Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen"

Transkript

1 Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen EB71.3 EU-VALET 2009 Eftervalsundersökning Landsprofil: EU-genomsnitt och resultat för Sverige Population: EU 18+ (i Österrike 16+) Omfattning: EU 27 ( EU-medborgare) 1 Svenskt urval: Antalet röstande i det svenska urvalet: Tidsperiod för intervjuerna: 12 juni 6 juli 2009 För att underlätta jämförelser har denna eftervalsundersökning samma format och struktur som den allmänna undersökningen med de första resultaten (där EU-genomsnittet och större nationella trender presenteras). I detta dokument lyfts de svenska resultaten i varje enskild varje fråga fram och jämförs med EU-genomsnittet. 1 Resultaten av denna eftervalsundersökning har vägts sociodemografiskt och politiskt för att garantera dess representativitet. 2 Svarande som är röstberättigade. 3 Svarande som uppgav att de hade röstat i valet till Europaparlamentet /13

2 I. VALDELTAGANDE OCH POLITISK SAMHÖRIGHET A. Deltagande i EU-valet 2009 Q1. Deltagande i valet till Europaparlamentet 2009 VALDELTAGANDE 43 % 45,5 % ANDEL SOM INTE RÖSTADE 57 % 54,5 % Väljarprofil 4 KÖN Män 44 % 44 % Kvinnor 42 % 47 % ÅLDER år 29 % 31 % år 36 % 41 % år 44 % 40 % 55 år och äldre 50 % 53 % UTBILDNING (avslutad) Vid 15 års ålder eller tidigare 43 % 31 % vid års ålder 40 % 34 % Vid 20 års ålder eller senare 52 % 58 % Studerar fortfarande 34 % 38 % * KÄNSLA AV SAMHÖRIGHET MED EUROPA Ja 49 % 51 % Nej 34 % 30 % ** PÅVERKAD AV VALKAMPANJEN Ja 47 % 48 % Nej 36 % 31 % *Känsla av samhörighet med Europa: Det samlade genomsnittet ja-svar för både dem som röstade och dem som inte röstade är 64 procent för hela EU och 76 procent för Sverige. **Påverkad av valkampanjen: Det samlade genomsnittet ja-svar för både dem som röstade och dem som inte röstade är 67 procent för hela EU och 86 procent för Sverige. Alla som deltog i undersökningen fick denna fråga. I tabellen visas profilen för de som röstade. Valdeltagandet i EU-valet 2009 var något högre i Sverige än i EU som helhet. Dessutom kan följande betydande skillnader konstateras: I Sverige är andelen kvinnor som röstade något högre än andelen män som röstade (47 procent jämfört med 44 procent). Detta skiljer sig från EU-genomsnittet (44 procent för män och 42 procent för kvinnor). I likhet med EU-genomsnittet ökar valdeltagandet med åldern men valdeltagandet i gruppen i år var relativt sett lägre än EUgenomsnittet. 4 Resultaten för variabler i kursiv stil ska tolkas med försiktighet eftersom få personer tillfrågades i dessa kategorier. 2/13

3 Andelen väljare som avslutade sin utbildning vid 15 års ålder eller tidigare är lägre än i hela EU (31 procent mot 43 procent). Andelen väljare som avslutade sin utbildning vid 20 års ålder eller senare är högst av alla undergrupper som avser utbildningsnivå i Sverige och ligger över EU-genomsnittet (58 procent jämfört med 52 procent). B. Deltagande i nationella val Q9 Deltagande i det senaste nationella valet VALDELTAGANDE 72 % 84 % ANDEL SOM INTE RÖSTADE 1 28 % 16 % Väljarprofil 5 KÖN Män 72 % 85 % Kvinnor 72 % 83 % ÅLDER år 38 % 26 % år 64 % 87 % år 77 % 91 % 55 år och äldre 82 % 93 % UTBILDNING (avslutad) Vid 15 års ålder eller tidigare 76 % 85 % Vid års ålder 70 % 76 % Vid 20 års ålder eller senare 80 % 94 % Studerar fortfarande 40 % 32 % * KÄNSLA AV SAMHÖRIGHET MED DET EGNA LANDET Ja 75 % 85 % Nej 51 % 66 % * Känsla av samhörighet med det egna landet: Det samlade genomsnittet ja-svar för både dem som röstade och dem som inte röstade är 64 procent för hela EU och 76 procent för Sverige 1 Inklusive respondenter som svarade jag vet inte : 3 procent i EU och 0,9 procent i Sverige. 2 Alla som deltog i undersökningen fick denna fråga. I tabellen visas profilen för de som röstade. Till skillnad från EU-valet 2009 var valdeltagandet bland män i det senaste nationella valet i Sverige något högre än valdeltagandet bland kvinnor (85 procent mot 83 procent), även om skillnaden mellan könen inte är så stor. Den enda grupp som skiljer sig från genomsnittet är den yngsta gruppen svarande (18 24 år). Av dessa röstade endast 26 procent, vilket är färre än EU-genomsnittet på 38 procent och färre än andelen ungdomar som röstade i EU-valet 2009 (31 procent). 5 Resultaten för variabler i kursiv stil ska tolkas med försiktighet eftersom få personer tillfrågades i dessa kategorier. 3/13

4 I det senaste nationella valet i Sverige var valdeltagandet bland de personer i undersökningen som hade avslutat sin utbildning när de var 15 år eller yngre lika högt som det genomsnittliga valdeltagandet (det totala valdeltagandet var 84 procent, för denna undergrupp var det 85 procent). Notera att i EU-valet 2009 var valdeltagandet i denna grupp lägre än genomsnittet (31 procent jämfört med 45,5 procent för hela Sverige). C. Politisk samhörighet Q10. Står du politiskt nära något av de politiska partierna? Ja, mycket nära 13 % 14 % Ja, ganska nära 30 % 45 % Nej, inte särskilt nära 28 % 27 % Nej, inte alls nära 26 % 13 % Vet ej 3 % 1 % I Sverige är andelen tillfrågade personer som svarade att de står mycket nära ett politiskt parti mycket högre än EU-genomsnittet (om man lägger ihop svaren ja, mycket nära och ja, ganska nära är det svenska genomsnittet 59 procent jämfört med 43 procent för EU) men om vi studerar resultaten närmare upptäcker vi följande: Andelen tillfrågade som anger att de står mycket nära ett politiskt parti är i stort sett lika stor som i hela EU (14 procent mot 13 procent). Andelen tillfrågade som anger att de står ganska nära är däremot mycket högre än EU-genomsnittet (45 procent mot 30 procent). Detta beror främst på resultaten i andra ändan av skalan, eftersom bara 13 procent av de tillfrågade inte identifierar sig med något av partierna (EU 26 procent) 4/13

5 Q10 Står du politiskt nära något av de politiska partierna? EU27 43 % 59 % KÖN Män 45 % 59 % Kvinnor 41 % 59 % ÅLDER år 30 % 28 % år 36 % 56 % år 42 % 56 % 55 år och äldre 52 % 69 % UTBILDNING (avslutad) Vid 15 års ålder eller tidigare 45 % 58 % Vid års ålder 40 % 52 % Vid 20 års ålder eller senare 50 % 68 % Studerar fortfarande 36 % 30 % *Summan av svaren ja, mycket nära och ja, ganska nära. ** Resultaten i kursiv stil ska tolkas med försiktighet eftersom få personer tillfrågades i dessa kategorier. En sociodemografisk analys av samma fråga visar följande: Kön spelar ingen roll när det gäller att avgöra hur nära en tillfrågad person anser sig stå eller inte stå ett politiskt parti. Den yngsta gruppen (18 24 år) och studenter är de som i lägst utsträckning anger att står nära ett parti (28 procent respektive 30 procent), vilket till och med är lägre än siffrorna för hela EU för samma grupper (30 procent respektive 36 procent). Den grupp i Sverige som i störst utsträckning säger sig stå nära ett politiskt parti är gruppen 55 år och äldre (69 procent) och de som avslutade sin utbildning vid 20 års ålder eller senare (68 procent). 5/13

6 II. PÅVERKAN FRÅN VALKAMPANJEN Q8. Minns du någon kampanj på tv, Internet eller reklamaffischer, i tidningar eller på radio som uppmanade människor att gå och rösta i EU-valet? EU27 67 % 86 % KÖN Män 69 % 87 % Kvinnor 64 % 86 % Ålder år 66 % 69 % år 64 % 90 % år 69 % 88 % 55 år och äldre 67 % 88 % UTBILDNING (avslutad) 15 år eller yngre 60 % 78 % år 67 % 85 % 20 år eller äldre 73 % 91 % Studerar fortfarande 68 % 72 % *Summan av ja -svar ** Resultaten i kursiv stil ska tolkas med försiktighet eftersom få personer tillfrågades i dessa kategorier. Påverkan av valkampanjen inför EU-valet var större i Sverige än EU-genomsnittet (86 procent av de tillfrågade minns kampanjen, medan EU-genomsnittet är 67 procent). Även om alla undersökta sociodemografiska kategorier i högre grad än EU-genomsnittet uppger att de kommer ihåg kampanjen är skillnaden minst i gruppen år (Sverige 69 procent, EU 66 procent). De tillfrågade som bäst kommer ihåg kampanjen är gruppen år (90 procent mot 64 procent i EU). 6/13

7 III. VÄLJARNA PROFIL OCH MOTIVERING Följande frågor (Q3a, Q4d och Q5) ställdes bara till dem som uppgav att de hade röstat i EU-valet 2009 (43 procent i EU och 45,5 procent i Sverige). A. Tidpunkt för beslutet om vem man skulle rösta på Q3a. När beslöt du att rösta på det politiska parti eller den kandidat som fick din röst i EU-valet nyligen? Du har alltid röstat på samma parti/kandidat 50 % 26 % Du bestämde dig för ett par månader sedan 21 % 26 % Du bestämde dig för ett par veckor sedan 13 % 20 % Du bestämde dig ett par dagar före valet 9 % 17 % Du bestämde dig på valdagen 6 % 10 % * Den här frågan ställdes till dem som uppgav att de hade röstat i EU-valet. Låt oss först gå tillbaka till svaren på fråga Q10 (samhörighet med ett politiskt parti). Jämfört med EU-genomsnittet anser sig då en stor andel av de personer i Sverige som deltog i undersökningen stå mycket eller ganska nära ett visst parti. Om vi tittar på Q3a, som rör tidpunkten för beslutet om vem man skulle rösta på, kan vi se att även om personerna identifierar sig med ett visst partis åsikter röstar de inte automatiskt på detta parti. Tidpunkten för beslutet om vem man skulle rösta på skiljer sig markant från EU-genomsnittet enligt följande: Endast 26 procent av dem som svarade att de hade röstat i EU-valet 2009 röstade på samma parti som de alltid röstar på (50 procent i EU). Ytterligare 26 procent bestämde sig ett par månader för valet. Att bestämma sig ännu senare, ett par veckor eller dagar före valet, är mycket vanligare i Sverige än i EU som helhet. 20 procent av dem som röstade uppgav att de bestämde sig ett par veckor före valet (EUgenomsnittet är 13 procent) och 17 procent bestämde sig ett par dagar före valet (9 procent i EU). Andelen tillfrågade som bestämde sig i sista minuten (på valdagen) är också högre än genomsnittet (10 procent mot 6 procent). 7/13

8 B. Skälen till att rösta Q4d. Vilka är de viktigaste skälen till att du bestämde dig för att gå och rösta i EUvalet nyligen? Det är min medborgerliga plikt 47 % 71 % Jag röstar alltid 40 % 39 % Jag stöder det parti som ligger mig närmast 24 % 29 % Genom att rösta i EU-valet kan jag åstadkomma förändring 19 % 42 % Jag är för EU 16 % 15 % Jag känner mig som en europé/eu-medborgare 13 % 14 % Jag vill uttrycka mitt missnöje 11 % 9 % Jag vill stödja min regering 9 % 5 % EU spelar en viktig roll i mitt dagliga liv 6 % 5 % Jag vill straffa min regering 5 % 1 % Jag är mycket intresserad av Europafrågor 5 % 6 % Informationen under valkampanjen övertygade mig att gå och rösta 5 % 5 % Jag vill straffa EU 2 % 5 % (ENDAST I LÄNDER MED RÖSTPLIKT) Det är obligatoriskt att rösta 2 % Något annat (SPONTANA SVAR) 1 % 1 % Vet ej 1 % 0 % * FET STIL markerar de tre främsta skälen i landet i fråga. ** Den här frågan ställdes till dem som uppgav att de hade röstat i EU-valet. *** Summan av svar, max tre alternativ. Att rösta för att det är en medborgerlig plikt är det viktigaste skälet som svarande i Sverige uppger på frågan varför de bestämde sig att gå och rösta i EU-valet Denna andel är mycket högre än EU-genomsnittet (71 procent mot 47 procent). Det andra skäl som också skiljer sig jämfört med EU-genomsnittet är tron på att man kan åstadkomma förändring genom att rösta i EU-valet: 42 procent av de tillfrågade valde detta alternativ som skäl för sitt valdeltagande, jämfört med EU-genomsnittet på 19 procent. Det näst viktigaste skälet överlappar eventuellt det viktigaste: 39 procent uppgav jag röstar alltid som skäl för sitt valdeltagande. 8/13

9 C. Sakfrågor som utgjorde skäl till att gå och rösta QK5. Vilka sakfrågor gör att du går och röstar i EU-valet? Den ekonomiska tillväxten 41 % 34 % Arbetslösheten 37 % 31 % Framtiden för pensionerna 22 % 8 % EU:s roll på den internationella arenan 22 % 23 % EU-institutionernas makt och befogenheter 19 % 16 % Brottsligheten 18 % 21 % Inflationen och köpkraften 18 % 6 % Invandringen 16 % 11 % Kampen mot klimatförändringarna 16 % 43 % Europeiska värden och europeisk identitet 16 % 16 % Energifrågan 13 % 15 % Den gemensamma valutan, euron 12 % 18 % Terrorismen 11 % 9 % Jordbruket 11 % 12 % Livsmedelssäkerheten 9 % 15 % Något annat (SPONTANT SVAR) 4 % 3 % Inget (SPONTANT SVAR) 12 % 15 % Vet ej 3 % 4 % * FET STIL markerar de tre främsta skälen i landet i fråga. ** Den här frågan ställdes till dem som uppgav att de hade röstat i EU-valet. *** Summan av svar, max tre alternativ. Den viktigaste frågan för svenska väljare i EU-valet 2009 var kampen mot klimatförändringarna. Detta alternativ valdes av 43 procent av de tillfrågade (mer än dubbelt så många som EU-genomsnittet på 16 procent). På andra plats kommer ekonomisk tillväxt (34 procent), men detta är inte alls lika viktigt som i hela EU (41 procent). Arbetslösheten kommer trea (31 procent) men är återigen inte en lika viktig fråga för de svenska väljarna som för väljarna i EU som helhet (37 procent). Den tredje ekonomiska sakfrågan, inflationen och köpkraften, var en fråga som endast 6 procent av de tillfrågade i Sverige uppgav som viktig, jämfört med EU-genomsnittet på 18 procent. Framtiden för pensionerna var dessutom en långt mindre viktig fråga för de svenska väljarna (8 procent mot 22 procent). Däremot nämndes livsmedelssäkerheten, en mindre viktig fråga i resten av EU (9 procent), av 15 procent av de tillfrågade i Sverige. 9/13

10 IV. SOFFLIGGARNA PROFIL OCH MOTIVERING Följande frågor, Q3b och Q4b, ställdes bara till dem som uppgav att de INTE hade röstat i EU-valet 2009 (57 procent i EU och 54,5 procent i Sverige). A. Tidpunkt för beslutet om att inte rösta Q3b. När beslöt du att INTE rösta i valet till Europaparlamentet nyligen? Du röstar aldrig 22 % 17 % Du bestämde dig för ett par månader sedan 18 % 18 % Du bestämde dig för ett par veckor sedan 15 % 12 % Du bestämde dig ett par dagar före valet 16 % 18 % Du bestämde dig på valdagen 16 % 26 % Vet ej 13 % 9 % *Den här frågan ställdes till dem som uppgav att de inte hade röstat i EU-valet. Jämfört med EU-genomsnittet utmärks de tillfrågade personer i Sverige som inte röstade i EU-valet av följande: De fattade till stor del ett spontant beslut om att inte gå och rösta (26 procent jämfört med 16 procent i EU) Dessutom är andelen som aldrig röstar mycket lägre (17 procent mot 22 procent). 10/13

11 B. Skäl att inte rösta Q4b. Vilka är de huvudsakliga skälen till att du INTE röstade i valet till Europaparlamentet nyligen? Allmän brist på tilltro till politiken/allmänt missnöjd med politiken 28 % 21 % Ointresserad av politik 17 % 8 % Min röst betyder/förändrar ingenting 17 % 13 % På semester/inte hemma 10 % 11 % Upptagen/inte tid/arbete 10 % 14 % Vet inte mycket om Europeiska unionen/europaparlamentet eller 10 % 20 % valet till Europaparlamentet Jag röstar sällan eller aldrig 10 % 6 % Jag är inte intresserad av Europafrågor 9 % 5 % Jag är missnöjd med Europaparlamentet som institution 8 % 16 % Sjuk/hälsoproblem vid tidpunkten för valet 7 % 5 % Avsaknad av offentlig debatt/avsaknad av valkampanj 6 % 12 % Upptagen med en familje-/fritidsaktivitet 5 % 9 % EU-motståndare 4 % 13 % Registrerings- eller röstkortsproblem 3 % 4 % Visste inte att det var val 2 % 1 % Något annat (SPONTANT SVAR) 6 % 8 % Vet ej 3 % 2 % * FET STIL markerar de tre främsta skälen i landet i fråga. ** Den här frågan ställdes till dem som uppgav att de inte hade röstat i EU-valet. *** Summan av svar, max tre alternativ. Det främsta skälet till att man inte röstade är detsamma som i resten av EU, nämligen en allmän brist på tilltro till politiken/allmänt missnöje med politiken. Detta är emellertid mindre uttalat i Sverige (21 procent) än i resten av EU (28 procent). Bristande kunskap om EU/Europaparlamentet eller valet till Europaparlamentet var det näst viktigaste skälet för att inte gå och rösta i Sverige (20 procent mot 10 procent i EU). Det tredje vanligaste skälet var missnöje med Europaparlamentet som institution (16 procent mot 8 procent i EU). Om man lägger till den jämförelsevis höga andel som inte röstade på grund av att de definierar sig som EU-motståndare (13 procent i Sverige, 4 procent i EU) och klagomålen om avsaknad av valkampanj/debatt (12 procent i Sverige, 6 procent i hela EU) verkar det som om de svarande i Sverige som inte gick och röstade ofta gjorde ett medvetet val att inte rösta och att detta direkt kan hänföras till EU och hur EU uppfattas. Bortsett från det första skälet att inte rösta hade detta beslut därför inte så mycket att göra med det allmänna politiska missnöjet i Sverige, eftersom endast 8 procent uppgav att de inte röstade på grund av att de är ointresserade av politik (EU-genomsnittet är 17 procent). Andelen röstskolkare som säger att deras röst inte förändrar någonting ligger också under genomsnittet (13 procent i Sverige, 17 procent i EU). 11/13

12 V. ÅSIKTER OM OCH ATTITYDER TILL EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONEN A. Europaparlamentet Q7. För vart och ett av följande påståenden, ange om det stämmer ganska bra eller om det inte stämmer så bra med dina åsikter och attityder. Du hade all information du behövde för att kunna välja vem du skulle rösta på i EU-valet nyligen 53 % 58 % Europaparlamentet bryr sig om EU-medborgarnas intressen 46 % 72 % * Alla som deltog i undersökningen fick denna fråga. Summan av svaren ja, stämmer ganska bra. I Sverige anser en mycket högre andel än EU-genomsnittet att Europaparlamentet bryr sig om EU-medborgarnas intressen (72 procent mot 46 procent). B. Europeiska unionen Q7 För vart och ett av följande påståenden, ange om det stämmer ganska bra eller om det inte stämmer så bra med dina åsikter och attityder. Du litar på EU:s institutioner 50 % 50 % (VÅRT LANDS) medlemskap i EU är bra 69 % 63 % Du känner dig som medborgare i EU 64 % 73 % Du känner samhörighet med (VÅRT LAND) 91 % 97 % Du känner samhörighet med Europa 64 % 76 % Du är mycket intresserad av politik 39 % 40 % * Alla som deltog i undersökningen fick denna fråga. Summan av svaren ja, stämmer ganska bra. Det finns ingen skillnad i förtroendet för EU:s institutioner mellan de tillfrågade i Sverige och EU-genomsnittet. Däremot är det färre, men trots allt en betydande andel, som uppfattar EU-medlemskapet som något positivt (63 procent mot 69 procent). De svarande i Sverige känner sig i högre grad som EU-medborgare (73 procent mot 64 procent). Både siffrorna för samhörighet med Sverige och samhörighet med Europa ligger över EU-genomsnittet. 12/13

13 VI. VALRESULTATETS BETYDELSE Q7. För vart och ett av följande påståenden, ange om det stämmer ganska bra eller om det inte stämmer så bra med dina åsikter och attityder. Det är mycket viktigt för dig vilka kandidater som valdes till ledamöter av Europaparlamentet 49 % 52 % Det är mycket viktigt för dig vilket politiskt parti som fick flest mandat i valet till Europaparlamentet 50 % 53 % * Alla som deltog i undersökningen fick denna fråga. Summan av svaren ja, stämmer ganska bra. Det finns inga större skillnader mellan svarande i Sverige och EU-genomsnittet när det gäller valresultatets betydelse. Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen För mer information: Jacques Nancy ( ) Nives Žun ( ) 13/13

FRÅGA QK3a OM "RÖSTADE", KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b

FRÅGA QK3a OM RÖSTADE, KOD 1 i QK1 - ÖVRIGA GÅ TILL QK3b QK EU-parlamentsvalet hölls den 7 juni. Av en eller annan anledning var det en del i Sverige som inte röstade i detta val. Röstade du själv i EU-parlamentsvalet? Röstade Röstade inte FL Q TREND MODIFIED

Läs mer

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen

Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C - Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen EB71.3 - EU-VALET 2009 24.7.2009 Eftervalsundersökning Första

Läs mer

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Eftervalsundersökning 2014 VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 SAMMANFATTANDE ANALYS Urval: Respondenter: Metod:

Läs mer

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys

EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009. Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande analys Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Bryssel den 24 juli 2009 EFTERVALSUNDERSÖKNING 2009 Eurobarometern, Europaparlamentet (EB standard 71.3) våren 2009 Sammanfattande

Läs mer

Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS

Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel, 30 november 2015 Eurobarometer för Europaparlamentet (EB/EP 84.1) Parlameter 2015 Del I ÖVERGRIPANDE ANALYS

Läs mer

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Sweden ZA4453 Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large Country Specific Questionnaire Sweden Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Public at large God morgon/eftermiddag,

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om borgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Europeiskt häfte Del 2 Skolverket 106 20 Stockholm 2 Allmänna anvisningar DEL 2 Nedanstående anvisningar förklarar vad du

Läs mer

ZA5952. Flash Eurobarometer 407 (Austria, Finland and Sweden: 20 Years in the EU) Country Questionnaire Sweden

ZA5952. Flash Eurobarometer 407 (Austria, Finland and Sweden: 20 Years in the EU) Country Questionnaire Sweden ZA9 Flash Eurobarometer 07 (Austria, Finland and Sweden: 0 Years in the EU) Country Questionnaire Sweden FL 07-0 years in the EU D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna D

Läs mer

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Sweden ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Sweden FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. Kön [1] Man [2] Kvinna D2. Hur gammal är du?

Läs mer

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS

ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014 Den institutionella delen SAMMANFATTANDE ANALYS Generaldirektoratet för kommunikation Enheten för uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel den 21 augusti 2013 Europaparlamentets eurobarometer (EB79.5) ETT ÅR FÖRE VALET TILL EUROPAPARLAMENTET 2014

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

8 mars 20313: Internationella kvinnodagen. Kvinnor och bristande jämställdhet under krisen. Europaparlamentets Flash Eurobarometer (EB flash 371)

8 mars 20313: Internationella kvinnodagen. Kvinnor och bristande jämställdhet under krisen. Europaparlamentets Flash Eurobarometer (EB flash 371) Generaldirektoratet för kommunikation ENHETEN FÖR UPPFÖLJNING AV DEN ALLMÄNNA OPINIONEN Bryssel, 26 februari 2013 8 mars 20313: Internationella kvinnodagen Kvinnor och bristande jämställdhet under krisen

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

STUDIE Public Opinion Monitoring Series Generaldirektoratet för kommunikation

STUDIE Public Opinion Monitoring Series Generaldirektoratet för kommunikation Parlameter 2016 Övergripande analys Europaparlamentets särskilda Eurobarometerundersökning STUDIE Public Opinion Monitoring Series Generaldirektoratet för kommunikation Författare: Jacques Nancy, Enheten

Läs mer

ZA5952. Flash Eurobarometer 407 (Austria, Finland and Sweden: 20 Years in the EU) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5952. Flash Eurobarometer 407 (Austria, Finland and Sweden: 20 Years in the EU) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA9 Flash Eurobarometer 07 (Austria, Finland and Sweden: 0 Years in the EU) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL 07-0 years in the EU D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man

Läs mer

Väljarkontraktet Karin Nelsson

Väljarkontraktet Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Sweden ZA4454 Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Country Specific Questionnaire Sweden Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire God morgon/eftermiddag, jag heter _ och ringer

Läs mer

Svenska folket om politiskt ledarskap

Svenska folket om politiskt ledarskap Novus Opinion Svenska folket om politiskt ledarskap 29 juni 2009 Arne Modig Svenska folket om politiskt ledarskap Hur ser väljarna idag på ledande politiker? Vad tror man styr partiledarna? Kommer partiledarnas

Läs mer

KLIMATFÖRÄNDRINGEN. Särskild Eurobarometer (EB 69) våren 2008 Undersökning EP/EU Sammanfattning

KLIMATFÖRÄNDRINGEN. Särskild Eurobarometer (EB 69) våren 2008 Undersökning EP/EU Sammanfattning Generaldirektoratet för kommunikation ENHETEN FÖR OPINIONSUNDERSÖKNINGAR Bryssel, den 30 juni 2008 KLIMATFÖRÄNDRINGEN Särskild Eurobarometer (EB 69) våren 2008 Undersökning EP/EU Sammanfattning I. Terminologisk

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet Den 4-7 juni kan ungefär 375 miljoner européer välja sina representanter till Europaparlamentet för en femårsperiod. Den ekonomiska situationen och klimatfrågan

Läs mer

Politisk reklam i TV

Politisk reklam i TV Novus Opinion Politisk reklam i TV 1 juli 2009 David Ahlin Allmänheten om TV-reklam från politiska partier Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av TV4. Intervjuerna har genomförts

Läs mer

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson

Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Svenskarna och politiken på internet delaktighet, påverkan och övervakning Version 1.0 2014 Marianne Ahlgren och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med licensen

Läs mer

En demokratisk Europeisk Union byggd på en progressiv informationspolitik VALSTRATEGI

En demokratisk Europeisk Union byggd på en progressiv informationspolitik VALSTRATEGI En demokratisk Europeisk Union byggd på en progressiv informationspolitik Syftet med detta dokument är att förklara hur Ung Pirat ser på valet och vad förbundet kommer att göra under valrörelsen. Dokumentet

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4

INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 INLEDNING... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 URVAL OCH INSAMLING AV INFORMATION... 3 FRÅGEFORMULÄR... 3 SAMMANSTÄLLNING OCH ANALYS... 4 BORTFALLREDOVISNING... 4 Bortfall... 4 RESULTAT SAMTLIGA RESPONDENTER...

Läs mer

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012

MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Medlemsundersökning 2012 S Utgåva 1 2013-01-04 2 MEDLEMSUNDERSÖKNING 2012 Presentation av resultat från medlemsundersökningen Förord S genomförde vid årsskiftet 2008/2009 en undersökning

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-79

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-79 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för konstitutionella frågor 8.5.2013 0000/2013(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-79 Förslag till betänkande Andrew Duff (PE508.212v01-00) Att förbättra organisationen av valet

Läs mer

ZA4973. Eurobarometer 71.3 (2009) Country Questionnaire Sweden

ZA4973. Eurobarometer 71.3 (2009) Country Questionnaire Sweden ZA97 Eurobarometer 7. (009) Country Questionnaire Sweden A Projektnummer (0-0) EB7. A B Landskod (06-07) EB7. B C EB projektnummer (08-0) EB7. C D Intervjunummer (löpnummer) (-6) E EB7. D ROTERAS (OBS

Läs mer

EUROBAROMETER 61 VÅREN 2004 NATIONELL RAPPORT SVERIGE. Standard Eurobarometer Europeiska kommissionen ALLMÄNNA OPINIONEN I DEN EUROPEISKA UNIONEN

EUROBAROMETER 61 VÅREN 2004 NATIONELL RAPPORT SVERIGE. Standard Eurobarometer Europeiska kommissionen ALLMÄNNA OPINIONEN I DEN EUROPEISKA UNIONEN Standard Eurobarometer Europeiska kommissionen EUROBAROMETER 61 ALLMÄNNA OPINIONEN I DEN EUROPEISKA UNIONEN VÅREN 2004 Standard Eurobarometer 61 / Våren 2004 - European Opinion Research Group EEIG NATIONELL

Läs mer

Rapport till Stiftelsen Sverige i Europa och Svensk Tidskrift om EU-valet maj/juni 2014

Rapport till Stiftelsen Sverige i Europa och Svensk Tidskrift om EU-valet maj/juni 2014 -research Stiftelsen Sverige i Europa och Svensk Tidskrift om EU-valet maj/juni 14 SKOP har på uppdag av intervjuat ett slumpmässigt urval av svenskar om deras röstande och attityder i samband med EU-valet

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

ZA5883. Flash Eurobarometer 364 (Electoral Rights) Country Questionnaire Sweden

ZA5883. Flash Eurobarometer 364 (Electoral Rights) Country Questionnaire Sweden ZA88 Flash Eurobarometer 6 (Electoral Rights) Country Questionnaire Sweden EB FLASH 6 - Electoral Rights - SE D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna EU-MEDBORGARNAS VALRÄTTIGHETER

Läs mer

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning

Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning Vanliga frågor om valet till Europaparlamentet, dess ledamöter och lagstiftning När hålls valet till Europaparlamentet? I Sverige hålls valet den 25 maj 2014. De övriga 27 medlemsländerna röstar alla inom

Läs mer

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg

Medborgarpanelen. Valpanelens åsikter över tid. Titel: Valpanelens åsikter över tid. University of Gothenburg Sweden Box 100, S Gothenburg Medborgarpanelen Valpanelens åsikter över tid Titel: Valpanelens åsikter över tid University of Gothenburg Sweden Box 100, S-405 30 Gothenburg Redovisning av resultat Under tidsperioden mars 13 till oktober

Läs mer

Politisk Målsättning 3 (8)

Politisk Målsättning 3 (8) 2013-10-04 2 (8) Innehåll Politisk Målsättning... 3 Kommunikativa målgrupper... 5 Vår bild av verkligheten... 6 Politiska prioriteringar... 6 Vår bild av oss... 7 Våra kännetecken... 8 Praktiska prioriteringar...

Läs mer

Novus Group International AB Sid 1/5

Novus Group International AB Sid 1/5 Rapport: Flyktinglag Kund: SVT Undersökningen är genomförd 16 17 Mars 2016 i Novus Sverigepanel som en är riksrepresentativ och slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 1019 intervjuer av bland svenska

Läs mer

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till

BILAGA. Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet. till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 BILAGA Medlemsstaternas svar om genomförandet av kommissionens rekommendationer för valen till Europaparlamentet till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

ZA5160. European Election Study 2014, Voter Study. Country Questionnaire Sweden

ZA5160. European Election Study 2014, Voter Study. Country Questionnaire Sweden ZA0 European Election Study 0, Voter Study Country Questionnaire Sweden B Landskod (00-00) EB. B C EB projektnummer (00-00) EB. C D Intervjunummer (löpnummer) (00-0) EB. D D: "INGET SVAR" INTE TILLÅTET

Läs mer

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem

Karin Nelsson. Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem 2014-05-23 Karin Nelsson Svenskarnas missnöje med olika samhällsproblem Mätning om politiskt missnöje Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets missnöje med olika samhällsproblem.

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett

.Den politiker och det förslag som har fått flest röster vinner valet. Det kallas att majoriteten vinner. Men, det är viktigt att det i ett Vad är Demokrati Finland är en demokrati. Demokrati är ett grekiskt ord som betyder att folket bestämmer. Vi som bor i Finland får vara med och välja vilka som ska bestämma i vårt land. Vi får rösta på

Läs mer

Rapport: Synen på politiken sedan 2014

Rapport: Synen på politiken sedan 2014 20170207 Rapport: ynen på politiken sedan 2014 Novus följer upp tidigare undersökningar, genomförda 2015 och 2016 där vi ber väljarna sammanfatta det politiska läget sedan valet. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet

Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Faktahäfte Deltagande i det politiska och offentliga livet Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Eftervalsundersökning 2009

Eftervalsundersökning 2009 Eurobarometer specialrapport EUROPAPARLAMENTET Europeiska kommissionen 2009 Rapport Intervjuperiod: juni-juli 2009 Offentliggjord: november 2009 Eurobarometer specialrapport 320/ Wave 71.3 TNS opinion

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

De gröna företagarnas syn på EU och EU-valet

De gröna företagarnas syn på EU och EU-valet LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Jan Lorentzson De gröna företagarnas syn på EU och EU-valet LRF Företagarundersökningar Rapport #3 2014-05-13 1(17) Innehållsförteckning 1. LRF Företagarundersökningar... 2 1.1

Läs mer

Makten är din! Glynnis Jones/Shutterstock.com. EU-valet på 5 minuter

Makten är din! Glynnis Jones/Shutterstock.com. EU-valet på 5 minuter Makten är din! Glynnis Jones/Shutterstock.com EU-valet på 5 minuter Europeiska unionen 2014 - Europaparlamentet Vad är Europaparlamentet? Europaparlamentet är världens enda gränsöverskridande parlament

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Medieinnehav i hushållen hösten 2004

Medieinnehav i hushållen hösten 2004 INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION (JMG) Göteborgs universitet Dagspresskollegiet PM nr. 56 Medieinnehav i hushållen hösten 2004 Anna Olsén Antoni 2005 Medieinnehav i hushållen hösten

Läs mer

Presidentval i USA. Mars 2012

Presidentval i USA. Mars 2012 ! Presidentval i USA Mars 2012 Obama vinner i Europa Föga förvånande skulle Barack Obama vinna i de fyra länder vi undersökt. Dock skiljer sig Storbritannien åt en hel del då de i högre utsträckning skulle

Läs mer

Sveriges riksdag på lättläst svenska

Sveriges riksdag på lättläst svenska Sveriges riksdag på lättläst svenska Bilderna på omslaget finns också inne i broschyren. Där kan du läsa vad de föreställer. Sveriges riksdag på lättläst svenska Innehåll Sveriges riksdag och demokratin...3

Läs mer

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014

DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014 DN/Ipsos väljarbarometer maj 2014 Dagens Nyheter: Peter Wolodarski, Caspar Opitz Ipsos: David Ahlin Datum: 2014-05-27 Ipsos Sweden AB Box 12236 102 26 STOCKHOLM Besöksadress: S:t Göransgatan 63 Telefon:

Läs mer

Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016

Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016 Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark 4 januari 2016 Svenskarnas syn på gränskontrollen mellan Sverige och Danmark Allt färre svenskar uppger att de har förtroende för regeringens

Läs mer

ZA6287 Flash Eurobarometer 418 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency)

ZA6287 Flash Eurobarometer 418 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) ZA687 Flash Eurobarometer 8 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) Country Questionnaire Sweden Q Har du redan sett? (LÄS UPP - ETT SVAR PER RAD)

Läs mer

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008

SCB:s Demokratidatabas 1998 2008. Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 SCB:s Demokratidatabas 1998 2008 Beskrivning av Demokratidatabasens innehåll och utveckling 1998 2008 Innehåll 1. Inledning... 4 Bakgrund... 4 Information om demokratidatabasen... 5 Variabler...5 Källor

Läs mer

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson

Väljarkontraktet. 2014-06-29 Karin Nelsson Väljarkontraktet 2014-06-29 Karin Nelsson Mätning om partisympati? Sverige Tycker har genomfört en undersökning om svenska folkets relation till sitt parti med avseende på olika parametrar. Undersökningen

Läs mer

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet Göteborgarnas relation till kyrka och religion Göteborgarnas relation till kyrka och religion Jan Strid Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet sedan 1990-talets

Läs mer

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar

DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar DN/Ipsos temamätning om Nato och Sveriges försvar Stockholm, 4 januari 2017 Ipsos: David Ahlin, Björn Benzler 1 2015 Ipsos. Minskat Natomotstånd under de senaste tre åren majoritet vill öka resurserna

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

EUROBAROMETER 75.2 KRIS OCH LIVSMEDELSTRYGGHET

EUROBAROMETER 75.2 KRIS OCH LIVSMEDELSTRYGGHET EUROBAROMETER 75.2 KRIS OCH LIVSMEDELSTRYGGHET Utförd av TNS Opinion & Social på begäran av Europaparlamentet Undersökningen har samordnats av generaldirektoratet för kommunikation TNS Opinion & Social

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 1.10.2010 2010/0192(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA87 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Finland (Swedish) ALTERNATIV 8 ENBART I KROATIEN QNAT Vilken är Er nationalitet? Ange det land (eller de länder) som stämmer för Er. (FLERA SVAR MÖJLIGA) Belgien

Läs mer

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012

Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever. Juli 2012 ! Rödgrön röra eller glasklar opposition? - seminarium i Almedalen i samarbete med Retriever Juli 2012 Vad tycker väljarna? Varje månad frågar vi de som deltar i någon av YouGovs undersökningar vad de

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003

Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 Rapport till Ekobrottsmyndigheten undersökning i Sverige oktober/november 2003 IMRI AB, International Market Research Institute har på uppdrag av Ekobrottsmyndigheten under oktober och november månad intervjuat

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5

Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 RAPPORT 2014:5 Eftervalsundersökning för Stockholms läns landsting 2014 rapport 2014:05 TMR, Stockholms läns landsting Box 22550, 104 22 Stockholm

Läs mer

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Sweden

ZA6652. Flash Eurobarometer 430 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Sweden ZA66 Flash Eurobarometer 0 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Sweden FL0 European Union Citizenship SE D Hur gammal är du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna MEDBORGARSKAP

Läs mer

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL European Youth - FIS D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se)

5 röster för Europa. 5 röster för Europa Publicerad på Nya Moderaterna (http://www.moderat.se) En förutsättning för ett bra val är att vi är många som är aktiva. I Europavalen har valdeltagandet traditionellt sett varit lågt vilket innebär att det parti som fått flest sympatisörer att gå och rösta

Läs mer

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Sweden

ZA6596. Eurobarometer 84.1 (2015) Country Questionnaire Sweden ZA6596 Eurobarometer 8. (05) Country Questionnaire Sweden A Projektnummer (00 005) EB8. A B Landskod (006 007) EB8. B C EB projektnummer (008 00) EB8. C D Intervjunummer (löpnummer) (0 06) EB8. D EB08SEXTRA

Läs mer

Vissa bestämda tider vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014

Vissa bestämda tider vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014 Vissa bestämda tider vid Europaparlamentsvalet den 25 maj 2014 Tidpunkt 1 Utförs av Åtgärd Vallagen (om inte någon annan lag anges) I början av 2013 Fullmäktige Kommunala centralvalnämnden tillsätts Senast

Läs mer

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015

DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 13 november 2015 DN/Ipsos: Inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen 3 november 5 Kontakt: nicklas.kallebring@ipsos.com, david.ahlin@ipsos.com 5 Ipsos. All rights reserved 2 5 Ipsos. Anser du att den kommun

Läs mer

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA88 Flash Eurobarometer 6 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Finland (Swedish) EB FLASH 6 - Citizenship - FIS D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna MEDBORGARSKAP

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Nationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

ZA4971. Eurobarometer 71.1. Country Specific Questionnaire Finland (Swedish)

ZA4971. Eurobarometer 71.1. Country Specific Questionnaire Finland (Swedish) ZA97 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Finland (Swedish) A Projektnummer (0-05) EB69. A B Landskod (06-07) EB69. B C EB projektnummer (08-0) EB69. C D Intervjunummer (löpnummer) (-6) E EB69.

Läs mer

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014

Region Skåne. Skåneenkäten 2014 Tertial 2. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2014 Region Skåne Skåneenkäten 2014 Tertial 2 Genomförd av CMA Research AB Augusti 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 5 Bilagor Förtroende för politiker

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

ZA5946. Flash Eurobarometer 405 (The Euro Area, October 2014) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5946. Flash Eurobarometer 405 (The Euro Area, October 2014) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA96 Flash Eurobarometer 0 (The Euro Area, October 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL0 The euro areafis D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna FRÅGA ALLA Q Tycker

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

ZA6651. Flash Eurobarometer 429 (The Euro Area, October 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA6651. Flash Eurobarometer 429 (The Euro Area, October 2015) Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA66 Flash Eurobarometer 9 (The Euro Area, October 0) Country Questionnaire Finland (Swedish) FL9 - The euro area FIS D Hur gammal är ni? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna FRÅGA ALLA Q

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning

Eftervalsundersökning Byggnads Byggnads medlemspanel eftervalsundersökning Eftervalsundersökning Byggnads 2010 Byggnads medlemspanel Ca 2000 medlemmar ingår i panelen. 954 medlemmar har svarat på denna enkät. Fältperioden var 23/9-20/10 2010 Resultatet är viktat så att resultatet

Läs mer

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014

Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige. Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Fler jobb, schyssta villkor och mindre klimatpåverkan i EU och i Sverige Socialdemokraternas EU-valplan 2014 Valet är avgörande: Socialdemokraterna kan bli största parlamentsgrupp i EU Mandatfördelning

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder 21 november 2014 Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om allmänhetens attityder SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 4 och den intervjuades

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för konstitutionella frågor 31.10.2011 2011/2182(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Zita Gurmai (PE472.270v01-00) om rapporten om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren

Läs mer

Två år före valet till Europaparlamentet 2014 Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB/EP 77.4)

Två år före valet till Europaparlamentet 2014 Eurobarometerundersökning för Europaparlamentet (EB/EP 77.4) Generaldirektoratet för kommunikation Direktorat C Kontakter med allmänheten Enheten för övervakning och uppföljning av den allmänna opinionen Bryssel, den 20 augusti 2012 Två år före valet till Europaparlamentet

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I MOTALA En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

Riksdagsvalet 2015, fastställt valresultat

Riksdagsvalet 2015, fastställt valresultat Val Riksdagsvalet, fastställt valresultat Centern segrade i riksdagsvalet Korrigerad 30.4. kl. 10:45. Figur 2. i offentliggörandet har korrigerats. Centern blev valets vinnare, medan Socialdemokraternas,

Läs mer

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola 29 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en

Läs mer

Medfinansieras av Europeiska kommissionen

Medfinansieras av Europeiska kommissionen Medfinansieras av Europeiska kommissionen Varför en Europeisk Union? Visioner och tankar om ett enat Europa fanns redan på 1800talet men först efter de två världskrigen startade ett sådant Europeiskt samarbete.

Läs mer

Fysisk och psykosocial miljö

Fysisk och psykosocial miljö 17 JULI 27 Fysisk och psykosocial miljö Resultaten i detta avsnitt härrör från hälsosamtalsundersökningen i Norrbotten, läsåret 26/27 1. Av länets 14 omfattar undersökningen, i årskurs fyra, na Älvsbyn,

Läs mer