Medarbetarundersökning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning 2014"

Transkript

1 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 1, Vetlanda vetlanda.se, Telefon

2 Inledning Medarbetarundersökningen genomfördes 2013 i egen regi. Då fick HR-avdelningen i uppdrag från Vetlanda kommuns ledningsgrupp att ta fram och genomföra medarbetarundersökning för Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder. Undersökningen syftar till att identifiera medarbetarnas relation till arbetsgivaren, arbetsuppgifterna, chefen och arbetskamraterna. Vetlanda kommun/bolagen vill identifiera styrkor och förbättringsområden med utgångspunkt från det personalpolitiska programmet var det totala medelvärdet 3,82, vilket innebär att årets medelvärde har förbättrats med 0,06 till 3,88. Medarbetarundersökning har tidigare genomförts i Vetlanda kommun år 2008 och år 2010 av ett externt företag. Medarbetarna svarade mer positivt år 2008 än år Därefter har ingen medarbetarundersökning genomförts förrän hösten Dessa två medarbetarundersökningar hade ett annat upplägg och andra frågor, vilket innebär att resultaten inte kan jämföras med nuvarande medarbetarundersökning. Frågorna i medarbetarundersökningen har plockats fram med utgångspunkt från Vetlanda kommuns personalpolitiska program, jämställdhet- och mångfaldsplan, lönemodell och lönekriterier, mall för medarbetarsamtal samt Sveriges kommuner och landstings (SKL:s) HME-frågor. HME står för Hållbart medarbetarengagemang och består av nio frågor som är standardiserade och som läggs in i en databas för att kunna jämföras med övriga kommuner i landet. Frågorna är grupperade efter ledarskap, styrning och motivation. Det blir både ett delindex och ett totalindex som presenteras. Ett antal bakgrundsfrågor har ställts för att kunna analysera svaren på en djupare nivå. Bakgrundsfrågorna har varit kön, anställningstid, ålder, antal LEAD-möten som medarbetaren har deltagit i samt anställningsform. Korsjämförelser har sedan gjorts på varje fråga på kommunnivå. Frågorna innehåller fem svarsalternativ men presenteras i tre staplar. Detta för att bevara anonymiteten. Staplarna innehåller stämmer ganska dåligt/mycket dåligt (röd stapel), stämmer varken bra eller dåligt (gul stapel) samt stämmer ganska bra/mycket bra (grön stapel). I sammanställningen nedan på förvaltningsnivå och på bakgrundsfaktorer redovisas enbart procentsatsen för den gröna stapeln. Den gröna stapeln bedöms som den positiva stapeln. Medarbetarundersökningen omfattar tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda som varit på sin arbetsplats minst en månad och frånvarande mindre än tre månader. För att respektive arbetsplats ska få ett eget resultat krävs minst sex svaranden. Detta för att kunna säkerställa medarbetarnas anonymitet. Är det ej sex svaranden slås arbetsplatsens svar ihop med nivån över. Enkäten har genomförts med hjälp av enkätverktyget EsMaker. Delar av Tekniska kontoret har besvarat enkäten via papper. Resterande av kommunens medarbetare samt Vetab och Witalabostäder har besvarat via webbenkät. Två påminnelser har gått ut via mail. Medarbetarundersökningen kunde besvaras av medarbetarna under tre veckor. 2

3 Svarsfrekvens Svarsfrekvens 2014 Svarsfrekvens 2013 Total 79,2 % (1928/2433) 82,2 % VO 68,7 % (619/901) 78,8 % BU 85,1 % (780/917) 81,3 % TK 79,2 % (122/154) 97,2 % SOC 88,9 % (88/99) 87,4 % KLF 87,4 % (180/206) 82,9 % KoF 84 % (21/25) 92,6 % MoB 94,4 % (17/18) 100 % Vetab 89,4 % (84/94) 85,7 % Witalabostäder 94,4 % (17/18) 100 % Svarsfrekvensen får bedömas som relativt god, men är något lägre än förra året då totalt 82,2 % svarade. Ingen bortfallsanalys är gjord. Stöd till chefer Respektive chef får en rapport för sitt eller sina arbetslag som har sex eller fler svarande, samt en hopslagen rapport för hela sitt område. Varje överordnad chef får sina anställda chefers rapporter. Verksamheterna äger sina rapporter och processen kring dem. HR-avdelningen finns med som resurs när verksamheterna bedömer att de behöver stöd. Det är av stor vikt att verksamheter som har ett resultat som kan uppfattas som negativt får stöd av ledningen i respektive förvaltning i sitt fortsatta arbete och vid behov stöd av HR-avdelningen. Kommande förbättringsarbete Det viktigaste med medarbetarundersökningen är inte själva mätningen utan det förbättringsarbete som ska ske utifrån medarbetarnas svar. Det är också viktigt att se medarbetarundersökningen som ett bra underlag i skyddsronden i det systematiska arbetsmiljöarbetet och i arbetet med de verksamhetsnära målen. Förra året tog HR-avdelningen fram ett LEAD-kapitel (kapitel 7) som kan användas av cheferna för att presentera medarbetarnas svar och i arbetet att ta fram en handlingsplan. I år finns två alternativa stödmaterial. För de grupper som inte har en handlingsplan sedan förra året, används kapitel 7. För de grupper som har en handlingsplan från förra året är ett nytt kapitel framtaget (kapitel 7:2). Det har fokus på att utvärdera och revidera förra årets handlingsplan. Det är obligatoriskt att varje chef tar fram eller reviderar handlingsplanen för förbättringsarbetet. Handlingsplanerna sammanställs och diskuteras sedan i respektive förvaltning/bolag och på kommunnivå. 3

4 HME-index utifrån HME-frågorna (siffror inom parentes 2013 års siffror) Alla kommuner som inlämnat resultat 2014 (23 st. kommuner) Vetlanda kommun och bolagen Ledarskapsindex Styrnings -index Motivations -index Totalindex 77 (77) 80 (78) 79 (79) 79 ( kommuner hade redovisat) 76 (75) 78 (77) 78 (77) 78 (76) Tabellen visar index för de kommuner som inrapporterat sina värden i Sverige under 2014 samt Vetlanda kommuns inklusive bolagens värden. I dagsläget har 23 kommuner rapporterat in sina värden. Av kommunerna på Höglandet är det Aneby som lämnat in sitt värde. Aneby har ett totalindex 2014 på 85. Det kommer med största sannolikhet att inrapporteras många fler kommuner innan årets slut och därmed ges en bättre jämförelse. Index kan vara mellan 1 till 100. Vetlanda kommun ligger något under Sveriges index gällande hållbart medarbetarengagemang. Kommunens och bolagens totala medelvärde Kommentarer: Medelvärdet har sedan 2013 förbättrats med 0,06. 4

5 Förvaltningarnas och bolagens förändring av det totala medelvärdet i jämförelse med Förändring VO 3,82 3,73-0,09 BU 3,82 3,99 +0,17 TK 3,66 3,86 +0,20 SOC 3,86 3,90 +0,04 KLF 3,88 3,93 +0,05 KoF 3,87 3,82-0,05 MoB 4,27 4,25-0,02 Vetab 3,80 3,82 +0,02 Witalabostäder 3,58 3,73 +0,15 Kommunens och bolagens totala medelvärde per område Kommentarer: Medelvärdet har sedan 2013 förbättrats på alla fyra områdena. Medelvärdet för området Hälsa har sedan 2013 förbättrats med 0,05. Medelvärdet har förbättrats på alla, utom en fråga. Medelvärdet för området Medarbetarskap har sedan 2013 förbättrats med 0,08. Medelvärdet har förbättrats på samtliga delfrågor. Medelvärdet för området Ledarskap har sedan 2013 förbättrats med 0,09. Medelvärdet har förbättrats på samtliga delfrågor. Medelvärdet för området Kvalitet har sedan 2013 förbättrats med 0,20. Medelvärdet har förbättrats på alla, utom en fråga. 5

6 Hälsa 6

7 Medarbetarskap 7

8 Ledarskap 8

9 Kvalitet 9

10 Förvaltningarnas och bolagens medelvärde per område 2013 VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Wit.bost Total Hälsa 3,54 3,37 3,60 3,59 3,64 3,69 4,08 3,67 3,49 3,50 Medarbetarskap 4,03 4,11 3,80 4,01 4,16 4,09 4,26 4,02 3,65 4,05 Ledarskap 3,87 3,89 3,80 4,12 3,96 4,17 4,46 4,00 3,58 3,90 Kvalitet 3,77 3,81 3,45 3,69 3,71 3,56 4,27 3,52 3,58 3,74 Förvaltningarnas och bolagens medelvärde per område 2014 VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Wit.bost Total Hälsa 3,39 3,55 3,75 3,59 3,74 3,76 4,05 3,74 3,54 3,55 Medarbetarskap 4,01 4,24 3,99 4,13 4,22 4,07 4,25 3,99 3,88 4,13 Ledarskap 3,77 4,15 4,06 4,14 3,86 3,96 4,48 4,02 3,97 3,99 Kvalitet 3,84 4,13 3,71 3,84 3,93 3,53 4,29 3,58 3,60 3,94 Förbättring sedan 2013 = Försämring sedan 2013 =.. Kommentarer: Majoriteten av medelvärdena har förbättrats sedan BU, TK, Witalabostäder har förbättrats medelvärdet på alla fyra områden sedan VO och KoF har försämrat medelvärdet för tre områden sedan

11 Bakgrundsfrågor Är du kvinna eller man? Ålder 11

12 Hur länge har du varit anställd i Vetlanda kommun/vetab/witalabostäder? På min nuvarande arbetsplats har jag en 12

13 Hur många LEAD-möten (där ni använt deltagarpärmen) har du som medarbetare medverkat i? 13

14 Område: Hälsa 1. Jag upplever att Vetlanda kommun/vetab/witalabostäder är en bra arbetsgivare Statistik Medelvärde 3,46 (-0,03) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 56 (0) 54 (-2) 68 (+7) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 42 (-13) 56 (+6 ) 80 (+5) 65 (+3) 72 (+5) 67 (+13) Anställningstid 100 (+12) 81 (+2) 71 (+12) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 74 (+7) 67 (+10) 57 (+6) 50 (-5) 54 (+1) 67 (+1) 57 (+1) 54 (-3) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöte n >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 52 (-1) 56 (+3) 59 (+1) 63 (-2) 56 (-1) 65 (+3) Kommentarer 2014: Männen är betydligt positivare än kvinnorna. Det är väldigt stor skillnad mellan de olika förvaltningarna/bolagen. De yngre, de med kortare anställningstid och tidsbegränsat anställda är mer positiva. Ju fler LEAD-möten medarbetaren har deltagit i, ju mer positiv. 14

15 Kommentarer i relation till 2013: Alla förvaltningar/bolag, förutom VO, har ökat andelen som är positiva. VO har en negativ utveckling. 2. Under den senaste tiden har jag känt följande som beror på arbetet Statistik Medelvärde 3,45 (+0,36) Median 4 Under den senaste tiden har jag känt följande som beror på arbetet Statistik Rastlöshet Medelvärde 3,91 Median 4 Irritation Medelvärde 3,01 Median 3 Oro Medelvärde 3,23 Median 3 Koncentrationssvårigheter Medelvärde 3,64 Median 4 15

16 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska dåligt/mycket dåligt. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till OBS! Det är positivt med en hög grön vänsterstapel. Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 51 (+11) 50 (+10) 59 (+19) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 44 (+3) 53 (+17) 61 (+21) 54 (+16) 55 (+11) 64 (+6) 68 (+15) 58 (+16) 44 (+3) Anställningstid Ålder 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 70 (+18) 64 (+20) 54 (+13) 47 (+6) 50 (+12) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten 55 (+22) 52 (+13) 50 (+8) Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 52 (+14) 48 (+11) 53 (+13) 52 (+8) 51 (+12) 59 (+8) Kommentarer: I årets medarbetarundersökning har frågan delats i fyra delfrågor, vilket kan ha påverkat värdena. Ovanstående siffror hänvisar till frågans sammanslagna värde. Medelvärdet har ökat med 0,36, vilket främst beror på att andelen som hamnar i den röda stapeln har förskjutits till den gröna stapeln. De med högst värde är MoB, KoF och TK. De med lägst värde är VO och Witalabostäder. Tidsbegränsade anställningar och med anställningstid 0-12 månader har ett positivare värde. Ju längre anställningstid och ju högre ålder påverkar negativt. Männen har ett positivare värde än kvinnorna. I delfrågorna är det irritation som har klart sämst medelvärde, därefter oro. Kommentarer i relation till 2013: Värdet har förbättrats i alla förvaltningar/bolag, men fortfarande är den röda stapeln hög. Den största positiva förändringen har skett i TK. 16

17 3. På min arbetsplats har vi en god fysisk arbetsmiljö Statistik Medelvärde 3,53 (0) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 60 (-2) 59 (-2) 67 (+2) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 55 (-9) 61 (+6) 71 (0) 61 (-9) 62 (0) 57 (+15) 94 (-6) 70 (-9) 65 (0) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 63 (+1) 64 (-3) 64 (-1) 57 (-1) 61 (-2) 62 (-4) 63 (+4) 58 (-6) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 58 (+1) 60 (+1) 66 (0) 62 (-4) 61 (-1) 59 (-4) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: Upplevelsen av en bra fysisk arbetsmiljö är bättre hos männen än hos kvinnorna. MoB, TK och VETAB är mest positiva. VO är minst positiva. Kommentarer i relation till 2013: SOC, VETAB och VO har tappat mest. Den största positiva förändringen har skett i KoF. 17

18 4. På min arbetsplats har vi en god psykosocial arbetsmiljö Statistik Medelvärde 3,58 (+0,02) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 61 (-1) 60 (-3) 66 (+10) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 50 (-9) 66 (+3) 62 (+6) 60 (-8) 72 (+4) 62 (- 17) Anställningstid 88 (-6) 64 (+3) 59 (+24) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 71 (-4) 64 (-5) 63 (+3) 60 (0) 59 (-3) 61 (-8) 64 (+3) 58 (-3) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 57 (0) 61 (0) 65 (+4) 66 (-5) 61 (0) 64 (-9) 18

19 Kommentarer: Upplevelsen av en bra psykosocial arbetsmiljö är bättre hos männen än hos kvinnorna. MoB och KLF är mest positiva. VO är minst positiva. En negativ trend ju längre anställningstid. Ju fler LEAD-möten, desto mer positiva. Kommentarer i relation till 2013: KoF har tappat mest. Den största positiva förändringen har skett i Witalabostäder. Männen är betydligt mer positiva än förra året och är i år mer positiva än kvinnorna. 5. Jag har oftast en acceptabel balans mellan arbetsuppgifter och tid att utföra dessa arbetsuppgifter Statistik Medelvärde 3,21 (+0,17) Median 3 19

20 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 50 (+8) 50 (+8) 51 (+9) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 53 (+4) 43 (+14) 61 (+7) 54 (+5) 57 (+13) Anställningstid 62 (- 13) 59 (-6) 61 (+19) 47 (+6) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 60 (+6) 52 (+11) 52 (+7) 49 (+10) 48 (+7) 56 (+13) 50 (+9) 49 (+6) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 47(+9) 49 (+10) 55 (+15) 53 (+1) 49 (+8) 62 (+12) Kommentarer: Frågans formulering är ändrad från föregående år, då den var På min arbetsplats är det oftast.. Detta kan ha påverkat årets värden. Ingen markant skillnad mellan kvinnor och män. De som utmärker sig mest positivt är VETAB, KoF och TK. BU och Witalabostäder är minst positiva. Kommentarer i relation till 2013: Medelvärdet har ökat med 0,17 och andelen positiva har ökat med 8 %, men det är fortfarande en hög röd stapel. Störst positiv förändring har VETAB, BU och KLF. KoF och MoB har negativ förändring. 20

21 6. Jag tar ansvar för min egen hälsa och livsstil som gör att jag klarar av att prestera på mitt arbete. Med hälsa och livsstil menas goda vanor kring motion, kost och sömn, vara rök- och drogfri samt ha måttlig alkoholkonsumtion. Statistik Medelvärde 4,34 (+0,03) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 91 (-1) 93 (+1) 83 (-6) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 93 (-1) 90 (0) 88 (-4) 91 (-2) 92 (+3) 76 (-7) 94 (0) 85 (-4) 88 (0) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 88 (-8) 91 (+4) 87 (-3) 91 (0) 92 (0) 86 (-5) 92 (0) 91 (0) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 91 (-1) 91 (-2) 90 (-1) 91 (+1) 91 (-1) 88 (-4) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: I år finns en förtydligande definition, som kan ha påverkat värdena. Kvinnor har svarat markant positivare än männen. KoF har ett lägre värde än övriga. Medarbetare yngre än 29 år har ett lägre värde. Kommentarer i relation till 2013: Männens värde har minskat med 6 %. KoF har minskat mest. 21

22 Område: Medarbetarskap 7. På min arbetsplats har vi kunden i fokus. Med kund menas den målgrupp som du främst arbetar för, till exempel elev, klient, intern service eller medborgare. Statistik Medelvärde 4,49 (+0,05) Median 5 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 93 (+1) 93 (+1) 93 (+4) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 89 (-2) 95 (+2) 93 (+11) 93 (+4) 94 (-2) 95 (-1) 94 (-6) 87 (+1) 94 (-1) Anställningstid Ålder 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 96 (+8) 91 (-3) 93 (0) 91 (0) 94 (+3) 89 (-3) 93 (+2) 93 (+1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 92 (+1) 92 (+3) 92 (-1) 95 (+1) 92 (+1) 97 (+4) 22

23 Kommentarer: Ingen skillnad mellan kvinnor och män. Generellt höga värden för samtliga förvaltningar/bolag. Medianen är 5. Kommentarer i relation till 2013: TK har den största positiva förändringen. MoB har en negativ förändring. Förra året var det en negativ trend med längre anställningstid, vilket det inte är i år. Tidsbegränsat anställda och nyanställda upplever att de har högst kundfokus. 8. Mitt arbete känns meningsfullt Statistik Medelvärde 4,43 (+0,05) Median 5 23

24 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 92 (+1) 92 (+1) 94 (+5) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 89 (-2) 95 (+2) 86 (-1) 97 (+11) 92 (0) 86 (-2) 100 (0) 91 (0) 77 (+1) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 96 (+6) 91 (+2) 94 (+3) 91 (0) 92 (+1) 92 (+2) 92 (+2) 92 (0) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 92 (+2) 91 (-1) 91 (0) 93 (+1) 92 (+1) 96 (+4) Kommentarer: Generellt höga värde. Medianen är 5. MoB har 100 %. Tidsbegränsat anställda och nyanställda är något mer positiva. Åldern påverkar inte upplevelsen av meningsfullt arbete. Kommentarer i relation till 2013: SOC har en positiv förändring på 11 %. Männen har en positiv förändring på 5 % och är därmed mer positiva än kvinnorna, vilket var det motsatta förhållandet förra året. 24

25 9. Jag ser fram emot att gå till arbetet Statistik Medelvärde 3,94 (+0,03) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 74 (+1) 73 (-1) 76 (+7) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 65 (-7) 80 (+5) 75 (+9) 75 (+3) 77 (+2) 76 (-3) 71 (-5) 74 (+4) 59 (-6) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 85 (+4) 79 (+3) 78 (+5) 70 (-4) 73 (+1) 71 (-2) 75 (+1) 73 (0) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 72 (+1) 72 (-1) 75 (+1) 77 (-1) 73 (0) 83 (+5) Kommentarer: BU är mest positiva till att gå till jobbet. Witalabostäder är minst positiva till att gå till jobbet. Nyanställda och tidsbegränsat anställda är mest positiva till att gå till jobbet. Kommentarer i relation till 2013: Männen har förbättrats med 7 % och är därmed mer positiva än kvinnor. VO har backat mest med 7 %. TK har förbättrats mest med 9 %. 25

26 10. På min arbetsplats har vi ett bra samarbete Statistik Medelvärde 4,01 (+0,04) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 78 (+1) 78 (0) 79 (+5) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 75 (-3) 82 (+1) 76 (+13) 69 (+7) 81 (-2) 48 (- 31) Anställningstid 94 (+6) 70 (-4) 65(+30) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 85 (+6) 72 (+2) 78 (+1) 77 (+1) 78 (0) 80 (-3) 78 (+2) 77 (0) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 76 (+1) 76 (-2) 78 (+3) 82 (0) 77 (0) 85 (+5) Kommentarer: MoB är mest positiva. KoF är minst positiva. Samarbetet upplevs som bättre när man har haft mer än fem LEAD-möten. Vid anställningstid 7-12 månader minskar upplevelse av samarbete, för att sedan öka igen. 26

27 Kommentarer i relation till 2013: KoF har en kraftigt negativ utveckling. Witalabostäder har en kraftigt positiv utveckling. Männen har en positiv utveckling. 11. Jag tror att mina arbetskamrater anser att jag tar initiativ till förbättringar och utveckling på arbetet Statistik Medelvärde 3,95 (+0,05) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 77 (+8) 77 (+8) 76 (+9) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 73 (+6) 82 (+8) 70 (+7) 73 (+9) 81 (+13) 71 (+8) 88 (+17) 73 (+2) 59 (+24) Anställningstid Ålder 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 77 (+14) 82 (+12) 78 (+9) 78 (+7) 75 (-7) 82 (+3) 80 (+9) 72 (+8) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 72 (+3) 81 (+7) 79 (+14) 82 (+11) 77 (+8) 75 (+10) 27

28 Kommentarer: Frågan är omformulerad från förra året, vilket kan ha påverkat resultatet. Då var frågan Mina arbetskamrater anser att. Ju längre anställningstid och ju högre ålder, desto mindre positiva svar. Witalabostäder har minst positiva svar. MoB har mest positiva svar. Väldigt liten skillnad mellan tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda. Kommentarer i relation till 2013: Det är betydligt fler som har svarat positivt och det totala medelvärdet är betydligt högre. Witalabostäder har den största positiva utvecklingen. Alla förvaltningar/bolag har en positiv utveckling. De som har haft LEAD-möten har en positivare utveckling. 12. Jag känner stolthet för mitt arbete Statistik Medelvärde 4,17 (+0,04) Median 4 28

29 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 82 (+1) 82 (0) 82 (+6) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 77 (-5) 85 (+3) 83 (+9) 81 (+1) 86 (+1) 90 (+7) 77 (-5) 83 (+1) 77 (+1) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 90 (+2) 88 (9) 85 (+2) 78 (-1) 82 (0) 86 (+4) 82 (+2) 81 (-2) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 80 (+1) 82 (0) 82 (+2) 85 (-1) 81 (0) 87 (+2) Kommentarer: KoF är mest stolta. Högre ålder påverkar negativt. Tidsbegränsat anställda är mer stolta än tillsvidareanställda. Ingen skillnad mellan män och kvinnor. Kommentarer i relation till 2013: Männen har blivit positivare. TK och KoF har störst positiv utveckling. VO och MoB har en negativ utveckling. 29

30 13. Jag tror att mina arbetskamrater anser att jag håller mig informerad om vad som händer i min egen förvaltning/bolag Statistik Medelvärde 4,02 (+0,17) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 81 (+9) 82 (+9) 77 (+9) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 78 (+7) 83 (+9) 72 (+14) 88 (+21) 88 (+10) Anställningstid 81 (+18) 94 (+6) 82 (+9) 59 (0) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 78 (+7) 87 (+18) 78 (+12) 82 (+10) 82 (+7) 80 (+4) 83 (+9) 80 (+10) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 76 (0) 83 (+7) 85 (+13) 87 (+11) 82 (+10) 76 (+10) 30

31 Kommentarer: Frågan är omformulerad från förra året, vilket kan ha påverkat resultatet. Då var frågan Mina arbetskamrater anser att.. MoB har högst värde. Witalabostäder har lägst värde. Ju fler LEAD-möten, desto högre värde. Tillsvidareanställda har högre värde än tidsbegränsade. Kvinnor har högre värde än män. De med anställningstid 7-12 månader har högst värde. Kommentarer i relation till 2013: Det är betydligt fler som har svarat positivt och det totala medelvärdet är betydligt högre. SOC och KoF har gjort en kraftig förbättring. Alla förvaltningar/bolag har en positiv utveckling, förutom Witalabostäder som har samma värde. De med anställningstid 7-12 månader har störst utveckling. 14. Jag lär nytt och utvecklas i mitt arbete Statistik Medelvärde 4,02 (+0,08) Median 4 31

32 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 78 (+1) 77 (+1) 81 (+7) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 64 (-8) 87 (+6) 78 (+5) 86 (-1) 78 (0) 62 (-9) 100 (0) 77 (-6) 71 (+12) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 88 (+1) 90 (0) 84 (0) 72 (-4) 77 (+3) 82 (-3) 79 (+1) 75 (+1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten >5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 75 (+1) 77 (-2) 79 (0) 83 (+3) 77 (+1) 88 (0) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: Männen är mer positiva än kvinnorna. MoB är 100 % nöjda. VO och KoF är minst positiva. Ju fler LEAD-möten, ju mer positiva. Tidsbegränsat anställda är mer positiva. Mindre utveckling i takt med ökad ålder. De med anställningstid 6-15 år är mindre positiva. Kommentarer i relation till 2013: Männen har en kraftig positiv utveckling och är nu mer positiva än kvinnorna. Witalabostäder har en mycket positiv utveckling. KoF, Vetab och VO har en negativ utveckling. 32

33 Område: Ledarskap Med din närmaste chef menas den chef som du har medarbetar- och lönesamtal med. 15. Min närmaste chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser Statistik Medelvärde 3,81 (+0,08) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 68 (+3) 66 (+1) 74 (+8) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 58 (-7) 74 (+12) 75 (+8) 77 (-2) 62 (-4) 71 (-4) 77 (-5) 77 (+1) 71 (+30) Anställningstid Ålder 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 68 (-9) 69 (+2) 74 (+5) 68 (+4) 65 (+2) 71 (+2) 69 (+4) 66 (+1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 64 (0) 71 (+6) 69 (+6) 71 (+2) 67 (+3) 80 (+5) 33

34 Kommentarer: Männen är mer positiva än kvinnor. VO och KLF är minst positiva. Värdet sjunker med stigande ålder. De som har haft LEAD-möten är mer positiva. Tidsbegränsat anställda är betydligt mer positiva. Kommentarer i relation till 2013: Männen har en kraftig positiv utveckling och är nu mer positiva än kvinnor. Witalabostäder har en mycket positiv utveckling med plus 30 %. VO har störst negativ utveckling. 16. Min närmaste chef visar engagemang för verksamheten Statistik Medelvärde 3,99 (+0,09) Median 4 34

35 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 74 (+3) 72 (0) 80 (+11) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 64 (-6) 82 (+11) 80 (+9) 78 (-6) 58 (-10) 81 (+6) 100 (0) 76 (+3) 88 (+35) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 82 (-3) 72 (-7) 79 (+5) 73 (+2) 70 (+1) 76 (0) 76 (+5) 71 (+1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 74 (+3) 74 (+4) 70 (+2) 76 (+1) 72 (+2) 84 (+1) Kommentarer: MoB har 100 %. KLF är minst positiva. Män är mer positiva än kvinnor. De med anställningstid 1-5 år, tidsbegränsat anställda och ålder upp till 49 år är mer positiva. Kommentarer i relation till 2013: Witalabostäder har en mycket positiv utveckling med plus 35 %. KLF har störst negativ utveckling. Männen har en kraftig positiv utveckling och är nu mer positiva än kvinnor. 35

36 17. Min närmaste chef visar förtroende för mig som medarbetare Statistik Medelvärde 4,17 (+0,02) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 81 (-1) 79 (-3) 87 (+4) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 70 (-8) 87 (+3) 89 (+9) 88 (-3) 80 (-4) 71 (- 12) Anställningstid 88 (-6) 89 (+3) 71 (-11) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 82 (-12) 88 (-3) 85 (-1) 80 (-1) 79 (-1) 86 (-2) 82 (0) 78 (-3) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 79 (-2) 82 (+1) 79 (-5) 85 (+3) 80 (-1) 88 (-4) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: VO, Witalabostäder och KoF har de lägsta värdena. De övriga har värden över 80. Män är mer positiva än kvinnor. Det är en negativ utveckling med lång anställningstid och högre ålder. Det är positivt för dem som har haft flera LEAD-möten. 36

37 Kommentarer i relation till 2013: Männen har blivit mer positiva och kvinnorna mer negativa, vilket ger stor skillnad mellan män och kvinnor. TK har störst positiv utveckling. KoF och Witalabostäder har störst negativ utveckling. 18. Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Statistik Medelvärde 4,14 (+0,04) Median 4 37

38 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 80 (0) 78 (-1) 88 (+7) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 70 (-8) 86 (+8) 90 (+6) 90 (+2) 76 (-6) 91 (+3) 100 (+6) 85 (+6) 71 (-11) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 84 (-10) 84 (-2) 85 (+2) 79 (+1) 78 (0) 85 (-2) 81 (+2) 78 (-1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 78 (-2) 80 (+3) 78 (+1) 86 (+4) 79 (+1) 88 (-6) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: Män är avsevärt mer positiva än kvinnor. MoB är mest positiva. VO och Witalabostäder är minst positiva. Ju yngre, desto mer positiv. De som har fem LEAD-möten eller fler är mer positiva. Tidsbegränsat anställda är mer positiva. Kommentarer i relation till 2013: Män har en positiv utveckling och är därmed betydligt mer positiva än kvinnor. BU har störst positiv utveckling. Witalabostäder har störst negativ förändring. 38

39 19. Min närmaste chef skapar ett tillitsfullt samarbete Statistik Medelvärde 3,88 (+ 0,07) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 69 (+2) 67 (0) 76 (+7) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 60 (-5) 75 (+8) 77 (+10) 78 (+3) 64 (-5) 67 (- 12) Anställningstid 88 (-6) 74 (-2) 59 (+12) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 76 (-9) 75 (-2) 76 (+3) 67 (0) 66 (+3) 73 (-9) 70 (+5) 68 (+1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 68 (-1) 68 (+3) 68 (+1) 73 (+3) 68 (+2) 81 (0) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: Män är mer positiva. MoB är mest positiva. VO och Witalabostäder är minst positiva. De yngre, tidsbegränsat anställda och de med anställningstid upp till fem år är mer positiva. 39

40 Kommentarer i relation till 2013: Männen har positiv utveckling. KoF har störst negativ förändring. TK och Witalabostäder har störst positiv utveckling. 29 år och yngre och nyanställda har en negativ förändring. 20. Min närmaste chef är ett gott föredöme. Med gott föredöme menas att vara en god förebild genom att föregå med gott exempel, samt att företräda verksamheten och kommunen på ett bra sätt. Statistik Medelvärde 3,92 (+0,18) Median 4 40

41 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 70 (+8) 69 (+7) 77 (+16) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 62 (+2) 76 (+14) 77 (+13) 78 (+7) 63 (+5) 62 (-5) 100 (+12) 70 (+8) 65 (+36) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 75 (-13) 75 (+2) 77 (+11) 71 (+11) 66 (+8) 77 (+4) 72 (+11) 67 (+7) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 69 (+6) 70 (+10) 70 (+13) 73 (+7) 69 (+9) 83 (+1) Kommentarer: Män är mer positiva än kvinnor. MoB är mest positiva. Ju yngre, desto mer positiva. Tidsbegränsat anställda är mer positiva. Kommentarer i relation till 2013: Det är betydligt fler som har svarat positivt och det totala medelvärdet är betydligt högre. Männen har en kraftigt positiv utveckling med 16 %. Witalabostäder har störst positiv utveckling med 36 %. KoF har negativ förändring. De med anställningstid 0-6 månader har en negativ förändring med 13 %. 41

42 Område: Kvalitet 21. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete Statistik Medelvärde 4,42 (+0,06) Median 5 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 93 (+1) 94 (0) 90 (+4) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 94 (-1) 95 (+1) 89 (+6) 84 (+2) 95 (+2) 91 (+3) 100 (0) 87 (+1) 82 (-6) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 80 (-8) 85 (-1) 91 (+3) 95 (+2) 96 (+1) 90 (-2) 93 (+1) 95 (+2) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 91 (-1) 94 (+1) 95 (+3) 95 (+1) 94 (+1) 91 (-8) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: Generellt höga värden. Ju längre anställningstid och högre ålder ger en positiv utveckling. 42

43 Kommentarer i relation till 2013: Män har en mer positiv utveckling, men kvinnor har fortfarande ett högre värde. TK har bäst positiv utveckling. Witalabostäder har en negativ förändring. De med anställningstid 0-6 månader och tidsbegränsat anställda har en negativ förändring. 22. Jag är insatt i min arbetsplats verksamhetsnära mål Statistik Medelvärde 4,3 (+0,04) Median 4 43

44 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 88 (+1) 90 (+1) 83 (+3) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 88 (+1) 93 (-1) 72 (-2) 84 (+2) 88 (+9) 67 (- 16) Anställningstid 94 (-6) 75 (+2) 77 (-23) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 75 (+8) 81 (+5) 83 (-1) 88 (0) 92 (+1) 82 (0) 87 (0) 90 (+1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 84 (-1) 89 (-1) 92 (0) 92 (+1) 88 (0) 83 (+9) Kommentarer: Kvinnor har betydligt högre värde än män. MoB och BU har värde över 90. KoF har lägst värde. Ju längre anställningstid, högre ålder och ju fler LEAD-möten ger en positiv utveckling. Tillsvidareanställda har högre värde. Kommentarer i relation till 2013: KLF har den största positiva utvecklingen. Witalabostäder har den största negativa förändringen. De som har varit anställda upp till ett år och tidsbegränsade har en positiv utveckling. 44

45 23. Min arbetsplats verksamhetsnära mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt Statistik Medelvärde 3,7 (+0,09) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 63 (+4) 65 (+3) 58 (+10) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 54 (-2) 76 (+4) 48 (+10) 60 (+9) 62 (+11) Anställningstid 43 (- 20) 88 (+6) 39 (-5) 53 (+6) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 55 (-5) 55 (-6) 61 (+1) 64 (+7) 66 (+5) 60 (-4) 63 (+4) 64 (+4) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 55 (+2) 66 (+5) 69 (+10) 71 (+2) 63 (+4) 70 (+11) Kommentarer: Totalt har andelen positiva ökat. MoB och BU har flest positiva. Vetab är minst positiva. Ju längre anställningstid, ju högre ålder och ju fler LEAD-möten ger en positiv utveckling. Tidsbegränsat anställda har högre värde. 45

46 Kommentarer i relation till 2013: Män har en kraftigt positiv utveckling, men kvinnor har fortfarande ett högre värde. KoF har en kraftigt negativ förändring. Längre anställningstid och högre ålder är positivt, vilket var tvärtom förra året. 24. Jag får den kompetensutveckling som behövs utifrån verksamhetens behov Statistik Medelvärde 3,51 (+0,19) Median 4 46

47 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 55 (+8) 55 (+7) 55 (+13) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 45 (-5) 56 (+18) 64 (+8) 63 (-1) 69 (+7) 38 (- 29) Anställningstid 88 (0) 68 (-5) 53 (+24) 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 55 (+11) 67 (+10) 57 (+9) 54 (+5) 54 (+6) 55 (+2) 55 (+9) 55 (+3) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 47 (+5) 58 (+4) 61 (+9) 64 (+10) 55 (+6) 57 (+12) Kommentarer: Män och kvinnor har båda 55 %. MoB är mest positiva. KoF är minst positiva. Oavsett ålder har alla 55 %. De som har LEAD-möten är betydligt positivare. De som har en anställningstid mellan 7-12 månader är mest positiva. Kommentarer i relation till 2013: Totala värdet har en kraftigt positiv utveckling. Män har en större positiv utveckling, vilket innebär att de numera har hunnit ikapp kvinnor. BU och Witalabostäder har den mest positiva utvecklingen. KoF har en kraftigt negativ förändring. 47

48 25. På min arbetsplats tas mina förslag till förbättringar tillvara Statistik Medelvärde 3,73 (+0,17) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 66 (+8) 66 (+7) 64 (+13) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 54 (-2) 74 (+17) 56 (+6) 58 (-12) 74 (+9) 57 (+3) 88 (-12) 74 (+13) 59 (+18) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 69 (+6) 72 (+8) 65 (+5) 64 (+7) 66 (+9) 66 (0) 69 (+13) 62 (+3) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 59 (+8) 65 (+4) 70 (+9) 75 (+12) 65 (+8) 67 (+2) Kommentarer: MoB är mest positiva. Antalet LEAD-möten har en kraftig positiv betydelse. Frågans formulering är ändrad sedan Detta kan ha påverkat svaren på frågan löd frågan På min arbetsplats tas medarbetarnas förslag till förbättringar tillvara. 48

49 Kommentarer i relation till 2013: Totalvärdet har kraftigt förbättrats. Män har en kraftig positiv utveckling med 13 %. BU och Witalabostäder har kraftig positiv utveckling. SOC och MoB har en negativ förändring. Stor positiv utveckling har skett för åldrarna år och de som har haft fem LEAD-möten eller fler. 26. Medarbetarsamtalet som jag har haft de senaste 12 månaderna handlade om hur jag kan bidra till arbetsplatsens mål och utveckling Statistik Medelvärde 3,61 (+0,05) Median 4 49

50 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 68 (+3) 71 (+3) 58 (+6) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 66 (-1) 78 (+7) 54 (+1) 64 (+1) 64 (+7) 48 (-2) 65 (-11) 48 (+7) 24 (-35) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 19 (-2) 51 (+15) 70 (+7) 71 (+4) 73 (+3) 55 (+1) 69 (+3) 70 (+4) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 58 (0) 72 (+2) 72 (+6) 81 (+9) 70 (+3) 52 (+8) Kommentarer: Stor skillnad mellan kvinnor och män, där kvinnor har betydligt bättre värde. BU har klart högst positivt värde. Witalabostäder har klart lägst värde. De som har haft LEAD-möten har betydligt högre värde. Kommentarer i relation till 2013: Det totala värdet har en positiv utveckling. Witalabostäder har en kraftig negativ förändring. Det är 2 % fler som inte har haft medarbetarsamtal. Det är en positiv utveckling för de som har en anställningstid på 7-12 månader. 50

51 27. Vid medarbetarsamtalet som jag har haft de senaste 12 månaderna planerades min individuella handlingsplan Statistik Medelvärde 3,53 (+0,15) Median 4 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 63 (+6) 66 (+5) 50 (+7) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 60 (0) 72 (+12) 53 (-2) 60 (+1) 59 (+8) 33 (+8) 77 (+1) 41 (+12) 24 (-41) Anställningstid Ålder 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 18 (+3) 40 (+7) 66 (+9) 67 (+8) 65 (+3) 51 (+6) 67 (+8) 61 (+3) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Anställningsform Tillsvidareanställning Tidsbegränsad anställning 52 (+2) 66 (+4) 68 (+10) 77 (+12) 65 (+6) 41 (+9) Kommentarer: Stor skillnad mellan kvinnor och män, där kvinnor har betydligt bättre värde. MoB har högst positivt värde. Witalabostäder och KoF har klart lägst värde. De som har haft LEAD-möten har betydligt högre värde. 51

52 Kommentarer i relation till 2013: Det totala värdet och medelvärdet har en betydande positiv utveckling. Witalabostäder har en kraftig negativ förändring. Det är en stor positiv utveckling för de som har haft LEAD-möten. 28. Vid lönesamtalet som jag har haft de senaste 12 månaderna bedömdes jag utifrån kommunens/witalabostäders/vetabs lönekriterier Statistik Medelvärde 3,56 (-0,01) Median 4 52

53 Siffrorna nedan visar den gröna stapeln i procent, det vill säga de som har svarat stämmer ganska bra/mycket bra. Siffror inom parentes visar förändringen för den gröna stapeln i procent från 2013 till Totalt (hela kommunkoncernen) Kvinna Man 67 (+2) 69 (+1) 58 (+4) VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder 65 (0) 74 (-1) 58 (+10) 57 (+4) 64 (+8) 52 (+2) 71 (-5) 46 (+2) 35 (-30) Anställningstid 0-6 mån 7-12 mån 1-5 år 6-15 år > 15 år 29 år och yngre år 50 år och äldre 7 (-6) 33 (0) 64 (+1) 71 (+6) 73 (0) 44 (-9) 69 (+3) 68 (+1) Medverkan i antal LEADmöten 0 LEAD-möten 1-2 LEADmöten 3-4 LEADmöten 5 LEADmöten Ålder Anställningsform Tillsvidareanställning 56 (-3) 72 (+4) 71 (+4) 79 (+8) 69 (+2) 41 (0) Tidsbegränsad anställning Kommentarer: MoB och BU har högst positivt värde. Witalabostäder har klart lägst värde. De som har haft LEAD-möten har betydligt högre värde. I svarsalternativ har ej haft, så står det medarbetarsamtal och inte lönesamtal. Detta kan ha påverkat svaren. Kommentarer i relation till 2013: Witalabostäder har en kraftig negativ förändring. TK och KLF har den största positiva utvecklingen. Det är en positiv utveckling för de som har haft LEAD-möten. 53

54 Område: Jämställdhet och mångfald 29. Denna fråga kommer enbart att redovisas på förvaltnings-, bolags- och kommunnivå. Har du personligen, under de senaste 12 månaderna, varit utsatt för diskriminering? Utifrån lagstiftningen kan diskriminering ske av arbetsgivaren och då enbart utifrån kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionshinder samt sexuell läggning. Totalt (1928) VO (619) BU (780) TK (122) SOC (88) KLF (180) KoF, MoB, Witalabostäder (55) Nej Ja, av min närmaste chef Ja, av annan chef VETAB (84) Kommentarer: Det är totalt 17 personer som upplever att de har blivit diskriminerade av arbetsgivaren. Kommunen/bolagen har nolltolerans för diskriminering. 54

55 30. Denna fråga kommer enbart att redovisas på förvaltnings-, bolags- och kommunnivå. Har du personligen, under de senaste 12 månaderna, varit utsatt för sexuella trakasserier? Totalt (1928) VO (619) BU (780) TK (122) SOC (88) KLF (180) KoF, MoB, Witalabostäder (55) Nej Ja, av arbetskamrat på min arbetsplats Ja, av min närmaste chef Ja, av annan anställd i Vetlanda kommun/witalabostäd er/vetab VETAB (84) Kommentarer: Det är totalt 6 personer som upplever att de har blivit sexuellt trakasserade. Kommunen/bolagen har nolltolerans för sexuella trakasserier. 55

56 31. Denna fråga kommer enbart att redovisas på förvaltnings-, bolags- och kommunnivå. Har du personligen, under de senaste 12 månaderna, varit utsatt för mobbning? Totalt (1928) VO (619) BU (780) TK (122) SOC (88) KLF (180) KoF, MoB, Witalabostäder (55) Nej Ja, av arbetskamrat på min arbetsplats Ja, av min närmaste chef Ja, av annan anställd i Vetlanda kommun/witalabostäder/ VETAB VETAB (84) Kommentarer: Det är totalt 56 personer som upplever att de har blivit mobbade på sitt arbete. Kommunen/bolagen har nolltolerans för mobbning. 56

57 32. På min nuvarande anställning har jag den tjänstgöringsgrad jag önskar Totalt VO BU TK SOC KLF KoF MoB Vetab Witalabostäder Ja Nej, önskar högre Nej, önskar lägre Kommentarer: Det är 12 % av kvinnorna och 10 % av männen som önskar högre tjänstgöringsgrad. 57

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober 2013 2013-11-21 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson MAE 2015-02-18 2014 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2014 Shara Johansson Personalenheten, Slutrapport MA14, Lycksele kommun Sida 1/42 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-02-11. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-02-11 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/79 Arbetsmiljökompassen 2014 - uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen Förslag till

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05 Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Fem frågor Varför gör vi det här? Vilka förutsättningar gäller? Hur är undersökningen utformad?

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-04-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2011/148 Uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av personalenkäten 2010 Förslag till beslut Kommunledningskontorets

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN 2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN Anonymitet IC Quality arbetar efter branschetiska principer: Undersökningen är frivillig Minst 5 svar per fråga krävs för att resultatredovisning

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 REGION GOTLAND Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhetsplan 2012 2014 (Beslutad i GVN 2011 12 21) 1. Inledning Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan för 2012 till

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014

PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 PERSONALPOLITIKEN 2011-2014 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post: personal@karlshamn.se Internet: www.karlshamn.se

Läs mer

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014

Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Arbetsfö rmedlingen Rapport medarbetarundersökning 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Om medarbetarundersökningar hos Arbetsförmedlingen... 4 2.2. Arbetsförmedlingens index...

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013 Västra Götalandsregionen Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Kommunen som arbetsgivare

Kommunen som arbetsgivare KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-04-08 Lina Helgerud, lina.helgerud@karlstad.se Kommunen som arbetsgivare Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Arbetsgivarperspektiv

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer