MAE SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MAE 2012. SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun. Personalenheten Lycksele Kommun. Shara Johansson foto: Nina Lindberg"

Transkript

1 MAE 2012 SLUTRAPPORT Medarbetarenkät Lycksele kommun Personalenheten Lycksele Kommun MAE 2012 Shara Johansson foto: Nina Lindberg

2 SAMMANFATTNING Medarbetarenkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun, 2012 var det tio andra kommuner som gjorde samma enkät som vi. Undersökningen genomfördes bland Lycksele Kommuns medarbetare i september- oktober Totalt har enkäten besvarats av 1254, svarsfrekvensen blev 84,2 %. Medarbetarenkäten är en psykosocial arbetsklimatmätning som ska genomföras vartannat år från och med Syftet med enkäten är att ta reda på hur de anställda upplever sitt arbete och vad de anser om Lycksele kommun och respektive bolag som arbetsgivare. Påståendena i medarbetarenkäten tar upp fyra huvudområden, medarbetaren, arbetsuppgifterna och arbetssituation, arbetsgruppen och samarbetet, de organisatoriska förutsättningarna för att göra ett bra arbete och ledarskapet Utav de respondenter som svarade var det 10,5 % d.v.s. 136 st som ej har den sysselsättningsgrad de önskar. 14 % skulle vilja utöka sin sysselsättningsgrad om det vore möjligt. De respondenter som inte har den sysselsättningsgrad de önskar har genomgående lägre/sämre NMI än de som är nöjda med sin sysselsättningsgrad. Resultatet visar att 432 st använder cigaretter eller andra tobaksprodukter dagligen. Drygt 70 % ägnar sig åt 30 minuters lågintensiv motion dagligen och drygt 32 % motionerar intensivt 3 ggr i veckan eller mer. Resultatet redovisas som NMI, Nöjdmedarbetarindex. NMI är ett värde som tas fram för faktorer och påståenden. Lägsta/sämsta värdet man kan ha är 1 och högsta/bästa värdet man kan ha är 6,0. NMI på kommunnivå är 4,7. Om vi jämför denna siffra med de andra 10 kommuner som gjorde enkäten så ligger vi i mitten. Piteå kommun hade bäst NMI (4,9) och Nordmaling kommun hade lägst NMI (4,6). Den faktor som fått sämst NMI inom alla kommuner är Medarbetar- och utvecklingssamtal samt lön. Sämsta medelvärdet inom denna faktor har Bjurholms Kommun och bäst har Krokoms kommun. Bäst totalt NMI i vår egen organisation har MSF med ett värde på 5,5 och sämst NMI har KS förvaltning. Värdena varierar väldigt mycket både mellan förvaltningarna och mellan de olika enheterna inom förvaltningarna. Sämsta NMI på faktornivå bland förvaltningarna är 3,4 och bästa är 5,5. Ännu större skillnader finns om man tittar på frågenivå. Högsta/bästa NMI värdet för respektive faktor: Mål och uppdrag - Måltidsverksamhet/KoU (5,4) Kompetens och utveckling - Måltidsverksamhet/KoU (5,5) Information - Grundskola/Chefer/KoU (5,7) Medarbetarskap - Kanslienheten/KS (5,6) Arbetsgemenskap - Personalenheten/KS (5,7) och Fritidsenheten/SBF (5,7) Ledarskap - Kulturverksamhet/KoU (5,7) Medarbetar-/utvecklingssamtal samt lön - Kansli/KoU (5,5) Hälsa - Måltidsverksamhet/KoU (5,6) Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 1/41

3 Resultatet påvisar att männens NMI är något sämre än kvinnornas. Störst skillnad finns inom faktorn Medarbetar-/utvecklingssamtal och samt lön. Skillnader syns även inom faktorn Ledarskap. Bäst NMI har respondenter som jobbar inom yrkeskategorierna Köks- och måltidsarbete och Kultur-, turism- och fritidsledare. Sämst NMI har yrkeskategorierna Teknik- och miljöarbete och Socialt och kurativt arbete. Två av de frågor som har bästa NMI i Lycksele kommun är Jag känner att mitt arbete är betydelsefullt och Jag känner stort engagemang för mitt arbete. Sämst NMI har Jag kan påverka min lön genom mina arbetsinsatser och Min chef har gett en tydlig motivering till min senaste lön. 25,3 % av respondenterna uppger att det har förekommit kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, hot eller våld under det senaste året. Det finns även många som anser att det blir kränkta av brukare eller att de blivit utsatta för hot eller våld i sitt arbete. Många anser också att man inte behandlas likvärdigt på arbetsplatsen oavsett kön eller ålder. Många av cheferna i kommunen anser att de inte har en kommunorganisation som stödjer deras uppdrag gentemot medborgare och brukare. Flera anser också att de inte har förutsättning att utöva ett bra ledarskap. Däremot anser de att de själva arbetar aktivt för att utveckla ett positivt arbetsklimat på sin enhet och att de prioriterar en nära dialog med sina medarbetare. De menar även att de ger sina medarbetare möjlighet att påverka beslut i frågor som påverkar deras arbete. Resultatet för HME 1 visar att medarbetarna upplever att deras arbete är meningsfullt och att deras närmaste chef har förtroende för dem. Förutsättningar ges även så att man själv får ta ansvar för sitt arbete. De känner även att de är insatta i arbetsplatsens mål och medarbetarna vet vad som förväntas av dem i deras arbete. Flest åtgärder som registrerats utifrån resultatet ligger inom faktorerna Mål och uppdrag och Hälsa. Fram till nästa gång vi gör medarbetarenkäten, september 2014, kommer arbetsgrupperna att fortsätta arbeta med de prioriteringsområden de själva valt. Utvärdering sker vid nästa undersökningstillfälle. Personalenheten/Lycksele kommun Shara Johansson 1 HME, Hållbart medarbetarengagemang. SKL:s och RKA:s modell för att utvärdera arbetsgivarpolitiken i kommun och landsting. Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 2/41

4 Innehåll 1. INLEDNING Bakgrund och Syfte Urval Svarsfrekvens Frågeställningar RESULTAT Bakgrundsvariabler Nöjd medarbetarindex (NMI) NMI andra kommuner NMI Lycksele Kommun NMI Kön NMI Sysselsättningsgrad NMI Yrkeskategori Femton i topp Femton i botten Faktorer Mål och uppdrag Kompetens och utveckling Information Medarbetarskap Arbetsgemenskap Ledarskap Medarbetar-/utvecklingssamtal samt lön Hälsa Kränkande särbehandling, sexuella trakasserier, hot och våld Diskriminering Chefsfrågor HME-Hållbart medarbetarengagemang/skl Huvudindex Hållbart medarbetarengagemang, HME Delindex Motivation Delindex Ledarskap Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 3/41

5 2.7.4 Delindex Styrning ÅTGÄRDER/FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER Åtgärder per förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Kultur- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen Samhällsbyggnadsförvaltningen Miljö- och samhällsförvaltningen Bilagor Bilaga 1, Frågeställningar Bilaga 2. Resultat för varje fråga Bilaga 3. NMI jämförelse mellan kommuner Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 4/41

6 1. INLEDNING Under perioden 12 september - 2 oktober 2012 genomfördes en ny medarbetarenkät för Lycksele kommuns och bolagens anställda. Enkäten är framtagen i samarbete med Umeå Kommun, i år var det tio andra kommuner som gjorde samma enkät som vi. Fördelen med detta är att vi inte bara kan jämföra våra egna resultat utan vi kan även jämföra oss mellan kommuner, se Bilaga 3. NMI jämförelse mellan kommuner. 1.1 Bakgrund och Syfte Medarbetarenkäten är en psykosocial arbetsklimatmätning som ska genomföras vartannat år från och med Syftet med enkäten är att ta reda på hur de anställda upplever sitt arbete och vad de anser om Lycksele kommun och respektive bolag som arbetsgivare. Enkäten ska ge en nulägesbild över arbetssituationen och identifiera förbättringsområden. Resultatet kommer i fortsättningen att jämföras med resultatet från föregående undersökning. Eftersom detta är första gången vi gör denna enkät blir det ingen jämförelse i år. Resultatet är ett underlag för dialog om styrkor, förbättringsområden och utveckling av verksamheten på alla nivåer i organisationen. Enheterna gör förbättringsåtgärder utifrån sina resultat och ett stödmaterial är utarbetat för detta. Utgångspunkten är att medarbetaren har ansvar för de egna arbetsuppgifterna, sin kompetens, utveckling, inställning till uppdraget och arbetsresultatet samt för att bidra till ett gott psykosocialt klimat. Som arbetsgivare har vi ansvar att vara tydliga med vilka arbetsuppgifter som ska göras samt att stimulera medarbetarna och deras egenansvar. Det innebär att skapa de förutsättningar som behövs för att medarbetarna ska vilja och kunna göra ett bra jobb till exempel genom att tydliggöra mål, uppdrag, förväntningar, grundläggande värderingar och ge stöd och återkoppling på utfört arbete. Resultatet redovisas som NMI, Nöjdmedarbetarindex, där skalan är mellan 1 och 6. 1 är det sämsta värdet och 6 är det bästa värdet. 1.2 Urval Anställda i Lycksele kommun Arbetat på enheten de senaste 6 månaderna och arbetar på enheten nu. Alla, oavsett anställningsform Alla, oavsett sysselsättningsgrad (Om man varit sjukskriven, tjänstledig eller barnledig på heltid under de senaste 6 månaderna svarar man ej på enkäten). Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 5/41

7 1.3 Svarsfrekvens Den totala svarsfrekvensen för Lycksele kommun blev 84,2 % (1254 svar utav 1490 beställda koder). Bolagens svarsfrekvens blev totalt 72 % vilket alltså var lägre än Lycksele kommuns. I Figur 1 nedan visas svarsfrekvensen uppdelad på Lycksele kommun och respektive förvaltning. Figur 1. Svarsfrekvensen Medarbetarenkäten 2012, antal i procent och antal svar av beställda koder 1.4 Frågeställningar Medarbetarenkäten består av 70 påståenden som i sin tur bildar 10 faktorer. I varje faktor ingår varierande antal påståenden som bidrar till att ge en bild av området. Faktorerna är: Mål och uppdrag Kompetens och utveckling Information, medarbetarskap Arbetsgemenskap Ledarskap Medarbetar-/utvecklingssamtal samt lön Hälsa Kränkande särbehandling Sexuella trakasserier Hot och våld Diskriminering De frågeställningar som finns under varje faktor/kategori är redovisade nedan men även i Bilaga 1, Frågeställningar. Varje svar har räknats om till ett index för att kunna jämföras med kommunen i sin helhet. Resultatet för Lycksele Kommun visar ett NMI på 4,7 (skala mellan 1-6 där 6 är mest positiva). Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 6/41

8 2. RESULTAT Följande rapport beskriver Lycksele kommuns resultat på Medarbetarenkäten I denna rapport redovisas resultatet på kommunnivå men även på förvaltningsnivå. Påståendena i medarbetarenkäten tar upp fyra huvudområden, medarbetaren, arbetsuppgifterna och arbetssituation, arbetsgruppen och samarbetet, de organisatoriska förutsättningarna för att göra ett bra arbete och ledarskapet SKL, Sveriges kommuner och landsting har i samarbete med RKA, Rådet för främjande av kommunala analyser, tagit fram nio frågor som mäter HME, Hållbart medarbetarengagemang. I 2012 års enkät ställs de frågorna till kommunens medarbetare sist i enkäten och resultatet ska redovisas till Koladas databas 2. Till chefer med personal- och ekonomiansvar ställdes dessutom 11 särskilda chefsfrågor, vilka redovisas under rubriken 2.6 Chefsfrågor. 2.1 Bakgrundsvariabler Undersökningen gjordes bland Lycksele kommuns och bolagens anställda. Största andelen respondenter var kvinnor, 70,6 % kvinnor och 29,4 % män. Drygt 90 % av respondenterna har tillsvidareanställning. Nedan i Tabell 1 redovisas antalet respondenter i procent per ålderskategori. Som vi kan se är drygt hälften av respondenterna 40 år eller äldre. Tabell 1. Åldersfördelning Fördelningen mellan åldrarna i respondentgruppen 30 % i kategorin år 25 % i kategorin år 20 % i kategorin år 13 % i kategorin 29 år eller yngre 12 % i kategorin 60 år eller äldre Vad gällande sysselsättningsgrad så jobbar 63 % av respondenterna heltid och ca 26 % har en tjänst på %. Resterande jobbade mindre än 74 %. Det är stor skillnad mellan förvaltningarna, inom SOC är det endast 45 % som arbetar heltid mot MSF med 100 % och KS med 85 %. Tabell 2. Andel som jobbar heltid per förvaltning, andel i procent Förvaltning Procent som jobbar heltid MSF 100 % KS 85 % KOU 75 % SBF 65 % SOC 45 % 2 Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen), Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 7/41

9 Har du den sysselsättningsgrad du önskar? 10,5% JA NEJ 89,5% Figur 2. Resultatet på frågan "Har du den sysselsättningsgrad du önskar?, andel i procent På frågan om de har den sysselsättningsgrad de önskar var det 89,5 % (1154 st) av Lycksele kommuns medarbetare som svara JA på den frågan och 10,5 % det vill säga (136 st) av Lycksele kommuns medarbetare som svarade NEJ på den frågan, se Figur 2 ovan. Medabetarna i KS förvaltning är nöjda med sin sysselsättningsgrad. Inom Socialförvaltningen visar resultatet att 18 % av medarbetarna anser att de inte har den sysselsättningsgrad de önskar, se Tabell 3 nedan. Tabell 3. Andel som anser att de inte har den sysselsättningsgrad de önskar, andel i procent per förvaltning Förvaltning Procent som svarat nej på frågan om de har den sysselsättningsgrad de önskar KS 0 % KOU 5 % SBF 10 % MSF (alla jobbar 100 %) 14 % SOC (45 % arbetar 100 %) 18 % På frågan om respondenten skulle vilja utöka sin sysselsättningsgrad om det vore möjligt var det 14 % (182 st) av Lycksele kommuns anställda som svarade JA på den frågan. 23 % av SOC:s medarbetare och 16 % av SBF:s medarbetare vill utöka om det vore möjligt. Resultatet på frågan Hur länge har du varit anställd i kommunen? visar att 59 % har varit anställd i kommunen mer än 10 år, 15 % 6-10 år, 21 % 1-5 år, 5 % mindre än 1 år Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 8/41

10 Figur 3 nedan beskriver resultatet på frågan Hur många dagar har du varit sjukskriven på hel- eller deltid det senaste året? Bland respondenterna var det 631 st som aldrig varit sjukskriven på hel- eller deltid under det senaste året. 516 st har varit sjukskriven på hel- eller deltid, 1-14 dagar under det senaste året. Hur många dagar har du varit sjukskriven på hel- eller deltid det senaste året? (Antal) 21 st 14 st 100 st 516 st 631 st 8 st Mer än 365 dagar Figur 3. Resultatet på frågan "Hur många dagar har du varit sjukskriven på hel- eller deltid det senaste året? (antal per alternativ) På frågan om respondenten har barn under 18 år boende hos sig på hel- eller deltid var det dryga 40 % som svarade JA och 60 % som svarade NEJ. Respondenterna fick frågor kring cigaretter, snus och andra tobaksvaror. Resultatet för respondenterna i Lycksele kommun visar att 8,7 % använder cigaretter dagligen och 21 % använder snus eller andra tobaksvaror (ej cigaretter) dagligen. Inom de respektive förvaltningarna ser resultatet ut enligt Tabell 4 nedan. Tabell 4. Antal som använder cigaretter, snus eller andra tobaksvaror dagligen. Antal per förvaltning Förvaltning Använder cigaretter Använder snus el. andra tobaksvaror SBF 17 st 91 st KOU 25 st 77 st SOC 55 st 134 st KS 14 st 17 st MSF 1 st 1 st Totalt antal 112 st 320 st Respondenterna fick även frågor kring motionsvanor. 71,7 % (925 st) av alla respondenter uppgav att de ägnar sig åt 30 minuters lågintensiv motion dagligen. 32,4 % (418 st) av alla respondenter uppgav att de ägnar sig åt minst 30 minuters hög intensiv motion tre gånger i veckan eller mer. Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 9/41

11 2.2 Nöjd medarbetarindex (NMI) NMI andra kommuner Nedan i Figur 4 finns jämförelse av total NMI mellan de kommuner som genomförde samma enkät som vi Det finns skillnader mellan kommunernas totala NMI. Bästa totala NMI värdet, 4,9 har Piteå och Robertsfors kommun. Det sämsta totala NMI värdet, 4,6 har kommunerna Nordmaling, Norsjö och Storuman. Lycksele kommun hamnar i mitten med NMI på 4,7. 5 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,6 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 NMI resp. kommun 4,8 4,9 4,9 NMI resp. kommun Figur 4. NMI Respektive kommun (Skala mellan 1 och 6) Skala 1-6 där 6 är bäst. Resultatet i Figur 5 nedan visar på en likartad tendens bland kommunerna, sämsta NMI värden för alla kommuner är inom faktorerna Ledarskap och Resultat- och utvecklingssamtal. 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 NMI per faktor för resp. kommun Bjurholm Krokom Lycksele Nordmaling Norsjö Robertsfors Piteå Storuman Umeå Vindeln Vännäs Figur 5. NMI per faktor för resp. kommun Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 10/41

12 2.2.2 NMI Lycksele Kommun NMI, Nöjd medarbetarindex är ett värde som tas fram för samtliga faktorer och påståenden.. Skalan är mellan 1-6 där 1 är sämst och 6 är bäst. NMI på kommunnivå är 4,7. I Figur 6 nedan jämförs nöjdmedarbetarindex mellan förvaltningarna, Stab-Chefer och Lycksele kommun. Högsta (bästa) NMI har Miljö- och samhällsförvaltningen med NMI 5,1. Lägsta (sämsta) NMI har SBF, Stab/chefer och KS med NMI 4,6. MSF 5,1 Lycksele kommun ,7 4,6 Stab/Chefer NMI SBF 4,6 4,6 KS KoU 4,7 4,8 Soc Figur 6. Nöjd medarbetarindex. Jämf. mellan Lycksele kommun, Stab-chefer och förvaltningarna. (index, skala 1-6 där 6 är mest positivt) Nedan i Tabell 5 visas total Nöjd medarbetar index (NMI), en jämförelse mellan respektive förvaltning och enhet. Resultat visar att det är stora variationer mellan de olika enheterna och förvaltningarna. Värdena varierar allt ifrån 3,4-5,5. Totala NMI värdet för KS ligger mellan 3,5-5,3 Totala NMI värdet för SOC ligger mellan 3,7-5 Totala NMI värdet för SBF ligger mellan 3,4-5,2 Totala NMI värdet för KOU ligger mellan 4,6-5,5 Totala NMI värdet för MSF ligger på 5,1 Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 11/41

13 Tabell 5. NMI jämförelse mellan förvaltningar/enheter. (index, skala 1-6 där 6 är mest positivt) Totalt NMI för KS 4,6 Totalt NMI för SOC 4,8 Ekonomienheten 3,5 Hoppet 3,7 Tillväxtkontoret 4,3 IFO 3,8 Arbetsmarknadsenheten 4,8 Bemanningsenheten 4,2 Lyst Kundtjänst 5,0 Ä o H omsorg chefer 4,2 It- & Serviceenheten 5,0 Kostnämnd 4,7 Personalenheten 5,3 Stab/Administration 4,7 Kanslienheten 5,3 Hälso- och sjukvård 4,8 Äldreomsorgen 4,8 Handikappomsorgen 5 Totalt NMI för SBF 4,6 Totalt NMI för KoU 4,7 AVA enheten 3,4 TBG/Chefer 4,6 SBF Stab/Chefer 4,4 Grund/Chefer 4,9 Gatu- o Parkenheten 4,6 Kansli 5,1 Räddningstjänsten 4,7 Kulturverksamhet 5,2 Fastighetsenheten 4,8 Stab/Chefer 5,3 Fritidsenheten 5,2 Måltidsverksamhet 5,5 Totalt NMI för MSF 5, NMI Kön Resultatet visar på skillnader mellan könen. Männen har något lägre NMI, 4,6 jämfört med kvinnornas 4,8. De största skillnaderna finns inom faktorerna Medarbetar-/utvecklingssamtal samt lön, ledarskap. Lycksele kommun totalt har lågt NMI (4,0) angående lön och lönekriterier, men om vi jämför mellan könen så är männen (3,7) ännu mera missnöjd än kvinnorna (4,2). Männens NMI i Ledarskapsfrågorna är 4,4 och kvinnornas NMI i frågan är 4,6. Skillnad finns även i påståendet att Min chef får oss medarbetare att arbeta mot gemensamma mål och visioner, männens NMI är 4,4 och kvinnornas NMI är 4, NMI Sysselsättningsgrad Resultatet för enkäten påvisar en tendens att de medarbetare som ej har den sysselsättningsgrad de önskar är genomgående mera missnöjda än de som har den sysselsättningsgrad de önskar. Störst skillnad är även här i frågan kring medarbetar- och utvecklingssamtal. De som ej har den sysselsättningsgrad de önskar har NMI 3,6 i denna faktor och de som är nöjda med sin sysselsättningsgrad har NMI 4,1. Resultatet för samma grupp visar på stor skillnad inom faktorn Ledarskap där de nöjda har NMI 4,6 och de missnöjda har NMI 4,3. Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 12/41

14 NMI per yrkeskategori Vård- och omsorgsarbete 4,9 Bolag 4,9 Administrativt arbete 6 5 4, ,5 Hantverksarbete 5,2 Kultur-, turism- och fritidsledare 2 Teknik- och miljöarbete 4, ,3 Köks- och måltidsarbete Städarbete 5,0 4,6 Ledningsarbete 4,2 Socialt och kurativt arbete Skol- och barnomsorgsarbet e 4,6 4,7 4,8 Rehabilitering och förebyggande arbete Räddningstjänst arbete NMI Figur 7. NMI per yrkeskategori, skala 1-6 där 6 är bäst NMI Yrkeskategori I spindeldiagrammet ovan (Figur 7) jämförs totalt NMI för respektive yrkeskategori i Lycksele kommun. Resultatet visar att bäst NMI, Nöjdmedarbetarindex har Kultur-, turismoch fritidsledare, köks- och måltidsarbete och städarbete. Sämst NMI har yrkeskategorierna Socialt och kurativt arbete, teknik- och miljöarbete. Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 13/41

15 2.2.6 Femton i topp I Tabell 6 nedan visas de frågor med högsta/bästa NMI i Lycksele kommun. Tabell 6. Femton i topp, de frågor som fått högst NMI i Lycksele kommun 2012 i topp 1. Jag känner att mitt arbete är betydelsefullt 5,6 2. Jag känner stort engagemang för mitt arbete 5,4 3. Jag får stöd och hjälp av mina arbetskamrater när jag behöver 5,3 4. Jag trivs och känner mig trygg i min arbetsgrupp 5,3 5. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete 5,3 6. Jag uppnår de resultat som förväntas av mig i mitt arbete 5,2 7. På min arbetsplats gör vi ett bra arbete so är till nytta för våra brukare 5,2 8. Jag deltar aktivt i utvecklingsarbetet på min arbetsplats 5,1 9. Jag har den kompetens jag behöver för att utföra mitt arbete 5,1 10. Jag kan påverka hur jag ska utföra mina arbetsuppgifter 5,1 11. Jag vet hur jag ska söka den information jag behöver för mitt arbete 5,1 12. Jag är aktiv och bidrar med mina synpunkter på arbetsplatsträffarna 5,1 13. Jag är nöjd med det jag uträttar i mitt arbete 5,1 14. På min arbetsplats bemöter vi varandra på ett respektfullt sätt 5,1 15. På min arbetsplats har vi tillit till varandras kompetens 5,0 NMI Femton i botten I Tabell 7 nedan visas de frågor som har lägsta/sämsta NMI i Lycksele kommun. Tabell 7. Femton i botten, de frågor som fått lägst NMI i Lycksele kommun 2012 botten NMI 1. Jag kan påverka min lön genom mina arbetsinsatser 3,6 2. Min chef har gett en tydlig motivering till min senaste lön 3,6 3. Vi samarbetar med andra arbetsplatser för att nå goda resultat 3,7 4. Min chef ger mig återkoppling på det arbete jag utför 4,2 5. På min arbetsplats har vi en gemensam syn på hur vi ska arbeta för att nå våra mål 4,3 6. På min arbetsplats har vi en bra arbetsfördelning 4,3 7. Jag ha goda möjligheter till lärande och utveckling i mitt arbete 4,3 8. Min chef tar tag i problem och konflikter i ett tidigt skede 4,3 9. Jag hinner vanligtvis med mina arbetsuppgifter inom ordinarie arbetstid 4,3 10. Min arbetsgivare erbjuder stöd för en hälsofrämjande livsstil 4,3 11. På min arbetsplats har vi ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte som utvecklar 4,4 verksamheten 12. Jag tycker att Lycksele kommun är en bra arbetsgivare 4,4 13. Min chef utmanar mig att tänka i nya banor 4,4 14. Min chef ger mig beröm och uppskattning när jag gjort ett bra arbete 4,4 15. Mitt senaste medarbetar-/utvecklingssamtal var givande och meningsfullt 4,4 Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 14/41

16 2.3 Faktorer Tabell 8 nedan visas en jämförelse mellan Lycksele kommun totalt, stab/chefer, förvaltningar och resultatet för de som svarat Ja respektive nej på frågan Har du en sysselsättningsgrad som du önskar?. I tabellen nedan är värden 5,0 eller mera grönmarkerade, dessa kan anses som mycket bra värden. Värden 4,4 eller lägre är rödmarkerade, dessa kan anses som sämre resultat. Alla värden däremellan är svarta. Gruppen Stab/chefer är en samlad bild över alla chefer i Lycksele kommun. Nöjd medarbetarindex Mål och uppdrag Kompetens och utveckling Information Medarbetarskap Arbetsgemenskap Ledarskap Medarbetar- /Utvecklingssamtal samt lön Lycksele Kommun 4,7 4,6 4,7 4,9 5,1 5,1 4,5 4,0 4,6 Stab/chefer 4,6 4,3 4,6 4,9 5,0 4,9 4,5 4,3 4,0 KS 4,6 4,4 4,6 4,9 5,0 4,8 4,2 4,1 4,7 SOC 4,8 4,6 4,7 5,0 5,1 5,1 4,5 4,2 4,8 KOU 4,7 4,6 4,7 4,9 5,0 5,2 4,6 3,9 4,2 SBF 4,6 4,4 4,7 4,7 5,0 5,0 4,4 3,7 4,8 MSF 5,1 4,9 5,5 5,4 5,2 5,5 5,1 4,8 4,6 4,7 4,6 4,7 4,9 5,1 5,1 4,6 4,1 4,6 Ja, jag har den sysselsättningsgrad jag önskar Nej, jag har inte den sysselsättningsgraden jag önskar 4,6 4,5 4,5 4,8 5,0 5,1 4,3 3,6 4,5 Tabell 8. Index/Medelvärden för faktorer och nöjd medarbetarindex, jämförelse Lycksele kn totalt, chef/staber, förvaltningar och utifrån frågan "Har du en sysselsättningsgrad som du önskar?" (index, skala 1-6 där 6 är mest positivt) Resultatet i Tabell 8 ovan visar sämst värde inom Medarbetar-/utvecklingssamtal samt lön och bäst värden inom Medarbetarskap och Arbetsgemenskap inom alla förvaltningar och grupper. Hälsa Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 15/41

17 2.3.1 Mål och uppdrag Frågorna i faktorn Mål och Uppdrag ställdes för att det är viktigt att varje medarbetare vet vilka mål man ska sträva mot och hur de ska nås. Detta bidrar till att kunna se sin egen roll i ett sammanhang och hur den bidrar till att nå målen. För att kunna ge bra service till brukarna behövs ett bra samarbete i arbetsgruppen och en ständig dialog om mål, arbetssätt, resultat och nya lösningar. Påståenden Nedan redovisas de frågor som ingår i faktorn och det NMI som Lycksele kommun har för resp. fråga. 1. Jag arbetar mot tydliga mål (4,8) 2. På min arbetsplats arbetar vi mot mål som är möjliga att uppnå (4,5) 3. På min arbetsplats följer vi upp våra mål och resultat (4,6) 4. På min arbetsplats fångar vi regelbundet upp brukarnas behov och förväntningar (4,7) 5. På min arbetsplats har vi en gemensam syn på hur vi ska arbeta för att nå våra mål (4,3) 6. På min arbetsplats har vi rutiner och arbetssätt som gör att vi arbetar effektivt (4,5) 7. På våra arbetsplatsträffar har vi en aktiv dialog, som leder fram till nya lösningar och idéer (4,6) 8. Vi samarbetar med andra arbetsplatser för att nå goda resultat (3,7) 9. På min arbetsplats har vi en bra arbetsfördelning (4,3) 10. På min arbetsplats gör vi ett bra arbete som är till nytta för våra brukare (5,2) 11. På min arbetsplats använder vi resurserna på ett bra sätt (4,7) Resultat I Figur 8 nedan jämförs faktorn Mål och uppdrag mellan förvaltningarna, Stab-Chefer och Lycksele kommun. Lycksele kommuns resultat visar ett medelvärde på 4,6. Högsta och bästa värdena inom denna faktor har Måltidsverksamhet/KoU (5,4), Stab/Chefer KoU (5,2), Kulturverksamhet/KoU (5.1) och Personalenheten/KS (5.1) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,6 4,3 4,4 4,6 4,6 4,4 4,9 Lycksele Kommun Stab chefer Mål och uppdrag KSFörv SocFörv KouFörv SBFörv MSFörv Stab-Chefer/KoU (5,2) Personalenheten/KS (5,1) Mål och uppdrag Figur 8. Medelvärde/Index för faktorn Mål och uppdrag. Jämf. mellan Lycksele kommun, Stab-chefer och förvaltningarna. (index, skala 1-6 där 6 är mest positivt) Det finns stora skillnader mellan enheterna inom förvaltningarna. I Tabell 9 nedan redovisas NMI resultatet som lägsta respektive högsta värdet inom varje förvaltning. Sämst värde inom faktorn har en enhet inom SBF och bäst värde har en enhet inom KoU. Tabell 9. Sammanställning över det lägsta resp. högst NMI värdet inom faktorn Mål och uppdrag i resp. förvaltning Förvaltning Lägsta NMI, Mål och uppdrag Högsta NMI, Mål och uppdrag KS 3,4 5,1 SOC 3,3 5,0 KOU 4,1 5,4 SBF 3,0 4,8 MSF 4,9 4,9 Måltidsverksamhet/KoU (5,4) Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 16/41

18 2.3.2 Kompetens och utveckling Kompetens är förmågan att omsätta kunskap och färdigheter i praktiskt arbete i enlighet med vår värdegrund. Rätt kompetens för arbetet ger självtillit och trygghet. För att utvecklas i arbetet behövs både ny kunskap, erfarenhetsutbyte och lärande i det dagliga arbetet. Påståenden Nedan redovisas de frågor som ingår i faktorn och det NMI som Lycksele kommun har för resp. fråga. 12. Jag har den kompetens jag behöver för att utföra mitt arbete (5,1) 13. Min kompetens tas tillvara på ett bra sätt i vår verksamhet (4,8) 14. Jag har goda möjligheter till lärande och utveckling i mitt arbete (4,3) 15. På min arbetsplats har vi ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte som utvecklar verksamheten (4,4) 16. På min arbetsplats arbetar vi hela tiden med att förbättra vår verksamhet (4,7) Resultat I Figur 9 nedan jämförs faktorn Kompetens och utveckling mellan förvaltningarna, Stab- Chefer och Lycksele kommun. Lycksele kommuns resultat visar ett medelvärde på 4,7. Högsta och bästa värdena inom denna faktor har: Måltidsverksamhet/KoU (5,5) Stab-Chefer/KoU (5,3) Personalenheten/KS (5,2) Kulturverksamhet/KoU (5,2) Stab-Chefer/KoU (5,3) Personalenheten/KS (5,2) Måltidsverksamhet/KoU (5,5) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,7 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 Lycksele Kommun Kompetens och utveckling Stab chefer KSFörv SocFörv KouFörv SBFörv MSFörv 5,5 Figur 9. Medelvärde/Index för faktorn Kompetens och utveckling. Jämf. mellan Lycksele kommun, Stab-chefer och förvaltningarna. (index, skala 1-6 där 6 är mest positivt) Det finns stora skillnader mellan enheterna inom förvaltningarna. I Tabell 10 nedan redovisas NMI resultatet som lägsta respektive högsta värdet inom varje förvaltning. Sämst värde inom faktorn har en enhet inom SBF och bäst värde har en enhet inom KoU och MSF. Tabell 10. Sammanställning över det lägsta resp. högst NMI värdet inom faktorn Kompetens och utveckling i resp. förvaltning Förvaltning Lägsta NMI, Kompetens och utveckling Högsta NMI, Kompetens och utveckling KS 3,9 5,2 SOC 3,7 4,8 KOU 4,3 5,5 SBF 3,8 4,9 MSF 5,5 5,5 Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 17/41

19 2.3.3 Information Tillräcklig och korrekt information är viktig. Vi behöver både få, ge och aktivt söka information för att kunna utföra och utveckla vårt arbete. Påståenden Nedan redovisas de frågor som ingår i faktorn och det NMI som Lycksele kommun har för resp. fråga. 17. Jag är välinformerad om det som rör mitt arbete (4,8) 18. Jag har tillgång till den information jag behöver för att kunna göra ett bra arbete (4,9) 19. Jag vet hur jag ska söka den information jag behöver för mitt arbete (5,1) Resultat I Figur 10 nedan jämförs faktorn Information mellan förvaltningarna, Stab-Chefer och Lycksele kommun. Lycksele kommuns resultat visar ett medelvärde på 4,9. Högsta och bästa värdena inom denna faktor har: Grundskola/Chefer/KoU (5,7) Måltidsverksamhet/KoU (5,5) Kanslienheten/KS (5,4) Personalenheten/KS (5,3) Handikappomsorgen (5,3) Kanslienheten/KS (5,4) Grundskola/Chefer/KoU (5,7) Måltidsverksamhet/KoU (5,5) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 4,9 4,9 4,9 5,0 4,9 4,7 Lycksele Kommun Information 5,4 Stab chefer KSFörv SocFörv KouFörv SBFörv MSFörv Figur 10. Medelvärde/Index för faktorn Information. Jämförelse mellan Lycksele kommun, Stab-chefer och förvaltningarna. (index, skala 1-6 där 6 är mest positivt) Det finns stora skillnader mellan enheterna inom förvaltningarna. I Tabell 11 nedan redovisas NMI resultatet som lägsta respektive högsta värdet inom varje förvaltning. Sämst värde inom faktorn har en enhet inom SBF och bäst värde har en enhet inom KoU. Tabell 11. Sammanställning över det lägsta resp. högst NMI värdet inom faktorn Information i resp. förvaltning Förvaltning Lägsta NMI, Information Högsta NMI, Information KS 4 5,4 SOC 3,8 5,3 KOU 4,3 5,5 SBF 3,5 5,2 MSF 5,4 5,4 Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 18/41

20 2.3.4 Medarbetarskap Det är viktigt att känna att man har rätt arbete och trivs med sina arbetsuppgifter. Ett gott medarbetarskap innebär engagemang, motivation och vilja att göra ett bra arbete. Det innebär också att möjlighet att påverka och ta ansvar utifrån sin förmåga. Påståenden Nedan redovisas de frågor som ingår i faktorn och det NMI som Lycksele kommun har för resp. fråga. 20. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete (5,3) 21. Jag deltar aktivt i utvecklingsarbetet på min arbetsplats (5,1) 22. Jag uppnår de resultat som förväntas av mig i mitt arbete (5,2) 23. Jag deltar aktivt i utformningen av målen för min arbetsplats (4,9) 24. Jag kan påverka beslut som berör mitt arbete (4,5) 25. Jag kan påverka hur jag ska utföra mina arbetsuppgifter (5,1) 26. Jag är aktiv och bidrar med mina synpunkter på arbetsplatsträffarna (5,1) 27. Jag känner stort engagemang för mitt arbete (5,4) 28. Jag känner att mitt arbete är betydelsefullt (5,6) 29. Jag är nöjd med det jag uträttar i mitt arbete (5,1) 30. Jag tycker att Lycksele kommun är en bra arbetsgivare (4,4) Resultat I Figur 11 nedan jämförs faktorn Medarbetarskapet mellan förvaltningarna, Stab-Chefer och Lycksele kommun. Lycksele kommuns resultat visar ett medelvärde på 5,1. Högsta och bästa värdena inom denna faktor har: Kanslienheten/KS (5,6), Stab/Chefer/ KoU (5,5), Måltidsverksamhet/KoU (5,5), Fritidsenheten/SBF (5,4), Personalenheten/ KS( 5,3), Handikapp-omsorg/Soc (5,3). 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 5,1 5,0 5,0 5,1 5,0 5,0 5,2 Lycksele Kommun Stab chefer Medarbetarskap KSFörv SocFörv KouFörv SBFörv MSFörv Figur 11. Medelvärde/Index för faktorn Medarbetarskap. Jämf. mellan Lycksele kommun, Stab-chefer och förvaltningarna. (index, skala 1-6 där 6 är mest positivt) Stab/chefer/KoU (5,5) Måltids-verksamhet/ KoU (5,5) Det finns stora skillnader mellan enheterna inom förvaltningarna. I Tabell 12 nedan redovisas NMI resultatet som lägsta respektive högsta värdet inom varje förvaltning. Sämst värde inom faktorn har en enhet inom SOC och SBF och bäst värde har en enhet inom KS. Tabell 12. Sammanställning över det lägsta resp. högst NMI värdet inom faktorn Medarbetarskap i resp. förvaltning Förvaltning Lägsta NMI, Medarbetarskap Högsta NMI, Medarbetarskap KS 4,5 5,6 SOC 4,3 5,3 KOU 4,9 5,5 SBF 4,3 5,4 MSF 5,2 5,2 Kanslienheten/KS (5,6) Personalenheten, Slutrapport MA12, Lycksele kommun Sida 19/41

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Västra Götalandsregionen. Medarbetarundersökning 2013 Västra Götalandsregionen Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2012 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Januari 2013 Svarsfrekvens Per förvaltning och bolag Karlstads Kommun Airport ASF BUF FD/VD GYF KBAB KEAB

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting

Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting Medarbetaruppföljning 2014 Stockholms läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERGRIPANDE RESULTAT... 1 AKA index... 1 AKA index chef medarbetare... 2 Styrkor och utvecklingsområden... 4 Medarbetarindex...

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING

PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING PERSONALSTRATEGISK UPPFÖLJNING 20 12 SEDAN 2010 HAR LUNDS KOMMUN EN MEDARBETARPOLICY SOM BESKRIVER DE VÄRDERINGAR OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT SOM SKA GENOMSYRA VÅRA ARBETSPLATSER OCH ALLA VÅRA MÖTEN MED MEDBORGARNA.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Ständig strävan att bli bättre

Ständig strävan att bli bättre Borås Stad Personalekonomisk redovisning 2013 Ständig strävan att bli bättre Den utan jämförelse viktigaste resursen i kommunal verksamhet är all innovativ personal och det arbete de dagligen utför. Vad

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD

Personalbarometern HÖGSKOLAN I HALMSTAD Personalbarometern 2012 HÖGSKOLAN I HALMSTAD 1 Personalbarometern 2012 Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Processen PB12... 3 Utskicket... 3 Seminarier, presentationer, dialoger och handlingsplaner... 4

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer