Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013"

Transkript

1 Medarbetarundersökning Landstinget Västmanland 2013 Genomförd under perioden 10 september 1 oktober

2 NMI 2013 en snabböversikt Nedan följer en kortfattad översikt över resultat från NMI undersökningen 2013 Av utskickade enkäter erhölls svar från personer (71% svarsfrekvens) Cheferna besvarar fr.o.m en separat enkät. Av 244 utskickade enkäter besvarades 227 stycken (94% svarsfrekvens) Total svarsfrekvens; 72% (4.523/6.288) Följande två bilder visar NMI-värden för landstinget totalt samt på förvaltningsnivå

3 NMI 2013, snabböversikt NMI 2013 = 76 Förändringarna från mätningen 2011 indikerar att flera frågeområden utvecklats i positiv riktning. Positivt är också att området Jämlikhet, vilket inte redovisats som index tidigare, uppvisar ett högt värde. Ytterligare en faktor som man behöv-er ha i åtanke när man jämför resultatet 2013 med tidigare mätningar är att cheferna i år besvarat en egen enkät. Även om några frågor är samma i chefs- och medarbetarenkäten inte ingår chefernas svar inte i underlaget för denna rapport Ett NMI på 76 står sig väl vid en jämförelse med andra organisationer -Länsstyrelser 69 -Universitet/Högskola 66 -Kommuner 68

4 NMI 2013 snabböversikt per förvaltning Av analysen på förvaltningsnivå framgår att folktandvården genomgående uppvisar de högsta värdena, förutom avseende ett område. För området Arbete och Arbets-plats är skillnaderna mellan förvaltningarna mycket små. För området Jämlikhet skiljer det tio procentenheter mellan lägsta och högsta värdet. Även för området Information och APT skiljer det tio procentenheter mellan lägsta och högsta värdet. För området Medarbetar- och Lönesamtal är skillnaderna mellan förvaltningarna små. De största skillnaderna mellan förvaltningarna återfinns i Arbetskamrater. Lägst värde finns inom Kostverksamheten. Vi ska dock ha i åtanke att svarsfrekvensen här är låg vilket kan påverka resultatet. Även för områdena Chefskap samt NMI 2013 totalt uppvisar förvaltningarna små skillnader

5 NMI 2013, Landstinget Västmanland totalt I följande presentation återfinns resultatet från medarbetarundersökningen (NMI) 2013 i Landstinget Västmanland Presentationen omfattar sju frågeområden samt beskrivning av tillvägagångsätt. Vidare analyser baserat på genus samt ålder I slutet av presentationen finns en del fördjupande analyser Siffror och tabeller presenteras i en separat tabellbilaga

6 Syfte och metod Syfte Metod Medarbetarundersökningens övergripande syfte är skapa delaktighet och engagemang i utvecklingsprocesser, samt att leda fram till analys och prioritering av förbättringsområden inom Landstinget Västmanland. Medarbetarundersökningen förväntas bidra till att uppnå detta genom att kartlägga hur medarbetarna i Landstinget Västmanland upplever sin arbetssituation i dag. Med utgångspunkt i undersökningsresultatet kommer respektive arbetsplats att ta fram en handlingsplan för vidare förbättrings- och utvecklingsarbete. Datainsamlingen har genomförts med hjälp av webbaserade enkäter. Fyra påminnelser skickades ut till respondenter som inte svarat på hela eller delar av enkäten. Undersökningen genomfördes av Artisan Global Media samt Strumenti Ledarskaps- och Organisationsutvecklings AB.

7 Undersökningens innehåll Sju frågeområden -Ditt arbete och din arbetsplats -Jämlikhet och trakasserier -Information och arbetsplatsträffar -Medarbetarsamtal och lönesamtal -Arbetskamrater -Chefskap -Hälsa och levnadsvanor Frågeområdena omfattar åttiofem indexfrågor, samt nio fritextfrågor. Tre bakgrundsfrågor -Kön -Ålder -Närmaste chef Nytt för 2013 är att cheferna besvarar en separat enkät där ett antal frågor bytts ut för att bättre spegla deras arbetssituation och förutsättningar Så gott som samtliga indexfrågor har besvarats på en sex-gradig svarsskala (sju frågor besvarades på en fem-gradig skala). Index har beräknats på data i matrisform (inte rad + kolumn ). Detta skiljer sig från mätningen 2011 vilket gör att det finns en viss osäkerhet i bedömningen av de förändringar som skett.

8 Definitioner Återkommande ord i medarbetarundersökningen som Chef, Arbetskamrater, och Arbetsplats, definierades i början av enkäten i syfte att säkerställa att alla medarbetare skulle göra samma tolkning av begreppen. Chef Den person närmast dig som har ett chefsansvar med alla tre delar; personal, ekonomi och verksamhet och ett helhetsansvar för arbetsplatsen. Arbetskamrater Arbetsplats Arbetskamrater kan finnas på fler ställen, t.ex. där du är verksam i ditt dagliga arbete. I enkäten avses med arbetskamrater endast de personer som har samma chef som du. Där du har din anställning och din närmaste chef. Det är således viktigt att du svarar på enkäten utifrån var du har din chef. Det är också din chef som är ansvarig för de förbättringsåtgärder som ni ska diskutera.

9 Resultatredovisning Resultatet från medarbetarundersökningen 2013 redovisas i november december Redovisningen görs på två olika nivåer. Rapportnivåer Innehåll Det kompletta resultatet redovisas på övergripande nivå för landstinget totalt samt de fem förvaltningarna. Undersökningsresultatet redovisas på klinik-, avdelnings-, samt arbetsplatsnivå om det finns fler än åtta svar från den aktuella enheten. På denna nivå redovisas inte svaren på frågor avseende jämlikhet samt trakasserier. Vidare redovisas svaren utan analys för genus samt ålder. Rapporterna på övergripande nivå innehåller -En snabb överblick över helhetsresultatet -Resultat per frågeområde med tillhörande analyser - Siffrorna redovisas i en separat tabellbilaga Rapporterna på verksamhets- och enhetsnivå innehåller -En snabb överblick över helhetsresultatet -Resultat per frågeområde med tillhörande analyser

10 NMI 2013, resultat samtliga frågeområden NMI 2013 = 76% Förändringarna från mätningen 2011 indikerar att flera frågeområden utvecklats i positiv riktning. Positivt är också att området Jämlikhet, vilket inte redovisats som index tidigare, uppvisar ett högt värde. Ytterligare en faktor som man behöv-er ha i åtanke när man jämför resultatet 2013 med tidigare mätningar är att cheferna i år besvarat en egen enkät. Även om några frågor är samma i chefs- och medarbetarenkäten inte ingår chefernas svar inte i underlaget för denna rapport Ett NMI på 76% står sig väl vid en jämförelse med andra organisationer -Länsstyrelser 70% -Universitet/Högskola 66% -Kommuner 68%

11 NMI 2013 per Genus samt Ålder Ålder NMI 2013 fördelat på ålder uppvisar en del skillnader. Trenden är att gruppen 29 år el yngre får lägst värden av de tre åldersgrupperna. När det gäller områdena Medarbetaroch lönesamtal samt Information och APT är skillnaden tydlig. För områdena Jämlikhet respektive Arbetskamrater är ordningen dock annorlunda och den yngsta gruppen uppvisare högre värden. Genus NMI 2013 fördelat utifrån genus uppvisar inga stora skillnader mellan män och kvinnor. Trenden, att männen genomgående uppvisar lägre NMI än kvinnorna, överensstämmer med resultaten från 2011.

12 NMI 2013 per förvaltning Av analysen på förvaltningsnivå framgår att folktandvården genomgående uppvisar de högsta värdena, förutom avseende ett område. För området Arbete och Arbets-plats är skillnaderna mellan förvaltningarna mycket små. För området Jämlikhet skiljer det tio procentenheter mellan lägsta och högsta värdet. Även för området Information och APT skiljer det tio procentenheter mellan lägsta och högsta värdet. För området Medarbetar- och Lönesamtal är skillnaderna mellan förvaltningarna små. De största skillnaderna mellan förvaltningarna återfinns i Arbetskamrater. Lägst värde finns inom Kostverksamheten. Vi ska dock ha i åtanke att svarsfrekvensen här är låg vilket kan påverka resultatet. Även för områdena Chefskap samt NMI 2013 totalt uppvisar förvaltningarna små skillnader

13 Ditt arbete och Din arbetsplats Inom detta området ställs frågor som har att göra med arbetet och arbetsplatsens förutsättningar för att kunna utföra sina uppgifter De tre första frågorna handlar om hur tydlig organisationen är för den enskilde. En tydlig organisation = bättre arbetsförutsättningar och i förlängningen även bättre hälsa. Att ha samtliga tre värden över 80 är mycket bra. De två rödmarkerade frågorna hand-lar om egenkontroll samt upplevda krav. Kombinationen av låg egenkontroll och höga krav kan ge negativa hälsoeffekter om de inte motverkas av andra och positiva faktorer. Det är därför glädjande att se att många medarbetare uppfattar såväl sina som sina arbetskamraters insatser som betydelsefulla. Vidare att det egna arbetet känns meningsfullt. Frågan Trivs på mitt arbete har också fått ett högt värde till skillnad från Stolt över att arbeta i LtV. Detta är dock vanligt förekommande i professionsstarka organisationer.

14 Ditt arbete och din arbetsplats per genus Genus Det föreligger inga stora skillnader mellan kvinnor och män när det gäller frågorna inom området Ditt arbete och din arbetsplats :

15 Ditt arbete och din arbetsplats per ålder Ålder Inte heller när svaren inom området Ditt arbete och din arbetsplats analyseras utifrån olika ålderskategorier framkommer några större skillnader. Generellt sett har gruppen 29 år eller yngre svarat lägre på samtliga frågor utom en; Jag lär och utvecklas på mitt arbete. Största skillnaden mellan grupperna återfinns för frågan Möjlighet att påverka min arbets-takt där 29 år eller yngre har ett svar som är sju enheter lägre än de inom gruppen 50 år och äldre. Det är troligt att det bakom skill-naden finns olikheter i arbetsuppgifter vilka påverkar utfallet.

16 Jämlikhet: Arbetskamrater positiva till Redovisningen av området Jämlikhet inleds med frågor avseende föräldraledighet samt vård av barn, så kallad VAB. Det framstår inte som att det före-ligger några större skillnader i synen på kvinnors och mäns föräldraledighet respektive vård av barn. NMI-nivån är tydligt över 80, vilket är att betrakta som ett gott resultat.

17 Arbetskamrater positiva till per genus samt ålder Ålder En analys av svaren avseende föräldraledig-het respektive vård av barn med utgångs-punkt i ålder visar även den små skillnader mellan åldersgrupperna. Genus Vid en uppdelning av svaren avseende föräldraledighet respektive vård av barn framgår det att kvinnor generellt sätt är mer positiva till detta än vad män verkar vara.

18 Jämlikheten på arbetsplatsen med avseende på Den andra delen av frågorna om jämlikhet handlar om man upplever att det är jämlikt på arbetsplatsen avseende -Etnisk tillhörighet -Funktionsnedsättning -Kön -Könsöverskridande identitet eller uttryck -Religion eller annan trosuppfattning -Sexuell läggning -Ålder På nivån landstinget totalt är så gott som samtliga värden högre än 80 vilket talar för att det på många arbetsplatser, och avseende dessa områden, upplevs en förhållandevis stor grad av jämlikhet.

19 Jämlikheten på arbetsplatsen per genus Genus En uppdelning av jämlikhetsområdena utifrån genus visar på mycket små skillnader mellan kvinnor och män. Intressant att notera är att kvinnors svar generellt sett är något mer positiva än männens svar förutom avseende ett område: Kön

20 Jämlikheten på arbetsplatsen per ålder Ålder Även om skillnaderna för jämlikhetsområdena är förhållandevis små även mellan de tre åldersgrupperna finns ett par resultat som är värda att lyfta fram. För området Kön avviker gruppen 50 år och äldre med ett markant högre värde än de två övriga grupperna. Detta skulle eventuellt kunna bero på olikheter i fördelningen mellan män och kvinnor i de olika ålders-grupperna. För fem av åtta jämlikhetsområden uppvisar gruppen år de lägsta värdena.

21 Jämlikhet, analys av tre lägsta värdena För att få en uppfattning om omfattningen av upplevd brist på jämlikhet redovisas en separat analys av de tre lägsta värdena på svarsskalan: -Liten jämlikhet -Dålig jämlikhet -Inte alls jämlikt Det sistnämnda svarsalternativet utgör skalans mest negativa svar. Av analysen framgår att det för varje område finns ett antal personer som i en eller annan form upplever brister när det gäller jämlikheten. Givet landstingets många arbetsplatser och anställda är det dock troligt att dessa personers röster försvinner i mängden. Landstinget som arbetsgivare behöver därför anstränga sig för att ytterligare för att stärka jämlikheten för personer inom de berörda grupperna.

22 Trakasserier Trakasserier är ett viktigt område, samtidigt som det inte alltid är så enkelt att få fatt i. Diagrammet nedan får illustrera detta. Av de 4297 svarande har mellan 4120 och 4297 personer inte upplevt sig ha blivit trakasserade. De som har blivit trakasserade återfinns till vänster i diagrammet, och där svaren går från Någon enstaka gång via Ofta/Varje månad till Mycket ofta /Varje vecka. För att bättre kunna hantera problematiken behövs det en mer ingående analys.

23 Analys av de som utsatts för trakasserier Diagrammet nedan visar antalet svar där personer upplevt sig som trakasserade, samt hur ofta detta skett. I de allra flesta fall har trakasseriet handlat om något som uppfattas som en enstaka gång. I ett fåtal fall har det skett återkommande och i några av dessa uppenbarligen även frekvent ( varje vecka ). Antalet personer som rapporterat sig vara utsatta för trakasserier har ökat inom samtliga områden utom ett ( Ålder ), vilket beskrivs nedan. En jämförelse med mätningen 2011 visar att det skett förändringar av mängden rapporterade trakasserier. Sexuella trakasserier; från 81 till 98 Ålder; från 222 till 176 Sexuell läggning; från 11 till 14 Religion; från 46 till 59 Könsöverskr. ident.; 32 till 46 Kön; från 135 till 152 Funktionsnedsättn; från 73 till 89 Etnisk tillhörighet; från 78 till 113

24 Vem har trakasserat? Nytt för 2013 års mätning är frågan om vem som trakasserat. Av diagrammet nedan framgår att de flesta trakasserier utförs av en kollega alternativt av en patient/kund.

25 Trakasserier - Sökt och/eller fått hjälp En påfallande stor andel av de som upplever sig ha blivit trakasserade har dock valt att inte söka hjälp. En mer ingående analys av detta finns bifogad längre fram i presentationen. Sammanfattningsvis visar den fördjupade analysen att den största andelen av de som valt att inte söka hjälp har upplevt trakasseriet någon enstaka gång.

26 2011: : : : : : : : : : : : : 69 Information och arbetsplatsträffar Information och arbetsplatsträffar tar upp frågor som rör tillgång till och hantering av mål, instruktioner etc. samt frågor rörande APT. På frågor som har att göra med tillgång till information visar svaren genomgående ett NMI över 70 vilket indikerar att många tycker det fungerar ok men att det samtidigt finns ett antal personer som inte är nöjda med mängden och tillgängligheten till information. Det näst lägsta värdet uppvisar frågan om avvikelserapportering i Synergi. Det är mycket positivt att frågan Jag vet vad som förväntas av mig har ett NMI värde på 88. De tre frågorna om arbetsplatsens mål tar upp kommunikationen av målen, hur de följs upp och utvärderas, samt hur väl lönekriterierna är kopplade till arbetsplatsens mål. Tanken är definitivt god att vilja styra med hjälp av en sådan koppling, men utfallet ger vid handen att det finns anledning att undersöka varför det är så förhållandevis få som uppfattar denna koppling.

27 Information och APT per genus Genus En uppdelning av svaren utifrån genus visar inga större skillnader. Genomgående så ger kvinnornas svar högre NMI-värden än männens.

28 Information och APT per ålderskategori Ålder NMI 2013 fördelat på ålder uppvisar en del skillnader. Trenden är att även inom området Information och APT får gruppen 29 år el yngre får lägst värden av de tre åldersgrupperna. En delfråga Jag kan hitta LtV:s policys och riktlinjer avviker markant från de två andra ålderskategorierna.

29 Arbetsplatsträffar - Deltagande Deltagandet i arbetsplatsträffar är procentuellt sett på samma nivå som vid mätningen : 70% 2011: 27% 2011: 3%

30 APT deltagande utifrån genus, ålder Ålder När det gäller ålder är det tydligt att de yngre i högre grad väljer att inte delta i arbetsplatsträffar. Det skulle kunna handla om att det i denna gruppen är fler som har tillfälliga tjänster, men frågan behöver tittas närmare på då APT är ett viktigt instrument för dialog och samverkan. Genus NMI 2013 fördelat utifrån genus uppvisar inga stora skillnader mellan män och kvinnor.

31 Inte delta i APT utifrån genus, ålder Ålder Uppdelat på ålder är det dels frågan om man ska delta i APT även när man inte har arbetspass som skiljer mellan grupperna. Dessutom anger såväl 29 år eller yngre samt år tidsbrist som skäl till att inte delta. Genus Uppdelat på genus är det frågan om man ska delta i APT även när man inte har arbetspass som är olika.

32 Medarbetarsamtal Jag har haft medarbetarsamtal under den senaste 12-månaders perioden Medarbetar- och lönesamtal syftar till att visa på omfattningen, genomförandet samt resultatet av de årliga individuella samtalen mellan chef och medarbetare För landstinget totalt uppger 86% av de svarande att de haft medarbetarsamtal. 2011: 82% 2011: 10% 2011: 6% 2011: 2%

33 Medarbetarsamtal per genus, ålder Genus Uppdelat på genus är det en något större andel män än kvinnor som inte haft medarbetarsamtal. Ålder Uppdelningen i ålderskategorier visar att en större andel i gruppen 29 år eller yngre inte haft medarbetarsamtal beroende på att de varit anställda kortare tid än 12 månader.

34 Synpunkter på medarbetarsamtalet Genomgående framstår det som att de svarande är nöjda med sina medarbetarsamtal. NMI-värdena är i nivå med 2011 års mätning. 2011: : : : : 77

35 Synpunkter på medarbetarsamtal utifrån genus, ålder Ålder NMI 2013 avseende medarbetarsamtal fördelat utifrån ålderskategorier uppvisar inga stora skillnader mellan grupperna. Genus NMI 2013 avseende medarbetarsamtal fördelat utifrån genus uppvisar inga stora skillnader mellan män och kvinnor. Generellt sett uppvisar kvinnornas svar något högre NMI än männens svar.

36 Mitt medarbetarsamtal resulterade i / genus Genus NMI 2013 avseende vad medarbetarsamtalet resulterade i fördelat utifrån genus uppvisar inga stora skillnader mellan män och kvinnor.

37 Mitt medarbetarsamtal resulterade i / ålder Ålder Att åldersgruppen 29 år eller yngre inte fått någon uppföljning av sin tidigare kompetensutvecklingsplan är ju inte så förvånande då en större andel personer i denna gruppen varit anställda kortare tid än 12 månader.

38 Lönesamtal Jag har haft lönesamtal under den senaste 12-månaders perioden Procentuellt sett har det skett en viss ökning (från 64% till 69%) som svarat ja på frågan om de haft lönesamtal under den senaste 12-månaders perioden 2011: 64% 2011: 23% 2011: 7% 2011: 6%

39 Lönesamtal per genus, ålder Ålder En större andel inom åldersgruppen 29 år eller yngre har varit anställda kortare tid än 12 månader, vilket förklarar skillnaderna mellan grupperna. Genus NMI 2013 fördelat utifrån genus uppvisar inga stora skillnader mellan män och kvinnor.

40 Synpunkter på lönesamtalet NMI-värdena är på nivån 70 eller strax därunder. Skillnaderna i förhållande till mätningen 2011 är dock små. 2011: 75 Lägst NMI-värde (60) ges frågan om bra motiveringar enligt lönekriterierna. En positiv förändring är att NMI-värdet avseende nöjdhet med lönesamtalet stigit med fem procent-enheter till : : : : : 62

41 Synpunkter på lönesamtal / genus, ålder Ålder Av analysen utifrån ålderskategorier framstår det som att det inom gruppen 29 år el yngre finns lite andra förväntningar på lönesamtalet jämfört med de två andra grupperna. Genus NMI 2013 fördelat utifrån genus uppvisar inga stora skillnader mellan män och kvinnor.

42 2011: : : : : : : : : : : 71 Mina arbetskamrater Frågeområdet Mina arbetskamrater innehåller frågor som visar hur den enskilde medarbetaren uppfattar väsentliga delar av kulturen på den egna arbetsplatsen Värden för NMI 2013 är något högre än för mätningen 2011, men inga frågor uppvisar några dramatiska förändringar. NMI-värdet för frågan avseende att framföra kritik direkt till den det berör uppvisar ett så lågt värde att det kan finnas anledning att fundera över dels vilka organisatoriska konsekvenser ett sådant beteende har, dels om det är något som går att förändra på sikt.

43 Mina arbetskamrater per genus, ålder Ålder Inte heller fördelat på ålder NMI 2013 avseende arbetskamrater några stora skillnader. Genus NMI 2013 avseende arbetskamrater fördelat utifrån genus uppvisar inga skillnader mellan män och kvinnor.

44 2011: : : : : : : : : : : 70 Chefskapet Min chef Frågeområdet Min chef innehåller frågor som visar hur den enskilde medarbetaren uppfattar sin chefs ledarskap Hur chefskap utövas i en organisation har stor betydelse för vilka förutsättningar medarbetarna ges för att utföra sitt arbete. NMI-värdena för de enskilda frågorna ligger oftast på 70 eller högre, vilket brukar anses som acceptabelt men inte outstanding. Frågan om fortlöpande återkoppling får ett mycket lågt värde. I slutet av rapporten (sist i avsnittet Fördjupade analyser ) finns en analys av hur frekvensen av återkoppling återspeglas i hur man rapporterar sin hälsa.

45 Min chef fördelat per genus Genus NMI 2013 fördelat utifrån genus uppvisar inga stora skillnader mellan män och kvinnor.

46 Min chef fördelat per ålderskategori Ålder NMI 2013 fördelat på ålder uppvisar en del skillnader. Trenden är att gruppen 29 år el yngre får lägst värden av de tre åldersgrupperna. Skillnaderna är dock inte dramatiska på något sätt.

47 2011: : 67 Chefskapet det övergripande chefskapet Uppfattningen om chefskapet på högre hierarkiska nivåer förefaller vara relativt gott när det mäts med frågan om överordnade chefer har mitt förtroende att leda och utveckla verksamheten.

48 Övergripande chefskapet per genus Genus Det framkommer en viss skillnad mellan män och kvinnors svar avseende det övergripande chefskapet. Framför allt uppvisar männen ett tydligt lägre förtroende för förvaltningschef eller motsvarande.

49 Övergripande chefskapet per ålder Ålder NMI 2013 fördelat på ålder uppvisar inga genomgripande skillnader mellan grupperna.

50 Levnadsvanor och hälsa Psykosomatisk hälsa Frågeområdet Levnadsvanor och hälsa har fr o m 2013 utökats med frågor avseende psykosomatisk samt somatisk hälsa. Anledningen är att dessa sju frågor i ett antal studier visat sig vara såväl goda stressindikatorer som att ha samband med utvecklandet av fördjupad ohälsa över tiden. Frågorna är ställda som att man ombedes tänka tre månader tillbaka och dra sig till minnes om man upplevt halsbränna, huvudvärk etc., samt i så fall också hur ofta. Frågorna avseende psykosomatisk hälsa får nästan samtliga NMI-värden på 80 eller högre. Dock ska noteras att en av de starkaste indikatorerna på så kallad burnout att man känt sig trött och håglös får ett tydligt lägre värde. Sist i avsnittet Fördjupade analyser ) finns en analys av hur frekvensen av återkoppling chefen återspeglas i hur man rapporterar om trötthet och håglöshet.

51 Somatisk hälsa Frågorna avseende somatisk hälsa tar fasta på upplevd smärta i rygg, nacke och/eller axlar och armar under de tre senaste månaderna Med tanke på att en stor andel av de som svarat potentiellt kan vara eller har varit utsatt för tunga lyft och liknande, så är NMI-värden ett gott resultat. Motsvarande mätningar inom vård och omsorg i kommuner har givit värden klart under 70.

52 Hälsofrågor per genus Genus En analys av hälsofrågorna utifrån genus visar att det genomgående är kvinnorna som redovisar lägre värden. När det gäller frågorna om rygg, nacke och/eller armar och axlar är skillnaderna mycket tydliga. Skillnaderna kan med stor sannolikhet hänföras till den övervägande delen kvinnnor inom vårdyrkena, framför allt i rollen som USK och till viss del även SSK.

53 Hälsofrågor per ålderskategori Ålder När det gäller NMI 2013 avseende hälso-frågor fördelat på ålder är det framför allt en fråga som sticker ut. Gruppen 29 år el yngre får lägst värden av de tre åldersgrupperna när det gäller att ha upplevt trötthet och håg-löshet. Skillnaden till gruppen 50 år och äldre är tretton procentenheter, vilket föranleder en rekommendation att det sker en fördjupad analys av vad som kan tänkas ligga bakom utfallet.

54 Levnadsvanor Jag röker eller snusar Svaren på frågorna om rökning och snusande är procentuellt sett tämligen lika de som framkom i mätningen : 8% 2011: 91% 2011: 0,6% 2011: 6% 2011: 93% 2011: 0,3%

55 Röker, snusar fördelat per genus, ålder Genus & Ålder Det kan se ut som att mängden personer inom respektive grupp som röker eller snusar minskat men vi måste ha i åtanke att det finns en stor osäkerhetsfaktor i siffrorna. Eftersom svarsfrekvensen är < 100% måste vi ställa oss frågan hur mycket utfallet beror på vilka som svarat, och vilka som inte svarat? 2011: : : : : : : : 8

56 Fördjupade analyser Följande bilder innehåller fördjupade analyser. I slutet av avsnittet finns dessutom förslag på ytterligare analyser som är möjliga att göra inom ramen för enkätprogrammet

57 Vem har trakasserat och hur ofta? (1) Diagrammen på denna och den följande bilden fördjupar analysen av vem som trakasserat samt hur ofta detta skett, uppdelat för varje område.

58 Vem har trakasserat och hur ofta (2) Diagrammen på denna och den föregående bilden fördjupar analysen av vem som trakasserat samt hur ofta detta skett, uppdelat för varje område.

59 Hur ofta trakasserad? / Hur hanteras problemet? (1)

60 Hur ofta trakasserad? / Hur hanteras problemet? (2)

61 Hur ofta trakasserad? / Hur hanteras problemet? (3)

62 Hur ofta trakasserad? / Hur hanteras problemet? (4)

63 Hur ofta trakasserad? / Hur hanteras problemet? (5)

64 Hur ofta trakasserad? / Hur hanteras problemet? (6)

65 Hur ofta trakasserad? / Hur hanteras problemet? (7)

66 Hur ofta trakasserad? / Hur hanteras problemet? (8)

67 Exempel på en möjlig fördjupad analys Upplevd meningsfullhet i arbetet relaterat till hälsofrågor (NMI-värden) Beroende på hur meningsfullt jag upplever mitt arbete, rapporterar jag om olika hög nivå på problem i nacke, rygg, samt axlar eller armar

68 Exempel på en möjlig fördjupad analys Hur man upplever att arbetet är organiserat relaterat till synen på chefskapet (NMI-värden) Beroende på hur väl organiserat jag upplever mitt arbetet på min arbetsplats, rapporterar jag om olika hög nivå på hur jag ser på min chef (indexvärdet för hela området Min chef ).

69 Exempel på en möjlig fördjupad analys Betydelsen av att chefen visar uppskattning för mina arbetsinsatser (NMI-värden) Beroende på hur hur ofta min chef visar uppskattning för mina arbetsinsatser, rapporterar jag om olika hög nivå av trötthet och håglöshet

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Karolinska Institutet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att kartlägga

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI)

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarindex (MI) Umeå Universitet Projektledare Quicksearch: Anna Kilander Tiina Stridh Syfte och Bakgrund SYFTE Medarbetarundersökningen är ett viktigt hjälpmedel för att

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010

Lidingö stad medarbetarundersökning November 2010 Lidingö stad medarbetarundersökning November Organisationsutveckling med undersökningar FÖRÄNDRINGSARBETE Grupputveckling Coachning ÅTERKOPPLING Diskussion Lokala handlingsplaner UPPFÖLJNING Återkoppling

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent

Pysslingen förskolor Medarbetarundersökning 2013. Gläntan Antal svar: 22 st Svarsfrekvens: 100 procent Medarbetarundersökning Antal svar: st Svarsfrekvens: procent Presentation Om undersökningen Resultat - NMI, Ledarskap, Engagemang och Attraktivitet Index per frågeområde Resultat per fråga Verksamhetsspecifika

Läs mer

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder

Medarbetarenkät på vård- och omsorgsförvaltningen 2010 (Nöjd Medarbetar Index NMI) resultatredovisning och förslag till åtgärder VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 15/2010 RESULTATREDOVISNING 1(20) 2010-08-30 Vår handläggare Ert datum Er beteckning Lena Andréasson

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454

Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15. Sekreterare. 3 Lönepolicy - fortsatt genomgång och diskussion 2010/454 KALLELSE 2010-11-25 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Stadshuset sammanträdesrum Röd, 2010-11-25, kl 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Bo Lager Ordförande Peter Scharff Sekreterare

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Tjänsteskrivelse. Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2015-01-29 Vår referens Yvonne Gustafsson Administrativ chef yvonne.gustafsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport - psykosocial arbetsmiljö samt handlingsplan

Läs mer

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015

Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Tranås kommun Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Innehållsförteckning Fakta om undersökningen, syfte och metod 2 Fakta om undersökningen, svarsfrekvens 3 Stöd för tolkning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05 Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Fem frågor Varför gör vi det här? Vilka förutsättningar gäller? Hur är undersökningen utformad?

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson MAE 2015-02-18 2014 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2014 Shara Johansson Personalenheten, Slutrapport MA14, Lycksele kommun Sida 1/42 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

Norrköping kommun - medarbetarundersökning 2015

Norrköping kommun - medarbetarundersökning 2015 Norrköping kommun - medarbetarundersökning Norrköpings kommun: Per-Olov Strandberg, Carin Brolén och Stina Wetterström Ipsos: Christer Siwertz och Alexandra Drottler Datum: -04-13 Projekt: 14-063450 Innehåll

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

ICT - Inklusive undernoder KTH

ICT - Inklusive undernoder KTH ICT - Inklusive undernoder KTH Medarbetarundersökning Rapport ICT skolan 2013 ICT - Inklusive undernoder Bakgrund I det här dokumentet kan du ta del av resultatet för din avdelning samt jämföra det med

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN

2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN 2014-11-12 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 ARBETSFÖRMEDLINGEN Anonymitet IC Quality arbetar efter branschetiska principer: Undersökningen är frivillig Minst 5 svar per fråga krävs för att resultatredovisning

Läs mer

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv

Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv Likabehandlingsplan - ur ett arbetsgivarperspektiv 2013-2015 Gäller från 2013 t.o.m. 2015 Dnr CK 2012-0246 Ansvarig HR-direktör Innehåll 1. Syfte och mål 2. Bakgrund 3. Definitioner och begrepp 4. Samverkan

Läs mer

Jämställdhetsplan. Haparanda kommun 2014-2016. För

Jämställdhetsplan. Haparanda kommun 2014-2016. För Jämställdhetsplan 2014-2016 För Haparanda kommun Denna jämställdhetsplan för Haparanda kommun har tagits fram av: Catharina Strandberg och Kirsi Heino - företräder arbetstagarna. Kjell Mäki, Rektor, Barn-

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Undersökning om arbetsförhållanden 2013

Undersökning om arbetsförhållanden 2013 Arbetsmarknaden 0 Undersökning om arbetsförhållanden 0 Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet Unga upplever allt oftare åldersdiskriminering i arbetet De preliminära resultaten från Statistikcentralens

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013 Västra Götalandsregionen Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 2011 Övergripande resultat Nyköpings kommun 4,02 3,82 4,07 Jag känner till Nyköpings kommuns värdegrund. Jag känner till Nyköpings kommuns medarbetarpolicy. 2,4% 5,1% 20,2% 32,9% 39,3%

Läs mer

Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys. Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen

Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys. Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen Polisens medarbetarundersökning 2010 Nationell analys Rikspolisstyrelsen HR-avdelningen 1 Kort om medarbetarundersökningen 2010 Medarbetarundersökningen består av: Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) enligt SCB:s

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 2014:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning; Yngre anställda passar illa!... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor...

Läs mer

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun,

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer