SKTFs undersökning om situationen inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv. Ökat fokus på kvaliteten i verksamheten men en tuff egen arbetsmiljö.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKTFs undersökning om situationen inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv. Ökat fokus på kvaliteten i verksamheten men en tuff egen arbetsmiljö."

Transkript

1 SKTFs undersökning om situationen inom äldreomsorgen ur ett chefsperspektiv Ökat fokus på kvaliteten i verksamheten men en tuff egen arbetsmiljö. November 2009

2 Inledning Äldreomsorgen är under utveckling även om situationen naturligtvis ser olika ut runt om i landet. Nationella satsningar som kompetensstegen och utredningen och diskussionen om värdighetsgarantin har bidragit till att sätta fokus på kvalitetsfrågorna och hur vi kan utveckla omsorgen för de äldre. De nationella besluten har följts upp av lokala beslut och satsningar i många kommuner som också bidragit till utvecklingen. Vi ser just nu hur runt 200 (av 290) kommuner är intresserade av att öka valfriheten för de äldre genom olika former av valmöjligheter som också kommer att bidra till att sätta ytterligare fokus på kvaliteten och den äldres situation och upplevelse av sin omsorg. Även upphandlingsinstrumentet används allt mer på ett nytt sätt och det enahanda fokus som fanns på priset tidigare har nu ersätts av fastprisupphandlingar där olika aktörer också får konkurrera mer med kvalitet. Chefernas engagemang i att få bidra till utveckling och kvalitetsförbättringar är en avgörande pusselbit för att göra nationella kvalitetsambitioner till verklig förändring och en värdigare omsorg för de äldre i kommunerna. I den här undersökningen har vi därför vänt oss till chefer inom äldreomsorgen för att göra en temperaturmätare på verksamhetens kvalitet och på arbetssituationen för chefer. Resultatet av undersökningen visar att cheferna månar om verksamheten. En stor majoritet säger att kvaliteten inom äldreomsorgen är oförändrad eller förbättrad. Kanske är det ett tecken på att cheferna upplever att verksamheten börjar bli mer professionaliserad och att det stimulerar och utvecklar. Å andra sidan upplever många fortfarande den egna arbetssituationen som tuff och att den inte har förbättrats under det gångna året med kärv ekonomi, besparingar och kanske personalneddragningar. Den globala ekonomiska krisen kommer att få stora konsekvenser för välfärden, på nationell nivå men också i många kommuner under de kommande åren. Redan nu råder en tuff situation i många kommuner där den ekonomiska krisen är ett faktum. Det kommer att påverka välfärdens verksamheter och dess kvalitet. De kommande åren kommer det ekonomiska trycket att öka ytterligare. Totalt är 17 miljarder av statsbidragen till den kommunala sektorn för 2010 av engångskaraktär. Om inte nya beslut om ökade statsbidrag kommer från nuvarande och kommande regering så väntar både kraftiga nedskärningar och skattehöjningar för att undvika alltför stora underskott för åren 2011 och Vi vet också av erfarenhet från 90-talskrisen att det innebär en pressad arbetssituation för många chefer och anställda som tvingas hantera många svåra beslut och situationer. Arbetsmiljön fick ta storstryk under 90-talskrisen med kraftigt ökade sjukskrivningstal och samhällsekonomiska kostnader som följd. Den här gången har vi inte råd att göra om samma misstag. SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga nyckelpersoner är äldreomsorgschefer, verksamhetschefer, områdeschefer, enhetschefer, biståndsbedömare/handläggare, heminstruktörer och administrativ personal. Eva Nordmark Förbundsordförande SKTF 2

3 Sammanfattning och slutsatser Undersökningen bland chefer inom äldreomsorgen visar att situationen ser olika ut beroende på var man finns och att de lokala variationerna kan vara stora mellan såväl kvalitet i verksamheten som arbetssituationen för cheferna. - När det gäller kvaliteten i äldreomsorgen är det fler som tycker att den har förbättrats jämfört med dem som tycker att den har försämrats under det gångna året. Det är 7 av 10 som tycker att kvaliteten är oförändrad eller förbättrad. - När det gäller den egna arbetssituationen uppger dock en majoritet, nästan varannan, att man märkt av förändringar till det sämre i det egna arbetet. Nya arbetsuppgifter, sämre administrativt stöd, fler underställda per chef, ekonomiska besparingar samt oklar struktur och ledarskap nämns som orsaker. - Gemensamt för många tycks vara att man har alltför många underställda för att kunna vara en närvarande chef. Dessutom saknas det administrativa stödet som skulle kunna underlätta och ge mer tid för det arbetsledande ansvaret. - Chefer inom äldreomsorgen har många underställda. Två tredjedelar av de svarande i undersökningen har 30 eller fler underställda. - Hälften av cheferna har upplevt förändringar till det sämre inom det egna verksamhetsområdet under det gångna året. Men 30 procent har också upplevt förändringar till det bättre. - Förändringar som påverkar positivt är att det gjorts satsningar inom verksamheten, bra och nödvändiga rationaliseringar samt att det tillkommit nya arbetsuppgifter. - Förändringar som påverkar negativt är besparingar, nya arbetsuppgifter, personalminskningar samt mera administrativa arbetsuppgifter och fler underställda per chef. - En stor majoritet, två av tre, av cheferna uppger att de genomfört besparingar under året som gått. - Huvudsakliga besparingsområden har varit personal, inte minst vikarier. Verksamheten för de äldre har det också sparats på. Utbildning, personaldagar, fika, julfester, julklappar och andra insatser för personalen har också drabbats av besparingar. - En majoritet, 60 procent, av cheferna uppger att det kan göra sitt jobb på ett tillfredsställandet sätt. 40 procent uppger dock att man inte kan det. Tydligare prioriteringar av politikerna i kommunen liksom mer ekonomiska resurser står högt på listan över stöd som behövs för att kunna utföra ett bra arbete. 3

4 Genomförande Undersökningen genomfördes under perioden oktober Ett urval av chefer inom äldreomsorgen som SKTF har e-postadress till har haft möjlighet att delta i undersökningen. Totalt gick enkäten ut till 1167 personer och antalet svar är 594 vilket ger en svarsfrekvens på drygt 50 procent. Undersökningen gör inte anspråk på att vara vetenskaplig, men resultaten ger en direkt och spontan fingervisning hur dem som i sitt dagliga arbete verkar inom äldreomsorgen upplever situationen just nu. Innehållet i undersökningen I denna rapport redovisas svaren på följande frågor: - Hur många medarbetare har du ansvar för? - Vilken chefsposition har du? - Har du märkt någon/några förändring/ar inom ditt verksamhetsområde under det senaste året? - vilka förändringar har du märkt om du svarat till det bättre? - vilka förändringar du märkt av om du svarat till det sämre? - Tycker du att kvaliteten inom äldreomsorgen har förändrats under det senaste året? - på vilket sätt har kvaliteten förbättrats? - på vilket sätt har kvaliteten försämrats? - Har du märkt någon/några förändringar i ditt eget arbete under det senaste året? - på vilket sätt har ditt arbete förändrats till det bättre? - på vilket sätt har ditt arbete förändrats till det sämre? - vad är orsaken till de positiva förändringarna i din arbetssituation? - vad är orsaken till de negativa förändringarna i din arbetssituation? - Har du tvingats genomföra besparingar under året som gått? - vad har du sparat in på? - Tycker du att du kan utföra ditt arbete på ett tillfredsställande sätt? - vad skulle behöva förändras för att du ska kunna utföra ditt arbete på ett tillfredsställandet sätt? - Kan du framföra synpunkter angående din arbetssituation till.. -. ansvariga politiker? -. din chef? -. din fackliga representant? -. massmedia? 4

5 Resultat av undersökningen om chefer inom äldreomsorgen Hur många medarbetare har du ansvar för? Som SKTF tidigare konstaterat i flera undersökningar har chefer inom äldreomsorgen fortfarande väldigt många underställda (se bild 1). Detta framkommer inte bara i nedanstående diagram utan också i alla de kommentarer som finns i anslutning till andra frågor i enkäten. Bild 1 visar hur många medarbetare som chefer inom äldreomsorgen har ansvaret för. Som framgår av bild 1 har 68 procent av cheferna i undersökningen 30 eller fler underställda medarbetare. SKTF har som mål att ingen chef ska ha mer än 25 underställda för att klara av att styra och leda sin personal på ett bra sätt. Det finns inga påtagliga skillnader i antalet underställda medarbetare när man tittar på de olika chefspositionerna. Vilken chefsposition har du? En stor majoritet av de svarande är första linjens chefer vilket innebär att de inte har några chefer under sig utan svarar direkt mot den egna personalgruppen (se bild 2). 5

6 Bild 2 visar fördelningen mellan de olika chefspositionerna i denna undersökning. Har du märkt någon/några förändring/ar inom ditt verksamhetsområde under det senaste året? Häften av cheferna upplever att de har märkt förändringar till det sämre inom sitt verksamhetsområde (se bild 3). En relativt stor grupp, 30 procent, upplever dock att de märkt av förändringar till det bättre inom verksamhetsområdet. 20 procent har inte märkt av någon förändring under det senast året. Bild 3 visar hur stor andel av cheferna inom äldreomsorgen som märk någon förändring inom sitt verksamhetsområde. 6

7 Vilka förändringar har du märkt om du svarat till det bättre? Av dem som uppgav att de upplevt förändringar till det bättre inom verksamheten svarade över 65 procent att förändringar som märkts är att det gjorts satsningar inom verksamheten (se bild 4). Nästan 45 procent uppgav också att det gjorts bra och nödvändiga rationaliseringar och 40 procent att det tillkommit nya arbetsuppgifter. Bild 4 visar vilka förändringar till det bättre som cheferna har märkt. Dem som svarade annat gavs möjligheten att specificera vad det kunde vara. Där märks svar som satsningar på chefstäthet och färre underställda. Av dem som svarat att verksamheten förändrats till bättre och där ett av skälen är att det tillkommit nya arbetsuppgifter gavs också möjligheten att specificera vilka dessa nya arbetsuppgifter kunde vara. Många svarande uppger ökade administrativa arbetsuppgifter, inte minst nya datasystem och statistik. Flera verkar uppleva det som positivt men också något som tar tid. Vilka förändringar har du märkt av om du svarat till det sämre? Av dem som uppgav att de upplevt förändringar till det sämre inom verksamheten svarade nästan 90 procent att förändringar som märkts är att det har eller kommer att genomföras besparingar i verksamheten (se bild 5). 65 procent uppgav också att det tillkommit nya arbetsuppgifter och 45 procent att det genomförts personalminskningar. Intressant att notera är att nya arbetsuppgifter både kan uppfattas som en förbättring och en försämring i verksamheten. Dem som svarat annat gavs möjligheten att specificera vad det kunde vara. Där märks svar som färre chefer, fler underställda, brist på administrativt stöd, otydlighet i organisationen och större vårdbehov hos de äldre. 7

8 1 Det har blivit fler äldre 2 Det har blivit färre anställda/personalminskningar har genomförts 3 Det har tillkommit nya arbetsuppgifter 4 Det har eller kommer att genomföras besparingar i verksamheten 5 Annat Bild 5 visar vilka förändringar till det sämre som cheferna har märkt. Även här gavs dem som svarat att det tillkommit nya arbetsuppgifter möjligheten att specificera vad det kunde vara. Administrativa arbetsuppgifter och minskade stödfunktioner vilket gör att cheferna måste kunna allt är ett vanligt svar. Det innebär också att ledarskapet gröps ur. En chef uttrycker sig så här: Mer administration på alla områden eftersom det dras ner i alla led är idag 90 procent administratör och 10 procent arbetsledning.bedriver arbetsledning med brandkårsutryckning. Rehabiliteringsärenden lyfts också upp som något som tar mer tid. Arbetsgrupper och projekt där chefen förväntas delta ökar också och tar mycket tid. Tycker du att kvaliteten inom äldreomsorgen har förändrats under det senaste året? Svaren på frågan fördelar sig ganska jämnt (se bild 6). Ungefär var tredje svarande tycker inte att kvaliteten har förändrats under det senaste året. Knappt var tredje chef tycker att kvaliteten har förändrats till det sämre. Och glädjande nog tycker var tredje chef att kvaliteten har förändrats till det bättre. 8

9 Bild 6 visar hur stor andel av cheferna som tycker att kvaliteten inom äldreomsorgen har förändrats under det senaste året och i vilken riktning förändringen skett. På vilket sätt har kvaliteten förbättrats? Av dem som svarat att kvaliteten har förbättrats var det inte många som uppgav att de blivit fler anställda som arbetar med de äldre (se bild 7). Ganska få uppgav också att det är fler volontärer som förhöjer kvaliteten i verksamheten. Trots detta menar hälften att det finns mer tid till sociala aktiviteter med de äldre. Var tredje uppger också att intresset och engagemanget från de äldres anhöriga har ökat och att kvaliteten på maten har förbättrats. 9

10 1 Det finns mer tid till sociala aktiviteter med de äldre 2 Det är fler anställda som arbetar med de äldre 3 Kvaliteten på maten har förbättrats 4 Intresset och engagemanget från de äldres anhöriga har ökat 5 Det är mer volontärer som förhöjer kvaliteten i verksamheten 6 Annat Bild 7 visar vilka kvalitetsförbättringar som cheferna upplever. Många svarade också annat som förbättrats och när man granskar frisvaren ser man att kompetensen hos personalen lyfts fram som en förbättring. Därtill pekar flera på förändrade förhållningssätt och attityder inom verksamheten och gentemot de äldre den enskildes behov sätts mer i centrum. Kvalitetssäkring, kontroll och uppföljning lyfts också fram som områden där förbättringar skett. På vilket sätt har kvaliteten försämrats? Av dem som svarat att kvaliteten har försämrats lyfter en överväldigande majoritet, över 80 procent, att det finns mindre tid till social samvaro och aktiviteter utöver dagliga rutiner (se bild 8). Väldigt många, 65 procent, lyfter också fram att det har blivit färre anställda som jobbar med de äldre. 10

11 1 Det finns mindre tid till social samvaro och aktiviteter utöver dagliga rutiner 2 Det är färre anställda som jobbar med de äldre 3 Kvaliteten på maten har försämrats 4 Intresse och engagemang från de äldres anhöriga har minskat 5 Det är färre volontärer eller inga volontärer alls som kan medverka till en förhöjd kvalitet på verksamheten 6 Annat Bild 8 visar vilka kvalitetsförsämringar som cheferna upplever. Av dem som svarat annat lyfter många fram att tiden är för knapp för personalen och att resurserna är för små. En svarande uttrycker det så här: Vi står inför nedskärningar och samtalar nästan bara om detta. Blir sämre kvalitet då inte fokus är på den verksamhet man skulle vilja bedriva. En annan säger: Allt prat om neddragning, lokalt och i massmedia, påverkar personal och kunder på ett negativt sätt. Har du märkt någon/några förändringar i ditt eget arbete under det senaste året? Fler chefer svarar att de märker av försämringar i den egna arbetssituationen än vad som uppger att de märker av försämringar i kvaliteten inom äldreomsorgen. Nästan hälften svarar att deras arbetssituation förändrats till det sämre (se bild 9). Glädjande är dock att var fjärde uppger att deras arbetssituation förbättrats. 11

12 Bild 9 visar hur stor andel av cheferna som märkt någon förändring i det egna arbetet under det senaste året och riktningen på denna förändring. På vilket sätt har ditt arbete förändrats till det bättre? Av dem som svarat att arbetssituationen förbättrats uppger en majoritet, över 60 procent, att det har tillkommit nya och stimulerande arbetsuppgifter (se bild 10). Ganska få uppger samtidigt att arbetsbördan har blivit mindre. Nästan var tredje anser dock att deras arbetsmiljö har förbättrats. Av de dryga 20 procent som uppgivit annat som gjort deras arbete bättre svarar väldigt många att de fått ökat administrativt stöd. Utbildning hamnar också högt på listan över faktorer som förbättrat arbetssituationen liksom bra/fler/nya chefer. Satsningen på utbildning i förändringsarbetet för mellanchefer i kommunen har varit mycket användbart i vardagen uppger en chef. Har fått en assistent på 50 procent som avlastar mig med administrativa uppgifter säger en annan medan en tredje lyfter fram ny chef, bättre ledning. 12

13 Bild 10 visar vilka förändringar till det bättre som cheferna upplever. När de som tycker att arbetet förändrats till det bättre fick möjlighet att utveckla svaret så uppgav många att det beror på att de bytt tjänst och fått mer stöd och/eller färre underställd personal. Jag har färre medarbetare, kan vara en närvarande chef, vilket gör mina medarbetare trygga, säger en chef. Tydliga uppdrag, mål och roller är också att område som ofta lyfts fram som något som underlättat arbetet. Flera nämner också ökat fokus på äldreomsorgsfrågor som positivt för arbetssituationen liksom bättre stämning inom personalgruppen. Medarbetarna är mer medvetna om sin roll och sitt uppdrag. En bättre stämning som gör att jag orkar bättre trots att det tillkommit arbetsuppgifter. uppger en chef. Ekonomiska satsningar exempelvis stimulansbidrag är också av vikt för arbetssituationen, men flera lyfter också fram att ekonomiska svårigheter föder kreativitet på arbetsplatsen. Så här säger en av cheferna: Ekonomisk medvetenhet föder kreativitet och får människor att växa när de ges ansvar. Samtidigt ställer det större krav på mig som ledare. En annan säger Personalen förstår att vi inte har oändliga resurser och blir innovativa och vill hjälpa till att hitta lösningar på problemen. På vilket sätt har ditt arbete förändrats till det sämre? Av de chefer som tyckte att den egna arbetssituationen förändrats till det sämre uppgav över 80 procent att arbetsbördan blivit större och nästan 70 procent att den psykiska pressen i arbetet ökat (se bild 11). Nästan 60 procent uppgav också nya arbetsuppgifter som en orsak till försämrad arbetssituation. Av dem som svarat annat är de dominerande svaren fler anställda per chef, en ekonomi i kris som innebär besparingar, tidsbrist och oklar struktur eller otydligt ledarskap. 13

14 Bild 11 visar vilka förändringar till det sämre som cheferna upplever. När dem som tycker att arbetet förändrats till det sämre fick möjlighet att utveckla svaret så uppgav många att det beror på nya arbetsuppgifter och inte sällan då mer administrativa arbetsuppgifter. Fler administrativa uppgifter. Det administrativa stödet är obefintligt. Även om man försöker delegera ut arbetsuppgifter så är man dock oftast ytterst ansvarig för resultatet, säger en chef. Färre chefer innebär också större arbetsbörda. Mer tid går också till personalstöd i neddragningstider vilket tar tid och energi. Den ekonomiska situationen uppges också som pressande och bekymmersam för den egna arbetssituationen. Ett citat som kan belysa detta: Stressen är enorm, nya direktiv från ledningen hela tiden. Arbetsbördan är enorm. Jag känner mig som en robot. Finns ingen tid för reflektion överhuvudtaget. Det gäller bara att hinna svara på allt som ledningen skickar ut till oss. Väldigt mycket möten och att man ska delta i olika arbetsgrupper vilket gör att jag knappt hinner se min personal. Vårdtagare träffar jag nästan aldrig. Ett annat är: Har jobbat många år inom den kommunala sektorn och deltagit i hur uppgifter lagts på mellanchefen. Det sämsta är att kvalifikationerna för chefer ändrats. Tidigare var det meriterande att kunna verksamheten, att vara förtrogen med arbetsmiljön och förhållandena och inte minst brinna för målgruppen. Idag är de ekonomiska förutsättningarna avgörande. Hårda nypor och ett kameralt förhållningssätt går före humant engagemang. Förutom dessa faktorer lyfts också mer vårdkrävande äldre fram som en förändring som innebär en tyngre arbetssituation och, kopplat till det, också högre och ökande krav från de äldres anhöriga. Anhöriga har höga krav på äldreomsorgen som är svåra att leva upp till. Negativt i media gör kanske anhöriga mer taggade??, undrar en chef i en kommentar. 14

15 Orsaken till de positiva förändringarna i arbetssituationen De chefer som menade att de upplevt positiva förändringar i sin arbetssituation uppgav som en viktig orsak till det att man har stöd från sin chef, över 70 procent svarar det (se bild 12). Nästan lika många uppger att en av orsakerna är att man har stöd från sina medarbetare. Var fjärde uppger också att det faktum att man inte behöver säga upp personal är en viktig faktor. 1 Jag har fått större ekonomiska möjligheter 2 Jag behöver inte säga upp personal 3 Jag kan anställa personal 4 De anhöriga utgör ett stort stöd 5 Jag har stöd från min chef 6 Jag har stöd från ansvariga politiker 7 Jag har stöd från mina medarbetare 8 Annat Bild 12 visar de orsaker chefer angett som positiva förändringar i deras arbetssituation. Av dem som svarat annat och som specificerat det uppger avlastning av arbetsuppgifter som ger mer tid med personalen och förändrade attityder hos personalen som viktiga orsaker. Orsaken till de negativa förändringarna i arbetssituationen Av de chefer som menade att de upplevt negativa förändringar i sin arbetssituation uppgav drygt hälften att nedskärningar i verksamheten är en av orsakerna (se bild 13). Därefter svarade var tredje chef att ökade krav från anhöriga, avsaknad av stöd från ansvariga politiker samt avsaknad av stöd från chef är viktiga orsaker. Var tredje hade också svarat annat och i frisvaren fanns där en kraftig dominans för fler arbetsuppgifter och fler medarbetare att ansvara för. 15

16 1 Jag måste skära ned i min verksamhet 2 Jag måste säga upp personal 3 Fler äldre behöver omsorg 4 Kraven från de anhöriga blir större 5 Jag saknar stöd från ansvariga politiker 6 Jag saknar stöd från min chef 7 Jag saknar stöd från mina medarbetare 8 Annat Bild 13 visar de orsaker chefer angett som negativa förändringar i deras arbetssituation. Har du tvingats genomföra besparingar under året som gått? En klar majoritet av de svarande, två tredjedelar, uppger att det genomförts besparingar under det gångna året (se bild 14). Bild 14 visar hur stor andel som har tvingats genomföra besparingar under året som gått. 16

17 Vad har du sparat in på? På frågan vad man sparat in på svarar över 80 procent personal (se bild 15). Drygt 20 procent svarar verksamheten för de äldre. Var fjärde svarar annat. Bild 15 visar vad man har sparat in på. När de som svarat annat specificerat sitt svar handlar det bland annat om utbildning för personalen, verksamhetsutveckling, vikarier och diverse olika förbrukningsmaterial. Personalfester, julfest, julklappar, personalfika, planeringsdagar och annat som handlar om personaluppskattning är tyvärr också en kategori som många uppger. Tycker du att du kan utföra ditt arbete på ett tillfredsställande sätt? Glädjande nog tycker en majoritet av cheferna att de kan utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt (se bild 16). Men det är också många, 40 procent, som svarar nej på frågan. 17

18 Bild 16 visar hur stor andel som tycker att de kan utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Vad skulle behöva förändras för att du ska kunna utföra ditt arbete på ett tillfredsställandet sätt? Dem som inte tyckte att de kunde utföra sitt arbete på ett tillfredsställande fick följdfrågan vad som skulle behöva förändras för att man ska kunna göra det. De två tydligaste kategorierna är tydliga prioriteringar från politikerna i den egna kommunen och mer ekonomiska resurser (se bild 17). Därefter kommer mer stöd från den egna chefen. 18

19 1 Jag behöver hjälp att prioritera bland mina arbetsuppgifter 2 Det behövs mer ekonomiska resurser 3 Det behövs mer personal 4 Jag behöver mer stöd från min chef 5 Det behövs tydligare prioriteringar från politikerna i min kommun 6 Jag behöver kompetensutveckling och fortbildning 7 Annat Bild 17 visar vilka förändringar cheferna önskar för att de ska kunna utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt. Av dem som svarat annat och specificerat det säger återigen många att administrativt stöd, chefsstöd och fler chefer är centralt, liksom färre anställda per chef. Därtill behövs tydliga mål och riktlinjer. En chef säger så här Jag har nu arbetat som chef ett år, senast jag jobbade i samma yrke var för ca 15 år sedan. Det är betydligt fler och mer avancerade arbetsuppgifter nu än tidigare, betydligt större ansvarsområde! Jobbet är otroligt intressant och engagerande men tar extremt med energi! Kan du framföra synpunkter angående din arbetssituation till ansvariga politiker, din chef, din fackliga representant och massmedia? Det är väldigt tillfredställande att så gott som alla känner att de kan framföra sina åsikter om sin arbetssituation till sin chef och att väldigt många också känner att man kan göra det till sin fackliga representant (se bild 18). Något färre säger sig kunna göra det till ansvariga politiker och ännu färre till massmedia. Det resultatet kan dock ha olika orsaker. I kommentarerna uppger fler att man inte vill jobba på det sättet utan att man först och främst vill ta dialog kring olika frågor på den egna arbetsplatsen och med närmaste chef. 19

20 Bild 18 visar hur stor andel av cheferna som kan framföra sina synpunkter om arbetssituationen till respektive mottagare. 20

21 SKTF är ett partipolitiskt obundet fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi cirka medlemmar. För frågor om undersökningens genomförande, kontakta SKTFs marknadsanalytiker Gerry Andersson För frågor om undersökningen innehåll, kontakta socialpolitiskt ansvarige Yvonne Ahlström eller SKTFs samhällspolitiske chef Therese Svanström-Andersson eller SKTFs förbundsordförande Eva Nordmark Presskontakter: Presschef Peter Bloch Maria Martinsson, pressombudsman SKTF Direkt Facklig rådgivning varje vardag måndag till fredag mellan 8 och 20. Telefon e-post 21

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs medlemmar inom socialtjänsten upplever en försämrad arbetsmiljö med en större arbetsbörda och mer psykiskt press. Augusti 2009

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

Ojämställt ledarskap

Ojämställt ledarskap SKTFs undersökning om det ojämställda ledarskapet en jämförande studie om chefers förutsättningar inom mansdominerad respektive kvinnodominerad verksamhet. Ojämställt ledarskap Oktober 2008 1 Inledning

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Allt längre köer till socialkontoren - socialsekreterare möter nya grupper som söker försörjningsstöd efter förändringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen Juni 2009

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten!

SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! SKTFs undersökning om socialchefers roll och ansvar Det behövs en politisk kompass för socialtjänsten! - Socialchefer efterlyser klarare prioriteringar. Oktober 2009 Förord SKTF är fackförbundet för dig

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras!

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Samtal pågår. men dialogen kan förbättras! Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Samtal pågår men dialogen kan förbättras! En undersökning kring hur ekonomer uppfattar sin situation angående

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009

SKTFs personalchefsbarometer. Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 2009 SKTFs personalchefsbarometer Ökade varsel och rekryteringssvårigheter 29 Januari 29 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden. SKTF och våra medlemmar vill tillsammans med

Läs mer

Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen

Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen Chefer och den kommunala lönesättningsprocessen En undersökning om lönesättande chefers syn på sin uppgift och sina möjligheter inom ramen för lönesystemet. 18 april 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder,

Läs mer

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det?

Del 1. Ett värdigt liv inom äldreomsorgen. Vad är det? SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 1 Ett värdigt liv inom äldreomsorgen Vad är det? Augusti 2007 2 Inledning Samma dag som förslaget från Göran Hägglund och Maria Larsson om att

Läs mer

Lönekartläggning behövs!

Lönekartläggning behövs! SKTFs utökade undersökning om personalchefers syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! (Uppdaterad version) Mars 28 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning

Läs mer

En värdig äldreomsorg?

En värdig äldreomsorg? En värdig äldreomsorg? Äldreomsorgschefers syn på kvaliteten i äldreomsorgen november 2011 En värdig äldreomsorg? En undersökning om äldreomsorgschefers syn på kvaliteten i äldreomsorgen Inledning Ingen

Läs mer

Vad gör volontärerna inom äldreomsorgen?

Vad gör volontärerna inom äldreomsorgen? SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 3 Vad gör volontärerna inom äldreomsorgen? November 2007 2 Omslagsbilden Fri och villig om ideellt arbete i välfärdslandet Tillsammans med förlaget

Läs mer

Min väg till lycka behöver inte vara din väg till lycka

Min väg till lycka behöver inte vara din väg till lycka Vad tycker enhetschefer och biståndsbedömare/ handläggare inom äldreomsorgen om regeringens budget? Min väg till lycka behöver inte vara din väg till lycka SKTFs kommentarer till regeringens förslag på

Läs mer

SKTFs undersökning om chefers arbetssituation. Chef i kristider hot eller möjlighet?

SKTFs undersökning om chefers arbetssituation. Chef i kristider hot eller möjlighet? SKTFs undersökning om chefers arbetssituation. Chef i kristider hot eller möjlighet? November 2009 Inledning SKTF är det största fackförbundet för chefer i kommunal sektor. Vårt främsta mål är att våra

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om lokal politisk information i den största kommunen i alla län och regioner Juni 21 Inledning I september i år är det val.

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs!

SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! SKTFs undersökning om kommuner och landstings syn på lönekartläggning. Lönekartläggning behövs! December 27 2 Inledning SKTF har under många års tid hävdat, och jobbat för, att lönekartläggning är ett

Läs mer

Har förändringarna i a-kassan påverkat socialsekreterarnas arbetssituation?

Har förändringarna i a-kassan påverkat socialsekreterarnas arbetssituation? SKTFs undersökning om socialsekreterares arbetssituation efter förändringarna i a-kassan. Har förändringarna i a-kassan påverkat socialsekreterarnas arbetssituation? Januari 2008 2 Förord SKTF är fackförbundet

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Luleå Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

Ensam är inte stark. En undersökning om behandlingsassistenternas utsatthet november 2011

Ensam är inte stark. En undersökning om behandlingsassistenternas utsatthet november 2011 inte stark En undersökning om behandlingsassistenternas utsatthet november 211 En undersökning om behandlingsassistenternas utsatthet november 211 Inledning Vision har många medlemmar som arbetar inom

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Socialchefsrapport 2012

Socialchefsrapport 2012 Socialchefsrapport 2012 Idag och imorgon september 2012 Socialchefsrapporten idag och imorgon 2012 Inledning I denna undersökning har Sveriges socialchefer fått ge sin syn på de utmaningar som svensk socialtjänst

Läs mer

Sammanfattning. Slutsatser

Sammanfattning. Slutsatser Sammanfattning Chefer är viktiga för att skapa attraktiva och välfungerande jobb inom välfärden. Samtidigt är många chefer hårt pressade av hög arbetsbelastning, stort personalansvar och knappa resurser.

Läs mer

Personalchefsbarometern

Personalchefsbarometern Personalchefsbarometern kommuner maj 2011 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Det här tycker SKTF... 4 Sammanfattning... 5 Fakta om undersökningen... 6 Resultat... 7 Viktiga personalstrategiska frågor...

Läs mer

januari 2013 Om bara chefen var bättre

januari 2013 Om bara chefen var bättre januari 2013 Om bara chefen var bättre Kvalitet i äldreomsorgen, lika enkelt som ledarskap? Om bara chefen var bättre - Kvalitet i Äldreomsorgen, lika enkelt som ledarskap? 2013 Förord Diskussionen kring

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Pengar är inte allt. (men inte heller helt oviktigt )

Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF. Pengar är inte allt. (men inte heller helt oviktigt ) Hur ska kommuner, landsting & regioner attrahera framtidens ekonomer? En rapport från SKTF Pengar är inte allt (men inte heller helt oviktigt ) En undersökning kring vad ekonomer förknippar med en attraktiv

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner.

Det viktigaste valet. (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. Det viktigaste valet (del 2) SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala demokratin i Sveriges 15 största kommuner. 2 April 2006 Det viktigaste valet SKTF undersöker medborgarnas syn på den kommunala

Läs mer

November 2015. Med rätt förutsättningar klarar vi det här! 1 024 medlemmar i Vision om flyktingsituationen. Hej

November 2015. Med rätt förutsättningar klarar vi det här! 1 024 medlemmar i Vision om flyktingsituationen. Hej November 2015 Med rätt förutsättningar klarar vi det här! 1 024 medlemmar i Vision om flyktingsituationen Hej Med rätt förutsättningar klarar vi det här Just nu står vi inför en unik situation. Fler människor

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län?

Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Förutsättningar för verksamheternas närmaste chefer 2005 Rapport 2006:11 Hur är det att vara chef inom äldreomsorgen i Gävleborgs län? Förutsättningar

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Personalchefsbarometern 2012

Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Personalchefsbarometern 2012 Inledning Det här är Visions återkommande personalchefsbarometer. Vision har under flera år drivit på i frågan om att kommunerna måste kunna locka

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF

Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö. En rapport från SKTF Om ledarskapet och andra förutsättningar för en bra arbetsmiljö En rapport från SKTF Juni 23 Sammanfattning och reflektioner Kännetecknande för olika yrken inom Svenska kyrkan är att de är relativt enkönade.

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

(Framsida) Unga om drömjobbet. Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb

(Framsida) Unga om drömjobbet. Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb (Framsida) Unga om drömjobbet Studenter och unga yrkesverksamma om attraktiva jobb januari 2011 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning... 5 Sammanfattning... 6 Det här tycker SKTF...

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Frukostseminarium Äldrecentrum 16 maj 2017 Marta Szebehely, Anneli Stranz & Rebecka Strandell Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Vem ska arbeta

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser

SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser SOMMAREN 2013 En undersökning om bemanningssituationen inom vård och omsorg och dess konsekvenser 2013-06-03 Jonas Vallgårda 2 (12) Innehåll 1 Sammanfattning... 4 2 Metod och genomförande... 5 3 Bemanningssituationen

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

Bankbashing 2013 Känner mig som en slagpåse

Bankbashing 2013 Känner mig som en slagpåse 2013-03-15 Bankbashing 2013 Känner mig som en slagpåse 1 (5) K:\Branschen\Bankbashing\Klart att publicera\rapport bankbashing 2013.docx Inledning Förra året genomförde Finansförbundet en enkätundersökning

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

att trolla med knäna - ett uppdrag där ambitioner överstiger resurserna?

att trolla med knäna - ett uppdrag där ambitioner överstiger resurserna? SKTFs Socialchefsenkät hösten 2010 att trolla med knäna - ett uppdrag där ambitioner överstiger resurserna? En undersökning om socialchefers roll och ansvar Oktober 2010 2 Förord Fackförbundet SKTF är

Läs mer

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet

Vårdindikatorn. Tredje kvartalet Vårdindikatorn Tredje kvartalet 2008 2009-01-20 Innehållsförteckning 1. Vårdindikatorn tredje kvartalet 2008 3 2. Medlemsundersökning 4 Vårdföretagen är nöjda med den borgerliga regeringens vårdpolitik

Läs mer

Chefer inom individ och familjeomsorg. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16

Chefer inom individ och familjeomsorg. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16 Chefer inom individ och familjeomsorg Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

PÅ STATLIGT UPPDRAG En Temperaturmätare om arbetsmiljö och resurser

PÅ STATLIGT UPPDRAG En Temperaturmätare om arbetsmiljö och resurser Om att vara chef PÅ STATLIGT UPPDRAG En Temperaturmätare om arbetsmiljö och resurser 1 Referens: Marie Martinsson, utredare vid staben, Fackförbundet ST, Tel: 08-790 51 49, 070-532 09 03, marie.martinsson@st.org

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17

HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 HÄLLEFORS KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2007-04-17 1 (15) Jämställdhet definierar vi som att: Kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv

Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Juni 2016 Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Från #sjuktstressigt till #schystarbetsliv! Nu är det dags att bryta trenden i socialtjänsten Kommunernas

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Bemanningssituationen sommaren 2017

Bemanningssituationen sommaren 2017 PROMEMORIA 2017-09-20 1 (5) Sommaren i vården kartlagd Inför sommaren 2017 uppgav så gott som alla landsting att bemanningssituationen förväntades att bli ansträngd. Den sammanvägda bedömningen som de

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

januari 2013 Upphandla eller följa upp?

januari 2013 Upphandla eller följa upp? januari 2013 Upphandla eller följa upp? En rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Upphandla eller följa upp? en rapport om upphandlingens villkor och utvecklingsmöjligheter Inledning

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3. Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 3 Jakten på cheferna till välfärdssektorn Ledarnas Chefsbarometer 2008 Delrapport 3: Jakten på cheferna till välfärdssektorn Chefer i offentlig sektor upplever

Läs mer

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %.

Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen 78 %. Emma Nilsson 0413-622 61 2014-01-13 Medarbetarenkät Vård och Omsorg 2013 Medarbetarenkäten 2013 besvarades av 722 personer (n= 892), vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. För kommunen som helhet är svarsfrekvensen

Läs mer

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete

Medarbetarenkäten 2016 handledning för förbättringsarbete Medarbetarenkäten 2016 handledning för Piteå kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, motivera och utveckla kompetenta medarbetare. Medarbetarenkäten ger en nulägesbild av medarbetarnas

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning

Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning Socialtjänsternas bemötande av personer med psykisk funktionsnedsättning - en enkätundersökning genomförd av NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Inledning Alla har rätt till ett liv utan diskriminering,

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Genomlysning av Ledningsorganisation - Tekniska Stenungsunds kommun

Genomlysning av Ledningsorganisation - Tekniska Stenungsunds kommun GLOBAL SERVICE/ INDUSTRY Genomlysning av Ledningsorganisation - Tekniska Stenungsunds kommun Liselott Daun 2005-09-13 AUDIT / TAX / ADVISORY / LINE OF BUSINESS 1 Syfte och metod Syftet är att belysa styrkor

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3

Innehåll. eworkbarometern HÖSTEN 2013. Om eworkbarometern 3 eworkbarometern HÖSTEN 2013 Innehåll Om eworkbarometern 3 Stigande optimism på konsultmarknaden tema för höstens eworkbarometer 2013 4 Resultat från höstens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen?

Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Akademikerförbundet SSR Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? 15 oktober 2009 Arne Modig, Lina Lidell 1 Hur påverkas Sveriges kommuner av den ekonomiska krisen? Syftet med undersökningen

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008

Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Arbetsmarknadsöversikt maj 2008 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av kartläggningar

Läs mer

Sveriges kommunalråd om det ekonomiska läget

Sveriges kommunalråd om det ekonomiska läget Novus Opinion Sveriges kommunalråd om det ekonomiska läget 20 mars 2009 David Ahlin Kommunalråd om det ekonomiska läget Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av fackförbundet SKTF Telefonintervjuer

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer