Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015"

Transkript

1 Avtalsuppföljning av vård- och omsorgsboende år 2015 Sammanfattning Staben för kvalitetsutveckling genomför årliga uppföljningar av verksamheten på stadens vård- och omsorgsboenden. Syftet med uppföljningen är att säkra att avtalad kvalitetsnivå uppnås och att verksamheten bedrivs inom gällande regelverk. Avtalsuppföljningen omfattar dels de uppföljningar som omvårdnadsförvaltningen genomför, d.v.s. den årliga uppföljningen samt individuppföljningen, och dels Socialstyrelsens brukarundersökning. Utifrån uppföljningarna identifieras styrkor och förbättringsområden som sedan ligger till grund för verksamheternas utvecklingsarbete. Generellt har Solnas vård- och omsorgsboenden en lugn atmosfär där de boende känner sig trygga och respekterade. De boende uppger att personalen har ett bra bemötande, att de har förtroende för personalen och att de får den hjälp de behöver. Närstående är generellt nöjda med vården och omsorgen och samarbetet med verksamheten. Vid 2015 års avtalsuppföljning kan man se förbättringar inom en rad områden. De boende upplevelse av att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål har ökat och det är fler som uppger att personalen har tillräckligt med tid för arbetet. Omvårdnadspersonalens utbildningsnivå har ökat, likaså kompetensen vad gäller vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Verksamheterna arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Verksamheterna arbetar aktivt med att utveckla sina profiler och erbjuder både gemensamma och individuella aktiviteter. Andelen boende som är nöjda med de aktiviteter som erbjuds har ökat och ligger högre än både Stockholms län och riket. Andelen boende som är nöjda med matens smak ökar också för varje år. Vid uppföljningen framkommer ett antal generella förbättringsområden såsom att verksamheterna behöver utveckla sitt arbete med riskanalyser och egenkontroll samt bli bättre på att arbeta mer evidensbaserat och använda de metoder som finns för vården och omsorgen. Den sociala dokumentationen utvecklas men är fortfarande ett förbättringsområde. Verksamheterna behöver förbättra sitt arbete med aktiviteter på våningen och fortsätta utvecklingen av egen tid. Utvecklingen av måltidssituationen behöver fortsätta och goda exempel spridas inom verksamheterna. Nyckelhanteringen ska förbättras. SOLNA STAD Organisationsnummer Solna Telefon Besöksadress Stadshusgången 2 Fax

2 18 SID 2 (6) Förslag till beslut Omvårdnadsnämnden godkänner avtalsuppföljningen av vård- och omsorgsboenden år Bakgrund Omvårdnadsförvaltningen i Solna har tecknat avtal respektive överenskommelse med utförare för driften av stadens vård- och omsorgsboenden. Avtal och överenskommelse reglerar, tillsammans med lagstiftning och övriga regelverk, hur verksamheten ska bedrivas och vad som ska uppnås. Solna har nio vård- och omsorgsboenden varav åtta drivs av externa entreprenörer och ett drivs i stadens egen regi. En av de verksamheter som drivs av externa entreprenörer har övergått till enskild regi från och med den 1 december Staben för kvalitetsutveckling genomför årliga uppföljningar av verksamheterna. Syftet med uppföljningen är att säkra att verksamheten bedrivs inom gällande regelverk samt att avtalad kvalitetsnivå uppnås. Vid uppföljningen identifieras styrkor och förbättringsområden och detta ligger sedan till grund för verksamheternas utvecklingsarbete. Hösten 2015 genomfördes en avtalsuppföljning på samtliga vård- och omsorgsboenden. Metod Uppföljningen av verksamheterna genomfördes under hösten 2015 av kvalitetsutvecklare. Uppföljningen var föranmäld. Uppföljningen utgick från de avtal/överenskommelser som är tecknade, tidigare uppföljningar och utvecklingsplaner samt från gällande lagstiftning. Uppföljningen inleddes med faktainsamling genom en webbenkät som skickades ut till alla verksamhetschefer. Därefter följde besök i verksamheten. Uppföljningsbesöket inleddes med en genomgång tillsammans med ledningen i respektive verksamhet. Vid genomgången gjordes en avstämning av svaren i webbenkäten samt av utvecklingsplanen med avseende på hur långt utvecklingsarbetet inom respektive förbättringsområde har kommit. En granskning av rutiner och den sociala dokumentationen genomfördes. I uppföljningen ingick även samtal med de boende, observation av bl.a. måltidssituation samt ett möte tillsammans med medarbetare och ledning för genomgång av och reflektion runt hur arbetet utvecklas. Efter avslutad uppföljning har verksamheten fått ett uppföljningsprotokoll där de olika verksamhetsområdena kommenterats kortfattat samt poängsatts. En skala mellan 0-5 har använts för att beskriva hur långt verksamheten har kommit i sin utveckling inom respektive område. Protokollet kompletterades med ett dokument med en sammanfattning där styrkor och förbättringsområden beskrivs. Verksamheten ska upprätta en utvecklingsplan utifrån identifierade förbättringsområden i avtalsuppföljningen, sammanställningen av individuppföljningen samt Socialstyrelsens brukarundersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?.

3 18 SID 3 (6) Bedömning Generellt har Solnas vård- och omsorgsboenden en lugn atmosfär där de boende känner sig trygga och respekterade. De boende uppger att personalen har ett bra bemötande, att de har förtroende för personalen och att de får den hjälp de behöver. Närstående är generellt nöjda med vården och omsorgen och samarbetet med verksamheten. De boende upplever att de kan påverka vården och omsorgen och att de får den hjälp de behöver på det sätt de önskar. Andelen boende som upplever att personalen har tillräckligt med tid och att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål har ökat. Enligt Socialstyrelsens brukarundersökning är det 76 % av de boende som uppger att personalen har tillräckligt med tid för arbetet vilket kan jämföras med 72 % i Stockholms län samt i riket. Det är 78 % som anser att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål vilket är i nivå med Stockholms län och riket. Det är 81 % som tycker att det är lätt att få kontakt med personalen vid behov vilket kan jämföras med 82 % i Stockholms län samt 84 % i riket. Verksamheterna arbetar aktivt med att utveckla sina profiler och erbjuder både gemensamma och individuella aktiviteter. Enligt individuppföljningen är de flesta boende nöjda med möjligheten till aktiviteter. Enligt Socialstyrelsens brukarundersökning är det 71 % av de boende som är nöjda med de aktiviteter som erbjuds vilket kan jämföras med 63 % i Stockholms län samt i riket. En del i den meningsfulla tillvaron är utevistelse. Utevistelsen kan ske på olika sätt och under sommaren använder verksamheterna sina trädgårdar och sina balkonger flitigt. Verksamheterna försöker i möjligaste mån klargöra vad varje boende menar med och önskar sig vad gäller utevistelse. Enligt individuppföljningen uppger två tredjedelar av de boende att de har möjlighet att gå ut regelbundet. Enligt Socialstyrelsens brukarundersökning är det 56 % som är nöjda med möjligheterna att komma utomhus vilket är i nivå med Stockholms län och riket. Verksamheterna arbetar aktivt för att öka de boendes delaktighet vad gäller val av maträtter och därmed deras påverkan på matsedeln. I samtal med boende samt vid måltidsobservationen framkom att flertalet boende är mycket nöjda med maten. Andelen boende som är nöjda med matens smak ökar för varje år. Enligt Socialstyrelsens brukarundersökning är det 78 % som är nöjda vilket kan jämföras med 74 % i Stockholms län och 76 % i riket. Det är 68 % som uppgav att måltiden är en trevlig stund på dagen vilket är i nivå med Stockholms län och riket. Utbildningsnivån hos omvårdnadspersonalen har ökat. Det är nu 74 % av omvårdnadspersonalen som har adekvat undersköterskeutbildning. Om man räknar samman omvårdnadspersonal med grundläggande utbildning och personal med undersköterskeutbildning så är det 85 % som har utbildning. Demenskompetensen varierar mellan verksamheterna men i stort sett har all omvårdnadspersonal genomgått utbildning Demens ABC. Hälften av verksamheterna använder även Demens ABC plus för kompetensutveckling. En verksamhet, Ametisten, är Silviacertifierad.

4 18 SID 4 (6) Verksamheterna arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och ger på olika sätt sina medarbetare möjlighet att reflektera över svåra omvårdnadssituationer i synnerhet samt över vård- och omsorgssituationer i allmänhet. Uppföljningarna har visat på ett antal generella förbättringsområden och dessa beskrivs nedan. Generella förbättringsområden Vid 2015 års avtalsuppföljning framkom följande generella förbättringsområden: Ledningssystem Kvalitet och utveckling Social dokumentation Självbestämmande och integritet Mat och måltider Aktiviteter och fritidsintressen Säkerhet Ledningssystem Verksamheterna arbetar med riskanalyser och egenkontroll. Verksamheterna har utarbetat rutiner för identifierade riskområden men kan utveckla sitt arbete med att identifiera riskområden i förväg. Verksamheten arbetar strukturerat med egenkontroll. De kan utveckla sitt arbete med att bedöma behov av egenkontroll så att den i högre grad stödjer utvecklingsarbetet. Verksamheterna behöver fortsätta sitt arbete med att öka de boendes kännedom om vart man vänder sig med klagomål och synpunkter. Kvalitet och utveckling Verksamheterna behöver generellt bli bättre på att arbeta evidensbaserat och ta tillvara de metoder som är utprövade. Det gäller särskilt vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Kvalitetsdeklarationen är mestadels känd bland personal men bland de äldre är det enligt individuppföljningen endast 27 % som känner till den. Verksamheterna behöver bli bättre på att använda kvalitetsdeklarationen som underlag vid planering och uppföljning av vården och omsorgen. Social dokumentation Alla verksamheter arbetar med att förbättra den sociala dokumentationen och därmed har den utvecklats. Det finns dock fortfarande generella förbättringsområden. Individuppföljningen visar att dokumentation om aktiviteter och utevistelse fortfarande brister i

5 18 SID 5 (6) genomförandeplanen. Avtalsuppföljningen visar att den sociala dokumentationen ej alltid är regelbunden och väsentlig. Verksamheterna har egenkontroll av den sociala dokumentation men den är ej alltid strukturerad och kan därmed ej utgöra underlag för det systematiska förbättringsarbetet. Verksamheterna bör fortsätta att utveckla den sociala dokumentationen. Självbestämmande och integritet Flertalet boende uppger att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål. Det är dock, enligt Socialstyrelsens brukarundersökning, endast drygt hälften (55 %) som uppger att de kan påverka vilka tider hjälpen ges. Verksamheterna behöver se över sitt arbetssätt så att det anpassas till de boendes dagliga rutiner i så hög utsträckning som möjligt. I Socialstyrelsens brukarundersökning visar resultatet att det är 41 % som är nöjda med information om tillfälliga förändringar vilket kan jämföras med 49 % i riket. Verksamheterna behöver se över sitt arbetssätt vad gäller information till boende och närstående. Mat och måltider Maten och måltiden är en central och viktig del i verksamheten och har avgörande betydelse för såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Verksamheterna arbetar aktivt för att utveckla måltidssituationen och generellt har måltidssituationen förbättrats. Många våningar har det fint dukat och måltiden blir en trevlig stund med välordnad servering, hjälp till dem som behöver och social samvaro. Den sociala samvaron vid måltiden är viktig men kan vara svår att uppnå p.g.a. de boendes olika hälsotillstånd. Vid uppföljningen konstaterades att den sociala samvaron har brister och bör kunna utvecklas. Vid uppföljningen är det dock svårt att avgöra om bristerna beror på de boendes hälsotillstånd eller om det finns en möjlighet till ökad social samvaro. Måltidssituationen varierar mellan de olika verksamheterna och mellan de olika våningarna inom en verksamhet. Verksamheterna behöver bli bättre på att sprida goda exempel mellan våningarna. De flesta verksamheterna har måltidssituationen som ett förbättringsområde. Aktiviteter och fritidsintressen Verksamheternas utbud av aktiviteter utvecklas. Omfattning och variation i utbudet varierar mellan och inom de olika verksamheterna. Verksamheterna erbjuder aktiviteter som är husgemensamma, aktiviteter våningsvis samt individuella aktiviteter. Utbudet av gemensamma aktiviteter har breddats sedan föregående uppföljning. Alla boende orkar dock inte delta i större sammanhang eller förflytta sig från sin egen våning varför det är viktigt att verksamheterna även ordnar gemensamma aktiviteter för respektive våning. Utbudet av aktiviteter/vardagssysslor på våningen varierar mellan verksamheterna och

6 18 SID 6 (6) mellan våningarna inom samma verksamhet. Verksamheterna behöver förbättra sitt arbete med aktiviteter på våningen. Verksamheternas arbete med att erbjuda de boende egen tid har stärkts sedan föregående uppföljning och flera verksamheter använder egenkontroll för att kunna följa hur arbetet utvecklas. Egen tid är fortfarande ett förbättringsområde i flera verksamheter. Flera verksamheter har börjat med att klargöra vad varje boende menar med och önskar sig vad gäller utevistelse för att bättre kunna tillgodose individuella behov. Verksamheterna kan bli bättre på att individanpassa utevistelsen. Säkerhet Flertalet verksamheter ska se över och säkra sin nyckelhantering. Rutiner finns oftast men de följs ej i tillräcklig utsträckning. Vanliga problem är att signeringslistor ej används enligt verksamhetens rutiner och att nyckelskåpen ej låses. Verksamheterna ska bedöma och dokumentera de boendes behov av larm samt dokumentera hur behovet ska tillgodose. Om den boende inte har larm ska orsaken till detta dokumenteras. Verksamheterna behöver bli bättre på att dokumentera frågor runt larm för att säkerställa hanteringen och därmed de boendes trygghet. Irene Kallin Förvaltningschef Elisabet Sundelin Stabschef

Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboende år 2014

Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboende år 2014 SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Annika Wiechel 2015-01-12 SID 1 (7) ON/2015:4 TJÄNSTESKRIVELSE Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboende år 2014 Sammanfattning Staben för kvalitetsutveckling genomför

Läs mer

Uppföljning av Hallen vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Hallen vård- och omsorgsboende år 2014 2014-11-20 SID 1 (5) Uppföljning av Hallen vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Hallen vård- och omsorgsboende drivs av Aleris. Hallen har totalt 69 lägenheter uppdelade på fem våningar.

Läs mer

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2016

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2016 SID 1 (5) Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2016 Bakgrund Verksamheten på Ametistens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga. Ametisten har 80 lägenheter uppdelade på fem våningar med två

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-29 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care. Frösunda har 44 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

Uppföljning av Skoga vård- och omsorgsboende år 2016

Uppföljning av Skoga vård- och omsorgsboende år 2016 SID 1 (5) Uppföljning av Skoga vård- och omsorgsboende år 2016 Bakgrund Verksamheten på Skoga vård- och omsorgsboende drivs av Humaniora vård och omsorg i kommunens egen regi. Skoga har 100 lägenheter

Läs mer

Uppföljning av Oskarsro vård- och omsorgsboende år 2016

Uppföljning av Oskarsro vård- och omsorgsboende år 2016 SID 1 (5) Uppföljning av Oskarsro vård- och omsorgsboende år 2016 Bakgrund Verksamheten på Oskarsro vård- och omsorgsboende drivs av Temabo AB. Oskarsro har 34 lägenheter uppdelade på fem våningar. Verksamheten

Läs mer

Uppföljning av Hallen vård- och omsorgsboende år 2016

Uppföljning av Hallen vård- och omsorgsboende år 2016 SID 1 (5) Uppföljning av Hallen vård- och omsorgsboende år 2016 Bakgrund Verksamheten på Hallen vård- och omsorgsboende drivs av Aleris. Hallen har totalt 69 lägenheter uppdelade på fem våningar. Verksamheten

Läs mer

Uppföljning av Polhemsgården vård- och omsorgsboende 2016

Uppföljning av Polhemsgården vård- och omsorgsboende 2016 1617 SID 1 (5) Uppföljning av Polhemsgården vård- och omsorgsboende 2016 Bakgrund Verksamheten på Polhemsgården vård- och omsorgsboende drivs av Förenade Care. Polhemsgården har 84 lägenheter uppdelade

Läs mer

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2016

Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2016 SID 1 (5) Uppföljning av Frösunda vård- och omsorgsboende år 2016 Bakgrund Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care i egenregi. Frösunda har 40 lägenheter uppdelade på fyra

Läs mer

Uppföljning av Björkgården vård- och omsorgsboende år 2016

Uppföljning av Björkgården vård- och omsorgsboende år 2016 SID 1 (6) Uppföljning av Björkgården vård- och omsorgsboende år Bakgrund Verksamheten på Björkgården vård- och omsorgsboende drivs av Förenade Care. Verksamheten har inriktningarna omvårdnadsboende och

Läs mer

Utvecklingsplan Hallen

Utvecklingsplan Hallen 2013-01-14 Utvecklingsplan Hallen Rubrik Förbättringsområde Mål med åtgärder Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Ledning/organisation Verksamheten behöver tydligare struktur gällande information gällande

Läs mer

Berga vård- och omsorgsboende år 2014

Berga vård- och omsorgsboende år 2014 2014-10-09 SID 1 (5) Berga vård- och omsorgsboende år 2014 Bakgrund Verksamheten på Berga vård- och omsorgsboende drivs av Temabo AB. Berga har 96 lägenheter uppdelade på tolv våningar. Verksamheten har

Läs mer

och annan läskvitton sparas i mapp på information

och annan läskvitton sparas i mapp på information Utvecklingsplan för verksamhet: Frösunda Vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: 2015-11-04 Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014

Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 2015-01-09 SID 1 (5) Uppföljning av Ametisten vård- och omsorgsboende 2014 Bakgrund Verksamheten på Ametistens vård- och omsorgsboende drivs av Vardaga. Ametisten har 80 lägenheter uppdelade på fem våningar

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Oskarsro Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 150205 Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare:

Utvecklingsplan för verksamhet: Oskarsro Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 150205 Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Utvecklingsplan för verksamhet: Oskarsro Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 150205 Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Ledning/organisation

Läs mer

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig. Säkra det skriftliga och muntliga informationsflödet mellan vårdpersonalen

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig. Säkra det skriftliga och muntliga informationsflödet mellan vårdpersonalen Utvecklingsplan för verksamhet: Skoga vård- och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 2017-02-01 Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Utvecklingsplan Berga

Utvecklingsplan Berga 2013-01-08 Utvecklingsplan Berga Rubrik Förbättringsområde Mål med åtgärder Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Ledning/organisation Tydligt skrivna riktlinjer Att alla som har ett Nyanställda sjuksköterskor

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Hallens vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (170208): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning:

Utvecklingsplan för verksamhet: Hallens vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (170208): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Utvecklingsplan för verksamhet: Hallens vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (170208): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Brukarundersökning vård- och omsorgsboende. Vård- och äldrenämnden

Brukarundersökning vård- och omsorgsboende. Vård- och äldrenämnden Brukarundersökning vård- och omsorgsboende Vård- och äldrenämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Sammanfattning av brukarundersökning 2018... 3 1.2 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.3 Uppföljning

Läs mer

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013

Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-27 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Humaniora hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har

Läs mer

Rapport: Avtalsuppföljning

Rapport: Avtalsuppföljning Rapport: Avtalsuppföljning ENKLARE VARDAG 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 3 Underlag bedömning... 6 2 Inledning Verksamhetsbeskrivning Enklare Vardag har

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Berga Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning:

Utvecklingsplan för verksamhet: Berga Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Utvecklingsplan för verksamhet: Berga Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 2016-01-19 Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Ledning och Uppföljningar

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Berga vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad: Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning:

Utvecklingsplan för verksamhet: Berga vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad: Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Utvecklingsplan för verksamhet: Berga vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad: 2017-01-23 Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Avtalsuppföljning av FSB omsorg år 2013

Avtalsuppföljning av FSB omsorg år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-09-26 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av FSB omsorg år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har kvalitetsutvecklaren

Läs mer

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig. Öka andelen timanställda medarbetare med undersköterskekompetens

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig. Öka andelen timanställda medarbetare med undersköterskekompetens Utvecklingsplan för verksamhet: Frösunda Vård och Omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 2015-01-28 Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Rapport: Avtalsuppföljning

Rapport: Avtalsuppföljning Rapport: Avtalsuppföljning ATTENDO 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 4 Underlag bedömning... 6 2 Inledning Verksamhetsbeskrivning Attendo har varit verksam

Läs mer

Uppföljning av avtal om verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende år 2013

Uppföljning av avtal om verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende år 2013 SID 1 (12) Uppföljning av avtal om verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende år 2013 Verksamheten på Frösunda vård- och omsorgsboende drivs av Attendo Care. Frösunda har lägenheter uppdelade på

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2015 SÄRSKILT BOENDE - 20 1 (1) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget

Läs mer

Rapport: Avtalsuppföljning

Rapport: Avtalsuppföljning Rapport: Avtalsuppföljning HUMANIORA HEMTJÄNST 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 3 Underlag bedömning... 6 2 Inledning Verksamhetsbeskrivning Humaniora utför

Läs mer

Avtalsuppföljning av Funkisgruppen år 2015

Avtalsuppföljning av Funkisgruppen år 2015 SID 1 (5) Avtalsuppföljning av Funkisgruppen år 2015 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Årets avtalsuppföljning har haft fokus på att se hur väl verksamheten följer

Läs mer

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Utvecklingsplan för verksamhet: Hallens vård och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 2015-01-23 Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg

Uppföljning 2012-08-14 AB Adela Omsorg SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120814 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation genomförs vid ett besök hos utförararen.

Läs mer

Rapport: Avtalsuppföljning

Rapport: Avtalsuppföljning Rapport: Avtalsuppföljning PROFFSSYSTERN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 3 Underlag bedömning... 5 2 Inledning Verksamhetsbeskrivning Proffssystern har varit

Läs mer

Rapport: Avtalsuppföljning

Rapport: Avtalsuppföljning Rapport: Avtalsuppföljning ADELA OMSORG 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 3 Underlag bedömning... 5 2 Inledning Verksamhetsbeskrivning Adela Omsorg har varit

Läs mer

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB

Uppföljning 2012-06-14 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20120614 Mångkulturell Hemtjänst i Stockholm AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner, genomförandeplaner och socialdokumentation Företagets

Läs mer

Uppföljning av avtal om verksamheten på Polhemsgården vårdoch omsorgsboende år 2013

Uppföljning av avtal om verksamheten på Polhemsgården vårdoch omsorgsboende år 2013 SID 1 (15) Uppföljning av avtal om verksamheten på Polhemsgården vårdoch omsorgsboende år 2013 Verksamheten på Polhemsgården vård- och omsorgsboende drivs av Förenade Care. Polhemsgården har 8 lägenheter

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Oskarsro

Utvecklingsplan för verksamhet: Oskarsro Utvecklingsplan för verksamhet: Oskarsro Utvecklingsplan upprättad (17-02-08): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidspla n Ledning och

Läs mer

Uppföljning av avtal om verksamheten på Skoga vård- och omsorgsboende år 2013

Uppföljning av avtal om verksamheten på Skoga vård- och omsorgsboende år 2013 SID 1 (14) Uppföljning av avtal om verksamheten på Skoga vård- och omsorgsboende år 201 Verksamheten på Skoga vård- och omsorgsboende drivs av Humaniora vård och omsorg i kommunens egen regi. Skoga har

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Ametisten Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning:

Utvecklingsplan för verksamhet: Ametisten Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Utvecklingsplan för verksamhet: Ametisten Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 2016-01-31 Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Ledning och

Läs mer

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig. 1. VC/BVC arbetsplatsträffar.

Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig. 1. VC/BVC arbetsplatsträffar. Utvecklingsplan för verksamhet: Hallens vård- och omsorgsboende Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 2016-01-13 Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Särskilt boende äldreomsorg

Kvalitetsdeklaration Särskilt boende äldreomsorg 1 Kvalitetsdeklaration Särskilt boende äldreomsorg En översikt för att underlätta ditt val av vård och omsorg Föreningen Blomsterfonden Org.nr: 802005-1465 ÅR 2017 Att arbeta med kvalitet är en självklarhet

Läs mer

Brukarundersökning 2018 inom vård- och omsorgsboende

Brukarundersökning 2018 inom vård- och omsorgsboende Avdelningen beställare Avdelningen egen regi Sida 1 (5) 2018-10-29 Handläggare: Michael Boström 08 508 18 156 Till Farsta stadsdelsnämnd 2018-12-18 Brukarundersökning 2018 inom vård- och omsorgsboende

Läs mer

Uppföljning av avtal om verksamheten på Björkgården vård- och omsorgsboende år 2013

Uppföljning av avtal om verksamheten på Björkgården vård- och omsorgsboende år 2013 SID 1 (15) Uppföljning av avtal om verksamheten på Björkgården vård- och omsorgsboende år 2013 Verksamheten på Björkgården vård- och omsorgsboende drivs av Förenade Care. Verksamheten har inriktningarna

Läs mer

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene?

Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Vad tycker de äldre om särskilt boende i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom särskilt boende 2014 Resultat Nationell brukarundersökning 2014 särskilt boende

Läs mer

Granskning av samordning, värdering och hantering av kvalitetsrisker inom hemtjänsten

Granskning av samordning, värdering och hantering av kvalitetsrisker inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Ellen Håkansson Granskning av samordning, värdering och hantering av kvalitetsrisker inom hemtjänsten Solna stads revisorer Granskning av samordning, värdering

Läs mer

Rapport: Avtalsuppföljning

Rapport: Avtalsuppföljning Rapport: Avtalsuppföljning SOLLENTUNA OMSORG 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattad bedömning... 3 Bedömning... 3 Underlag bedömning... 6 2 Inledning Verksamhetsbeskrivning Sollentuna Omsorg

Läs mer

Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013

Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013 Omvårdnadsförvaltningen 2013-10-01 SID 1 (5) Uppföljning av Attendo hemtjänst år 2013 Bakgrund Staben för kvalitetsutveckling genomför en uppföljning varje år. Vid 2013 års avtalsuppföljning har kvalitetsutvecklaren

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Solna Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Oskarsro Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning:

Utvecklingsplan för verksamhet: Oskarsro Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Utvecklingsplan för verksamhet: Oskarsro Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Ledning

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Umeå Hemtjänst

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Umeå Hemtjänst Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Umeå Hemtjänst Deltagare Totalt svarade 94 714 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 65,4% av de tillfrågade. I Umeå svarade 899

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Söderhamn Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Söderhamn Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Söderhamn Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Ametisten Utvecklingsplan upprättad (170215): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning:

Utvecklingsplan för verksamhet: Ametisten Utvecklingsplan upprättad (170215): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Utvecklingsplan för verksamhet: Ametisten Utvecklingsplan upprättad (170215): Datum för omvårdnadsförvaltningens uppföljning: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll Tidplan Ansvarig Ledning

Läs mer

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene?

Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Vad tycker de äldre om hemtjänsten i Götene? Sammanställning av resultatet från den nationella brukarundersökningen inom hemtjänst 2014 Resultat nationell brukarundersökning hemtjänst 2014 Svarsfrekvens

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Danderyd Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Danderyd Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 Resultat för Danderyd Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Skoga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Skoga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Solna_Skoga vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen

Läs mer

Uppföljning av Björkgården vård- och omsorgsboende år 2017

Uppföljning av Björkgården vård- och omsorgsboende år 2017 SID 1 (11) Uppföljning av Björkgården vård- och omsorgsboende år 2017 Bakgrund Verksamheten på Björkgården vård- och omsorgsboende drivs av Förenade Care. Verksamheten har inriktningarna omvårdnadsboende

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kumla Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Kumla Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 Resultat för Kumla Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Bilaga. Brukarundersökning vård och omsorgsboende storstäder Sida 1. Maten smakar bra Sammantaget nöjd

Bilaga. Brukarundersökning vård och omsorgsboende storstäder Sida 1. Maten smakar bra Sammantaget nöjd Brukarundersökning vård och omsorgsboende storstäder 14 Bilaga Maten smakar bra 9 Måltiderna är en trevlig stund Träffa läkare v.b 7 Personalen har tid 4 Träffa ssk v.b Medelar om förändringar Stockholm

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Borås Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Borås Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 Resultat för Borås Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidköping Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lidköping Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 Resultat för Lidköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Åre Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Åre Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 Resultat för Åre Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Kungsholmen Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Kungsholmen Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 Resultat för Stockholm_Kungsholmen Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016

verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 MÅNGKULTURELL HEMTJÄNST I STOCKHOLM AB 2016-01-08 verksamhetsplan för Mångkulturell Hemtjänst AB 2016 Mångkulturell Hemtjänst bedriver hemtjänst i Solna. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Norgegatan

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Södermalm Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Södermalm Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 Resultat för Stockholm_Södermalm Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Skärholmen Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Skärholmen Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 Resultat för Stockholm_Skärholmen Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

Kvalitetsdeklaration Särskilt boende äldreomsorg

Kvalitetsdeklaration Särskilt boende äldreomsorg 1 Kvalitetsdeklaration Särskilt boende äldreomsorg En översikt för att underlätta ditt val av vård och omsorg Det goda livet på Smedbygården 5566732920 /Redolaris AB 2016 Att arbeta med kvalitet är en

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Kalmar Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kalmar Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Haninge Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Haninge Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Haninge Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Mjölby Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Mjölby Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 Resultat för Mjölby Särskilt boende Årets deltagare Deltagare Totalt svarade 35 432 personer på årets enkät för äldre inom särskilt boende, vilket är 49,4% av de

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Åre Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Åre Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Åre Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Hässelby-Vällingby Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Hässelby-Vällingby Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 Resultat för Stockholm_Hässelby-Vällingby Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen

Läs mer

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015

Kvalitetsuppföljning av hemtjänst 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-07-07 AN-2016/322.731 1 (2) HANDLÄGGARE Sofia Nenzelius 08-535 378 41 sofia.nenzelius@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kvalitetsuppföljning av

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Östermalm Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Östermalm Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 Resultat för Stockholm_Östermalm Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Linköping Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Linköping Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Linköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Orsa Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Orsa Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Uppföljning Medihead

Uppföljning Medihead SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131205 Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: EvaTherese Henriksson Sammanfattande

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Laholm Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Laholm Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Laholm Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Landskrona Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Landskrona Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Landskrona Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Katrineholm Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Katrineholm Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Katrineholm Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Växjö Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Växjö Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Polhemsgården vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Solna_Polhemsgården vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Solna_Polhemsgården vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Kulltorps vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Kulltorps vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Stockholm_Kulltorps vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Vetlanda Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Vetlanda Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Utvecklingsplan för verksamhet: Hemtjänstkompaniet i Solna AB Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare:

Utvecklingsplan för verksamhet: Hemtjänstkompaniet i Solna AB Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Utvecklingsplan för verksamhet: Hemtjänstkompaniet i Solna AB Utvecklingsplan upprättad (ååmmdd): 170131 Uppföljning genomförd av kvalitetsutvecklare: Rubrik Förbättringsområde Mål Åtgärd och egenkontroll

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Forshaga Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Forshaga Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Forshaga Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB

Uppföljning 2013-11-19 Care Rent International AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131119 International AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och dokumentation. Företagets representanter: Simin Torkzadeh Sammanfattande

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lund Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lund Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Lund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Rinkeby-Kista Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Stockholm_Rinkeby-Kista Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 Resultat för Stockholm_Rinkeby-Kista Särskilt boende Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Katrineholm Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Katrineholm Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Katrineholm Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Lomma Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Lomma Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning

Läs mer

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB

Uppföljning 2013-11-14 Bäst Omsorg i Stockholm AB SOLNA STAD Omvårdnadsförvaltningen Uppföljning 20131114 AB Granskare: Metod: Webbenkät, intervju, granskning av rutiner och social dokumentation Företagets representanter: Carina Andersson, Bito Tengroth

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Tingsryd Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Tingsryd Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Tingsryd Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning

Läs mer

Rapport: Uppföljning av utvecklingsplan 2018

Rapport: Uppföljning av utvecklingsplan 2018 Rapport: Uppföljning av utvecklingsplan 2018 BJÖRKGÅRDEN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattande bedömning... 3 Uppföljning - År 2018 (Björkgården)... 5 2 Inledning Verksamheten på Björkgården

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Falköping Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Falköping Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Falköping Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Bollnäs Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Bollnäs Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 Resultat för Bollnäs Särskilt boende Om undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2017 Syftet med undersökningen är att kartlägga de äldres uppfattning

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Eksjö Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Eksjö Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Eksjö Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Karlskoga Särskilt boende

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Resultat för Karlskoga Särskilt boende Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Resultat för Karlskoga Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer