Medarbetarundersökning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning 2014"

Transkript

1 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 1, Vetlanda vetlanda.se, Telefon

2 Inledning Medarbetarundersökningen genomfördes 2013 i egen regi. Då fick HR-avdelningen i uppdrag från Vetlanda kommuns ledningsgrupp att ta fram och genomföra medarbetarundersökning för Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder. Undersökningen syftar till att identifiera medarbetarnas relation till arbetsgivaren, arbetsuppgifterna, chefen och arbetskamraterna. Vetlanda kommun/bolagen vill identifiera styrkor och förbättringsområden med utgångspunkt från det personalpolitiska programmet var det totala medelvärdet 3,82, vilket innebär att årets medelvärde har förbättrats med 0,06 till 3,88. Medarbetarundersökning har tidigare genomförts i Vetlanda kommun år 2008 och år 2010 av ett externt företag. Medarbetarna svarade mer positivt år 2008 än år Därefter har ingen medarbetarundersökning genomförts förrän hösten Dessa två medarbetarundersökningar hade ett annat upplägg och andra frågor, vilket innebär att resultaten inte kan jämföras med nuvarande medarbetarundersökning. Frågorna i medarbetarundersökningen har plockats fram med utgångspunkt från Vetlanda kommuns personalpolitiska program, jämställdhet- och mångfaldsplan, lönemodell och lönekriterier, mall för medarbetarsamtal samt Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) HME-frågor. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och består av nio frågor som är standardiserade och som läggs in i en databas för att kunna jämföras med övriga kommuner i landet. Frågorna är grupperade efter ledarskap, styrning och motivation. Det blir både ett delindex och ett totalindex som presenteras. Ett antal bakgrundsfrågor har ställts för att kunna analysera svaren på en djupare nivå. Bakgrundsfrågorna har varit kön, anställningstid, ålder, antal LEAD-möten som medarbetaren har deltagit i samt anställningsform. Korsjämförelser har sedan gjorts på varje fråga på kommunnivå. Frågorna innehåller fem svarsalternativ men presenteras i tre staplar. Detta för att bevara anonymiteten. Staplarna innehåller stämmer ganska dåligt/mycket dåligt (röd stapel), stämmer varken bra eller dåligt (gul stapel) samt stämmer ganska bra/mycket bra (grön stapel). I sammanställningen nedan på förvaltningsnivå och på bakgrundsfaktorer redovisas enbart procentsatsen för den gröna stapeln. Den gröna stapeln bedöms som den positiva stapeln. Medarbetarundersökningen omfattar tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda som varit på sin arbetsplats minst en månad och frånvarande mindre än tre månader. För att respektive arbetsplats ska få ett eget resultat krävs minst sex svaranden. Detta för att kunna säkerställa medarbetarnas anonymitet. Är det ej sex svaranden slås arbetsplatsens svar ihop med nivån över. Enkäten har genomförts med hjälp av enkätverktyget EsMaker. Delar av Tekniska kontoret har besvarat enkäten via papper. Resterande av kommunens medarbetare samt Vetab och Witalabostäder har besvarat via webbenkät. Två påminnelser har gått ut via mail. Medarbetarundersökningen kunde besvaras av medarbetarna under tre veckor. 2

3 Svarsfrekvens Svarsfrekvens 2014 Svarsfrekvens 2013 Total 79,2 % (1928/2433) 82,2 % VO 68,7 % (619/901) 78,8 % BU 85,1 % (780/917) 81,3 % TK 79,2 % (122/154) 97,2 % SOC 88,9 % (88/99) 87,4 % KLF 87,4 % (180/206) 82,9 % KoF 84 % (21/25) 92,6 % MoB 94,4 % (17/18) 100 % Vetab 89,4 % (84/94) 85,7 % Witalabostäder 94,4 % (17/18) 100 % Svarsfrekvensen får bedömas som relativt god, men är något lägre än förra året då totalt 82,2 % svarade. Ingen bortfallsanalys är gjord. Stöd till chefer Respektive chef får en rapport för sitt eller sina arbetslag som har sex eller fler svarande, samt en hopslagen rapport för hela sitt område. Varje överordnad chef får sina anställda chefers rapporter. Verksamheterna äger sina rapporter och processen kring dem. HR-avdelningen finns med som resurs när verksamheterna bedömer att de behöver stöd. Det är av stor vikt att verksamheter som har ett resultat som kan uppfattas som negativt får stöd av ledningen i respektive förvaltning i sitt fortsatta arbete och vid behov stöd av HR-avdelningen. Kommande förbättringsarbete Det viktigaste med medarbetarundersökningen är inte själva mätningen utan det förbättringsarbete som ska ske utifrån medarbetarnas svar. Det är också viktigt att se medarbetarundersökningen som ett bra underlag i skyddsronden i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i arbetet med de verksamhetsnära målen. Förra året tog HR-avdelningen fram ett LEAD-kapitel (kapitel 7) som kan användas av cheferna för att presentera medarbetarnas svar och i arbetet att ta fram en handlingsplan. I år finns två alternativa stödmaterial. För de grupper som inte har en handlingsplan sedan förra året, används kapitel 7. För de grupper som har en handlingsplan från förra året är ett nytt kapitel framtaget (kapitel 7:2). Det har fokus på att utvärdera och revidera förra årets handlingsplan. Det är obligatoriskt att varje chef tar fram eller reviderar handlingsplanen för förbättringsarbetet. Handlingsplanerna sammanställs och diskuteras sedan i respektive förvaltning/bolag och på kommunnivå. 3

4 HME-index utifrån HME-frågorna (siffror inom parentes 2013 års siffror) Alla kommuner som inlämnat resultat 2014 (23 st. kommuner) Vetlanda kommun och bolagen Ledarskapsindex Styrnings -index Motivations -index Totalindex 77 (77) 80 (78) 79 (79) 79 ( kommuner hade redovisat) 76 (75) 78 (77) 78 (77) 78 (76) Tabellen visar index för de kommuner som inrapporterat sina värden i Sverige under 2014 samt Vetlanda kommuns inklusive bolagens värden. I dagsläget har 23 kommuner rapporterat in sina värden. Av kommunerna på Höglandet är det Aneby som lämnat in sitt värde. Aneby har ett totalindex 2014 på 85. Det kommer med största sannolikhet att inrapporteras många fler kommuner innan årets slut och därmed ges en bättre jämförelse. Index kan vara mellan 1 till 100. Vetlanda kommun ligger något under Sveriges index gällande hållbart medarbetarengagemang. Kommunens och bolagens totala medelvärde Kommentarer: Medelvärdet har sedan 2013 förbättrats med 0,06. 4

5 Förvaltningarnas och bolagens förändring av det totala medelvärdet i jämförelse med Förändring VO 3,82 3,73-0,09 BU 3,82 3,99 +0,17 TK 3,66 3,86 +0,20 SOC 3,86 3,90 +0,04 KLF 3,88 3,93 +0,05 KoF 3,87 3,82-0,05 MoB 4,27 4,25-0,02 Vetab 3,80 3,82 +0,02 Witalabostäder 3,58 3,73 +0,15 Kommunens och bolagens totala medelvärde per område Kommentarer: Medelvärdet har sedan 2013 förbättrats på alla fyra områdena. Medelvärdet för området Hälsa har sedan 2013 förbättrats med 0,05. Medelvärdet har förbättrats på alla, utom en fråga. Medelvärdet för området Medarbetarskap har sedan 2013 förbättrats med 0,08. Medelvärdet har förbättrats på samtliga delfrågor. Medelvärdet för området Ledarskap har sedan 2013 förbättrats med 0,09. Medelvärdet har förbättrats på samtliga delfrågor. Medelvärdet för området Kvalitet har sedan 2013 förbättrats med 0,20. Medelvärdet har förbättrats på alla, utom en fråga. 5

6 Hälsa 6

7 Medarbetarskap 7

8 Ledarskap 8

9 Kvalitet 9

10 Förvaltningarnas och bolagens medelvärde per område 2013 VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Wit.bost Total Hälsa 3,54 3,37 3,60 3,59 3,64 3,69 4,08 3,67 3,49 3,50 Medarbetarskap 4,03 4,11 3,80 4,01 4,16 4,09 4,26 4,02 3,65 4,05 Ledarskap 3,87 3,89 3,80 4,12 3,96 4,17 4,46 4,00 3,58 3,90 Kvalitet 3,77 3,81 3,45 3,69 3,71 3,56 4,27 3,52 3,58 3,74 Förvaltningarnas och bolagens medelvärde per område 2014 VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Wit.bost Total Hälsa 3,39 3,55 3,75 3,59 3,74 3,76 4,05 3,74 3,54 3,55 Medarbetarskap 4,01 4,24 3,99 4,13 4,22 4,07 4,25 3,99 3,88 4,13 Ledarskap 3,77 4,15 4,06 4,14 3,86 3,96 4,48 4,02 3,97 3,99 Kvalitet 3,84 4,13 3,71 3,84 3,93 3,53 4,29 3,58 3,60 3,94 Förbättring sedan 2013 = Försämring sedan 2013 =.. Kommentarer: Majoriteten av medelvärdena har förbättrats sedan BU, TK, Witalabostäder har förbättrats medelvärdet på alla fyra områden sedan VO och KoF har försämrat medelvärdet för tre områden sedan

11 Bakgrundsfrågor Är du kvinna eller man? Ålder 11

12 Hur länge har du varit anställd i Vetlanda kommun/vetab/witalabostäder? På min nuvarande arbetsplats har jag en 12

13 Hur många LEAD-möten (där ni använt deltagarpärmen) har du som medarbetare medverkat i? 13

14 Område: Hälsa 1. Jag upplever att Vetlanda kommun/vetab/witalabostäder är en bra arbetsgivare Statistik Medelvärde 3,46 (-0,03) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 56 (0) 54 (-2) 68 (+7) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 42 (-13) 56 (+6 ) 80 (+5) 65 (+3) 72 (+5) 67 (+13) Anställningstid 100 (+12) 81 (+2) 71 (+12) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 74 (+7) 67 (+10) 57 (+6) 50 (-5) 54 (+1) 67 (+1) 57 (+1) 54 (-3) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöte n >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 52 (-1) 56 (+3) 59 (+1) 63 (-2) 56 (-1) 65 (+3) Kommentarer 2014: Männen är betydligt positivare än kvinnorna. Det är väldigt stor skillnad mellan de olika förvaltningarna/bolagen. De yngre, de med kortare anställningstid och tidsbegränsat anställda är mer positiva. Ju fler LEAD-möten medarbetaren har deltagit i, ju mer positiv. 14

15 Kommentarer i relation till 2013: Alla förvaltningar/bolag, förutom VO, har ökat andelen som är positiva. VO har en negativ utveckling. 2. Under den senaste tiden har jag känt följande som beror på arbetet Statistik Medelvärde 3,45 (+0,36) Median 4 Under den senaste tiden har jag känt följande som beror på arbetet Statistik Rastlöshet Medelvärde 3,91 Median 4 Irritation Medelvärde 3,01 Median 3 Oro Medelvärde 3,23 Median 3 Koncentrationssvårigheter Medelvärde 3,64 Median 4 15

16 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska dåligt/mycket dåligt. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till OBS! Det är positivt med en hög grön vänsterstapel. Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 51 (+11) 50 (+10) 59 (+19) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 44 (+3) 53 (+17) 61 (+21) 54 (+16) 55 (+11) 64 (+6) 68 (+15) 58 (+16) 44 (+3) Anställningstid Ålder 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 70 (+18) 64 (+20) 54 (+13) 47 (+6) 50 (+12) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten 55 (+22) 52 (+13) 50 (+8) Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 52 (+14) 48 (+11) 53 (+13) 52 (+8) 51 (+12) 59 (+8) Kommentarer: I årets medarbetarundersökning har frågan delats i fyra delfrågor, vilket kan ha påverkat värdena. Ovanstående siffror hänvisar till frågans sammanslagna värde. Medelvärdet har ökat med 0,36, vilket främst beror på att andelen som hamnar i den röda stapeln har förskjutits till den gröna stapeln. De med högst värde är MoB, KoF och TK. De med lägst värde är VO och Witalabostäder. Tidsbegränsade anställningar och med anställningstid 0-12 månader har ett positivare värde. Ju längre anställningstid och ju högre ålder påverkar negativt. Männen har ett positivare värde än kvinnorna. I delfrågorna är det irritation som har klart sämst medelvärde, därefter oro. Kommentarer i relation till 2013: Värdet har förbättrats i alla förvaltningar/bolag, men fortfarande är den röda stapeln hög. Den största positiva förändringen har skett i TK. 16

17 3. På min arbetsplats har vi en god fysisk arbetsmiljö Statistik Medelvärde 3,53 (0) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 60 (-2) 59 (-2) 67 (+2) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 55 (-9) 61 (+6) 71 (0) 61 (-9) 62 (0) 57 (+15) 94 (-6) 70 (-9) 65 (0) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 63 (+1) 64 (-3) 64 (-1) 57 (-1) 61 (-2) 62 (-4) 63 (+4) 58 (-6) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 58 (+1) 60 (+1) 66 (0) 62 (-4) 61 (-1) 59 (-4) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: Upplevelsen av en bra fysisk arbetsmiljö är bättre hos männen än hos kvinnorna. MoB, TK och VETAB är mest positiva. VO är minst positiva. Kommentarer i relation till 2013: SOC, VETAB och VO har tappat mest. Den största positiva förändringen har skett i KoF. 17

18 4. På min arbetsplats har vi en god psykosocial arbetsmiljö Statistik Medelvärde 3,58 (+0,02) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 61 (-1) 60 (-3) 66 (+10) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 50 (-9) 66 (+3) 62 (+6) 60 (-8) 72 (+4) 62 (- 17) Anställningstid 88 (-6) 64 (+3) 59 (+24) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 71 (-4) 64 (-5) 63 (+3) 60 (0) 59 (-3) 61 (-8) 64 (+3) 58 (-3) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 57 (0) 61 (0) 65 (+4) 66 (-5) 61 (0) 64 (-9) 18

19 Kommentarer: Upplevelsen av en bra psykosocial arbetsmiljö är bättre hos männen än hos kvinnorna. MoB och KLF är mest positiva. VO är minst positiva. En negativ trend ju längre anställningstid. Ju fler LEAD-möten, desto mer positiva. Kommentarer i relation till 2013: KoF har tappat mest. Den största positiva förändringen har skett i Witalabostäder. Männen är betydligt mer positiva än förra året och är i år mer positiva än kvinnorna. 5. Jag har oftast en acceptabel balans mellan arbetsuppgifter och tid att utföra dessa arbetsuppgifter Statistik Medelvärde 3,21 (+0,17) Median 3 19

20 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 50 (+8) 50 (+8) 51 (+9) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 53 (+4) 43 (+14) 61 (+7) 54 (+5) 57 (+13) Anställningstid 62 (- 13) 59 (-6) 61 (+19) 47 (+6) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 60 (+6) 52 (+11) 52 (+7) 49 (+10) 48 (+7) 56 (+13) 50 (+9) 49 (+6) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 47(+9) 49 (+10) 55 (+15) 53 (+1) 49 (+8) 62 (+12) Kommentarer: Frågans formulering är ändrad från föregående år, då den var På min arbetsplats är det oftast.. Detta kan ha påverkat årets värden. Ingen markant skillnad mellan kvinnor och män. De som utmärker sig mest positivt är VETAB, KoF och TK. BU och Witalabostäder är minst positiva. Kommentarer i relation till 2013: Medelvärdet har ökat med 0,17 och andelen positiva har ökat med 8 %, men det är fortfarande en hög röd stapel. Störst positiv förändring har VETAB, BU och KLF. KoF och MoB har negativ förändring. 20

21 6. Jag tar ansvar för min egen hälsa och livsstil som gör att jag klarar av att prestera på mitt arbete. Med hälsa och livsstil menas goda vanor kring motion, kost och sömn, vara rök- och drogfri samt ha måttlig alkoholkonsumtion. Statistik Medelvärde 4,34 (+0,03) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 91 (-1) 93 (+1) 83 (-6) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 93 (-1) 90 (0) 88 (-4) 91 (-2) 92 (+3) 76 (-7) 94 (0) 85 (-4) 88 (0) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 88 (-8) 91 (+4) 87 (-3) 91 (0) 92 (0) 86 (-5) 92 (0) 91 (0) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 91 (-1) 91 (-2) 90 (-1) 91 (+1) 91 (-1) 88 (-4) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: I år finns en förtydligande definition, som kan ha påverkat värdena. Kvinnor har svarat markant positivare än männen. KoF har ett lägre värde än övriga. Medarbetare yngre än 29 år har ett lägre värde. Kommentarer i relation till 2013: Männens värde har minskat med 6 %. KoF har minskat mest. 21

22 Område: Medarbetarskap 7. På min arbetsplats har vi kunden i fokus. Med kund menas den målgrupp som du främst arbetar för, till exempel elev, klient, intern service eller medborgare. Statistik Medelvärde 4,49 (+0,05) Median 5 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 93 (+1) 93 (+1) 93 (+4) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 89 (-2) 95 (+2) 93 (+11) 93 (+4) 94 (-2) 95 (-1) 94 (-6) 87 (+1) 94 (-1) Anställningstid Ålder 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 96 (+8) 91 (-3) 93 (0) 91 (0) 94 (+3) 89 (-3) 93 (+2) 93 (+1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 92 (+1) 92 (+3) 92 (-1) 95 (+1) 92 (+1) 97 (+4) 22

23 Kommentarer: Ingen skillnad mellan kvinnor och män. Generellt höga värden för samtliga förvaltningar/bolag. Medianen är 5. Kommentarer i relation till 2013: TK har den största positiva förändringen. MoB har en negativ förändring. Förra året var det en negativ trend med längre anställningstid, vilket det inte är i år. Tidsbegränsat anställda och nyanställda upplever att de har högst kundfokus. 8. Mitt arbete känns meningsfullt Statistik Medelvärde 4,43 (+0,05) Median 5 23

24 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 92 (+1) 92 (+1) 94 (+5) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 89 (-2) 95 (+2) 86 (-1) 97 (+11) 92 (0) 86 (-2) 100 (0) 91 (0) 77 (+1) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 96 (+6) 91 (+2) 94 (+3) 91 (0) 92 (+1) 92 (+2) 92 (+2) 92 (0) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 92 (+2) 91 (-1) 91 (0) 93 (+1) 92 (+1) 96 (+4) Kommentarer: Generellt höga värde. Medianen är 5. MoB har 100 %. Tidsbegränsat anställda och nyanställda är något mer positiva. Åldern påverkar inte upplevelsen av meningsfullt arbete. Kommentarer i relation till 2013: SOC har en positiv förändring på 11 %. Männen har en positiv förändring på 5 % och är därmed mer positiva än kvinnorna, vilket var det motsatta förhållandet förra året. 24

25 9. Jag ser fram emot att gå till arbetet Statistik Medelvärde 3,94 (+0,03) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 74 (+1) 73 (-1) 76 (+7) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 65 (-7) 80 (+5) 75 (+9) 75 (+3) 77 (+2) 76 (-3) 71 (-5) 74 (+4) 59 (-6) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 85 (+4) 79 (+3) 78 (+5) 70 (-4) 73 (+1) 71 (-2) 75 (+1) 73 (0) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 72 (+1) 72 (-1) 75 (+1) 77 (-1) 73 (0) 83 (+5) Kommentarer: BU är mest positiva till att gå till jobbet. Witalabostäder är minst positiva till att gå till jobbet. Nyanställda och tidsbegränsat anställda är mest positiva till att gå till jobbet. Kommentarer i relation till 2013: Männen har förbättrats med 7 % och är därmed mer positiva än kvinnor. VO har backat mest med 7 %. TK har förbättrats mest med 9 %. 25

26 10. På min arbetsplats har vi ett bra samarbete Statistik Medelvärde 4,01 (+0,04) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 78 (+1) 78 (0) 79 (+5) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 75 (-3) 82 (+1) 76 (+13) 69 (+7) 81 (-2) 48 (- 31) Anställningstid 94 (+6) 70 (-4) 65(+30) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 85 (+6) 72 (+2) 78 (+1) 77 (+1) 78 (0) 80 (-3) 78 (+2) 77 (0) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 76 (+1) 76 (-2) 78 (+3) 82 (0) 77 (0) 85 (+5) Kommentarer: MoB är mest positiva. KoF är minst positiva. Samarbetet upplevs som bättre när man har haft mer än fem LEAD-möten. Vid anställningstid 7-12 månader minskar upplevelse av samarbete, för att sedan öka igen. 26

27 Kommentarer i relation till 2013: KoF har en kraftigt negativ utveckling. Witalabostäder har en kraftigt positiv utveckling. Männen har en positiv utveckling. 11. Jag tror att mina arbetskamrater anser att jag tar initiativ till förbättringar och utveckling på arbetet Statistik Medelvärde 3,95 (+0,05) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 77 (+8) 77 (+8) 76 (+9) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 73 (+6) 82 (+8) 70 (+7) 73 (+9) 81 (+13) 71 (+8) 88 (+17) 73 (+2) 59 (+24) Anställningstid Ålder 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 77 (+14) 82 (+12) 78 (+9) 78 (+7) 75 (-7) 82 (+3) 80 (+9) 72 (+8) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 72 (+3) 81 (+7) 79 (+14) 82 (+11) 77 (+8) 75 (+10) 27

28 Kommentarer: Frågan är omformulerad från förra året, vilket kan ha påverkat resultatet. Då var frågan Mina arbetskamrater anser att. Ju längre anställningstid och ju högre ålder, desto mindre positiva svar. Witalabostäder har minst positiva svar. MoB har mest positiva svar. Väldigt liten skillnad mellan tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda. Kommentarer i relation till 2013: Det är betydligt fler som har svarat positivt och det totala medelvärdet är betydligt högre. Witalabostäder har den största positiva utvecklingen. Alla förvaltningar/bolag har en positiv utveckling. De som har haft LEAD-möten har en positivare utveckling. 12. Jag känner stolthet för mitt arbete Statistik Medelvärde 4,17 (+0,04) Median 4 28

29 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 82 (+1) 82 (0) 82 (+6) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 77 (-5) 85 (+3) 83 (+9) 81 (+1) 86 (+1) 90 (+7) 77 (-5) 83 (+1) 77 (+1) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 90 (+2) 88 (9) 85 (+2) 78 (-1) 82 (0) 86 (+4) 82 (+2) 81 (-2) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 80 (+1) 82 (0) 82 (+2) 85 (-1) 81 (0) 87 (+2) Kommentarer: KoF är mest stolta. Högre ålder påverkar negativt. Tidsbegränsat anställda är mer stolta än tillsvidareanställda. Ingen skillnad mellan män och kvinnor. Kommentarer i relation till 2013: Männen har blivit positivare. TK och KoF har störst positiv utveckling. VO och MoB har en negativ utveckling. 29

30 13. Jag tror att mina arbetskamrater anser att jag håller mig informerad om vad som händer i min egen förvaltning/bolag Statistik Medelvärde 4,02 (+0,17) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 81 (+9) 82 (+9) 77 (+9) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 78 (+7) 83 (+9) 72 (+14) 88 (+21) 88 (+10) Anställningstid 81 (+18) 94 (+6) 82 (+9) 59 (0) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 78 (+7) 87 (+18) 78 (+12) 82 (+10) 82 (+7) 80 (+4) 83 (+9) 80 (+10) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 76 (0) 83 (+7) 85 (+13) 87 (+11) 82 (+10) 76 (+10) 30

31 Kommentarer: Frågan är omformulerad från förra året, vilket kan ha påverkat resultatet. Då var frågan Mina arbetskamrater anser att.. MoB har högst värde. Witalabostäder har lägst värde. Ju fler LEAD-möten, desto högre värde. Tillsvidareanställda har högre värde än tidsbegränsade. Kvinnor har högre värde än män. De med anställningstid 7-12 månader har högst värde. Kommentarer i relation till 2013: Det är betydligt fler som har svarat positivt och det totala medelvärdet är betydligt högre. SOC och KoF har gjort en kraftig förbättring. Alla förvaltningar/bolag har en positiv utveckling, förutom Witalabostäder som har samma värde. De med anställningstid 7-12 månader har störst utveckling. 14. Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete Statistik Medelvärde 4,02 (+0,08) Median 4 31

32 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 78 (+1) 77 (+1) 81 (+7) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 64 (-8) 87 (+6) 78 (+5) 86 (-1) 78 (0) 62 (-9) 100 (0) 77 (-6) 71 (+12) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 88 (+1) 90 (0) 84 (0) 72 (-4) 77 (+3) 82 (-3) 79 (+1) 75 (+1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 75 (+1) 77 (-2) 79 (0) 83 (+3) 77 (+1) 88 (0) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: Männen är mer positiva än kvinnorna. MoB är 100 % nöjda. VO och KoF är minst positiva. Ju fler LEAD-möten, ju mer positiva. Tidsbegränsat anställda är mer positiva. Mindre utveckling i takt med ökad ålder. De med anställningstid 6-15 år är mindre positiva. Kommentarer i relation till 2013: Männen har en kraftig positiv utveckling och är nu mer positiva än kvinnorna. Witalabostäder har en mycket positiv utveckling. KoF, Vetab och VO har en negativ utveckling. 32

33 Område: Ledarskap Med din närmaste chef menas den chef som du har medarbetar- och lönesamtal med. 15. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Statistik Medelvärde 3,81 (+0,08) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 68 (+3) 66 (+1) 74 (+8) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 58 (-7) 74 (+12) 75 (+8) 77 (-2) 62 (-4) 71 (-4) 77 (-5) 77 (+1) 71 (+30) Anställningstid Ålder 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 68 (-9) 69 (+2) 74 (+5) 68 (+4) 65 (+2) 71 (+2) 69 (+4) 66 (+1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 64 (0) 71 (+6) 69 (+6) 71 (+2) 67 (+3) 80 (+5) 33

34 Kommentarer: Männen är mer positiva än kvinnor. VO och KLF är minst positiva. Värdet sjunker med stigande ålder. De som har haft LEAD-möten är mer positiva. Tidsbegränsat anställda är betydligt mer positiva. Kommentarer i relation till 2013: Männen har en kraftig positiv utveckling och är nu mer positiva än kvinnor. Witalabostäder har en mycket positiv utveckling med plus 30 %. VO har störst negativ utveckling. 16. Min närmaste chef visar engagemang för verksamheten Statistik Medelvärde 3,99 (+0,09) Median 4 34

35 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 74 (+3) 72 (0) 80 (+11) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 64 (-6) 82 (+11) 80 (+9) 78 (-6) 58 (-10) 81 (+6) 100 (0) 76 (+3) 88 (+35) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 82 (-3) 72 (-7) 79 (+5) 73 (+2) 70 (+1) 76 (0) 76 (+5) 71 (+1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 74 (+3) 74 (+4) 70 (+2) 76 (+1) 72 (+2) 84 (+1) Kommentarer: MoB har 100 %. KLF är minst positiva. Män är mer positiva än kvinnor. De med anställningstid 1-5 år, tidsbegränsat anställda och ålder upp till 49 år är mer positiva. Kommentarer i relation till 2013: Witalabostäder har en mycket positiv utveckling med plus 35 %. KLF har störst negativ utveckling. Männen har en kraftig positiv utveckling och är nu mer positiva än kvinnor. 35

36 17. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare Statistik Medelvärde 4,17 (+0,02) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 81 (-1) 79 (-3) 87 (+4) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 70 (-8) 87 (+3) 89 (+9) 88 (-3) 80 (-4) 71 (- 12) Anställningstid 88 (-6) 89 (+3) 71 (-11) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 82 (-12) 88 (-3) 85 (-1) 80 (-1) 79 (-1) 86 (-2) 82 (0) 78 (-3) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 79 (-2) 82 (+1) 79 (-5) 85 (+3) 80 (-1) 88 (-4) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: VO, Witalabostäder och KoF har de lägsta värdena. De övriga har värden över 80. Män är mer positiva än kvinnor. Det är en negativ utveckling med lång anställningstid och högre ålder. Det är positivt för dem som har haft flera LEAD-möten. 36

37 Kommentarer i relation till 2013: Männen har blivit mer positiva och kvinnorna mer negativa, vilket ger stor skillnad mellan män och kvinnor. TK har störst positiv utveckling. KoF och Witalabostäder har störst negativ utveckling. 18. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Statistik Medelvärde 4,14 (+0,04) Median 4 37

38 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 80 (0) 78 (-1) 88 (+7) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 70 (-8) 86 (+8) 90 (+6) 90 (+2) 76 (-6) 91 (+3) 100 (+6) 85 (+6) 71 (-11) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 84 (-10) 84 (-2) 85 (+2) 79 (+1) 78 (0) 85 (-2) 81 (+2) 78 (-1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 78 (-2) 80 (+3) 78 (+1) 86 (+4) 79 (+1) 88 (-6) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: Män är avsevärt mer positiva än kvinnor. MoB är mest positiva. VO och Witalabostäder är minst positiva. Ju yngre, desto mer positiv. De som har fem LEAD-möten eller fler är mer positiva. Tidsbegränsat anställda är mer positiva. Kommentarer i relation till 2013: Män har en positiv utveckling och är därmed betydligt mer positiva än kvinnor. BU har störst positiv utveckling. Witalabostäder har störst negativ förändring. 38

39 19. Min närmaste chef skapar ett tillitsfullt samarbete Statistik Medelvärde 3,88 (+ 0,07) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 69 (+2) 67 (0) 76 (+7) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 60 (-5) 75 (+8) 77 (+10) 78 (+3) 64 (-5) 67 (- 12) Anställningstid 88 (-6) 74 (-2) 59 (+12) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 76 (-9) 75 (-2) 76 (+3) 67 (0) 66 (+3) 73 (-9) 70 (+5) 68 (+1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 68 (-1) 68 (+3) 68 (+1) 73 (+3) 68 (+2) 81 (0) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: Män är mer positiva. MoB är mest positiva. VO och Witalabostäder är minst positiva. De yngre, tidsbegränsat anställda och de med anställningstid upp till fem år är mer positiva. 39

40 Kommentarer i relation till 2013: Männen har positiv utveckling. KoF har störst negativ förändring. TK och Witalabostäder har störst positiv utveckling. 29 år och yngre och nyanställda har en negativ förändring. 20. Min närmaste chef är ett gott föredöme. Med gott föredöme menas att vara en god förebild genom att föregå med gott exempel, samt att företräda verksamheten och kommunen på ett bra sätt. Statistik Medelvärde 3,92 (+0,18) Median 4 40

41 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 70 (+8) 69 (+7) 77 (+16) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 62 (+2) 76 (+14) 77 (+13) 78 (+7) 63 (+5) 62 (-5) 100 (+12) 70 (+8) 65 (+36) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 75 (-13) 75 (+2) 77 (+11) 71 (+11) 66 (+8) 77 (+4) 72 (+11) 67 (+7) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 69 (+6) 70 (+10) 70 (+13) 73 (+7) 69 (+9) 83 (+1) Kommentarer: Män är mer positiva än kvinnor. MoB är mest positiva. Ju yngre, desto mer positiva. Tidsbegränsat anställda är mer positiva. Kommentarer i relation till 2013: Det är betydligt fler som har svarat positivt och det totala medelvärdet är betydligt högre. Männen har en kraftigt positiv utveckling med 16 %. Witalabostäder har störst positiv utveckling med 36 %. KoF har negativ förändring. De med anställningstid 0-6 månader har en negativ förändring med 13 %. 41

42 Område: Kvalitet 21. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Statistik Medelvärde 4,42 (+0,06) Median 5 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 93 (+1) 94 (0) 90 (+4) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 94 (-1) 95 (+1) 89 (+6) 84 (+2) 95 (+2) 91 (+3) 100 (0) 87 (+1) 82 (-6) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 80 (-8) 85 (-1) 91 (+3) 95 (+2) 96 (+1) 90 (-2) 93 (+1) 95 (+2) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 91 (-1) 94 (+1) 95 (+3) 95 (+1) 94 (+1) 91 (-8) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: Generellt höga värden. Ju längre anställningstid och högre ålder ger en positiv utveckling. 42

43 Kommentarer i relation till 2013: Män har en mer positiv utveckling, men kvinnor har fortfarande ett högre värde. TK har bäst positiv utveckling. Witalabostäder har en negativ förändring. De med anställningstid 0-6 månader och tidsbegränsat anställda har en negativ förändring. 22. Jag är insatt i min arbetsplats verksamhetsnära mål Statistik Medelvärde 4,3 (+0,04) Median 4 43

44 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 88 (+1) 90 (+1) 83 (+3) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 88 (+1) 93 (-1) 72 (-2) 84 (+2) 88 (+9) 67 (- 16) Anställningstid 94 (-6) 75 (+2) 77 (-23) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 75 (+8) 81 (+5) 83 (-1) 88 (0) 92 (+1) 82 (0) 87 (0) 90 (+1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 84 (-1) 89 (-1) 92 (0) 92 (+1) 88 (0) 83 (+9) Kommentarer: Kvinnor har betydligt högre värde än män. MoB och BU har värde över 90. KoF har lägst värde. Ju längre anställningstid, högre ålder och ju fler LEAD-möten ger en positiv utveckling. Tillsvidareanställda har högre värde. Kommentarer i relation till 2013: KLF har den största positiva utvecklingen. Witalabostäder har den största negativa förändringen. De som har varit anställda upp till ett år och tidsbegränsade har en positiv utveckling. 44

45 23. Min arbetsplats verksamhetsnära mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt Statistik Medelvärde 3,7 (+0,09) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 63 (+4) 65 (+3) 58 (+10) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 54 (-2) 76 (+4) 48 (+10) 60 (+9) 62 (+11) Anställningstid 43 (- 20) 88 (+6) 39 (-5) 53 (+6) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 55 (-5) 55 (-6) 61 (+1) 64 (+7) 66 (+5) 60 (-4) 63 (+4) 64 (+4) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 55 (+2) 66 (+5) 69 (+10) 71 (+2) 63 (+4) 70 (+11) Kommentarer: Totalt har andelen positiva ökat. MoB och BU har flest positiva. Vetab är minst positiva. Ju längre anställningstid, ju högre ålder och ju fler LEAD-möten ger en positiv utveckling. Tidsbegränsat anställda har högre värde. 45

46 Kommentarer i relation till 2013: Män har en kraftigt positiv utveckling, men kvinnor har fortfarande ett högre värde. KoF har en kraftigt negativ förändring. Längre anställningstid och högre ålder är positivt, vilket var tvärtom förra året. 24. Jag får den kompetensutveckling som behövs utifrån verksamhetens behov Statistik Medelvärde 3,51 (+0,19) Median 4 46

47 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 55 (+8) 55 (+7) 55 (+13) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 45 (-5) 56 (+18) 64 (+8) 63 (-1) 69 (+7) 38 (- 29) Anställningstid 88 (0) 68 (-5) 53 (+24) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 55 (+11) 67 (+10) 57 (+9) 54 (+5) 54 (+6) 55 (+2) 55 (+9) 55 (+3) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 47 (+5) 58 (+4) 61 (+9) 64 (+10) 55 (+6) 57 (+12) Kommentarer: Män och kvinnor har båda 55 %. MoB är mest positiva. KoF är minst positiva. Oavsett ålder har alla 55 %. De som har LEAD-möten är betydligt positivare. De som har en anställningstid mellan 7-12 månader är mest positiva. Kommentarer i relation till 2013: Totala värdet har en kraftigt positiv utveckling. Män har en större positiv utveckling, vilket innebär att de numera har hunnit ikapp kvinnor. BU och Witalabostäder har den mest positiva utvecklingen. KoF har en kraftigt negativ förändring. 47

48 25. På min arbetsplats tas mina förslag till förbättringar tillvara Statistik Medelvärde 3,73 (+0,17) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 66 (+8) 66 (+7) 64 (+13) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 54 (-2) 74 (+17) 56 (+6) 58 (-12) 74 (+9) 57 (+3) 88 (-12) 74 (+13) 59 (+18) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 69 (+6) 72 (+8) 65 (+5) 64 (+7) 66 (+9) 66 (0) 69 (+13) 62 (+3) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 59 (+8) 65 (+4) 70 (+9) 75 (+12) 65 (+8) 67 (+2) Kommentarer: MoB är mest positiva. Antalet LEAD-möten har en kraftig positiv betydelse. Frågans formulering är ändrad sedan Detta kan ha påverkat svaren på frågan löd frågan På min arbetsplats tas medarbetarnas förslag till förbättringar tillvara. 48

49 Kommentarer i relation till 2013: Totalvärdet har kraftigt förbättrats. Män har en kraftig positiv utveckling med 13 %. BU och Witalabostäder har kraftig positiv utveckling. SOC och MoB har en negativ förändring. Stor positiv utveckling har skett för åldrarna år och de som har haft fem LEAD-möten eller fler. 26. Medarbetarsamtalet som jag har haft de senaste 12 månaderna handlade om hur jag kan bidra till arbetsplatsens mål och utveckling Statistik Medelvärde 3,61 (+0,05) Median 4 49

50 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 68 (+3) 71 (+3) 58 (+6) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 66 (-1) 78 (+7) 54 (+1) 64 (+1) 64 (+7) 48 (-2) 65 (-11) 48 (+7) 24 (-35) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 19 (-2) 51 (+15) 70 (+7) 71 (+4) 73 (+3) 55 (+1) 69 (+3) 70 (+4) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 58 (0) 72 (+2) 72 (+6) 81 (+9) 70 (+3) 52 (+8) Kommentarer: Stor skillnad mellan kvinnor och män, där kvinnor har betydligt bättre värde. BU har klart högst positivt värde. Witalabostäder har klart lägst värde. De som har haft LEAD-möten har betydligt högre värde. Kommentarer i relation till 2013: Det totala värdet har en positiv utveckling. Witalabostäder har en kraftig negativ förändring. Det är 2 % fler som inte har haft medarbetarsamtal. Det är en positiv utveckling för de som har en anställningstid på 7-12 månader. 50

51 27. Vid medarbetarsamtalet som jag har haft de senaste 12 månaderna planerades min individuella handlingsplan Statistik Medelvärde 3,53 (+0,15) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 63 (+6) 66 (+5) 50 (+7) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 60 (0) 72 (+12) 53 (-2) 60 (+1) 59 (+8) 33 (+8) 77 (+1) 41 (+12) 24 (-41) Anställningstid Ålder 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 18 (+3) 40 (+7) 66 (+9) 67 (+8) 65 (+3) 51 (+6) 67 (+8) 61 (+3) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 52 (+2) 66 (+4) 68 (+10) 77 (+12) 65 (+6) 41 (+9) Kommentarer: Stor skillnad mellan kvinnor och män, där kvinnor har betydligt bättre värde. MoB har högst positivt värde. Witalabostäder och KoF har klart lägst värde. De som har haft LEAD-möten har betydligt högre värde. 51

52 Kommentarer i relation till 2013: Det totala värdet och medelvärdet har en betydande positiv utveckling. Witalabostäder har en kraftig negativ förändring. Det är en stor positiv utveckling för de som har haft LEAD-möten. 28. Vid lönesamtalet som jag har haft de senaste 12 månaderna bedömdes jag utifrån kommunens/witalabostäders/vetabs lönekriterier Statistik Medelvärde 3,56 (-0,01) Median 4 52

53 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 67 (+2) 69 (+1) 58 (+4) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 65 (0) 74 (-1) 58 (+10) 57 (+4) 64 (+8) 52 (+2) 71 (-5) 46 (+2) 35 (-30) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 7 (-6) 33 (0) 64 (+1) 71 (+6) 73 (0) 44 (-9) 69 (+3) 68 (+1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 56 (-3) 72 (+4) 71 (+4) 79 (+8) 69 (+2) 41 (0) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: MoB och BU har högst positivt värde. Witalabostäder har klart lägst värde. De som har haft LEAD-möten har betydligt högre värde. I svarsalternativ har ej haft, så står det medarbetarsamtal och inte lönesamtal. Detta kan ha påverkat svaren. Kommentarer i relation till 2013: Witalabostäder har en kraftig negativ förändring. TK och KLF har den största positiva utvecklingen. Det är en positiv utveckling för de som har haft LEAD-möten. 53

54 Område: Jämställdhet och mångfald 29. Denna fråga kommer enbart att redovisas på förvaltnings-, bolags- och kommunnivå. Har du personligen, under de senaste 12 månaderna, varit utsatt för diskriminering? Utifrån lagstiftningen kan diskriminering ske av arbetsgivaren och då enbart utifrån kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder samt sexuell läggning. Totalt (1928) VO (619) BU (780) TK (122) SOC (88) KLF (180) KoF, MoB, Witalabostäder (55) Nej Ja, av min närmaste chef Ja, av annan chef VETAB (84) Kommentarer: Det är totalt 17 personer som upplever att de har blivit diskriminerade av arbetsgivaren. Kommunen/bolagen har nolltolerans för diskriminering. 54

55 30. Denna fråga kommer enbart att redovisas på förvaltnings-, bolags- och kommunnivå. Har du personligen, under de senaste 12 månaderna, varit utsatt för sexuella trakasserier? Totalt (1928) VO (619) BU (780) TK (122) SOC (88) KLF (180) KoF, MoB, Witalabostäder (55) Nej Ja, av arbetskamrat på min arbetsplats Ja, av min närmaste chef Ja, av annan anställd i Vetlanda kommun/witalabostäd er/vetab VETAB (84) Kommentarer: Det är totalt 6 personer som upplever att de har blivit sexuellt trakasserade. Kommunen/bolagen har nolltolerans för sexuella trakasserier. 55

56 31. Denna fråga kommer enbart att redovisas på förvaltnings-, bolags- och kommunnivå. Har du personligen, under de senaste 12 månaderna, varit utsatt för mobbning? Totalt (1928) VO (619) BU (780) TK (122) SOC (88) KLF (180) KoF, MoB, Witalabostäder (55) Nej Ja, av arbetskamrat på min arbetsplats Ja, av min närmaste chef Ja, av annan anställd i Vetlanda kommun/witalabostäder/ VETAB VETAB (84) Kommentarer: Det är totalt 56 personer som upplever att de har blivit mobbade på sitt arbete. Kommunen/bolagen har nolltolerans för mobbning. 56

57 32. På min nuvarande anställning har jag den tjänstgöringsgrad jag önskar Totalt VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder Ja Nej, önskar högre Nej, önskar lägre Kommentarer: Det är 12 % av kvinnorna och 10 % av männen som önskar högre tjänstgöringsgrad. 57

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015

Medarbetarundersökning 2015 Medarbetarundersökning 2015 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avningen Malin Claesson Linda Vestlund Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 1, Vetlanda

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Utförd av: Defgo.se Organisationsnamn: Kramfors kommun Antal svar: 1329 Antal inbjudna respondenter: 1868 Procentandel svar: 71 Defgo.se MOTIVATION: mycket 1 ganska 2 varken

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Magelungen Medarbetarundersökning 2016

Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Magelungen Medarbetarundersökning 2016 Total Magelungen Antal svarande: 307 st 307 64 % Innehållsförteckning Sammanfattning 3 NMI - Nöjd Medarbetar Index 5 Enkätområden 10 Helhet 11 Arbetssituation 13

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. Medarbetarenkät, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Medarbetarenkät, 2010 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Enkäten visar på tendenser, en temperaturmätning. 1 Svarsfrekvens Gotlands kommun 2008 5881/6538 90% 2009 5160/6132 84,1% 2010 4947/5816 85,1% Hälso-

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Medarbetarenkäten 2010

Medarbetarenkäten 2010 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen Innehåll 1 Inledning...- 2-2 Metod...- 2-3 Målgrupp...- 2-3.1 Chefens arbetsuppgift...- 2-3.2 Medarbetarens arbetsuppgift...- 2-4 Enkäten...-

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Mall-ID 111115 Datum 2011-12-19 Dnr Upprättare Johanna Alfredsson/ Samhällsmedicin ArbetsPM Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Vintern 2011, perioden mellan den 14 november och

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <>, <>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

RAPPORT Höganäs MEDARBETARUNDERSÖKNING 2012 Rapport framtagen för Upplägg och rapport: Genomförande: Projektnummer: Höganäs Kommun Annelie Ekman, Lena Johnsson September 2012 120264 GfK 2012 2 GfK 2012

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017

Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017 Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017 Vad mäter vi? Enkätverktyget Patientsäkerhet Arbetsklimat Organisatoriskt lärande Personalsäkerhet Svarsfrekvenser Svarsfrekvens Antal svar Antal i urval Landstinget

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 En del i ett större sammanhang Sätt resultaten i sitt sammanhang Medarbetaruppföljningar får inte betraktas som en isolerad företeelse. Sätt

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97

Prestationsnivå Gävle kommun. QWC, Page 1 of 97 Prestationsnivå QWC, Page 1 of 97 Förbättringsområden Höga värden önskvärda utom på utmattning där låga värden anger låg utmattning samt arbetstakt där 25-30 är optimalt. QWC, Page 2 of 97 Medarbetarkraft

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson MAE 2015-02-18 2014 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2014 Shara Johansson Personalenheten, Slutrapport MA14, Lycksele kommun Sida 1/42 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för: Biologi

Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete. Resultat för: Biologi Återkommande enkät för anställda som ett led i strategiskt personalpolitiskt utvecklingsarbete Resultat för: Biologi Tabell 1 Bakgrund Biologi % (n=137) % (n=471) LU totalt % (n=3562) Kön Man 55,2 57,7

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer