MAE SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg"

Transkript

1 MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg

2 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun, 2012 var det tio andra kommuner som gjorde samma enkät som vi. Undersökningen genomfördes bland Lycksele Kommuns medarbetare i september- oktober Totalt har enkäten besvarats av 1254, svarsfrekvensen blev 84,2 %. Medarbetarenkäten är en psykosocial arbetsklimatmätning som ska genomföras vartannat år från och med Syftet med enkäten är att ta reda på hur de anställda upplever sitt arbete och vad de anser om Lycksele kommun och respektive bolag som arbetsgivare. Påståendena i medarbetarenkäten tar upp fyra huvudområden, medarbetaren, arbetsuppgifterna och arbetssituation, arbetsgruppen och samarbetet, de organisatoriska förutsättningarna för att göra ett bra arbete och ledarskapet Utav de respondenter som svarade var det 10,5 % d.v.s. 136 st som ej har den sysselsättningsgrad de önskar. 14 % skulle vilja utöka sin sysselsättningsgrad om det vore möjligt. De respondenter som inte har den sysselsättningsgrad de önskar har genomgående lägre/sämre NMI än de som är nöjda med sin sysselsättningsgrad. Resultatet visar att 432 st använder cigaretter eller andra tobaksprodukter dagligen. Drygt 70 % ägnar sig åt 30 minuters lågintensiv motion dagligen och drygt 32 % motionerar intensivt 3 ggr i veckan eller mer. Resultatet redovisas som NMI, Nöjdmedarbetarindex. NMI är ett värde som tas fram för faktorer och påståenden. Lägsta/sämsta värdet man kan ha är 1 och högsta/bästa värdet man kan ha är 6,0. NMI på kommunnivå är 4,7. Om vi jämför denna siffra med de andra 10 kommuner som gjorde enkäten så ligger vi i mitten. Piteå kommun hade bäst NMI (4,9) och Nordmaling kommun hade lägst NMI (4,6). Den faktor som fått sämst NMI inom alla kommuner är Medarbetar- och utvecklingssamtal samt lön. Sämsta medelvärdet inom denna faktor har Bjurholms Kommun och bäst har Krokoms kommun. Bäst totalt NMI i vår egen organisation har MSF med ett värde på 5,5 och sämst NMI har KS förvaltning. Värdena varierar väldigt mycket både mellan förvaltningarna och mellan de olika enheterna inom förvaltningarna. Sämsta NMI på faktornivå bland förvaltningarna är 3,4 och bästa är 5,5. Ännu större skillnader finns om man tittar på frågenivå. Högsta/bästa NMI värdet för respektive faktor: Mål och uppdrag - Måltidsverksamhet/KoU (5,4) Kompetens och utveckling - Måltidsverksamhet/KoU (5,5) Information - Grundskola/Chefer/KoU (5,7) Medarbetarskap - Kanslienheten/KS (5,6) Arbetsgemenskap - Personalenheten/KS (5,7) och Fritidsenheten/SBF (5,7) Ledarskap - Kulturverksamhet/KoU (5,7) Medarbetar-/utvecklingssamtal samt lön - Kansli/KoU (5,5) Hälsa - Måltidsverksamhet/KoU (5,6) Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 1/41

3 Resultatet påvisar att männens NMI är något sämre än kvinnornas. Störst skillnad finns inom faktorn Medarbetar-/utvecklingssamtal och samt lön. Skillnader syns även inom faktorn Ledarskap. Bäst NMI har respondenter som jobbar inom yrkeskategorierna Köks- och måltidsarbete och Kultur-, turism- och fritidsledare. Sämst NMI har yrkeskategorierna Teknik- och miljöarbete och Socialt och kurativt arbete. Två av de frågor som har bästa NMI i Lycksele kommun är Jag känner att mitt arbete är betydelsefullt och Jag känner stort engagemang för mitt arbete. Sämst NMI har Jag kan påverka min lön genom mina arbetsinsatser och Min chef har gett en tydlig motivering till min senaste lön. 25,3 % av respondenterna uppger att det har förekommit kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, hot eller våld under det senaste året. Det finns även många som anser att det blir kränkta av brukare eller att de blivit utsatta för hot eller våld i sitt arbete. Många anser också att man inte behandlas likvärdigt på arbetsplatsen oavsett kön eller ålder. Många av cheferna i kommunen anser att de inte har en kommunorganisation som stödjer deras uppdrag gentemot medborgare och brukare. Flera anser också att de inte har förutsättning att utöva ett bra ledarskap. Däremot anser de att de själva arbetar aktivt för att utveckla ett positivt arbetsklimat på sin enhet och att de prioriterar en nära dialog med sina medarbetare. De menar även att de ger sina medarbetare möjlighet att påverka beslut i frågor som påverkar deras arbete. Resultatet för HME 1 visar att medarbetarna upplever att deras arbete är meningsfullt och att deras närmaste chef har förtroende för dem. Förutsättningar ges även så att man själv får ta ansvar för sitt arbete. De känner även att de är insatta i arbetsplatsens mål och medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete. Flest åtgärder som registrerats utifrån resultatet ligger inom faktorerna Mål och uppdrag och Hälsa. Fram till nästa gång vi gör medarbetarenkäten, september 2014, kommer arbetsgrupperna att fortsätta arbeta med de prioriteringsområden de själva valt. Utvärdering sker vid nästa undersökningstillfälle. Personalenheten/Lycksele kommun Shara Johansson 1 HME, Hållbart medarbetarengagemang. SKL:s och RKA:s modell för att utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommun och landsting. Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 2/41

4 Innehåll 1. INLEDNING Bakgrund och Syfte Urval Svarsfrekvens Frågeställningar RESULTAT Bakgrundsvariabler Nöjd medarbetarindex (NMI) NMI andra kommuner NMI Lycksele Kommun NMI Kön NMI Sysselsättningsgrad NMI Yrkeskategori Femton i topp Femton i botten Faktorer Mål och uppdrag Kompetens och utveckling Information Medarbetarskap Arbetsgemenskap Ledarskap Medarbetar-/utvecklingssamtal samt lön Hälsa Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, hot och våld Diskriminering Chefsfrågor HME-Hållbart medarbetarengagemang/skl Huvudindex Hållbart medarbetarengagemang, HME Delindex Motivation Delindex Ledarskap Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 3/41

5 2.7.4 Delindex Styrning ÅTGÄRDER/FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Åtgärder per förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Kultur- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsförvaltningen Bilagor Bilaga 1, Frågeställningar Bilaga 2. Resultat för varje fråga Bilaga 3. NMI jämförelse mellan kommuner Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 4/41

6 1. INLEDNING Under perioden 12 september - 2 oktober 2012 genomfördes en ny medarbetarenkät för Lycksele kommuns och bolagens anställda. Enkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun, i år var det tio andra kommuner som gjorde samma enkät som vi. Fördelen med detta är att vi inte bara kan jämföra våra egna resultat utan vi kan även jämföra oss mellan kommuner, se Bilaga 3. NMI jämförelse mellan kommuner. 1.1 Bakgrund och Syfte Medarbetarenkäten är en psykosocial arbetsklimatmätning som ska genomföras vartannat år från och med Syftet med enkäten är att ta reda på hur de anställda upplever sitt arbete och vad de anser om Lycksele kommun och respektive bolag som arbetsgivare. Enkäten ska ge en nulägesbild över arbetssituationen och identifiera förbättringsområden. Resultatet kommer i fortsättningen att jämföras med resultatet från föregående undersökning. Eftersom detta är första gången vi gör denna enkät blir det ingen jämförelse i år. Resultatet är ett underlag för dialog om styrkor, förbättringsområden och utveckling av verksamheten på alla nivåer i organisationen. Enheterna gör förbättringsåtgärder utifrån sina resultat och ett stödmaterial är utarbetat för detta. Utgångspunkten är att medarbetaren har ansvar för de egna arbetsuppgifterna, sin kompetens, utveckling, inställning till uppdraget och arbetsresultatet samt för att bidra till ett gott psykosocialt klimat. Som arbetsgivare har vi ansvar att vara tydliga med vilka arbetsuppgifter som ska göras samt att stimulera medarbetarna och deras egenansvar. Det innebär att skapa de förutsättningar som behövs för att medarbetarna ska vilja och kunna göra ett bra jobb till exempel genom att tydliggöra mål, uppdrag, förväntningar, grundläggande värderingar och ge stöd och återkoppling på utfört arbete. Resultatet redovisas som NMI, Nöjdmedarbetarindex, där skalan är mellan 1 och 6. 1 är det sämsta värdet och 6 är det bästa värdet. 1.2 Urval Anställda i Lycksele kommun Arbetat på enheten de senaste 6 månaderna och arbetar på enheten nu. Alla, oavsett anställningsform Alla, oavsett sysselsättningsgrad (Om man varit sjukskriven, tjänstledig eller barnledig på heltid under de senaste 6 månaderna svarar man ej på enkäten). Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 5/41

7 1.3 Svarsfrekvens Den totala svarsfrekvensen för Lycksele kommun blev 84,2 % (1254 svar utav 1490 beställda koder). Bolagens svarsfrekvens blev totalt 72 % vilket alltså var lägre än Lycksele kommuns. I Figur 1 nedan visas svarsfrekvensen uppdelad på Lycksele kommun och respektive förvaltning. Figur 1. Svarsfrekvensen Medarbetarenkäten 2012, antal i procent och antal svar av beställda koder 1.4 Frågeställningar Medarbetarenkäten består av 70 påståenden som i sin tur bildar 10 faktorer. I varje faktor ingår varierande antal påståenden som bidrar till att ge en bild av området. Faktorerna är: Mål och uppdrag Kompetens och utveckling Information, medarbetarskap Arbetsgemenskap Ledarskap Medarbetar-/utvecklingssamtal samt lön Hälsa Kränkande särbehandling Sexuella trakasserier Hot och våld Diskriminering De frågeställningar som finns under varje faktor/kategori är redovisade nedan men även i Bilaga 1, Frågeställningar. Varje svar har räknats om till ett index för att kunna jämföras med kommunen i sin helhet. Resultatet för Lycksele Kommun visar ett NMI på 4,7 (skala mellan 1-6 där 6 är mest positiva). Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 6/41

8 2. RESULTAT Följande rapport beskriver Lycksele kommuns resultat på Medarbetarenkäten I denna rapport redovisas resultatet på kommunnivå men även på förvaltningsnivå. Påståendena i medarbetarenkäten tar upp fyra huvudområden, medarbetaren, arbetsuppgifterna och arbetssituation, arbetsgruppen och samarbetet, de organisatoriska förutsättningarna för att göra ett bra arbete och ledarskapet SKL, Sveriges kommuner och landsting har i samarbete med RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser, tagit fram nio frågor som mäter HME, Hållbart medarbetarengagemang. I 2012 års enkät ställs de frågorna till kommunens medarbetare sist i enkäten och resultatet ska redovisas till Koladas databas 2. Till chefer med personal- och ekonomiansvar ställdes dessutom 11 särskilda chefsfrågor, vilka redovisas under rubriken 2.6 Chefsfrågor. 2.1 Bakgrundsvariabler Undersökningen gjordes bland Lycksele kommuns och bolagens anställda. Största andelen respondenter var kvinnor, 70,6 % kvinnor och 29,4 % män. Drygt 90 % av respondenterna har tillsvidareanställning. Nedan i Tabell 1 redovisas antalet respondenter i procent per ålderskategori. Som vi kan se är drygt hälften av respondenterna 40 år eller äldre. Tabell 1. Åldersfördelning Fördelningen mellan åldrarna i respondentgruppen 30 % i kategorin år 25 % i kategorin år 20 % i kategorin år 13 % i kategorin 29 år eller yngre 12 % i kategorin 60 år eller äldre Vad gällande sysselsättningsgrad så jobbar 63 % av respondenterna heltid och ca 26 % har en tjänst på %. Resterande jobbade mindre än 74 %. Det är stor skillnad mellan förvaltningarna, inom SOC är det endast 45 % som arbetar heltid mot MSF med 100 % och KS med 85 %. Tabell 2. Andel som jobbar heltid per förvaltning, andel i procent Förvaltning Procent som jobbar heltid MSF 100 % KS 85 % KOU 75 % SBF 65 % SOC 45 % 2 Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen), Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 7/41

9 Har du den sysselsättningsgrad du önskar? 10,5% JA NEJ 89,5% Figur 2. Resultatet på frågan "Har du den sysselsättningsgrad du önskar?, andel i procent På frågan om de har den sysselsättningsgrad de önskar var det 89,5 % (1154 st) av Lycksele kommuns medarbetare som svara JA på den frågan och 10,5 % det vill säga (136 st) av Lycksele kommuns medarbetare som svarade NEJ på den frågan, se Figur 2 ovan. Medabetarna i KS förvaltning är nöjda med sin sysselsättningsgrad. Inom Socialförvaltningen visar resultatet att 18 % av medarbetarna anser att de inte har den sysselsättningsgrad de önskar, se Tabell 3 nedan. Tabell 3. Andel som anser att de inte har den sysselsättningsgrad de önskar, andel i procent per förvaltning Förvaltning Procent som svarat nej på frågan om de har den sysselsättningsgrad de önskar KS 0 % KOU 5 % SBF 10 % MSF (alla jobbar 100 %) 14 % SOC (45 % arbetar 100 %) 18 % På frågan om respondenten skulle vilja utöka sin sysselsättningsgrad om det vore möjligt var det 14 % (182 st) av Lycksele kommuns anställda som svarade JA på den frågan. 23 % av SOC:s medarbetare och 16 % av SBF:s medarbetare vill utöka om det vore möjligt. Resultatet på frågan Hur länge har du varit anställd i kommunen? visar att 59 % har varit anställd i kommunen mer än 10 år, 15 % 6-10 år, 21 % 1-5 år, 5 % mindre än 1 år Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 8/41

10 Figur 3 nedan beskriver resultatet på frågan Hur många dagar har du varit sjukskriven på hel- eller deltid det senaste året? Bland respondenterna var det 631 st som aldrig varit sjukskriven på hel- eller deltid under det senaste året. 516 st har varit sjukskriven på hel- eller deltid, 1-14 dagar under det senaste året. Hur många dagar har du varit sjukskriven på hel- eller deltid det senaste året? (Antal) 21 st 14 st 100 st 516 st 631 st 8 st Mer än 365 dagar Figur 3. Resultatet på frågan "Hur många dagar har du varit sjukskriven på hel- eller deltid det senaste året? (antal per alternativ) På frågan om respondenten har barn under 18 år boende hos sig på hel- eller deltid var det dryga 40 % som svarade JA och 60 % som svarade NEJ. Respondenterna fick frågor kring cigaretter, snus och andra tobaksvaror. Resultatet för respondenterna i Lycksele kommun visar att 8,7 % använder cigaretter dagligen och 21 % använder snus eller andra tobaksvaror (ej cigaretter) dagligen. Inom de respektive förvaltningarna ser resultatet ut enligt Tabell 4 nedan. Tabell 4. Antal som använder cigaretter, snus eller andra tobaksvaror dagligen. Antal per förvaltning Förvaltning Använder cigaretter Använder snus el. andra tobaksvaror SBF 17 st 91 st KOU 25 st 77 st SOC 55 st 134 st KS 14 st 17 st MSF 1 st 1 st Totalt antal 112 st 320 st Respondenterna fick även frågor kring motionsvanor. 71,7 % (925 st) av alla respondenter uppgav att de ägnar sig åt 30 minuters lågintensiv motion dagligen. 32,4 % (418 st) av alla respondenter uppgav att de ägnar sig åt minst 30 minuters hög intensiv motion tre gånger i veckan eller mer. Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 9/41

11 2.2 Nöjd medarbetarindex (NMI) NMI andra kommuner Nedan i Figur 4 finns jämförelse av total NMI mellan de kommuner som genomförde samma enkät som vi Det finns skillnader mellan kommunernas totala NMI. Bästa totala NMI värdet, 4,9 har Piteå och Robertsfors kommun. Det sämsta totala NMI värdet, 4,6 har kommunerna Nordmaling, Norsjö och Storuman. Lycksele kommun hamnar i mitten med NMI på 4,7. 5 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 NMI resp. kommun 4,8 4,9 4,9 NMI resp. kommun Figur 4. NMI Respektive kommun (Skala mellan 1 och 6) Skala 1-6 där 6 är bäst. Resultatet i Figur 5 nedan visar på en likartad tendens bland kommunerna, sämsta NMI värden för alla kommuner är inom faktorerna Ledarskap och Resultat- och utvecklingssamtal. 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 NMI per faktor för resp. kommun Bjurholm Krokom Lycksele Nordmaling Norsjö Robertsfors Piteå Storuman Umeå Vindeln Vännäs Figur 5. NMI per faktor för resp. kommun Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 10/41

12 2.2.2 NMI Lycksele Kommun NMI, Nöjd medarbetarindex är ett värde som tas fram för samtliga faktorer och påståenden.. Skalan är mellan 1-6 där 1 är sämst och 6 är bäst. NMI på kommunnivå är 4,7. I Figur 6 nedan jämförs nöjdmedarbetarindex mellan förvaltningarna, Stab-Chefer och Lycksele kommun. Högsta (bästa) NMI har Miljö- och samhällsförvaltningen med NMI 5,1. Lägsta (sämsta) NMI har SBF, Stab/chefer och KS med NMI 4,6. MSF 5,1 Lycksele kommun ,7 4,6 Stab/Chefer NMI SBF 4,6 4,6 KS KoU 4,7 4,8 Soc Figur 6. Nöjd medarbetarindex. Jämf. mellan Lycksele kommun, Stab-chefer och förvaltningarna. (index, skala 1-6 där 6 är mest positivt) Nedan i Tabell 5 visas total Nöjd medarbetar index (NMI), en jämförelse mellan respektive förvaltning och enhet. Resultat visar att det är stora variationer mellan de olika enheterna och förvaltningarna. Värdena varierar allt ifrån 3,4-5,5. Totala NMI värdet för KS ligger mellan 3,5-5,3 Totala NMI värdet för SOC ligger mellan 3,7-5 Totala NMI värdet för SBF ligger mellan 3,4-5,2 Totala NMI värdet för KOU ligger mellan 4,6-5,5 Totala NMI värdet för MSF ligger på 5,1 Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 11/41

13 Tabell 5. NMI jämförelse mellan förvaltningar/enheter. (index, skala 1-6 där 6 är mest positivt) Totalt NMI för KS 4,6 Totalt NMI för SOC 4,8 Ekonomienheten 3,5 Hoppet 3,7 Tillväxtkontoret 4,3 IFO 3,8 Arbetsmarknadsenheten 4,8 Bemanningsenheten 4,2 Lyst Kundtjänst 5,0 Ä o H omsorg chefer 4,2 It- & Serviceenheten 5,0 Kostnämnd 4,7 Personalenheten 5,3 Stab/Administration 4,7 Kanslienheten 5,3 Hälso- och sjukvård 4,8 Äldreomsorgen 4,8 Handikappomsorgen 5 Totalt NMI för SBF 4,6 Totalt NMI för KoU 4,7 AVA enheten 3,4 TBG/Chefer 4,6 SBF Stab/Chefer 4,4 Grund/Chefer 4,9 Gatu- o Parkenheten 4,6 Kansli 5,1 Räddningstjänsten 4,7 Kulturverksamhet 5,2 Fastighetsenheten 4,8 Stab/Chefer 5,3 Fritidsenheten 5,2 Måltidsverksamhet 5,5 Totalt NMI för MSF 5, NMI Kön Resultatet visar på skillnader mellan könen. Männen har något lägre NMI, 4,6 jämfört med kvinnornas 4,8. De största skillnaderna finns inom faktorerna Medarbetar-/utvecklingssamtal samt lön, ledarskap. Lycksele kommun totalt har lågt NMI (4,0) angående lön och lönekriterier, men om vi jämför mellan könen så är männen (3,7) ännu mera missnöjd än kvinnorna (4,2). Männens NMI i Ledarskapsfrågorna är 4,4 och kvinnornas NMI i frågan är 4,6. Skillnad finns även i påståendet att Min chef får oss medarbetare att arbeta mot gemensamma mål och visioner, männens NMI är 4,4 och kvinnornas NMI är 4, NMI Sysselsättningsgrad Resultatet för enkäten påvisar en tendens att de medarbetare som ej har den sysselsättningsgrad de önskar är genomgående mera missnöjda än de som har den sysselsättningsgrad de önskar. Störst skillnad är även här i frågan kring medarbetar- och utvecklingssamtal. De som ej har den sysselsättningsgrad de önskar har NMI 3,6 i denna faktor och de som är nöjda med sin sysselsättningsgrad har NMI 4,1. Resultatet för samma grupp visar på stor skillnad inom faktorn Ledarskap där de nöjda har NMI 4,6 och de missnöjda har NMI 4,3. Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 12/41

14 NMI per yrkeskategori Vård- och omsorgsarbete 4,9 Bolag 4,9 Administrativt arbete 6 5 4, ,5 Hantverksarbete 5,2 Kultur-, turism- och fritidsledare 2 Teknik- och miljöarbete 4, ,3 Köks- och måltidsarbete Städarbete 5,0 4,6 Ledningsarbete 4,2 Socialt och kurativt arbete Skol- och barnomsorgsarbet e 4,6 4,7 4,8 Rehabilitering och förebyggande arbete Räddningstjänst arbete NMI Figur 7. NMI per yrkeskategori, skala 1-6 där 6 är bäst NMI Yrkeskategori I spindeldiagrammet ovan (Figur 7) jämförs totalt NMI för respektive yrkeskategori i Lycksele kommun. Resultatet visar att bäst NMI, Nöjdmedarbetarindex har Kultur-, turismoch fritidsledare, köks- och måltidsarbete och städarbete. Sämst NMI har yrkeskategorierna Socialt och kurativt arbete, teknik- och miljöarbete. Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 13/41

15 2.2.6 Femton i topp I Tabell 6 nedan visas de frågor med högsta/bästa NMI i Lycksele kommun. Tabell 6. Femton i topp, de frågor som fått högst NMI i Lycksele kommun 2012 i topp 1. Jag känner att mitt arbete är betydelsefullt 5,6 2. Jag känner stort engagemang för mitt arbete 5,4 3. Jag får stöd och hjälp av mina arbetskamrater när jag behöver 5,3 4. Jag trivs och känner mig trygg i min arbetsgrupp 5,3 5. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 5,3 6. Jag uppnår de resultat som förväntas av mig i mitt arbete 5,2 7. På min arbetsplats gör vi ett bra arbete so är till nytta för våra brukare 5,2 8. Jag deltar aktivt i utvecklingsarbetet på min arbetsplats 5,1 9. Jag har den kompetens jag behöver för att utföra mitt arbete 5,1 10. Jag kan påverka hur jag ska utföra mina arbetsuppgifter 5,1 11. Jag vet hur jag ska söka den information jag behöver för mitt arbete 5,1 12. Jag är aktiv och bidrar med mina synpunkter på arbetsplatsträffarna 5,1 13. Jag är nöjd med det jag uträttar i mitt arbete 5,1 14. På min arbetsplats bemöter vi varandra på ett respektfullt sätt 5,1 15. På min arbetsplats har vi tillit till varandras kompetens 5,0 NMI Femton i botten I Tabell 7 nedan visas de frågor som har lägsta/sämsta NMI i Lycksele kommun. Tabell 7. Femton i botten, de frågor som fått lägst NMI i Lycksele kommun 2012 botten NMI 1. Jag kan påverka min lön genom mina arbetsinsatser 3,6 2. Min chef har gett en tydlig motivering till min senaste lön 3,6 3. Vi samarbetar med andra arbetsplatser för att nå goda resultat 3,7 4. Min chef ger mig återkoppling på det arbete jag utför 4,2 5. På min arbetsplats har vi en gemensam syn på hur vi ska arbeta för att nå våra mål 4,3 6. På min arbetsplats har vi en bra arbetsfördelning 4,3 7. Jag ha goda möjligheter till lärande och utveckling i mitt arbete 4,3 8. Min chef tar tag i problem och konflikter i ett tidigt skede 4,3 9. Jag hinner vanligtvis med mina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid 4,3 10. Min arbetsgivare erbjuder stöd för en hälsofrämjande livsstil 4,3 11. På min arbetsplats har vi ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte som utvecklar 4,4 verksamheten 12. Jag tycker att Lycksele kommun är en bra arbetsgivare 4,4 13. Min chef utmanar mig att tänka i nya banor 4,4 14. Min chef ger mig beröm och uppskattning när jag gjort ett bra arbete 4,4 15. Mitt senaste medarbetar-/utvecklingssamtal var givande och meningsfullt 4,4 Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 14/41

16 2.3 Faktorer Tabell 8 nedan visas en jämförelse mellan Lycksele kommun totalt, stab/chefer, förvaltningar och resultatet för de som svarat Ja respektive nej på frågan Har du en sysselsättningsgrad som du önskar?. I tabellen nedan är värden 5,0 eller mera grönmarkerade, dessa kan anses som mycket bra värden. Värden 4,4 eller lägre är rödmarkerade, dessa kan anses som sämre resultat. Alla värden däremellan är svarta. Gruppen Stab/chefer är en samlad bild över alla chefer i Lycksele kommun. Nöjd medarbetarindex Mål och uppdrag Kompetens och utveckling Information Medarbetarskap Arbetsgemenskap Ledarskap Medarbetar- /Utvecklingssamtal samt lön Lycksele Kommun 4,7 4,6 4,7 4,9 5,1 5,1 4,5 4,0 4,6 Stab/chefer 4,6 4,3 4,6 4,9 5,0 4,9 4,5 4,3 4,0 KS 4,6 4,4 4,6 4,9 5,0 4,8 4,2 4,1 4,7 SOC 4,8 4,6 4,7 5,0 5,1 5,1 4,5 4,2 4,8 KOU 4,7 4,6 4,7 4,9 5,0 5,2 4,6 3,9 4,2 SBF 4,6 4,4 4,7 4,7 5,0 5,0 4,4 3,7 4,8 MSF 5,1 4,9 5,5 5,4 5,2 5,5 5,1 4,8 4,6 4,7 4,6 4,7 4,9 5,1 5,1 4,6 4,1 4,6 Ja, jag har den sysselsättningsgrad jag önskar Nej, jag har inte den sysselsättningsgraden jag önskar 4,6 4,5 4,5 4,8 5,0 5,1 4,3 3,6 4,5 Tabell 8. Index/Medelvärden för faktorer och nöjd medarbetarindex, jämförelse Lycksele kn totalt, chef/staber, förvaltningar och utifrån frågan "Har du en sysselsättningsgrad som du önskar?" (index, skala 1-6 där 6 är mest positivt) Resultatet i Tabell 8 ovan visar sämst värde inom Medarbetar-/utvecklingssamtal samt lön och bäst värden inom Medarbetarskap och Arbetsgemenskap inom alla förvaltningar och grupper. Hälsa Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 15/41

17 2.3.1 Mål och uppdrag Frågorna i faktorn Mål och Uppdrag ställdes för att det är viktigt att varje medarbetare vet vilka mål man ska sträva mot och hur de ska nås. Detta bidrar till att kunna se sin egen roll i ett sammanhang och hur den bidrar till att nå målen. För att kunna ge bra service till brukarna behövs ett bra samarbete i arbetsgruppen och en ständig dialog om mål, arbetssätt, resultat och nya lösningar. Påståenden Nedan redovisas de frågor som ingår i faktorn och det NMI som Lycksele kommun har för resp. fråga. 1. Jag arbetar mot tydliga mål (4,8) 2. På min arbetsplats arbetar vi mot mål som är möjliga att uppnå (4,5) 3. På min arbetsplats följer vi upp våra mål och resultat (4,6) 4. På min arbetsplats fångar vi regelbundet upp brukarnas behov och förväntningar (4,7) 5. På min arbetsplats har vi en gemensam syn på hur vi ska arbeta för att nå våra mål (4,3) 6. På min arbetsplats har vi rutiner och arbetssätt som gör att vi arbetar effektivt (4,5) 7. På våra arbetsplatsträffar har vi en aktiv dialog, som leder fram till nya lösningar och idéer (4,6) 8. Vi samarbetar med andra arbetsplatser för att nå goda resultat (3,7) 9. På min arbetsplats har vi en bra arbetsfördelning (4,3) 10. På min arbetsplats gör vi ett bra arbete som är till nytta för våra brukare (5,2) 11. På min arbetsplats använder vi resurserna på ett bra sätt (4,7) Resultat I Figur 8 nedan jämförs faktorn Mål och uppdrag mellan förvaltningarna, Stab-Chefer och Lycksele kommun. Lycksele kommuns resultat visar ett medelvärde på 4,6. Högsta och bästa värdena inom denna faktor har Måltidsverksamhet/KoU (5,4), Stab/Chefer KoU (5,2), Kulturverksamhet/KoU (5.1) och Personalenheten/KS (5.1) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,6 4,3 4,4 4,6 4,6 4,4 4,9 Lycksele Kommun Stab chefer Mål och uppdrag KSFörv SocFörv KouFörv SBFörv MSFörv Stab-Chefer/KoU (5,2) Personalenheten/KS (5,1) Mål och uppdrag Figur 8. Medelvärde/Index för faktorn Mål och uppdrag. Jämf. mellan Lycksele kommun, Stab-chefer och förvaltningarna. (index, skala 1-6 där 6 är mest positivt) Det finns stora skillnader mellan enheterna inom förvaltningarna. I Tabell 9 nedan redovisas NMI resultatet som lägsta respektive högsta värdet inom varje förvaltning. Sämst värde inom faktorn har en enhet inom SBF och bäst värde har en enhet inom KoU. Tabell 9. Sammanställning över det lägsta resp. högst NMI värdet inom faktorn Mål och uppdrag i resp. förvaltning Förvaltning Lägsta NMI, Mål och uppdrag Högsta NMI, Mål och uppdrag KS 3,4 5,1 SOC 3,3 5,0 KOU 4,1 5,4 SBF 3,0 4,8 MSF 4,9 4,9 Måltidsverksamhet/KoU (5,4) Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 16/41

18 2.3.2 Kompetens och utveckling Kompetens är förmågan att omsätta kunskap och färdigheter i praktiskt arbete i enlighet med vår värdegrund. Rätt kompetens för arbetet ger självtillit och trygghet. För att utvecklas i arbetet behövs både ny kunskap, erfarenhetsutbyte och lärande i det dagliga arbetet. Påståenden Nedan redovisas de frågor som ingår i faktorn och det NMI som Lycksele kommun har för resp. fråga. 12. Jag har den kompetens jag behöver för att utföra mitt arbete (5,1) 13. Min kompetens tas tillvara på ett bra sätt i vår verksamhet (4,8) 14. Jag har goda möjligheter till lärande och utveckling i mitt arbete (4,3) 15. På min arbetsplats har vi ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte som utvecklar verksamheten (4,4) 16. På min arbetsplats arbetar vi hela tiden med att förbättra vår verksamhet (4,7) Resultat I Figur 9 nedan jämförs faktorn Kompetens och utveckling mellan förvaltningarna, Stab- Chefer och Lycksele kommun. Lycksele kommuns resultat visar ett medelvärde på 4,7. Högsta och bästa värdena inom denna faktor har: Måltidsverksamhet/KoU (5,5) Stab-Chefer/KoU (5,3) Personalenheten/KS (5,2) Kulturverksamhet/KoU (5,2) Stab-Chefer/KoU (5,3) Personalenheten/KS (5,2) Måltidsverksamhet/KoU (5,5) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,7 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 Lycksele Kommun Kompetens och utveckling Stab chefer KSFörv SocFörv KouFörv SBFörv MSFörv 5,5 Figur 9. Medelvärde/Index för faktorn Kompetens och utveckling. Jämf. mellan Lycksele kommun, Stab-chefer och förvaltningarna. (index, skala 1-6 där 6 är mest positivt) Det finns stora skillnader mellan enheterna inom förvaltningarna. I Tabell 10 nedan redovisas NMI resultatet som lägsta respektive högsta värdet inom varje förvaltning. Sämst värde inom faktorn har en enhet inom SBF och bäst värde har en enhet inom KoU och MSF. Tabell 10. Sammanställning över det lägsta resp. högst NMI värdet inom faktorn Kompetens och utveckling i resp. förvaltning Förvaltning Lägsta NMI, Kompetens och utveckling Högsta NMI, Kompetens och utveckling KS 3,9 5,2 SOC 3,7 4,8 KOU 4,3 5,5 SBF 3,8 4,9 MSF 5,5 5,5 Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 17/41

19 2.3.3 Information Tillräcklig och korrekt information är viktig. Vi behöver både få, ge och aktivt söka information för att kunna utföra och utveckla vårt arbete. Påståenden Nedan redovisas de frågor som ingår i faktorn och det NMI som Lycksele kommun har för resp. fråga. 17. Jag är välinformerad om det som rör mitt arbete (4,8) 18. Jag har tillgång till den information jag behöver för att kunna göra ett bra arbete (4,9) 19. Jag vet hur jag ska söka den information jag behöver för mitt arbete (5,1) Resultat I Figur 10 nedan jämförs faktorn Information mellan förvaltningarna, Stab-Chefer och Lycksele kommun. Lycksele kommuns resultat visar ett medelvärde på 4,9. Högsta och bästa värdena inom denna faktor har: Grundskola/Chefer/KoU (5,7) Måltidsverksamhet/KoU (5,5) Kanslienheten/KS (5,4) Personalenheten/KS (5,3) Handikappomsorgen (5,3) Kanslienheten/KS (5,4) Grundskola/Chefer/KoU (5,7) Måltidsverksamhet/KoU (5,5) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,9 4,9 4,9 5,0 4,9 4,7 Lycksele Kommun Information 5,4 Stab chefer KSFörv SocFörv KouFörv SBFörv MSFörv Figur 10. Medelvärde/Index för faktorn Information. Jämförelse mellan Lycksele kommun, Stab-chefer och förvaltningarna. (index, skala 1-6 där 6 är mest positivt) Det finns stora skillnader mellan enheterna inom förvaltningarna. I Tabell 11 nedan redovisas NMI resultatet som lägsta respektive högsta värdet inom varje förvaltning. Sämst värde inom faktorn har en enhet inom SBF och bäst värde har en enhet inom KoU. Tabell 11. Sammanställning över det lägsta resp. högst NMI värdet inom faktorn Information i resp. förvaltning Förvaltning Lägsta NMI, Information Högsta NMI, Information KS 4 5,4 SOC 3,8 5,3 KOU 4,3 5,5 SBF 3,5 5,2 MSF 5,4 5,4 Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 18/41

20 2.3.4 Medarbetarskap Det är viktigt att känna att man har rätt arbete och trivs med sina arbetsuppgifter. Ett gott medarbetarskap innebär engagemang, motivation och vilja att göra ett bra arbete. Det innebär också att möjlighet att påverka och ta ansvar utifrån sin förmåga. Påståenden Nedan redovisas de frågor som ingår i faktorn och det NMI som Lycksele kommun har för resp. fråga. 20. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete (5,3) 21. Jag deltar aktivt i utvecklingsarbetet på min arbetsplats (5,1) 22. Jag uppnår de resultat som förväntas av mig i mitt arbete (5,2) 23. Jag deltar aktivt i utformningen av målen för min arbetsplats (4,9) 24. Jag kan påverka beslut som berör mitt arbete (4,5) 25. Jag kan påverka hur jag ska utföra mina arbetsuppgifter (5,1) 26. Jag är aktiv och bidrar med mina synpunkter på arbetsplatsträffarna (5,1) 27. Jag känner stort engagemang för mitt arbete (5,4) 28. Jag känner att mitt arbete är betydelsefullt (5,6) 29. Jag är nöjd med det jag uträttar i mitt arbete (5,1) 30. Jag tycker att Lycksele kommun är en bra arbetsgivare (4,4) Resultat I Figur 11 nedan jämförs faktorn Medarbetarskapet mellan förvaltningarna, Stab-Chefer och Lycksele kommun. Lycksele kommuns resultat visar ett medelvärde på 5,1. Högsta och bästa värdena inom denna faktor har: Kanslienheten/KS (5,6), Stab/Chefer/ KoU (5,5), Måltidsverksamhet/KoU (5,5), Fritidsenheten/SBF (5,4), Personalenheten/ KS( 5,3), Handikapp-omsorg/Soc (5,3). 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5,1 5,0 5,0 5,1 5,0 5,0 5,2 Lycksele Kommun Stab chefer Medarbetarskap KSFörv SocFörv KouFörv SBFörv MSFörv Figur 11. Medelvärde/Index för faktorn Medarbetarskap. Jämf. mellan Lycksele kommun, Stab-chefer och förvaltningarna. (index, skala 1-6 där 6 är mest positivt) Stab/chefer/KoU (5,5) Måltids-verksamhet/ KoU (5,5) Det finns stora skillnader mellan enheterna inom förvaltningarna. I Tabell 12 nedan redovisas NMI resultatet som lägsta respektive högsta värdet inom varje förvaltning. Sämst värde inom faktorn har en enhet inom SOC och SBF och bäst värde har en enhet inom KS. Tabell 12. Sammanställning över det lägsta resp. högst NMI värdet inom faktorn Medarbetarskap i resp. förvaltning Förvaltning Lägsta NMI, Medarbetarskap Högsta NMI, Medarbetarskap KS 4,5 5,6 SOC 4,3 5,3 KOU 4,9 5,5 SBF 4,3 5,4 MSF 5,2 5,2 Kanslienheten/KS (5,6) Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 19/41

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson

MAE 2014. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun 2015-02-18. Shara Johansson MAE 2015-02-18 2014 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2014 Shara Johansson Personalenheten, Slutrapport MA14, Lycksele kommun Sida 1/42 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012

Medarbetarenkäten 2012 Medarbetarenkäten 2012 övergripande resultat och kommentarer Personalfunktionen, Umeå kommun www.umea.se/medarbetarenkaten Innehållsförteckning 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund och syfte. 3 2 RESULTAT. 3 2.1

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter

Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 Resultatrapporter Botkyrka kommun medarbetarundersökning 2015 rapporter Innehåll: rapport Redovisning per frågeområde och delfråga HME Hållbart medarbetarengagemang 1 (14) Medarbetarundersökning 2015 Botkyrka kommun rapport

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten

Resultat Medarbetarenkäten Resultat Medarbetarenkäten 2016 Medarbetarenkäten 2016 Vi svarar på enkäten för att påverka vår arbetsmiljö och använder resultatet för att utveckla vår arbetsplats. Medarbetarenkäten är gemensam för hela

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2014-01-09 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret

LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret LULEÅ KOMMUN RAPPORT 1 Personalkontoret 2011-12-19 2011 LULEÅ KOMMUN RAPPORT Version 2 Sammanfattning Medarbetarenkäten är en aktivitet för att få en uppfattning om hur medarbetarna värderar sina arbetsförhållanden

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2016 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Ängelholms kommun, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 6 Fakta

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013

Bild 1. Medarbetarundersökning September 2013 Bild 1 Medarbetarundersökning September 2013 FÖRÄNDRINGSARBETE ÅTERKOPPLING UPPFÖLJNING Kvalitetssäkring FÖRSTUDIE Syfte Mål PROJEKTPLAN När/Hur? Information Ansvarsfördelning STRUKTUR Enkätutformning

Läs mer

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet!

Medarbetarundersökning Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Medarbetarundersökning 2016 Zonderas vision är att alla ska gå med lätta steg till jobbet! Sammanfattning Svarsfrekvens: 71% Medarbetarindex: 69 Andel positiva svar, alla frågor 0-100, snitt organisationer

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Resultat medarbetarundersökning 2014

Resultat medarbetarundersökning 2014 Resultat medarbetarundersökning 2014 Svarfrekvens 65% 2014 72% Kommentar svarfrekvens Svarsfrekvensen är något bättre i år men arbete för att förbättra svarfrekvensen ytterligare behöver göras till kommande

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016

Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt 2016 Bilaga 4 Sida 1 Styrelsen (2016-04-26) Handläggare: Karin Richardsson Tel: 031-368 40 70 E-post: karin.richardsson@goteborg.com Information - Resultat medarbetar- och chefsenkät Göteborg & Co Träffpunkt

Läs mer

Medarbetarundersökning Totalrapport

Medarbetarundersökning Totalrapport Medarbetarundersökning 2016 Totalrapport Ålder % 18-34 år 21% 35-44 år 25% 45-54 år 29% 55+ 25% Ack. svar 3461 Anställningstid % Mindre än ett år 1-2 år 13% 3-5 år 15% 6-10 år 14% Mer än tio år 49% Ack.

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Medarbetarenkät 2011

Medarbetarenkät 2011 Medarbetarenkät 0 Utbildningsförvaltningen Johannes skola Om undersökningen 0 Utrednings- och Statistikkontoret AB (USK) har på uppdrag av stadsledningskontorets personalpolitiska avdelning genomfört enkäter

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda)

Haparanda stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Totalt (Exklusive timanställda) Haparanda stad Medarbetarundersökning hösten Totalt (Exklusive timanställda) Presentation Om undersökningen Svarsfrekvens per förvaltning Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 342 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015 Socialförvaltningen 342 respondenter Genomförd av CMA Research AB Oktober 2015 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Helsingborgs stad Socialförvaltningen

Helsingborgs stad Socialförvaltningen Helsingborgs stad Socialförvaltningen 336 respondenter Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (14) Medarbetarundersökning 2016 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän): 1875 av

Läs mer

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179

Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05. Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Medarbetarenkäten 2014 chefsutbildning Kiruna 2014 09 05 Louise Söderlund louise.soderlund@umea.se 070 3991179 Fem frågor Varför gör vi det här? Vilka förutsättningar gäller? Hur är undersökningen utformad?

Läs mer

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg

Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Mall-ID 111115 Datum 2011-12-19 Dnr Upprättare Johanna Alfredsson/ Samhällsmedicin ArbetsPM Inledande analys av Medarbetarenkäten i Landstinget Gävleborg Vintern 2011, perioden mellan den 14 november och

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Socialförvaltningen Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten Socialförvaltningen Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb

Läs mer

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket

Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser med riket Bo Stenbom, HR chef Ärendenr BUN 2015/91 och 2014/891 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum 20 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden Resultatet från medarbetarenkäten 2014, Måttband 245, och jämförelser

Läs mer

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015

Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 2016-06-09 Punkt 18: M edarbetarenkät 2015 Förslag till beslut i styrelsen att anteckna informationen Medarbetarenkät 2015 Indexresultat medarbetarenkät 2014/2015 2016-06-09 AF/AS 2015 2014 Göteborgs Stad

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Arbetsmiljöenkät 2011

Arbetsmiljöenkät 2011 Arbetsmiljöenkät 2011 SU total Kvalitetsområden Index Kvalitetsområden Diagrammet visar medarbetarnas omdöme på respektive kvalitets område. Bakom varje kvalitetsområde finns ett antal frågor som medarbetarna

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 2011 Totalt Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Prioriteringsdiagram Sammanfattning Presentation Om undersökningen Metoden som använts

Läs mer

Rapport från Ung & Trygg, april 2010

Rapport från Ung & Trygg, april 2010 Tjänsteutlåtande Projektledare Ung & Trygg 2010-03-30 Jolle Rommel /08-590 97936/ Dnr: SMS: 073 9104906 KS/2007:278 Jolle.Rommel@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsens allmänna utskott/ Rapport från Ung &

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017

Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017 Medarbetarskaps- och säkerhetsenkät 2017 Vad mäter vi? Enkätverktyget Patientsäkerhet Arbetsklimat Organisatoriskt lärande Personalsäkerhet Svarsfrekvenser Svarsfrekvens Antal svar Antal i urval Landstinget

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt.

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt. Information Arbetsbelastning Arbetsbelastning forts. Återhämtning Mål och resultat Samarbete/Gemenskap Samarbete/Gemenskap forts. Ledarskap Arbetstillfredställelse Delaktighet Hälsa Jämförelsevärden Värderingsfaktorer

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Huvudrapport personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Huvudrapport 6933 personer Genomförd av CMA Research AB Oktober 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten

Tibro kommun Medarbetarundersökning Socialtjänsten Tibro kommun Medarbetarundersökning 2 Socialtjänsten Innehåll Om undersökningen Genomförande Resultat Hållbart Medarbetarengagemang (HME) Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) Per frågeområde Per fråga Tibro kommun

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012

Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 KYRKOGÅRDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-29 Handläggare: Carin Björnvall Telefon: 08-508 300 13 Till KN 2012-12-11 Resultat av stadens medarbetarundersökning 2012 Förslag till beslut 1. Kyrkogårdsnämnden

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten 1 Medarbetarenkät 2014 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du resultatet från medarbetarenkäten 2014 för hela Stockholms stad. Information Insikt Handling I stadens arbete

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag Om oss Progressiera AB, en naturlig samarbetspartner för offentlig sektor, myndighet och landsting Specialiserade inom Medarbetarundersökningar

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016

Dnr Kon 2017/35. Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2017-01-27 Dnr Kon 2017/35 Redovisning av åtgärder med anledning av medarbetarundersökningen genomförd 2016 Förslag till beslut Kompetensförvaltningens förslag till Kompetensnämnden

Läs mer

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18

RAPPORT. SHIS Bostäder Medarbetarenkät 2014 SHIS STATISTIK OCH UTREDNINGAR UPPDRAGSNUMMER 3583299000 2014-04-18 Bostäder Medarbetarenkät 2014 UPPDRAGSNUMMER 3583299000 STATISTIK OCH UTREDNINGAR . Om undersökningen Sweco har på uppdrag av Bostäder genomfört en medarbetarundersökning med stiftelsens medarbetare. Undersökningen

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning Socialförvaltningen. 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2016 Socialförvaltningen 475 personer Genomförd av CMA Research AB November 2016 Helsingborgs stad, Medarbetarundersökning 2016, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013

MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 MEDARBETARBAROMETER RESULTAT 2013 Medarbetarbarometer 2013 Innehåll Syfte sid 3 Metod och förklaringar sid 4-7 Sammanfattning av resultat sid 8-16 Det fortsatta arbetet sid 17 2 Syfte Återkommande mätning

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1

Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Medarbetarenkäten 2016 Rapport 1 Antal svarande: 5 730 Beställda: 6 859 Svarsfrekvens: 83,54% värde Stödjande arbetsförhållanden 66% 27% 7% 4,73 Min upplevelse av arbetet 75% 20% 5% 5,03 Påverkan 56% 34%

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 36,2% 31,1% 32,1% 0,6% 3,58 Arbetskamrater 81,5% 14,1% 3,9% 0,6% 5,21 Arbetsrelaterade besvär 41,7% 27,9%

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016 Medarbetarundersökning 2016 Utförd av: Defgo.se Organisationsnamn: Kramfors kommun Antal svar: 1329 Antal inbjudna respondenter: 1868 Procentandel svar: 71 Defgo.se MOTIVATION: mycket 1 ganska 2 varken

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015

Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 Resultatrapport Region Östergötland Medarbetaruppföljning 2015 En del i ett större sammanhang Sätt resultaten i sitt sammanhang Medarbetaruppföljningar får inte betraktas som en isolerad företeelse. Sätt

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer