 9 LSS Gruppbostad Servicebostad Kommunal hälso- och sjukvård utförs av landstinget i Stockholms län Principöverenskommelse Sid 55

56 Daglig verksamhet 9 10 LSS LSS personkrets 1 och 2 Den som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig Bidra till personlig utveckling och främja delaktighet i samhället På sikt utveckla sina möjligheter till arbete Efter yrkesverksam ålder för att motverka social isolering och passivisering.

57 Dagverksamhet och sysselsättning enligt SoL Dagverksamhet för personer med t.ex. demenssjukdom, förvärvad hjärnskada Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslut enligt 4 kap. 1 SoL

58 Ansökan om förhandsbesked, 16 LSS Besked i förhand om rätt till LSS-insatser enligt 9 LSS till en person med insatser enligt LSS som vill flytta från en kommun till en annan. Ansökan ska behandlas på samma sätt som om personen redan bodde i kommunen. Hemkommunens ansvar upphör inte förrän den nya kommunen verkställt insatserna efter ett förhandsbesked SIDAN 58

59 Ej verkställda beslut och särskild avgift Kommunen ska rapportera gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader, och beslut där verkställigheten avbrutits och inte verkställts på nytt inom 3 månader. 16 kap. 6 f-h SoL, 28 f-h LSS Till IVO och kommunens revisorer En statistikrapport till kommunfullmäktige SIDAN 59

60 Ej verkställt beslut - särskild avgift 16 kap 6 a - e SoL och 28 a - e LSS Avgiftens storlek: kr kr Dröjsmålets längd, konsekvenser för den enskilde, om det funnits särskilda svårigheter att verkställa beslutet mm Sid 60

61 Förhållningssätt i stadens rättstillämpning Utgå från de funktionshinderspolitiska målen och lagstiftningens roll att fungera som verktyg för dessa. Följ upp att insatserna tillgodoser den enskildes behov. Korrekt och rättssäker handläggning med ekonomiskt ansvarstagande. Bemötande SIDAN 61

62 Med önskan om en god samverkan framöver. Tack för idag! Pia SIDAN 62

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer