SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten!"

Transkript

1 SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! - Socialchefer efterlyser klarare prioriteringar. Oktober 2009

2 Förord SKTF är fackförbundet för dig som arbetar med socialt arbete. Vi är också det största förbundet för chefer. SKTFs främsta mål är att våra medlemmar mår bra på jobbet och får rätt förutsättningar att utföra ett professionellt arbete med bra villkor. Vår utgångspunkt är att det sociala arbetet är en del av välfärden därför är det viktigt att vi påverkar och agerar i socialpolitiska frågor. Socialtjänstens arbete är en direkt spegling av hur andra trygghetssystem fungerar men också hur människors möjligheter och förutsättningar ser ut. Verksamheten förändras i takt med samhällsutvecklingen; politiken sätter upp nya mål, lagar stiftas och socialtjänstens ansvarsområde vidgas. Socialchefernas främsta uppgift är att omsätta de politiska målen till en praktisk verklighet. Det gör chefsrollen föränderlig samtidigt som den ställs inför nya utmaningar. I ett läge då resurserna minskar krävs kreativitet, förmåga att se möjligheter men också att genomföra politiska prioriteringar. I denna rapport vill vi undersöka hur cheferna inom socialtjänsten ser på sin roll och sitt ansvar. Hur ser man på förutsättningarna att utöva ett professionellt arbete? Hur ser samspelet med den politiska nivån ut? Vilka brister ser man i verksamheten? Resultaten i undersökningen visar att socialcheferna har en stark yrkesidentitet och står upp för sin verksamhet. Så gott som alla anser att de har en skyldighet att säga ifrån när de politiska intressena inte är förenliga med de sociala lagarnas intentioner. Det är glädjande att nästan alla anser att de har möjlighet att ifrågasätta politikernas beslut och två av tre socialchefer upplever att förutsättningarna att utöva ett professionellt socialt arbete är goda. Samtidigt finns det några varningsklockor. De flesta socialcheferna ser brister inom socialtjänsten idag, främst gäller det ekonomiska resurser och prioriteringar. De flesta upplever - ofta eller ibland intressekonflikter mellan budgeten och verksamhetens krav och nästa alla har varit med om att inte kunna hålla sin budget. Vår undersökning visar tydligt att socialchefernas yrkesroll ständigt kommer att förändras och påverkas, främst genom en ökad arbetsbörda som kommer att kräva framtida politiska prioriteringar. Det är hög tid att den politiska rollen inom socialtjänsten omprövas samtidigt som det också är dags att initiera en seriös diskussion om socialtjänstens ansvar, möjligheter och prioriteringar. SKTF bidrar gärna i en sådan diskussion för att stötta socialcheferna i deras yrkesutövning. Eva Nordmark Förbundsordförande SKTF 2

3 Sammanfattning Undersökningen visar bland annat: - 70 procent av socialcheferna förutspår att det kommer att krävas tydligare prioriteringar inom socialtjänsten. - Nästan 90 procent upplever en intressekonflikt mellan budgeten och de krav verksamheten ställer. - Nästan 90 procent har inte kunnat hålla sin budget procent anser att det finns brister inom socialtjänsten idag. Nästan 70 procent anser att bristande ekonomiska resurser är det största problemet idag och 60 procent uppger brister i prioriteringar. - I stort sett alla socialchefer anser att de har ett ansvar att säga ifrån när politiska intressen inte är förenliga med de sociala lagarna. De uppger också att de har möjlighet att vara ifrågasättande gentemot politiker och andra chefer. - Knappt 15 procent av socialcheferna anser att bedömningar av enskilda ärenden ska ligga på en politisk nivå. - De viktigaste egenskaperna för att kunna fungerar som socialchef är att vara utvecklingsinriktad i kombination med att ha hög kompetens. 3

4 Metod Undersökningen genomfördes mellan 27 augusti och 20 september. En enkät skickades via e-brev till alla socialchefer (några kommuner har mer än en socialchef beroende på indelningar i stadsdelar). 310 socialchefer har haft möjlighet att delta i undersökningen. När datainsamlingen avslutades hade 176 socialchefer besvarat frågorna. Detta ger en svarsfrekvens på 57 procent. Undersökningen gör inte anspråk på att vara vetenskaplig, men resultaten ger en direkt och spontan fingervisning hur dem som i sitt dagliga arbete har att leda socialtjänsten upplever situationen just nu. Innehållet i undersökningen Vilka egenskaper värderar du högst för att verka som chef inom socialtjänsten? Har du i egenskap av chef möjlighet att vara ifrågasättande gentemot politiker och andra chefer? Upplever du en intressekonflikt mellan budget och verksamhetens krav, mellan tjänstemän och politiker samt mellan personal och chefer? Anser du att det finns en skillnad mellan den politiska målsättningen och verksamhetens faktiska utförande? Anser du att du har en skyldighet att säga ifrån när de politiska intressena inte är förenliga med de sociala lagarnas intentioner? Har du möjlighet att säga ifrån? Har det hänt att du inte kunnat hålla din budget? Anser du att det finns brister inom socialtjänsten idag? Vad anser du vara anledningen till bristerna? Hur ser förutsättningarna ut för att utöva ett professionellt arbete med de sociala uppgifterna? Anser du att bedömningar av enskilda ärenden ska ligga på en politisk nivå? Anser du att tjänstemännens yrkesansvar bör förändras? Finns det en fara om det egna yrkesansvaret ökar samtidigt som resurserna är otillräckliga? Tror du att chefernas situation kommer att påverkas under de närmaste åren? Hur tror du att chefernas situation kommer att påverkas? 4

5 Resultat Kompetens viktigaste egenskapen Resultatet visar på en medvetenhet om att behovet av att utveckla verksamheten, 76 procent av socialcheferna skattade detta högt (se bild 1). Något högre, 90 procent, anser att kompetens är den egenskap som värderas högst. Troligtvis är det just kombinationen mellan kompetens och utvecklingsinriktad som möjliggör förmågan att driva en verksamhet med krympande resurser. Följsamhet var ingen egenskap som socialcheferna värderade högt, det kan tolkas som att socialcheferna anser det är viktigt med en tydlig rollfördelning och tydliga mandat mellan politik och tjänstemän. Bild 1 visar vilka egenskaper som socialchefer värderar högst för att verka som chef inom socialtjänsten. (flera svarsalternativ var möjliga) Alla vågar ifrågasätta I stort sett alla socialcheferna uppger att de har möjlighet att mer eller mindre ifrågasätta politiker eller andra chefer (se bild 2). En öppen och ärlig dialog mellan politiker och tjänstemän är helt nödvändigt för att kunna säkra en bra verksamhet. Socialcheferna har en stark yrkesidentitet och står upp för sin verksamhet. 5

6 Bild 2 visar i vilken utsträckning socialchefer anser sig kunna vara ifrågasättande gentemot politiker och andra chefer. Intressekonflikt mellan budget och verksamhetens krav Nästan hälften av socialcheferna ser och upplever intressekonflikter mellan budgeten och de krav verksamheten ställer (se bild 3). Samtidigt är intressekonflikter mellan tjänstemän och politiker samt personal och chefer betydligt lägre. Resultatet kan tolkas att trots ekonomiska nedskärningar så finns det en bra dialog inom organisationen och mellan tjänstemän och politiker. Socialchefernas uppgift är att omsatta de politiska målen till en praktisk verklighet, och för att detta ska lyckas så krävs en förståelsen från personalen. 6

7 Bild 3 visar i vilken utsträckning socialchefer upplever intressekonflikter mellan budget och verksamhetens krav, mellan tjänstemän och politiker samt mellan personal och chefer. Svårt att hålla budget Nästan 90 procent av socialcheferna har eller har haft svårigheter att hålla sin budget. Många vittnar om att socialtjänstens kostnader är svåra att beräkna. Nya uppgifter tillförs, förändringar i samhällsstrukturen påverkar, behoven förändras. De åtgärder som socialchefer vidtar när budgeten inte kommer att hållas är att förklara och förklara orsakerna, göra konsekvensbeskrivningar samt analysera orsakerna. I mer drastiska fall så låter man politiker ta beslut som annars är delegerade till tjänstemän, till exempel dyra placeringen. Inte bara bristande resurser 90 procent av socialcheferna ser tydliga brister inom socialtjänsten idag. Den främsta orsaken bedöms vara bristande resurser därefter kommer brister i prioriteringar (se bild 4). Mycket av den kritik som riktats mot socialtjänsten har handlat om brist på metoder och evidensbaserat arbete. Det vill säga att socialtjänstens insatser faktiskt leder till det resultat man önskar och att insatserna går att utvärdera. Nästan 40 procent av socialcheferna anser att bristande kompetens är en del av socialtjänstens problem. 7

8 Bild 4 visar vad socialcheferna anser vara anledningen till bristerna inom socialtjänsten idag. (flera svarsalternativ var möjliga) Prioriteringar viktigast En stor del av socialcheferna är inställda på en förändrad situation i sin yrkesutövning. Återigen kommer kraven kring prioriteringar högt upp. 70 procent är övertygade om att det kommer att krävas tydligare prioriteringar framöver (se bild 5). Ett uttryck för detta är att man hoppas att politikerna tar ansvar för vadfrågor och cheferna för hur-frågor. Självklart finns det en insikt om att arbetsbördan kommer att öka. 8

9 Bild 5 visar hur socialcheferna tror att deras situation kommer att påverkas. Socialcheferna står upp för verksamheten Så gott som samtliga socialchefer anser att de har en skyldighet att säga ifrån när de politiska intressena inte är förenliga med de sociala lagarna. Socialchefsgruppen är en chefsgrupp med ett stort yrkesansvar och är dessutom beredda att stå upp för sin verksamhet. Ökat yrkesansvar med otillräckliga resurser 80 procent av socialcheferna upplever en fara om det egna yrkesansvaret ökar samtidigt som resurserna är otillräckliga. Orsaken till denna fara är att socialtjänsten har att leva upp till lagstiftningen oavsett vilken tilldelning av resurser man får. Har man inte möjligheten att påverka resurstilldelningen är det heller inte rimligt att man ska avkrävas ett ökat ansvar för verksamheten. Det finns alltså uppenbara svårigheter att öka det enskilda yrkesansvaret när det råder brister kring resurser, prioriteringar och ekonomi. Politik och enskilda ärenden I den bästa av alla världar finns det en klar och tydlig ordning där politiker anger färdvägen och de som har att verkställa besluten gör detta på bästa möjliga sätt. Den största delen av beslut kring enskilda ärenden ligger idag på handläggarnivå efter en delegationsordning. Drygt 85 procent av socialcheferna anser att detta är en bra ordning. Knappt 15 procent av socialcheferna anser att bedömningar av enskilda ärenden ska ligga på en politisk nivå. 9

10 Det är viktigt att politiker sysslar med generell styrning och inte deltar i enskilda beslutsprocesser. 10

11 Slutsatser Ständig resursbrist liksom vetskapen att alla behov inte går att tillmötesgå - det är en verklighet för socialtjänsten. Parallellt med att arbetsuppgifterna blir fler och ansvaret vidgas kommer chefsrollen ständigt att förändras. Inte bara när det gäller arbetsmängden, behovet av politiska prioriteringar kommer också att aktualiseras. Då socialtjänstens verksamhet förändras krävs det mer av dess ledarskap. Egenskaper som kompetent och utvecklingsinriktad är nödvändiga för att klara av uppdraget som socialchef, samtidigt som en del chefer uppger att de i deras arbete måste ge stöd för ambitionssänkningar. Att det finns en intressekonflikt mellan budgettilldelning och det man ser som verksamhetens krav är inte förvånande. Socialtjänstens chefer samspelar med den politiska nivån, därför är det nödvändigt med en ständig dialog för en ömsesidig förståelse. Det är glädjande att konstatera att merparten av socialcheferna känner att de har möjlighet att ifrågasätta politiker. Det finns också en hög rättsuppfattning genom att socialcheferna känner att de har ett tydligt ansvar att påtala när de politiska intressena inte är förenliga med lagstiftningen. En viktig förutsättning för en stabil socialtjänst är att politikerna har en insikt om socialtjänstens villkor och medborgarnas situation. Därför måste dialogen mellan tjänstemän och politiker vara tydlig. I socialchefernas yrkesroll behövs också ett stort mått av pedagogik, de flesta socialchefer har erfarenhet av att inte kunna hålla sin budget. Analyser, konsekvensbeskrivningar och förslag på åtgärder framhålls som viktiga åtgärder i kontakten med politiker. De brister socialcheferna ser handlar främst om ekonomiska resurser samt brist på prioriteringar. Undersökningen visar på en bred samsyn bland socialchefer om att bedömningen av enskilda ärenden inte ska ligga på politisk nivå. De flesta socialchefer anser att det redan idag finns goda möjligheter att utöva ett professionellt arbete och att yrkesansvaret ligger på rätt nivå. Det finns dock uppenbara svårigheter att öka det enskilda yrkesansvaret när det råder brister kring resurser, prioriteringar och ekonomi. 11

12 Bilaga med ett urval av kommentarer till undersökningen Tendenser att man i kommunledningar vill ha chefer med ekonomiska mål och perspektiv istället för klientperspektiv är tydliga! Behoven är oändliga och resurserna ändliga. Det är alltid en "spännande" uppgift att söka få ut det "mesta" och "bästa" under rådande förhållanden. Min förhoppning är att prioriteringarna blir tydligare, vilket direkt medför ett ökat krav på oss socialchefer att vara mer konkreta (tydlighet kräver tydlighet). Jag skulle önska tydligare öppna prioriteringar. Men det lär det nog inte bli under de få år jag har kvar till pension. Under mina 20 år som socialchef har jag alltid fått ta huvudansvaret för att se till att prioriteringar blir gjorda. Det är ju heller inte lätt för en lekmannastyrelse att klara detta. Hoppas att prioriteringarna blir tydligare. Chefsrollen förändras över tid från generalister till specialister till ny sorts generalist osv. Jag menar att man som socialchef har en väldigt speciell roll där det krävs en god förmåga att driva utvecklingsfrågor för att åstadkomma en både effektivare och bättre socialtjänst och en förmåga att förstå och diskutera med politiken. Valfrihet och dylikt kommer att förändra sättet vi ska arbeta på. Jag funderar på att lämna mitt uppdrag eftersom jag känner mig otillräcklig. Politiken tar inte beslutet, jag får ta ansvar för ekonomi och om enskilda far illa samtidigt som min kollegor i andra nämnder anser att jag inte ska påtala behov när vi inga pengar har. Socialtjänstens chefer är alldeles för lydiga trots att lagstiftningen ställer stora krav på att vi slår larm om problem - vi har en exklusiv rätt och skyldighet att stå upp för de grupper som lämnas utanför. Om socialtjänstens chefer inte var så lydiga skulle det inte inträffa sådant som i Vetlanda etc. Jag hoppas och tror att politikerna mer ska ägna sig åt vad-frågorna och chefer mer åt hur-frågorna. Har upplevt en positiv utveckling av chefers kompetens över tid, men det finns en del att jobba med när det gäller arbetsmiljön! En del politiker inser inte att det behövs ledning även på basplanet och att ex enhetschefer inte kan ha hur många medarbetare som helst. Här kan facken spela en viktig roll! Den absolut viktigaste frågan handlar om politiska prioriteringar. Tyvärr, så är det mest sannolikt att politiken, nationellt som lokalt inte kommer att hantera denna fråga. Det finns en historisk anledning till att det finns landsting. Man var rädd för att sjuka skulle bortprioriteras om man samlade hälso- och sjukvård tillsammans med andra samhällsområden såsom bostäder, vägar etc. Det är nästan som om socialtjänsten skulle behöva ett eget "landsting" för att stå skyddad i ett framtida samhälle. Solidaritet med de svaga och sjuka är inget självklart utan måste försvaras från de friska som inte själva upplevt sjukdom eller svårigheter. 12

13 Tillsyn och andra kontrolluppgifter tränger undan viktig tid för utveckling av organisationen. Dessutom skapas mindre tid för erfarenhetsutbyte, som oftast är grunden till eget nytänkande. Jag upplever inte att problemet är vare sig budget eller politiker utan vårt förhållningssätt i sociala insatser. Jag tror att en tydligare chefsprofil kommer att leda till en förbättring. Jag representerar den lilla kommunen med krympande befolkning vilket slår igenom inom vår verksamhet. De äldre ökar och bor kvar, de yngre med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden blir kvar, de som flyttar är de som inte har så stort behov av den kommunala verksamheten. Tendensen med en ökad grad av nationella riktlinjer kan bidra till ett förbättrat fokus på de områden som kräver prioritet. Detta kommer att styra politiken på lokal nivå så att kvaliteten blir mer likartad oberoende var man är bosatt i riket. Politiken måste inse att graden av prioritet måste öka, sluta måla med den breda penseln... Kompetensen i nämnder bör uppmärksammas när skola och socialtjänst integreras i "nya" förvaltningar. Målen för socialtjänsten går inte ihop med ekonomiska/politiska beslut. Kraven på administrativa åtgärder ökar samtidigt som ekonomin kräver personalminskningar. Eftersom lagen kräver personal för utförande blir det det administrativa stödet som försvinner och cheferna tvingas ta det samtidigt som tid för arbetsledning minskar. 13

14 SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi cirka medlemmar. För frågor om undersökningens genomförande, kontakta marknadsanalytiker Gerry Andersson För frågor om undersökningen innehåll, kontakta socialpolitiskt ansvarige Yvonne Ahlström eller Samhällspolitisk chef Therese Svanström-Andersson eller Förbundsordförande Eva Nordmark Presskontakter: Presschef Peter Bloch eller Pressombudsman Maria Martinsson SKTF Direkt Facklig rådgivning varje vardag måndag till fredag mellan 8 och 20. Telefon e-post 14

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren - socialsekreterare möter nya grupper som söker försörjningsstöd efter förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen Juni 2009

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen

Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen En undersökning om lönesättande chefers syn på sin uppgift och sina möjligheter inom ramen för lönesystemet. 18 april 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder,

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs medlemmar inom socialtjänsten upplever en försämrad arbetsmiljö med en större arbetsbörda och mer psykiskt press. Augusti 2009

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs!

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! December 27 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning är ett

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det?

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det? SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 1 Ett värdigt liv inom äldreomsorgen Vad är det? Augusti 2007 2 Inledning Samma dag som förslaget från Göran Hägglund och Maria Larsson om att

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Lönekartläggning behövs!

Lönekartläggning behövs! SKTFs utökade undersökning om personalchefers syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! (Uppdaterad version) Mars 28 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Har förändringarna i a-kassan påverkat socialsekreterarnas arbetssituation?

Har förändringarna i a-kassan påverkat socialsekreterarnas arbetssituation? SKTFs undersökning om socialsekreterares arbetssituation efter förändringarna i a-kassan. Har förändringarna i a-kassan påverkat socialsekreterarnas arbetssituation? Januari 2008 2 Förord SKTF är fackförbundet

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

SKTFs undersökning om situationen inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv. Ökat fokus på kvaliteten i verksamheten men en tuff egen arbetsmiljö.

SKTFs undersökning om situationen inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv. Ökat fokus på kvaliteten i verksamheten men en tuff egen arbetsmiljö. SKTFs undersökning om situationen inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv Ökat fokus på kvaliteten i verksamheten men en tuff egen arbetsmiljö. November 2009 Inledning Äldreomsorgen är under utveckling

Läs mer

Min väg till lycka behöver inte vara din väg till lycka

Min väg till lycka behöver inte vara din väg till lycka Vad tycker enhetschefer och biståndsbedömare/ handläggare inom äldreomsorgen om regeringens budget? Min väg till lycka behöver inte vara din väg till lycka SKTFs kommentarer till regeringens förslag på

Läs mer

att trolla med knäna - ett uppdrag där ambitioner överstiger resurserna?

att trolla med knäna - ett uppdrag där ambitioner överstiger resurserna? SKTFs Socialchefsenkät hösten 2010 att trolla med knäna - ett uppdrag där ambitioner överstiger resurserna? En undersökning om socialchefers roll och ansvar Oktober 2010 2 Förord Fackförbundet SKTF är

Läs mer

En värdig äldreomsorg?

En värdig äldreomsorg? En värdig äldreomsorg? Äldreomsorgschefers syn på kvaliteten i äldreomsorgen november 2011 En värdig äldreomsorg? En undersökning om äldreomsorgschefers syn på kvaliteten i äldreomsorgen Inledning Ingen

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

Vad gör volontärerna inom äldreomsorgen?

Vad gör volontärerna inom äldreomsorgen? SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 3 Vad gör volontärerna inom äldreomsorgen? November 2007 2 Omslagsbilden Fri och villig om ideellt arbete i välfärdslandet Tillsammans med förlaget

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Socialchefsrapport 2012

Socialchefsrapport 2012 Socialchefsrapport 2012 Idag och imorgon september 2012 Socialchefsrapporten idag och imorgon 2012 Inledning I denna undersökning har Sveriges socialchefer fått ge sin syn på de utmaningar som svensk socialtjänst

Läs mer

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport

Stockholms Universitet Masterprogrammet i Statsvetenskap Praktikrapport Fackförbundet SKTF. Praktikrapport Praktikrapport Praktik - Fackförbundet SKTF Omfattning: 2010-09-01-2011-01-21. 20 veckor (30 hp), heltid. Handledare: Besöks-/Postadress: Therese Svanström Andersson, Stabschef SKTF. 08-7896533 / 070-2983244

Läs mer

Ensam är inte stark. En undersökning om behandlingsassistenternas utsatthet november 2011

Ensam är inte stark. En undersökning om behandlingsassistenternas utsatthet november 2011 inte stark En undersökning om behandlingsassistenternas utsatthet november 211 En undersökning om behandlingsassistenternas utsatthet november 211 Inledning Vision har många medlemmar som arbetar inom

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst

Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst Statistik Politiker och tjänstemän i medborgarnas tjänst Dags att förtydliga tjänstemannens roll i kommunallagen Kommundirektörsföreningen i Sverige Skapa stabila spelregler mellan politik och förvaltning

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

SKTFs undersökning om chefers arbetssituation. Chef i kristider hot eller möjlighet?

SKTFs undersökning om chefers arbetssituation. Chef i kristider hot eller möjlighet? SKTFs undersökning om chefers arbetssituation. Chef i kristider hot eller möjlighet? November 2009 Inledning SKTF är det största fackförbundet för chefer i kommunal sektor. Vårt främsta mål är att våra

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Undersökning, Socialchefer om framtidens socialtjänst. Socialtjänstens uppdrag är gränslöst

Undersökning, Socialchefer om framtidens socialtjänst. Socialtjänstens uppdrag är gränslöst Undersökning, Socialchefer om framtidens socialtjänst Socialtjänstens uppdrag är gränslöst Undersökning, Socialchefer om framtidens socialtjänst Socialtjänstens uppdrag är gränslöst Socialtjänstens uppdrag

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND

HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE HANDIKAPPOMSORGENS VÄRDEGRUND Vi som är anställda i handikappomsorgen i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna. Uppdraget är att ge service, omsorg och stöd som bidrar

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård Förord För att klienter, brukare och patienter ska få tillgång till bästa möjliga vård och omsorg och för att välfärdsresurser

Läs mer

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 September 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte

Läs mer

Personalchefsbarometern

Personalchefsbarometern Personalchefsbarometern kommuner maj 2011 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Det här tycker SKTF... 4 Sammanfattning... 5 Fakta om undersökningen... 6 Resultat... 7 Viktiga personalstrategiska frågor...

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund

Syftet med dagen. Den palliativa vårdens värdegrund 2012-12-06 Syftet med dagen att presentera det nationella kunskapsstödet för palliativ vård med innehåll, krav och konsekvenser för kommunernas och regionens ledning i Västra Götaland En värdegrund uttrycker

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering?

Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? 38 Träff6. Vart vänder vi oss om vi upplever diskriminering? Mål för den sjätte träffen är att få kunskap om vart jag vänder mig om mina rättigheter kränkts få kunskap om hur jag kan anmäla diskriminering

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet

Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet Workshop: Tillgänglighet och teknikstöd i boendet Göteborg 11 februari 2010 Drivkrafter för att skapa bättre boende för äldre & förbättrad tillgänglighet Studien har delfinansierats av medel från Teknik

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt

Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete. Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret. Avsnitt Chefens roll & betydelse vid förbättringsarbete Förbättringsarbete med hjälp av BPSD-registret Avsnitt 1 Vilken roll & betydelse har chefen i ett förbättringsarbete? Att leda ett arbete är ingen enkel

Läs mer

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2017

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Personalchefsbarometern 2012

Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Inledning Det här är Visions återkommande personalchefsbarometer. Vision har under flera år drivit på i frågan om att kommunerna måste kunna locka

Läs mer

Företagsklimatet i Tranås kommun 2017

Företagsklimatet i Tranås kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2016

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4800 personer

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Så skapas goda jobb och väl fungerande verksamhet i offentlig sektor. Ann-Christin Frankenberg 2014-10-06

Så skapas goda jobb och väl fungerande verksamhet i offentlig sektor. Ann-Christin Frankenberg 2014-10-06 Så skapas goda jobb och väl fungerande verksamhet i offentlig sektor Ann-Christin Frankenberg 2014-10-06 2014-10-01 Metoder Hur har cheferna det? Enkät Klusteranalys Hur presterar organisationen? - Verksamhetsstudie

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY. #mitthässleholm #mitthässleholm Bilderna är hämtade från Hässleholms kommuns Instagram-konto. Medarbetare har fotograferat och publicerat bilder från sin arbetsvardag. Dela gärna dina historier, bilder och filmer och

Läs mer

Enkät till skolledare

Enkät till skolledare Enkät till skolledare 1. Kommun: 2. Kön: kvinna man 3. Befattning: Jag är Ansvarsområde: (sätt X för de alternativ som stämmer med ditt huvudsakliga ansvarsområde) 4. Jag arbetar på gymnasieskolan med

Läs mer

November 2015. Med rätt förutsättningar klarar vi det här! 1 024 medlemmar i Vision om flyktingsituationen. Hej

November 2015. Med rätt förutsättningar klarar vi det här! 1 024 medlemmar i Vision om flyktingsituationen. Hej November 2015 Med rätt förutsättningar klarar vi det här! 1 024 medlemmar i Vision om flyktingsituationen Hej Med rätt förutsättningar klarar vi det här Just nu står vi inför en unik situation. Fler människor

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2016

Företagsklimatet i Landskrona stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 10700 personer 2 2700

Läs mer

Företagsklimatet i Svalövs kommun 2016

Företagsklimatet i Svalövs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 2500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Härnösands kommun 2016

Företagsklimatet i Härnösands kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 5500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sollefteå kommun 2016

Företagsklimatet i Sollefteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Karlshamns kommun 2016

Företagsklimatet i Karlshamns kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 7300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Mariestads kommun 2016

Företagsklimatet i Mariestads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 5500 personer

Läs mer

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Juni 2016 Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv! Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Kommunernas

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Pengar är inte allt. (men inte heller helt oviktigt )

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Pengar är inte allt. (men inte heller helt oviktigt ) Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Pengar är inte allt (men inte heller helt oviktigt ) En undersökning kring vad ekonomer förknippar med en attraktiv

Läs mer

Företagsklimatet i Ronneby kommun 2017

Företagsklimatet i Ronneby kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Företagsklimatet i Avesta kommun 2016

Företagsklimatet i Avesta kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Piteå kommun 2016

Företagsklimatet i Piteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 11300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sölvesborgs kommun 2016

Företagsklimatet i Sölvesborgs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 4400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Falköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Falköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 9000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2016

Företagsklimatet i Klippans kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Vimmerby kommun 2016

Företagsklimatet i Vimmerby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 5400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Härryda kommun 2016

Företagsklimatet i Härryda kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 9600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hudiksvalls kommun 2016

Företagsklimatet i Hudiksvalls kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 10900 personer

Läs mer