Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)"

Transkript

1 Stöd i handläggning för myndighetsavdelningen gällande lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagen av socialnämnden

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade... 3 Prövning av personkretstillhörighet och behov av insats... 3 Personkrets Personkrets Personkrets Varaktigt... 4 Omfattande... 4 Stort... 4 Betydande... 4 Viktiga begrepp att hålla isär... 5 Personkretsbedömning av små barn... 5 När en person inte tillhör personkretsen i LSS... 5 Personer med missbruksproblem... 5 Ålder... 5 Insatser LSS... 6 Insatser enligt 9 punkt Beskrivning av punkterna Rådgivning och annat personligt stöd Biträde av personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice3 i hemmet Korttidsvistelse utanför hemmet Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad Daglig verksamhet... 8 Individuell plan 10 LSS... 8 Assistansersättning i Socialförsäkringsbalken, 51 kap

3 15 Till kommunens uppgifter hör att... 9 FN:s Barnkonvention... 9 Handläggning Ansökan Förhandsbesked Utredning och bedömning Beslut Överklagande Dokumentation Övriga lagar, tillsyn och förbättringsarbete Sekretess Lex Sarah Lex Maria Tillsyn Klagomål och synpunkter

4 Inledning Riktlinjerna är baserade på gällande lagar, relaterar till övriga riktlinjer i Flens kommun. Vid myndighetsutövning är kraven på rättsäkerhet och samsyn i bedömningar av insatser av största vikt. Riktlinjerna för LSS är avsedda för att informera anställda och allmänheten om lagen och rätten till insatser. Bakgrund Den 1 januari 1994 trädde en ny rättighetslag för personer med svåra handikapp i kraft, lagen 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen ersatte lagen om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. (omsorgslagen) och lagen om elevhem för vissa rörelsehindrade m.fl. (elevhemslagen) Den som uppfyller kraven för att tillhöra lagens personkrets har rätt att få vissa i lagen angivna insatser, förutsatt att han eller hon har ett behov av insatsen i sin livsföring och att behovet inte tillgodoses på annat sätt. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Den enskilde ska enligt LSS garanteras goda levnadsvillkor. Målet med insatserna är att personer med funktionsnedsättning ska känna delaktighet och jämlikhet i samhället, vilket innebär att den enskilde ska kunna delta i samhällslivet på samma villkor som andra. Insatserna i LSS ska ta bort svårigheter i den dagliga livsföringen för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Insatserna ska vara varaktiga och samordnade. De ska anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett självständigt liv. Prövning av personkretstillhörighet och behov av insats För att ha rätt till insats enligt 9 ska personen tillhöra någon av lagens personkrets. Behovet av insats prövas med stöd av 7. Enligt Personkrets 1 och 2 är de medicinska diagnoserna i huvudsak avgörande. Personkrets 3 utgår från behovet hos den enskilde oavsett vilken skada/sjukdom/funktionsnedsättning som orsakat behovet. Personkrets 1. Omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. Med utvecklingsstörning avses en intellektuell funktionsnedsättning, som inträffar under personens utvecklingsperiod i regel före 16 års ålder. Vid utredningar av detta kan elev akter eller tidigare utredningar hos BUP eller liknande vara till hjälp. Autism och autismliknande tillstånd innebär djupgående störning i fråga om social förmåga, kommunikation och beteende. Autism kan vara förenad med nedsatt begåvningsnedsättning men behöver inte vara det. Många med autism är normalbegåvade och i vissa fall mer än normalbegåvade. Ofta förekommer olika kombinationer av autism och utvecklingsstörning, epilepsi och syn-/hörselskador. Personer med Aspergers syndrom ingår i denna personkrets medan Tourettes syndrom, ADHD, ADD är diagnoser som inte omfattas av personkrets 1. Däremot omfattas de av LSS om de uppfyller kriterierna för att tillhöra personkrets 2. eller 3. 3

5 För diagnosen utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd krävs ofta en utförlig utredning. Utredningar som genomförts av annan än leg psykolog eller leg läkare med specialistkompetens är inte tillräckliga. Ibland kan även en pedagogisk utredning från nuvarande eller tidigare läkare, barnomsorgspersonal, elevhälsan eller liknande vara ett viktigt komplement. Personkrets 2. Utgörs av personer som i vuxen ålder fått en hjärnskada med begåvningsmässig funktionsnedsättning som följd. Orsak till skadan kan vara en trafikolycka, skada eller en sjukdom. Personkretstillhörighet ska styrkas genom utredningar av leg psykolog och vid behov leg läkare. Vid tveksamheter eller svårbedömda fall ska utredningen göras av båda som har specialkompetens. Specialkompetens finns bl.a. på neurologklinik och landstingets hjärnskadecenter. Olika psykiska sjukdomstillstånd som också kan ge ett begåvningsmässigt funktionshinder räknas inte hit. Inte heller sjukdomar som är en följd av missbruk av beroendeframkallande medel t.ex. Korsakows syndrom. Dessa personer omfattas av LSS om de uppfyller kriterierna för personkrets 3. Personkrets 3. Ingår personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande. Personkrets 3 är, till skillnad från personkrets 1 och 2, inte diagnosstyrd i den meningen att en viss diagnos alltid medför att personen omfattas av LSS. Bedömningen av om en person omfattas av personkrets 3 inriktas på svårigheter i den dagliga livsföringen. Funktionsnedsättningen ska vara varaktigt stor och förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. För att tillhöra personkretsen måste samtliga fyra rekvisit vara uppfyllda. I personkretsen återfinns barn, ungdomar och vuxna med långvarigt habiliterings-och rehabiliteringsbehov. Varaktigt Funktionshindret ska vara varaktigt, dvs. inte vara av tillfällig natur eller av övergående natur. Bedömningen om ett funktionshinder är varaktigt eller inte är ibland svårt att avgöra. Varaktigheten ska bedömas i det enskilda fallet. Varaktighet har i något fall i rättspraxis ansetts föreligga om man vet att funktionshindret kommer bestå minst sex månader. Generellt anses dock varaktighet föreligga om funktionshindret kommer att bestå i minst ett år. När man gör en utredning är det ibland svårt att bedöma hur sjukdomen kommer att utvecklas. Ett allvarligt funktionshinder kan ett år senare ha blivit mindre allvarligt. Av Socialstyrelsens allmänna råd 1994:1 sid 30 kan varaktigheten bedömas vid förnyad ansökan dvs. när beslutet löper ut och en ny ansökan föreligger. Omfattande Omfattande behov av stöd eller service kan exempelvis bestå i behov av hjälp med toalettbesök, påklädning, vid matsituationer, att skriva och läsa, kommunikation, förflyttning, och sysselsättning. Stort Funktionsnedsättningen ska vara stort, vilket innebär att att det ska inkräkta på viktiga livsområden, som t.ex. i hemmet, på arbetet eller under fritiden samt förmågan att ta till sig information, att kommunicera, strukturera, organisera och förstå den egna förmågan eller sköta sin ekonomi. Betydande Att funktionsnedsättningen som är stort förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen innebär att man inte kan klara sig utan hjälp i de fall funktionsnedsättningen inkräktar på viktiga livsområden. Konsekvensen av att den enskilde har betydande svårigheter i sin dagliga livsföring 4

6 innebär att den enskilde i allmänhet har ett dagligt eller så gott som dagligt behov av långvarigt eller upprepat stöd. Viktiga begrepp att hålla isär: Att begreppet omfattande stöd i prövningen av personkrets 3 inte förväxlas med grundläggande behov. Grundläggande behov gäller enbart insatsen personlig assistans och som är förutsättningen för personlig assistans. Se vidare i avsnittet om personlig assistans. Personkretsbedömning av små barn Vid bedömning av små barn med funktionsnedsättningar är utgångspunkten den aktuella situationen. På grund av barnets låga ålder framgår kanske inte om funktionsnedsättningen är så stort att det orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Alla barn i låg ålder har svårigheter att tala, äta själv, gå etc. Om det inte går att bedöma om barnet kommer att omfattas av LSS personkrets i framtiden uppfylls inte kravet på varaktighet. Det är i sådana fall av viktigt att informera vårdnadshavaren om vikten av en ny ansökan längre fram. I vissa fall torde man dock med stor säkerhet kunna säga att barnet kommer få betydande svårigheter även på längre sikt. I sådana fall finns det ingen anledning att dröja med personkretstillhörighet längre fram. I Socialstyrelsens allmänna råd 1994:1 sid. 33 framgår att: Vikten av tidiga insatser ska inte underskattas och detta understryker starkt behovet av att allsidiga och kvalificerade insatser till barn med omfattande funktionsnedsättningar kommer till stånd. När en person inte tillhör personkretsen i LSS En person som inte tillhör personkretsen ska alltid erbjudas prövning enligt Socialtjänstlagen. Personer med missbruksproblem Personer med funktionsnedsättning kan ha missbruksproblem. Om kraven för att omfattas av personkrets 3 är uppfyllda omfattas personen av LSS. Detta innebär ingen inskränkning i rätten till hjälp enligt SoL mot själva missbruket. Ålder Den som har fyllt 65 år kan inte beviljas personlig assistans. Enskild som har haft personlig assistans innan 65 års ålder får dock behålla den beviljade tiden även efter 65 år. Någon utökning beviljas inte däremot kan utökade behov genom andra LSS-insatser eller hemtjänst enligt Socialtjänstlagen. 5

7 Insatser LSS LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och service som personer med funktionsnedsättningar kan behöva utöver vad de kan få genom annan lagstiftning, exempelvis genom socialtjänstlagen. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. En begäran av insatser från en person som ingår i personkretsen ska i första hand prövas enligt LSS om det är en insats som regleras i lagen. Motivet till detta är att det i allmänhet kan antas vara till fördel för den enskilde. Insatser enligt 9 punkt Rådgivning och annat personligt stöd (9 1 LSS) 2. Biträde av personlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. (9 2 LSS) 3. Ledsagarservice (9 3 LSS) 4. Biträde av kontaktperson (9 4 LSS) 5. Avlösarservice i hemmet (9 5 LSS) 6. Korttidsvistelse utanför hemmet (9 6 LSS) 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (9 7 LSS) 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet (9 8 ( LSS) 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad (9 9) LSS) 10. Daglig verksamhet (9 10 LSS) Enligt lagen är personer som tillhör personkrets 3 inte berättigade till insatsen daglig verksamhet. Beskrivning av punkterna Rådgivning och annat personligt stöd är stödinsatser av övergripande karaktär. Landstingets habiliterings och rehabiliteringsverksamheter svarar för den expert kunskapen. 2.Biträde av personlig assistans Personlig assistans avser ett personligt utformat stöd som ges ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov). 3.Ledsagarservice Insatsen ledsagarservice syftar till att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och delta i samhällslivet. Insatsen ska ge möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet, besöka vänner eller bara promenera. Insatsen ska även tillgodose behov av ledsagning vid exempelvis läkarbesök. Det individuella behovet avgör när insatsen ska ges samt hur omfattande den ska vara. 6

8 4.Kontaktperson En kontaktperson är en medmänniska som ger ett personligt stöd. En viktig uppgift är att bryta den enskildes isolering genom samvaro och hjälp till fritidsaktiviteter. Kontaktperson är ett icke professionellt stöd och det finns inget krav på formell yrkeskompetens. Kontaktpersonen kan inte besluta i något ärende som berör huvudmannen. 5.Avlösarservice i hemmet Föräldrar med barn, som har stora funktionshinder, behöver ofta avlösning för att kunna koppla av eller att genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Det kan gälla teater- eller biobesök m.m. Avlösning kan ges regelbundet eller som en insats vid akuta uppkomna behov. Avlösarservice ska inte användas i situationer som orsakas av personens ändrade förhållanden, t.ex. Vid sjukdom/ledighet vid skolgång När ordinarie skol- och fritidsverksamhet är stängt Vid förvärvsarbete 6.Korttidsvistelse utanför hemmet Korttidsvistelse är till för att den enskilde tillfälligt vistas på ett korttidshem, hos en familj eller deltar i en lägerverksamhet. Korttidsvistelse kan beviljas som regelbunden insats eller som insats vid akuta uppkomna behov. Denna insats kan beviljas, barn, ungdomar och vuxna. I korttidsvistelse ingår omvårdnad, fritid och kultur som en del av insatsen. Härigenom får anhörig utrymme för avkoppling. För den enskilde kan korttidsvistelsen utanför hemmet innebära ett välbehövligt miljöombyte och en stimulans i den personliga utvecklingen. 7.Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Skolbarnomsorg gäller alla barn till och med 12 års ålder som går i skolan, Lag (1997:1212). Ungdomar med funktionsnedsättning över 12 år kan även fortsättningsvis behöva en trygg situation och en meningsfull sysselsättning före och /eller efter skoldagen samt under skollov och ferier. 8.Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom. För barn som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i ett familjehem eller i bostad med särskild service. Ett familjehem som tar emot ett funktionshindrat barn måste uppfylla minst lika stora krav som de familjehem som tar emot barn med stöd av socialtjänstlagen. För barn och ungdomar som kräver omvårdnad av personal med särskild och kvalificerad kompetens, kan bostad med särskild service vara ett bättre alternativ än familjehem. Bostad med särskild service för barn och ungdom beviljas till dess att barnet/ungdomen slutar gymnasieskolan om det inte finns skäl för tidsbegränsning. Insatsen bostad med särskild service för barn och ungdom riktar sig till barnet/ungdomen. Insatsen är aldrig en ersättning för föräldraskapet utan är ett komplement. Det kan noteras att insatsen familjehem inte omfattar vuxna. I de fall vuxna med funktionsnedsättningar som tillhör personkretsen har behov av familjehem ska ansökan prövas utifrån 4 kap. 1 socialtjänstlagen. 20 Om någon som är under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av denna lag, är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader för omvårdnaden. Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet. 7

9 9.Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad. Vuxna personer som omfattas av lagen ska ha rätt till en bostad med särskild service. En sådan bostad kan utformas på olika sätt. Huvudformerna är servicebostad, gruppbostad och särskilt anpassad bostad. Socialstyrelsen har gett ut allmänna råd och föreskrifter om bostad med särskild service för vuxna (SOFS 2002:9). Omvårdnaden ska ges utifrån individuella behov och önskemål med syfte att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. I omvårdnad ingår även att få stöd att delta i olika typer av kulturella aktiviteter alternativt andra fritidsaktiviteter. 10.Daglig verksamhet. Den som omfattas av LSS personkrets 1 eller 2 och är i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig har rätt till daglig verksamhet. Stor hänsyn ska tas till den enskildes individuella behov. Verksamheten ska vara meningsfull och erbjuda, stimulans, utveckling och gemenskap med andra enligt hans eller hennes önskemål. I regeringens proposition om LSS rekommenderas att den som deltar i daglig verksamhet har någon form av ekonomisk ersättning ( habiliteringsersättning). Individuell plan 10 LSS I samband med att en insats enligt LSS beviljas ska den enskilda erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne. Den som har beviljats en insats ska när som helst kunna begära att en plan upprättas om det inte redan har skett. I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller landstinget. Planen ska omprövas av handläggaren fortlöpande och minst en gång om året. Landstinget och kommunen ska underrätta varandra om upprättade planer. Kommunen skall verka för att insatser som skall tas upp i planer som avses i 10 samordnas. 8

10 Assistansersättning i Socialförsäkringsbalken, 51 kap. ( Assistansersättning i Socialförsäkringsbalken ersätter from lagen om assistansersättning (LASS) 1993:389. Rätten till assistansersättning beslutas av Försäkringskassan För rätt till assistansersättning krävs att den enskilde behöver personlig assistans i genomsnitt mer än 20 timmar i veckan för sina grundläggande behov. Vid tillfällig utökning av assistansen till exempel, vid semesterresa eller om en person tex efter sjukhusvistelse är i behov av utökad assistans ska den enskilde lämna in en ansökan till kommunen, som utreder behovet i sedvanlig ordning. Verksamhetsansvarig kan, vid akuta situationer, bevilja utökning i max 2 veckor, så LSS handläggare hinner utreda behovet. Om en person ofta ansöker om tillfälligt utökat behov kan det tyda på att försäkringskassan i sin bedömning av assistansersättningen inte tagit hänsyn till alla förutsägbara och kontinuerliga behov. Beslutet om assistanstimmar kan då behöva omprövas. 15 Till kommunens uppgifter hör att 1. Fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras behov av stöd och service är, 2. verka för att personer som anges i 1 får sina behov tillgodosedda, 3.informera om mål och medel för verksamheten enligt denna lag, 4. medverka till att personer som anges i 1 får tillgång till arbete och studier, 5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i 1 6. anmäla till överförmyndaren dels när en person som omfattas av 1 kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man, dels när ett förmyndarskap, förvaltarskap eller godmanskap bör kunna upphöra, 7. samverka med organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder, 8. anmäla till Försäkringskassan när någon har ansökt om biträde av personlig assistent eller ekonomisk stöd till sådan assistans enligt 9 kan antas ha rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken. FN:s Barnkonvention Barnkonventionens 54 artiklar säger att alla barn har samma rätt att få sina behov tillgodosedda var de en befinner sig på jorden. Så snart man gör något på något sätt som berör barn, ska man tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. Och då är det viktigt att ta reda på vad barn själv tänker och tycker. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna, som genomsyrar hela Barnkonventionen. De andra två handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling. 9

11 Handläggning Ansökan Ansökan av insatser enligt LSS gäller för personer som är bosatta i kommunen. Ansökan kan göras muntligt eller skriftligt till biståndshandläggaren i Flens kommun. 8 Insatser enligt denna lag ska ges den enskilde endast om han eller hon begär det. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, godman, förmyndare eller förvaltare begära insatser för honom eller henne. När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 16 Förhandsbesked Om en person tänker bosätta sig i en kommun, skall kommunen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till insatser från kommunen enligt 9. Vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked skall bestämmelserna i denna lag gälla. Kommunen skall utan dröjsmål planera och förbereda insatser som förhandsbeskedet ger den enskilde rätt till om han bosätter sig i kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat från den dag då insatserna blir tillgängliga för den enskilde. Utredning och bedömning Vid bedömning av behovet av den sökta insatsen sker alltid en individuell bedömning utifrån den enskildes speciella situation och behov. Vid bedömningen tar man hänsyn till hela livssituationen. Beslut Utredningen leder fram till ett beslut om bifall eller avslag av den sökta insatsen. Beslut fattas enligt den delegationsordning som är fastställt i Flen kommun. Vid avslag skickas ett skriftligt förslag till beslut för kommunicering för att in komma med synpunkter muntligen eller skriftligen till förslaget som fattats. Överklagande Vid avslag har den enskilde möjlighet att överklaga vidare till Förvaltningsrätten. Information om hur man överklagar och tiden man har på sig från det man delgivits beslutet bifogas alltid beslutet. Dokumentation Handläggningen och utförandet av beslut inom LSS ska dokumenteras. Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som krävs i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Handlingar som rör personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte har tillgång till dem. Den enskilde, god man och förvaltare har rätt att ta del av dokumentationen. 10

12 Övriga lagar, tillsyn och förbättringsarbete. Sekretess För den som är anställd av kommunen gäller offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser enligt 2 kap. 1 OSL (offentlighets- och sekretesslagen). Den som är eller har varit verksam inom någon verksamhet enligt LSS, såväl myndighet som utförande, får inte berätta sådant som rör enskildas personliga förhållanden till någon utomstående. Sekretessen gäller även mot annan lagstiftning som t.ex. HSL (hälso- och sjukvårdslagen) och SoL (socialtjänstlagen). Statliga myndigheter som t.ex. Försäkringskassan har dock rätt att kräva uppgifter om personen. Sekretessen kan hävas om personen eller god man/förvaltare ger sitt samtycke. Lex Sarah Var och en som fullgör uppgifter enligt LSS ska vaka över att de personer som får insats enligt lagen får gott stöd och god service och lever under trygga förhållanden. Den som får kännedom om ett allvarligt missförhållande som rör en person med insats enligt LSS ska genast anmäla detta till socialnämnden. Lex Maria Händelser där en brukare drabbats av en allvarlig skada eller utsatts för allvarliga risker i hälso- och sjukvården ska anmälas till Socialstyrelsen. Vårdgivare är skyldiga att använda och sprida erfarenheter från negativa händelser och tillbud i HSL (Hälso- och sjukvårdslagen). Erfarenheterna är viktiga i det riskförebyggande arbetet, både i den verksamhet där händelsen inträffat och i andra verksamheter i landet. Tillsyn Socialstyrelsen har det övergripande tillsynsansvaret. Den skall följa, stödja och utvärdera de insatser som ges enligt LSS. Socialstyrelsen ska även informera om sådan verksamhet och stimulera till vidareutveckling. Styrelsen kan inspektera vid särskilda tillfällen. Socialstyrelsen i respektive län har den direkta tillsynen över enskilda ärenden och över verksamheten i de olika kommunerna i länet. Klagomål och synpunkter Flens kommun har en särskild rutin för att ta emot och hantera synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar som inkommer till verksamheterna. Blanketten finns att hämta på Flens kommuns hemsida. 11

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Vägledning för insatser enligt lag om stöd och service till vissa

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun

Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun Nämnd, förvaltning 2016-02-01 Socialförvaltningen Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun Socialnämnden 2016-02-01

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

1(12) Myndighetsbeslut LSS. Styrdokument

1(12) Myndighetsbeslut LSS. Styrdokument 1(12) Myndighetsbeslut LSS Styrdokument 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 210 Dokumentansvarig Områdeschef IFO/Myndighetsenheten Reviderad Kommunstyrelsen

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1

Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1 Riktlinjer Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1 1 Antagen av kommunfullmäktige på sammanträdet den 22 september 2008 och gäller från och med 1 januari 2009, 239. Sundbybergs stad,

Läs mer

Tillgänglighet. Lagens syfte

Tillgänglighet. Lagens syfte Syftet med riktlinjerna är att åstadkomma rättsäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds från Socialnämnden, samt vidare att skapa en samsyn

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi?

Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Vilka rättigheter har Esther och vilka skyldigheter har vi? Flera lagar som styr O Socialtjänstlagen - SoL O Hälso- och sjukvårdslagen- HSL O Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

Riktlinjer. för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagna av omsorgsnämnden

Riktlinjer. för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagna av omsorgsnämnden 2016-09-27 Riktlinjer för insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Antagna av omsorgsnämnden 2016-09-27 60 Omsorgsförvaltningen 2 Innehåll 1.1 Syftet med riktlinjer...

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Styrdokument, riktlinjer 2014-10-16 Dnr SÄN/2014:318 Riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Nivå: Social- och äldrenämnden Antagen:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT LSS OCH SOL

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT LSS OCH SOL RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV INSATSER ENLIGT LSS OCH SOL FÖR BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA MED FUNKIONSNEDSÄTTNING Dnr ÄON/2015:100 Rev. 2007-05-29 2015-06-11 2015-06-11 Äldre- och omsorgsnämnden Sigtuna

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS i Laxå kommun.

Riktlinjer för handläggning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS i Laxå kommun. Riktlinjer för handläggning enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS i Laxå kommun. Antaget av social- och omsorgsnämnden 31 mars 2008, 42. 1 1. Rätten till insats enligt 9 LSS

Läs mer

Entreprenad personlig assistans sida 1 (17) C 2 Beställarens vägledande bestämmelser för biståndsbedömning Rev aug 2011

Entreprenad personlig assistans sida 1 (17) C 2 Beställarens vägledande bestämmelser för biståndsbedömning Rev aug 2011 Entreprenad personlig assistans sida 1 (17) Innehållsförteckning INLEDNING 3 SYFTE 3 ALLMÄNNA KRITERIER FÖR RÄTT TILL INSATSER 3 BEGÄRAN OM INSATS 3 BEGÄRAN OM FÖRHANDSBESKED 3 RÄTT TILL INSATS 3 PERSONKRETS

Läs mer

Riktlinjer för socialnämndens insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fr o m

Riktlinjer för socialnämndens insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fr o m Riktlinjer för socialnämndens insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fr o m 2016-01-01 Fastställda av Socialnämnden 2015-10-28 (SN 164/2015) lagen om stöd och service

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag,

LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlag Socialtjäns en tlag, LSS, LVU,LVM och Socialtjänstlagen, LVM LVU SoL LSS Men hur och när? SoL LSS LVU LVM LVU och LVM Tvångslagar på samma sätt som LPT Det är svårt att omhändertaga någon Dessa lagar tas till när det mesta

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av rätten. till insatser enligt lagen om stöd. och service (1993:387) till vissa. funktionshindrade

Riktlinjer för bedömning av rätten. till insatser enligt lagen om stöd. och service (1993:387) till vissa. funktionshindrade FALKENBERGS KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för bedömning av rätten till insatser enligt lagen om stöd och service (1993:387) till vissa funktionshindrade Reviderade och fastställda av socialnämnden

Läs mer