Det viktigaste valet. (del 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det viktigaste valet. (del 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner."

Transkript

1 Det viktigaste valet (del 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Juni 2006

2 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. (Del 3 av 3) 2 Syftet med undersökningen Inför valet i september är det stort fokus på rikspolitiken i Sverige. De kommunala frågorna hamnar ofta i skymundan. SKTF vill lyfta fram kommunvalet som ligger närmare människors vardag. Med vår undersökning vill vi utforska medborgarnas syn på den lokala demokratin och hur intresset är för den lokala demokratiska processen i Sverige. Hur viktiga är de kommunala välfärdsfrågorna för dem som varje dag berörs av de beslut som fattas i landets alla kommuner? Vi vill veta hur medborgarnas förtroende för kommunpolitiken är och om det finns en vilja att engagera sig för att kunna påverka de frågor man tycker är viktiga. Vi har valt att förlägga undersökningen till de15 största kommunerna eftersom dessa representerar en tredjedel av den röstberättigade befolkningen. Rapport i tre delar Vi redovisar resultaten av undersökningen i tre rapporter med olika perspektiv av kommunpolitiken: 1. Partisympatier, röstbenägenhet och vikten av kommunpolitik. Här har vi bland annat ställt frågor om hur man ser på kommunpolitikernas insats för samhället, om man tänker rösta i kommunvalet och om man i så fall tänker rösta på samma parti som i riksdagsvalet liksom vilket parti man tror att man kommer att rösta på. 2. Förtroendet för demokrati och politik i kommunerna. I denna del av undersökningen har vi bland annat ställt frågor om förtroendet för de lokala representanterna för det parti man tänker rösta på, hur det är för demokratin att människor engagerar sig som lokala politiker och intresset för att själv engagera sig i lokalpolitiken. Vi har också frågat om inställningen till att kommunpolitikerna ska ha mer att säga till om jämfört med regering och riksdag. 3. Vilka frågor medborgarna anser vara viktigast bland de kommunala välfärdsfrågorna, samt hur nöjda medborgarna är med den kommunala servicen. Här har de svarande fått ta ställning till hur viktiga var och en av alla de kommunala välfärdsfrågorna är och hur nöjd man är med hur den egna kommunen sköter dessa frågor. Vi har också ställt frågor om hur man vill komma i kontakt med sina lokala politiker och synen på till exempel folkomröstning som ett sätt att påverka. Denna rapport presenterar del 3 av undersökningen. De två tidigare delrapporterna finns presenterade på sktf.se. Samtliga resultat presenteras sammanställda på såväl rikssom kommunnivå. För den som är intresserad av hur resultaten i denna delrapport ser ut i detalj hänvisas till bilagan där tabeller återfinns.

3 3 Sammanfattande resultat De viktigaste politiska frågorna i valet för de 15 största kommunerna är skolan, äldreomsorgen, barnomsorgen och miljöfrågorna. De minst viktiga politiska frågorna i valet är kulturfrågor, gatu- och parkfrågor, trafikfrågor och näringslivsfrågor. Mest nöjd är medborgarna med kommunernas sätt att sköta kulturfrågor, miljöfrågor, boende- och byggfrågor samt gatu- och parkfrågor. Mest a är medborgarna med kommunernas sätt att sköta bland annat skolan, äldreomsorgen samt ungdoms- och fritidfrågor. Kvinnor anser, med undantag för näringslivsfrågor, att de olika politiska frågorna är viktigare jämfört med män. Pensionärer tycker att de flesta frågorna är viktigare jämfört med förvärvsarbetande, egna företagare och studerande. Var tredje väljare tycker att det är ganska eller mycket svårt att få reda på vad de olika partierna står för i kommunvalet. Var femte väljare hade ingen uppfattning i frågan. Var tredje väljare tycker att det är mycket eller ganska lätt att komma i kontakt med en lokal politiker. Nästan hälften hade ingen uppfattning i frågan. Kommundelsnämnder (i de kommuner som har sådana) underlättar inte väljarnas möjligheter att påverka lokala politiska beslut. 21 procent uppgav att det underlättar, 36 procent att det inte underlättar och 43 procent visste inte. Vill man kontakta en politiker mejlar eller ringer man. Över 60 procent besöker aldrig kommunens webbplats.

4 4 Metod Undersökningen genomfördes under perioden 14 februari till 8 mars röstberättigade personer i höstens kommunval har telefonintervjuats av InfoOne i Gävle. Urvalet är obundet och slumpmässigt och den som ingått i undersökningen är den i det uppringda hushållet som är röstberättigad och står närmast i tur att fylla år. Den statistiska felmarginalen (konfidensintervallet) varierar beroende av urvalsstorlek och hur stor andel i urvalet som valt ett speciellt svarsalternativ. Om man exempelvis har ett urval på 200 individer (som det är i 11 kommuner i denna undersökning) och 80 procent har valt ett speciellt svarsalternativ, kan man med statistisk säkerhet säga att den faktiska andelen (i den population varur urvalet dragits) som valt just det svarsalternativet är procent (se tabell B). Felmarginalen är alltså ± 6%. Hade urvalet varit individer skulle felmarginalen i detta exempel ha varit ± 2%.

5 5 Vilka är de viktigaste kommunala välfärdsfrågorna och hur nöjd är man med kommunernas sätt att sköta dessa Respondenterna har först fått svara på hur viktiga de tycker elva olika politiska frågor (välfärdsområden) är för dem i höstens kommunval och därefter har de uppgett hur nöjda de är med sin kommuns sätt att sköta dessa. Vi har enbart valt ut de politiska sakområden som ligger inom ramen för kommunernas primära ansvarsområden. De viktigaste politiska frågorna i kommunvalet är skolan, äldreomsorgen, barnomsorgen och miljöfrågor (se bild 1). De minst viktiga frågorna är trafikfrågor, gatu- och parkfrågor och kulturfrågor. 100 SKTFs kommunundersökning 2006 % ( + ) ,5% 88,3% 84,7% 82,8% 80,9% 79,2% 74,8% 72,6% 71,9% 65,0% 63,3% 0 Skolan Äldreomsorgen Barnomsorgen Miljöfrågor Andra sociala frågor Näringslivsfrågor Boende- och byggfrågor Ungdoms- och fritidsfrågor Trafikfrågor Gatu- och parkfrågor Kulturfrågor + Base + Bild 1 visar hur stor andel som uppgett att respektive politisk fråga är mycket eller ganska viktig för dem i kommunvalet. Det finns skillnader mellan kommunerna i hur viktiga de olika frågorna är, men rangordningen är påfallande lika. För den detaljintresserade hänvisas till tabellbilagan, tabellerna 1-11, där alla resultaten presenteras för såväl de 15 kommunerna var för sig som totalt. När man bryter ner materialet på olika grupper, såsom kön och sysselsättning, framkommer en del skillnader. Nästan genomgående uppger kvinnorna att de olika frågorna är viktigare jämfört med männen. Det är endast en fråga som männen tycker är viktigare jämfört med kvinnorna och det är näringslivsfrågor. En annan grupp som relativt genomgående svarar att de olika frågorna är mer viktiga jämfört med övriga respondenter är pensionärerna. Pensionärernas högst rankade områden är äldreomsorgen, skolan, miljöfrågorna och barnomsorgen. De förvärvsarbetande rankar skolan högst, följt av äldreomsorgen, barnomsorgen och miljöfrågorna.

6 6 De egna företagare som ingår i undersökningen rankar skolan högst. Därefter följer äldreomsorgen, barnomsorgen och boende- och byggfrågor. Studerande rankar skolan högst, följt av barnomsorg, äldreomsorg och andra sociala frågor. Intressant att notera är att alla grupper uppger äldreomsorg, barnomsorgen och skolfrågor bland de fyra högst rankade. Alldeles oavsett var man själv befinner sig i livets skede är det dessa frågor som upplevs som viktigast. Hur nöjd man är med kommunens sätt att sköta de politiska frågorna ger en annan bild än vad man anser vara viktiga frågor (se bild 2). Bild 2 visar hur stora andelarna som uppgett att man är mycket eller ganska nöjd med kommunens sätt att sköta respektive välfärdsområde jämfört med hur stora andelar som är ganska eller mycket a och hur stora andelar som inte har någon uppfattning. Mest nöjda med sin kommuns sätt att sköta verksamheten är medborgarna med kulturoch miljöfrågor. Minst nöjda är man med hur kommunerna sköter ungdoms - och fritidsfrågor. Äldreomsorgen, andra sociala frågor och skola hamnar också långt ner. % SKTFs kommunundersökning 2006 NÖJD MED KOMMUN + nöjd + Ingen uppfattning 17,5% 18,6% 27,5% 24,3% 23,2% 18,9% 18,6% 30,9% 29,2% 31,4% 28,6% 36,4% 26,9% 32,5% 33,9% 33,1% 26,2% 34,9% 44,1% 28,2% 35,5% 37,5% 46,1% 50,0% 37,7% 40,9% 45,2% 48,9% 47,2% 48,2% 31,6% 35,3% 31,2% Nöjd med kulturfrågor Nöjd med ungdoms- och fritidsfrågor Nöjd med trafikfrågor Nöjd med miljöfrågor Nöjd med boende- Nöjd med barnomsorgen Nöjd med äldreomsorgen Nöjd med andra sociala frågor Nöjd med näringslivsfrågor Nöjd med gatu- och parkfrågor Nöjd med skolan NÖJD MED KOMMUN Axes Bild 2 visar hur stor andel som uppgett att man är mycket eller ganska nöjd, ganska eller mycket alternativt inte har någon uppfattning om kommunens sätt att sköta respektive fråga. När man jämför resultaten av de tre frågor medborgarna tycker är viktigast med hur nöjd man är med sin kommuns sätt att sköta dessa frågor kan man tolka detta på olika sätt. Missnöjet består med all sannolikhet av flera delar. Det kan vara så att det återstår en hel del för kommunerna att göra inom dessa välfärdsområden. Det kan också vara så att kommunerna har svårt att kommunicera de värden man tillhandahåller medborgarna, men en del i missnöjet är nog också att det inte finns en klar bild av vad det är man kan förvänta sig att få. Den bild media ger av till exempel äldreomsorg och skola spelar med all sannolikhet också in när människor bildar sig en uppfattning av välfärdstjänsten.

7 7 Vid besvarandet av frågorna om hur nöjd man är har fem svarsalternativ används: mycket nöjd, ganska nöjd, ganska, mycket och ingen uppfattning. Andelen som svarat ingen uppfattning varierar mellan 18 och 31 procent på de olika frågorna i totalen, men kan vara större på enskilda frågor i olika kommuner. För den intresserade hänvisas till tabellbilagan, tabellerna 12-22, där alla frågor med alla svarsalternativ finns redovisade för samtliga kommuner.

8 8 Information och kommunikation Hur håller sig medborgarna informerade om vad de olika politiska partierna står för inför höstens val? Hur pass lätt är det att komma i kontakt med en lokalpolitiker? Hur tar man kontakt med en lokalpolitiker om man skulle vilja ta upp en fråga? Besöker man kommunens webbplats och i så fall hur ofta? Det var några av de frågor man fick ta ställning till i undersökningen. Knappt hälften av medborgarna tycker att det är mycket eller ganska lätt att få reda på vad de olika partierna står för i kommunvalet (se bild 3). Drygt 30 procent tycker att det är ganska eller mycket svårt, medan knappt 20 procent inte har någon uppfattning i frågan. 35 SKTFs kommunundersökning 2006 % (Lätt/svårt få reda vad partierna står för) ,6% 33,0% 21,1% 10,6% 18,8% 0 Autobase On lätt lätt svårt svårt Ingen uppfattning Lätt/svårt få reda vad partierna står för Bild 3 visar hur lätt eller svårt medborgarna tycker det är att få reda på vad de olika partierna står för i kommunvalet. Knappt var tredje väljare svarade att de tyckte det var mycket eller ganska lätt att komma i kontakt med en lokal politiker. 47 procent hade ingen uppfattning vilket kan vara en indikation på att det finns ett avstånd mellan politiker och medborgare. Det är tämligen stora skillnader mellan kommunerna i denna fråga (se bild 4). Bild 4 visar hur andelarna fördelar sig mellan hur lätt eller svårt det är att få kontakt med sina lokala politiker när de som svarat att de inte har någon uppfattning tagits bort.

9 9 % (Lätt/svårt komma i kontakt med politiker) SKTFs kommunundersökning 2006 Lätt/svårt komma i kontakt med politiker + lätt + svårt Örebro Borås Lund Umeå Göteborg Stockholm Västerås Linköping Uppsala Jönköping Helsingborg Norrköping Malmö Gävle Sundsvall Autobase On Bild 4 visar hur lätt eller svår medborgarna tycker det är att komma i kontakt med sina lokala politiker. (Observera att de som svarat att de inte har någon uppfattning inte ingår i denna fördelning) På frågan om medborgarna anser att kommundelsnämnder underlättar deras möjligheter att påverka lokala politiska beslut som är viktiga för dem, som ställdes till de fyra kommuner som har kommundelsnämnder, svarade 43 procent att de inte visste, 21 procent svarade ja och resterande 36 procent svarade nej (se tabell 25 i bilagan). Vill man ta upp en fråga med en politiker i sin kommun väljer man att i första hand skicka e-post och i andra hand att ringa (se tabell 26 i bilagan). Knappt 30 procent uppger att de besöker kommunens webbplats ofta eller ibland och 61 procent uppger att de aldrig besöker den (se tabell 27 i bilagan). Drygt 60 procent av medborgare uppger att de inte har sökt efter partierna uppfattningar i olika frågor på webben. Av dem som sökt efter partiernas uppfattningar i olika politiska frågor på kommunens webbplats anser något färre att dessa framkommer bra jämfört med dem som tycker att de framkommer dåligt (se tabell 28 i bilagan). Det finns skillnader mellan kommunerna. Med tanke på att få söker politisk information på kommunens webbplats, och mer än hälften av dem som ändå gör det uppfattar den som dålig, förefaller det som om kommunernas webbplatser behöver ses över eller göras mer tillgänglig om avsikten är att medborgare ska kunna hämta politisk information där. På frågan om det är lätt eller svårt att via kommunens webbplats hitta de olika partiernas representanter där svarade majoriteten av dem som sökt efter detta att det var lätt (se tabell 29 i bilagan). När det gäller frågorna som är relaterade till kommunernas webbplats ska resultaten tolkas med mycket stor försiktighet då flertalet överhuvudtaget inte besökt den. Dock kan

10 10 det finnas anledning att fundera över varför så få finner det mödan värd att besöka webbplatsen. På frågan om man vill kunna skicka e-post till politikerna i kommunen svarar nästan två tredjedelar att de vill kunna göra detta (se tabell 30 i bilagan).

11 11 Bilaga Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Undersökningen genomfördes under perioden 14 februari till 8 mars röstberättigade personer i höstens kommunval har telefonintervjuats av InfoOne i Gävle. Urvalet är obundet och slumpmässigt och den som ingått i undersökningen är den i det uppringda hushållet som är röstberättigad och står närmast i tur att fylla år. Antalet genomförda intervjuer i de olika kommunerna varierar beroende på kommunstorlek. De kommuner som ingår i undersökningen och det antal intervjuer som är genomförda i respektive kommun framgår av Tabell A. Kommun Urval Stockholm Göteborg 650 Malmö 400 Uppsala 250 Linköping 202 Västerås 196 Örebro 201 Norrköping 198 Helsingborg 202 Jönköping 191 Umeå 209 Lund 201 Borås 200 Sundsvall 200 Gävle 187 Tabell A visar vilka kommuner som ingår i undersökningen och hur stort antal intervjuer som genomförts i respektive kommun.

12 12 Konfidensintervallet Den statistiska felmarginalen (konfidensintervallet) varierar beroende av urvalsstorlek och hur stor andel i urvalet som valt ett speciellt svarsalternativ. Om man exempelvis har ett urval på 200 individer (som det är i 11 kommuner i denna undersökning) och 80 procent har valt ett speciellt svarsalternativ, kan man med statistisk säkerhet säga att den faktiska andelen (i den population varur urvalet dragits) som valt just det svarsalternativet är procent (se tabell B). Felmarginalen är alltså ± 6%. Hade urvalet varit individer skulle felmarginalen i detta exempel ha varit ± 2%. Tabell B Statistiskt konfidensintervall för olika procenttal vid olika urvalsstorlekar. Procent Urval Tabell B visar hur felmarginalen ser ut vid olika urval och frekvenser. Det procenttal man vill ha den rekommenderade felmarginalen för avläses kolumnvis (röda siffror), varefter man går till den rad som har det aktuella urvalet angivet längst till vänster (blå siffror). En procentsiffra som i rapporten anges till 80 står alltså att finna i nionde kolumnen. Om urvalet för siffran i rapporten anges till 200 går man till andra raden i den nyss uppsökta kolumnen. Siffran 6 står där angiven, vilket betyder att siffran i rapporten skall ses med en felmarginal om -6 till +6 procentenheter, d.v.s procent.

13 13 Tabell 1: Hur är skolan o Helt o % 100,0% 65,5% 23,9% 6,6% 3,9% Stockholm % 100,0% 62,9% 22,6% 9,4% 5,1% Göteborg % 100,0% 61,2% 26,6% 7,1% 5,1% Malmö % 100,0% 70,0% 16,8% 6,2% 7,0% Uppsala % 100,0% 74,4% 20,4% 3,2% 2,0% Linköping % 100,0% 68,3% 26,2% 4,0% 1,5% Västerås % 100,0% 64,8% 26,0% 6,1% 3,1% Örebro % 100,0% 73,6% 18,9% 5,5% 2,0% Norrköping % 100,0% 56,1% 32,8% 7,1% 4,0% Helsingborg % 100,0% 68,3% 21,3% 6,9% 3,5% Jönköping % 100,0% 63,9% 28,8% 5,2% 2,1% Umeå % 100,0% 64,6% 30,6% 3,8% 1,0% Lund % 100,0% 65,2% 26,4% 5,0% 3,5% Borås % 100,0% 69,5% 21,0% 5,5% 4,0% Sundsvall % 100,0% 70,5% 22,0% 6,5% 1,0% Gävle % 100,0% 63,1% 26,2% 6,4% 4,3%

14 14 Tabell 2: Hur är äldreomsorgen o Helt o % 100,0% 60,4% 27,8% 9,1% 2,6% Stockholm % 100,0% 58,5% 26,1% 12,5% 2,9% Göteborg % 100,0% 56,9% 28,6% 11,4% 3,1% Malmö % 100,0% 67,8% 21,8% 5,8% 4,8% Uppsala % 100,0% 64,4% 27,2% 7,2% 1,2% Linköping % 100,0% 51,5% 39,6% 7,4% 1,5% Västerås % 100,0% 63,8% 26,5% 8,2% 1,5% Örebro % 100,0% 70,1% 21,9% 5,5% 2,5% Norrköping % 100,0% 57,6% 31,8% 9,6% 1,0% Helsingborg % 100,0% 60,4% 29,7% 6,9% 3,0% Jönköping % 100,0% 63,9% 26,7% 7,3% 2,1% Umeå % 100,0% 51,2% 40,2% 7,7% 1,0% Lund % 100,0% 55,2% 29,9% 13,4% 1,5% Borås % 100,0% 66,0% 25,0% 5,5% 3,5% Sundsvall % 100,0% 65,0% 26,5% 6,5% 2,0% Gävle % 100,0% 62,6% 25,7% 7,5% 4,3%

15 15 Tabell 3: Hur är barnomsorgen o Helt o % 100,0% 55,9% 28,8% 10,6% 4,8% Stockholm % 100,0% 53,6% 29,2% 11,3% 5,9% Göteborg % 100,0% 51,7% 28,6% 14,5% 5,2% Malmö % 100,0% 57,0% 24,8% 7,8% 10,5% Uppsala % 100,0% 62,8% 26,4% 6,0% 4,8% Linköping % 100,0% 51,0% 31,2% 14,4% 3,5% Västerås % 100,0% 58,7% 29,6% 8,7% 3,1% Örebro % 100,0% 68,2% 21,9% 6,5% 3,5% Norrköping % 100,0% 48,5% 37,4% 13,1% 1,0% Helsingborg % 100,0% 60,4% 23,8% 11,4% 4,5% Jönköping % 100,0% 59,7% 29,3% 8,4% 2,6% Umeå % 100,0% 52,6% 34,4% 12,0% 1,0% Lund % 100,0% 51,2% 35,3% 11,4% 2,0% Borås % 100,0% 59,0% 28,5% 7,0% 5,5% Sundsvall % 100,0% 63,0% 28,0% 6,5% 2,5% Gävle % 100,0% 57,2% 26,2% 11,8% 4,8%

16 16 Tabell 4: Hur är andra sociala frågor o Helt o % 100,0% 36,1% 44,8% 15,1% 3,9% Stockholm % 100,0% 32,9% 43,4% 18,9% 4,8% Göteborg % 100,0% 32,3% 44,8% 18,6% 4,3% Malmö % 100,0% 38,2% 38,0% 16,8% 7,0% Uppsala % 100,0% 34,4% 49,6% 10,0% 6,0% Linköping % 100,0% 45,0% 45,0% 7,9% 2,0% Västerås % 100,0% 42,3% 40,8% 13,3% 3,6% Örebro % 100,0% 46,8% 33,8% 14,9% 4,5% Norrköping % 100,0% 36,9% 46,5% 15,7% 1,0% Helsingborg % 100,0% 37,1% 48,0% 10,9% 4,0% Jönköping % 100,0% 35,6% 46,1% 16,8% 1,6% Umeå % 100,0% 40,2% 46,9% 12,4% 0,5% Lund % 100,0% 31,8% 53,2% 11,4% 3,5% Borås % 100,0% 32,5% 52,5% 11,0% 4,0% Sundsvall % 100,0% 38,5% 48,5% 12,5% 0,5% Gävle % 100,0% 35,8% 47,1% 12,8% 4,3%

17 17 Tabell 5: Hur är trafikfrågor o Helt o % 100,0% 30,5% 41,3% 22,5% 5,7% Stockholm % 100,0% 33,5% 35,7% 23,3% 7,5% Göteborg % 100,0% 27,8% 38,9% 26,6% 6,6% Malmö % 100,0% 36,0% 35,8% 20,8% 7,5% Uppsala % 100,0% 24,0% 47,6% 22,4% 6,0% Linköping % 100,0% 37,1% 43,6% 13,4% 5,9% Västerås % 100,0% 34,7% 40,8% 19,9% 4,6% Örebro % 100,0% 28,9% 44,8% 21,4% 5,0% Norrköping % 100,0% 29,3% 45,5% 21,7% 3,5% Helsingborg % 100,0% 29,2% 47,0% 19,3% 4,5% Jönköping % 100,0% 33,0% 43,5% 21,5% 2,1% Umeå % 100,0% 26,3% 45,9% 24,4% 3,3% Lund % 100,0% 25,9% 45,3% 23,9% 5,0% Borås % 100,0% 27,5% 42,5% 25,5% 4,5% Sundsvall % 100,0% 29,0% 48,5% 18,5% 4,0% Gävle % 100,0% 25,7% 46,0% 24,6% 3,7%

18 18 Tabell 6: Hur är ungdoms- och fritidsfrågor o Helt o % 100,0% 38,9% 40,2% 16,4% 4,5% Stockholm % 100,0% 36,1% 38,3% 19,2% 6,4% Göteborg % 100,0% 36,5% 36,8% 22,6% 4,2% Malmö % 100,0% 44,8% 34,8% 12,2% 8,2% Uppsala % 100,0% 38,4% 42,8% 16,0% 2,8% Linköping % 100,0% 42,1% 42,6% 10,9% 4,5% Västerås % 100,0% 44,9% 40,8% 11,2% 3,1% Örebro % 100,0% 46,3% 39,3% 10,9% 3,5% Norrköping % 100,0% 38,9% 46,0% 13,1% 2,0% Helsingborg % 100,0% 40,1% 38,1% 18,3% 3,5% Jönköping % 100,0% 41,4% 45,5% 10,5% 2,6% Umeå % 100,0% 34,4% 48,3% 15,8% 1,4% Lund % 100,0% 31,8% 45,8% 17,9% 4,5% Borås % 100,0% 41,5% 42,0% 12,5% 4,0% Sundsvall % 100,0% 41,5% 38,0% 18,0% 2,5% Gävle % 100,0% 36,4% 45,5% 14,4% 3,7%

19 19 Tabell 7: Hur är kulturfrågor o Helt o % 100,0% 23,8% 39,6% 26,6% 10,1% Stockholm % 100,0% 30,0% 36,3% 25,6% 8,1% Göteborg % 100,0% 23,5% 37,7% 28,5% 10,3% Malmö % 100,0% 30,2% 38,5% 22,5% 8,8% Uppsala % 100,0% 20,4% 38,0% 31,6% 10,0% Linköping % 100,0% 20,8% 48,5% 20,3% 10,4% Västerås % 100,0% 25,5% 44,4% 19,9% 10,2% Örebro % 100,0% 24,9% 39,3% 23,4% 12,4% Norrköping % 100,0% 22,2% 38,9% 29,8% 9,1% Helsingborg % 100,0% 18,3% 43,1% 29,2% 9,4% Jönköping % 100,0% 15,2% 44,0% 30,9% 9,9% Umeå % 100,0% 19,6% 46,9% 23,9% 9,6% Lund % 100,0% 25,9% 44,8% 22,4% 7,0% Borås % 100,0% 16,0% 32,5% 36,5% 15,0% Sundsvall % 100,0% 19,0% 42,0% 27,0% 12,0% Gävle % 100,0% 13,9% 36,9% 29,9% 19,3%

20 20 Tabell 8: Hur är näringslivsfrågor o Helt o % 100,0% 28,5% 44,0% 21,4% 6,1% Stockholm % 100,0% 33,7% 35,7% 22,7% 7,9% Göteborg % 100,0% 27,4% 39,7% 24,6% 8,3% Malmö % 100,0% 27,0% 44,2% 22,8% 6,0% Uppsala % 100,0% 26,4% 45,2% 22,8% 5,6% Linköping % 100,0% 24,8% 49,0% 20,8% 5,4% Västerås % 100,0% 36,7% 41,3% 14,8% 7,1% Örebro % 100,0% 24,9% 51,7% 17,9% 5,5% Norrköping % 100,0% 24,2% 51,5% 21,7% 2,5% Helsingborg % 100,0% 23,8% 53,0% 19,3% 4,0% Jönköping % 100,0% 27,2% 42,4% 26,7% 3,7% Umeå % 100,0% 26,3% 48,3% 21,1% 4,3% Lund % 100,0% 28,4% 52,2% 14,9% 4,5% Borås % 100,0% 27,5% 46,0% 18,5% 8,0% Sundsvall % 100,0% 29,5% 53,0% 15,0% 2,5% Gävle % 100,0% 23,5% 49,2% 23,0% 4,3%

21 21 Tabell 9: Hur är miljöfrågor o Helt o % 100,0% 41,8% 41,0% 13,3% 3,9% Stockholm % 100,0% 46,5% 34,1% 15,0% 4,4% Göteborg % 100,0% 42,8% 39,5% 12,6% 5,1% Malmö % 100,0% 46,5% 36,2% 13,8% 3,5% Uppsala % 100,0% 37,2% 43,6% 16,4% 2,8% Linköping % 100,0% 30,2% 52,5% 13,4% 4,0% Västerås % 100,0% 41,3% 42,9% 10,2% 5,6% Örebro % 100,0% 51,7% 31,8% 12,4% 4,0% Norrköping % 100,0% 34,3% 50,5% 13,1% 2,0% Helsingborg % 100,0% 39,1% 41,1% 16,8% 3,0% Jönköping % 100,0% 37,2% 48,2% 11,5% 3,1% Umeå % 100,0% 35,9% 53,6% 9,6% 1,0% Lund % 100,0% 36,8% 49,3% 10,4% 3,5% Borås % 100,0% 46,5% 36,0% 11,5% 6,0% Sundsvall % 100,0% 38,5% 45,0% 12,5% 4,0% Gävle % 100,0% 38,5% 44,9% 13,9% 2,7%

22 22 Tabell 10: Hur är gatu- och parkfrågor o Helt o % 100,0% 21,2% 43,8% 27,6% 7,4% Stockholm % 100,0% 26,0% 40,4% 26,2% 7,4% Göteborg % 100,0% 18,6% 36,8% 35,8% 8,8% Malmö % 100,0% 24,2% 48,5% 21,0% 6,2% Uppsala % 100,0% 15,6% 43,2% 33,2% 8,0% Linköping % 100,0% 19,8% 49,0% 21,3% 9,9% Västerås % 100,0% 23,5% 39,8% 29,1% 7,7% Örebro % 100,0% 24,9% 42,8% 26,4% 6,0% Norrköping % 100,0% 19,7% 46,5% 26,3% 7,6% Helsingborg % 100,0% 16,8% 51,5% 26,7% 5,0% Jönköping % 100,0% 20,9% 42,9% 30,4% 5,8% Umeå % 100,0% 16,7% 45,0% 32,1% 6,2% Lund % 100,0% 18,4% 51,7% 24,4% 5,5% Borås % 100,0% 20,0% 43,0% 25,5% 11,5% Sundsvall % 100,0% 14,5% 53,5% 25,0% 7,0% Gävle % 100,0% 23,0% 47,6% 22,5% 7,0%

23 23 Tabell 11: Hur är boende- och byggfrågor o Helt o % 100,0% 29,3% 45,5% 20,7% 4,5% Stockholm % 100,0% 35,8% 40,2% 18,9% 5,1% Göteborg % 100,0% 30,2% 39,1% 24,6% 6,2% Malmö % 100,0% 28,2% 50,2% 18,2% 3,2% Uppsala % 100,0% 29,6% 44,4% 21,2% 4,8% Linköping % 100,0% 23,3% 58,9% 13,9% 4,0% Västerås % 100,0% 29,6% 47,4% 15,8% 7,1% Örebro % 100,0% 25,4% 48,3% 23,4% 3,0% Norrköping % 100,0% 23,2% 43,9% 29,8% 3,0% Helsingborg % 100,0% 28,7% 49,0% 19,8% 2,5% Jönköping % 100,0% 24,1% 50,8% 23,0% 2,1% Umeå % 100,0% 25,4% 56,9% 15,8% 1,9% Lund % 100,0% 29,9% 49,3% 17,4% 3,5% Borås % 100,0% 25,5% 42,5% 25,5% 6,5% Sundsvall % 100,0% 26,0% 45,5% 26,5% 2,0% Gävle % 100,0% 27,3% 47,1% 18,2% 7,5%

24 24 Tabell 12: Nöjd med skolan nöjd nöjd Ingen uppfattning % 100,0% 6,4% 31,3% 27,1% 7,7% 27,5% Stockholm % 100,0% 5,6% 22,9% 23,2% 9,2% 39,1% Göteborg % 100,0% 4,6% 25,4% 30,6% 9,4% 30,0% Malmö % 100,0% 5,5% 24,8% 37,0% 12,0% 20,8% Uppsala % 100,0% 2,4% 29,6% 32,0% 11,6% 24,4% Linköping % 100,0% 10,4% 45,0% 21,3% 4,0% 19,3% Västerås % 100,0% 11,7% 36,2% 26,0% 6,6% 19,4% Örebro % 100,0% 5,5% 28,4% 33,3% 3,5% 29,4% Norrköping % 100,0% 4,0% 33,8% 29,8% 6,1% 26,3% Helsingborg % 100,0% 7,9% 27,2% 29,2% 10,4% 25,2% Jönköping % 100,0% 9,4% 52,9% 15,2% 2,6% 19,9% Umeå % 100,0% 9,1% 44,5% 27,8% 1,9% 16,7% Lund % 100,0% 10,9% 43,3% 13,4% 5,0% 27,4% Borås % 100,0% 8,0% 35,5% 24,0% 5,5% 27,0% Sundsvall % 100,0% 6,5% 37,0% 27,0% 8,0% 21,5% Gävle % 100,0% 3,7% 36,9% 33,2% 4,3% 21,9%

25 25 Tabell 13: Nöjd med äldreomsorgen nöjd nöjd Ingen uppfattning % 100,0% 5,0% 26,6% 31,4% 12,7% 24,4% Stockholm % 100,0% 5,3% 19,1% 27,6% 14,0% 34,0% Göteborg % 100,0% 4,3% 19,8% 34,3% 14,5% 27,1% Malmö % 100,0% 4,2% 27,2% 39,0% 16,8% 12,8% Uppsala % 100,0% 4,0% 19,2% 36,0% 20,4% 20,4% Linköping % 100,0% 5,4% 39,1% 24,8% 10,9% 19,8% Västerås % 100,0% 7,7% 31,1% 31,1% 10,7% 19,4% Örebro % 100,0% 3,0% 29,4% 32,8% 9,5% 25,4% Norrköping % 100,0% 3,5% 31,3% 34,8% 7,1% 23,2% Helsingborg % 100,0% 2,5% 31,7% 31,7% 9,9% 24,3% Jönköping % 100,0% 3,7% 39,8% 29,3% 6,8% 20,4% Umeå % 100,0% 8,6% 42,1% 26,3% 7,2% 15,8% Lund % 100,0% 8,5% 32,8% 18,9% 8,5% 31,3% Borås % 100,0% 9,0% 29,5% 28,0% 10,5% 23,0% Sundsvall % 100,0% 4,5% 33,0% 29,0% 13,0% 20,5% Gävle % 100,0% 1,6% 19,8% 47,6% 15,5% 15,5%

26 26 Tabell 14: Nöjd med barnomsorgen nöjd nöjd Ingen uppfattning % 100,0% 6,8% 34,1% 22,5% 5,8% 30,8% Stockholm % 100,0% 7,7% 31,8% 19,0% 6,0% 35,5% Göteborg % 100,0% 5,4% 27,8% 25,2% 7,5% 34,0% Malmö % 100,0% 3,0% 35,8% 29,0% 6,8% 25,5% Uppsala % 100,0% 5,2% 28,0% 29,2% 12,4% 25,2% Linköping % 100,0% 7,4% 38,6% 26,2% 4,5% 23,3% Västerås % 100,0% 8,7% 36,2% 17,3% 7,1% 30,6% Örebro % 100,0% 5,5% 35,3% 22,9% 3,0% 33,3% Norrköping % 100,0% 6,1% 39,9% 19,2% 2,0% 32,8% Helsingborg % 100,0% 3,0% 33,7% 28,2% 3,0% 32,2% Jönköping % 100,0% 11,0% 45,0% 16,8% 2,1% 25,1% Umeå % 100,0% 10,0% 45,9% 19,1% 3,8% 21,1% Lund % 100,0% 11,9% 30,8% 20,4% 4,5% 32,3% Borås % 100,0% 8,0% 35,5% 14,5% 5,0% 37,0% Sundsvall % 100,0% 9,0% 35,0% 23,0% 6,0% 27,0% Gävle % 100,0% 3,2% 35,3% 26,7% 5,9% 28,9%

27 27 Tabell 15: Nöjd med andra sociala frågor nöjd nöjd Ingen uppfattning % 100,0% 4,8% 30,6% 28,7% 6,8% 29,1% Stockholm % 100,0% 4,6% 23,6% 29,3% 7,7% 34,8% Göteborg % 100,0% 4,6% 26,8% 28,5% 7,4% 32,8% Malmö % 100,0% 2,2% 30,2% 36,8% 10,5% 20,2% Uppsala % 100,0% 2,4% 28,4% 26,4% 8,0% 34,8% Linköping % 100,0% 5,0% 37,6% 29,2% 5,9% 22,3% Västerås % 100,0% 5,6% 30,6% 23,0% 6,6% 34,2% Örebro % 100,0% 6,0% 27,4% 31,8% 4,0% 30,8% Norrköping % 100,0% 5,1% 35,9% 34,8% 5,1% 19,2% Helsingborg % 100,0% 5,0% 37,1% 29,7% 3,5% 24,8% Jönköping % 100,0% 6,3% 41,9% 20,9% 3,7% 27,2% Umeå % 100,0% 8,1% 40,7% 30,1% 2,4% 18,7% Lund % 100,0% 7,0% 42,3% 17,9% 11,4% 21,4% Borås % 100,0% 7,5% 26,0% 26,5% 3,5% 36,5% Sundsvall % 100,0% 5,0% 40,0% 21,0% 6,5% 27,5% Gävle % 100,0% 1,6% 27,3% 34,8% 8,0% 28,3%

28 28 Tabell 16: Nöjd med trafikfrågor nöjd nöjd Ingen uppfattning % 100,0% 8,5% 37,6% 26,6% 9,9% 17,5% Stockholm % 100,0% 10,2% 31,8% 26,9% 16,0% 15,1% Göteborg % 100,0% 7,5% 36,6% 27,2% 9,8% 18,8% Malmö % 100,0% 9,8% 48,2% 23,5% 7,0% 11,5% Uppsala % 100,0% 1,2% 35,6% 33,6% 13,2% 16,4% Linköping % 100,0% 9,4% 41,1% 23,8% 9,9% 15,8% Västerås % 100,0% 7,7% 37,2% 22,4% 8,2% 24,5% Örebro % 100,0% 9,0% 40,3% 26,4% 5,0% 19,4% Norrköping % 100,0% 7,6% 37,4% 34,8% 8,6% 11,6% Helsingborg % 100,0% 5,4% 39,6% 26,2% 3,0% 25,7% Jönköping % 100,0% 10,5% 44,0% 27,7% 3,7% 14,1% Umeå % 100,0% 10,5% 41,1% 23,9% 7,7% 16,7% Lund % 100,0% 12,9% 37,8% 21,9% 9,5% 17,9% Borås % 100,0% 8,5% 34,5% 25,5% 7,0% 24,5% Sundsvall % 100,0% 8,0% 40,5% 22,5% 7,5% 21,5% Gävle % 100,0% 4,8% 32,6% 32,1% 9,6% 20,9%

29 29 Tabell 17: Nöjd med ungdoms- och fritidsfrågor nöjd nöjd Ingen uppfattning % 100,0% 4,7% 26,5% 27,2% 10,2% 31,4% Stockholm % 100,0% 4,2% 20,4% 25,0% 10,4% 40,0% Göteborg % 100,0% 5,7% 21,5% 28,6% 11,1% 33,1% Malmö % 100,0% 3,5% 23,5% 32,8% 20,0% 20,2% Uppsala % 100,0% 1,6% 25,6% 31,2% 11,6% 30,0% Linköping % 100,0% 6,4% 36,1% 23,8% 7,4% 26,2% Västerås % 100,0% 7,7% 30,1% 25,5% 6,1% 30,6% Örebro % 100,0% 2,5% 30,8% 28,4% 8,0% 30,3% Norrköping % 100,0% 3,5% 31,8% 34,3% 7,1% 23,2% Helsingborg % 100,0% 3,5% 30,2% 26,7% 6,9% 32,7% Jönköping % 100,0% 3,7% 37,2% 25,7% 6,8% 26,7% Umeå % 100,0% 7,7% 35,4% 30,1% 6,2% 20,6% Lund % 100,0% 5,0% 27,9% 19,4% 10,4% 37,3% Borås % 100,0% 10,0% 28,5% 20,5% 7,5% 33,5% Sundsvall % 100,0% 5,0% 32,5% 24,0% 9,0% 29,5% Gävle % 100,0% 2,7% 24,6% 31,6% 11,8% 29,4%

30 30 Tabell 18: Nöjd med kulturfrågor nöjd nöjd Ingen uppfattning % 100,0% 11,1% 38,9% 21,3% 5,6% 23,1% Stockholm % 100,0% 12,0% 38,2% 21,3% 5,3% 23,2% Göteborg % 100,0% 15,4% 38,3% 19,4% 4,2% 22,8% Malmö % 100,0% 12,0% 46,0% 20,2% 8,8% 13,0% Uppsala % 100,0% 6,8% 38,0% 24,0% 10,8% 20,4% Linköping % 100,0% 9,4% 40,6% 23,8% 5,4% 20,8% Västerås % 100,0% 8,2% 34,2% 19,4% 6,6% 31,1% Örebro % 100,0% 8,5% 45,8% 20,9% 2,5% 22,4% Norrköping % 100,0% 8,1% 48,5% 20,7% 2,5% 20,2% Helsingborg % 100,0% 10,4% 31,2% 27,7% 2,5% 28,2% Jönköping % 100,0% 9,9% 35,1% 27,2% 3,7% 24,1% Umeå % 100,0% 15,3% 45,5% 14,4% 2,9% 22,0% Lund % 100,0% 11,9% 42,3% 21,9% 5,5% 18,4% Borås % 100,0% 11,0% 31,0% 16,0% 6,0% 36,0% Sundsvall % 100,0% 7,5% 34,5% 22,0% 9,5% 26,5% Gävle % 100,0% 5,3% 31,6% 26,2% 8,0% 28,9%

31 31 Tabell 19: Nöjd med näringslivsfrågor nöjd nöjd Ingen uppfattning % 100,0% 7,2% 38,1% 20,9% 5,3% 28,5% Stockholm % 100,0% 7,1% 32,0% 21,7% 7,4% 31,8% Göteborg % 100,0% 10,3% 38,2% 18,6% 3,5% 29,4% Malmö % 100,0% 7,5% 43,0% 21,8% 7,0% 20,8% Uppsala % 100,0% 1,6% 38,0% 24,4% 9,6% 26,4% Linköping % 100,0% 6,4% 46,0% 19,3% 4,0% 24,3% Västerås % 100,0% 5,1% 38,8% 18,4% 3,1% 34,7% Örebro % 100,0% 6,5% 39,3% 20,9% 4,0% 29,4% Norrköping % 100,0% 5,1% 42,4% 22,2% 4,5% 25,8% Helsingborg % 100,0% 8,4% 36,1% 24,8% 1,5% 29,2% Jönköping % 100,0% 6,3% 49,7% 15,7% 2,1% 26,2% Umeå % 100,0% 11,0% 46,4% 17,7% 1,9% 23,0% Lund % 100,0% 8,5% 39,8% 17,9% 5,5% 28,4% Borås % 100,0% 10,0% 30,0% 19,5% 5,0% 35,5% Sundsvall % 100,0% 4,5% 40,0% 22,0% 5,5% 28,0% Gävle % 100,0% 3,2% 30,5% 29,9% 7,5% 28,9%

32 32 Tabell 20: Nöjd med miljöfrågor nöjd nöjd Ingen uppfattning % 100,0% 8,9% 40,0% 26,4% 6,0% 18,7% Stockholm % 100,0% 9,9% 37,4% 27,2% 7,2% 18,3% Göteborg % 100,0% 10,0% 35,4% 31,1% 6,2% 17,4% Malmö % 100,0% 11,5% 43,5% 23,2% 9,0% 12,8% Uppsala % 100,0% 3,2% 39,6% 30,0% 8,0% 19,2% Linköping % 100,0% 8,4% 46,5% 22,8% 6,4% 15,8% Västerås % 100,0% 12,2% 37,2% 18,9% 3,6% 28,1% Örebro % 100,0% 10,0% 42,3% 23,9% 3,5% 20,4% Norrköping % 100,0% 4,0% 47,5% 31,8% 3,0% 13,6% Helsingborg % 100,0% 5,9% 38,6% 26,2% 4,0% 25,2% Jönköping % 100,0% 5,8% 44,0% 27,2% 4,2% 18,8% Umeå % 100,0% 7,7% 44,0% 30,1% 3,8% 14,4% Lund % 100,0% 12,4% 47,8% 17,9% 4,5% 17,4% Borås % 100,0% 14,0% 29,0% 25,0% 5,0% 27,0% Sundsvall % 100,0% 6,5% 44,5% 20,5% 7,5% 21,0% Gävle % 100,0% 4,8% 39,6% 28,9% 5,9% 20,9%

33 33 Tabell 21: Nöjd med gatu- och parkfrågor nöjd nöjd Ingen uppfattning % 100,0% 7,9% 39,3% 26,2% 7,7% 18,9% Stockholm % 100,0% 8,3% 35,2% 28,8% 8,9% 18,8% Göteborg % 100,0% 9,5% 38,2% 24,8% 6,9% 20,6% Malmö % 100,0% 7,5% 49,8% 26,2% 6,8% 9,8% Uppsala % 100,0% 1,6% 41,2% 26,4% 11,6% 19,2% Linköping % 100,0% 5,9% 37,6% 25,7% 11,9% 18,8% Västerås % 100,0% 8,7% 36,2% 18,9% 7,1% 29,1% Örebro % 100,0% 9,5% 46,8% 24,4% 2,0% 17,4% Norrköping % 100,0% 11,1% 40,9% 21,7% 13,6% 12,6% Helsingborg % 100,0% 9,4% 34,2% 28,2% 4,5% 23,8% Jönköping % 100,0% 6,3% 42,9% 28,3% 6,8% 15,7% Umeå % 100,0% 10,5% 45,0% 25,4% 3,8% 15,3% Lund % 100,0% 9,5% 35,8% 26,9% 10,0% 17,9% Borås % 100,0% 11,0% 34,5% 23,5% 5,0% 26,0% Sundsvall % 100,0% 4,0% 44,5% 22,5% 5,5% 23,5% Gävle % 100,0% 2,1% 33,7% 33,7% 9,1% 21,4%

34 34 Tabell 22: Nöjd med boende- och byggfrågor nöjd nöjd Ingen uppfattning % 100,0% 8,1% 40,1% 25,8% 7,3% 18,7% Stockholm % 100,0% 8,2% 31,7% 31,4% 9,6% 19,1% Göteborg % 100,0% 8,9% 31,4% 30,3% 10,5% 18,9% Malmö % 100,0% 6,0% 49,0% 27,5% 6,8% 10,8% Uppsala % 100,0% 6,4% 40,4% 28,0% 12,4% 12,8% Linköping % 100,0% 8,9% 46,5% 21,3% 6,4% 16,8% Västerås % 100,0% 10,2% 38,3% 23,5% 4,6% 23,5% Örebro % 100,0% 6,0% 49,3% 20,9% 2,5% 21,4% Norrköping % 100,0% 6,6% 53,5% 18,7% 3,5% 17,7% Helsingborg % 100,0% 6,4% 39,6% 27,2% 6,4% 20,3% Jönköping % 100,0% 10,5% 53,4% 18,3% 3,1% 14,7% Umeå % 100,0% 12,4% 48,3% 21,5% 3,8% 13,9% Lund % 100,0% 10,0% 43,3% 17,4% 5,5% 23,9% Borås % 100,0% 9,0% 36,5% 19,5% 5,5% 29,5% Sundsvall % 100,0% 6,0% 49,0% 17,5% 6,5% 21,0% Gävle % 100,0% 7,0% 35,3% 29,4% 5,3% 23,0%

35 35 Tabell 23: Tycker du att det är lätt eller svårt att få reda vad de olika partierna står för i kommunvalet i din kommun lätt lätt svårt svårt Ingen uppfattning % 100,0% 16,6% 33,0% 21,1% 10,6% 18,8% Stockholm % 100,0% 19,2% 34,7% 16,9% 12,0% 17,2% Göteborg % 100,0% 19,1% 29,4% 24,0% 9,7% 17,8% Malmö % 100,0% 20,5% 31,2% 20,2% 13,5% 14,5% Uppsala % 100,0% 14,4% 26,0% 27,6% 16,0% 16,0% Linköping % 100,0% 14,9% 32,2% 16,8% 10,9% 25,2% Västerås % 100,0% 18,4% 37,2% 17,9% 6,1% 20,4% Örebro % 100,0% 10,9% 37,3% 22,4% 4,5% 24,9% Norrköping % 100,0% 16,2% 30,3% 22,7% 11,6% 19,2% Helsingborg % 100,0% 10,9% 33,7% 18,8% 8,4% 28,2% Jönköping % 100,0% 14,1% 34,0% 24,1% 9,9% 17,8% Umeå % 100,0% 12,9% 43,5% 22,0% 2,9% 18,7% Lund % 100,0% 18,9% 28,9% 25,4% 11,4% 15,4% Borås % 100,0% 12,5% 33,5% 24,5% 9,0% 20,5% Sundsvall % 100,0% 12,5% 34,0% 17,0% 15,0% 21,5% Gävle % 100,0% 14,4% 33,7% 25,1% 9,6% 17,1%

36 36 Tabell 24: Tycker du att det är lätt eller svårt att komma i kontakt med dina lokala politiker lätt lätt svårt svårt Ingen uppfattning % 100,0% 10,8% 20,7% 12,6% 8,4% 47,4% Stockholm % 100,0% 9,1% 13,7% 10,8% 10,7% 55,7% Göteborg % 100,0% 11,5% 20,9% 11,5% 7,1% 48,9% Malmö % 100,0% 16,5% 23,5% 15,0% 9,5% 35,5% Uppsala % 100,0% 7,6% 15,6% 18,0% 15,6% 43,2% Linköping % 100,0% 11,9% 25,2% 11,4% 7,9% 43,6% Västerås % 100,0% 11,7% 30,6% 9,7% 5,1% 42,9% Örebro % 100,0% 9,5% 24,9% 14,4% 2,5% 48,8% Norrköping % 100,0% 8,1% 24,7% 17,2% 7,1% 42,9% Helsingborg % 100,0% 7,9% 26,2% 13,4% 4,5% 48,0% Jönköping % 100,0% 13,6% 27,7% 9,9% 8,9% 39,8% Umeå % 100,0% 12,0% 27,3% 11,0% 2,9% 46,9% Lund % 100,0% 12,4% 19,4% 12,4% 6,0% 49,8% Borås % 100,0% 12,0% 17,0% 13,0% 13,0% 45,0% Sundsvall % 100,0% 9,5% 20,5% 12,5% 9,0% 48,5% Gävle % 100,0% 9,6% 20,3% 14,4% 7,0% 48,7%

37 37 Tabell 25: Anser du att kommundelsnämnder underlättar dina möjligheter att påverka lokala politiska beslut som är viktiga för dig Ja Nej Vet ej % 100,0% 21,4% 35,8% 42,7% Stockholm % 100,0% 22,3% 31,6% 46,1% Göteborg % 100,0% 22,6% 42,0% 35,4% Malmö % 100,0% 20,5% 39,0% 40,5% Borås % 100,0% 15,5% 31,0% 53,5%

38 38 Tabell 26: Om du skulle vilja ta upp en fråga med en politiker i din Kommun, hur skulle du då helst gå till väga Söka upp Ringa Skriva brev Mejla Skriva insändare Gå till möte Annat sätt % 100,0% 12,1% 28,5% 11,4% 38,4% 3,8% 6,5% 5,9% Stockholm % 100,0% 8,4% 25,9% 10,7% 47,0% 3,0% 6,1% 5,9% Göteborg % 100,0% 10,3% 30,0% 10,9% 40,0% 2,9% 8,2% 4,3% Malmö % 100,0% 16,8% 32,8% 12,8% 32,8% 2,8% 9,0% 6,5% Uppsala % 100,0% 14,8% 27,2% 13,6% 34,4% 1,2% 4,4% 6,0% Linköping % 100,0% 11,9% 22,3% 12,9% 39,6% 9,4% 3,5% 6,4% Västerås % 100,0% 11,2% 24,0% 7,1% 35,2% 6,6% 8,7% 8,7% Örebro % 100,0% 18,4% 29,4% 10,4% 33,8% 4,5% 8,5% 6,5% Norrköping % 100,0% 9,1% 31,3% 16,7% 42,4% 2,5% 5,6% 2,0% Helsingborg % 100,0% 11,4% 31,2% 10,9% 36,6% 2,0% 7,4% 4,0% Jönköping % 100,0% 11,0% 38,2% 14,1% 29,3% 1,6% 5,2% 5,8% Umeå % 100,0% 14,8% 27,8% 12,4% 37,3% 3,8% 5,7% 5,7% Lund % 100,0% 16,9% 29,9% 6,5% 42,3% 2,0% 1,5% 3,5% Borås % 100,0% 12,0% 29,0% 8,0% 23,5% 8,0% 10,0% 13,5% Sundsvall % 100,0% 14,5% 27,0% 13,5% 34,5% 4,5% 2,0% 8,5% Gävle % 100,0% 12,8% 25,7% 12,3% 34,8% 8,6% 8,6% 4,3%

39 39 Tabell 27: Brukar du söka information på din kommuns webbplats Ja, ofta Ja, ibland Sällan Aldrig % 100,0% 10,5% 19,0% 9,4% 61,1% Stockholm % 100,0% 13,8% 18,6% 12,7% 54,9% Göteborg % 100,0% 8,3% 19,1% 8,5% 64,2% Malmö % 100,0% 8,2% 24,0% 12,5% 55,2% Uppsala % 100,0% 9,6% 19,6% 12,0% 58,8% Linköping % 100,0% 8,4% 18,8% 4,0% 68,8% Västerås % 100,0% 8,7% 13,3% 8,7% 69,4% Örebro % 100,0% 10,9% 18,9% 7,0% 63,2% Norrköping % 100,0% 7,1% 12,1% 5,1% 75,8% Helsingborg % 100,0% 8,4% 15,3% 13,4% 62,9% Jönköping % 100,0% 8,4% 28,3% 6,8% 56,5% Umeå % 100,0% 11,0% 26,8% 7,2% 55,0% Lund % 100,0% 16,4% 15,9% 9,0% 58,7% Borås % 100,0% 10,0% 13,5% 6,5% 70,0% Sundsvall % 100,0% 15,0% 18,0% 7,0% 60,0% Gävle % 100,0% 6,4% 18,7% 7,0% 67,9%

40 40 Tabell 28: Vad anser du om möjligheterna att på kommunens webbplats få kännedom om de politiska partiernas ståndpunkter i din kommun Bra Dåliga Jag har inte sökt efter detta % 100,0% 19,1% 20,2% 60,7% Stockholm % 100,0% 21,7% 19,5% 58,8% Göteborg % 100,0% 21,5% 19,7% 58,8% Malmö % 100,0% 16,8% 36,3% 46,9% Uppsala % 100,0% 13,6% 22,3% 64,1% Linköping % 100,0% 17,5% 11,1% 71,4% Västerås % 100,0% 16,7% 10,0% 73,3% Örebro % 100,0% 23,0% 16,2% 60,8% Norrköping % 100,0% 14,6% 12,5% 72,9% Helsingborg % 100,0% 14,7% 16,0% 69,3% Jönköping % 100,0% 14,5% 30,1% 55,4% Umeå % 100,0% 19,1% 18,1% 62,8% Lund % 100,0% 21,7% 8,4% 69,9% Borås % 100,0% 16,7% 21,7% 61,7% Sundsvall % 100,0% 22,5% 22,5% 55,0% Gävle % 100,0% 16,7% 11,7% 71,7%

41 41 Tabell 29: Hur lätt är det att via kommunens webbplats hitta partiernas representanter Lätt Svårt Jag har inte sökt efter detta % 100,0% 21,8% 13,3% 64,9% Stockholm % 100,0% 19,3% 12,0% 68,7% Göteborg % 100,0% 28,8% 12,0% 59,2% Malmö % 100,0% 19,0% 30,2% 50,8% Uppsala % 100,0% 19,4% 15,5% 65,0% Linköping % 100,0% 20,6% 7,9% 71,4% Västerås % 100,0% 21,7% 6,7% 71,7% Örebro % 100,0% 21,6% 8,1% 70,3% Norrköping % 100,0% 18,8% 12,5% 68,8% Helsingborg % 100,0% 16,0% 12,0% 72,0% Jönköping % 100,0% 27,7% 19,3% 53,0% Umeå % 100,0% 29,8% 9,6% 60,6% Lund % 100,0% 14,5% 7,2% 78,3% Borås % 100,0% 28,3% 11,7% 60,0% Sundsvall % 100,0% 26,2% 8,8% 65,0% Gävle % 100,0% 13,3% 8,3% 78,3%

42 42 Tabell 30: Vill du kunna skicka e-post till politikerna i din kommun Ja Nej % 100,0% 63,3% 36,7% Stockholm % 100,0% 71,4% 28,6% Göteborg % 100,0% 65,8% 34,2% Malmö % 100,0% 49,0% 51,0% Uppsala % 100,0% 60,8% 39,2% Linköping % 100,0% 67,3% 32,7% Västerås % 100,0% 58,7% 41,3% Örebro % 100,0% 62,7% 37,3% Norrköping % 100,0% 57,1% 42,9% Helsingborg % 100,0% 57,4% 42,6% Jönköping % 100,0% 62,8% 37,2% Umeå % 100,0% 71,8% 28,2% Lund % 100,0% 69,7% 30,3% Borås % 100,0% 54,5% 45,5% Sundsvall % 100,0% 55,5% 44,5% Gävle % 100,0% 61,0% 39,0%

43 43 SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi drygt medlemmar. Rapporten Det viktigaste valet med samtliga resultat, kommun för kommun, finns presenterad på Kontakter: SKTFs förbundsordförande Eva Nordmark, Presskontakter Maria Martinsson, eller Karin Ottosson, eller För frågor kring undersökningens genomförande kontakta Gerry Andersson, eller SKTF Direkt Facklig rådgivning varje vardag måndag till fredag mellan 8 och 20. Telefon e-post

Det viktigaste valet (Del 1 av 3)

Det viktigaste valet (Del 1 av 3) Det viktigaste valet (Del 1 av 3) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. April 26 2 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Göteborg Maj 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen. Vågar man bli gammal?

SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen. Vågar man bli gammal? SKTFs undersökningsserie om värdigheten inom äldreomsorgen Vågar man bli gammal? Maj 2008 2 Inledning Huvudinriktningen för regeringens äldrepolitiska satsningar är att äldre personer och deras närstående

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588 POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-22588 FEBRUARI 2002 T-22588 1 (7) BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963

POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963 POST & TELESTYRELSEN Postens service-kassatjänst T-20963 FEBRUARI 2001 T-20963 1 (7) BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på

Läs mer

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Mångfald på jobbet

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Mångfald på jobbet Manpower Work Life: 2014:1 Manpower Work Life Rapport 2014 Mångfald på jobbet MÅNGFALD PÅ JOBBET Mångfald diskuteras ständigt i media, men hur ser det egentligen ut på Sveriges arbetsplatser? Hur ser svenska

Läs mer

Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige

Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige 29 november 2001 Arne Modig T22502 Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företag i Sverige Svenskt Näringsliv

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Oktober 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. Oktober 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro Oktober Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Lund Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker

Läs mer

Delrapport 1 Om diskrimineringens omfattning och karaktär

Delrapport 1 Om diskrimineringens omfattning och karaktär Stockholm 7 maj 2004 Delrapport 1 Om diskrimineringens omfattning och karaktär 1 Syftet med undersökning Syftet med att påbörja enkätundersökningen var att undersöka diskrimineringens omfattning och karaktär.

Läs mer

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015

Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 1 Enkät om heltid i kommuner och landsting 2015 2 Innehåll Heltidsarbetet ökar... 5 Varför ska fler jobba heltid?...

Läs mer

Friskoleurval med segregation som resultat

Friskoleurval med segregation som resultat Friskoleurval med segregation som resultat Rapport februari 2016 Sammanfattning och slutsatser Denna undersökning har tagits fram som en del av projektet Ge alla elever samma chans som är ett samarbete

Läs mer

Brister i kunskap vid gymnasieval

Brister i kunskap vid gymnasieval Brister i kunskap vid gymnasieval En undersökning om hur niondeklassarna tänker inför sitt val av skola och program Gymnasium.se Hovslagargatan 3 SE 103 88 STOCKHOLM 08-50 91 06 00 1 Bakgrund och metod

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med november 26,9% 26, 21,0% 20, 22, 21, 0% 6,8% 7, 7, 4,9% 6, 4, 5,1% 5, 2,8% 3, 2, 2, 1, M C L

Läs mer

Kvalitet i äldreomsorgen. Resultat av en brukarundersökning 2012

Kvalitet i äldreomsorgen. Resultat av en brukarundersökning 2012 Kvalitet i äldreomsorgen Resultat av en brukarundersökning Februari 2013 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av den femte brukarundersökningen inom äldreomsorgen, som genomfördes under september-oktober.

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. April 2016

Väljaropinion i samarbete med Metro. April 2016 Väljaropinion i samarbete med Metro Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med mars 23, 24, 23, 23, 24,9% 21,9% 0% 7,8% 6, 5, 7, 5, 3, 5,0% 3, 2, 3, 2,1% 2, 1,0% M C L KD MP S V

Läs mer

Mot ett mer jämställt arbetsliv och privatliv?

Mot ett mer jämställt arbetsliv och privatliv? Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Vad tror svenskarna kommer att definiera framtidens arbete och liv? Hur kommer arbetslivet och privatlivet förändras de kommande 15 åren?

Läs mer

Kännedomsundersökning 2015

Kännedomsundersökning 2015 1 Om undersökningen Genomförande Bakgrund TNS Sifo har i flera år genomfört en kännedomsundersökning på uppdrag av KRAV. Undersökningen genomfördes i år på samma sätt som 11-14, förutom att några extra

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Maj 2016

Väljaropinion i samarbete med Metro. Maj 2016 Väljaropinion i samarbete med Metro Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med april 22,1% 23, 22, 23, 22,9% 23, 0% 7,9% 7, 7,8% 6, 5, 4, 5, 2,8% 2,8% 3, 2, 2,1% 1, M C L KD MP S

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2008

FINLAND I EUROPA 2008 Intervju- och undersökningstjänster A FINLAND I EUROPA 2008 BLANKETT ATT FYLLA I SJÄLV Intervju- och undersökningstjänster B FINLAND I EUROPA 2008 BLANKETT ATT FYLLA I SJÄLV GS1. Här beskrivs kortfattat

Läs mer

Män och kvinnor 15 år och äldre i hela landet Intervjumetod: Gudrun Christensen och Eva Lindqvist

Män och kvinnor 15 år och äldre i hela landet Intervjumetod: Gudrun Christensen och Eva Lindqvist Moralfrågor Undersökning: Moralfrågor Projektnummer: 3251970 Uppdragsgivare: Vår Bostad Tid för fältarbete: 24 april - 7 maj 1996 Antal gjorda intervjuer: 1000 Intervjuade: Män och kvinnor 15 år och äldre

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Mark Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Mark Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Mark Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Höjd arbetsgivaravgift för unga. Konsekvenser för detaljhandeln

Höjd arbetsgivaravgift för unga. Konsekvenser för detaljhandeln Höjd arbetsgivaravgift för unga Konsekvenser för detaljhandeln Om undersökningen 1 Den kvantitativa undersökningen har genomförts i form av digitala enkäter, distribuerade via e-post. Mottagare var butikschefer

Läs mer

Kvinnor som driver företag pensionssparar mindre än män

Kvinnor som driver företag pensionssparar mindre än män Pressmeddelande 7 september 2016 Kvinnor som driver företag pensionssparar mindre än män Kvinnor som driver företag pensionssparar inte i lika hög utsträckning som män som driver företag, 56 respektive

Läs mer

Trygg på arbetsmarknaden?

Trygg på arbetsmarknaden? Trygg på arbetsmarknaden? En jämförelse av svenska och danska ungdomars syn på arbetsmarknaden och framtiden Stefan Persson September 2009 Rapport framtagen av: RHETIKFABRIKEN Stefan Persson Verksamhetsansvarig

Läs mer

En tredjedel av medborgarna i norra Sverige vill ha nya regioner men många är skeptiska

En tredjedel av medborgarna i norra Sverige vill ha nya regioner men många är skeptiska En tredjedel av medborgarna i norra Sverige vill ha nya regioner men många är skeptiska Ungefär en tredjedel av de som bor i de fyra nordligaste länen (34 procent) vill ha någon form av nya regioner (figur

Läs mer

Kvalitetsmätning Hemtjänst 2011

Kvalitetsmätning Hemtjänst 2011 Kvalitetsmätning Hemtjänst 2011 Under 2011 har en undersökning genomförts hos personer med inom Alingsås kommun. Sammantaget har 526 enkäter skickats ut och totalt har 337 äldre personer med svarat på

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer augusti 2015 Stockholm, 25 augusti 2015. Kontakt: David Ahlin,

DN/Ipsos väljarbarometer augusti 2015 Stockholm, 25 augusti 2015. Kontakt: David Ahlin, DN/Ipsos väljarbarometer augusti Stockholm, 25 augusti Kontakt: David Ahlin, david.ahlin@ipsos.com Ipsos. 2014 Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer augusti: SDs starka trend

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej- / killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015 UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015 Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs 28 maj 2015 Kontakt på Novus: Freja Blomdahl +46 76 262 04 53 freja.blomdahl@novus.se Om undersökningen Metod: Webbaserade

Läs mer

Omega - 3 En undersökning bland allmänheten Projektnummer 3806620

Omega - 3 En undersökning bland allmänheten Projektnummer 3806620 Omega - 3 En undersökning bland allmänheten Projektnummer 3806620 Om undersökningen Ämne: Omega - 3 Projektnummer: 3806620 Uppdragsgivare: Pronova healthcare AS Kontaktperson: Ingrid Lindmark Tid för fältarbete:

Läs mer

chefen och konjunkturen

chefen och konjunkturen chefen och konjunkturen Ledarnas Chefsbarometer 2013 Chefen och konjunkturen Innehållsförteckning Rapporten i korthet... 2 Hur mår konjunkturen?... 3 Rekryteringar och anställningar... 5 Kompetensförsörjning...

Läs mer

Nationella prov i årskurs 3 våren 2013

Nationella prov i årskurs 3 våren 2013 Utbildningsstatistik 1 (8) Nationella prov i årskurs 3 våren 2013 Syftet med de nationella proven är i huvudsak att dels stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning i de årskurser där betyg

Läs mer

Rapport: EU-undersökning april 2014

Rapport: EU-undersökning april 2014 Rapport: EU-undersökning april 2014 Undersökningen genomfördes i Novus sverigepanel med 1000 intervjuer på ett riksrepresentativt urval på åldern 18-79 under perioden 16-23 april 2014. Nedan följer en

Läs mer

Kärnkraftsopinionen 25 år efter folkomröstningen

Kärnkraftsopinionen 25 år efter folkomröstningen Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Kärnkraftsopinionen 25 år efter folkomröstningen 2005-03 - T - 111342 Kontaktpersoner: TEMO: Arne Modig 073 950 3005, David Ahlin 073 950 3016 TEMO AB, P.O. BOX

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska

Sammanfattning på lättläst svenska Sammanfattning på lättläst svenska Utredningen skulle utreda och lämna förslag i vissa frågor som handlar om svenskt medborgarskap. Svenskt medborgarskap i dag Vissa personer blir svenska medborgare när

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norr Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norr Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norr Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norrköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norrköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norrköping Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Lastbilsförares bältesanvändning. - en undersökning genomförd av NTF Väst Sammanställd mars 2013

Lastbilsförares bältesanvändning. - en undersökning genomförd av NTF Väst Sammanställd mars 2013 Lastbilsförares bältesanvändning - en undersökning genomförd av NTF Väst Sammanställd mars 2013 Innehåll Bakgrund och syfte... 3 Metod... 3 Resultat av intervjuer med lastbilsförare... 4 Resultat av bältesobservationer...

Läs mer

Handelskammarens rapport nr 4 2005. Folkets röst om E22. Allmänhetens svar på frågor om E22 i Skåne, Blekinge och Kalmar län

Handelskammarens rapport nr 4 2005. Folkets röst om E22. Allmänhetens svar på frågor om E22 i Skåne, Blekinge och Kalmar län Handelskammarens rapport nr 4 2005 Folkets röst om E22 Allmänhetens svar på frågor om E22 i Skåne, Blekinge och Kalmar län Inledning Frågan om väg E22:s utbyggnad och betydelse för den sydsvenska tillväxten

Läs mer

Vi skall skriva uppsats

Vi skall skriva uppsats Vi skall skriva uppsats E n vacker dag får du höra att du skall skriva uppsats. I den här texten får du veta vad en uppsats är, vad den skall innehålla och hur den bör se ut. En uppsats är en text som

Läs mer

Mer än varannan sambo riskerar ekonomisk smäll. Undersökning från Länsförsäkringar hösten 2009

Mer än varannan sambo riskerar ekonomisk smäll. Undersökning från Länsförsäkringar hösten 2009 Mer än varannan sambo riskerar ekonomisk smäll Undersökning från Länsförsäkringar hösten 2009 1 Sammanfattning 35 procent av de som är sambor har pratat igenom hur de vill att ekonomin ska bli om de skulle

Läs mer

Åtta av tio riksdagsledamöter säger ja till blodgivning på betald arbetstid

Åtta av tio riksdagsledamöter säger ja till blodgivning på betald arbetstid Pressmeddelande den 8 december 2011 Åtta av tio riksdagsledamöter säger ja till blodgivning på betald arbetstid Åtta av tio riksdagsledamöter, 82 procent, tycker att offentliganställda ska få ge blod på

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LINKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LINKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LINKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Riktlinjer för medborgardialog

Riktlinjer för medborgardialog Riktlinjer för medborgardialog Kommunstyrelseförvaltningen 2015 Principer för dialogen i Söderhamns kommun Att engagera medborgarna och skapa former för delaktighet och dialog för kommunens utveckling

Läs mer

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR

ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR TILLSÄTTARE/LAGLEDARE OCH DOMARE Cleverservice ett smart sätt att hantera matcher, domartillsättningar, samt utbetalningar av arvoden 2015 ANVÄNDARHANDLEDNING - CLEVERSERVICE Cleverservice

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Bilaga till Äldre i samhället. Tabell- och figurmaterialet har framtagits med hjälp av Mette Anthonsen, Rudolf Antoni och Christina Ribbhagen

Bilaga till Äldre i samhället. Tabell- och figurmaterialet har framtagits med hjälp av Mette Anthonsen, Rudolf Antoni och Christina Ribbhagen Bilaga till Äldre i samhället Tabell- och figurmaterialet har framtagits med hjälp av Mette Anthonsen, Rudolf Antoni och Christina Ribbhagen 3 Bilaga till Äldre i samhället SOU 3:91 4 SOU 3:91 Bilaga till

Läs mer

Kvaliteten i din hemtjänst Kungsholmen

Kvaliteten i din hemtjänst Kungsholmen Kvaliteten i din hemtjänst Stadsledningskontorets brukarundersökning 20 November 20 1 Inledning Beskrivning av genomförandet av undersökningen Metod: Postala enkäter med två skriftliga påminnelser Målgrupp:

Läs mer

Energi & Miljötema Inrikting So - Kravmärkt

Energi & Miljötema Inrikting So - Kravmärkt Energi & Miljötema Inrikting So - Kravmärkt 21/5 2010 Sofie Roxå 9b Handledare Torgny Roxå Mentor Fredrik Alven 1 Innehållsförteckning Inledning s. 3 Bakgrund s. 3 Syfte s. 3 Hypotes s. 3 Metod s. 4 Resultat

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Oktober 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Oktober 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Oktober 2011 Efter Ohly kommer väljarna Vänsterpartiet är det parti som går mest framåt i YouGov/Metros mätning i oktober och ligger för första gången över valresultatet

Läs mer

VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-06-03 (SBSC dok 020681019)

VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-06-03 (SBSC dok 020681019) VÄGLEDNING FÖRETAGSCERTIFIERING Ansökan, recertifiering och uppgradering Version: 2016-06-03 (SBSC dok 020681019) Vägledning för ansökan Certifiering av företag info@sbsc.se www.sbsc.se Svensk Brand- och

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti 2011! Ohly näste till rakning Opinionen har ännu inte påverkats av de fruktansvärda händelserna i Norge denna mätperiod är dock bara en femtedel genomförd efter

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Karlstad Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Karlstad Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Karlstad Hemtjänst Deltagare Totalt svarade 91 690 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 66,7% av de tillfrågade. I Karlstad

Läs mer

Föräldrar med barn i friskola och kommunal skola. - En undersökning från Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv

Föräldrar med barn i friskola och kommunal skola. - En undersökning från Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Föräldrar med barn i friskola och kommunal skola - En undersökning från Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv December 2001 Förord Det sker en spännande utveckling på skolområdet i Sverige. I och med

Läs mer

EXECUTIVE SUMMARY. Hållbarhet i svenska företag. Demoskop. En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27

EXECUTIVE SUMMARY. Hållbarhet i svenska företag. Demoskop. En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27 EXECUTIVE SUMMARY Hållbarhet i svenska företag Demoskop En sammanfattning av resultat från undersökning om svenska bolag och hållbarhet 2015-10-27 Demoskop AB, Floragatan 13, 114 75 Stockholm, Sweden Tel

Läs mer

Vet du vilka rättigheter du har?

Vet du vilka rättigheter du har? Vet du vilka rättigheter du har? Särskilda ungdomshem (SiS) Till dig som är inskriven på ett särskilt ungdomshem De särskilda ungdomshemmen drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). När du kommer till

Läs mer

DEMOKRATI 2 DEN SKÖRA VALFRIHETEN

DEMOKRATI 2 DEN SKÖRA VALFRIHETEN SIDA 1/8 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: DEMOKRATI LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver för att hålla workshopen och i vilka moment du använder arbets- och visningsmaterial som ingår. Workshopen

Läs mer

Om undersökningen. Undersökningen har genomförts mellan 27 mars 10 april 2014. Sammantaget har 3300 intervjuer genomförts.

Om undersökningen. Undersökningen har genomförts mellan 27 mars 10 april 2014. Sammantaget har 3300 intervjuer genomförts. Om undersökningen Undersökningen har genomförts mellan 27 mars 1 april 14. Sammantaget har 33 intervjuer genomförts. intervjuer har genomförts i Sifo:s telefonbuss, en omnibusundersökning där frågorna

Läs mer

På jobbet är vi ansvarstagande, hjälpsamma och ambitiösa

På jobbet är vi ansvarstagande, hjälpsamma och ambitiösa Manpower Work Life Rapport 2015 Manpower Work Life Rapport 2015 Vilka egenskaper förknippar vi oss med professionellt och vilka egenskaper tror vi efterfrågas på arbetsplatsen? Manpower Work Life har i

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

En förskola med barnen i centrum

En förskola med barnen i centrum Örebro Örebro 2011-05-04 En förskola med barnen i centrum Fler platser, mindre grupper och ökad flexibilitet 2 (8) Innehållsförteckning 1000 nya förskoleplatser.... 3 Flexibla tider på förskolan... 4 Investera

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen Söker du jobb? Vill du veta mer om arbetsmarknaden? Behöver du tips och råd om hur du hittar

Läs mer

Fler feriejobb för ungdomar i kommuner och landsting sommaren 2015

Fler feriejobb för ungdomar i kommuner och landsting sommaren 2015 2015-10-14 1 (6) Utbildning och Arbetsmarknad Tor Hatlevoll Fler feriejobb för ungdomar i kommuner och landsting sommaren 2015 Sommaren 2015 erbjöd landets kommuner och landsting/regioner 84 000 unga en

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Resultat av enkät till assistansberättigade

Resultat av enkät till assistansberättigade Bilaga 6 Resultat av enkät till assistansberättigade Resultaten i tabellerna i denna bilaga baseras på resultaten från den enkätundersökning Assistanskommittén låtit Statistiska Centralbyrån göra. Frågorna

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler.

Hushållet ska ha en digitalbox utan kort eller inbyggd i sin TV, de ska inte ha utgifter för några kommersiella kanaler. Bakgrund och syfte Post- och telestyrelsen (PTS) har gett Sweco Strategy i uppdrag att genomföra en undersökning för att kartlägga hur stor andel av de svenska hushållen som enbart har så kallad fri-tv,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av april månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av april månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 15 maj 2013 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län april 2012 8 588 (9,1 %) 3 743 kvinnor (8,5 %) 4 845 män (9,7 %) 2

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

HT 2011 FK2004 Tenta Lärare delen 4 problem 6 poäng / problem

HT 2011 FK2004 Tenta Lärare delen 4 problem 6 poäng / problem HT 2011 FK2004 Tenta Lärare delen 4 problem 6 poäng / problem Problem 1 (6p) En undersökning utfördes med målet att besvara frågan Hur stor andel av den vuxna befolkningen i Sverige äger ett skjutvapen?.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer januari 2015 Stockholm, 28 januari 2015. Kontakt:

DN/Ipsos väljarbarometer januari 2015 Stockholm, 28 januari 2015. Kontakt: DN/Ipsos väljarbarometer januari 2015 Stockholm, 28 januari 2015 Kontakt: david.ahlin@ipsos.com Ipsos. Ipsos. All rights All rights reserved. DN/Ipsos väljarbarometer januari: Rödgröna övertaget ökar DN/Ipsos

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄSTERVIK 2012-01-25

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄSTERVIK 2012-01-25 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET VÄSTERVIK 2012-015 Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Denna talesmannapolicy gäller tillsammans med AcadeMedias kommunikationspolicy. I kommuniaktionspolicyn finns följande formulering:

Denna talesmannapolicy gäller tillsammans med AcadeMedias kommunikationspolicy. I kommuniaktionspolicyn finns följande formulering: Talesmannapolicy AcadeMedia Denna talesmannapolicy gäller tillsammans med AcadeMedias kommunikationspolicy. I kommuniaktionspolicyn finns följande formulering: Anställda på AcadeMedia som vill delta i

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Stella Nova förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Stella Nova förskola Antal svar Stella Nova förskola: 2 ( %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (5 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Lathund. Drift Teknisk Förvaltning Redigera driftåtgärder INFORMATION FRÅN VITEC

Lathund. Drift Teknisk Förvaltning Redigera driftåtgärder INFORMATION FRÅN VITEC INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Lathund Drift Teknisk Förvaltning Redigera driftåtgärder VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V.

Läs mer

Det flexibla arbetslivet

Det flexibla arbetslivet Statistik Det flexibla arbetslivet Nya lösningar i det flexibla arbetslivet Det flexibla arbetslivets möjligheter och utmaningar Arbetslivet utvecklas ständigt. Den kanske mest påtagliga förändringen för

Läs mer

J13290 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1

J13290 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1 J13290 - RIKSSKATTEVERKET - RIKS 2002 Sida 1 Fr1a. Kön Man 48 49 Kvinna 52 51 Fr1b. Ålder 18-24 år 10 11 25-34 år 19 17 35-44 år 20 19 45-54 år 20 19 55-64 år 19 21 65-74 år 12 14a Medelålder 45 46 Fr1.

Läs mer

FAIR JOBB. Vill du få lite mer koll på arbetslivet? Här är några bra sajter att kolla in:

FAIR JOBB. Vill du få lite mer koll på arbetslivet? Här är några bra sajter att kolla in: HEJ! Vi fattar att facket kanske inte är det första du tänker på just nu. Men ganska snart kommer du att sluta gymnasiet, och då kan det vara väldigt bra att känna till att vi finns. Läs vidare så berättar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_1:a Hemtjänst o Vård kompaniet (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_1:a Hemtjänst o Vård kompaniet (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_1:a Hemtjänst o Vård kompaniet (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Maj-juni 2012. Medborgarpanel 3. - vårdval plus

Maj-juni 2012. Medborgarpanel 3. - vårdval plus Maj-juni 2012 Medborgarpanel 3 - vårdval plus Medborgarpanel 3 maj-juni 2012 Vårdval plus Varför en medborgarpanel om detta område? Syftet med denna medborgarpanel är att inhämta synpunkter från kronobergarna

Läs mer

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan?

Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? Får nyanlända samma chans i den svenska skolan? Sammanställning oktober 2015 De nyanlända eleverna (varit här högst fyra år) klarar den svenska skolan sämre än andra elever. Ett tydligt tecken är att för

Läs mer

Uppdrag att samordna en försöksverksamhet med krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning

Uppdrag att samordna en försöksverksamhet med krav på lämplighet vid tillträde till lärar- och förskollärarutbildning Regeringsbeslut I:7 2014-03-20 U2014/2222/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskolerådet Box 45093 104 30 Stockholm Uppdrag att samordna en försöksverksamhet med krav på lämplighet vid tillträde

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Ledamöternas erfarenheter från funktionshinderråden i Stockholms stad en enkätundersökning från mandatperioden 2011-2014

Ledamöternas erfarenheter från funktionshinderråden i Stockholms stad en enkätundersökning från mandatperioden 2011-2014 Ledamöternas erfarenheter från funktionshinderråden i Stockholms stad en enkätundersökning från mandatperioden 2011-2014 HSO Stockholms stad Innehåll Inledning Syfte... 3 Sammanfattande punkter från resultatet.

Läs mer

Dagspresskollegiet. Bloggare vilka är de? Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 73

Dagspresskollegiet. Bloggare vilka är de? Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 73 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 7 Bloggare vilka är de? Annika Berg tröm s 8 Bloggarna Bloggare vilka är de? De senaste åren har bloggen

Läs mer

KOMMUNIKATIONSBAROMETERN för företag ATT JOBBA HEMIFRÅN. Rapport september 2003. 1

KOMMUNIKATIONSBAROMETERN för företag ATT JOBBA HEMIFRÅN. Rapport september 2003. 1 KOMMUNIKATIONSBAROMETERN för företag ATT JOBBA HEMIFRÅN Rapport september 2003. 1 Välkommen till Telias kommunikationsbarometer för företag Telias kommunikationsbarometer för företag är en återkommande

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

Sammanfatta era aktiviteter och effekten av dem i rutorna under punkt 1 på arbetsbladet.

Sammanfatta era aktiviteter och effekten av dem i rutorna under punkt 1 på arbetsbladet. Guide till arbetsblad för utvecklingsarbete Arbetsbladet är ett verktyg för dig och dina medarbetare/kollegor när ni analyserar resultatet från medarbetarundersökningen. Längst bak finns en bilaga med

Läs mer