Slutrapport. 1. Sammanfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport. 1. Sammanfattning"

Transkript

1 Datum: Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : Projektperiod : Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund ska etablera sig på arbetsmarknaden samt att öka förståelsen för olika kulturer både inom och utanför polismyndigheten. Arbetsmarknaden är ofta alltför könssegregerad. Det finns en ökad mängd unga utan fullständiga betyg och som är arbetslösa. Dagens utbildningar svarar inte heller på efterfrågan om ett mer praktiskt inriktat lärande. Nya vägar till arbetsmarknaden måste prövas. I projektet har 70 deltagare medverkat,40 kvinnor och 30 män, år (medelålder 22 år), 30 olika nationaliteter, 39 olika språk förutom svenska och engelska, största språk turkiska och arabiska. Genom ett nytt rekryteringsförfarande har målgrupper nåtts som traditionellt sett inte söker arbete inom statliga myndigheter. Värdet av att öka mångfalden inom polisen har genom det lärande som tillvaratagits under projekten nått ut till stora delar av verksamheten. Projekten har därigenom bidragit till att stärka kunskapen inom polisen om värdet av ett mångkulturellt samhälle och visat hur de mervärden ett sådant samhälle tillför kan tas till vara i det praktiska arbetslivet. När projektet avslutades var 82% av de 70 deltagarna i sysselsättning dvs. arbete eller studier. Svenska ESF-rådet Huvudkontoret Box 47141, Stockholm Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Telefon: Fax:

2 2. Projektets resultat Genom en tidigare mångfaldssatsning i Södertälje polismästardistrikt under , Spira Södertälje, såg man en möjlighet att påverka det inre klimatet inom polisen och att öka antalet poliser med utomnordisk bakgrund. Deltagarna i SPIRA Södertälje var kvinnor och män med utomnordisk bakgrund mellan år. I Spira Stockholm har målgruppen varit unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund mellan år som är långtidsarbetslösa. I projektet fokuseras även på samverkan med andra aktörer såsom Kriminalvården och Brandförsvaret då dessa organisationer också har svårigheter att rekrytera unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund. Dessa organisationer är stora arbetsgivare som finns i hela landet och möjligheten till implementering är stor. Polisen har som alla myndigheter ett speciellt uppdrag, att uppfattas som legitima i allmänhetens ögon och som en rättsbärande institution för alla. Poliskårens sammansättning ska därför vara representativ för samhället. Totalt har 70 deltagare varit med i projektet, nedan visas en fördelning av deltagarnas sysselsättning efter det att projektet avslutats. Som framgår av diagrammet är det 38 deltagare som fått anställning inom polisen, 13 som har externa anställningar, 6 som studerar, 12 som är arbetssökande och en som är föräldraledig. Resultaten som visas är från , sex månader efter att deltagarna avslutat sin tid i projektet. Polismyndigheten i Stockholms län har genom Spira Stockholm ökat unga individers möjligheter att få arbete, ökat integrationen inom polismyndigheterna och prövat nya former av lärande. Samarbetet med strategiskt viktiga parter har givit deltagarna möjlighet att praktisera och att 2 (12)

3 få insyn på andra arbetsplatser. För deltagarna har projektet inneburit en period av nya viktiga erfarenheter, en möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden och en personlig mognad. För myndigheten har det inneburit en chans att aktivt ta till sig en del av den mångkultur som vårt samhälle idag präglas av och förutom att få tillgång till deltagarnas språk- och kulturkompetens har det inneburit ett lärande även för organisationen i sig. Chefer på olika nivåer har haft ansvaret för styrningen eller varit delaktiga och engagerade i projektet, vilket borgar för att vunna kunskaper tas till vara i den ordinarie verksamheten. Projektet har arbetat aktivt med kontinuerlig information som kommunicerats till alla medarbetare via det interna nätet, riktade informationstillfällen och artiklar i egna medier, vilket har gett projekten och deltagarna mycket uppmärksamhet. Mångfalden är viktig för polisens förmåga att förebygga brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Det är människor som inte känner igen sig i sin polis som drar sig för att anmäla brott eller att ställa upp som vittnen. På sikt hotar detta rättssamhället. Därför har vi inte råd att avstå från ökad mångfald. Spira Stockholm har givit deltagarna en ökad insyn i rättsamhället. Deltagarnas kulturella bakgrund har bidragit till att öka förståelsen och kunskapen om mångfald hos övriga medarbetare. En stor del av deltagarna bor i invandrartäta förorter och har genom sin anställning inom polisen blivit goda ambassadörer för andra ungdomar med utländsk bakgrund. Dessutom har myndigheten genom projektet tagit ett ytterligare steg mot att bli en myndighet som än bättre representerar det samhälle i vilket den verkar. Spira Stockholm har blivit uppmärksammat genom att projektet tilldelades Nelson Mandelapriset 2010, ett integrationspris som Stockholms Stad delar ut varje år för att belöna och uppmärksamma goda exempel i arbetet för en mer integrerad stad. 3 (12)

4 3. Syfte och mål med projektet Fler unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund har kunnat etablera sig på arbetsmarknaden. Projektet har ökat förståelsen för olika kulturer både inom och utom polismyndigheten i Stockholms län. Fler arbetsgivare ska nu se målgruppen som en tillgång. En stor andel av Stockholms läns befolkning består av unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund och som är arbetslösa. Spira Stockholm syfte har varit att öka möjligheten för unga kvinnor och män med utomnordisk bakgrund att finna arbete inom svensk polis och utröna möjligheterna till arbete och praktik även inom de strategiskt utvalda samverkansparternas arbetsområden. Samarbetet syftar också till att utbyta erfarenheter och lärdomar i mångfaldsarbetet. Projektet har påverkat klimatet på arbetsplatsen så att målgruppen får en större synlighet och utgör konkurrenskraftiga sökanden till tjänster i framtiden. Projektet har synliggjort den utomnordiska bakgrunden som en stor tillgång. Projektet har tillsammans med Arbetsförmedlingen rekryterat deltagare som varit utanför arbetsmarknaden under en längre sammanhållen period och som är att anses som långtidarbetslösa. En erfarenhet av det tidigare mångfaldsprojektet Spira i Södertälje var att den egna personalen inom Polisen, på ett påtagligt sätt, förändrade synsätt på mångfald. Även allmänheten i Södertälje hade blivit medvetna om att Polisen har en vilja och ambition att hålla sina dörrar öppna för alla vilket har lett till en bättre samhällelig service. Dessa erfarenheter har genom Spira Stockholm kunnat spridas till hela Stockholms län. Projektet har synliggjort värdet med mångfald för polisens anställda vilket innebär en stärkt legitimitet för allmänheten, och som också bidrar till en god arbetsmiljö. Med erfarenhet och lärdom av tidigare projekt och med nya metoder har det nya projektet påverka system, struktur och individer inom hela Stockholms län. Genom marknadsförings- och kommunikationsstrategi har projektet spridits främst i Stockholms län men även i övriga landet. Spridningsinsatser har 4 (12)

5 genomföras i samverkan med de liknande mångfaldsprojekt inom polisen i Skåne och Västra Götaland. 4. Arbetssätt I samverkan med Arbetsförmedlingen rekryterades 70 deltagare till projektet. Deltagarna blev väl förberedda för projektets praktiska del genom att börja med två månader utbildning som innehöll kunskap om bl.a. polisens roll i samhället, enklare juridik inkl sekretesslagen, polisens datasystem inkl datasäkerhet, polisens värdegrund, moral och etik. Under projekttiden har deltagarna fått möjlighet att komplettera sina gymnasiebetyg genom att studera en dag per vecka. Det gick inte att motivera alla som saknade kompletta gymnasiebetyg att studera flera av dem ville hellre vara ute på arbetsplatsen under sin tid i projektet. Några deltagare som hade komplett gymnasiebetyg men saknade historia A som är krav för att kunna söka till Polishögskolan valde att studerade det. Totalt var det 24 deltagare som studerade under delar av sin tid i projektet, fem valde att göra det själva via Komvux, 19 stycken valde att göra det genom projektet. De som studerade via projektet läste historia vid Stensunds Folkhögskola och svenska vid Långholmens folkhögskola. Vid projektet start fanns nio stycken samordnare som under förprojekteringen fått utbildning för sitt uppdrag. Deras huvudsakliga uppgift var att ansvara för projektet på de distrikt/avdelningar där deltagare var placerade. Samordnarna ingick även i projektets centrala arbetsgrupp. Varje deltagare har haft en individuell handlingsplan och egen coach. Coacher var 35 medarbetare som fått en speciell utbildning för sitt uppdrag i projektet. Deltagarna har varit fördelade i hela länet för att få en spridning och för att komma så nära medarbetarna som möjligt. Deltagarnas arbetsuppgifter på myndigheterna har varit varierande, som exempel kan nämnas anmälningsupptagare, stationsvakt, passhandläggare, administratör på kriminalavdelning, vaktmästare, godshandläggare, garagebiträde och arrestvakt. De deltagare som varit placerade på arbetsplatser som betjänar allmänheten har burit polisens uniform. Tretton av projektdeltagarna blev erbjudna att under en fyra månaders 5 (12)

6 period vara placerade vid Södertörns brandförsvar för att medverka i deras dagliga verksamhet. Det var mycket uppskattat och lärorikt både för deltagarna och för arbetsplatserna att få in unga personer med utländsk bakgrund som var intresserade av verksamheten. Flera av deltagarna sökte sommarvikariat efter avslutat projekt och en del av dem har som mål att i framtiden bli brandmän. En deltagare fick efter projektet sommarvikariat på Kriminalvården. Under senare delen av projektet fick deltagarna en utbildning hos Arbetsförmedlingen Rätt jobb för att få förnyade kunskaper i vad man bör tänka på när man söker jobb. Deltagarna fick också möjlighet att göra studiebesök hos andra arbetsgivare för att få en vidgad insyn på andra arbetsplatser, vilket också var en bra möjlighet att marknadsföra både projektet och deltagarna hos andra arbetsgivare. 5. Deltagande aktörer i projektet Arbetsförmedlingen har varit delaktig vid rekryteringen av deltagare genom att annonsera, inbjuda till informationsmöten och upplåta lokaler vid intervjuer av deltagare till projektet. De deltagare som var berättigade till aktivitetsstöd från arbetsförmedlingen erhöll det under de två första månaderna, resterande tid fick alla deltagare ersättning via stöd från regeringen. Tiden i Spira inleddes med en tvåmånaders utbildning som genomfördes i samarbete med Polishögskolan, Södertörns Brandförsvarsförbund och Kriminalvården region Stockholm. Södertörns brandförsvarsförbund upplät dessutom 13 praktikplatser där deltagare erbjöds möjligheten till fyra månaders tjänstgöring inom brandförsvaret. Nitton deltagare påbörjade studier för att komplettera sina gymnasiebetyg i samverkan med Långholmens och Stensunds folkhögskolor. Vidare erbjöds deltagarna möjligheten att delta vid studiebesök som arrangerades i samarbete med större företag och myndigheter där de informerades dels om verksamheterna, dels om karriärmöjligheter inom de olika organisationerna. Medverkade gjorde COOP/KF, Försvarsmakten, H&M, IKEA, Kriminalvården, Posten, Scania, Stockholms stad, Swedbank och Trafikverket. 6 (12)

7 Rikspolisstyrelsens HR-avdelning har varit ett stöd i projektarbetet genom sin kunskap och erfarenhet av mångfald och jämställdhetsfrågor samt samordnare av kontakter med övriga liknande projekt inom svensk polis. Projektets styrgrupp har varit under ledning av Polismyndigheten i Stockholms läns personaldirektör. I styrgruppen har även en deltagare från polisens tidigare projekt Spira i Södertälje ingått och andra viktiga samverkansparter för projektets genomförande. Styrgruppen har träffats varannan månad. Projektledarens uppgift har varit att ansvara för att projektet bedrivs i enlighet med projektplanen samt: - Sammankallande för styrgruppen, arbetsgrupp och samverkanspartnersmöten. - Ansvarig för kommunikations/mediafrågor. - Ansvarig för uppföljning och utvärdering. - Ansvarig för strategisk påverkan. - Arbeta med transnationella kontakter En ekonom/administratör har varit anställd för att administrera projektet och sköta den ekonomiska redovisningen samt: - Inhämta arbetstidsrapporter från samordnare och coacher. - Sammanställning och ekonomisk redovisning. - Administrativa arbetsuppgifter. I samtliga av Stockholms polisens åtta polismästardistrikt och vid gränspolisen har det under projektet funnits utbildade samordnare som ansvarat för att coacherna och deltagarna fortlöpande följt projektplanen. Samordnarens roll har också varit att ge medarbetarna fortlöpande information och goda kunskaper om Spira projektet och dess mål samt medverkat vid: - rekryteringen av såväl projektdeltagare som deras coacher - utbildningen av coacherna - vara projektets kontaktperson i sitt distrikt/avdelning - samverkan med berörda chefer och detaljplanera projektdeltagarnas placering/utbildning - vara ansvarig för tidsredovisning av egen och coachernas projekttider - löpande redovisa resultat och delmål till projektledningen Samordnarna har ingått i projektets arbetsgrupp som har träffats en gång i månaden för uppföljning och planering. 7 (12)

8 Coacherna har varit lämpliga erfarna medarbetare som fått utbildning för sitt uppdrag. Varje coach har haft ansvar för två deltagare och de viktigaste uppgifterna har varit att: - vara stöd för deltagaren och uppmuntra till utveckling både i arbete och i studier - tillsammans med deltagaren ta fram en handlingsplan för deltagarens individuella utvecklingsmål i projektet - regelbundet genomföra coachande samtal med projektdeltagarna Samverkan med polismyndighetens mångfaldsprojekt Världen i Skåne och Polisen integrerar aktivt i Västra Götaland har varit en mycket viktig del i projektarbetet. Att hämta erfarenheter och lärdomar från andra storstadsregioner har givit projektet ett ytterligare perspektiv. 6. Jämställdhetsintegrering Polisen har behov av mer jämställdhet och mångfald i sin verksamhet då det är en mansdominerad arbetsplats med få personer som har utländsk bakgrund. Individens behov och mål har i projektet synliggjorts genom att deltagaren fick en personlig coach och individuell handlingsplan under projekttiden. Projektets policy har varit att tydligt visa på att villkoren är lika för kvinnor och män och att vid utbildningar och information prata om jämställdhet. Det har varit många intressanta diskussioner om jämställdhet och olika kulturer. Många av deltagarna har berättat hur det är att leva i två olika kulturer, en hemma och en annan ute i samhället. Det har varit berikande och har ökat förståelsen för varandra. 7. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning De deltagare som varit med i projektet har inte haft någon uttalad funktionsnedsättning. Placeringen av deltagarna inom myndigheten har på bästa sätt varit anpassat för att personen ska fungera så bra som möjligt både vad gäller psykisk och fysisk hälsa. Om någon hade varit i behov av stöd tex. med anledning av dyslexi hade vi tillgång till hjälp via våra 8 (12)

9 samverkansparter på folkhögskolorna. Särskilda regler finns för personer med dyslexi vid ansökningsförfarandet till polisyrket genom att de får längre tid på sig att göra svenska provet. 8. Regionala prioriteringar Den samverkan som projektet haft med polisens två andra mångfaldsprojekt, Världen i Skåne och Polisen integrerar aktivt i Västra Götaland, har varit mycket viktiga för att kunna påverka och sprida erfarenheter och kunskap över hela Sverige. 9. Spridning och påverkansarbete Seminarier för att sprida kunskap och erfarenheter från projektet har under hösten 2010 genomförts i Umeå, Kristianstad, Göteborg, Örebro, Linköping och Stockholm i samverkan med projekten Världen i Skåne och Polisen integrerar aktivt i Västra Götaland. Till seminarierna inbjöds medarbetare från polisen och annan offentlig sektor och även från den privata sektorn. Under projekttiden har även erfarenhetsutbyten skett med andra EU-länder genom medverkan vid olika seminarier och aktiviteter i Spanien, Skottland, Estland, och Tyskland. För besöken i Tyskland, Skottland och Estland var projektledaren nominerad av EU att medverka vid Peer Review (en form av strukturerade studiebesök) för att tillsammans med kollegor från sju andra EU-länder samla fakta och erfarenheter från liknande genomförda projekt. De vunna kunskaperna ska EU använda för att sammanställa kommande utlysningar för ansökningar av projektmedel. Kostnaderna för resorna har inte belastat projekten utan har finansierats direkt från EU. Den 23 mars 2011 genomfördes en erfarenhetskonferens i Stockholm riktad till målgruppen chefer på hög beslutsnivå inom den statliga sektorn. Syftet var att sprida erfarenheter till andra arbetsgivare och visa hur projekten bidragit till ökad jämställdhet och mångfald, verksamhetsnytta, lärande i organisationen och ett ökat förtroende för polisen. Erfarenhetskonferensen var i samverkan med Rikspolisstyrelsen, projektet Världen i Skåne och 9 (12)

10 Polisen integrerar aktivt i Västra Götaland. Deltagare från samtliga tre projekt medverkade och berätta om sina erfarenheter. Projektet har varit uppmärksammat i många olika externa sammanhang och har medverkat vid konferenser och seminarium med presentationer och även funnits med vid paneldebatter. Internt inom polismyndigheten har distrikt och avdelningar fått kontinuerlig uppdaterad information om projektet både via hemsidan och med direkta informationsmöten. 10.Extern utvärdering En extern utvärderare, P-O Eriksson, Triolog AB, har medverkat i projektet. Det har varit ett nära samarbete med projektledningen och har varit ett bra stöd i det löpande arbetet. Genom de enkätundersökningar och djupintervjuer som utvärderaren har genomfört under projekttiden har tydliga signaler kunnat avläsas för att genomföra olika aktiviteter vid rätt tidpunkt. Det har också varit ett mycket bra stöd för att diskutera eventuella tillkommande aktiviteter som tex. de studiebesök som utfördes hos andra arbetsgivare under sista delen av projektet. Utvärderaren har varit inbjuden till styrgruppsmöten för att informera om sitt fortlöpande arbete. Han har även varit med i samverkan med polisens andra två mångfaldsprojekt vid Polismyndigheten i Skåne och Västra Götaland. Se vidare den separata externa utvärderingen på Egenutvärdering Genom att projektets arbetsgrupp haft möte varje månad och fortlöpande informerat varandra och stöttat i olika frågor har den egna utvärderingen fungerat bra. En sammanställning kommer att göras för att kunna vara till stöd för andra som kommer att göra liknande insatser, framför allt inom polismyndigheten men även för andra externa som är intresserade. 10 (12)

11 12. Kommentarer och tips Att Spira Stockholm är ett mycket lyckat projekt känns som en sanning men naturligtvis finns det saker som vi nu i efterhand vet att vi skulle göra annorlunda om vi skulle börja om från början igen. Den utbildning som deltagarna fick under de första två månaderna hade ett bra innehåll men grupperna var alldeles för stora. Många deltagare hade svårt att passa tider och de hade väldigt varierande studievana. För flera var projektet deras första arbetsplats efter skolan. Innan projektstart informerade vi medarbetarna om projektet på polisens intranät och genom informationsmöten samt i alla ledningsgrupper. Rekryteringen av deltagarna gjordes centralt vilket var en förutsättning för att vi skulle nå den målgrupp som vi sökte. Viktigt var att det fanns utbildade samordnare på varje distrikt/avdelning där deltagarna skulle vara placerade. Men det var ändå väldigt svårt på vissa ställen att få den befintliga organisationen att kliva in och ta ansvar för deltagarna och att se dem som en vanlig visstidsanställd medarbetare. Kanske skulle detta blivit bättre om vi låtit den ordinarie personalen från respektive arbetsplats vara mer delaktig i processen redan från början. Ett problem som inte är unikt för vår verksamhet är att det är svårt för den ordinarie verksamheten att få tiden att räcka till. Det har fungerat relativt bra då det ganska snart var många medarbetare som såg tillgången i mångfalden både genom flera språk och andra kulturer. Något som har fungerat bra är samordnarnas roll i projektet, genom den nära kontakt som de har haft med både deltagare, coacher och medarbetare. När det uppstod situationer så kunde man snabbt hantera det och sätta in de åtgärder som ansågs passande. Samordnarna ingick också i den arbetsgrupp som regelbundet träffades och kunde därigenom få stöd och råd i arbetet. En viktig del i arbetet var här den Swot-analys och åtgärdsplan som var framtagen innan projektet startades. Att deltagarna har haft möjlighet till en personlig coach har varit mycket bra, det gjorde att deltagarna snabbt kände sig trygga och att de fick stöd i sin personliga utveckling. Det har varit många möten som påverkat och förändrat och många har funderat över sina egna normer och värderingar. 11 (12)

12

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: FFA Förebyggande Friskvårds Arbete Diarienr: 2009-306217 Projektperiod (2010-01-11 2011-06-30) Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

Ett projekt för att öka den etniska och kulturella mångfalden och jämställdheten inom Polismyndigheten i Stockholms Län

Ett projekt för att öka den etniska och kulturella mångfalden och jämställdheten inom Polismyndigheten i Stockholms Län (Ur ordboken) Växa upp ur jorden, begynna, växa fram. Ett projekt för att öka den etniska och kulturella mångfalden och jämställdheten inom Polismyndigheten i Stockholms Län 1 Polisanställdas sammansättning

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping.

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping. 1 Svenska ESF-rådet i Sörmland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projektnummer: 66501 Arbeta i Sverige eller annat EU - land

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Målkatalog för projekt ArbetSam

Målkatalog för projekt ArbetSam Målkatalog för projekt ArbetSam Slutversion efter möte med styrgruppen den 5.9 2011 A Övergripande mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och omsorgskunskap

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering SLUTRAPPORT Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Syfte... 3 3. Mål... 3 4. Målgrupp... 4 5. Aktivitetsplan... 4 5.1 Fas 1... 4 5.2 Fas 2... 5

Läs mer

Utvärdering av ESF-projektet Kompetenstid

Utvärdering av ESF-projektet Kompetenstid Utvärdering av projekt Kompetenstid Föreliggande rapport är en utvärdering av Kompetensutvecklingsprojektet Kompetenstid. Projektet har pågått från och med februari 2010 till och med juni 2011. Det genomfördes

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet

Regionförbundet i Kalmar län. Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Regionförbundet i Kalmar län Resultatrapport, Program för hållbar jämställdhet Förord Arbetet med jämställdhetsintegrering är en mycket viktig pusselbit för att lösa vår regions demografiska utmaningar.

Läs mer

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE

SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE SYSSELSÄTTNING FÖR FUNKTIONSHINDRADE -erfarenhetsutbyte och mentorskap kring stöd till funktionshindrade i tre mindre europeiska städer Ett samarbetsprojekt mellan Kubrat i Bulgarien, Türi i Estland och

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning. Projektperiod: 090201-111231. Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373

Slutrapport. 1. Sammanfattning. Projektperiod: 090201-111231. Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373 PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373 Projektperiod: 090201-111231 1. Sammanfattning Ungdomsprojektet Palladium är ett samverkansprojekt mellan Katrineholms och Vingåkers

Läs mer

En 4-R analys av Navigator

En 4-R analys av Navigator En 4-R analys av Navigator 1 4-R analys av Navigator I juli 2009 tog Dan Humble, processtödjare (Regional kontaktperson för jämställdhetsintegrering) för Mellersta Norrland, kontakt med oss på Navigator,

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Navigator Diarienummer: 2008-3070068 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2008 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30

Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 2010-04-01 2013-04-30 Datum 13-6-6 1(14) Utvärdering av projekt SVUNG i Västervik 1-4-1 13-4-3 Bilaga: Frågeformulär Postadress: Tel. 7-6 88 73 Samordningsförbundet i Kalmar län Organisationsnr -189 Lögstadsgatan 98 39 Vimmerby

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens policy för internationellt arbete

Barn- och utbildningsnämndens policy för internationellt arbete 1 (6) Handläggare Ann Åslin Telefon +46 (0)498 26 94 26 E-post ann.aslin@gotland.se Diarienr 2010/88:60 Datum 2010-04-07 Barn- och utbildningsnämndens policy för internationellt arbete Det är i mötet människor

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Maj 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Extern utvärdering av projektet HP5

Extern utvärdering av projektet HP5 Extern utvärdering av projektet HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Delrapport I 2010-08-01 2010-10 31 1. Bakgrund...1 Problem och utgångsläge... 1 Jämställdhetsintegrering... 1 Tillgänglighet för personer

Läs mer

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö Slutkonferens 22 mars SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö Slutkonferens 22 mars SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö Slutkonferens 22 mars SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Vad blev resultatet? 30 miljoner 300 kursdeltagare 24 arbetsplatser 30 lärare 50 000 utbildningstimmar Kerstin

Läs mer

Projekt Vägen till arbete för romer i Skarpnäck

Projekt Vägen till arbete för romer i Skarpnäck SKARPNÄCK STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.6.-357/12 SID 1 (8) 2012-08-24 Handläggare: Kibebe Tsehai Telefon: 508 15 327 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Fokus Integration. Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. 806 385 kr

Fokus Integration. Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. 806 385 kr Fokus Integration Projektet har bidragit till deltagarna känner sig mer hemma i kommunen. Projektägare: Hedemora Röda Kors-krets Projektledare: Gunborg Morén Kommun: Hedemora Dnr: 140 Jnr: 2013-5038 Projekttid:

Läs mer

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Visionen, äventyret och allvaret i Europatanken Gunnar Anderszon, SKL, Socialfondskommittén

Läs mer

Mall för slutrapport av projekt

Mall för slutrapport av projekt 1(10) Promemoria Diarienummer 2010-03-02 2009-3080028 Agneta Nordin 0941-14000 Mall för slutrapport av projekt Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne

Rapport 5 preliminär, version maj 2010. Fokusgrupper med coacher. Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Projekt Världen i Skåne, Polismyndigheten i Skåne Rapport 5 preliminär, version maj 2010 Fokusgrupper med coacher - En resultatsammanställning baserad på 2 fokusgrupper med sammanlagt 8 coacher. Bengt

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program HANDBOK för dig som medverkar i Ifous FoU-program Innehåll Hur är ett FoU-program upplagt?... 3 Vad kommer ut av Ifous FoU-program?... 4 Organisation och roller... 5 Vad behöver ni göra nu?... 7 Det här

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Tio punkter för en lärande arbetsplats

Tio punkter för en lärande arbetsplats Tio punkter för en lärande arbetsplats Arbetsplatslärande är ett begrepp som får allt större utrymme i samhällsdebatten. Ordet används bland annat inom gymnasieskolan, på yrkesutbildningar, vid internutbildningar,

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Resultatredovisning för 2008-2010 Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Summering av projektet - i kortformat Begreppet frivilligcentral är otydligt till både innehåll,

Läs mer

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen

Praktikrapport Praktikplats Praktikperiod Handledare Praktikplatsen Praktikrapport Praktikplats: Central Sweden, Belgien Praktikperiod: 16 augusti - 16 januari, heltid Handledare: Maria Lunander, Director, Central Sweden Rue du Luxembourg 3, BE-1000 Bruxelles, Belgique,

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare

Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Riktlinjer för marknadsföring av Linköpings kommun som arbetsgivare Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att ha ett gemensamt underlag för hur Linköpings kommun ska marknadsföras som arbetsgivare. Detta

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Titel: PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola - Arbetsliv Projekt: ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: xxx Beställare: Kommunförbundet Västernorrland/Skolcheferna

Läs mer

Internationell policy för Bengtsfors kommun

Internationell policy för Bengtsfors kommun 2 (7) Internationell policy för Bengtsfors kommun Bakgrund Omvärlden och EU påverkar oss alltmer och sambandet mellan det lokala och det globala blir allt tydligare. Förändringar på den internationella

Läs mer

SLUTRAPPORT 2010-3080032 TRAINEE STEGET IN I YRKESLIVET

SLUTRAPPORT 2010-3080032 TRAINEE STEGET IN I YRKESLIVET PK 2010-6 rev. 120416 SLUTRAPPORT 2010-3080032 TRAINEE STEGET IN I YRKESLIVET 1. Sammanfattning Projektet Trainee - Steget till yrkeslivet har matchat arbetssökande unga vuxna med värdföretag och värdorganisationer.

Läs mer

Chefer till nationella avdelningar

Chefer till nationella avdelningar Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till nationella avdelningar till Polismyndigheten Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter dagens 21

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Extern utvärdering av projektet. HP1 genomförande

Extern utvärdering av projektet. HP1 genomförande Extern utvärdering av projektet HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Delrapport II 2009-05-01 2010-06-30 Bakgrund och uppdrag VKon genomför den externa utvärderingen av projekt HP1 genomförande

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge

Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Uppdragsbeskrivning för avdelning Blekinge Styrelseuppdraget innebär: Styrelsen är avdelningens politiska och verkställande ledning och ansvarar för verksamheten mellan årsmötena och att verksamheten bedrivs

Läs mer

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3

Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 1 Rapport från StrateGIS-projektet år 2002, etapp 3 Uppdrag och organisation av arbetet Länsstyrelserna fick i sitt regleringsbrev för 2001 uppdrag att fullfölja satsningen på utbildning inom GIS i StrateGIS-projektets

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn RAPS Region Skånes Arbetsmarknadspolitiska Satsning Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande

Läs mer

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling

Diskriminering. Nationell policy och riktlinjer. trakasserier, kränkande särbehandling Diskriminering trakasserier, kränkande särbehandling Information om hur du som medarbetare, chef, facklig representant eller skyddsombud bör agera i dessa situationer Nationell policy och riktlinjer Ansvarig

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

Plan för attraktiv arbetsgivare

Plan för attraktiv arbetsgivare SID 1(8) Plan för attraktiv arbetsgivare PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJE Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se SID 2(8) Innehållsförteckning Inledning sid

Läs mer

2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun

2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun 2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun ett samarbete mellan Fryshuset, Studieförbundet Vuxenskolan och Åre kommun Skriven av Anna Linde Introduktion Projekt Lugna Gatan Åre är ett långsiktigt

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus. inspektionsaktivitet vecka 10-11, 2014. Rapport 2014:9

Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus. inspektionsaktivitet vecka 10-11, 2014. Rapport 2014:9 Hållbar arbetsmiljö med kvinnor i fokus inspektionsaktivitet vecka 10-11, 2014 Rapport 2014:9 2014-08-18 KK 2012/100494 1 (6) Enheten för kommunikation Anna-Carin Carlsson, 010-730 90 67 arbetsmiljoverket@av.se

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet Sid 1 (5) Lägesrapport Projektnamn KUB Redovisningsperiod (månad(er) och år) 2012-10-2012-12 Redovisnings-ID -005 1. Verksamheten i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014

Livsmedelsverket. Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Resultatredovisning, Jämställdhetsintegrering i myndigheter 2014 Enligt Regleringsbrev för 2014, diarienummer 150/2014 1 1. Sammanfattning hade i uppdrag att bedriva utvecklingsarbete inom kärnverksamheten

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

Projektrapport Unga, vuxna 16-35 år. 1. Sammanfattning

Projektrapport Unga, vuxna 16-35 år. 1. Sammanfattning Sid 1 (5) Projektrapport Unga, vuxna 16-35 år Projektnamn: Unga In Projektägare: Arbetsförmedlingen Samverkansparter: Skellefteå Kommun, Gävle Kommun, Malmö kommun, Göteborgs Stad, Stockholms Stad. Rapporten

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1(8) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01

Landstinget i Värmland. Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna. Rapport KPMG AB. Antal sidor: 12 2009-07-01 Granskning av Landstingets kommunikation med medborgarna Rapport KPMG AB Antal sidor: 12 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 3. Bakgrund 2 4. Syfte och avgränsning 2 5. Revisionskriterier 3 6.

Läs mer

Handledning för upphandling av projektutvärdering

Handledning för upphandling av projektutvärdering Datum: Handledning för upphandling Avsedd för: Projektägare 1 (6) Handledning för upphandling av projektutvärdering Handledningen är i första hand riktad till projektägare som behöver upphandla utvärdering.

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

MÄLARDALENS HÖGSKOLA HANDLINGSPLAN VID SÄRSKILD HÄNDELSE

MÄLARDALENS HÖGSKOLA HANDLINGSPLAN VID SÄRSKILD HÄNDELSE Sida 1 av 7 CF-P 1.10.2 2009/222 MÄLARDALENS HÖGSKOLA HANDLINGSPLAN VID SÄRSKILD HÄNDELSE Denna handlingsplan är senast reviderad 2015-05-06 Besöksadress: Drottninggatan 12 Besöksadress: Högskoleplan 1

Läs mer

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02

Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun. Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 1 Utvecklingsplan för det drogförebyggande arbetet i Laholms kommun Antagen av kommunstyrelsen 2003-08-26 Diarienummer 569/02 2 Monica Jacobsson 20030602 Samordnare Laholms kommun UTVECKLINGSPLANEN FÖR

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

SVT:s policy för mångfald och likabehandling

SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT är till för alla. SVT värnar principen om alla människors lika värde. SVT värnar om mångfald i programutbudet grundat på publikens olika behov, intressen,

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

3. Föregående mötes anteckningar gicks igenom. Inga övriga synpunkter lämnades.

3. Föregående mötes anteckningar gicks igenom. Inga övriga synpunkter lämnades. Anteckningar Styrgrupp integration 15 januari 2016 Närvarande Monica Hansson Linus Lindblad Magnus Jacobsson Annette Nyman, integrationsstrateg Gunnar Villevinge, utvärderare Frånvarande Marie Dahlin Paul

Läs mer

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin.

1(4) 2011-11-21 2011/1965-PL-013. Dnr: Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011. Irsta förskolor. Ansvarig: Katriina Hamrin. 2011-11-21 1(4) Dnr: 2011/1965-PL-013 Kvalitetsrapport Avseende hösten 2010 våren 2011 Irsta förskolor Ansvarig: Katriina Hamrin Anne Persson 1. Utveckling, lärande och kunskaper Mål: Den pedagogiska utvecklingen

Läs mer

Löneöversyn. inom kommunal sektor. Som förtroendevald är du motorn

Löneöversyn. inom kommunal sektor. Som förtroendevald är du motorn Löneöversyn inom kommunal sektor Som förtroendevald är du motorn Löneöversyn Arbetet med lön är en process som pågår hela året. Löneöversynen regleras i det centrala löneavtalet som ingår i HÖK T, huvudöverenskommelsen

Läs mer

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport Slutrapport Kirsti Kanttikoski 2010-03-25 Sammanfattning I samband med att social- och äldrenämnden antog en plan för samverkan mellan socialtjänsten, andra myndigheter och frivilligorganisationer och

Läs mer

Tematisk arbetsgrupp. Integration

Tematisk arbetsgrupp. Integration Tematisk arbetsgrupp Integration 2 1Bakgrund och uppdrag I Lands bygdsnätverkets aktivitetsplan för 2010 anges att Integration är ett av de prioretade områdena. Det konstateras att: Det är få invandrare

Läs mer

SpråkSam - en nyckel till utveckling

SpråkSam - en nyckel till utveckling SpråkSam - en nyckel till utveckling Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg 22 mars 2011 Disposition 1. En kort inledning. 2. Viktiga delar i SpråkSam fakta och resultat. Utbildningen.

Läs mer

Slutrapport Digitala signeringslistor

Slutrapport Digitala signeringslistor 0.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Digitala signeringslistor Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på?

Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Tips från Mora Om ni skulle göra om Lupp vad skulle ni göra bättre/ändra på? Involvera ungdomarna ännu mer än vad vi redan gör. Vad är viktig att tänka på i Lupparbetet? Förankring, bland lärare, tjänstemän,

Läs mer

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA Rapport Projektledare 2014-12-01 Jessica Brolin 08-590 972 56 Dnr: Fax 08-590 337 05 KS/2012:91 jessica.brolin@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens allmänna utskott Rapport kommunala visstidsanställningar-

Läs mer