Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig"

Transkript

1 Utvecklingsplan för verksamhet: Hallens vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Ledning/organisation 1. Tydligare mötesstrukturer behövs i verksamheten. För varje möte skall tydlig dagordning finnas. Ett årshjul tas fram för att specificera vilka månader egenkontroller görs. 1. Samtliga medarbetare skall känna till vilka möten som anordnas i verksamheten, vem som ska delta samt vem som kallar till möten. Följs upp genom planerade egenkontroller. under hela Gällande Lex Sarah skall en rutin tas fram för hur och när vi infomrerar medarbetaren om Lex Sarah. 2.Samtliga medarbetare skall årligen uppdateras kring information gällande Lex Sarah. Personal 1. Samtliga medarbetare skall ges möjlighet till kompetensutveckling inom det område som verksamheten samt medarbetaren identifierar. 1. Samtliga medarbetare skall ha en individuell utvecklingsplan. 1.Utvecklingspalnerna följs upp årligen i samband med lönesamtalet. Q3 2. Planeringsdagar skall 2. Planeringsdag i mars 2. Utvärdering av Reviderad

2 SID 2 (7) hållas för personal i syfte att skapa delaktighet samt öka kunskapen kring verksamhetens värderingar och bemötande planeringsdagen görs. 3. Medarbetarundersökning görs årligen i syfte att skapa delaktighet för medarbetarna. 3. Medarbetarundersökning görs årligen. Resultatet gås igenom och handlingsplan tas fram tillsammans med personal 3. Handlingsplanen följs upp genom APT under året. Samverkan Kvalitetsutveckling 1. Verksamheten behöver tydliggöra samverkansrutiner. 1.Öka kunskapen för boende och anhöriga kring hur man rapporterar synpunkter och klagomål. 1. En förteckning tas fram över vilka samverkanspartners verksamheten har. 1.Blanketten för synpunkter och klagomål finns i kundpärmen på avdelningen samt i det informationsfolder som lämnas ut till boende och anhöriga vid inflytt. 1. Följs upp genom årlig revidering. 1. Följs upp genom bo- & anhörigmöten. Q4 Vid utbilding i kontkatmannskap informeras samtliga medarbetare kring vikten

3 SID 3 (7) att informera kring hr man lämnar synpunkter och klagomål. 2. Öka kunskapen samt användningsområdet kring Solna stads kvalitetsdeklaration 2. Vid utbildning för persoanl i GP/Social dok. samt kontaktmannaskap gås deklarationen igenom. 2. Egenkontroller under året. 3. Information om tillfälliga förändringar % ska i Öppna Jömförelser (ÖJ) uppge att dim blir informerade om tillfälliga förändringar. 3. Tydligare ansvarsfördelning vem som meddelar avdelningarna om aktiviteter ställs in. Genom utbilding i kontaktmannaskap ges kontaktmannen uppdrag att informera sin boende. och fortlöpande /DL/KM 4. Korttidsboende behöver utveckla sitt mottagande. 4. Projekt påbörjas i februari för att identifiera samt åtgärda förbättringsområden. Löpande under året BV/B 5. 2 ggr/år erbjuda föreläsningar för anhöriga 5. I mars anordnas föreläsning gällande demens, i november gällande palliativ vård och omsorg. & Q4 6. Totalt sett öka boende nöjdhet till 85% Samtliga punkter är aktiviteterför att nå det målet. Ledningssystem 1.Verksamheten behöver 1. Ett kvalitetsråd införs i 1. Kvalitetsrådet träffas och och

4 SID 4 (7) förbättra sitt systematiska kvalitetsarbete. verksamheten i syfte att initiera förbättringsområden, ta fram nya rutiner och åtgärda avvikelser. 8ggr/år. kontinuerligt 2015 kontinuerligt 2015 Social dokumentation 2. Ta fram uppdaterade rutiner. 1. Verksamheten ska fortsätta sitt arbete med att utveckla den sociala dokumentationen och genomförandeplaner 2. Samtliga avdelningar skall ha updaterade rutinpärmar 1. 40% av GP skall ha delmål i maj, 80% i november. Personalen ska få utbildning i GP och Social dokumentation. Genom kvalitetsrådet förljs rutinerna upp. Egekontroll görs i maj och november. Kontinuerligt Q2 & Q4 /KO/DL /KP 3. Få SOL-avvikelser dokumenteras i verksamheten. 3. Minst 1 dokumenterad solavvikelse per enhet/månad. 2.Genom utbildning i soc.dok. samt värdegrundsarbetet skall de sokumenterade SOLavvikelserna öka. Sammanställning görs månadsvis. under året. &B 2. Loggkontroller skall göras kontinuerligt. 2. Rutin för loggkontroller tas fram. Loggkontroller görs och dokumenteras enligt rutin Enligt rutin Självbestämmande och integritet 1. Det skall vara tydligt för boende, anhöriga och personal om hur kommunikation skall ske med anhöriga. 1. Utbildning hålls i kontaktmannaskap och Social dokumentation för att tydliggöra KP ansvar att dokumentera hur 1. Genom egenkontroller i maj och november. Q2 &Q4

5 SID 5 (7) Bemötande 1. Bemötandefrågor står alltid i centrum för det ständiga kvalitetsarbetet. kommunikationen med anhöriga skall ske. 1. Under 2015 kommer framförallt bemötandefrågan att utvecklas genom 2015 års planeringsdagar där värderingar och bemötande står i centrum. Målet är att i öppna jämförelser nå 85% kundnöjdhet. 1. Planeringsdag mars Mat och måltider 2. Värdegrundshandledare tillsätts. 1. Mat och måltider står ständingt i centrum på Hallen, särskilt utifrån vår profil. Verksamheten behöver dock utveckla integrationen av profilen i det dagliga arbetet. 2. Hallen väljer i år att utbilda våra driftledare i värdegrundshandledning anordnad av Solna stad. Öka kundnöjdheten till 85% samt öka medarbetarnas möjlighet till handledning i etiska och moraliska frågor. 1. En ny funktionsbeskrivning för matinspiratören (MI) tas fram. Större fokus kommer att ligga på MI att vara uppe på enheterna och handleda personalen i måltidssituationerna. 2.Utbildning genom Solna stad 1. Ny funktionsbeskrivning för MI. Våren 2015 /DL /MI

6 SID 6 (7) Funktionsbeskrivningen gås igenom på Ledningsgrupp samt på APT. Aktiviteter och fritidsintressen 1. Minska våra boendes upplevelse av ensamhet 1. Siffran ska inte överstiga 30% av de boende som upplever ensamhet. 1. DL tar tillsammans med boende och personal fram aktiviteter och planerar in det i ett aktivitetsschema. Schemat skall sättas upp på anslagstavlan i verksamheten. KP får genom sin utbildning i kontaktmannaskap och soc.dok/gp kunskap om sitt ansvar att ställa frågan om aktivitet samt dokumentera detta. /DL/KP Genom utbildning skapa struktur och förståelse bland personalen över vikten av att planera egen tid med den boende. /DL/KP 80% av de boende skall vara nöjda med de aktiviteter som erbjuds. Utöver gemensamma aktiviteter skall respektive avdelning utföra minst 1 aktivitet/dag. Månadsvis följs aktiviteteras planering och utförande upp. under året /DL/KM/B

7 SID 7 (7) 3. Öka möjligheterna till utevistelse 3.70% skall i ÖJ svara att de ges möjlighet till utevistelse. 3. Utomhusvistelser skall dokumenteras i genomförandeplanen. Avdelningarna skall anrdna promenadsgrupper och balkongfika under hela året. och fortlöpande DL/KM/B/ Säkerhet 1. Verksamhetens hantering av nycklar och larm samt dess egenkontroller skall struktureras. 1. Rutiner tas fram för hantering av nycklar samt för egenkontroller. Q2

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013

Tjänsteskrivelse. Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-04-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Kvalitetsberättelse för individ- och familjeomsorgen

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-14 Dnr: 2014/82-ÄN-702 Sibylla Törnkvist - ay947 E-post: sibylla.tornkvist@vasteras.se Kopia till Leverantörer av hemtjänst i Västerås Uppföljning

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år

Uppföljning av ramavtal särskilt boende över 65 år SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 10 februari 2015 AN-2014/735.732 1 (10) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av ramavtal särskilt

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd.

Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Antagen av socialnämnden 2014-06-10, 85 Social årsberättelse 2013. Kvalitetsberättelse för vård, omsorg och stöd. Inledning Sociala

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 - för Leksands kommuns förskolor 1 Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 SYSTEMATISK UPPFÖLJNING... 3 TILLSYN OCH UPPFÖLJNING AV FRISTÅENDE FÖRSKOLEVERKSAMHETER...

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård

Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Överenskommelse med uppdragsbeskrivning Hjälp i hemmet, under 65 år Hemtjänst Trygghetslarm Hemsjukvård Vuxenförvaltningen 2011-03-01 Innehållsförteckning 1. Överenskommelse mellan uppdragsfunktionen

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen

Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Kvalitetsredovisning 2008 Socialförvaltningen Innehåll Sid Inledning. 3 - Våra utgångspunkter i kvalitetsarbetet 3 - Modell kvalitetsarbete.. 4 - Kvalitetsstyrningsprocessen. 4 - Kvalitetsredovisning Förvaltningsövergripande

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun

Kvalitetsuppföljning. Hemvården i Svalövs kommun Kvalitetsuppföljning - Hemvården i Svalövs kommun Lagen om valfrihetssystem 2013-01-14 1 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND 2 2 SYFTE 2 3 METOD 2 4 MÅLGRUPP 3 5 RESULTAT 3 5.1 Styrkor 3 5.1.1 Systematiskt

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Kvalitetsrapport Äldreomsorg

Kvalitetsrapport Äldreomsorg Social- och omsorgskontoret 2013-02-12 Kvalitetsrapport Äldreomsorg 2012 1. INLEDNING... 3 2. ÖVERGRIPANDE REDOVISNING... 4 2.1 AVTALSUPPFÖLJNINGAR... 4 2.2 INTERNKONTROLL... 4 2.3 TILLGÄNGLIGHET OCH INFORMATION...

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer