Medarbetarundersökning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning 2014"

Transkript

1 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 1, Vetlanda vetlanda.se, Telefon

2 Inledning Medarbetarundersökningen genomfördes 2013 i egen regi. Då fick HR-avdelningen i uppdrag från Vetlanda kommuns ledningsgrupp att ta fram och genomföra medarbetarundersökning för Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder. Undersökningen syftar till att identifiera medarbetarnas relation till arbetsgivaren, arbetsuppgifterna, chefen och arbetskamraterna. Vetlanda kommun/bolagen vill identifiera styrkor och förbättringsområden med utgångspunkt från det personalpolitiska programmet var det totala medelvärdet 3,82, vilket innebär att årets medelvärde har förbättrats med 0,06 till 3,88. Medarbetarundersökning har tidigare genomförts i Vetlanda kommun år 2008 och år 2010 av ett externt företag. Medarbetarna svarade mer positivt år 2008 än år Därefter har ingen medarbetarundersökning genomförts förrän hösten Dessa två medarbetarundersökningar hade ett annat upplägg och andra frågor, vilket innebär att resultaten inte kan jämföras med nuvarande medarbetarundersökning. Frågorna i medarbetarundersökningen har plockats fram med utgångspunkt från Vetlanda kommuns personalpolitiska program, jämställdhet- och mångfaldsplan, lönemodell och lönekriterier, mall för medarbetarsamtal samt Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) HME-frågor. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och består av nio frågor som är standardiserade och som läggs in i en databas för att kunna jämföras med övriga kommuner i landet. Frågorna är grupperade efter ledarskap, styrning och motivation. Det blir både ett delindex och ett totalindex som presenteras. Ett antal bakgrundsfrågor har ställts för att kunna analysera svaren på en djupare nivå. Bakgrundsfrågorna har varit kön, anställningstid, ålder, antal LEAD-möten som medarbetaren har deltagit i samt anställningsform. Korsjämförelser har sedan gjorts på varje fråga på kommunnivå. Frågorna innehåller fem svarsalternativ men presenteras i tre staplar. Detta för att bevara anonymiteten. Staplarna innehåller stämmer ganska dåligt/mycket dåligt (röd stapel), stämmer varken bra eller dåligt (gul stapel) samt stämmer ganska bra/mycket bra (grön stapel). I sammanställningen nedan på förvaltningsnivå och på bakgrundsfaktorer redovisas enbart procentsatsen för den gröna stapeln. Den gröna stapeln bedöms som den positiva stapeln. Medarbetarundersökningen omfattar tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda som varit på sin arbetsplats minst en månad och frånvarande mindre än tre månader. För att respektive arbetsplats ska få ett eget resultat krävs minst sex svaranden. Detta för att kunna säkerställa medarbetarnas anonymitet. Är det ej sex svaranden slås arbetsplatsens svar ihop med nivån över. Enkäten har genomförts med hjälp av enkätverktyget EsMaker. Delar av Tekniska kontoret har besvarat enkäten via papper. Resterande av kommunens medarbetare samt Vetab och Witalabostäder har besvarat via webbenkät. Två påminnelser har gått ut via mail. Medarbetarundersökningen kunde besvaras av medarbetarna under tre veckor. 2

3 Svarsfrekvens Svarsfrekvens 2014 Svarsfrekvens 2013 Total 79,2 % (1928/2433) 82,2 % VO 68,7 % (619/901) 78,8 % BU 85,1 % (780/917) 81,3 % TK 79,2 % (122/154) 97,2 % SOC 88,9 % (88/99) 87,4 % KLF 87,4 % (180/206) 82,9 % KoF 84 % (21/25) 92,6 % MoB 94,4 % (17/18) 100 % Vetab 89,4 % (84/94) 85,7 % Witalabostäder 94,4 % (17/18) 100 % Svarsfrekvensen får bedömas som relativt god, men är något lägre än förra året då totalt 82,2 % svarade. Ingen bortfallsanalys är gjord. Stöd till chefer Respektive chef får en rapport för sitt eller sina arbetslag som har sex eller fler svarande, samt en hopslagen rapport för hela sitt område. Varje överordnad chef får sina anställda chefers rapporter. Verksamheterna äger sina rapporter och processen kring dem. HR-avdelningen finns med som resurs när verksamheterna bedömer att de behöver stöd. Det är av stor vikt att verksamheter som har ett resultat som kan uppfattas som negativt får stöd av ledningen i respektive förvaltning i sitt fortsatta arbete och vid behov stöd av HR-avdelningen. Kommande förbättringsarbete Det viktigaste med medarbetarundersökningen är inte själva mätningen utan det förbättringsarbete som ska ske utifrån medarbetarnas svar. Det är också viktigt att se medarbetarundersökningen som ett bra underlag i skyddsronden i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i arbetet med de verksamhetsnära målen. Förra året tog HR-avdelningen fram ett LEAD-kapitel (kapitel 7) som kan användas av cheferna för att presentera medarbetarnas svar och i arbetet att ta fram en handlingsplan. I år finns två alternativa stödmaterial. För de grupper som inte har en handlingsplan sedan förra året, används kapitel 7. För de grupper som har en handlingsplan från förra året är ett nytt kapitel framtaget (kapitel 7:2). Det har fokus på att utvärdera och revidera förra årets handlingsplan. Det är obligatoriskt att varje chef tar fram eller reviderar handlingsplanen för förbättringsarbetet. Handlingsplanerna sammanställs och diskuteras sedan i respektive förvaltning/bolag och på kommunnivå. 3

4 HME-index utifrån HME-frågorna (siffror inom parentes 2013 års siffror) Alla kommuner som inlämnat resultat 2014 (23 st. kommuner) Vetlanda kommun och bolagen Ledarskapsindex Styrnings -index Motivations -index Totalindex 77 (77) 80 (78) 79 (79) 79 ( kommuner hade redovisat) 76 (75) 78 (77) 78 (77) 78 (76) Tabellen visar index för de kommuner som inrapporterat sina värden i Sverige under 2014 samt Vetlanda kommuns inklusive bolagens värden. I dagsläget har 23 kommuner rapporterat in sina värden. Av kommunerna på Höglandet är det Aneby som lämnat in sitt värde. Aneby har ett totalindex 2014 på 85. Det kommer med största sannolikhet att inrapporteras många fler kommuner innan årets slut och därmed ges en bättre jämförelse. Index kan vara mellan 1 till 100. Vetlanda kommun ligger något under Sveriges index gällande hållbart medarbetarengagemang. Kommunens och bolagens totala medelvärde Kommentarer: Medelvärdet har sedan 2013 förbättrats med 0,06. 4

5 Förvaltningarnas och bolagens förändring av det totala medelvärdet i jämförelse med Förändring VO 3,82 3,73-0,09 BU 3,82 3,99 +0,17 TK 3,66 3,86 +0,20 SOC 3,86 3,90 +0,04 KLF 3,88 3,93 +0,05 KoF 3,87 3,82-0,05 MoB 4,27 4,25-0,02 Vetab 3,80 3,82 +0,02 Witalabostäder 3,58 3,73 +0,15 Kommunens och bolagens totala medelvärde per område Kommentarer: Medelvärdet har sedan 2013 förbättrats på alla fyra områdena. Medelvärdet för området Hälsa har sedan 2013 förbättrats med 0,05. Medelvärdet har förbättrats på alla, utom en fråga. Medelvärdet för området Medarbetarskap har sedan 2013 förbättrats med 0,08. Medelvärdet har förbättrats på samtliga delfrågor. Medelvärdet för området Ledarskap har sedan 2013 förbättrats med 0,09. Medelvärdet har förbättrats på samtliga delfrågor. Medelvärdet för området Kvalitet har sedan 2013 förbättrats med 0,20. Medelvärdet har förbättrats på alla, utom en fråga. 5

6 Hälsa 6

7 Medarbetarskap 7

8 Ledarskap 8

9 Kvalitet 9

10 Förvaltningarnas och bolagens medelvärde per område 2013 VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Wit.bost Total Hälsa 3,54 3,37 3,60 3,59 3,64 3,69 4,08 3,67 3,49 3,50 Medarbetarskap 4,03 4,11 3,80 4,01 4,16 4,09 4,26 4,02 3,65 4,05 Ledarskap 3,87 3,89 3,80 4,12 3,96 4,17 4,46 4,00 3,58 3,90 Kvalitet 3,77 3,81 3,45 3,69 3,71 3,56 4,27 3,52 3,58 3,74 Förvaltningarnas och bolagens medelvärde per område 2014 VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Wit.bost Total Hälsa 3,39 3,55 3,75 3,59 3,74 3,76 4,05 3,74 3,54 3,55 Medarbetarskap 4,01 4,24 3,99 4,13 4,22 4,07 4,25 3,99 3,88 4,13 Ledarskap 3,77 4,15 4,06 4,14 3,86 3,96 4,48 4,02 3,97 3,99 Kvalitet 3,84 4,13 3,71 3,84 3,93 3,53 4,29 3,58 3,60 3,94 Förbättring sedan 2013 = Försämring sedan 2013 =.. Kommentarer: Majoriteten av medelvärdena har förbättrats sedan BU, TK, Witalabostäder har förbättrats medelvärdet på alla fyra områden sedan VO och KoF har försämrat medelvärdet för tre områden sedan

11 Bakgrundsfrågor Är du kvinna eller man? Ålder 11

12 Hur länge har du varit anställd i Vetlanda kommun/vetab/witalabostäder? På min nuvarande arbetsplats har jag en 12

13 Hur många LEAD-möten (där ni använt deltagarpärmen) har du som medarbetare medverkat i? 13

14 Område: Hälsa 1. Jag upplever att Vetlanda kommun/vetab/witalabostäder är en bra arbetsgivare Statistik Medelvärde 3,46 (-0,03) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 56 (0) 54 (-2) 68 (+7) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 42 (-13) 56 (+6 ) 80 (+5) 65 (+3) 72 (+5) 67 (+13) Anställningstid 100 (+12) 81 (+2) 71 (+12) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 74 (+7) 67 (+10) 57 (+6) 50 (-5) 54 (+1) 67 (+1) 57 (+1) 54 (-3) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöte n >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 52 (-1) 56 (+3) 59 (+1) 63 (-2) 56 (-1) 65 (+3) Kommentarer 2014: Männen är betydligt positivare än kvinnorna. Det är väldigt stor skillnad mellan de olika förvaltningarna/bolagen. De yngre, de med kortare anställningstid och tidsbegränsat anställda är mer positiva. Ju fler LEAD-möten medarbetaren har deltagit i, ju mer positiv. 14

15 Kommentarer i relation till 2013: Alla förvaltningar/bolag, förutom VO, har ökat andelen som är positiva. VO har en negativ utveckling. 2. Under den senaste tiden har jag känt följande som beror på arbetet Statistik Medelvärde 3,45 (+0,36) Median 4 Under den senaste tiden har jag känt följande som beror på arbetet Statistik Rastlöshet Medelvärde 3,91 Median 4 Irritation Medelvärde 3,01 Median 3 Oro Medelvärde 3,23 Median 3 Koncentrationssvårigheter Medelvärde 3,64 Median 4 15

16 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska dåligt/mycket dåligt. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till OBS! Det är positivt med en hög grön vänsterstapel. Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 51 (+11) 50 (+10) 59 (+19) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 44 (+3) 53 (+17) 61 (+21) 54 (+16) 55 (+11) 64 (+6) 68 (+15) 58 (+16) 44 (+3) Anställningstid Ålder 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 70 (+18) 64 (+20) 54 (+13) 47 (+6) 50 (+12) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten 55 (+22) 52 (+13) 50 (+8) Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 52 (+14) 48 (+11) 53 (+13) 52 (+8) 51 (+12) 59 (+8) Kommentarer: I årets medarbetarundersökning har frågan delats i fyra delfrågor, vilket kan ha påverkat värdena. Ovanstående siffror hänvisar till frågans sammanslagna värde. Medelvärdet har ökat med 0,36, vilket främst beror på att andelen som hamnar i den röda stapeln har förskjutits till den gröna stapeln. De med högst värde är MoB, KoF och TK. De med lägst värde är VO och Witalabostäder. Tidsbegränsade anställningar och med anställningstid 0-12 månader har ett positivare värde. Ju längre anställningstid och ju högre ålder påverkar negativt. Männen har ett positivare värde än kvinnorna. I delfrågorna är det irritation som har klart sämst medelvärde, därefter oro. Kommentarer i relation till 2013: Värdet har förbättrats i alla förvaltningar/bolag, men fortfarande är den röda stapeln hög. Den största positiva förändringen har skett i TK. 16

17 3. På min arbetsplats har vi en god fysisk arbetsmiljö Statistik Medelvärde 3,53 (0) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 60 (-2) 59 (-2) 67 (+2) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 55 (-9) 61 (+6) 71 (0) 61 (-9) 62 (0) 57 (+15) 94 (-6) 70 (-9) 65 (0) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 63 (+1) 64 (-3) 64 (-1) 57 (-1) 61 (-2) 62 (-4) 63 (+4) 58 (-6) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 58 (+1) 60 (+1) 66 (0) 62 (-4) 61 (-1) 59 (-4) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: Upplevelsen av en bra fysisk arbetsmiljö är bättre hos männen än hos kvinnorna. MoB, TK och VETAB är mest positiva. VO är minst positiva. Kommentarer i relation till 2013: SOC, VETAB och VO har tappat mest. Den största positiva förändringen har skett i KoF. 17

18 4. På min arbetsplats har vi en god psykosocial arbetsmiljö Statistik Medelvärde 3,58 (+0,02) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 61 (-1) 60 (-3) 66 (+10) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 50 (-9) 66 (+3) 62 (+6) 60 (-8) 72 (+4) 62 (- 17) Anställningstid 88 (-6) 64 (+3) 59 (+24) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 71 (-4) 64 (-5) 63 (+3) 60 (0) 59 (-3) 61 (-8) 64 (+3) 58 (-3) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 57 (0) 61 (0) 65 (+4) 66 (-5) 61 (0) 64 (-9) 18

19 Kommentarer: Upplevelsen av en bra psykosocial arbetsmiljö är bättre hos männen än hos kvinnorna. MoB och KLF är mest positiva. VO är minst positiva. En negativ trend ju längre anställningstid. Ju fler LEAD-möten, desto mer positiva. Kommentarer i relation till 2013: KoF har tappat mest. Den största positiva förändringen har skett i Witalabostäder. Männen är betydligt mer positiva än förra året och är i år mer positiva än kvinnorna. 5. Jag har oftast en acceptabel balans mellan arbetsuppgifter och tid att utföra dessa arbetsuppgifter Statistik Medelvärde 3,21 (+0,17) Median 3 19

20 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 50 (+8) 50 (+8) 51 (+9) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 53 (+4) 43 (+14) 61 (+7) 54 (+5) 57 (+13) Anställningstid 62 (- 13) 59 (-6) 61 (+19) 47 (+6) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 60 (+6) 52 (+11) 52 (+7) 49 (+10) 48 (+7) 56 (+13) 50 (+9) 49 (+6) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 47(+9) 49 (+10) 55 (+15) 53 (+1) 49 (+8) 62 (+12) Kommentarer: Frågans formulering är ändrad från föregående år, då den var På min arbetsplats är det oftast.. Detta kan ha påverkat årets värden. Ingen markant skillnad mellan kvinnor och män. De som utmärker sig mest positivt är VETAB, KoF och TK. BU och Witalabostäder är minst positiva. Kommentarer i relation till 2013: Medelvärdet har ökat med 0,17 och andelen positiva har ökat med 8 %, men det är fortfarande en hög röd stapel. Störst positiv förändring har VETAB, BU och KLF. KoF och MoB har negativ förändring. 20

21 6. Jag tar ansvar för min egen hälsa och livsstil som gör att jag klarar av att prestera på mitt arbete. Med hälsa och livsstil menas goda vanor kring motion, kost och sömn, vara rök- och drogfri samt ha måttlig alkoholkonsumtion. Statistik Medelvärde 4,34 (+0,03) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 91 (-1) 93 (+1) 83 (-6) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 93 (-1) 90 (0) 88 (-4) 91 (-2) 92 (+3) 76 (-7) 94 (0) 85 (-4) 88 (0) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 88 (-8) 91 (+4) 87 (-3) 91 (0) 92 (0) 86 (-5) 92 (0) 91 (0) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 91 (-1) 91 (-2) 90 (-1) 91 (+1) 91 (-1) 88 (-4) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: I år finns en förtydligande definition, som kan ha påverkat värdena. Kvinnor har svarat markant positivare än männen. KoF har ett lägre värde än övriga. Medarbetare yngre än 29 år har ett lägre värde. Kommentarer i relation till 2013: Männens värde har minskat med 6 %. KoF har minskat mest. 21

22 Område: Medarbetarskap 7. På min arbetsplats har vi kunden i fokus. Med kund menas den målgrupp som du främst arbetar för, till exempel elev, klient, intern service eller medborgare. Statistik Medelvärde 4,49 (+0,05) Median 5 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 93 (+1) 93 (+1) 93 (+4) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 89 (-2) 95 (+2) 93 (+11) 93 (+4) 94 (-2) 95 (-1) 94 (-6) 87 (+1) 94 (-1) Anställningstid Ålder 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 96 (+8) 91 (-3) 93 (0) 91 (0) 94 (+3) 89 (-3) 93 (+2) 93 (+1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 92 (+1) 92 (+3) 92 (-1) 95 (+1) 92 (+1) 97 (+4) 22

23 Kommentarer: Ingen skillnad mellan kvinnor och män. Generellt höga värden för samtliga förvaltningar/bolag. Medianen är 5. Kommentarer i relation till 2013: TK har den största positiva förändringen. MoB har en negativ förändring. Förra året var det en negativ trend med längre anställningstid, vilket det inte är i år. Tidsbegränsat anställda och nyanställda upplever att de har högst kundfokus. 8. Mitt arbete känns meningsfullt Statistik Medelvärde 4,43 (+0,05) Median 5 23

24 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 92 (+1) 92 (+1) 94 (+5) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 89 (-2) 95 (+2) 86 (-1) 97 (+11) 92 (0) 86 (-2) 100 (0) 91 (0) 77 (+1) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 96 (+6) 91 (+2) 94 (+3) 91 (0) 92 (+1) 92 (+2) 92 (+2) 92 (0) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 92 (+2) 91 (-1) 91 (0) 93 (+1) 92 (+1) 96 (+4) Kommentarer: Generellt höga värde. Medianen är 5. MoB har 100 %. Tidsbegränsat anställda och nyanställda är något mer positiva. Åldern påverkar inte upplevelsen av meningsfullt arbete. Kommentarer i relation till 2013: SOC har en positiv förändring på 11 %. Männen har en positiv förändring på 5 % och är därmed mer positiva än kvinnorna, vilket var det motsatta förhållandet förra året. 24

25 9. Jag ser fram emot att gå till arbetet Statistik Medelvärde 3,94 (+0,03) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 74 (+1) 73 (-1) 76 (+7) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 65 (-7) 80 (+5) 75 (+9) 75 (+3) 77 (+2) 76 (-3) 71 (-5) 74 (+4) 59 (-6) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 85 (+4) 79 (+3) 78 (+5) 70 (-4) 73 (+1) 71 (-2) 75 (+1) 73 (0) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 72 (+1) 72 (-1) 75 (+1) 77 (-1) 73 (0) 83 (+5) Kommentarer: BU är mest positiva till att gå till jobbet. Witalabostäder är minst positiva till att gå till jobbet. Nyanställda och tidsbegränsat anställda är mest positiva till att gå till jobbet. Kommentarer i relation till 2013: Männen har förbättrats med 7 % och är därmed mer positiva än kvinnor. VO har backat mest med 7 %. TK har förbättrats mest med 9 %. 25

26 10. På min arbetsplats har vi ett bra samarbete Statistik Medelvärde 4,01 (+0,04) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 78 (+1) 78 (0) 79 (+5) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 75 (-3) 82 (+1) 76 (+13) 69 (+7) 81 (-2) 48 (- 31) Anställningstid 94 (+6) 70 (-4) 65(+30) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 85 (+6) 72 (+2) 78 (+1) 77 (+1) 78 (0) 80 (-3) 78 (+2) 77 (0) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 76 (+1) 76 (-2) 78 (+3) 82 (0) 77 (0) 85 (+5) Kommentarer: MoB är mest positiva. KoF är minst positiva. Samarbetet upplevs som bättre när man har haft mer än fem LEAD-möten. Vid anställningstid 7-12 månader minskar upplevelse av samarbete, för att sedan öka igen. 26

27 Kommentarer i relation till 2013: KoF har en kraftigt negativ utveckling. Witalabostäder har en kraftigt positiv utveckling. Männen har en positiv utveckling. 11. Jag tror att mina arbetskamrater anser att jag tar initiativ till förbättringar och utveckling på arbetet Statistik Medelvärde 3,95 (+0,05) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 77 (+8) 77 (+8) 76 (+9) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 73 (+6) 82 (+8) 70 (+7) 73 (+9) 81 (+13) 71 (+8) 88 (+17) 73 (+2) 59 (+24) Anställningstid Ålder 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 77 (+14) 82 (+12) 78 (+9) 78 (+7) 75 (-7) 82 (+3) 80 (+9) 72 (+8) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 72 (+3) 81 (+7) 79 (+14) 82 (+11) 77 (+8) 75 (+10) 27

28 Kommentarer: Frågan är omformulerad från förra året, vilket kan ha påverkat resultatet. Då var frågan Mina arbetskamrater anser att. Ju längre anställningstid och ju högre ålder, desto mindre positiva svar. Witalabostäder har minst positiva svar. MoB har mest positiva svar. Väldigt liten skillnad mellan tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda. Kommentarer i relation till 2013: Det är betydligt fler som har svarat positivt och det totala medelvärdet är betydligt högre. Witalabostäder har den största positiva utvecklingen. Alla förvaltningar/bolag har en positiv utveckling. De som har haft LEAD-möten har en positivare utveckling. 12. Jag känner stolthet för mitt arbete Statistik Medelvärde 4,17 (+0,04) Median 4 28

29 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 82 (+1) 82 (0) 82 (+6) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 77 (-5) 85 (+3) 83 (+9) 81 (+1) 86 (+1) 90 (+7) 77 (-5) 83 (+1) 77 (+1) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 90 (+2) 88 (9) 85 (+2) 78 (-1) 82 (0) 86 (+4) 82 (+2) 81 (-2) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 80 (+1) 82 (0) 82 (+2) 85 (-1) 81 (0) 87 (+2) Kommentarer: KoF är mest stolta. Högre ålder påverkar negativt. Tidsbegränsat anställda är mer stolta än tillsvidareanställda. Ingen skillnad mellan män och kvinnor. Kommentarer i relation till 2013: Männen har blivit positivare. TK och KoF har störst positiv utveckling. VO och MoB har en negativ utveckling. 29

30 13. Jag tror att mina arbetskamrater anser att jag håller mig informerad om vad som händer i min egen förvaltning/bolag Statistik Medelvärde 4,02 (+0,17) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 81 (+9) 82 (+9) 77 (+9) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 78 (+7) 83 (+9) 72 (+14) 88 (+21) 88 (+10) Anställningstid 81 (+18) 94 (+6) 82 (+9) 59 (0) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 78 (+7) 87 (+18) 78 (+12) 82 (+10) 82 (+7) 80 (+4) 83 (+9) 80 (+10) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 76 (0) 83 (+7) 85 (+13) 87 (+11) 82 (+10) 76 (+10) 30

31 Kommentarer: Frågan är omformulerad från förra året, vilket kan ha påverkat resultatet. Då var frågan Mina arbetskamrater anser att.. MoB har högst värde. Witalabostäder har lägst värde. Ju fler LEAD-möten, desto högre värde. Tillsvidareanställda har högre värde än tidsbegränsade. Kvinnor har högre värde än män. De med anställningstid 7-12 månader har högst värde. Kommentarer i relation till 2013: Det är betydligt fler som har svarat positivt och det totala medelvärdet är betydligt högre. SOC och KoF har gjort en kraftig förbättring. Alla förvaltningar/bolag har en positiv utveckling, förutom Witalabostäder som har samma värde. De med anställningstid 7-12 månader har störst utveckling. 14. Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete Statistik Medelvärde 4,02 (+0,08) Median 4 31

32 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 78 (+1) 77 (+1) 81 (+7) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 64 (-8) 87 (+6) 78 (+5) 86 (-1) 78 (0) 62 (-9) 100 (0) 77 (-6) 71 (+12) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 88 (+1) 90 (0) 84 (0) 72 (-4) 77 (+3) 82 (-3) 79 (+1) 75 (+1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 75 (+1) 77 (-2) 79 (0) 83 (+3) 77 (+1) 88 (0) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: Männen är mer positiva än kvinnorna. MoB är 100 % nöjda. VO och KoF är minst positiva. Ju fler LEAD-möten, ju mer positiva. Tidsbegränsat anställda är mer positiva. Mindre utveckling i takt med ökad ålder. De med anställningstid 6-15 år är mindre positiva. Kommentarer i relation till 2013: Männen har en kraftig positiv utveckling och är nu mer positiva än kvinnorna. Witalabostäder har en mycket positiv utveckling. KoF, Vetab och VO har en negativ utveckling. 32

33 Område: Ledarskap Med din närmaste chef menas den chef som du har medarbetar- och lönesamtal med. 15. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Statistik Medelvärde 3,81 (+0,08) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 68 (+3) 66 (+1) 74 (+8) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 58 (-7) 74 (+12) 75 (+8) 77 (-2) 62 (-4) 71 (-4) 77 (-5) 77 (+1) 71 (+30) Anställningstid Ålder 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 68 (-9) 69 (+2) 74 (+5) 68 (+4) 65 (+2) 71 (+2) 69 (+4) 66 (+1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 64 (0) 71 (+6) 69 (+6) 71 (+2) 67 (+3) 80 (+5) 33

34 Kommentarer: Männen är mer positiva än kvinnor. VO och KLF är minst positiva. Värdet sjunker med stigande ålder. De som har haft LEAD-möten är mer positiva. Tidsbegränsat anställda är betydligt mer positiva. Kommentarer i relation till 2013: Männen har en kraftig positiv utveckling och är nu mer positiva än kvinnor. Witalabostäder har en mycket positiv utveckling med plus 30 %. VO har störst negativ utveckling. 16. Min närmaste chef visar engagemang för verksamheten Statistik Medelvärde 3,99 (+0,09) Median 4 34

35 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 74 (+3) 72 (0) 80 (+11) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 64 (-6) 82 (+11) 80 (+9) 78 (-6) 58 (-10) 81 (+6) 100 (0) 76 (+3) 88 (+35) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 82 (-3) 72 (-7) 79 (+5) 73 (+2) 70 (+1) 76 (0) 76 (+5) 71 (+1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 74 (+3) 74 (+4) 70 (+2) 76 (+1) 72 (+2) 84 (+1) Kommentarer: MoB har 100 %. KLF är minst positiva. Män är mer positiva än kvinnor. De med anställningstid 1-5 år, tidsbegränsat anställda och ålder upp till 49 år är mer positiva. Kommentarer i relation till 2013: Witalabostäder har en mycket positiv utveckling med plus 35 %. KLF har störst negativ utveckling. Männen har en kraftig positiv utveckling och är nu mer positiva än kvinnor. 35

36 17. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare Statistik Medelvärde 4,17 (+0,02) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 81 (-1) 79 (-3) 87 (+4) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 70 (-8) 87 (+3) 89 (+9) 88 (-3) 80 (-4) 71 (- 12) Anställningstid 88 (-6) 89 (+3) 71 (-11) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 82 (-12) 88 (-3) 85 (-1) 80 (-1) 79 (-1) 86 (-2) 82 (0) 78 (-3) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 79 (-2) 82 (+1) 79 (-5) 85 (+3) 80 (-1) 88 (-4) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: VO, Witalabostäder och KoF har de lägsta värdena. De övriga har värden över 80. Män är mer positiva än kvinnor. Det är en negativ utveckling med lång anställningstid och högre ålder. Det är positivt för dem som har haft flera LEAD-möten. 36

37 Kommentarer i relation till 2013: Männen har blivit mer positiva och kvinnorna mer negativa, vilket ger stor skillnad mellan män och kvinnor. TK har störst positiv utveckling. KoF och Witalabostäder har störst negativ utveckling. 18. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Statistik Medelvärde 4,14 (+0,04) Median 4 37

38 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 80 (0) 78 (-1) 88 (+7) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 70 (-8) 86 (+8) 90 (+6) 90 (+2) 76 (-6) 91 (+3) 100 (+6) 85 (+6) 71 (-11) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 84 (-10) 84 (-2) 85 (+2) 79 (+1) 78 (0) 85 (-2) 81 (+2) 78 (-1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 78 (-2) 80 (+3) 78 (+1) 86 (+4) 79 (+1) 88 (-6) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: Män är avsevärt mer positiva än kvinnor. MoB är mest positiva. VO och Witalabostäder är minst positiva. Ju yngre, desto mer positiv. De som har fem LEAD-möten eller fler är mer positiva. Tidsbegränsat anställda är mer positiva. Kommentarer i relation till 2013: Män har en positiv utveckling och är därmed betydligt mer positiva än kvinnor. BU har störst positiv utveckling. Witalabostäder har störst negativ förändring. 38

39 19. Min närmaste chef skapar ett tillitsfullt samarbete Statistik Medelvärde 3,88 (+ 0,07) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 69 (+2) 67 (0) 76 (+7) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 60 (-5) 75 (+8) 77 (+10) 78 (+3) 64 (-5) 67 (- 12) Anställningstid 88 (-6) 74 (-2) 59 (+12) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 76 (-9) 75 (-2) 76 (+3) 67 (0) 66 (+3) 73 (-9) 70 (+5) 68 (+1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 68 (-1) 68 (+3) 68 (+1) 73 (+3) 68 (+2) 81 (0) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: Män är mer positiva. MoB är mest positiva. VO och Witalabostäder är minst positiva. De yngre, tidsbegränsat anställda och de med anställningstid upp till fem år är mer positiva. 39

40 Kommentarer i relation till 2013: Männen har positiv utveckling. KoF har störst negativ förändring. TK och Witalabostäder har störst positiv utveckling. 29 år och yngre och nyanställda har en negativ förändring. 20. Min närmaste chef är ett gott föredöme. Med gott föredöme menas att vara en god förebild genom att föregå med gott exempel, samt att företräda verksamheten och kommunen på ett bra sätt. Statistik Medelvärde 3,92 (+0,18) Median 4 40

41 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 70 (+8) 69 (+7) 77 (+16) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 62 (+2) 76 (+14) 77 (+13) 78 (+7) 63 (+5) 62 (-5) 100 (+12) 70 (+8) 65 (+36) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 75 (-13) 75 (+2) 77 (+11) 71 (+11) 66 (+8) 77 (+4) 72 (+11) 67 (+7) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 69 (+6) 70 (+10) 70 (+13) 73 (+7) 69 (+9) 83 (+1) Kommentarer: Män är mer positiva än kvinnor. MoB är mest positiva. Ju yngre, desto mer positiva. Tidsbegränsat anställda är mer positiva. Kommentarer i relation till 2013: Det är betydligt fler som har svarat positivt och det totala medelvärdet är betydligt högre. Männen har en kraftigt positiv utveckling med 16 %. Witalabostäder har störst positiv utveckling med 36 %. KoF har negativ förändring. De med anställningstid 0-6 månader har en negativ förändring med 13 %. 41

42 Område: Kvalitet 21. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Statistik Medelvärde 4,42 (+0,06) Median 5 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 93 (+1) 94 (0) 90 (+4) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 94 (-1) 95 (+1) 89 (+6) 84 (+2) 95 (+2) 91 (+3) 100 (0) 87 (+1) 82 (-6) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 80 (-8) 85 (-1) 91 (+3) 95 (+2) 96 (+1) 90 (-2) 93 (+1) 95 (+2) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 91 (-1) 94 (+1) 95 (+3) 95 (+1) 94 (+1) 91 (-8) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: Generellt höga värden. Ju längre anställningstid och högre ålder ger en positiv utveckling. 42

43 Kommentarer i relation till 2013: Män har en mer positiv utveckling, men kvinnor har fortfarande ett högre värde. TK har bäst positiv utveckling. Witalabostäder har en negativ förändring. De med anställningstid 0-6 månader och tidsbegränsat anställda har en negativ förändring. 22. Jag är insatt i min arbetsplats verksamhetsnära mål Statistik Medelvärde 4,3 (+0,04) Median 4 43

44 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 88 (+1) 90 (+1) 83 (+3) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 88 (+1) 93 (-1) 72 (-2) 84 (+2) 88 (+9) 67 (- 16) Anställningstid 94 (-6) 75 (+2) 77 (-23) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 75 (+8) 81 (+5) 83 (-1) 88 (0) 92 (+1) 82 (0) 87 (0) 90 (+1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 84 (-1) 89 (-1) 92 (0) 92 (+1) 88 (0) 83 (+9) Kommentarer: Kvinnor har betydligt högre värde än män. MoB och BU har värde över 90. KoF har lägst värde. Ju längre anställningstid, högre ålder och ju fler LEAD-möten ger en positiv utveckling. Tillsvidareanställda har högre värde. Kommentarer i relation till 2013: KLF har den största positiva utvecklingen. Witalabostäder har den största negativa förändringen. De som har varit anställda upp till ett år och tidsbegränsade har en positiv utveckling. 44

45 23. Min arbetsplats verksamhetsnära mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt Statistik Medelvärde 3,7 (+0,09) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 63 (+4) 65 (+3) 58 (+10) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 54 (-2) 76 (+4) 48 (+10) 60 (+9) 62 (+11) Anställningstid 43 (- 20) 88 (+6) 39 (-5) 53 (+6) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 55 (-5) 55 (-6) 61 (+1) 64 (+7) 66 (+5) 60 (-4) 63 (+4) 64 (+4) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 55 (+2) 66 (+5) 69 (+10) 71 (+2) 63 (+4) 70 (+11) Kommentarer: Totalt har andelen positiva ökat. MoB och BU har flest positiva. Vetab är minst positiva. Ju längre anställningstid, ju högre ålder och ju fler LEAD-möten ger en positiv utveckling. Tidsbegränsat anställda har högre värde. 45

46 Kommentarer i relation till 2013: Män har en kraftigt positiv utveckling, men kvinnor har fortfarande ett högre värde. KoF har en kraftigt negativ förändring. Längre anställningstid och högre ålder är positivt, vilket var tvärtom förra året. 24. Jag får den kompetensutveckling som behövs utifrån verksamhetens behov Statistik Medelvärde 3,51 (+0,19) Median 4 46

47 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 55 (+8) 55 (+7) 55 (+13) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 45 (-5) 56 (+18) 64 (+8) 63 (-1) 69 (+7) 38 (- 29) Anställningstid 88 (0) 68 (-5) 53 (+24) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 55 (+11) 67 (+10) 57 (+9) 54 (+5) 54 (+6) 55 (+2) 55 (+9) 55 (+3) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 47 (+5) 58 (+4) 61 (+9) 64 (+10) 55 (+6) 57 (+12) Kommentarer: Män och kvinnor har båda 55 %. MoB är mest positiva. KoF är minst positiva. Oavsett ålder har alla 55 %. De som har LEAD-möten är betydligt positivare. De som har en anställningstid mellan 7-12 månader är mest positiva. Kommentarer i relation till 2013: Totala värdet har en kraftigt positiv utveckling. Män har en större positiv utveckling, vilket innebär att de numera har hunnit ikapp kvinnor. BU och Witalabostäder har den mest positiva utvecklingen. KoF har en kraftigt negativ förändring. 47

48 25. På min arbetsplats tas mina förslag till förbättringar tillvara Statistik Medelvärde 3,73 (+0,17) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 66 (+8) 66 (+7) 64 (+13) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 54 (-2) 74 (+17) 56 (+6) 58 (-12) 74 (+9) 57 (+3) 88 (-12) 74 (+13) 59 (+18) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 69 (+6) 72 (+8) 65 (+5) 64 (+7) 66 (+9) 66 (0) 69 (+13) 62 (+3) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 59 (+8) 65 (+4) 70 (+9) 75 (+12) 65 (+8) 67 (+2) Kommentarer: MoB är mest positiva. Antalet LEAD-möten har en kraftig positiv betydelse. Frågans formulering är ändrad sedan Detta kan ha påverkat svaren på frågan löd frågan På min arbetsplats tas medarbetarnas förslag till förbättringar tillvara. 48

49 Kommentarer i relation till 2013: Totalvärdet har kraftigt förbättrats. Män har en kraftig positiv utveckling med 13 %. BU och Witalabostäder har kraftig positiv utveckling. SOC och MoB har en negativ förändring. Stor positiv utveckling har skett för åldrarna år och de som har haft fem LEAD-möten eller fler. 26. Medarbetarsamtalet som jag har haft de senaste 12 månaderna handlade om hur jag kan bidra till arbetsplatsens mål och utveckling Statistik Medelvärde 3,61 (+0,05) Median 4 49

50 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 68 (+3) 71 (+3) 58 (+6) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 66 (-1) 78 (+7) 54 (+1) 64 (+1) 64 (+7) 48 (-2) 65 (-11) 48 (+7) 24 (-35) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 19 (-2) 51 (+15) 70 (+7) 71 (+4) 73 (+3) 55 (+1) 69 (+3) 70 (+4) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 58 (0) 72 (+2) 72 (+6) 81 (+9) 70 (+3) 52 (+8) Kommentarer: Stor skillnad mellan kvinnor och män, där kvinnor har betydligt bättre värde. BU har klart högst positivt värde. Witalabostäder har klart lägst värde. De som har haft LEAD-möten har betydligt högre värde. Kommentarer i relation till 2013: Det totala värdet har en positiv utveckling. Witalabostäder har en kraftig negativ förändring. Det är 2 % fler som inte har haft medarbetarsamtal. Det är en positiv utveckling för de som har en anställningstid på 7-12 månader. 50

51 27. Vid medarbetarsamtalet som jag har haft de senaste 12 månaderna planerades min individuella handlingsplan Statistik Medelvärde 3,53 (+0,15) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 63 (+6) 66 (+5) 50 (+7) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 60 (0) 72 (+12) 53 (-2) 60 (+1) 59 (+8) 33 (+8) 77 (+1) 41 (+12) 24 (-41) Anställningstid Ålder 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 18 (+3) 40 (+7) 66 (+9) 67 (+8) 65 (+3) 51 (+6) 67 (+8) 61 (+3) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 52 (+2) 66 (+4) 68 (+10) 77 (+12) 65 (+6) 41 (+9) Kommentarer: Stor skillnad mellan kvinnor och män, där kvinnor har betydligt bättre värde. MoB har högst positivt värde. Witalabostäder och KoF har klart lägst värde. De som har haft LEAD-möten har betydligt högre värde. 51

52 Kommentarer i relation till 2013: Det totala värdet och medelvärdet har en betydande positiv utveckling. Witalabostäder har en kraftig negativ förändring. Det är en stor positiv utveckling för de som har haft LEAD-möten. 28. Vid lönesamtalet som jag har haft de senaste 12 månaderna bedömdes jag utifrån kommunens/witalabostäders/vetabs lönekriterier Statistik Medelvärde 3,56 (-0,01) Median 4 52

53 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 67 (+2) 69 (+1) 58 (+4) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 65 (0) 74 (-1) 58 (+10) 57 (+4) 64 (+8) 52 (+2) 71 (-5) 46 (+2) 35 (-30) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 7 (-6) 33 (0) 64 (+1) 71 (+6) 73 (0) 44 (-9) 69 (+3) 68 (+1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 56 (-3) 72 (+4) 71 (+4) 79 (+8) 69 (+2) 41 (0) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: MoB och BU har högst positivt värde. Witalabostäder har klart lägst värde. De som har haft LEAD-möten har betydligt högre värde. I svarsalternativ har ej haft, så står det medarbetarsamtal och inte lönesamtal. Detta kan ha påverkat svaren. Kommentarer i relation till 2013: Witalabostäder har en kraftig negativ förändring. TK och KLF har den största positiva utvecklingen. Det är en positiv utveckling för de som har haft LEAD-möten. 53

54 Område: Jämställdhet och mångfald 29. Denna fråga kommer enbart att redovisas på förvaltnings-, bolags- och kommunnivå. Har du personligen, under de senaste 12 månaderna, varit utsatt för diskriminering? Utifrån lagstiftningen kan diskriminering ske av arbetsgivaren och då enbart utifrån kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder samt sexuell läggning. Totalt (1928) VO (619) BU (780) TK (122) SOC (88) KLF (180) KoF, MoB, Witalabostäder (55) Nej Ja, av min närmaste chef Ja, av annan chef VETAB (84) Kommentarer: Det är totalt 17 personer som upplever att de har blivit diskriminerade av arbetsgivaren. Kommunen/bolagen har nolltolerans för diskriminering. 54

55 30. Denna fråga kommer enbart att redovisas på förvaltnings-, bolags- och kommunnivå. Har du personligen, under de senaste 12 månaderna, varit utsatt för sexuella trakasserier? Totalt (1928) VO (619) BU (780) TK (122) SOC (88) KLF (180) KoF, MoB, Witalabostäder (55) Nej Ja, av arbetskamrat på min arbetsplats Ja, av min närmaste chef Ja, av annan anställd i Vetlanda kommun/witalabostäd er/vetab VETAB (84) Kommentarer: Det är totalt 6 personer som upplever att de har blivit sexuellt trakasserade. Kommunen/bolagen har nolltolerans för sexuella trakasserier. 55

56 31. Denna fråga kommer enbart att redovisas på förvaltnings-, bolags- och kommunnivå. Har du personligen, under de senaste 12 månaderna, varit utsatt för mobbning? Totalt (1928) VO (619) BU (780) TK (122) SOC (88) KLF (180) KoF, MoB, Witalabostäder (55) Nej Ja, av arbetskamrat på min arbetsplats Ja, av min närmaste chef Ja, av annan anställd i Vetlanda kommun/witalabostäder/ VETAB VETAB (84) Kommentarer: Det är totalt 56 personer som upplever att de har blivit mobbade på sitt arbete. Kommunen/bolagen har nolltolerans för mobbning. 56

57 32. På min nuvarande anställning har jag den tjänstgöringsgrad jag önskar Totalt VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder Ja Nej, önskar högre Nej, önskar lägre Kommentarer: Det är 12 % av kvinnorna och 10 % av männen som önskar högre tjänstgöringsgrad. 57

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-02-11 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/79 Arbetsmiljökompassen 2014 - uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Förslag till

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun

Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter. Örnsköldsviks kommun Granskning av användning och hantering av medarbetarenkäter Örnsköldsviks kommun Innehåll 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte...3 2.3 Avgränsning...3 2.4 Revisionsfrågor...3

Läs mer