Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service"

Transkript

1 Personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Social- och äldrenämnden

2 Innehållsförteckning 1 Upplands Väsby kommun Överenskommelse om personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Giltighetstid Målgrupp Övergripande beskrivning och omfattning av uppdraget Övergripande mål för verksamheten Uppföljning och utvärdering Praktiska förutsättningar Ekonomisk ersättning Betalningsrutin Lagar Kvalitetskrav Kvalitetssystem Myndighetsutövning Anvisning av plats Uppsägning av plats Bemanning Ledning Personal Hantering vid förändrade förutsättningar Informationsskyldighet Tvist Omförhandling Omvärldsfaktorer Miljöarbete Barnkonventionen Handikappolitiskt program Underskrift... 9 avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service 2(9)

3 1 Upplands Väsby kommun Sakkunnig Katarina Blomstrand Tel Dnr SÄN/2014:250 2 Överenskommelse om personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service Huvudman Uppdragsgivare Uppdragstagare 2.1 Giltighetstid Social- och äldrenämnden Kundvalskontoret (KVK) Väsby välfärd (VV) med möjlighet till omförhandling vid förändrade förutsättningar. 2.2 Målgrupp Målgruppen är personer som är berättigade insatser enligt LSS 1. Förekommer i enstaka fall även avlösarservice och kontaktman enligt SoL 4 kap Övergripande beskrivning och omfattning av uppdraget Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov. Stödet är till för personer som inte fyllt 65 år vid ansökningstillfället. Ledsagarservice ska underlätta för den enskilde att ha kontakter med andra och att delta i samhällslivet. Servicen ska vara individuellt utformat och tillgodose behoven av att till exempel besöka vänner och delta i fritidsaktiviteter. Kontaktperson bör ses som ett icke-professionellt stöd och några speciella utbildningskrav finns inte. En viktig roll för kontaktpersonen är att bryta isoleringen för den enskilde och underlätta ett självständigt liv i samhället. Avlösning i hemmet enligt LSS/avlösarservice enligt SoL ska avlasta föräldrar med barn, som har stora funktionsnedsättningar, då de kan behöva hjälp för att koppla av och genomföra aktiviteter som barnet inte deltar i. Avlösningen i hemmet bör kunna ges som en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses. 2.4 Övergripande mål för verksamheten Den övergripande målsättningen för all verksamhet enligt LSS och SoL är att den ska främja delaktighet i levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet för personer med funktionsnedsättning. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra i jämförbar ålder. avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service 3(9)

4 Verksamheten ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. 2.5 Uppföljning och utvärdering Väsby välfärd ska medverka till att uppföljnings- och utvärderingsarbete sker i samverkan med social- och äldrenämnden. Det övergripande syftet är att säkerställa kvaliteten i verksamheten. Väsby välfärd ska delge kundvalskontoret resultatet av sin egen kvalitetsundersökning och uppföljning. Kundvalskontoret kommer att kontrollera och följa upp verksamheten. Uppföljningen kommer att ske på en individuell nivå och på en generell nivå. Väsby välfärd ska årligen, senast 1 mars, lämna en skriftlig verksamhetsberättelse. Utöver detta kan kundvalskontoret göra uppföljningar genom enkäter, intervjuer och besök. Resultaten av uppföljningen offentliggörs. Återrapportering till kundvalskontoret Väsby välfärd ska återkoppla till ansvarig handläggare inom kundvalskontoret minst en gång per månad innan uppdraget är verkställt. Väsby välfärd ska rapportera till kundvalskontoret per individ antal utförda timmar per månad. Väsby välfärd ska använda det IT- stöd som kundvalskontoret beslutar. 3 Praktiska förutsättningar 3.1 Ekonomisk ersättning Följande ersättningar gäller för tiden Vid nya ärenden med behov av aktiviteter kommer en individuell bedömning att genomföras av ersättning. Personlig assistans 284 kr per timme Ledsagarservice enligt SoL och LSS 276 kr per timme Individuell bedömning av aktivitet utifrån ersättning sker av KVK. Avlösning i hemmet enligt LSS 276 kr per timme Kontaktperson enligt SoL och LSS ersätts enligt rekommendationer utfärdade av Sveriges kommuner och landsting. För rekrytering, handledning, uppföljning mm utgår ersättning med 306 kronor per månad och ärende. Frånvaro Väsby välfärd ska omgående meddela kundvalskontoret/försäkringskassan om den enskilde avlidit, är inskriven på sjukhus, om uppdraget upphört, flyttat till en annan kommun eller om insatsen inte kan utföras enligt beställning. Skadeståndsskyldighet Kundvalskontoret svarar inte för eventuellt skadestånd, som kan komma att åläggas tredje man i Väsby välfärds verksamhet. avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service 4(9)

5 3.1.1 Betalningsrutin Betalningsrutin Beräknad ersättning beräknat på kundvalskontorets budgeterade volymer utbetalas månatligen och stäms av vid varje tertial utan anmodan från kundvalskontoret. Över/underskjutande ersättning korrigeras i samband med ersättningsavstämningen varje tertial. Det ska tydlig framgå vad som avser just korrigerat/avstämt belopp och vad som avser månatlig beräknad ersättning. Underlag för ekonomisk avstämning tas fram av Väsby välfärd och biläggs eller skickas i särskild ordning till beställarens kontaktperson. Ersättning utbetalas med så kallad internhandel inom Upplands Väsbys kommun. Avstämningen ska ske i god tid, minst två dygn före kommunens interna brytdag och signeras av båda parter. Väsby välfärd ska på kundvalskontorets begäran lämna uppgifter om utförd tjänst till exempel antal timmar, typ av insats etc. Fakturaspecifikationen ska innehålla: Verksamhetens namn Kundens namn Beställaren (handläggarens namn) Tidsperiod Typ av insats Pris per timme/dag Pris totalt 3.2 Lagar Verksamheten ska bedrivas enligt de mål och riktlinjer som följer av lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS) samt andra vid varje tillfälle lämpliga lagar. Verksamheten ska också bedrivas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Väsby välfärd är skyldig att följa nya lagar och riktlinjer som börjar gälla under den tid överenskommelsen löper. Vid förändringar av större betydelse kan denna överenskommelse att komma att omförhandlas. 3.3 Kvalitetskrav Delaktighet, självbestämmande och integritet Stor vikt ska läggas vid den enskildes rätt till delaktighet, inflytande och självbestämmande. Det stöd som erbjuds ska utgå från den enskilds personliga behov uttryckt av personen själv eller legal ställföreträdare. För att öka den enskildes livskvalitet och trygghet är det viktigt att han/hon möts av få och välkända ansikten. Väsby välfärd ska därför säkerställa att den enskilde har en god kontinuitet avseende personal. Social dokumentation Väsby välfärd ska dokumentera i enlighet med LSS 21 a, SoL 11 kap 5 och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandet av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5). Väsby välfärd ska följa kommunens riktlinjer för social dokumentation. Dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service 5(9)

6 integritet. Den enskilda har rätt att ta del av dokumentationen och anser den att något är felaktigt ska detta antecknas. En personakt ska finnas för varje brukare för att hålla samman handlingarna som rör genomförande av insatserna. I akten ska finnas Beställning Genomförandeplan Social journal Signeringslista över personalens signaturer Väsby välfärd ska se till att all dokumentation överlämnas till beställaren enligt gällande gallringsregler när insatsen avslutas. Genomförandeplan Väsby välfärd ska skyndsamt upprätta en genomförandeplan och senast inom 30 dagar efter att insatsen påbörjas ska genomförandeplanen skickas till beställaren. Genomförandeplanen ska upprättas tillsammans med den enskilde/legal ställföreträdare eller om den enskilde så önskar, annat biträde eller ombud. Genomförandeplanen ska skrivas i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförandeplan av insats enligt SoL, LVI, LVM och LSS (SOSFS 2006:5), 6 kap 1. Samverkan Väsby välfärd ska samverka med anhöriga och andra för den enskilde andra viktiga personer och organisationer i den utsträckning den enskilde medger detta. Vidare ska Väsby välfärd samverka med andra utförare som finns kring den enskilde och kundvalskontoret i syfte att skapa en välfungerande helhet. Klagomål och synpunkter Den enskilde och dennes legala ställföreträdare ska veta vart han/hon kan vända sig med synpunkter och klagomål på verksamheten. Väsby välfärd ska ha lokala rutiner som ska följa nämndens kvalitets och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för klagomål och synpunkter. Lex Sarah Det åvilar Väsby välfärd att säkerställa att all personal känner till skyldigheterna att rapportera missförhållandena enligt 24b-24g och 23 e LSS och 14 kap 3 SoL. Väsby välfärd ska ha lokala rutiner som ska följa nämndens kvalitets och ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 för Lex Sarah. Väsby Välfärd ansvarar för att en gång per år informera om Lex Sarah. Nyckelhantering Utföraren ska ha säkra rutiner för hantering av kundens nycklar. Det ska finnas skriftliga lokala rutiner för hur kundens nycklar kvitteras ut och återlämnas. Nycklarnas ska förvaras i ett låst nyckelskåp. Vid eventuell förlust av nycklar ska utföraren ordna och bekosta byte av lås om orsaken till förlusten är utförarens personal. Kontanta medel/betalningskort avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service 6(9)

7 Utföraren ska ha säkra rutiner för hantering av den enskildes kontanta medel alternativt betalningskort. Hälso- och sjukvård Landstinget ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser och dessa ingår därför inte i utförarens uppdrag. Utförarens personal får endast utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter om dessa delegerats från landstinget. Personlig assistent kan dock utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter i de fall behandlande legitimerad personal bedömt åtgärden som egenvård. Bedömningen och planeringen ska finnas dokumenterad i journalen Kvalitetssystem Verksamheten ska ha ett lokalt ledningssystem som uppfyller de krav som finns i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem och kvalitet i verksamheten enligt SOSFS 2011:9 samt Upplands Väsbys handbok för SOSFS 2011: Myndighetsutövning Kundvalskontoret svarar för myndighetsutövning genom att besluta om insats enligt gällande lagar. En skriftligt individuell beställning med mål för insatsen ska skickas till verksamheten. Försäkringskassan är den myndighet som bedömer och beslutar om insatsen personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken Anvisning av plats Kundvalskontoret förmedlar uppdraget till enheten för personligt stöd inom Väsby välfärd. Väsby välfärd kontaktar kund inom fem arbetsdagar för att påbörja rekryteringen för att genomföra insatsen. Uppdraget ska verkställas skyndsamt Uppsägning av plats Uppsägningstiden är 30 dagar. 3.5 Bemanning Ledning Den person som är ansvarig för verksamheten ska ha adekvat högskoleutbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Den som är ansvarig för verksamheten ska ha goda kunskaper om den lagstiftning som styr verksamheten, inklusive lagstiftning om arbetsmiljö och hantering av ersättning för personlig assistans. Ska också ha kunskap kring målgruppen, arbetsledning, förhållningssätt och bemötande. Kompetensutveckling ska ske kontinuerligt Personal Personal ska anställas i samråd med den enskilde och ska ha lämplig utbildning och kompetens för uppdraget samt behärska svenska språket i tal och skrift. Väsby välfärd ansvarar även för att personalen ges kontinuerlig avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service 7(9)

8 kompetensutveckling. Väsby välfärd rekryterar själv den personal som man finner nödvändig för att uppfylla uppdraget och personal ska finnas tillgänglig på de tider som den enskilde har behov av insatsen. Nyrekrytering av personal ska ske skyndsamt i samband med beställning från kundvalskontoret. Väsby välfärd är arbetsgivare och ska följa gällande arbetsrättsliga lagar och förordningar och får inte vidta åtgärder som kan strida mot vad som är allmänt godtaget inom Väsby välfärds verksamhetsområde. Introduktion av nyanställda Det ska inom Väsby välfärd finnas rutiner för introduktion av nyanställda. De nyanställda ska få en introduktion kring arbetsmetoder, genomgång av ledningssystemet och de lokala rutinerna. Sekretess Väsby välfärd svarar för att personalen följer den lagstiftning om sekretess och tystnadsplikt som gäller. Väsby välfärd ansvarar för att all personal informeras om bestämmelserna och undertecknar förbindelse om tystnadsplikt. Registerkontroll Väsby välfärd är skyldiga enligt lagen om registerkontroll begära utdrag från Rikspolisstyrelsen belastningsregister innan anställning. Med barn avser personer under 18 år. 4 Hantering vid förändrade förutsättningar 4.1 Informationsskyldighet Parterna förbinder sig att informera varandra om sådana förändringar som kan påverka verksamheten enligt denna överenskommelse. Uppdragstagaren ska fortlöpande informera kundvalskontoret om förändringar i verksamheten. 4.2 Tvist Om tvist uppstår inom ramen för denna överenskommelse, ska den i första hand lösas av parterna. I andra hand ska tvist avgöras av för överenskommelsen ansvarig nämnds respektive produktionsstyrelsens presidier. 4.3 Omförhandling Om förutsättningarna för den överenskomna verksamheten förändras i väsentlig grad, ska parterna informera om förändringarna för gemensamt ställningstagande till eventuell omförhandling av överenskommelsen. Anmälan om omförhandling befriar inte part från skyldighet att fullgöra förpliktelserna i överenskommelsen till dess eventuell skriftlig överenskommelse om ändring träffats. 5 Omvärldsfaktorer 5.1 Miljöarbete Kommunens miljöpolicy ska följas och de betydande miljöaspekterna beaktas. avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service 8(9)

9 5.2 Barnkonventionen Barnkonventionen ska beaktas. 5.3 Handikappolitiskt program Väsby välfärd ska följa det handikappolitiska program, som antagits av socialoch äldrenämnden. 6 Underskrift Äldre- och omsorgsenheten/kontor Väsby Välfärd Stina Strid Hovmöller Tf Chef Äldre- och omsorgsenheten/kontor Barbro Johansson Chef Väsby Välfärd Överenskommelsen har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. avlösarservice enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilt stöd och service 9(9)

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS)

Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer för biståndsenhetens handläggning enligt lagen om stöd och service (LSS) Riktlinjer fastställda 4 juni 2014 Diarienummer 2014-007125 socialnämnden@upplands-bro.se 08-581 690 00 0 Innehåll Riktlinjer

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende

Omvårdnad Gävle. Förslag. K valitetsdeklaration för insatser. enligt LSS i ordinärt boende Omvårdnad Gävle Förslag K valitetsdeklaration för insatser enligt LSS i ordinärt boende Innehållsförteckning INLEDNING Vad är en kvalitetsdeklaration? INSATSERNA 1. Vem har rätt till insatserna? 2. Insatsernas

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vägledning vid handläggning av insatser enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ledfyr är en fyr för vägledning i trängre farleder och inlopp, Betydelsenyans: rättesnöre

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (19) Bilaga 2 till förfrågningsunderlag OBS! Anbudsgivaren ska genom undertecknande i anbudsformulär 1 bekräfta att samtliga avtalsvillkor i denna bilaga accepteras.

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare

Personlig assistans för barn. Tillsyn av enskilda assistansanordnare Personlig assistans för barn Tillsyn av enskilda assistansanordnare Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS)

Att arbeta med kvalitet inom Vård och Omsorg, Sjöbo kommun Kvalitetsledningssystem enligt SOSFS 2006:11 (SoL/LSS) Verksamhetsområde: SoL och LSS Ansvarig för dokumentet: Kjell-Åke Nilsson, förvaltningschef Gäller fr.o.m. 2009-06-15 Senaste ändringen: 2010-06-14 Kvalitetsledningssystem för SoL och LSS Att arbeta med

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende

Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING. Vård- och omsorgsboende Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING Vård- och omsorgsboende Innehållsförteckning 1. Uppdragsbeskrivning... 5 1.1 Parter... 5 1.2 Giltighetstid... 5 1.3 Uppdragsbeskrivningar...

Läs mer

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS

KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Socialförvaltningen KVALITETSPLAN 2012 ENHET FÖR LSS VERKSAMHETER PERSONLIG ASSISTANS LSS, LASS KONTAKTPERSON LSS LEDSAGARSERVICE LSS AVLÖSARSERVICE LSS Enhetschef: Gunilla Haake Telefon: 08 581 69000

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31

UPPDRAGSBESKRIVNING. Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen. Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 UPPDRAGSBESKRIVNING Korttidsvistelse enlig Socialtjänstlagen Eskilstuna kommun Vuxenförvaltningen 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll 1. Uppdragsbeskrivning- en överenskommelse mellan uppdragsfunktionen och

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Entreprenadavtal 2011 FY 5

Entreprenadavtal 2011 FY 5 1/7 Entreprenadavtal 2011 FY 5 1. Parter Avtalet gäller mellan Eslövs kommun, organisationsnummer 212000-1173, nedan kallad kommunen, och VoB Syd AB organisationsnummer 556650-4204, nedan kallad entreprenören.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp?

MEDDELANDE NR 2007:05. Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE NR 2007:05 Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS till hjälp eller stjälp? Kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt LSS - till hjälp eller stjälp? MEDDELANDE

Läs mer

LSS Ledsagarservice Personlig assistans-

LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Revisionsrapport LSS Ledsagarservice Personlig assistans- Staffanstorps kommun Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag

Läs mer

Kravspecifikation för externa aktörer inom hemtjänsten i Kungälvs kommun

Kravspecifikation för externa aktörer inom hemtjänsten i Kungälvs kommun Lena Colliard 2010-02-08 Kravspecifikation för externa aktörer inom hemtjänsten i Kungälvs kommun Bakgrund Kundvalsmodellen innebär att alla brukare efter beslut om hemtjänst inom ordinärt boende ges möjlighet

Läs mer