Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansvarig för undersökningen åt Vimmerby kommun är Birgitta Hultåker."

Transkript

1 SKOP,, har på uppdrag av intervjuat 5 av kommunens invånare. Resultatet av undersökningen redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande redovisas i Bilaga 1. Ansvarig för undersökningen åt är Birgitta Hultåker. SKOP,, Sturegatan 16, Stockholm telefon , telefax , e-post

2 Huvudresultat 65 procent anser att kommunens politiker gör ett mycket eller ganska bra jobb Inledningsvis frågade SKOP, Anser Du att de politiker som har makten i Din kommun på det hela taget gör ett bra eller dåligt jobb? Två av tre (65 procent) anser att politikerna gör ett mycket eller ganska bra jobb; Tabell 1. En av tjugo (7 procent) säger att de gör ett mycket bra jobb. Endast en av tio (9 procent) tycker att politikerna gör ett mycket eller ganska dåligt jobb. En av fyra (26 procent) är osäker. Politikerna i Vimmerby får ett högt betyg jämfört med genomsnittet för de svenska kommunerna. När motsvarande fråga i april/ ställts till ett representativt urval av alla invånare i Sverige säger betydligt färre (42 procent) att politikerna gör ett mycket eller ganska bra jobb Anser Du att de politiker som har makten i Din kommun på det hela taget gör ett bra eller dåligt jobb? Mycket bra Ganska bra Osäker Ganska dåligt Mycket dåligt Vet inte Hela riket 2

3 Möjligheter att påverka det som händer i kommunen 6 procent anser att de har mycket eller ganska dåliga möjligheter att påverka Vimmerbyborna fick frågan, Hur upplever Du Dina möjligheter att påverka det som beslutas i kommunen? En majoritet (6 procent) anser att möjligheterna är mycket eller ganska dåliga; Tabell 2. En av sex (14 procent) säger att påverkansmöjligheterna är mycket dåliga. Två av fem (38 procent) tycker att de har mycket eller ganska bra möjligheter att påverka det som beslutas i kommunen. Några få (3 procent) säger att möjligheterna är mycket bra Hur upplever Du Dina möjligheter att påverka det som beslutas i kommunen? Mycket bra Ganska bra Ganska dåliga Mycket dåliga Vet inte 3

4 Hur man vill kunna påverka/delta i det som händer i kommunen Fem frågor gällde på vilket sett som invånarna i Vimmerby vill påverka och delta i det som händer i kommunen. Intervjuarna räknade upp fem olika sätt och intervjupersonerna fick svara att man vill påverka/delta på ett eller flera sätt. Vanligast är att man vill kunna påverka/delta genom sammanträden som är öppna för allmänheten (68 procent); Tabell 3. Det skall inte tolkas som att en majoritet tänker gå för att lyssna på sammanträdena, men vimmerbyborna vill ha den möjligheten. Ungefär lika många (67 procent) vill ha bättre information i kommunala frågor. Många vill också ha fler direktkontakter med lokala politiker (6 procent) och lokala informationsmöten med politiker från olika partier (6 procent). Det är betydligt färre (29 procent) som vill påverka/delta genom opinionsbildning via kommunens hemsida. Yngre personer (44 procent) vill dock detta i större utsträckning än äldre Bättre information i kommunala frågor Hur vill Du påverka/delta i det som händer i kommunen? Flera svar fick anges Opinionsbildning via hemsidan på Internet Fler direktkontakter med lokala politiker Lokala informationsmöten med politiker från olika partier Sammanträden som är öppna för allmänheten 4

5 Kommunens information 55 procent anser att de blir bra bemötta när de tar kontakt med kommunens tjänstemän SKOP frågade, Hur tycker Du att man blir bemött när man som vimmerbybo vill ta kontakt med kommunens tjänstemän? Drygt hälften av intervjupersonerna (55 procent) anser att de blir mycket eller ganska bra bemötta; Tabell 4. En av tio invånare (13 procent) säger att bemötandet är mycket bra. En av tio som bor i Vimmerby ( procent) tycker att de blir mycket eller ganska dåligt bemötta. Övriga (34 procent) är osäkra. Hur tycker Du att man blir bemött när man som Vimmerbybo vill ta kontakt med kommunens tjänstemän? Mycket bra Ganska bra Osäker Ganska dåligt Mycket dåligt Vet inte 63 procent tycker att det är lätt att få kommunal information En andra informationsfråga löd, Är det lätt eller svårt att få information om kommunala angelägenheter i Vimmerby? Två av tre vimmerbybor (63 procent) tycker att det är mycket eller ganska lätt; Tabell 5. En av tio ( procent) säger att det är mycket lätt. Var tionde invånare ( procent) anser att det är mycket eller ganska svårt att få information. Övriga (29 procent) är osäkra. 5

6 Många läser annonserna informerar Intervjuarna berättade att brukar annonsera i lokaltidningarna under rubriken informerar. Därefter frågade de, Brukar Du läsa de annonserna när Du ser dem? En av tre läser alltid eller nästan alltid; Tabell 6. Ytterligare en av fyra (23 procent) läser för det mesta. En av tio (8 procent) läser ganska ofta. Det innebär att två av tre vimmerbybor (66 procent) brukar läsa annonserna ganska ofta eller oftare Är det lätt eller svårt att få information om kommunala angelägenheter i Vimmerby? Mycket lätt Ganska lätt Osäker Ganska svårt Mycket svårt Vet inte 6

7 brukar annonsera i lokaltidningarna under rubriken " informerar" Brukar Du läsa de annonserna när Du ser dem? Alltid eller nästan alltid För det mesta Ganska ofta Bara ibland Aldrig eller nästan aldrig 7

8 25 procent har det senaste halvåret besökt kommunens hemsida på Internet En av fyra vimmerbybor (25 procent) har besökt s hemsida på Internet minst en gång under det senaste halvåret; Tabell 7. En av sex (17 procent) har gjort det flera gånger. Personer mellan 18 och 34 år (48 procent) har besökt hemsidan i större utsträckning än vad de gjort som är år (22 procent) eller år ( procent). 6 Har Du någon gång under det senaste halvåret besökt s hemsida på Internet? Samtliga år år år 1 gång Flera gånger 8

9 Astrid Lindgrens författarskap 95 procent anser att kommunen är bra på att ta tillvara intresset för Astrid Lindgren Intervjuarna sade att, har blivit en turistkommun av stor betydelse, mycket tack vare Astrid Lindgrens författarskap. Därefter frågade de, Vad tycker Du? Hur bra eller dålig är kommunen på att ta tillvara intresset för Astrid Lindgren? Nästan alla invånare i Vimmerby (95 procent) anser att kommunen är bra på att ta tillvara intresset för Astrid Lindgren; Tabell 8. Varannan (5 procent) säger att kommunen är mycket bra på detta. Idéer om hur man bäst kan ta tillvara Astrid Lindgrens författarskap Vimmerbyborna fick också frågan, Har Du någon egen idé om hur vi som bor i Vimmerby bäst kan ta tillvara Astrid Lindgrens författarskap? Svaren på den frågan återfinns i Listning 1. 9

10 Prioriteringar inom den kommunala verksamheten 45 procent vill använda kommunens överskott till ökad kommunal verksamhet SKOP frågade, beräknas för år 2 få ett överskott på cirka miljoner kronor. Hur vill Du att detta i första hand ska användas för att göra Vimmerby kommun attraktivare? Nästan hälften av invånarna i Vimmerby (45 procent) vill använda överskottet till ökad kommunal verksamhet; Tabell 9. En av fyra (26 procent) vill sänka skatten och en av fem (19 procent) vill ha sänkta kommunala avgifter. Några (6 procent) vill också att kommunen gör en avbetalning på sina lån. Det är främst yngre personer mellan 18 och 34 år (43 procent) som vill ha sänkta skatter. De vill i mindre utsträckning än andra ha ökad kommunal verksamhet Sänka skatten beräknas för år 2 få ett överskott på cirka miljoner kronor. Hur vill Du att detta i första hand ska användas för att göra attraktivare? Ökad kommunal verksamhet Avbetalning på lån Sänkta kommunala avgifter Vet inte

11 Viktigast att satsa på äldreomsorg, utbildning och barnomsorg Intervjuarna räknade upp några områden av den kommunala verksamheten och frågade, Enligt Din uppfattning, på vilken av de verksamheterna är det viktigast att satsa mer pengar? På första plats (35 procent) kommer äldreomsorgen; Tabell. Därefter följer utbildning (26 procent) och barnomsorg ( procent). Det är få som anser att något av de övriga sex uppräknade områdena är viktigast: Underhåll av gator och vägar (5 procent), kultur och fritid (4 procent), näringslivsarbete (3 procent), boende (2 procent), miljöfrågor (1procent) och kommunikationer (1 procent). Det är stora åldersskillnader när det gäller vad som skall prioriteras. Inte överraskande är det främst personer i den äldsta åldersgruppen mellan 55 och 74 år som vill satsa mest på äldreomsorg (58 procent). Yngre personer vill i större utsträckning än de äldre satsa på utbildning och barnomsorg. Enligt Din uppfattning, på vilken av de verksamheterna är det viktigast att satsa mer pengar? Boende Underhåll av gator och vägar Kultur och fritid Utbildning Äldreomsorg Näringslivsarbete Barnomsorg Miljöfrågor Kommunikationer Vet inte 11

12 65 procent anser att grundskolan är den viktigaste utbildningssatsningen En fråga gällde prioriteringar inom utbildningsområdet, har de senaste åren satsat pengar på att förbättra utbildningsmöjligheterna i kommunen. Vad anser Du? Skall kommunen i första hand satsa mer pengar på... En stor majoritet (65 procent) tycker att det är viktigast att satsa mer pengar på grundskolan; Tabell 11. På andra plats och långt efter (14 procent) kommer yrkesutbildningar för det lokala näringslivet. Därefter följer gymnasieskolan ( procent), lokala högskoleutbildningar (7 procent) samt Komvux och liknande vuxenutbildningar, t.ex. Kunskapslyftet (2 procent) Skall kommunen i första hand satsa mer pengar på... Grundskolan Gymnasieskolan Lokala högskoleutbildningar Komvux och liknande vuxenutbildningar (Kunskapslyftet) Yrkesutbildningar för det lokala näringslivet Vet inte 12

13 35 procent tycker att tillgången till arbete är viktigast för att göra Vimmerby attraktivt Intervjuaren räknade också upp tio förhållanden i en bra kommun och frågade, Vad tycker Du är viktigast för att skall vara en attraktiv kommun att bo i? På första plats (35 procent) kommer tillgången till arbete; Tabell 12. På andra plats ( procent) kommer en bra miljö och livskvalitet. Därefter följer bra kommunal service (14 procent), trygghet (8 procent), låg skatt (7 procent), bra utbildningsmöjligheter (5 procent), tillgång till olika boendeformer (3 procent), goda kommunikationer (3 procent), låga kommunala avgifter (2 procent) samt ett rikt kulturliv (2 procent). Vad tycker Du är viktigast för att skall vara en attraktiv kommun att bo i? Vet inte Rikt kulturliv Låga kommunala avgifter Bra utbildningsmöjligheter Goda kommunikationer Trygghet Tillgång till arbete Tillgång till olika boendeformer Bra miljö och livskvalitet Låg skatt Bra kommunal service

14 Tryggheten i Vimmerby Vad trygghet innebär för Vimmerbyborna Intervjuarna räknade upp fem olika aspekter av trygghet och frågade, Vad innebär trygghet främst för Dig som person? Det vanligaste svaret (3 procent) är bra sjukvård; Tabell 13. Nästan lika många svarar att det är bra gemenskap och sociala kontakter (26 procent) eller låg brottslighet (24 procent). Färre svarar att trygghet främst är en bra boendemiljö ( procent) eller en bra kommunal service (7 procent). Äldre personer mellan 55 och 74 (44 procent) år svarar i större utsträckning än andra att det främst är en bra sjukvård som ger trygghet. De svarar i mindre utsträckning att trygghet innebär bra gemenskap och sociala kontakter. 35 Vad innebär trygghet främst för Dig som person? Låg brottslighet Bra kommunal service Bra boendemiljö Bra sjukvård Bra gemenskap och sociala kontakter Vet inte 14

15 98 procent anser att Vimmerby är en mycket eller ganska trygg kommun Vimmerbyborna fick också frågan, Tycker Du att är en trygg eller otrygg kommun att leva i? Nästan alla (98 procent) anser att Vimmerby är en mycket eller ganska trygg kommun; Tabell 14. Var tredje invånare (32 procent) säger att det är mycket tryggt i Vimmerby. 7 Tycker Du att är en trygg eller otrygg kommun att leva i? Mycket trygg Ganska trygg Ganska otrygg Mycket otrygg Vet inte 15

16 Vimmerbys naturliga regionala centrum är Linköping SKOP frågade, Vilket är Vimmerbys naturliga regionala center? Vad tycker Du? Vart åker Du till exempel när Du vill handla eller roa Dig i en större stad? Två av tre vimmerbybor (67 procent) anser att Linköping är deras naturliga regionala centrum; Tabell 15. Övriga orter kommer långt efter, Jönköping (3 procent), Kalmar (3 procent) och Växjö (1 procent). I gruppen annat återfinns exempelvis Västervik, Vimmerby och Stockholm. 8 Vimmerbys naturliga regionala center Jönköping Kalmar Linköping Växjö Annat Vet inte 16

17 Kommunikationer 32 procent anser att vägstandarden är den viktigaste långväga kommunikationsfrågan Vimmerbyborna tillfrågades, Vad tycker Du? Vilken typ av långväga kommunikationer är det enligt Din mening viktigast att utveckla för framtiden? Vägstandarden är den långväga kommunikationsfråga som flest vimmerbybor (32 procent) tycker att det är viktigast att utveckla; Tabell 16. På andra plats kommer tågförbindelser (23 procent), följt av regionala busslinjer (17 procent), utbyggnad av bredband (16 procent) samt förbindelser med flera orter än Stockholm (12 procent). För personer mellan år är utbyggnad av bredband den viktigaste kommunikationsfrågan Vilken typ av långväga kommunikationer är det enligt Din mening viktigast att utveckla för framtiden? Förbindelser med flera orter än Stockholm Regionala busslinjer Tågförbindelser Vägstandarden Utbyggnad av bredband Vet inte 17

18 33 procent anser att vägstandarden är den viktigaste lokala kommunikationsfrågan En fråga ställdes också om de lokala kommunikationerna, Vilken typ av lokala kommunikationer är det enligt Din mening viktigast att utveckla för framtiden? Liksom för de långväga kommunikationerna kommer vägstandarden på förstaplats (33 procent) tycker att det är viktigast att utveckla; Tabell 17. På andra plats kommer förbättrad kollektivtrafik (3 procent), följt av bredband i hela kommunen (24 procent), pendlingsresor till arbetet (8 procent), samt mobiltelefontäckningen (3 procent). För personer mellan år är utbyggnad av bredband den viktigaste kommunikationsfrågan. 35 Vilken typ av lokala kommunikationer är det enligt Din mening viktigast att utveckla för framtiden? Förbättrad kollektivtrafik Pendlingsresor till arbetet Vägstandarden Mobiltelefontäckningen Bredband i hela kommunen Vet inte 18

19 65 procent vill att Sommartorget i Vimmerby skall vara bilfritt SKOP frågade, I Vimmerby pågår diskussioner om torgets användning sommartid. Anser Du att Sommartorget i Vimmerby skall vara helt bilfritt? Två av tre vimmerbybor (65 procent) vill att Sommartorget skall vara bilfritt; se Tabell 18. En av tre (35 procent) vill inte ha ett bilfritt torg. 19

20 93 procent tror att Vimmerby har mycket eller ganska goda möjligheter att utvecklas Avslutningsvis frågade SKOP, Vad anser Du om möjligheterna för att utvecklas i framtiden? Är de mycket goda, ganska goda, ganska dåliga eller mycket dåliga? De flesta invånarna (93 procent) tror att har mycket eller ganska goda möjligheter att utvecklas; Tabell 19. En av fem (21 procent) tror att utvecklingsmöjligheterna är mycket goda. Framtidsoptimismen är något större bland dem som är år än bland dem som är 55 till 74 år Vad anser Du om möjligheterna för att utvecklas i framtiden? Mycket goda Ganska goda Ganska dåliga Mycket dåliga Vet inte

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008

SKOP. Rapport till Vimmerby kommun december 2008 december 8 SKOP har på uppdrag av Vimmerby kommun intervjuat cirka 5 av kommunens invånare om hur de ser på sin kommun. Intervjuerna gjordes per telefon mellan den 14 november och 3 december med kompletterande

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012

Rapport till Svenska kyrkan i Göteborg mars 2012 -research SKOP genomför regelbundna undersökningar bland invånarna i Göteborgs stad. Mellan den 16 och intervjuade 5 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten redovisas i denna rapport som i SKOP:s

Läs mer

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv 2015:6 Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv Hela 92 procent av invånarna i Stockholms län är nöjda med det liv de lever och drygt 91 procent trivs med sitt boende. Dessutom ser de boende

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige Entreprenörskapsbarometern 2012 Attityder till företagande i Sverige Info 0499 Rev A ISBN: 978-91-86987-74-9 Upplaga: 300 ex Illustrationer: Maimi Parik Har du frågor om denna publikation, kontakta: Jonnie

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

Rapport från Luppenkät 2014

Rapport från Luppenkät 2014 Att vara ung i Trollhättan Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Så här tycker 22% av unga mellan 19-25 år bosatta i Trollhättan! Rapport från Luppenkät 14 unga 19-25 år INNEHÅLL 4 Bakgrundsfaktorer

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Att vara ung i Borås Stad

Att vara ung i Borås Stad Att vara ung i Borås Stad s LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 i Borås åk 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Foto: Superstudio INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 18 Hälsa och trygghet

Läs mer

Medborgarinflytandet i Ale kommun

Medborgarinflytandet i Ale kommun Medborgarinflytandet i Ale kommun Rapport 2 Medborgarpanelen i Ale kommun Tycker att det är ganska tyst om var man ska ha åsikter Har skrivit ett direkt mail och fick till ett möte med kommunpolitiker.

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010

Rapport till Vara kommun om undersökning av särskilt boende år 2010 om undersökning av särskilt boende SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer med särskilt boende. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2

Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Entreprenörskapsbarometer för Västra Götaland 2005 RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2006:2 Innehåll Förord 2 Sammanfattning 3 1 Inledning 6 2 Hur många är företagare? 7 3 Kan tänka sig att bli företagare

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Kommunernas infrastrukturinvesteringar

Kommunernas infrastrukturinvesteringar Kommunernas infrastrukturinvesteringar Rapport från Svevia, februari 2011 Om undersökningen Svevia har låtit genomföra en undersökning bland Sveriges kommuner om deras infrastruktursatsningar det kommande

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer