Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten"

Transkript

1 1

2 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare är medarbetarenkäten ett viktigt verktyg. Den är en del av stadens verksamhetsutveckling och den ska stötta chefer och medarbetare att skapa rätt förutsättningar för att kunna ge bästa möjliga service till stockholmarna. Ett tydligt ledarskap och ett aktivt medarbetarskap är två mycket viktiga delar i den utvecklingen. Syftet med medarbetarenkäten är egentligen två. Dels att ge tillfälle till dialog och utveckling på varje enhet/i varje arbetsgrupp, dels att förse ledningen med relevant beslutsunderlag för långsiktiga strategier och satsningar. Operativt fokus Strategiskt fokus Dialog och delaktighet är centralt för framgångsrik verksamhetsutveckling. I kombination med andra verktyg såsom daglig dialog, medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och ledarträffar kan enkäten ge information om vad som fungerar bra, vad som behöver utvecklas och hur detta kan göras. Viktigt att komma ihåg är att det inte är mätningen i sig som leder till utveckling utan vad man gör med resultaten. Det bidrar till att skapa både förståelse och engagemang bland medarbetarna. 2

3 Medarbetarenkäten är strukturerad utifrån huvudrubrikerna i figuren nedan. Aktivt Medskapandeindex Verksamhetsutvecklin g Mina utgångspunkter Medarbetarskap AMI Ledarska p AMI Aktivt Medskapandeindex. Medarbetarnas motivation och de förutsättningar som leder till engagemang är viktiga för att skapa såväl attraktiva arbetsplatser som tjänster av hög kvalitet för stockholmarna. AMI består av tre delindex; motivation, ledarskap och styrning och ingår i en nationell mätning med möjlighet till jämförelser med andra kommuner. Mina utgångspunkter. För att få engagemang och ansvarstagande i en organisation krävs det att vissa förutsättningar finns på plats, dvs. en bra utgångspunkt för medarbetaren. Medarbetarna i Stockholms stad ska vara väl förtrogna med verksamhetens mål och resultat för att kunna göra ett bra arbete. Det gäller t.ex. att ha tillgång till information, en bra arbetssituation samt att ha möjlighet att påverka och utveckla verksamheten. Medarbetarskap. Medarbetare i Stockholm stad ska vara väl förtrogna med verksamhetens mål och förväntade resultat. Ett aktivt medarbetarskap innebär att varje individ tar ett eget ansvar för sina arbetsuppgifter, för att utveckla verksamheten och skapa ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. Det innebär även att ta ansvar för sin egen utveckling. Ledarskap innebär att ansvara för att verksamheten uppnår förväntade mål och resultat. Det ledarskap som utövas i staden ger ramarna för och skapar trygghet och tydlighet kring uppdrag och mål. Ledarskapet utövas genom dialog som gör medarbetare medvetna om sin potential och sina utvecklingsmöjligheter. Ledarskapet ska stötta medarbetarens egen förmåga till problemlösning, ansvarstagande och utveckling. Verksamhetsutveckling. Om rätt utgångspunkter finns, medarbetarskapet är aktivt och ledarskapet tydligt finns förutsättningar för att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten. Verksamhetsutveckling är ett fortlöpande arbete som förutsätter att idéer tas tillvara och att vi samarbetar för att lyckas med vårt uppdrag. 3

4 Sammanfattning Övergripande bild Rapporten beskriver de övergripande resultaten för Stockholms stad och överlag är resultaten bra och med en positiv trend. Resultaten är relativt jämna mellan stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag, även om stadsdelsförvaltningarna genomgående har högst värden. De områden som framträder som mest positiva är att det råder en tydlighet i organisationen, både vad gäller mål och vad gäller förväntningar och krav på medarbetare. Det kollegiala stödet och lärandet på arbetsplatsen är gott. De områden som kan betecknas som förbättringsområden då de har något lägre resultat i förhållande till övriga frågor eller vad som är vanliga nivåer inom svenskt arbetsliv och samtidigt har en stor inverkan på medarbetarnas benägenhet att rekommendera sin arbetsplats till andra är: På vår arbetsplats följer vi upp det vi gör för att utveckla verksamheten På min arbetsplats kan alla säga vad de tycker På vår arbetsplats är det möjligt att ta upp och diskutera både det som är bra och dåligt Jag har en bra arbetssituation Summering av styrkor och svagheter Utifrån resultaten på frågorna, dels i förhållande till varandra och dels i förhållande till vad som är vanliga nivåer inom svenskt arbetsliv, presenteras nedan stadens styrkor och förbättringsområden. Styrkor Medarbetarna är väl insatta i sin arbetsplats mål/åtaganden och de vet vad som förväntas av dem. Arbetet känns meningsfullt och de ser fram emot att gå till arbetet. Vidare lär de sig nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. De menar också att de tar initiativ till att utveckla sin kompetens utifrån verksamhetens behov. Det kollegiala stödet är gott. Man kan vända sig till sina kollegor när man behöver stöd i arbetet och medarbetarna tycker att de på deras arbetsplats ställer upp på varandra när det behövs i jobbet. Ledarskapet får överlag bra omdömen. I synnerhet gäller det att ens chef bemöter en med respekt, visar förtroende för en och ger en förutsättningar att ta ansvar, att cheferna är tillgängliga, man kan få tag i hen när man behöver det, att om man inte skulle göra ett bra jobb så skulle man få veta det av sin chef, att chefen skapar delaktighet på möten samt att man har förtroende för sin chef. Detta visar sig även i att medarbetarna säger att de tar initiativ och vänder sig till sin chef om de behöver stöd. 4

5 Förbättringsområden De frågor som placeras under rubriken förbättringsområden är: Jag känner till stadens Vision 2013 Ett Stockholm i världsklass och Min chef pratar om visionen så att jag förstår hur jag kan bidra. På vår arbetsplats följer vi upp det vi gör för att utveckla verksamheten. De möten vi har på vår arbetsplats är effektiva. På min arbetsplats kan alla säga vad de tycker och på min arbetsplats är det möjligt att ta upp och diskutera både det som är bra och det som är dåligt. Jag har en bra arbetssituation. På vår arbetsplats utbyter vi erfarenheter med andra arbetsplatser utanför arbetsplatsen för att utveckla verksamheten. När vi behöver samarbeta med andra utanför arbetsplatsen fungerar det tillfredsställande. Stockholms medarbetare jämfört med kommunanställda i Sverige i genomsnitt AMI-frågorna har tagits fram av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) tillsammans med en referensgrupp med representanter för kommuner och landsting, där Stockholms stad har deltagit. AMI-värdena skiljer sig inte mot genomsnittet för kommuner i SKL:s databas. Om vi istället studerar de enskilda frågorna som Novus ställt till ett representativt urval av kommunanställda i sin Sverigepanel framkommer skillnader. Medarbetare i Stockholms stad: uppger att de har förtroende för sin chef upplever att chefen ställer tydliga krav uppger att samarbetet med andra enheter än den egna fungerar bra Upplever att man på arbetsplatsen följer upp det mangör för att utveckla verksamheten Medarbetare i Stockholms stad känner i mindre utsträckning än kommunanställda i Sverige att man kan göra ett gott arbete och i något mindre grad att man kan ta upp och diskutera både det som är bra och dåligt. 5

6 En positiv utveckling Förändringarna är inte stora men pekar på en positiv utveckling. De frågor med störst positiv utveckling sedan föregående mätning, med en ökning på tre procentenheter eller mer är: Jag känner till stadens vision 2030 Ett Stockholm i världsklass. Jag förstår hur mitt arbete bidrar till ett Stockholm i världsklass. Min chef och jag för en dialog om mål och resultatkrav så att jag förstår hur jag kan bidra. Min chef följer upp att det vi bestämt blir gjort. Min chef ställer tydliga krav på mig. Mina arbetskamrater tar ett stort ansvar i arbetet. Tre frågor minskar med en procentenhet, dvs. bara en marginell försämring. Resultatet visar också att föregående enkät tagits tillvara i utvecklingsarbetet. Merparten av stadens medarbetare har tagit del av resultaten och fler än som är vanligt svarar att åtgärder de har beslutat om efter att ha diskuterat resultaten har genomförts. AMI AMI för Stockholms stad totalt är 79, samma värde som för Jämförelsevärdet för kommuner i SKLs databas Kolada är 79. Spridningen för AMI mellan kommunerna i denna databas är mellan hittills år Det är dock relativt få värden inlagda var spridningen Medianen båda åren är 78. Spridningen för AMI för stadens fackförvaltningar är 59-87, för stadsdelsförvaltningar och för bolag Resultatet för kvinnor är något högre än för män och högre för de medarbetare som är 35 år eller äldre jämfört med de som är yngre. De verksamhetsområden som har högst AMI är affärsverksamhet, näringsliv, bostäder, politisk verksamhet och gem. administration samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Äldreomsorg har ett lägre värde Fackförvaltningar (exkl. utbildningsförvaltningen) Utbildningsförvaltningen Stadsdelsförvaltningar Bolag

7 Stockholms stads ambassadörer Genom att sätta frågor i relation till varandra kan vi på ett enkelt sätt få en fördjupad bild av resultatet. För att medarbetarna skall kategoriseras i den mest positiva rutan, Ambassadör, krävs att man har svarat höga värden (8-10) på båda ingående frågorna. Värdena inom parentes är föregående års värden. Två tredjedelar av de anställda i staden menar att de kan rekommendera sin arbetsplats till andra. När denna fråga ställs i relation till en fråga som mäter engagemang, nämligen att man är med och bidrar med nya idéer för att utveckla verksamheten framkommer att 55 procent av de anställda kan betecknas som ambassadörer. Två av tio är däremot frustrerade, det vill säga att de är engagerade men något gör att de inte vill rekommendera arbetsplatsen. Andel höga Jag kan rekommendera min arbetsplats till andra Andel låg/mellan 1-7 Andel höga Jag är med och bidrar med nya idéer till vår verksamhets utveckling Andel låg/mellan Vad påverkar benägenheten att rekommendera arbetsplatsen? Stockholms Stad Totalt.ppt Sthlm stad Medarbetarenkät En statistisk analys, så kallad korrelationsanalys, har genomförts för att visa på eventuella samband mellan olika frågeställningar. Denna visar att det som har starkast samband med känslan av att man kan rekommendera sin arbetsplats till andra är: Arbetssituationen Att man upplever att man har en bra arbetssituation och känner att man kan göra ett gott arbete. Öppet och konstruktivt klimat Att man kan säga vad man tycker och ta upp och diskutera både det som är bra och dåligt, man tillvaratar idéer om förbättringar och behandlar alla med respekt. Verkställande Att man genomför beslut och följer upp det man gör för att utveckla verksamheten. Att möten upplevs effektiva Ledarskap Att man har förtroende för sin närmaste chef och att denne ger stöd i prioriteringar. Meningsfulla medarbetarsamtal har också hög korrelation. När man anser att det fungerar väl inom dessa områden ser man fram emot att gå till arbetet och kan rekommendera sin arbetsplats till andra. 7

8 Mina utgångspunkter En majoritet av medarbetarna har tillgång till den information de behöver för sitt arbete och har även möjlighet att påverka hur de utför sitt arbete inom ramen för uppdraget. Målen på arbetsplatsen är relativt tydliga. Däremot är det bara hälften som svarar att de känner väl till stadens Vision Även frågan om man har en bra arbetssituation har lägre andel som instämmer jämfört med övriga frågor inom området. 16 procent av medarbetarna svarar negativt angående sin arbetssituation medan 29 procent lägger sig i mitten. Två tredjedelar (67%) svarar att de i hög utsträckning känner att de kan göra ett gott arbete. Jämförelsevärdet för anställda i kommuner i Sverige är 73 procent. Vi ser en positiv utveckling inom detta område och det är stadsdelsförvaltningar och fackförvaltningar som står för ökningen. Mina utgångspunkter genomsnittlig andel höga Stadsdelsförvaltningar Utbildningsförvaltningen Fackförvaltningar(exkl. utb) Bolag Stockholms stad totalt Fråga 6. Jag har tillgång till den information jag behöver för mitt arbete är exkluderad pga. omformulering Genomsnittlig andel höga (8-10) Fackförvaltningar (exkl. utbildningsförvaltningen) och stadsdelsförvaltningar har högst värden. Inom fackförvaltningarna är det något större andel som känner till visionen. De har även i större utsträckning tillgång till den information de behöver för sitt arbete. Anställda inom stadsdelsförvaltningar anser i större utsträckning att de har tydliga mål, tillgång till information och prövar i större utsträckning nya arbetssätt för att utveckla verksamheten. Däremot är man i mindre utsträckning nöjd med sin arbetssituation. Även medarbetare på utbildningsförvaltningen är mindre nöjda med sin arbetssituation. Medarbetare i bolag och utbildningsförvaltningen känner i mindre utsträckning till stadens vision. Då många kvinnor arbetar inom stadsdelsförvaltningar och inom utbildningsförvaltningen blir skillnaden mellan män och kvinnor likartade. Män är mer nöjda med sin arbetssituation medan kvinnor i större utsträckning känner till vision och mål och prövar nya arbetssätt för att utveckla verksamheten. 8

9 Medarbetarskap Resultaten visar att de flesta av stadens medarbetare upplever att de arbetar i ett positivt arbetsklimat. De känner sig respekterade, ställer upp för varandra och kan vända sig både till sina kollegor och till sin chef vid behov av stöd. Andelen höga värden är lite lägre när det gäller upplevelsen att det är möjligt att ta upp och diskutera både det som är bra och det som är dåligt. Även när det gäller att man kan säga vad man tycker är andelen som instämmer lägre. Resultatet för att man kan ta upp och diskutera både det som är bra och det som är dåligt ligger på ungefär samma nivå som för kommunanställda i genomsnitt i Sverige. Det påstående som får lägst andel höga är det om att mötena på arbetsplatsen är effektiva. Andelen som kan rekommendera arbetsplatsen till andra ligger på en genomsnittlig nivå. Resultatet är i princip oförändrat sedan 2013, men fler tycker att deras arbetskamrater tar ett stort ansvar i arbetet. Medarbetarskap genomsnittlig andel höga Stadsdelsförvaltningar Utbildningsförvaltningen Fackförvaltningar(exkl. utb) Bolag Stockholms stad totalt Genomsnittlig andel höga (8-10) Kvinnor är mer positiva än män. Framför allt gäller det att de är mer aktiva och engagerade på möten och upplever att mötena är effektiva. De förbereder sig även i större utsträckning för sina medarbetarsamtal. Äldre är mer positiva än yngre. 9

10 Ledarskap Vi ser en viss positiv utveckling inom detta område. Medarbetarna har förtroende för sin närmaste chef som överlag får goda betyg. Detta gäller framför allt att chefen skapar delaktighet, bemöter medarbetarna med respekt, ställer tydliga krav och är tillgänglig. Tänkvärt är att 71 procent av medarbetarna tycker att chefen ställer tydliga krav på dem. Jämförelsevärdet för kommunanställda i Sverige är 51 procent! Förtroendet för cheferna är högt, 75 procent. Jämförelsevärdet för kommunanställda i Sverige är 57 procent. Det område som får lägst resultat är när chefen talar om Vision Ledarskap genomsnittlig andel höga Stadsdelsförvaltningar Utbildningsförvaltningen Fackförvaltningar(exkl. utb) Bolag Stockholms stad totalt Frågorna 31 och 34, Min chef pratar om Vision 2030 på ett sätt som gör att jag kan förstå hur jag kan bidra till ett Stockholm i världsklass och Jag har förtroende för min närmaste chef är exkluderade pga. omformuleringar Genomsnittlig andel höga (8-10) Även på detta område är spridningen liten mellan mellan stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag., men utbildningsförvaltningen ligger något lägre. Det är framför allt frågorna om att chefen pratar om stadens Vision 2030, är tillgänglig, ger stöd i prioriteringar och ger återkoppling på medarbetarnas arbetsinsatser som förklarar avvikelsen. Kvinnor är mer positiva än män och äldre medarbetare är mer positiva i sina bedömningar av chefen än de yngre. 10

11 Ömsesidigt förtroende Genom att sätta frågan om medarbetaren har förtroende för sin chef i relation till frågan om chefen visar förtroende för medarbetaren kan vi få en bild av om det råder ett ömsesidigt förtroende. För att medarbetarna skall kategoriseras i den mest positiva rutan, Ömsesidigt förtroende, krävs att man har svarat höga värden (8-10 respektive 4-5) på båda ingående frågorna. Värdena inom parentes är föregående års värden. Sju av tio medarbetare upplever att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan dem och deras chef. 14 procent upplever ömsesidiga brister i förtroendet. En av tio medarbetare upplever att deras chef har förtroende för dem men har själva inte fullt förtroende. För 4 procent råder motsatsen, de har förtroende för sin chef men upplever inte i någon högre utsträckning att chefen visar förtroende för dem. 34. Jag har förtroende för min närmaste chef Andel höga 4-5 Andel låg/mellan 1-7 Andel höga Min chef visar förtroende för mig som medarbetare Andel låg/mellan Stockholms Stad Totalt.ppt Sthlm stad Medarbetarenkät 11

12 Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling är det område som genomsnittligt får lägst värden. Medarbetarna tar själva initiativ till att utveckla sin kompetens och majoriteten tycker att det finns ett lärande kollegor emellan samt att man löpande arbetar för att förbättra rutinerna för arbetet. Det är dock något färre som anser att man följer upp det man gör på arbetsplatsen eller att det man beslutat genomförs. Lägst värden får samarbete och erfarenhetsutbyte med andra enheter eller aktörer utanför arbetsplatsen. Detta är inte ett ovanligt resultat och jämför man Stockholms värde med rikets så anser Stockholms stads medarbetare att det förekommer i högre utsträckning än kommunanställda i Sverige i genomsnitt. Värdena ligger i stort sett kvar på samma nivå som Verksamhetsutveckling genomsnittlig andel höga Stadsdelsförvaltningar Utbildningsförvaltningen Fackförvaltningar(exkl. utb) Bolag Stockholms stad totalt Genomsnittlig andel höga (8-10) Kvinnor är mer positiva än män genomgående. Detsamma gäller stadsdelsförvaltningar som ligger högst av de olika typerna av förvaltningar och bolag. 12

13 Genom att sätta frågan om idéer om förbättringar tillvaratas i relation med frågan om man genomför det man beslutat på arbetsplatsen får vi en bild av innovationsklimatet. För att medarbetarna skall kategoriseras i den mest positiva rutan, Innovationsklimat, krävs att man har svarat höga värden (8-10) på båda ingående frågorna. Värdena inom parentes är föregående års värden. Drygt hälften av stadens medarbetare arbetar i ett innovationsklimat. Där tar man tillvara idéer om förbättringar och genomför det man beslutar. En av tio medarbetare arbetar i ett sammanhang som präglas av nytänkande men där man inte alltid genomför det man beslutat, 7 procent genomför det de har beslutat på arbetsplatsen men tar inte i någon högre utsträckning tillvara idéer om förbättringar, en mer förvaltande kultur. Till sist har vi tre av tio medarbetare som upplever att man inte i någon högre grad tar tillvara idéer om förbättringar eller genomför det man har beslutat på deras arbetsplats. Andel höga Vi genomför det vi beslutat om på arbetsplatsen Andel låg/mellan 1-7 Andel höga På vår arbetsplats tillvaratar vi idéer om förbättringar Andel låg/mellan Diskriminering Stockholms Stad Totalt.ppt Sthlm stad Medarbetarenkät 10 procent av de anställda inom staden har upplevt sig varit utsatta för diskriminering, kränkande särbehandling eller trakasserier under det senaste året. Inget direkt jämförelsevärde finns, men när man jämför med frågan om hur många som har upplevt sig mobbade under det senaste året så ligger andelen på 10 procent bland kommunanställda i Sverige. Det förefaller alltså som om Stockholms stads resultat ligger på en normal nivå, även om målbilden naturligtvis bör vara att ligga under denna. Nära hälften av dem som upplevt sig kränkta svarar att problemet kvarstår. 44 procent av de som upplevt sig kränkta har sökt stöd hos sin arbetsgivare medan 52 procent inte har det. Övriga svarar ej på frågan. Andelen som upplevt att de blivit kränkta är högre bland de yngsta medarbetarna och förekomsten är något högre inom verksamhetsområdena äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt förskole- och skolbarnomsorgsverksamhet. 13

14 Medarbetar- och lönesamtal En stor andel, 84 procent, av medarbetarna har haft medarbetarsamtal. Sju av tio tycker att samtalen är meningsfulla, ett bra värde relaterat till vad som brukar vara en vanlig nivå. Något färre, 73 procent har haft samtal med sin chef där de har diskuterat sin lön. Sju av tio känner till lönekriterierna på sin arbetsplats. Stockholm the Capital of Scandinavia 85 procent av medarbetarna känner till att Stockholm marknadsför sig som Skandinaviens huvudstad, Stockholm the Capital of Scandinvia. 14

15 Ledarskap - förhållningssätt I ledarskapsrapporten som varje chef får har relevanta påståenden som speglar tydligheten i ledarskapet lyfts fram. Det rör dels några av de påståenden där medarbetarna har bedömt sin närmaste chef. Dels rör det några frågor om situationen inom organisationsenheten, där chefen har en möjlighet att påverka och ett ansvar för att utveckla. Frågorna är grupperade i sex förhållningssätt: Att förmedla stadens mål och budskap Tydlighet, förväntningar och ramar Återkoppling En närvarande, coachande chef Dialog och delaktighet Öppenhet och respekt I diagrammet nedan visas andelen som instämmer i hög grad (8-10) på de ingående frågorna i genomsnitt per förhållningssätt. Resultaten på övriga områden i enkäten återspeglas i resultaten för förhållningssätten. Högst värde får området Öppenhet och respekt följt av En närvarande och coachande chef. Området Dialog och delaktighet påverkas av det låga värdet på frågan om arbetsplatsens möten är effektiva. Lägst värden får cheferna på området Att förmedla stadens mål och budskap. Här är det frågorna kring stadens vision som drar ned resultatet. Genomsnittlig andel höga per förhållningssätt A förmedla stadens mål och budskap 57 Tydlighet i förväntningar och ramar 69 Återkoppling 68 En närvarande och coachande chef 70 Dialog och delak ghet 65 Öppenhet och respekt Genomsnittlig andel höga (8-10) Andel höga 15

16 Resultatet för varje påstående och förhållningssätt anges på en skala 1 till 10, där 10 är det mest positiva resultatet. Svaren är kategoriserade utifrån hur de förhåller sig till det genomsnittliga resultatet i Stockholms stad från 2009 års mätning. Kategoriseringen är: Förvalta och förädla Ett tillfredsställande och bra resultat Förbättringspotential Ett resultat som inrymmer möjligheter att förbättra Utvecklingsbehov Ett resultat på en förhållandevis låg nivå som behöver utvecklas. Genom detta får cheferna en uppfattning om hur väl de bedöms uppfylla sitt kommunikativa uppdrag som chef i Stockholms stad, enligt medarbetarnas bedömning. Genomsnittet för andelen höga värden (8-10) räknas fram för varje förhållningssätt. En andel under 45 placerar resultatet i kategorin Utvecklingsbehov, en andel mellan i kategorin Förbättringspotential och en andel mellan i kategorin Förvalta och förädla. I diagrammet nedan visas hur stor andel av cheferna som placeras i vardera kategori för de olika förhållningssätten. Flest chefer placeras i kategorin Förvalta och förädla för området Öppenhet och respekt följt av En närvarande och coachande chef. Störst andel chefer i kategorin Utvecklingspotential återfinns för området Att förmedla stadens mål och budskap. Andel i kategorierna per förhållningssätt 2014 jämfört med 2013 A förmedla mål och budskap Tydlighet i förväntningar och ramar Återkoppling En närvarande och coachande chef Dialog och delak ghet Öppenhet och respekt % 20% 40% 60% 80% 100% Utvecklingsbehov Förbä ringspoten al Förvalta och förädla 16

17 Om undersökningen metod Omfattning Enkäten riktas till all tillsvidareanställd personal på stadens förvaltningar och bolag som är i tjänst vid undersökningstillfället. Personer som var långtidsfrånvarande är undantagna (tjänstlediga, långtidssjukskrivna etc.). Möjlighet fanns att inkludera tidsbegränsat anställda med anställningstid som sträckte sig till tiden för rapportering, dvs. de kunde delta vid återkopplingen av resultatet års enkät gick ut till medarbetare. Metod Medarbetarenkäten har varit helt webbaserad. Medarbetarna har via e-post fått en unik länk med vilken de fått tillgång till sin personliga enkät. Ett mindre antal personer har saknat e-postadress och istället fått en länk via papper för att kunna logga in från valfri dator. Datainsamling 2014 års medarbetarenkät genomfördes under perioden 1 september till 5 oktober. Av de utskickade enkäterna har kommit tillbaka ifyllda. Det ger en svarsfrekvens för staden på totalt 77 procent. Typ av organisation Svarsfrekvens Fackförvaltningar (exkl. utbildningsförvaltningen) 88% Utbildningsförvaltningen 63% Stadsdelsförvaltningar 83% Bolag 90% 17

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

1. Medarbetarenkät 2015 ett verktyg för att utveckla verksamheten

1. Medarbetarenkät 2015 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Innehåll 1. Medarbetarenkät 2015 ett verktyg för att utveckla verksamheten 3 2. Sammanfattning 5 3. Arbetet med föregående års medarbetarenkät 18 4. Upplägg på resultatredovisningen 20 5. AMI Aktivt

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad SIDAN 1 Medarbetarenkät 2009 Stockholms stad Högt betyg, tydliga förbättringar Nöjd Medarbetarindex, NMI 62 (2008 NMI 59) Tydlig förbättring av trivsel och hälsa Arbetsmotivation och ansvarstagande högt

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017

Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017 Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017 Vad mäter vi? Enkätverktyget Patientsäkerhet Arbetsklimat Organisatoriskt lärande Personalsäkerhet Svarsfrekvenser Svarsfrekvens Antal svar Antal i urval Landstinget

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

MEDARBETARPOLICY januari

MEDARBETARPOLICY januari MEDARBETARPOLICY 2017 januari VERKSAMHETSIDÉ Beskriver vår uppgift och roll i samhället Lantmäteriet bidrar till hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling genom att skapa förutsättningar för att:

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer