Slutrapport Kort version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Kort version"

Transkript

1 Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013

2 2 (10)

3 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 78 procent av medarbetarna (år 2012 av 77 procent). Svarsfrekvenserna på enskilda förvaltningar och bolag är höga. Nära nio av tio når minst 80 procents svarsfrekvens. Enkäten innehåller totalt 53 frågor inom fem frågeområden; mina utgångspunkter, medarbetarskap, ledarskap, verksamhetsutveckling samt aktivt medskapandeindex, AMI. Dessutom ställs ytterligare åtta frågor. Förvaltningar och bolag har haft möjlighet att komplettera enkäten med egna tilläggsfrågor vilket mer än hälften av dem har gjort. AMI ingår i en nationell mätning framtagen av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och ger möjlighet till jämförelser med andra kommuner. AMI består av tre delindex; motivation, ledarskap och styrning. Medarbetarnas motivation och de förutsättningar som leder till engagemang är viktiga för att skapa attraktiva arbetsplatser och tjänster av hög kvalitet för stockholmarna. Årets medarbetarenkät är en direkt uppföljning av 2012 års enkät vilket innebär att jämförelser med föregående års resultat kan göras. Aktivt medskapandeindex AMI AMI 79 (79) Motivationsindex 81 (80) Ledarskapsindex 77 (77) Styrningsindex 81 (80) Inom parentes redovisas motsvarande index för Resultatet för Stockholms stad är ett AMI-index på 79. Medianvärdet för de kommuner som ställt samma frågor i sina medarbetarundersökningar är 78. Uppgifterna om vilka kommunerna är och deras resultat finns i SKL s databas för nyckeltal (Kolada). AMI för stadsdelsförvaltningar är oförändrat 80. Bolag och fackförvaltningar har AMI 79 vilket för bolag är en minskning med en enhet och för fackförvaltningar en ökning med en enhet. Högst AMI på förvaltningarna har förskoleverksamhet och stöd och service till personer med funktionsnedsättning (81) och lägst äldreomsorg (78). För administration, förskola, utbildning och äldreomsorg är AMI oförändrat medan det för stöd och service till 3 (10)

4 funktionsnedsatta har ökat med två steg. För övriga verksamhetsområden har AMI ökat med en enhet. För kvinnor har AMI ökat en enhet till 80 medan män har oförändrat 79. De yngsta medarbetarna (18-25 år) har lägre AMI än de som är äldre, 78 jämfört med 80 för dem över 35 år. Chefer har högre AMI än medarbetare, 86 jämfört med 79. För medarbetare är det en ökning med en enhet. Delindex för motivation har ökat med en enhet till 81. Bolag har liksom fackförvaltningar samma motivationsindex som 2012, 79 respektive 80. För stadsdelsförvaltningar har det ökat en enhet till 81. Motivationsindex är även i år högst inom förskoleverksamhet (82). Kvinnor har motivationsindex 81 och män 79. Skillnaden mellan åldersgrupper är obetydlig. Ledarskapsindex får värdet 77 vilket är samma som Bolagens anställda ger även i år högre betyg på ledarskap än förvaltningarnas anställda, 80, vilket är en minskning med en enhet. För fackförvaltningar och stadsdelsförvaltningar har ledarskapsindex ökat från 76 till 77. Inom administrativ verksamhet är ledarskapsindex högst (80) och inom verksamhetsområdena utbildning är det lägst (75) vilket innebär oförändrat värde för båda verksamhetsområdena. För stöd och service till personer med funktionsnedsättning har ledarskapsindex ökat två steg till 79. Män och kvinnor ger samma betyg på ledarskapet. Styrningsindex får värdet 81 vilket är lika högt som motivationsindex och likaledes en ökning med en enhet. Styrningsindex är högre på stadsdelsförvaltningarna än på fackförvaltningar och bolag, 83 jämfört med 79 respektive 78. För stadsdelsförvaltningar har styrningsindex ökat en enhet, för bolag minskat lika mycket. Styrningsindex är högst inom förskoleverksamhet (84) och lägst inom infrastruktur/stadsmiljö (77), båda värdena samma som Flertalet verksamhetsområden har ingen eller marginell förändring. Männen ger styrning lägre betyg än vad kvinnorna gör. Av de frågor som bildar AMI-index är det liksom 2012 uppfattningen att arbetet känns meningsfullt som får högst betyg både i stadens förvaltningar och på bolagen. Nio av tio känner sig insatta i mål och åtaganden för sin arbetsplats och vet vad som förväntas av dem i arbetet. Frågeområde: Mina utgångspunkter Två av tre tycker att målen är tydliga på deras arbetsplats. Kunskapen om stadens Vision 2030 och hur det egna arbetet bidrar till ett Stockholm i världsklass är mindre. Resultatet visar att kunskaperna har ökat under åren men fyra av tio har dålig eller mindre bra kunskap. Nio av tio tar egna initiativ att skaffa den information man behöver för sitt arbete. Två av tre tycker de har goda möjligheter att påverka hur de ska utföra sitt arbete. Sex av tio svarar att man på deras arbetsplats prövar nya arbetssätt för att utveckla verksamheten. Två av tre känner att de kan göra ett bra arbete. Drygt hälften av medarbetarna tycker att de har en bra arbetssituation. Var sjunde håller inte med om detta. Medarbetarna på bolagen är nöjdare än de på förvaltningarna. På förvaltningarna är de som arbetar inom verksamhetsområdet utbildning minst nöjda med sin arbetssituation och de inom administrativ verksamhet mest nöjda. 4 (10)

5 Kvinnor ger positivare svar än män på flertalet frågor inom frågeområdet. Svaren från olika åldersgrupper är samstämmiga utom vad gäller Vision 2030 som äldre är mer insatta i. Inom förskoleverksamhet är det en större andel än inom övriga verksamheter som prövar nya arbetssätt. Medarbetarna inom äldreomsorg upplever mindre möjligheter än övriga att påverka sitt arbete. När det gäller frågan om att göra ett gott arbete instämmer man i hög grad. Frågorna som rör mina utgångspunkter får positivare svar i år från medarbetarna på stadsdelsförvaltningarna medan framförallt bolagen får något sämre resultat. Frågeområde: Medarbetarskap Medarbetarna i staden känner sig respekterade av sina kollegor och åtta av tio har bra möjligheter att få stöd av dem om det skulle behövas. I arbetsgruppen ställer man i stor utsträckning upp för varandra. Tre av fyra vänder sig till sin chef om de skulle behöva stöd. Sex av tio svarar att man kan ta upp både det som är bra och dåligt på deras arbetsplats. Något färre tycker att man kan säga vad man vill på arbetsplatsen. Tre av fyra anser att de är med och bidrar till verksamhetens utveckling på arbetsplatsen. Två av tre är intresserade av att ta ett större ansvar i sitt arbete. Nästan lika många tycker att deras arbetskamrater tar ett stor ansvar på arbetsplatsen. De möten som man har på arbetsplatsen uppfattas inte alltid som effektiva. Bara varannan instämmer i hög grad att de är det. Två av tre tycker i hög grad att mötesdeltagarna är aktiva och engagerade på arbetsplatsens möten. Två av tre kan i hög grad rekommendera sin arbetsplats till andra. Uppfattningarna är relativt samstämmiga bland män och kvinnor och i olika åldersgrupper. Där det skiljer sig är kvinnorna positivare. Med något undantag ger fackförvaltningarnas medarbetare något lägre betyg på flertalet frågor om medarbetarskap. Frågorna om medarbetarskap visar en mindre andel positiva svar i år för bolagen. T ex svarar en mindre andel i år att diskussionsklimatet är bra och att alla behandlas med respekt. Det är inte lika många som i hög grad kan rekommendera sin arbetsplats. Medarbetarskapet upplevs mer positivt i år än 2012 inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Inom utbildning upplevs det mindre positivt och inom övriga verksamheter mera likt resultatet från Frågeområde: Ledarskap Medarbetarna känner sig inte bara respekterade av sina kollegor utan tycker också i hög grad att deras chef bemöter dem med respekt. Det gäller inom alla verksamhetsområden. Sju av tio tycker i hög grad att deras chef är en bra förebild för deras verksamhet. Tre av fyra tycker att deras chef är tillgänglig och att det är möjligt att få tag på sin chef när de behöver det. Två av tre upplever att de kan få stöd av sin chef i prioriteringar mellan arbetsuppgifter. Sex av tio instämmer i hög grad att deras chef ger dem återkoppling på deras arbetsinsatser och att chefen följer upp att vad som bestämts blir gjort. 5 (10)

6 Två av tre anser i hög grad att de har meningsfulla medarbetarsamtal. Lika många tycker att chefen ställer tydliga krav och är tydlig med vilket ansvar och vilka befogenheter man har. Sex av tio har en dialog med chefen så att de förstår hur de kan bidra i verksamheten. Att chefen pratat om Vision 2030 så att medarbetarna förstår hur de kan bidra till ett Stockholm i världsklass bekräftas i mindre grad. Nästan varannan instämmer bara till viss del eller inte alls. Uppfattningen om ledarskap skiljer sig endast lite mellan män och kvinnor och mellan olika åldersgrupper. Att chefen pratat om Vision 2030 så att man förstår hur man kan bidra till ett Stockholm i världsklass är en vanligare uppfattning bland kvinnor än män. På flertalet frågor ger medarbetarna på fackförvaltningar lägre betyg på ledarskap än vad medarbetare på bolag och stadsdelsförvaltningar gör. Inom verksamhetsområdet utbildning ger medarbetarna på flertalet frågor lägre betyg på ledarskap än inom övriga verksamhetsområden (avser förvaltningar). Frågorna om ledarskap visar på bolagen en mindre andel positiva svar än I något mindre utsträckning gäller det även fackförvaltningar medan stadsdelsförvaltningarnas resultat är oförändrat. Inom verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning är uppfattningen om ledarskap något positivare i år än Det gäller t ex chefens tydlighet och stöd samt hur denne skapar delaktighet på möten. Inom utbildning får ledarskapet mindre positiva svar i år. Frågeområde: Verksamhetsutveckling Åtta av tio svarar att de lär nytt och utvecklas i sitt arbete. Åtta av tio tar egna initiativ för att utveckla sin kompetens. Två av tre arbetar på en arbetsplats där man lär av varandra och tillsammans arbetar för att förbättra rutinerna i sin arbetsgrupp. Sex av tio arbetar på en arbetsplats där man tar tillvara på idéer om förbättringar. Sex av tio svarar att man på deras arbetsplats följer upp förbättringsarbetet. Resultaten tyder på att det finns ett mått av lärande organisation. Inte bara att man vid behov kan få stöd av och hjälp av kollegor utan också mer organiserat erfarenhetsutbyte. Sex av tio svarar att de samarbetar med andra för att lyckas med sina uppdrag. Oftast sker det inom arbetsplatsens ram men samarbete med andra utanför arbetsplatsen förekommer och kan utvecklas mer. Uppfattningarna bland män och kvinnor ligger nära varandra men kvinnor ger i allmänhet något positivare svar. Det är inte heller några påtagliga skillnader mellan åldersgrupper. Att förbättra rutiner och tillvarata förslag om förbättringar är lite vanligare på stadsdelsförvaltningar, inom förskolan speciellt, medan att samarbeta med andra är vanligare på bolagen. Frågorna om verksamhetsutveckling får genomgående något mindre positiva svar i år. Det gäller bolag och fackförvaltningar i större utsträckning än stadsdelsförvaltningar. Största minskningen har skett inom utbildning. 6 (10)

7 Återkoppling ledarskap Individuell återkoppling till stadens chefer om hur medarbetarna ser på deras ledarskap görs nu för fjärde gången för många chefer. Ledarskapet återkopplas för sex förhållningssätt av ledarskapet för vilka resultatet kategoriseras i tre kategorier; Utvecklingsbehov, Förbättringsmöjligheter och Förvalta och förädla. Bäst resultat får cheferna för den öppenhet och respekt de visar sina medarbetare. Två av tre får en återkoppling som innebär att ytterligare förvalta och förädla sitt goda resultat. Var tredje får en återkoppling som ger tips om hur de kan agera för att förbättra sitt resultat. Sex av tio chefer får gott resultat för sin närvaro och coachande förmåga. Varannan får gott resultat för sin tydlighet i förväntningar och ramar, nästan lika många på sin återkoppling och något färre för förmågan att skapa förutsättningar för dialog och delaktighet. Utrymmet för förbättring är störst när det gäller att förmedla stadens mål och budskap. Var fjärde chef får där en återkoppling som visar på utvecklingsbehov medan var tredje får en återkoppling om att förvalta och förädla ett gott resultat. Chefer på fackförvaltningar får lägre resultat än de på stadsdelsförvaltningar och bolag. Cheferna på stadsdelsförvaltningar har något högre resultat än bolagens. För både förvaltningar och bolag är de högsta resultaten för öppenhet och respekt och det lägsta för hur man förmedlat stadens mål och budskap. Jämfört med 2012 är resultatet något lägre i år, särskilt för bolagen. Trots stagnationen i år har dock resultaten sedan den första mätningen 2009 förbättrats betydligt över tid. Andelen chefer som får en återkoppling med stort behov av förbättring (kategorin utvecklingsbehov) har minskat betydligt för alla sex förhållningssätt av ledarskapet och andelen som får ett resultat i kategorin förvalta och förädla är högre. Övriga frågor Mer än åtta av tio har haft medarbetarsamtal med sin chef under de senaste 12 månaderna. Sju av tio har under samma period haft ett samtal med sin chef om sin lön. Sex av tio har haft såväl medarbetarsamtal som lönesamtal det senaste året. Var femte har haft medarbetarsamtal men inte lönesamtal. Var tionde har varken haft medarbetarsamtal eller lönesamtal. Medarbetarsamtal är lika vanligt på bolagen som på förvaltningarna. Lönesamtal är något vanligare på bolagen. Kännedom om vilka lönekriterier som gäller på arbetsplatsen är störst på stadsdelsförvaltningarna. Både medarbetarsamtal och lönesamtal är mer frekventa i år än 2012 på förvaltningarna och lika frekventa på bolagen. Nio av tio känner till stadens varumärke Stockholm The Capital of Scandinavia. Kännedomen är något större på bolag än på förvaltningar. Var tionde svarar att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen. Det är en minskning jämfört med Det är en större andel på förvaltningarna som svarar att diskriminering förekommer än på bolagen. 7 (10)

8 Summering Ett syfte med medarbetarenkäten är att ge tillfälle till dialog och utveckling i stadens verksamheter. Resultaten återkopplas därför till enheter och arbetsgrupper. Tre av fyra har utifrån förra årets enkät diskuterat resultat och åtgärder för att utveckla verksamheten. I resultatrapporterna till enheterna finns en handledning för sådana dialoger. Ett annat syfte med medarbetarenkäten är att förse ledningen med relevanta beslutsunderlag för långsiktiga strategier och satsningar. Stadens medarbetarenkäter har genom åren haft goda svarsfrekvenser, så även i år. Detta innebär ett gott underlag även i år för alla verksamheter. Vad man gör med resultaten bidrar till både förståelse och engagemang bland medarbetarna vilket skapar såväl attraktiva arbetsplatser som tjänster av hög kvalitet åt stockholmarna. Resultaten från årets enkät skiljer sig lite från 2012 års resultat. De pekar på att staden fortsättningsvis har engagerade och motiverade medarbetare. Inte bara ett högt AMI visar detta utan även övriga resultat. Motivation och styrning får bättre betyg. Arbetet man bedriver upplevs som i högsta grad meningsfullt. Medarbetarna har god kunskap om målen på arbetsplatsen och vad som förväntas av dem. De tar eget ansvar i arbetet genom att söka information de behöver och ber om stöd från chefer eller kollegor om sådant behövs. De är i stor utsträckning med och bidrar med idéer till utveckling av sin verksamhet, även om detta engagemang tycks ha minskat något. Medarbetarskap och ledarskap kvarstår på goda nivåer. Det finns hos många ett intresse av att ta större ansvar i sitt arbete. De allra flesta upplever att de lär sig nytt och utvecklas i sitt arbete och tar också eget ansvar för att utveckla sin kompetens. Det sker en samverkan med andra för att lyckas med arbetsplatsens uppdrag och man lär av varandra. Samverkan sker oftast internt men även externt vilket kan utvecklas ytterligare. Att fortsätta kommunicera stadens Vision 2030 och hur medarbetarna genom sina insatser kan bidra till ett Stockholm i världsklass skulle höja resultatet ytterligare. Enkäten visar på ett par utvecklingsområden. Varannan upplever i hög grad att de möten man har på arbetsplatsen är effektiva medan en av sju anser att mötena inte är effektiva. Samtidigt upplever mötesdeltagarna att de är aktiva och engagerade och att chefen skapar delaktighet på möten. Det är samma resultat som Drygt hälften tycker i hög grad att deras arbetssituation är bra, en av sju tycker inte att deras arbetssituation är bra. Det är samma resultat som Det betyder inte att man inte trivs med sitt arbete då motivation, engagemang och samarbete får högt betyg. Detta kan tyckas motsägelsefullt men det finns naturligtvis andra förhållanden som enkäten inte belyser som kan påverka medarbetarnas uppfattning om arbetssituationen på det hela taget. En sådan faktor kan exempelvis vara arbetsbelastning. 8 (10)

9 AMI för förvaltningar och bolag i 2013 års medarbetarenkät jämfört med 2012 Fackförvaltningar AMI 2013 AMI 2012 Bolag AMI 2013 AMI 2012 Arbetsmarknadsförvaltningen AB Familjebostäder Exploateringskontoret AB Stockholmshem Fastighetskontoret AB Stokab Idrottsförvaltningen AB Svenska Bostäder Kulturförvaltningen* Kulturhuset Stadsteatern** 69 Kyrkogårdsförvaltningen Micasa Fastigheter i Stockholm AB Miljöförvaltningen S:t Erik Försäkrings AB/S:t Erik Livförsäkring AB Revisionskontoret Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) Serviceförvaltningen Stockholm Business Region AB Socialförvaltningen Stockholm Globe Arena Fastigheter AB Stadsarkivet Stockholm Vatten AB Stadsbyggnadskontoret Stockholms Hamn AB Stadsledningskontoret Stockholms Stads Bostadsförmedling AB Trafikkontoret Stockholms Stads Parkerings AB Utbildningsförvaltningen Stockholms Stadshus AB Äldreförvaltningen Bolag totalt Överförmyndarförvaltningen Fackförvaltningar totalt STADEN TOTALT Stadsdelsförvaltningar AMI 2013 AMI 2012 Bromma stadsdelsförvaltning Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Farsta stadsdelsförvaltning Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning Kungsholmens stadsdelsförvaltning Norrmalms stadsdelsförvaltning Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Skarpnäcks stadsdelsförvaltning Skärholmens stadsdelsförvaltning Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning Södermalms stadsdelsförvaltning Älvsjö stadsdelsförvaltning Östermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsförvaltningar totalt * Kulturförvaltningen exklusive Kulturhuset 2013 ** Kulturhuset Stadsteatern ny organisation (10)

10 Sweco EuroFutures AB är ett konsultföretag som producerar tjänster inom samhällsanalys och strategi. Som experter på hållbar samhällsutveckling erbjuder vi fakta och kvalificerat beslutsstöd för att ge våra kunder de bästa förutsättningarna till väl underbyggda beslut. Inom Sweco Eurofutures AB 10 finns (10) konsulter med bakgrund i såväl privat som offentlig verksamhet.

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad

2009-12-09 SIDAN 1. Medarbetarenkät 2009. Stockholms stad SIDAN 1 Medarbetarenkät 2009 Stockholms stad Högt betyg, tydliga förbättringar Nöjd Medarbetarindex, NMI 62 (2008 NMI 59) Tydlig förbättring av trivsel och hälsa Arbetsmotivation och ansvarstagande högt

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS

Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS , borgarrådssekreterare 2014-05-28 Så styrs Stockholm PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Så här fungerar Stockholms stad 868 000 invånare VÄLJER 38 500 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens

Läs mer

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1

SERVICEFÖRVALTNINGEN 2011-11-08 SIDAN 1 SIDAN 1 Så här fungerar Stockholms stad 855 000 invånare VÄLJER 40 000 medarbetare inom Stockholms stad samt entreprenörer i stadens tjänst GENOMFÖR 101 ledamöter i kommunfullmäktige BESLUTAR Stockholms

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad

S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad S:t Erik Försäkring Försäkrings- och skadeförebyggande arbete i Stockholms stad Jan Willgård, jan.willgard@sterikforsakring.se, 08-508 29 812 Stockholms stad Cirka 860 000 innevånare Växer med cirka 16

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Medarbetarenkät 2009 i Stockholms stad. Omslagsfoton:Lieselotte van der Meijs,Yanan Li

Medarbetarenkät 2009 i Stockholms stad. Omslagsfoton:Lieselotte van der Meijs,Yanan Li MEDARBETARENKÄT STOCKHOLMS STAD 2009 Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 hans-ake.gustavsson@usk.stockholm.se Omslagsfoton:Lieselotte van der Meijs,Yanan

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012

NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 ÄLDREFÖRVALTNINGEN NATIONELL NÄTVERKSTRÄFF OM FÖREBYGGANDE HEMBESÖK 15 16 november 2012 STOCKHOLMS STAD PÅ VÄG MOT VÄRLDSKLASS Visionen om ett Stockholm i världsklass Stockholm ska växa till en miljonstad

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Resultat medarbetarenkät Lunds kommun 2012

Resultat medarbetarenkät Lunds kommun 2012 Frågor om mig själv/mitt medarbetarskap 28 Jag trivs och mår bra på arbetet 29 Jag bidrar aktivt till att mina arbetskamrater trivs och mår bra på arbetet 30 Jag är motiverad att lära och utvecklas 31

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Kommunal nämnd/styrelse (under förutsättning att den finns kvar även efter valet) AB Familjebostäder AB Micasa Fastigheter AB Skolfastigheter i

Kommunal nämnd/styrelse (under förutsättning att den finns kvar även efter valet) AB Familjebostäder AB Micasa Fastigheter AB Skolfastigheter i Kommunal nämnd/styrelse (under förutsättning att den finns kvar även efter valet) AB Familjebostäder AB Micasa Fastigheter AB Skolfastigheter i Stockholm SISAB AB Stockholm Business Region AB AB Stockholm

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011

TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 TRYGG I STOCKHOLM? Brottsförebyggande arbete i Stockholms stad Trygghetsmätning 2011 Stockholm Sveriges huvudstad 847 073 invånare Staden har c:a 42 000 anställda 14 stadsdelsnämder 16 facknämnder 16 bolagstyrelser

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Utredning om produktionsplan för bostäder med tidshorisonten 5- respektive 10-års sikt

Utredning om produktionsplan för bostäder med tidshorisonten 5- respektive 10-års sikt Utredning om produktionsplan för bostäder med tidshorisonten 5- respektive 10-års sikt Direktörsmöte för stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, miljöförvaltningen och trafikkontoret. 2015-01-19

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-02-11 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/79 Arbetsmiljökompassen 2014 - uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Förslag till

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson MAE 2015-02-18 2014 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2014 Shara Johansson Personalenheten, Slutrapport MA14, Lycksele kommun Sida 1/42 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd

Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsnämnd Verksamhetens namn (t.ex. boendets namn) Handledningstjänster tillsammans med Farsta och Skarpnäcks SDF Städ i verksamhetslokaler Städ i enskilda hem Konsumentvägledning

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö

2009-09-16 SIDAN 1. Medborgarundersökning 2009 Stadsmiljö SIDAN 1 Medborgarundersökning Stadsmiljö Om undersökningen Undersökningen riktade sig till ett urval av boende i respektive stadsdel fördelade efter 300 per stadsdel, totalt 4 200 personer Undersökningen

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska omsorg. Föräldrar med barn i familjedaghem/pedagogisk omsorg ombeds att fylla i en

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015

Uppföljning av BUS- överenskommelsen 2015 21-6-3 Uppföljning av BUS- överenskommelsen 21 Bakgrund Överenskommelsen om samverkan kring barn i behov av särskilt stöd, BUSöverenskommelsen är antagen av Stockholms läns landsting och samtliga kommuner

Läs mer

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015

Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015 Utlåtande 2012: RI (Dnr 050-2895/2010) Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2012-2015 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Kommunikationsprogram för Stockholms stad,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer