Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt"

Transkript

1 Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion

2 2

3 Bakgrund Mot bakgrund av SOSFS 2008:20 har landstinget och kommunerna i Halland utarbetat gemensamma rutiner för samordning av insatser. Personer som omfattas av rutinerna är personer som har ett långvarigt behov av habilitering och rehabilitering med insatser i form av tandvård, socialtjänst eller LSS 1. Målgruppen kallas i föreliggande avtal brukare, liktydigt med patienter och klienter. Syftet är att uppnå samordnade insatser utifrån brukarens behov och önskemål. Rutinerna ska säkerställa att ansvarig för samordningen utses och att åtgärderna registreras i en plan enligt föreskriften; en s.k. samordningsplan. Socialstyrelsens föreskrift samspelar med lagstiftning och andra föreskrifter i avsikt att förtydliga och formalisera ansvaret för att upprätta och genomföra individuella samordningsplaner. Överenskommelsen utgår från det mellan landstinget och kommunerna i Hallands län träffade Samverkansavtal avseende hälso- och sjukvårdsansvar mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland ( ). Tillämpning Föreskriften anger att i de fall en brukare har behov av samordning och omfattas av föreskriften ska landstinget och berörd kommun följa nedan angiven rutin för att erbjuda samordning. Brukarens samtycke och medverkan poängteras. Detta, samt övrigt som stadgas, ska iakttas. (Se SOSFS 2008:20). Om det redan finns en individuell plan som innehåller de uppgifter som anges i avsnittet om sanordningsplan krävs ingen särskild samordningsplan. Komplettering kan ske i redan befintlig plan alternativt använda bilagd samordningsplan. Målgrupp Föreskriften avser i första hand brukare med omfattande och långvariga behov av samtidiga insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Utgångspunkten är ett behov av re/habilitering hos brukaren. Samordningen avser brukare: - där den sociala insatsen (enligt LSS och/eller SoL) förutsätter att en medicinsk åtgärd (enligt HSL och/eller TandvL) är genomförd eller vice versa - där det har konstaterats dokumenterade behov av samordnande insatser - där brukaren och/eller dennes närstående har önskemål om hjälp med samordningen. Samordningsansvarig Den personal som uppmärksammar brukarens behov av samordning ska informera brukaren om möjligheten till samordning, erbjuda detta samt därefter på uppdrag av brukaren ta initiativ till att behovet av samordning tillgodoses. Den aktör som tagit initiativ till samordning ska kalla dem som ska medverka i planeringen av samordningen. Även den personal som krävs för att genomföra insatserna ska kallas till 1 Förutom hälso- och sjukvård enl HSL avses särskilt tandvårdsstöd enligt 8 a TandvL, verksamhet enligt LSS samt omsorg om äldre och funktionshindrade, individ- och familjeomsorg och socialpsykiatri enligt SoL. 3

4 planeringen, om så behövs. De kallade är skyldiga att bekräfta att kallelsen mottagits och delta i mötet. Beslut om samordning fattas gemensamt vid vårdplaneringsmötet. I samråd med brukaren ska en namngiven person utses för samordningen, här kallad samordnare. Det är en fördel om samordnaren utses ur yrkesgrupper som har en naturlig roll i brukarens re/habiliteringsprocess. Samordnaren ansvarar för att en gemensam samordningsplan upprättas och distribueras till berörda aktörer. Varje aktör ska tillförsäkras nödvändiga uppgifter för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Vilka förutsättningar som krävs för samordningen avgörs av respektive verksamhet. Samordnaren är kontaktperson till brukare och närstående samt till övrig berörd social- och sjukvårdspersonal. Samordnarens huvuduppgift är att samordna brukarens plan som process och se till att olika insatser ges i rätt tid och rätt ordning. Utöver att samordnaren ansvarar för att en samordningsplan tas fram ska samordnaren initiera planeringsmöten, kartlägga brukarens önskemål och behov samt svara för planens uppföljning och utvärdering. Erfarenheter från tidigare samordning ska återföras och tas tillvara för ett kontinuerligt lärande. Samordningsplan Originalet av planen ska överlämnas till brukaren och kopia ska förvaras i patientens journal och/eller akt. Det som stadgas i SOSFS 2008:20 om dokumentation och informationsöverföring ska iakttas. Samordning kan även innefatta kontakt med andra aktörer i samhället, t.ex. försäkringskassa eller arbetsförmedling. För barn och ungdom kan det vara aktuellt att involvera skolan. Samordningsplanen ska dokumenteras och innehålla: 1. Uppgift om brukarens behov, förutsättningar och intressen 2. Målet för de samordnande insatserna 3. Planerade och beslutade insatser 4. Uppgift om vilka verksamheter och vilken personal som ska genomföra insatserna 5. En tidsplan för samordning av insatserna 6. Samordnarens namn och kontaktuppgifter till arbetet 7. Uppgift om läkemedel och hjälpmedel 8. Uppgift om vad som ska följas upp respektive utvärderas samt när detta ska ske Anpassning av innehållet under respektive punkt ska göras för det som behövs i det enskilda fallet. Samordnaren ska, vid behov, tillsammans med brukaren prioritera insatserna. När samordning av insatser för ett barn planeras ska barnets inställning så långt som möjligt klarläggas. Hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad. Vid behov av ändrade hjälpinsatser tillser samordnaren att samråd äger rum. Om ändringar görs av planerade insatser ska dessa dokumenteras i planen. 4

5 SAMORDNINGSPLAN för rehabilitering/habilitering Datum för planens upprättande / 20 Brukaren lämnat samtycke om samordning Samordnare Namn Verksamhet Tel.nr Personnummer Namn Nuvarande boendeadress Postadress E-postadress Telefon Den enskildes aktuella behov, förutsättningar och intressen inkl. hjälpmedel och läkemedel Mål för de samordnade insatserna 1. Ansvarig/a Tidplan för utförande Uppföljning/ utvärdering av måluppfyllelse Insats enl ovan Datum för uppföljning Resultat 4 Bilaga till Överenskommelse om rutin för habilitering och rehabilitering enligt SOSFS 2008:20 Version Bilaga till Överenskommelse om rutin för habilitering och rehabilitering enligt SOSFS 2008:20 Version 2009

Samordnad individuell plan (SIP)

Samordnad individuell plan (SIP) Riktlinje för Samordnad individuell plan (SIP) I Kalmar län MÅL Den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården och omsorgen ska tillgodoses. Den enskilde ska få möjlighet

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga 0-20 år mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län OMSORGSFÖRVALTNIGNEN Handläggare Folkesson Thomas (OMF) Hedberg Jenny (OMF) Datum 2015-03-13 Diarienummer OSN-2015-0155 Omsorgsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Använd SIP ett verktyg vid samverkan

Använd SIP ett verktyg vid samverkan PSYNKPROJEKTET Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Telefon: 08-452 70 00 www.skl.se Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: landsting och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmän), vårdgivare, samverkansnämnder, sjukhus i Sverige, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3)

Använd SIP. ett verktyg vid samverkan. Barn och unga 0-18 år. (Version 3) Använd SIP ett verktyg vid samverkan Barn och unga 0-18 år (Version 3) Innehåll Inledning 3 1. Lagparagraf 2 kap. 7 SoL och 3 f HSL 4 2. Varför behövs SIP? 6 3. Förskola och skola 7 4. Ledningens betydelse

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33,

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning SLUTVERSION 120928 GUNILLA LILLHAGER 1 1 BAKGRUND... 3 2 STYRANDE OCH STÖDJANDE DEFINITIONER... 4 2.1 REHABILITERING-

Läs mer

Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun

Riktlinje för social dokumentation inom verkställigheten Äldreomsorgen, Kungsbacka kommun RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2014-05-27 Kristina Privér, Socialt ansvarig samordnare, Sas Förvaltningsgruppen 2 2014-10-07 Therese Lindén, vik Socialt ansvarig Förvaltningsgruppen samordnare,

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Rapport 2012 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt LSS Utgångspunkter för kommunernas fortsatta arbete med fokus på Principöverenskommelsen 11 Desirée Sjölin

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet

Rutin för social dokumentation för utförare inom vård och omsorg samt LSS-verksamhet 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 150301 Gäller från och med: 160301 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson Lotta

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn.

BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. 1 BARNPERSPEKTIVET OCH EKONOMISKT BISTÅND - stöd för handläggning och rättstillämpning vid socialtjänsten i Söderhamn. Bakgrund Barnperspektivet och socialtjänstlagen Två av barnkonventionens huvudprinciper,

Läs mer

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje

När den ena handen vet vad den andra gör. Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje När den ena handen vet vad den andra gör Samordnad vård- och omsorgsplanering i Östergötland - Riktlinje 1 Innehåll Riktlinjer för samordnad vårdplanering vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård...

Läs mer

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län

barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län barns psykiska hälsa Överenskommelse mellan barnpsykiatrin i Kalmar län och socialtjänsten i Kalmar län 2015 2016 Datum 2014-11-07 Överenskommelse om samverkan mellan BUP och kommunernas socialtjänst i

Läs mer

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge

Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge Ledningssystem för sjukskrivningsprocessen i Landstinget Blekinge Förvaltning Mars 2006 Reviderad april 2006 Februari 2014 1(15) Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 3 2 Sjukskrivningsprocessen...

Läs mer

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede

Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 1 Innehållsförteckning Riktlinje och rutin för vård i livets slutskede 3 Vård i livets slutskede 4 Brytpunktssamtal 4 Delaktighet 5 Andligt och kulturellt

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Östergötland.

Överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Östergötland. Överföring av hemsjukvården från landstinget till kommunerna i Östergötland. Bakgrund Länets kommuner och Landstinget i Östergötland har sedan en längre tid tillbaka arbetat med frågan om att överföra

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer