Uppföljning av avtal om verksamheten på Björkgården vård- och omsorgsboende år 2013

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av avtal om verksamheten på Björkgården vård- och omsorgsboende år 2013"

Transkript

1 SID 1 (15) Uppföljning av avtal om verksamheten på Björkgården vård- och omsorgsboende år 2013 Verksamheten på Björkgården vård- och omsorgsboende drivs av Förenade Care. Verksamheten har inriktningarna omvårdnadsboende och boende för personer med demenssjukdom. En enhet för personer med demenssjukdom har stängts under sommaren och Björkgården har nu 56 lägenheter uppdelade på sex grupper i fem plan. Omvårdnadsboendet har fem grupper varav två med tolv boende vardera, ett med elva boende samt två med fem boende vardera, totalt 5 boende. Boendet för personer med demenssjukdom har en grupp med elva boende. Staben för kvalitetsutveckling genomför årliga uppföljningar av verksamheten. Vartannat år görs avtalsuppföljning där även uppföljning av utvecklingsplan ingår och det andra året ligger fokus på hur verksamhetens arbete utifrån utvecklingsplanen fortskrider. År 2013 genomfördes en avtalsuppföljning som redovisas i protokoll där styrkor och förbättringsområden beskrivs. Metod vid granskningen Tidpunkt för och tillvägagångssätt vid uppföljningen avtalades per telefon med verksamhetschefen. Uppföljningen på Björkgården genomfördes den 29 oktober Uppföljningen genomfördes med faktainsamling via webbenkät till verksamhetschefen samt granskning av rutiner och ledningssystem. Under uppföljningen genomfördes observation i verksamheten, samtal med boende och personal samt ett dialogmöte med verksamhetschef och personal. Dialogmötet innehöll diskussion samt reflektion runt verksamhetens arbetssätt, förhållningssätt och värderingar. Uppföljningen har utgått från det avtal som är tecknat, tidigare revisioner och utvecklingsplaner samt från gällande lagstiftning. Boendet för personer med demenssjukdom kommer nedan att kallas demensboende. En skala mellan 0-5 används för att beskriva hur väl verksamheten lever upp till kraven i avtalet/överenskommelsen inom följande områden: kvalitetsutveckling, social dokumentation, självbestämmande och integritet, mat och måltider, aktiviteter och fritidsintressen samt säkerhet. 0 Verksamheten uppfyller inte kraven i avtalet/överenskommelsen. 1 Verksamheten har börjat planera för att uppfylla kraven. 2 Verksamheten har påbörjat arbetet med att uppfylla kraven. 3 Verksamheten uppfyller kraven delvis men har förbättringsområden. Verksamheten uppfyller kraven. 5 Verksamheten uppfyller kraven helt. Verksamheten har förankrat mål och arbetssätt hos berörd personal. Verksamheten har dokumenterad egenkontroll. SOLNA STAD Organisationsnummer Solna Telefon Besöksadress Stadshusgången 2 Fax

2 SID 2 (15) Ämne Bedömning och kommentarer Poäng Ledning/Organisation Verksamheten har en verksamhetschef som arbetat på Björkgården sedan november Hon är utbildad sjuksköterska, har ledarskapsutbildning, värdegrundsutbildning mm.. Det finns namngiven ersättare vid hennes frånvaro. Det finns en ställföreträdande verksamhetschef som har undersköterskeutbildning och lång erfarenhet av äldreomsorg. Sjuksköterskorna är arbetsledare i det dagliga arbetet. Det finns arbetsledning dygnet runt. Verksamheten har en god mötesstruktur. Det finns en skriftlig ansvarsfördelning mellan olika nivåer i ledningen och medarbetarna uppger att de vet vem de ska vända sig till i olika frågor. Kommentar: Verksamheten har en tydlig organisation. Ledningssystem/ Riskanalys, egenkontroll, rutiner Ledningssystem/ Rapport om missförhållanden Verksamheten använder företagets ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet finns i pärm delvis kompletterat med lokala rutiner. Ledningssystemet är ändamålsenligt och följer kraven i SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Verksamheten har rutin för riskanalys och ett system för egenkontroll. Verksamheten har rutiner som finns tillgängliga för medarbetarna i pärm. Rutinerna förankras hos medarbetarna på APT och internrevisionsmöten. Verksamheten har internrevisorer, minst en per plan, som arbetar med rutinerna och kvalitetsledningssystemet. Det finns system för att regelbundet revidera rutinerna. Kommentar: Verksamheten följer avtalet. Medarbetarnas kännedom om var rutiner finns bör förbättras. Det finns en skriftlig, lokal rutin för rapportering av missförhållanden enligt lex Sarah. Verksamheten har en blankett, en s.k. iakttagelserapport, för avvikelser, händelser eller förbättringsförslag. Medarbetarnas kännedom om skyldigheten att rapportera missförhållanden varierar men de flesta vet vart de ska vända sig för att rapportera om det är något som inte är bra. Medarbetarna får muntlig information om skyldigheten att rapportera missförhållanden på Poängsätts ej 3

3 SID 3 (15) Ledningssystem/ Hantering av klagomål och synpunkter Personal APT minst 2 ggr/år. En gång per år får medarbetarna skriftlig information/ansvarsförbindelse att läsa och skriva under. Information om rapportering av missförhållanden ingår i introduktionen vid nyanställning. Medarbetarna får möjlighet att diskutera innebörden av lex Sarah på APT. Verksamheten har egenkontroll av medarbetarnas kännedom om rutinen för rapportering av missförhållanden. Kommentar: Medarbetarnas kännedom om skyldigheten att rapportera missförhållanden ska förbättras. Alla medarbetare ska känna till rutin för rapportering av missförhållanden. Verksamheten bör fortsätta sitt arbete med att ge medarbetarna möjlighet att diskutera innebörden av lex Sarah. Det finns en skriftlig, lokal rutin för klagomål. De boende och de närstående får information om hur man lämnar synpunkter och klagomål i samband med ankomstsamtal, vårdplanering och anhörigmöten. Verksamheten har en rutin att alltid lämna ut blankett för synpunkt/klagomål i samband med vårdplaneringen. Det finns också information och blanketter i entrén på bottenplanet och plan 1. Därmed finns det möjlighet för boende/närstående att framföra synpunkter och klagomål anonymt. Synpunkter och klagomål diskuteras på avvikelserådet minst fyra gånger per år. Synpunkter och klagomål sammanställs regelbundet två ggr per år som ett led i kvalitetsutvecklingsarbetet. Kommentar: Verksamheten har bra rutiner för klagomålshantering. Verksamheten har totalt 8 omvårdnadspersonal anställda. Under vecka 6 år 2013 genomfördes 79 % av arbetspassen av tillsvidareanställd personal vilket var en ovanligt låg andel. Under vecka 10 så var det 90 % vilket är mer normalt för verksamheten. Personaltätheten för vård- och omsorgsbemanningen inkl operativ arbetsledning överstiger avtalet något och är 0,93. Omvårdnadspersonalen har schema förlagt till Poängsätts ej

4 SID (15) Kvalitet/ Verksamhetens mål, Kvalitetsdeklarationer såväl dag som kväll och helg. Det finns särskild nattpersonal. Det finns en rutin för hur vikariefrågan löses vid ordinarie personals frånvaro. Verksamheten har 29 utbildade undersköterskor, dvs 60 % av omvårdnadspersonalen. Totalt har 65 % av omvårdnadspersonalen utbildning till undersköterska eller vårdbiträde. Sex medarbetare genomgår utbildning till undersköterska via Omvårdnadslyftet. Verksamheten har en lokal utbildningsplan. Det är 70 % av medarbetarna som har en individuell kompetensutvecklingsplan. Övriga har avböjt utvecklingssamtal. Verksamhetschefen tar upp vikten av utvecklingssamtal på APT med målet att ha utvecklingssamtal med alla medarbetare nästa år. De flesta medarbetare på demensboende har genomgått Demens ABC, likaså 10 medarbetare på omvårdnadsboende. En sjuksköterska ska gå en tvådagarsutbildning i demensvård och en aktivitetsansvarig personal går utbildning till Silviasyster. Enligt verksamhetschefens bedömning är det sex personer som har svårt att behärska svenska språket muntligt och åtta personer som har svårt att behärska svenska språket skriftligt. Verksamheten kräver att personalen talar svenska på arbetsplatsen, motiverar till egen läsning, ger stöd i dokumentationsarbetet samt motiverar till utbildning. Det finns synpunkter från de boende att det ibland kan vara personer med språksvårigheter som arbetar. Verksamheten följer sitt anbud och erbjuder extern handledning till personalen våningsvis två gånger per termin. Kommentar: Alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan. Verksamheten ska, enligt sitt anbud, ha minst en sjuksköterska specialistutbildad inom demensvård. Företaget har mål för verksamheten. Verksamhetschefen förankrar målen och omvårdnadsnämndens kvalitetsdeklarationer hos medarbetarna vid utvecklingssamtal samt på APT, kvalitetsmöten, gruppmöten och individuella 3

5 SID 5 (15) Kvalitet/ Kvalitetsutveckling dagliga samtal. Implementering av kvalitetsdeklarationerna görs även i samband med extern handledning. Medarbetarna känner till viss del till kvalitetsdeklarationerna. Verksamheten delger de boende stadens kvalitetsdeklaration i samband med inflyttning samt vid boendemöten och närståendeträffar. De boende känner till kvalitetsdeklarationen och uppger att de redan har fått den av biståndshandläggaren. Kvalitetsdeklarationen finns också i entrén på bottenplanet och på plan1. Kommentar: Medarbetarnas kännedom om kvalitetsdeklarationerna bör förbättras. Kvalitetsdeklarationen bör användas som underlag vid planering och uppföljning av vården och omsorgen. Verksamheten arbetar med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Verksamheten har särskilt utsedd kvalitetsansvarig personal. Det finns ett forum för kvalitetsfrågor där såväl ledning som medarbetare träffas en gång i månaden. Verksamheten tar tillvara vad som framkommer i klagomål, rapporter om missförhållanden, egenkontroll, revisioner, nationella undersökningar m.m. på ledningsgruppsmöten och möten med kvalitetsansvariga och utformar då strategier för förändring och förbättring. Verksamheten har ett avvikelseråd som träffas minst fyra gånger per år. Under första halvåret 2013 träffades avvikelserådet en gång i månaden. Enkätsvar och inlämnade kundsynpunkter tas också upp på boråd och närståendeträffar. Synpunkter och klagomål sammanställs regelbundet som ett led i kvalitetsutvecklingsarbetet. Medarbetarna blir delaktiga i kvalitetsutvecklingsarbetet via internrevisorernas dagliga arbete, via APT, gruppmöten och protokoll. Verksamheten använder delvis sången som arbetsmetod i omvårdnadssituationer. Verksamheten arbetar inte med metoderna reminiscense och validation. Verksamheten använder till viss del samtalet som metod för att stödja den boende, t.ex. vid ensamhet. 3

6 SID 6 (15) Samverkan/ Rapportering Social dokumentation Kommentar: Det finns en ändamålsenlig organisation för kvalitetsutvecklingsarbetet. Verksamheten ska följa sitt anbud och använda metoderna vårdarsång, reminiscense och validation. Verksamheten kan utveckla sitt arbete med samtalet som metod. Rapport mellan arbetslagen sker muntligt. Rapport ges morgon, eftermiddag och kväll. Alla ska läsa senaste dokumentationen i samband med arbetspassets början. Verksamhetens egenkontroll visar att omvårdnadspersonal läser dokumentationen i högre utsträckning än tidigare men det är fortfarande ett förbättringsområde enligt verksamhetschefen. Sjuksköterskan ger instruktioner muntligt vid början av varje arbetspass. Sjuksköterskorna ger skriftliga instruktioner till omvårdnadspersonal via Safedoc s mailsystem samt i HSL-dokumentationen. Sjuksköterskan ger daglig handledning vid specifik omvårdnad. Hälso- och sjukvårdspersonal har gruppmöten med omvårdnadspersonal 1 ½ timme var annan vecka då tiden delas mellan individuella och generella frågor. Då individuella frågor tas upp deltar även paramedicinsk personal. Kommentar: Verksamheten har en struktur för rapportering. Verksamhetens dokumentation enligt SoL sker i Safedoc. Alla boende har en aktuell genomförandeplan och de boende eller närstående är oftast delaktiga vid upprättandet av genomförandeplanen. Genomförandeplanen följs upp en gång varje kvartal. Den bemötandeplan som varje boende med demenssjukdom ska ha enligt anbud finns, enligt verksamhetschef, integrerad i levnadsberättelse och genomförandeplan. Verksamheten har strukturerad egenkontroll av den sociala dokumentationen vilket är en förbättring sedan tidigare år. Den genomförs två gånger per år av dokumentationsansvariga. Verksamhetschefen genomför kontroll en gång i månad enligt fastlagd mall. Förbättringsområden som framkommit är att dokumentera orsak till att boende ej har larm och att dokumentationen om Poängsätts ej

7 SID 7 (15) Säkerhet/ Nyckelrutiner Säkerhet/ Hantering av privata medel Säkerhet/ Larm välbefinnandefrågor är otillräcklig. Kommentar: Verksamheten har förbättrat den sociala dokumentationen sedan förra året. Verksamheten bör fortsätta sitt arbete med att utveckla och förbättra den sociala dokumentationen. Lokal, skriftlig rutin för hantering av nycklar finns. Nyckel till boendes lägenhet finns i kodat nyckelskåp i personalrum på respektive våning. De boende som vill kan kvittera ut sin nyckel. Nyckelskåpen var låsta vid granskningen. Det finns en signeringslista över vem som hämtat ut vilken nyckel. Listan används sällan vilket kan bero på att nyckel sällan kvitteras ut. Enligt verksamhetschefen signeras uttag oftast men ej alltid. Nyckel till läkemedelsskåp förvaras i samma kodade nyckelskåp i personalrummet. Det finns signeringslista för uttag av nyckel. Uttag signeras oftast. Verksamheten genomför egenkontroll av nyckelhanteringen en gång i kvartalet vilket dokumenteras. Kommentar: Verksamheten följer i stort sina rutiner för hantering av nycklar. Nyckeluttag ska alltid signeras. Verksamhetens egenkontroll av nyckelhanteringen ska struktureras. Lokal, skriftlig rutin för hantering av privata medel finns. Verksamheten tecknar ibland en överenskommelse med boende/närstående om vad pengarna ska användas till. Det är ställföreträdande verksamhetschef/ verksamhetschef som svarar för hanteringen av privata medel. Egenkontroll av hantering av privata medel görs av arbetsledningen tillsammans med regionchef, kvalitetsansvarig, utomstående kollega eller annan person. Egenkontroll genomförs minst två gånger per år. Kommentar: Verksamheten har fungerande rutiner för hantering av privata medel. Verksamheten bör alltid teckna en överenskommelse med boende/närstående vad pengarna får användas till. Det finns en lokal, skriftlig rutin för hantering av larm där det framgår vem som har ansvar för att

8 SID 8 (15) Säkerhet/ Informationssäkerhet Självbestämmande och integritet/ Kontaktmannaskap den boendes larm fungerar. Det är sjuksköterska som, tillsammans med paramedicinsk personal och kontaktman, beslutar vilken typ av larm den boende behöver. Verksamheten kontrollerar larmens funktion en gång i veckan. Verksamheten dokumenterar om den boende ej har larm men inte alltid på vilka grunder det beslutet har fattats. Kommentar: Verksamheten har fungerande rutiner för hantering av larm. Verksamheten ska alltid dokumentera orsak till att den boende ej har larm. Verksamheten har en skriftlig rutin för informationssäkerhet. I rutinen framgår hur verksamheten säkerställer att dokumentationen finns tillgänglig för personalen dygnet runt. I rutinen framgår också hur behörighet till dokumentation begränsas med hänsyn tagen till sekretessregler och de boendes integritet. Verksamheten följer förvaltningens anvisning för åtkomst av den sociala dokumentationen men SoL-personalen har läsbehörighet till HSLdokumentationen vilket inte är i enlighet med förvaltningens anvisningar. Verksamheten avvaktar en skriftlig rutin för detta från företaget och kommer därefter att upprätta en lokal rutin. Verksamheten genomför regelbundna loggkontroller av den sociala dokumentationen enligt egen rutin och därmed uppfylls i stort förvaltningens anvisningar. Kommentar: Verksamhetens ska upprätta en lokal rutin för behörighet till HSL- dokumentation som även innehåller rutin för loggkontroll av vem som har läst HSL-dokumentationen. Det finns en skriftlig, lokal rutin för kontaktmannaskap. Verksamheten har en ansvarsförbindelse för kontaktman som skrivs under årligen. Alla boende har en utsedd kontaktman. Det är oftast kontaktmannen som i första hand hjälper den boende när hon/han är i tjänst. För att bibehålla kontinuitet i kontaktmannaskapet vid kontaktmans frånvaro har alla boende en vice kontaktman. Vid längre frånvaro försöker verksamheten ersätta kontaktman med en och

9 SID 9 (15) Självbestämmande och integritet/ Information till boende och närstående Självbestämmande och integritet/ Service och omvårdnad samma vikarie. Alla i vikariepoolen får, i samband med anställning och introduktion, en genomgång av kontaktmannaskapets innebörd. Det finns möjlighet att byta kontaktman. Verksamheten erbjuder hembesök före inflyttning. Personalen bär ej alltid namnskylt. Kommentar: Verksamheten har bra rutiner för kontaktmannaskap. Personalen ska alltid bära namnskylt. Alla boende får skriftlig information i samband med inflyttningen. Löpande individuell information ges vid vårdplanering samt enskild kontakt med samtal. Vid vårdplanering tillfrågas närstående hur och hur ofta de önskar få information. Det dokumenteras i HSL-journalen. Allmän information ges skriftligen via bo- och närståenderåd 2-3 ggr/år, anhörigmöten 2 ggr/år och mingel 2 ggr/år. Boende kan påverka verksamhetens utveckling genom att delta i aktivitetsråd 2 ggr/år och kostråd 2- ggr/år samt vid boråden. Boende kan även påverka i samband med vårdplaneringen. Minnesanteckningar förs vid de olika råden och de finns att tillgå i närståendepärm på respektive våning. Kommentar: Verksamheten har fungerande rutiner för information. Överenskommelse hur och när kommunikation med närstående ska ske bör dokumenteras även i SoL-dokumentationen. Medarbetarna känner inte alltid till närståendepärmen som ska finnas på varje våning. Verksamheten kan se över närståendepärmarna så att de är uppdaterade. Planering av service- och omvårdnadsinsatser sker, enligt verksamheten, i de flesta fall tillsammans med boende och närstående. Personalen framför att de försöker att vara flexibla och se och lyssna vad de boende önskar. De boende känner sig trygga, har förtroende för personalen och upplever att de mestadels blir bemötta med respekt. De boende anser att de oftast får den hjälp de behöver. Det förekommer synpunkter som att man får vänta när man larmar och att man ibland får vänta länge. Utifrån resultat

10 SID 10 (15) Bemötande/ Värdegrund Bemötande/ Anhörigstöd i Kvalitetsbarometern arbetar verksamheten för att öka tillgängligheten och kontinuiteten genom att se över schemaplanering. Kommentar: Verksamheten bör se över sin organisation vad gäller att besvara larm utan dröjsmål så att boende får vänta i så liten utsträckning som möjligt. Verksamheten har egna mål som, enligt verksamhetschefen, delvis är förankrade hos medarbetarna. Verksamheten har en egen värdegrund med värdeord som medarbetarna ska arbeta efter. Verksamheten arbetar med att tydliggöra begreppen i värdegrunden. Två medarbetare deltar i omvårdnadsförvaltningens utbildning för värdegrundsledare. Värdegrundsledarna tar upp värdegrundsfrågor på gruppmöten våningsvis samt handleder kollegor i individuella och generella fall. De ska även stödja kollegor så att välbefinnandefrågor tas upp i genomförandeplanen. Värdegrunden tas också upp på planeringsdagar, på APT samt i utvecklingssamtal och andra individuella samtal. Verksamheten ska, utifrån sin utvecklingsplan, sprida kunskap från utbildningen Trygga möten inom verksamheten. Arbetet har påbörjats på APT, gruppmöten samt vid extern handledning och verksamheten kommer att fortsätta att sprida kunskapen. Kommentar: Verksamheten arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Alla medarbetare ska känna till mål och värdegrund. Verksamheten erbjuder stöd till närstående i form av samtal. Samtalen sker vid vårdplaneringar samt vid individuella möten vid behov. Verksamheten har, i sitt anbud, uppgett att de även avser att erbjuda stöd till närstående i form av utbildning. Verksamheten har ordnat föreläsningar av geriatriker samt utbildning i Björkgårdens brandskydd. Verksamheten har fått önskemål om utbildning i palliativ vård samt vård av personer med demenssjukdom. Verksamheten planerar för detta. Kommentar: Verksamheten erbjuder visst stöd till närstående. Verksamheten kan fortsätta att Poängsätts ej Poängsätts ej

11 SID 11 (15) Mat och måltider utveckla sitt arbetsätt avseende närståendestöd. Verksamheten har en kosthandbok med skriftliga rutiner för måltider och en nutritionshandbok som SSK själva har gjort. Måltidsordningen regleras i kosthandboken. Det serveras tre huvudmål samt två-tre mellanmål. Alla boende som vill erbjuds nattmål. Matsedeln finns tillgänglig för de boende. Verksamheten har bytt matleverantör till Hornstulls måltidsservice. De boende framför att maten smakar bättre och för det mesta bra. De boendes synpunkter tas tillvara genom kostråd, avvikelser och individuella samtal. Verksamheten ska ändra arbetssätt och börja med att ta in synpunkter vid samtal i samband med kaffestund för att ge alla boende möjlighet att komma till tals. Verksamheten har ett kostråd som träffas 2- gr/år för att diskutera kostfrågor. De flesta boende äter lunch och middag gemensamt. Alla har sin plats. Dukningen är mestadels trivsam med duk och blommor på bordet. Maten ska, enligt verksamhetschefen, presenteras för de boende men vid observationen förekom ingen presentation av maten. Maten serveras upplagd på tallrik av personalen. De boende tillfrågas inte om portionsstorlek. Verksamheten har, enligt verksamhetschefen, precis börjat använda karotter på några enheter. Verksamheten arbetar delvis med s.k. omsorgsmåltid. Personalen sitter då med vid borden och samtalar med de boende. I en grupp åt personalen med de boende. Det är mestadels en lugn stämning vid måltiden men på en våning så stod TV på utan att någon tittade. Den sociala samvaron varierar vilket kan bero på boendes varierande hälsotillstånd. Vid observation sågs exempel på måltid med trevliga samtal men också på måltider där det var mestadels tyst. Boende som behövde hjälp att äta fick inte hjälp av en och samma person under hela måltiden. Verksamheten självskattar boendes upplevelser av maten med en checklista 2 ggr/år. Verksamheten har tagit fram Äldrecentrums broschyr Måltidsidéer till vardag och fest som stöd för personalen. Verksamheten har system för regelbunden egen- 3

12 SID 12 (15) Aktiviteter och fritidsintressen/ Aktiviteter kontroll av livsmedelshygien men den genomförs endast delvis. Kommentar: Verksamheten bör ha en lokal skriftlig rutin som stöd för personalen vid måltidsarbetet. Verksamheten ska följa sina rutiner och presentera maten för de boende. Måltidssituationen varierar mellan våningarna och goda exempel bör spridas inom verksamheten. Boende som behöver hjälp att äta ska få hjälp av en och samma person genom hela måltiden. Verksamheten ska fortsätta sitt utvecklingsarbete för att höja kvaliteten på måltidsmiljön. Verksamheten ska följa sin rutin för livsmedelshantering. Verksamheten har en veckoplan för aktiviteter med såväl husgemensamma aktiviteter som våningsaktiviteter och den anslås på varje våning. Verksamheten har fyra aktivitetsansvariga medarbetare. De aktivitetsansvariga träffas var annan månad i aktivitetsmöte där även boende brukar delta. Verksamheten erbjuder organiserade aktiviteter varje helg. Våningsaktiviteter och vardagssysslor sker i olika utsträckning på olika våningar. Under avtalsuppföljningen observerades inte några våningsaktiviteter. Personalen framför att de försöker att vara lyhörda för boendes önskemål att vara delaktiga i vardagssysslor. Verksamheten fångar in önskemål om aktiviteter genom aktivitetsmöte med boende från varje våning, i samband med vårdplanering, i samtal med boende och närstående samt via enkäter. Det förekommer synpunkter från de boende att det är långtråkigt, speciellt på kvällarna. Det finns önskemål om mer frågesport. Verksamheten har en herrklubb som träffas en gång i månaden och det är mycket uppskattat. Boende på de små våningarna framför att det saknas en gemensamhetslokal förutom köket. Verksamheten samverkar med olika kyrkor och med Röda korset. Verksamheten kommer även att arbeta för att förbättra det sociala innehållet i dagen genom extern samverkan. Verksamheten kommer dels att under ett år ha en praktikant från arbetsförmedlingen och dels delta i klassmorfar- 3

13 SID 13 (15) Aktiviteter och fritidsintressen/ Profil Aktiviteter och fritidsintressen/ Egen tid Aktiviteter och fritidsintressen/ Utevistelse projektet. Klassmorfarprojektet innebär att äldre personer kommer till verksamheten och erbjuder boende samvaro, möjligheter till samtal och utevistelse m.m.. Kommentar: Planering och genomförande av våningsvisa aktiviteter och vardagssysslor ska förbättras. Verksamheten har profilen Informationsteknik. Verksamheten arbetar med gemensamma och individuella profilaktiviteter. Profilaktiviteter kan oftast göras såväl individuellt som gemensamt. Exempel på profilaktivitet kan vara att läsa nyheter på nätet, spela spel, minnesträning, frågesport, blogg, Skype och musik på Yuotube. Verksamheten visar film och samlar till IT-träff. Verksamheten erbjuder IT-aktiviteter varje vecka. Verksamheten samverkar med Studiefrämjandet som kommer och har samling en gång i veckan runt filmhistorik vilket är mycket uppskattat. Verksamheten arbetar för att utveckla profilen genom att hålla sig à jour med IT-utvecklingen i samhället och diskutera vad som kan vara av intresse för de boende. Kommentar: Verksamheter arbetar för att utveckla sin profil. Verksamheten ska följa sitt anbud vad gäller extern samverkan med Tekniska högskolan och Solna gymnasium alternativt annan likvärdig extern samverkan. Alla boende ska få egen tid med sin kontaktman varje vecka. Kontaktmannen ansvarar för att planera detta. Egen tid används t.ex. till samtal, promenad, handla, se på foton och till manikyr. Erbjuden och/eller genomförd egen tid ska dokumenteras på särskild blankett. Verksamheten har egenkontroll av den egna tiden genom att sammanfatta egen tid varje månad. Enligt verksamhetens egenkontroll får de flesta boende egen tid varje vecka. Kommentar: De flesta boende får egen tid. Verksamheten bör fortsätta att utveckla arbetet med egen tid. Verksamheten arbetar med utevistelse på olika sätt. Verksamheten har en promenadgrupp men det finns även möjlighet till enskild promenad. På 3 3

14 SID 1 (15) våren och sommaren sker många aktiviteter utomhus. Höst och vinter minskar efterfrågan på utevistelse. Enligt personalen kan boende känna oro vid längre utevistelser och föredra kortare utevistelse. Kommentar: Verksamheten kan fortsätta att utveckla sitt arbetssätt avseende utevistelse. Sammanfattning Björkgården har en lugn atmosfär där de boende känner sig trygga och respekterade. De boende uppger att de får den hjälp de behöver och det finns möjlighet att delta i de aktiviteter som verksamheten ordnar. Personalen är engagerad och framför att de försöker att vara flexibla och lyhörda för de boendes behov och önskemål. Verksamheten har genomfört flera större förändringar under året. Under våren genomfördes en omfördelning av personalresurser. Under sommaren stängdes en liten enhet för fyra personer med demenssjukdom. Verksamheten har bytt matleverantör och de boende uppger att maten smakar bättre. Verksamheten fortsätter att utveckla sitt arbetssätt för att fånga in de boendes synpunkter och önskemål gällande mat och måltider. Verksamheten har utvecklat sitt arbetssätt gällande aktiviteter. Verksamheten har såväl gemensamma som individuella profilaktiviteter. Björkgården vård- och omsorgsboende är bra på följande: Verksamheten har bra rutiner för klagomålshantering. Verksamheten har en tydlig organisation för att behålla kontinuitet vid behov av timvikarier. Verksamheten arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Verksamheten utvecklar sitt arbetssätt för att fånga in boendes synpunkter och önskemål gällande mat och måltider. Verksamheten har utvecklat sitt arbetssätt vad gäller egen tid. Förbättringsområden: Medarbetarnas kännedom om var rutiner finns bör förbättras. Medarbetarnas kännedom om skyldigheten att rapportera missförhållanden ska förbättras. Verksamheten bör fortsätta sitt arbete med att ge medarbetarna möjlighet att diskutera innebörden av lex Sarah. Verksamheten ska, enligt sitt anbud, ha minst en sjuksköterska specialistutbildad i demensvård.

15 SID 15 (15) Medarbetarnas kännedom om kvalitetsdeklarationerna bör förbättras. Kvalitetsdeklarationen bör användas som underlag vid planering och uppföljning av vården och omsorgen. Verksamheten ska följa sitt anbud och använda metoderna vårdarsång, reminiscense och validation. Verksamheten bör fortsätta sitt arbete med att utveckla och förbättra den sociala dokumentationen. Verksamheten ska alltid dokumentera orsak till att den boende ej har larm. Verksamhetens ska upprätta en lokal rutin för behörighet till HSL- dokumentation som även innehåller rutin för loggkontroll av vem som har läst HSLdokumentationen. Verksamheten bör se över sin organisation vad gäller att besvara larm utan dröjsmål så att boende får vänta i så liten utsträckning som möjligt. Verksamheten ska se över sina rutiner för måltidssituation. Verksamheten ska fortsätta sitt utvecklingsarbete för att höja kvaliteten på måltidsmiljön. Verksamheten ska följa sin rutin för livsmedelshantering. Planering och genomförande av våningsvisa aktiviteter och vardagssysslor ska förbättras. Verksamheten ska följa sitt anbud vad gäller extern samverkan. Ska åtgärdas: Personalen ska alltid bära namnskylt. Närståendepärmar på våningarna ska uppdateras. Verksamheten ska revidera sin utvecklingsplan utifrån resultatet av denna uppföljning. Utvecklingsplanen ska vara omvårdnadsförvaltningen tillhanda senast den 15 januari 201. Annika Wiechel Kvalitetsutvecklare

Uppföljning av avtal om verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende år 2013

Uppföljning av avtal om verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende år 2013 SID 1 (12) Uppföljning av avtal om verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende år 2013 Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care. Frösunda har lägenheter uppdelade på

Läs mer

Uppföljning av avtal om verksamheten på Polhemsgården vårdoch omsorgsboende år 2013

Uppföljning av avtal om verksamheten på Polhemsgården vårdoch omsorgsboende år 2013 SID 1 (15) Uppföljning av avtal om verksamheten på Polhemsgården vårdoch omsorgsboende år 2013 Verksamheten på Polhemsgården vård- och omsorgsboende drivs av Förenade Care. Polhemsgården har 8 lägenheter

Läs mer

Uppföljning av avtal om verksamheten på Skoga vård- och omsorgsboende år 2013

Uppföljning av avtal om verksamheten på Skoga vård- och omsorgsboende år 2013 SID 1 (14) Uppföljning av avtal om verksamheten på Skoga vård- och omsorgsboende år 201 Verksamheten på Skoga vård- och omsorgsboende drivs av Humaniora vård och omsorg i kommunens egen regi. Skoga har

Läs mer

Uppföljning av Hallen vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Hallen vård- och omsorgsboende år 2014 2014-11-20 SID 1 (5) Uppföljning av Hallen vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Hallen vård- och omsorgsboende drivs av Aleris. Hallen har totalt 69 lägenheter uppdelade på fem våningar.

Läs mer

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015

Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 2016-01-18 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 Sammanfattning Staben för kvalitetsutveckling genomför årliga uppföljningar av verksamheten på stadens vård- och omsorgsboenden. Syftet med

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-29 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care. Frösunda har 44 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2016

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2016 SID 1 (5) Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2016 Bakgrund Verksamheten på Ametistens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga. Ametisten har 80 lägenheter uppdelade på fem våningar med två

Läs mer

Utvecklingsplan Hallen

Utvecklingsplan Hallen 2013-01-14 Utvecklingsplan Hallen Rubrik Förbättringsområde Mål med åtgärder Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Ledning/organisation Verksamheten behöver tydligare struktur gällande information gällande

Läs mer

Utvecklingsplan Berga

Utvecklingsplan Berga 2013-01-08 Utvecklingsplan Berga Rubrik Förbättringsområde Mål med åtgärder Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Ledning/organisation Tydligt skrivna riktlinjer Att alla som har ett Nyanställda sjuksköterskor

Läs mer

Berga vård- och omsorgsboende år 2014

Berga vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-09 SID 1 (5) Berga vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Berga vård- och omsorgsboende drivs av Temabo AB. Berga har 96 lägenheter uppdelade på tolv våningar. Verksamheten har

Läs mer

Uppföljning av Skoga vård- och omsorgsboende år 2016

Uppföljning av Skoga vård- och omsorgsboende år 2016 SID 1 (5) Uppföljning av Skoga vård- och omsorgsboende år 2016 Bakgrund Verksamheten på Skoga vård- och omsorgsboende drivs av Humaniora vård och omsorg i kommunens egen regi. Skoga har 100 lägenheter

Läs mer

Uppföljning av Björkgården vård- och omsorgsboende år 2016

Uppföljning av Björkgården vård- och omsorgsboende år 2016 SID 1 (6) Uppföljning av Björkgården vård- och omsorgsboende år Bakgrund Verksamheten på Björkgården vård- och omsorgsboende drivs av Förenade Care. Verksamheten har inriktningarna omvårdnadsboende och

Läs mer

Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboende år 2014

Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboende år 2014 SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Annika Wiechel 2015-01-12 SID 1 (7) ON/2015:4 TJÄNSTESKRIVELSE Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboende år 2014 Sammanfattning Staben för kvalitetsutveckling genomför

Läs mer

Uppföljning av Polhemsgården vård- och omsorgsboende 2016

Uppföljning av Polhemsgården vård- och omsorgsboende 2016 1617 SID 1 (5) Uppföljning av Polhemsgården vård- och omsorgsboende 2016 Bakgrund Verksamheten på Polhemsgården vård- och omsorgsboende drivs av Förenade Care. Polhemsgården har 84 lägenheter uppdelade

Läs mer

Rapport: Avtalsuppföljning

Rapport: Avtalsuppföljning Rapport: Avtalsuppföljning ENKLARE VARDAG 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 3 Underlag bedömning... 6 2 Inledning Verksamhetsbeskrivning Enklare Vardag har

Läs mer

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 2015-01-09 SID 1 (5) Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 Bakgrund Verksamheten på Ametistens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga. Ametisten har 80 lägenheter uppdelade på fem våningar

Läs mer

Rapport: Avtalsuppföljning

Rapport: Avtalsuppföljning Rapport: Avtalsuppföljning ATTENDO 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 4 Underlag bedömning... 6 2 Inledning Verksamhetsbeskrivning Attendo har varit verksam

Läs mer

Uppföljning av Hallen vård- och omsorgsboende år 2016

Uppföljning av Hallen vård- och omsorgsboende år 2016 SID 1 (5) Uppföljning av Hallen vård- och omsorgsboende år 2016 Bakgrund Verksamheten på Hallen vård- och omsorgsboende drivs av Aleris. Hallen har totalt 69 lägenheter uppdelade på fem våningar. Verksamheten

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2016

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2016 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2016 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care i egenregi. Frösunda har 40 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Oskarsro Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 150205 Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare:

Utvecklingsplan för verksamhet: Oskarsro Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 150205 Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Utvecklingsplan för verksamhet: Oskarsro Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 150205 Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Ledning/organisation

Läs mer

Uppföljning av Oskarsro vård- och omsorgsboende år 2016

Uppföljning av Oskarsro vård- och omsorgsboende år 2016 SID 1 (5) Uppföljning av Oskarsro vård- och omsorgsboende år 2016 Bakgrund Verksamheten på Oskarsro vård- och omsorgsboende drivs av Temabo AB. Oskarsro har 34 lägenheter uppdelade på fem våningar. Verksamheten

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Polhemsgården Utvecklingsplan upprättad Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning:

Utvecklingsplan för verksamhet: Polhemsgården Utvecklingsplan upprättad Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Utvecklingsplan för verksamhet: Polhemsgården Utvecklingsplan upprättad 2017-02-17 Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig

Läs mer

Rapport: Avtalsuppföljning

Rapport: Avtalsuppföljning Rapport: Avtalsuppföljning HUMANIORA HEMTJÄNST 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 3 Underlag bedömning... 6 2 Inledning Verksamhetsbeskrivning Humaniora utför

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Rapport: Avtalsuppföljning

Rapport: Avtalsuppföljning Rapport: Avtalsuppföljning PROFFSSYSTERN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 3 Underlag bedömning... 5 2 Inledning Verksamhetsbeskrivning Proffssystern har varit

Läs mer

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Utvecklingsplan för verksamhet: Hallens vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 2015-01-23 Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-13 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Proffssystern i Stockholm AB Adress: Bagartorpsringen 26, 170 64 Solna Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hengameh Azari,

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Berga vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad: Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning:

Utvecklingsplan för verksamhet: Berga vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad: Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Utvecklingsplan för verksamhet: Berga vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad: 2017-01-23 Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Oskarsro

Utvecklingsplan för verksamhet: Oskarsro Utvecklingsplan för verksamhet: Oskarsro Utvecklingsplan upprättad (17-02-08): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidspla n Ledning och

Läs mer

och annan läskvitton sparas i mapp på information

och annan läskvitton sparas i mapp på information Utvecklingsplan för verksamhet: Frösunda Vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: 2015-11-04 Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Avtalsuppföljning av FSB omsorg år 2013

Avtalsuppföljning av FSB omsorg år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-26 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av FSB omsorg år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har kvalitetsutvecklaren

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-15 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Adeocare AB Adress: Bryggavägen 100, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Hilde Knapasjö, tfn: 08-731 7707

Läs mer

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131119 International AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och dokumentation. Företagets representanter: Simin Torkzadeh Sammanfattande

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Berga Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning:

Utvecklingsplan för verksamhet: Berga Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Utvecklingsplan för verksamhet: Berga Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 2016-01-19 Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Ledning och Uppföljningar

Läs mer

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig. Säkra det skriftliga och muntliga informationsflödet mellan vårdpersonalen

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig. Säkra det skriftliga och muntliga informationsflödet mellan vårdpersonalen Utvecklingsplan för verksamhet: Skoga vård- och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 2017-02-01 Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Ametisten Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning:

Utvecklingsplan för verksamhet: Ametisten Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Utvecklingsplan för verksamhet: Ametisten Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 2016-01-31 Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Ledning och

Läs mer

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB

Uppföljning 2014-03-28 Macorena AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140328 Macorena AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med VC, granskning av rutiner, genomförandeplaner och dokumentation. Företagets

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-05-12 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälaröarnas Hemtjänst Adress: Tegelbruksvägen 8, 178 30 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Ulla Johansson, tfn:

Läs mer

Avtalsuppföljning av Funkisgruppen år 2015

Avtalsuppföljning av Funkisgruppen år 2015 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Funkisgruppen år 2015 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Årets avtalsuppföljning har haft fokus på att se hur väl verksamheten följer

Läs mer

Uppföljning Medihead

Uppföljning Medihead SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131205 Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: EvaTherese Henriksson Sammanfattande

Läs mer

Uppföljning 2012-08-08 Ideal Vård och Service

Uppföljning 2012-08-08 Ideal Vård och Service SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120808 Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets representanter: Olga Yuen Cárdenas

Läs mer

Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013

Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-10-01 SID 1 (5) Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har kvalitetsutvecklaren

Läs mer

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig. 1. VC/BVC arbetsplatsträffar.

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig. 1. VC/BVC arbetsplatsträffar. Utvecklingsplan för verksamhet: Hallens vård- och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 2016-01-13 Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Uppföljning av social omsorg enligt socialtjänstlagen vid Kattrumpstullens vård-och omsorgboende 2016

Uppföljning av social omsorg enligt socialtjänstlagen vid Kattrumpstullens vård-och omsorgboende 2016 Östermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 1 Äldreomsorgen Sida 1 (7) 2016-08-23 Handläggare Eva Kruse Telefon: 08-508 10 575 socialtjänstlagen vid Kattrumpstullens vård-och omsorgboende 2016 Sammanfattande

Läs mer

Uppföljning 2012-09-13 Mica Omsorg Stockholm AB

Uppföljning 2012-09-13 Mica Omsorg Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120913 Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos

Läs mer

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-05-08 AN-2014/162.732 1 (6) HANDLÄGGARE Natalie Vaneker 08-535 316 74 natalie.vaneker@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Uppföljning av särskilda boenden inom äldreomsorgen

Läs mer

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB

Uppföljning 2012-07-25 Proffssystern i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120725 Proffssystern i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Kvalitetsberättelse Polhemsgården 2014

Kvalitetsberättelse Polhemsgården 2014 Solna 2015-01-26 Kvalitetsberättelse Polhemsgården 2014 Förenade Care AB driver sedan 2010-03-01 äldreboende för dementa på uppdrag av Solna Stad. Verksamheten består av 84 lägenheter fördelade på fyra

Läs mer

Rapport: Uppföljning av utvecklingsplan 2018

Rapport: Uppföljning av utvecklingsplan 2018 Rapport: Uppföljning av utvecklingsplan 2018 BJÖRKGÅRDEN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattande bedömning... 3 Uppföljning - År 2018 (Björkgården)... 5 2 Inledning Verksamheten på Björkgården

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Hemtjänstkompaniet i Solna AB Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare:

Utvecklingsplan för verksamhet: Hemtjänstkompaniet i Solna AB Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Utvecklingsplan för verksamhet: Hemtjänstkompaniet i Solna AB Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 160131 Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Rubrik Ledning/organisatio n Förbättringsområd e Uppföljning

Läs mer

Uppföljning Omsorgsjouren

Uppföljning Omsorgsjouren SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140327 Omsorgsjouren Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner,genomförandeplaner och social dokumentation. Företagets representanter:

Läs mer

Uppföljning Sagac i Stockholm AB

Uppföljning Sagac i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20150417 i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med verksamhetschef och samordnare, granskning av rutiner, genomförandplaner

Läs mer

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig. Öka andelen timanställda medarbetare med undersköterskekompetens

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig. Öka andelen timanställda medarbetare med undersköterskekompetens Utvecklingsplan för verksamhet: Frösunda Vård och Omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 2015-01-28 Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Hemtjänstkompaniet i Solna AB Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare:

Utvecklingsplan för verksamhet: Hemtjänstkompaniet i Solna AB Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Utvecklingsplan för verksamhet: Hemtjänstkompaniet i Solna AB Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 170131 Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Granskning av hemtjänst/lov 2014

Granskning av hemtjänst/lov 2014 Granskning av hemtjänst/lov 2014 Sammanställd av Margareta Sjögren, kvalitetsuppföljare/utredare Kvalitets- och utvecklingsenheten 2014-08-28 Bakgrund Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska

Läs mer

Handlingsplan va rdegrundsarbete fö r Olövslund Ä ldreböende

Handlingsplan va rdegrundsarbete fö r Olövslund Ä ldreböende 2016-10-19 1 (6) Handlingsplan va rdegrundsarbete fö r Olövslund Ä ldreböende Information och marknadsföring Ge information om nationella värdegrunden och vad lokala värdighetsgarantierna innebär till

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-04-16 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Mälarö Omsorg Adress: Bryggavägen 5, 178 31 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Johanna Eriksson, 08-560 243 66

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Uppföljning CuraNova omsorg AB

Uppföljning CuraNova omsorg AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20150914 CuraNova omsorg AB Granskare: Metod: Webbenkät, verksamhetsbesök, intervju med verksamhetschef och administrativchef Företagets representanter: Sanja

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Frösunda Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning:

Utvecklingsplan för verksamhet: Frösunda Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Utvecklingsplan för verksamhet: Frösunda Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 2017-02-14 Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig

Läs mer

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY

KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY KOST- OCH MÅLTIDSPOLICY För vård- och omsorgsboende inom socialnämnden, Antagen av socialnämnden 2012-02-14, SN 29 Dnr 2012/25-735, Hid 2012.146 2 (5) INLEDNING En fullvärdig kost är en förutsättning för

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista.

Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus. Inriktning:Korttidsvård. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista. Vård- och omsorgsboende: Saltsjöbadens Sjukhus Inriktning:Korttidsvård Uppföljande stadsdelsförvaltning: Rinkeby-Kista Avtalspart/Nämnd: Saltsjöbadens Sjukhus AB Verksamhetschef: Susanne Sjöberg Adress:

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Hallens vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (170208): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning:

Utvecklingsplan för verksamhet: Hallens vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (170208): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Utvecklingsplan för verksamhet: Hallens vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (170208): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Observationsrapport. Kattrumpstullens vård-och omsorgsboende. Plan 3. Uppföljning. Äldreförvaltningen Uppföljning och inspektion

Observationsrapport. Kattrumpstullens vård-och omsorgsboende. Plan 3. Uppföljning. Äldreförvaltningen Uppföljning och inspektion Äldreförvaltningen Uppföljning och inspektion Dnr:410-444/2016 Sida 1 (9) -07-28 Kattrumpstullens vård-och omsorgsboende Plan 3 Uppföljning Äldreförvaltningen Uppföljning och inspektion Storforsplan 36

Läs mer

Uppföljning av social omsorg enligt socialtjänstlagen vid Kampementets vård-och omsorgsboende

Uppföljning av social omsorg enligt socialtjänstlagen vid Kampementets vård-och omsorgsboende Östermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 1 Äldreomsorgen Sida 1 (7) 2017-04-21 Handläggare Eva Kruse Telefon: 08-508 10 575 socialtjänstlagen vid Kampementets vård-och omsorgsboende 2017 Sammanfattande bedömning

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Oskarsro Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning:

Utvecklingsplan för verksamhet: Oskarsro Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Utvecklingsplan för verksamhet: Oskarsro Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Ledning

Läs mer

Uppföljning av Björkgården vård- och omsorgsboende år 2017

Uppföljning av Björkgården vård- och omsorgsboende år 2017 SID 1 (11) Uppföljning av Björkgården vård- och omsorgsboende år 2017 Bakgrund Verksamheten på Björkgården vård- och omsorgsboende drivs av Förenade Care. Verksamheten har inriktningarna omvårdnadsboende

Läs mer

Handlingsplan va rdegrundsarbete fö r Bjö rkens Ä ldreböende

Handlingsplan va rdegrundsarbete fö r Bjö rkens Ä ldreböende 2016-10-13 1 (4) Handlingsplan va rdegrundsarbete fö r Bjö rkens Ä ldreböende Information och marknadsföring Biståndshandläggarna lämnar ut om nationella värdegrunden och vad lokala värdighetsgarantierna

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Uppföljning 2014-04-08 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2014-04-08 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140408 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet

Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet Avtalet omfattar utförande av hemtjänstinsatser i Lidingö stad Grundläggande uppgifter Datum för uppföljningen: Verksamhetens namn: Adress: Verksamhetsansvarig:

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Uppföljning 2012-05-24 Eveo AB

Uppföljning 2012-05-24 Eveo AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120524 Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och dokumentation. Företagets representanter: Husamettin Utkutug,

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-03 Dnr: 2015/49-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se.

Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-03 Dnr: 2015/49-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-06-03 Dnr: 2015/49-ÄN-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Andrea Gummesson enhetschef Lotta

Läs mer

Kvalitets- och avtalsuppföljning av Kampementets vård- och omsorgsboende 2010

Kvalitets- och avtalsuppföljning av Kampementets vård- och omsorgsboende 2010 TJÄNSTE ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2010-310-1.2.1. SID 1 (7) 2010-05-06 Handläggare: Kärstin Trotzig, utvecklingsledare Lili Briese, MAS Linnea Svanström-Leistedt,

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Särskilt boende äldreomsorg

Kvalitetsdeklaration Särskilt boende äldreomsorg 1 Kvalitetsdeklaration Särskilt boende äldreomsorg En översikt för att underlätta ditt val av vård och omsorg Det goda livet på Smedbygården 5566732920 /Redolaris AB 2016 Att arbeta med kvalitet är en

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd:

Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby. Avtalspart/Nämnd: Vård- och omsorgsboende: Safirens äldreboende - Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Hässelby-Vällingby Avtalspart/Nämnd: Frösunda LSS AB Verksamhetschef/enhetschef: Linda Wetterberg Adress: Viksjöplan

Läs mer

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS

Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Uppföljning av Bostad med särskild service enligt LSS Ansvarig för uppföljningen: Uppföljningen genomförd den: Föregående uppföljning den: Nästa uppföljning den: Verksamhetens namn Verksamhetens platsantal

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Anbud Ekbacken Hus H. Avtalsperiod. Övergripande verksamhetsmål. Värdighetsgarantier. Min-metoden för en personcentrerad äldreomsorg

Anbud Ekbacken Hus H. Avtalsperiod. Övergripande verksamhetsmål. Värdighetsgarantier. Min-metoden för en personcentrerad äldreomsorg 1(5) Anbud Ekbacken Hus H Avtalsperiod Avtalet gäller i 2 år. Sundbyberg stad äger rätt att förlänga avtalet högst tre (3) 12- månaderspersioder. Frösundas koncept och åtaganden kommer att införas under

Läs mer

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef:

Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens. Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm. Avtalspart/Nämnd: Verksamhetschef/enhetschef: Vård- och omsorgsboende: Sofiagården - Somatisk/Demens Uppföljande stadsdelsförvaltning: Södermalm Avtalspart/Nämnd: Vingslaget Omsorgs AB Verksamhetschef/enhetschef: Maj-Lis Johansson för personer med

Läs mer

Namn på enheten (går inte att redigera): HSB Omsorg AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm

Namn på enheten (går inte att redigera): HSB Omsorg AB - Östermalm. Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Namn på enheten (går inte att redigera): HSB Omsorg AB - Östermalm Uppföljande stadsdelsförvaltning (går inte att redigera): Östermalm Avtalspart/Nämnd: Östermalms stadsdelsförvaltning Verksamhetschef:

Läs mer

TILLSYNSRAPPORT FLYGARHÖJDEN ÅR 2009

TILLSYNSRAPPORT FLYGARHÖJDEN ÅR 2009 SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR ÄLDR EOMSORG OCH OMSORG O M PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTT NING HANDLÄGGARE: KRISTIN A STRÖM TELEFON 08-508 15 047 KERSTIN MEDIN TELEFON 08-508 15 500 SID

Läs mer

Uppföljning av utförare - Hemtjänst

Uppföljning av utförare - Hemtjänst Datum 2013-04-26 Uppföljning av utförare - Hemtjänst Uppföljningen avser: Ekerö Hemtjänst Adress: Ekerö kommun, Box 205, 178 23 Ekerö Verksamhetschef (namn och kontaktuppgifter): Kerstin Henriksson, 08-560

Läs mer

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad

Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende i Stockholms stad Basuppgifter Utförare och enhet: Homemaild Hemservice AB Adress: Verksamhetschef/enhetschef: Maria Bangata 6

Läs mer

Uppföljning 2014-03-21 Eveo AB

Uppföljning 2014-03-21 Eveo AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20140321 Granskare: Metod: Webbenkät, inntervju, granskning av rutiner genomgförandeplaner och socialdokumentation. Företagets representanter: Kayhan Utkutug,

Läs mer

Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011

Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011 Redovisning kvalitetsuppföljning LOV-leverantörer 3 oktober 2011 Besök hos Modus Vivendi och samtal med Astrid Kontaktmannaskap Företaget har vuxit i antal medarbetare och därför har arbete lagts ner för

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Fyrislundsgatan 62 plan 1, 4 och 5 Kontaktuppgifter Besöksadress: Fyrislundsgatan 62 Telefon: 018-727 69 45 vardochomsorg.uppsala.se www.sober.uppsala.se www.uppsala.se Sida 2 av

Läs mer

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010

Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius /2010 Utvärderingsrapport 2010-05-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Stockholms stad Centralupphandling av Vård- och omsorgsboenden Henrik Svenonius 125-102/2010 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser.

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser. Anita Care AB Kvalitetsberättelse 2016-01-30 (Solna Stad) Verksamhetsbeskrivning Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda

Läs mer

Uppföljning av social omsorg enligt socialtjänstlagen vid Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende 2017

Uppföljning av social omsorg enligt socialtjänstlagen vid Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende 2017 Östermalms stadsdelsförvaltning Bilaga 1 Äldreomsorgen Dnr 2017-281-1.2.1. Sida 1 (9) 2017-08-08 Handläggare Eva Kruse Telefon: 08-508 10 575 Uppföljning av social omsorg enligt socialtjänstlagen vid Kattrumpstullens

Läs mer

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2017

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2017 SID 1 (11) Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2017 Bakgrund Verksamheten på Ametistens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga. Ametisten har 80 lägenheter uppdelade på fem våningar med

Läs mer

Kvalitetsberättelse LSS Servicebostad Anderstorpsvägen

Kvalitetsberättelse LSS Servicebostad Anderstorpsvägen Omvårdnadsförvaltningen 20170131 SID 1 (6) Kvalitetsberättelse LSS Servicebostad Anderstorpsvägen 2 2016 Bakgrund Enligt SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för

Läs mer

Mångkulturell Hemtjänst, Kvalitetsberättelse 2017 Solna stad

Mångkulturell Hemtjänst, Kvalitetsberättelse 2017 Solna stad Mångkulturell Hemtjänst, Kvalitetsberättelse 2017 Solna stad Bakgrund: Enligt SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete ska vårdgivaren

Läs mer

KVALITETSKRAV OCH MÅL

KVALITETSKRAV OCH MÅL Fastställd 2012-11-22 Omsorgs- och utbildningsutskottet KVALITETSKRAV OCH MÅL VÅRD OCH OMSORGSBOENDE FÖR ÄLDRE Gäller från 2013-01-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro:

Läs mer

Inför verksamhetsuppföljning hemtjänst

Inför verksamhetsuppföljning hemtjänst Äldreförvaltningen Utvecklingsavdelningen Sida 1 (5) 2019-01-02 Inför verksamhetsuppföljning hemtjänst Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade år 2017 om ett nytt inriktningsbeslut gällande stadens uppföljningsmodell

Läs mer