Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker."

Transkript

1 SKOP,, har på uppdrag av intervjuat 5 av kommunens invånare. Resultatet av undersökningen redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga 1. Ansvarig för undersökningen åt är Birgitta Hultåker. SKOP,, Sturegatan 16, Stockholm telefon , telefax , e-post

2 Huvudresultat 65 procent anser att kommunens politiker gör ett mycket eller ganska bra jobb Inledningsvis frågade SKOP, Anser Du att de politiker som har makten i Din kommun på det hela taget gör ett bra eller dåligt jobb? Två av tre (65 procent) anser att politikerna gör ett mycket eller ganska bra jobb; Tabell 1. En av tjugo (7 procent) säger att de gör ett mycket bra jobb. Endast en av tio (9 procent) tycker att politikerna gör ett mycket eller ganska dåligt jobb. En av fyra (26 procent) är osäker. Politikerna i Vimmerby får ett högt betyg jämfört med genomsnittet för de svenska kommunerna. När motsvarande fråga i april/ ställts till ett representativt urval av alla invånare i Sverige säger betydligt färre (42 procent) att politikerna gör ett mycket eller ganska bra jobb Anser Du att de politiker som har makten i Din kommun på det hela taget gör ett bra eller dåligt jobb? Mycket bra Ganska bra Osäker Ganska dåligt Mycket dåligt Vet inte Hela riket 2

3 Möjligheter att påverka det som händer i kommunen 6 procent anser att de har mycket eller ganska dåliga möjligheter att påverka Vimmerbyborna fick frågan, Hur upplever Du Dina möjligheter att påverka det som beslutas i kommunen? En majoritet (6 procent) anser att möjligheterna är mycket eller ganska dåliga; Tabell 2. En av sex (14 procent) säger att påverkansmöjligheterna är mycket dåliga. Två av fem (38 procent) tycker att de har mycket eller ganska bra möjligheter att påverka det som beslutas i kommunen. Några få (3 procent) säger att möjligheterna är mycket bra Hur upplever Du Dina möjligheter att påverka det som beslutas i kommunen? Mycket bra Ganska bra Ganska dåliga Mycket dåliga Vet inte 3

4 Hur man vill kunna påverka/delta i det som händer i kommunen Fem frågor gällde på vilket sett som invånarna i Vimmerby vill påverka och delta i det som händer i kommunen. Intervjuarna räknade upp fem olika sätt och intervjupersonerna fick svara att man vill påverka/delta på ett eller flera sätt. Vanligast är att man vill kunna påverka/delta genom sammanträden som är öppna för allmänheten (68 procent); Tabell 3. Det skall inte tolkas som att en majoritet tänker gå för att lyssna på sammanträdena, men vimmerbyborna vill ha den möjligheten. Ungefär lika många (67 procent) vill ha bättre information i kommunala frågor. Många vill också ha fler direktkontakter med lokala politiker (6 procent) och lokala informationsmöten med politiker från olika partier (6 procent). Det är betydligt färre (29 procent) som vill påverka/delta genom opinionsbildning via kommunens hemsida. Yngre personer (44 procent) vill dock detta i större utsträckning än äldre Bättre information i kommunala frågor Hur vill Du påverka/delta i det som händer i kommunen? Flera svar fick anges Opinionsbildning via hemsidan på Internet Fler direktkontakter med lokala politiker Lokala informationsmöten med politiker från olika partier Sammanträden som är öppna för allmänheten 4

5 Kommunens information 55 procent anser att de blir bra bemötta när de tar kontakt med kommunens tjänstemän SKOP frågade, Hur tycker Du att man blir bemött när man som vimmerbybo vill ta kontakt med kommunens tjänstemän? Drygt hälften av intervjupersonerna (55 procent) anser att de blir mycket eller ganska bra bemötta; Tabell 4. En av tio invånare (13 procent) säger att bemötandet är mycket bra. En av tio som bor i Vimmerby ( procent) tycker att de blir mycket eller ganska dåligt bemötta. Övriga (34 procent) är osäkra. Hur tycker Du att man blir bemött när man som Vimmerbybo vill ta kontakt med kommunens tjänstemän? Mycket bra Ganska bra Osäker Ganska dåligt Mycket dåligt Vet inte 63 procent tycker att det är lätt att få kommunal information En andra informationsfråga löd, Är det lätt eller svårt att få information om kommunala angelägenheter i Vimmerby? Två av tre vimmerbybor (63 procent) tycker att det är mycket eller ganska lätt; Tabell 5. En av tio ( procent) säger att det är mycket lätt. Var tionde invånare ( procent) anser att det är mycket eller ganska svårt att få information. Övriga (29 procent) är osäkra. 5

6 Många läser annonserna informerar Intervjuarna berättade att brukar annonsera i lokaltidningarna under rubriken informerar. Därefter frågade de, Brukar Du läsa de annonserna när Du ser dem? En av tre läser alltid eller nästan alltid; Tabell 6. Ytterligare en av fyra (23 procent) läser för det mesta. En av tio (8 procent) läser ganska ofta. Det innebär att två av tre vimmerbybor (66 procent) brukar läsa annonserna ganska ofta eller oftare Är det lätt eller svårt att få information om kommunala angelägenheter i Vimmerby? Mycket lätt Ganska lätt Osäker Ganska svårt Mycket svårt Vet inte 6

7 brukar annonsera i lokaltidningarna under rubriken " informerar" Brukar Du läsa de annonserna när Du ser dem? Alltid eller nästan alltid För det mesta Ganska ofta Bara ibland Aldrig eller nästan aldrig 7

8 25 procent har det senaste halvåret besökt kommunens hemsida på Internet En av fyra vimmerbybor (25 procent) har besökt s hemsida på Internet minst en gång under det senaste halvåret; Tabell 7. En av sex (17 procent) har gjort det flera gånger. Personer mellan 18 och 34 år (48 procent) har besökt hemsidan i större utsträckning än vad de gjort som är år (22 procent) eller år ( procent). 6 Har Du någon gång under det senaste halvåret besökt s hemsida på Internet? Samtliga år år år 1 gång Flera gånger 8

9 Astrid Lindgrens författarskap 95 procent anser att kommunen är bra på att ta tillvara intresset för Astrid Lindgren Intervjuarna sade att, har blivit en turistkommun av stor betydelse, mycket tack vare Astrid Lindgrens författarskap. Därefter frågade de, Vad tycker Du? Hur bra eller dålig är kommunen på att ta tillvara intresset för Astrid Lindgren? Nästan alla invånare i Vimmerby (95 procent) anser att kommunen är bra på att ta tillvara intresset för Astrid Lindgren; Tabell 8. Varannan (5 procent) säger att kommunen är mycket bra på detta. Idéer om hur man bäst kan ta tillvara Astrid Lindgrens författarskap Vimmerbyborna fick också frågan, Har Du någon egen idé om hur vi som bor i Vimmerby bäst kan ta tillvara Astrid Lindgrens författarskap? Svaren på den frågan återfinns i Listning 1. 9

10 Prioriteringar inom den kommunala verksamheten 45 procent vill använda kommunens överskott till ökad kommunal verksamhet SKOP frågade, beräknas för år 2 få ett överskott på cirka miljoner kronor. Hur vill Du att detta i första hand ska användas för att göra Vimmerby kommun attraktivare? Nästan hälften av invånarna i Vimmerby (45 procent) vill använda överskottet till ökad kommunal verksamhet; Tabell 9. En av fyra (26 procent) vill sänka skatten och en av fem (19 procent) vill ha sänkta kommunala avgifter. Några (6 procent) vill också att kommunen gör en avbetalning på sina lån. Det är främst yngre personer mellan 18 och 34 år (43 procent) som vill ha sänkta skatter. De vill i mindre utsträckning än andra ha ökad kommunal verksamhet Sänka skatten beräknas för år 2 få ett överskott på cirka miljoner kronor. Hur vill Du att detta i första hand ska användas för att göra attraktivare? Ökad kommunal verksamhet Avbetalning på lån Sänkta kommunala avgifter Vet inte

11 Viktigast att satsa på äldreomsorg, utbildning och barnomsorg Intervjuarna räknade upp några områden av den kommunala verksamheten och frågade, Enligt Din uppfattning, på vilken av de verksamheterna är det viktigast att satsa mer pengar? På första plats (35 procent) kommer äldreomsorgen; Tabell. Därefter följer utbildning (26 procent) och barnomsorg ( procent). Det är få som anser att något av de övriga sex uppräknade områdena är viktigast: Underhåll av gator och vägar (5 procent), kultur och fritid (4 procent), näringslivsarbete (3 procent), boende (2 procent), miljöfrågor (1procent) och kommunikationer (1 procent). Det är stora åldersskillnader när det gäller vad som skall prioriteras. Inte överraskande är det främst personer i den äldsta åldersgruppen mellan 55 och 74 år som vill satsa mest på äldreomsorg (58 procent). Yngre personer vill i större utsträckning än de äldre satsa på utbildning och barnomsorg. Enligt Din uppfattning, på vilken av de verksamheterna är det viktigast att satsa mer pengar? Boende Underhåll av gator och vägar Kultur och fritid Utbildning Äldreomsorg Näringslivsarbete Barnomsorg Miljöfrågor Kommunikationer Vet inte 11

12 65 procent anser att grundskolan är den viktigaste utbildningssatsningen En fråga gällde prioriteringar inom utbildningsområdet, har de senaste åren satsat pengar på att förbättra utbildningsmöjligheterna i kommunen. Vad anser Du? Skall kommunen i första hand satsa mer pengar på... En stor majoritet (65 procent) tycker att det är viktigast att satsa mer pengar på grundskolan; Tabell 11. På andra plats och långt efter (14 procent) kommer yrkesutbildningar för det lokala näringslivet. Därefter följer gymnasieskolan ( procent), lokala högskoleutbildningar (7 procent) samt Komvux och liknande vuxenutbildningar, t.ex. Kunskapslyftet (2 procent) Skall kommunen i första hand satsa mer pengar på... Grundskolan Gymnasieskolan Lokala högskoleutbildningar Komvux och liknande vuxenutbildningar (Kunskapslyftet) Yrkesutbildningar för det lokala näringslivet Vet inte 12

13 35 procent tycker att tillgången till arbete är viktigast för att göra Vimmerby attraktivt Intervjuaren räknade också upp tio förhållanden i en bra kommun och frågade, Vad tycker Du är viktigast för att skall vara en attraktiv kommun att bo i? På första plats (35 procent) kommer tillgången till arbete; Tabell 12. På andra plats ( procent) kommer en bra miljö och livskvalitet. Därefter följer bra kommunal service (14 procent), trygghet (8 procent), låg skatt (7 procent), bra utbildningsmöjligheter (5 procent), tillgång till olika boendeformer (3 procent), goda kommunikationer (3 procent), låga kommunala avgifter (2 procent) samt ett rikt kulturliv (2 procent). Vad tycker Du är viktigast för att skall vara en attraktiv kommun att bo i? Vet inte Rikt kulturliv Låga kommunala avgifter Bra utbildningsmöjligheter Goda kommunikationer Trygghet Tillgång till arbete Tillgång till olika boendeformer Bra miljö och livskvalitet Låg skatt Bra kommunal service

14 Tryggheten i Vimmerby Vad trygghet innebär för Vimmerbyborna Intervjuarna räknade upp fem olika aspekter av trygghet och frågade, Vad innebär trygghet främst för Dig som person? Det vanligaste svaret (3 procent) är bra sjukvård; Tabell 13. Nästan lika många svarar att det är bra gemenskap och sociala kontakter (26 procent) eller låg brottslighet (24 procent). Färre svarar att trygghet främst är en bra boendemiljö ( procent) eller en bra kommunal service (7 procent). Äldre personer mellan 55 och 74 (44 procent) år svarar i större utsträckning än andra att det främst är en bra sjukvård som ger trygghet. De svarar i mindre utsträckning att trygghet innebär bra gemenskap och sociala kontakter. 35 Vad innebär trygghet främst för Dig som person? Låg brottslighet Bra kommunal service Bra boendemiljö Bra sjukvård Bra gemenskap och sociala kontakter Vet inte 14

15 98 procent anser att Vimmerby är en mycket eller ganska trygg kommun Vimmerbyborna fick också frågan, Tycker Du att är en trygg eller otrygg kommun att leva i? Nästan alla (98 procent) anser att Vimmerby är en mycket eller ganska trygg kommun; Tabell 14. Var tredje invånare (32 procent) säger att det är mycket tryggt i Vimmerby. 7 Tycker Du att är en trygg eller otrygg kommun att leva i? Mycket trygg Ganska trygg Ganska otrygg Mycket otrygg Vet inte 15

16 Vimmerbys naturliga regionala centrum är Linköping SKOP frågade, Vilket är Vimmerbys naturliga regionala center? Vad tycker Du? Vart åker Du till exempel när Du vill handla eller roa Dig i en större stad? Två av tre vimmerbybor (67 procent) anser att Linköping är deras naturliga regionala centrum; Tabell 15. Övriga orter kommer långt efter, Jönköping (3 procent), Kalmar (3 procent) och Växjö (1 procent). I gruppen annat återfinns exempelvis Västervik, Vimmerby och Stockholm. 8 Vimmerbys naturliga regionala center Jönköping Kalmar Linköping Växjö Annat Vet inte 16

17 Kommunikationer 32 procent anser att vägstandarden är den viktigaste långväga kommunikationsfrågan Vimmerbyborna tillfrågades, Vad tycker Du? Vilken typ av långväga kommunikationer är det enligt Din mening viktigast att utveckla för framtiden? Vägstandarden är den långväga kommunikationsfråga som flest vimmerbybor (32 procent) tycker att det är viktigast att utveckla; Tabell 16. På andra plats kommer tågförbindelser (23 procent), följt av regionala busslinjer (17 procent), utbyggnad av bredband (16 procent) samt förbindelser med flera orter än Stockholm (12 procent). För personer mellan år är utbyggnad av bredband den viktigaste kommunikationsfrågan Vilken typ av långväga kommunikationer är det enligt Din mening viktigast att utveckla för framtiden? Förbindelser med flera orter än Stockholm Regionala busslinjer Tågförbindelser Vägstandarden Utbyggnad av bredband Vet inte 17

18 33 procent anser att vägstandarden är den viktigaste lokala kommunikationsfrågan En fråga ställdes också om de lokala kommunikationerna, Vilken typ av lokala kommunikationer är det enligt Din mening viktigast att utveckla för framtiden? Liksom för de långväga kommunikationerna kommer vägstandarden på förstaplats (33 procent) tycker att det är viktigast att utveckla; Tabell 17. På andra plats kommer förbättrad kollektivtrafik (3 procent), följt av bredband i hela kommunen (24 procent), pendlingsresor till arbetet (8 procent), samt mobiltelefontäckningen (3 procent). För personer mellan år är utbyggnad av bredband den viktigaste kommunikationsfrågan. 35 Vilken typ av lokala kommunikationer är det enligt Din mening viktigast att utveckla för framtiden? Förbättrad kollektivtrafik Pendlingsresor till arbetet Vägstandarden Mobiltelefontäckningen Bredband i hela kommunen Vet inte 18

19 65 procent vill att Sommartorget i Vimmerby skall vara bilfritt SKOP frågade, I Vimmerby pågår diskussioner om torgets användning sommartid. Anser Du att Sommartorget i Vimmerby skall vara helt bilfritt? Två av tre vimmerbybor (65 procent) vill att Sommartorget skall vara bilfritt; se Tabell 18. En av tre (35 procent) vill inte ha ett bilfritt torg. 19

20 93 procent tror att Vimmerby har mycket eller ganska goda möjligheter att utvecklas Avslutningsvis frågade SKOP, Vad anser Du om möjligheterna för att utvecklas i framtiden? Är de mycket goda, ganska goda, ganska dåliga eller mycket dåliga? De flesta invånarna (93 procent) tror att har mycket eller ganska goda möjligheter att utvecklas; Tabell 19. En av fem (21 procent) tror att utvecklingsmöjligheterna är mycket goda. Framtidsoptimismen är något större bland dem som är år än bland dem som är 55 till 74 år Vad anser Du om möjligheterna för att utvecklas i framtiden? Mycket goda Ganska goda Ganska dåliga Mycket dåliga Vet inte

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100.

Faktorernas resultat redovisas som betygsindex vilka kan variera mellan 0 och 100. SCB:s Medborgarundersökning Våren 2015 SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Eda kommun har deltagit i Statistiska centralbyråns (SCB) medborgarundersökning under våren 2015. Ett urval på 600 personer

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Sammandrag av rapport till KF Konsument augusti/september 2005

Sammandrag av rapport till KF Konsument augusti/september 2005 25-9-23 Bilaga 1 Sammandrag av rapport till KF Konsument augusti/september 25 SKOP, Skandinavisk Opinion AB, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Rapport till om ungdomsundersökning SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland ungdomar mellan 16 och 25 år bosatta i hela riket, tele-skop ungdom. Mellan den 20 april och 7 maj 2006 intervjuades 1.015

Läs mer

Svenska folket om finansiering av välfärden

Svenska folket om finansiering av välfärden Svenska folket om finansiering av välfärden Rapport version 1 SKL: Per Sedigh Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink S-114952 2008-02-18 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop 6 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner genom att genomföra en totalundersökning

Läs mer

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004 SKOP Skandinavisk opinion ab KF i samarbete med konsumentföreningarna SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 19

Läs mer

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson

Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson Utvecklingsenheten, Johanna Jonsson 2012-07-20 2 På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska centralbyrån, SCB, under hösten 2011 en medborgarenkät i Strömstads kommun. Syftet med enkäten är att

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop Resultat Politikerpanelen Demoskop Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom att genomföra

Läs mer

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09.

Undersökningens genomförande beskrivs i Bilaga. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen under registreringsnummer S5DEC09. -research ab oktober/december 2009 SKOP har på uppdrag av Botkyrka kommun intervjuat drygt 2.400 personer som bor i de sex kommundelarna a) Alby, b) Hallunda/Norsborg/Eriksberg, c) Fittja, d) Tullinge,

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2013 År 2013 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 20 till 24. Resultaten redovisas

Läs mer

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011

Rapport om medborgarundersökning i Vetlanda kommun År 2011 År 2011 SKOP har på uppdrag av Vetlanda kommun genomfört en medborgarundersökning bland kommunens invånare. Datainsamlingen gjordes som telefonintervjuer under perioden 26 maj till 9. Resultaten redovisas

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner genom

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping

Fler jobb för Linköpings unga. Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Fler jobb för Linköpings unga Ett jobbpaket för halverad ungdomsarbetslöshet i Linköping Ungdomsarbetslösheten i Linköping I Linköping är 5 744 människor utan arbete. Av dessa är 1 264 mellan 18 och 24

Läs mer

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012

Rapport till Upplands Väsby om personer som flyttat dit april/maj 2012 -research Rapport till Upplands Väsby SKOP har på uppdrag av Upplands Väsby kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 24 april och den 26 maj 12 Resultaten redovisas

Läs mer

Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden

Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden TIMBRO Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden 11 mars 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kvalitet, påverkan och tillgänglighet inom välfärden Nio av tio har under

Läs mer

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009

Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 1 NORDANSTIGS KOMMUN Vad tycker du om din kommun? Medborgarenkät mars 2009 Del A. Hur är du med Nordanstigs kommun som en plats att bo och leva på Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005

Rapport till Länsstyrelsen i Västernorrland September 2005 SKOP,, har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västernorrland intervjuat cirka 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 11 och 26 september 2005. Resultaten

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm december 2003 SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland i åldern 18-84 bosatta i hela riket. Mellan den 4 och 18 intervjuades cirka 1.200 på uppdrag av bland andra.

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Medborgarundersökning 2006

Medborgarundersökning 2006 Medborgarundersökning 2006 Restaurang vid Växjösjön Slopa alla restaurangplaner vid Växjösjön Att inte ha strandpromenaden runt Växjösjön kantad med mat och musik är nästan straffbart/skandal för en så

Läs mer

Medborgarundersökning

Medborgarundersökning Medborgarundersökning SCB Hösten 2011 Vision för Vänersborg Vänersborg är den framgångsrika kommunen vid Vänerns sydspets. En kommun känd för nytänkande, effektivitet och god service, en kommun där medborgarna

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka

Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Medborgarförslag och andra möjligheter att påverka Vad är ett medborgarförslag? Ett medborgarförslag är en möjlighet att lämna ett förslag till kommunen om något du vill förändra eller förbättra inom kommunens

Läs mer

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014

Version 1.0. Medborgarundersökning 2014 Version 1.0 Medborgarundersökning 2014 Medborgarna om 1. Kommunen som en plats att bo och leva i Nöjd Region Index (NRI) 2. Kommunens verksamheter Nöjd Medborgar Index (NMI) 3. Inflytande i kommunen Nöjd

Läs mer

Ett gott liv för alla invånare

Ett gott liv för alla invånare Ett gott liv för alla invånare Hej! Det här är Region Östergötland, som arbetar för dig och alla andra invånare i länet. Den skatt du betalar finansierar vården och delar av den regionala utvecklingen.

Läs mer

Sveriges befolkning efter ålder (2006)

Sveriges befolkning efter ålder (2006) Sveriges befolkning efter ålder (2006) 2006 1986 1966 1946 Vad innebär demografin Att bli vuxen tar tid Man är vuxen när man tar ansvar för sina beslut, försörjer sig själv eller har hittat sin identitet.

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Stockholmarna fortsatt nöjda med livet

Stockholmarna fortsatt nöjda med livet Nr 03 / 2013 Stockholmarna fortsatt nöjda med livet Drygt nio av tio i Stockholms län är på det hela taget nöjda med det liv de lever och lika många trivs med både boende och arbete. Länsborna ser även

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

För en levande kommun. Mariestad

För en levande kommun. Mariestad För en levande kommun Mariestad Handlingsprogram 2011-2014 Vår vision Mariestad ska vara en säker och trygg kommun för alla. Mariestad ska vara en kommun där människor vill leva och bo. Den service kommunen

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015

Rapport till Eslövsbladet oktober 2015 SKOP har på uppdrag av intervjuat drygt 300 personer. Intervjuerna gjordes mellan den 29 september och 6. Undersökningens genomförande redovisas i Metodbeskrivning. I SKOP:s arkiv återfinns undersökningen

Läs mer

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011

Rapport till ABM Resurs Västernorrland april/maj 2011 april/maj 2011 SKOP har på uppdrag av ABM Resurs Västernorrland intervjuat drygt 500 privatpersoner boende i Västernorrlands län. Intervjuerna gjordes per telefon under april 2011 med några kompletterande

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter

Eftervalsundersökning Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Eftervalsundersökning 2010 Attityder till Stockholms läns landsting och dess verksamheter Valet till landstingsfullmäktige i Stockholms län 2010 Procent 40 35,7 36,7 30 27,4 25,6 2006 2010 20 10 4,0 3,8

Läs mer

Ett gott liv för alla i Östergötland

Ett gott liv för alla i Östergötland Ett gott liv för alla i Östergötland 2014 www.lio.se Hej! Det här är ditt och alla andra länsinvånares landsting. Den skatt du betalar finansierar vården. Vårt uppdrag är att ge dig bästa möjliga hälso-

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Vad tycker Gävleborna om Gävle?

Vad tycker Gävleborna om Gävle? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning - Gävle kommun 2014 Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning Gävle kommun 2014 Författare Per-Erik

Läs mer

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor

Möjligheternas Karlstad. jobb istället för ökade klyftor Möjligheternas Karlstad jobb istället för ökade klyftor Karlstad ska vara möjligheternas kommun Det ska vara lockande att flytta hit och attraktivt att bo här. Fler som bor, arbetar och driver företag

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar läns kommuner & Astrid Lindgrens Hembygd

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar läns kommuner & Astrid Lindgrens Hembygd Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar läns kommuner & Astrid Lindgrens Hembygd En informationsfolder för kommuner, tjänstemän och politiker i genomförandet av LUPP 2009 LUPP en väg till kunskapsbaserad

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Samhällsbyggande. Rapport 22. Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 22 Samhällsbyggande Maj 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad Piteå kommun har påbörjat arbetet med en ny Översiktsplan. En översiktsplans syfte är att ge vägledning

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Sollefteå kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Sollefteå kommun Våren 2013

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Politikers syn på säkerhetskameror

Politikers syn på säkerhetskameror Politikers syn på säkerhetskameror SKOP har på uppdrag av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och tidningen SecurityUser.com intervjuat 3 kommunal-, landstings-, och oppositionsråd.

Läs mer

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014 Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2014 2 Kommunledningskontoret, Johanna Jonsson 2014-07-04 Inledning Beskrivning av undersökningen På uppdrag av kommunstyrelsen genomförde Statistiska

Läs mer

DN/Ipsos Väljarnas viktigaste frågor och utvecklingen i Sverige

DN/Ipsos Väljarnas viktigaste frågor och utvecklingen i Sverige DN/Ipsos Väljarnas viktigaste frågor och utvecklingen i Sverige 30 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. samt sjukvårdsfrågor kraftigt uppåt

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 7 januari kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 7 januari kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 7 uari 2016 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Rekordlågt betyg för regeringen Löfven förtroendebalansen har rasat till -22 - Lägsta förtroendebalansen sedan april 1987-49

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Äldrepolitiskt program

Äldrepolitiskt program Äldrepolitiskt program Reviderat i Kommunfullmäktige 2017-03-23 2(8) Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 4 Attityder och värderingar... 5 Äldre är en tillgång... 6 Hälsa och livskvalitet... 6 Mat och måltid...

Läs mer

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar

Rösta. september! Möjligheternas. Välfärd före skattesänkningar Rösta 19 september! Möjligheternas Kommun Välfärd före skattesänkningar HAMMARÖ ska vara möjligheternas kommun framtida välfärd Det är många som vill bo på Hammarö, vilket är positivt. Fler invånare ger

Läs mer

Medborgarundersökning 2014

Medborgarundersökning 2014 2015-01-29 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/99-013 Kommunstyrelsen Medborgarundersökning 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Resultatet av medborgarundersökningen

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Resultatsammanfattning... 4 2. INLEDNING... 7 2.1

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012

Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012 Analys av resultatet från medborgarenkät genomförd hösten 2012 2 Kommunledningskontoret, Elisabeth Johansson, Johanna Jonsson 2013-02-04 Inledning Beskrivning av undersökningen På uppdrag av kommunstyrelsen

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 ESLÖVS KOMMUN Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen

Läs mer

Vad tycker du om din kommun?

Vad tycker du om din kommun? September 2010 Vad tycker du om din kommun? Undersökningens syfte För din kommuns ledning är det viktigt att veta vad invånarna tycker om kommunen och dess verksamheter. Din kommun har därför gett Statistiska

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013. Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland

Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013. Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland 2012-12-14 FOKUS: STATISTIK Kommunalskatterna 2013 Norrköping på 76:e plats av 290 kommuner Oförändrad skatt till kommunen i Norrköping år 2013 Landstingsskatten höjs i åtta landsting, däribland i Östergötland

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning. Lisa Flood

SCB:s medborgarundersökning. Lisa Flood SCB:s medborgarundersökning Lisa Flood Historik och syfte Attitydmätning Verktyg för att mäta och utvärdera vad invånare tycker Chans att tycka till En enkät tre delar - Betyget på kommunen som plats att

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012

Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 FS 2013:4 2013-07-25 FOKUS: STATISTIK Inflyttningsstudie och Utflyttningsorsaker för Norrköpings kommun 2012 Tillgång till önskad typ av boende är en av de viktigaste faktorerna för personer som flyttar

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post MOTALA Januari 2015 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015

Rapport till KAK om infrastruktursatsningar juni 2015 -research SKOP har på uppdag av KAK intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras attityd till hur resurser bör fördelas i samband med infrastruktursatsningar. Resultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Kommunernas infrastrukturinvesteringar

Kommunernas infrastrukturinvesteringar Kommunernas infrastrukturinvesteringar Rapport från Svevia, februari 2011 Om undersökningen Svevia har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner om deras infrastruktursatsningar det kommande

Läs mer

Svenskarnas syn på politiska frågor

Svenskarnas syn på politiska frågor Svenskarnas syn på politiska frågor I februari är väljarnas viktigaste politiska frågor Sysselsättning och jobb (3), Utbildning och skola (3) och Flyktingar & Invandring (2). Väljarna anser att moderaterna

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Strategidokumentet fastställdes vid Jobbkommissionens sammanträde den 14 oktober 2011.

Strategidokumentet fastställdes vid Jobbkommissionens sammanträde den 14 oktober 2011. Strategidokument 2011-10-24 Jobbkommissionen strategidokument Diarienummer KS-626/2011 Strategidokumentet fastställdes vid Jobbkommissionens sammanträde den 14 oktober 2011. Om strategidokumentet Jobbkommissionen

Läs mer

SKÖVDE 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

SKÖVDE 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET SKÖVDE 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007

Rapport till Den Nya Välfärden om regeringen och företagarklimatet april 2007 om regeringen och företagarklimatet SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 30 mars och 14 intervjuades cirka 1.100 personer på uppdrag av

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundet undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1 000 personer på uppdrag av

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VÄSTERVIK. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VÄSTERVIK. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I VÄSTERVIK En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer