Slutrapport genomförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport genomförande"

Transkript

1 Sid 1 (11) Projektnamn RAPS Region Skånes Arbetsmarknadspolitiska Satsning Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. RAPS Region Skånes arbetsmarknadspolitiska satsning (hädanefter RAPS) är ett implementeringsprojekt och har sin utgångspunkt i två tidigare ESF-projekt som Region Skåne drivit Vägen in (aug 2011-sep 2014) och Förståelse öppnar nya dörrar (feb 2012-jan 2014). Huvudsyftet med båda dessa projekt var att öka anställningen av personer med psykisk funktionsnedsättning i Region Skåne, dels genom att erbjuda personer med psykisk funktionsnedsättning praktik och anställning (Vägen in), dels genom att kompetensutveckla Region Skånes chefer och medarbetare i frågor som rör psykisk funktionsnedsättning (Förståelse öppnar nya dörrar). Syftet med RAPS är att implementera erfarenheter från de båda tidigare projekten i arbetet med en ny arbetsmarknadsenhet inom Region Skåne. FRIRPT v.1 [ ] d.frirpt v.1 Inom ramen för RAPS har vi samlat erfarenheter från Vägen in och Förståelse öppnar nya dörrar, t ex genom intervjuer med deltagarna i de olika projekten, genom en workshop för deltagarna från Vägen in samt genom en jämförande studie av projekten och liknande satsningar i Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting. Studien genomfördes av Oxford research AB. Intervjuerna med deltagarna i de båda projekten har legat till grund för en fördjupad handledarutbildning och också resulterat i tre broschyrer med goda råd till handledare, praktikanter och chefer. Vi har i arbetet i projekten sett att det personliga mötet är ett viktigt verktyg för påverkan. Inom ramen för RAPS har en attitydambassadör genomfört djupintervjuer med deltagare i Vägen in och dokumenterat deras berättelser för användning i Region Skånes fortsatta arbete med attityder och värderingar. Vi har också i samarbete med MINE tagit fram en virtuell verktygslåda som kan vara ett stöd för chefer och medarbetare i arbetet med Region Skånes likarättsplan. Vi har inom ramen för RAPS, och baserat på erfarenheterna från de båda andra ESFprojekten, tagit fram förslag på budget, verksamhet och bemanning för en framtida arbetsmarknadsenhet, som nu ligger i 2015 års budget. Projektets resultat - Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring. - Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit. - Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till? - Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och system- och strukturnivå? - Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring.

2 Sid 2 (11) Projektet är ett implementeringsprojekt och har sin utgångspunkt i två tidigare ESF-projekt som Region Skåne drivit Vägen in (aug 2011-sep 2014) och Förståelse öppnar nya dörrar (feb 2012-jan 2014). Huvudsyftet med båda dessa projekt var att öka anställningen av personer med psykisk funktionsnedsättning i Region Skåne, dels genom att erbjuda personer med psykisk funktionsnedsättning praktik och anställning (Vägen in), dels genom att kompetensutveckla Region Skånes chefer och medarbetare i frågor som rör psykisk funktionsnedsättning (Förståelse öppnar nya dörrar). Personer med psykisk funktionsnedsättning har svårare än andra grupper att komma in på arbetsmarknaden. Orsaker till detta kan vara bristande nätverk och behov av anpassningar, men även omgivningens attityder påverkar möjligheterna för gruppen. Samtidigt måste Region Skåne för att matcha kommande arbetskraftbrist rekrytera i grupper som idag har en lägre sysselsättningsnivå än genomsnittet. Dessa båda frågor utgör bakgrund för alla tre projekten. Under arbetet med Vägen in och Förståelse öppnar nya dörrar har vi också sett behovet av att systematiskt arbeta med arbetsmarknadsinsatser inom Region Skåne. Detta har tidigare gjort på olika håll i organisationen, men vår erfarenhet av projekten är att man, för att Region Skåne än bättre ska kunna fullgöra sitt arbetsmarknadspolitiska uppdrag, löpande och sammanhållet bör arbeta med praktikplatser, måltal, handledarutbildningar och värderingsfrågor för att använda resurserna väl och för att nå ett bestående resultat. Syftet med projektet RAPS Region Skånes arbetspolitiska satsning (hädanefter RAPS) är att implementera erfarenheter från de båda tidigare projekten i arbetet med en ny arbetsmarknadsenhet inom Region Skåne. Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit. Projektet har verkat inom programkriteriet strategisk påverkan genom sin placering, genom anknytning till olika processer i organisation, genom nätverkande, kompetensutveckling och dokumentering av erfarenheter. Projektets placering på Koncernstab HR är av avgörande betydelse. Dels är det hemvisten för den arbetsmarknadsenhet som nu är under utveckling, dels arbetar Koncernstab HR med processer som har anknytning till projektets frågor, som kompetensförsörjning, likarättsfrågor och varumärkesbyggande. Vi har sett en fördel att knyta projektets frågor till pågående verksamheter, inte driva det som ett separat spår som ett exempel kan nämnas att projektet deltagit vid en utbildning för nya chefer. Genom placeringen på Koncernstab HR har projektet också kommit att samarbeta nära med Region Skånes strateg för likarättsfrågor. Vi har genom vår placering haft närmare kontakt med strategiska instanser i Region Skåne, som Handikappberedningen och Brukarpanelens planeringsdelegation. Projektet har medverkat i flera externa nätverk, t ex SKL:s nätverk Funktionsnedsättning och arbetsmarknad där kommuner, landsting och regioner från hela landet deltar, styrelsen för HSO Skåne, Finsam Malmös arbetsgrupp Unga med funktionsnedsättningar, styrgruppen i projekt inom Finsam Lund och projektet DOA. Genom medverkan i dessa nätverk har vi kunnat sprida projektets erfarenheter, men också fått input till vårt eget arbete. Medverkan innebär också att man kan få till stånd strategisk påverkan på samhällsnivån, mycket eftersom slutsatser från dessa gruppers arbete rapporteras uppåt. Vi har också haft ett värdefullt erfarenhetsutbyte med Västra Götalandsregionen (VGR) och Stockholms Läns Landsting (SLL) som arbetat med liknande projekt. Genom en studie som genomfördes av Oxford Research AB inom ramen för projektet (se bilaga 1) fick vi möjlighet

3 Sid 3 (11) att jämföra erfarenheterna från Vägen in och Förståelse öppnar nya dörrar med de erfarenheter man har från VGR och SLL. Representanter från de båda organisationerna medverkade med presentationer vid vår slutkonferens för Vägen in i september Under vårt arbete i Vägen in och Förståelse öppnar nya dörrar har vi sett att det personliga mötet är en effektfull metod för påverkan. Det kan gälla ett personligt möte på en potentiell arbetsplats, och möten med attitydambassadörer i kompetensutvecklingsinsatserna. Inom ramen för RAPS har en attitydambassadör genomfört djupintervjuer med deltagare i Vägen in och dokumenterat deras berättelser, för användning i Region Skånes fortsatta arbete med attityder och värderingar. - Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till? Under arbetet i Vägen in och Förståelse öppnar nya dörrar har behovet av ett samlat grepp om arbetsmarknadsfrågorna blivit tydligt, eftersom denna typ av insatser kräver kunskap om stöd och anpassningar i samband med praktik och arbete, kompetensutveckling hos övrig personal, kunskap om det stöd som kan fås från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt ett fortgående arbete med attityder och värderingar. Syftet med detta projekt är att implementera erfarenheter och lärdomar från de båda tidigare projekten i en arbetsmarknadsenhet, som kan driva dessa frågor utifrån en samlad plattform. Knyt an värdegrundsfrågor till löpande verksamheter i organisationen, som t ex kompetensutveckling och varumärkesarbete. Samarbete med ideella sektorn innebär ett mervärde. Vi har i Vägen in och Förståelse öppnar nya dörrar samarbetat med Furuboda arbetsmarknad. De har goda kunskaper om psykisk funktionsnedsättning och arbetsmarknad som kommit väl till pass vid praktikförmedling och kompetensutveckling i projekten, men deras status som ideell organisation har också varit värdefull för deltagarna i Vägen in, eftersom flera av dem har haft svåra erfarenheter av kontakter med myndigheter. Handledarna på praktik/arbetsplatserna är nyckelpersoner, och det är viktigt att ge dem adekvat kompetensutveckling när de tar emot en praktikant, men också fortgående under praktikperioden. Ett sätt att bereda väg för praktik och arbete för personer som står långt från arbetsmarknaden är att se över arbetsuppgifter i befintliga tjänster. Många gånger finns det uppgifter som idag görs av medarbetare med exempelvis legitimationsyrken, men som inte kräver legitimation. Genom att andra gör dessa uppgifter öppnar man inte bara upp verksamheten för anställning av fler personer, utan man avlastar också belastade yrkesgrupper. - Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och system- och strukturnivå? På individnivå har projektet inneburit att vi har tagit fram och testat en utbildning för att stärka handledarna på arbetsplatserna. Det har också inneburit att vi har haft mer tid för personer som kommit in i arbete genom Vägen in. Projektets huvudfokus ligger på organisationsnivå, och under året har vi samlat erfarenheter från Vägen in och Förståelse öppnar nya dörrar för implementering i Region Skånes nya arbetsmarknadsenhet. På system- och strukturnivå har det fleråriga arbetet i Vägen in, Förståelse öppnar nya dörrar och nu i RAPS lett till att vi har fått in skrivningar i Region Skånes rekryteringspolicy, vi har påverkat arbetet med Region Skånes varumärke/attraktiv arbetsgivare där mångfaldsperspektivet kommit in, vi har bidragit till revideringen av det handikappolitiska programmet och deltagit i framtagandet av en verktygslåda för Region Skånes likarättsarbete. Projektens erfarenheter kommer under våren 2015 också att tas med i beaktande av revideringen av Region Skånes arbete med rehabiliteringsfrågor.

4 Sid 4 (11) Syfte och mål med projektet - Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat. - Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, beteende etc. - Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt? - Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten. - Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat. Det övergripande målet: att Region Skåne än bättre fullgör sitt arbetsmarknadspolitiska uppdrag. Projektmål: att Region Skåne tar ett samlat grepp kring arbetsmarknadspolitiska insatser för grupper som står långt från arbetsmarknaden och än bättre fullgör sitt arbetsmarknadspolitiska uppdrag. Delmål: Region Skåne utvecklar en central plattform för arbetsmarknadspolitiska insatser inom organisationen, där både insatser för grupper långt från arbetsmarknaden och kompetensutveckling av den egna personalen för att möta behovet i arbetet finns med. Region Skåne kan agera än mer proaktivt som en ansvarstagande samhällsaktör Region Skånes varumärke stärks Insatsen integreras med Region Skånes övriga arbete med kompetensförsörjning - Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer, beteende etc. Vi har inom ramen för projektet tagit fram förslag på budget, verksamhet och bemanning för en framtida arbetsmarknadsenhet, som nu ligger i 2015 års budget. Som en del i detta arbete har vi sammanfattat lärdomar och erfarenheter från Vägen in och Förståelse öppnar nya dörrar på ett sätt som gör kunskaperna lättillgängliga och möjliga att tillämpa nämnas kan intervjuerna med deltagare i de båda projekten som bidrog till konceptet för handledarutbildningar och till de tre broschyrerna med goda råd till handledare, chefer och praktikanter, den jämförande studie av arbetet med frågan i Region Skåne, SLL och VGR, en workshop med deltagarna i Vägen in, projektet Storytelling, där deltagare i Vägen in berättar sin historia och verktygslådan där projektets erfarenheter bidrar till Region Skånes implementering av likarättsplanen. Projektet har haft ett nära samarbete med Region Skånes strateg för likabehandling. Vid flera tillfällen har projektledaren presenterat förslag för fortsatt arbete vid strategiskt viktiga möten, t ex vid Handikappberedningen, Brukarpanelens planeringsdelegation samt Brukarpanelens planeringsdelegations arbetsgrupp för arbetsmarknadsfrågor. Projektet har lämnat underlag för planering och budget till HR-direktören och ledande regionpolitiker. - Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt? En viktig lärdom av arbetet i de tre projekten är att det är viktigt med långsiktigt och rätt stöd när personer med psykisk funktionsnedsättning kommer ut i praktik och arbete, och att det krävs kompetensutveckling i dessa frågor för Region Skånes medarbetare. Projektet har utvecklat en handledarutbildning, baserat på de erfarenheter vi har från Vägen in och i

5 Sid 5 (11) samarbete med Furuboda Arbetsmarknad. En pilotutbildning om tre halvdagar har genomförts och utvärderats. Under året har projektet medverkat till en scanning av de utbildningar och metoder som finns för arbetet med likarättsfrågor i Region Skåne och i andra offentliga organisationer. Detta har sedan legat till grund för den virtuella verktygslåda, som MINE på uppdrag av projektet tagit fram, där bland annat projektens erfarenheter finns med. Tanken är att verktygslådan ska vara en resurs i implementeringen av Region Skånes likarättsplan, liksom ett sätt att implementera lärdomarna från Vägen in och Förståelse öppnar nya dörrar. Genom de olika nätverk och arbetsgrupper där projektet varit representerat, bland annat SKL, Finsam i Lund, Malmö och Eslöv samt HSO Skåne, har vi spritt lärdomar och erfarenheter. Oxford Research AB har på uppdrag av projektet genomfört en jämförande studie mellan projekten i Region Skåne och liknande verksamhet i Stockholms Läns Landsting och Västra Götalandsregionen. - Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten. När vi skrev projektansökan hade vi för avsikt att anställa en projektledare på 100 procent. Då det inte var möjligt att hitta en lämplig kandidat, har vi i projektgruppen delat på uppgifterna i RAPS. Detta har främst påverkat projektets budget, och innebar att vi i samråd med ESF kunde lägga resurser på att samla deltagarberättelser och utveckla en verktygslåda för likarättsarbete, vilket vi anser stärker implementeringen av projektets erfarenheter. Verksamhetsmässigt har projektet haft stor nytta av att frågan om en arbetsmarknadsenhet aktualiserats genom den stora ungdomssatsningen som ledningen beslutade om i slutet av Satsningen innebär att drygt 400 unga arbetslösa under 2014 fått möjlighet till tremånades praktikanställningar inom Region Skåne. Denna satsning fortsätter under Arbetssätt Höstens val har inneburit att planerings- och budgetprocess inför 2015 förskjutits, och övergripande budgetbeslut var klart först i december. Då stod det klart att verksamheten från Vägen in och Förståelse öppnar nya dörrar 2015 kommer att permanentas inom ramen för en arbetsmarknadsenhet, där löpande 25 personer kommer att beredas möjlighet till praktik och arbete inom Region Skåne. Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet. Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v. s. som ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet. Detta implementeringsprojekt bygger på erfarenheter vi har från projekten Vägen in och Förståelse öppnar nya dörrar, som t ex behovet av kontinuerligt stöd till personer som kommer ut i praktik och arbete, vikten av att arbeta löpande med attityder och värderingar i organisationen, gärna kopplat till andra processer och verksamheter, liksom insikten om att fördomar utmanas i det personliga mötet. Inom ramen för RAPS har vi tagit hänsyn till dessa och andra lärdomar i förslaget till Region Skånes arbetsmarknadsenhet.

6 Sid 6 (11) Själva implementeringsprocessen är också avhängig de personliga kontakter och nätverk som projektledningen utvecklat inom organisationen under de mer än tre år som projekten pågått. Vi har haft stort utbyte av feedback från arbetsplatser som tagit emot deltagare från Vägen in, inte minst i utformningen av pilotutbildningen för handledare. I styrgrupper och referensgrupper har vi fått input från olika förvaltningar och arbetsområden i Region Skåne, och samtidigt kunna arbeta för förankring av frågan. Nämnas kan de diskussioner vi har fört med centrala fackliga företrädare inom referensgruppen i Förståelse öppnar nya dörrar. Möten med denna grupp har fortsatt inom RAPS. Nätverkande inom organisationen har alltså varit en viktig metod inom RAPS. En annan viktig metod har varit att samla erfarenheter från Vägen in och Förståelse öppnar nya dörrar och inte minst presentera dem på ett sätt som gör det lättare att implementera lärdomarna i Region Skånes fortsatta arbete. Exempel på det är verktygslådan, Oxfords jämförande studie, deltagarberättelser (storytelling), en workshop med deltagarna i Vägen in samt broschyrerna med goda råd till handledare, chefer och praktikanter. Deltagande aktörer i projektet Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete. Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning. Hur har grupperna fungerat? Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete. Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning. Hur har grupperna fungerat? Liksom i Vägen in och Förståelse öppnar nya dörrar har vi haft ett nära samarbete med Furuboda Arbetsmarknad, inte minst i samband med utvecklingen av handledarutbildningen, men också med fortsatt stöd till de personer som kommit in i anställning inom ramen för Vägen in. Utan Furubodas kunskap om psykisk funktionsnedsättning och arbetsmarknad hade resultatet av dessa och de båda tidigare projekten inte blivit lika gott och framförallt inte lika beständigt. Vi har också samarbetat med NSPH/Attitydambassadörerna, dels i utbildningar, dels i projektet storytelling, där en attitydambassadör har intervjuat deltagare från Vägen in. Just det personliga mötet och den personliga berättelsen har visat sig viktig i påverkansarbetet det är i det personliga mötet som fördomar utmanas. Projektet hade finansiering för en utvärdering, och valde att göra en jämförande studie mellan projekten i Region Skåne och liknande verksamhet i Stockholms Läns Landsting och Västra Götalandsregion. Oxford Research AB vann anbudet, och har intervjuat ett 40-tal personer i de tre organisationerna, presenterat framgångsfaktorer och rekommendationer för fortsatt arbete (se bilaga 1 till denna slutrapport). Deras arbete har presenterats i projektets styrgrupp. Projektet har också tagit fram en verktygslåda för arbete med Region Skånes likarättsfrågor. Uppdraget har efter direktupphandling utförts av den ideella organisationen MINE. Deras arbete har gett projektledningen anledning att fundera på hur projektets lärdomar bäst ska kunna presenteras som verktyg i det fortsatta arbetet. I samarbete med MINE, som arbetar mycket med frågor som rör etnicitet och jämställdhet, har verktygslådan fått en bred inriktning med olika aspekter av likarätt. Projektet har haft en styrgrupp bestående av personer som har anknytning till den framväxande arbetsmarknadsenheten chefer med beslutsmandat i frågor som rör enheten och den näraliggande frågan om kompetensförsörjning, HR-chefer samt tjänstemän som arbetar med likarättsfrågor och arbetsmarknadsfrågor. Följande personer har ingått i styrgruppen: Carina Wirth, enhetschef Koncernstab HR

7 Sid 7 (11) Vivianne Sahlin, enhetschef Koncernstab HR Marianne Andersson, HR-Chef Koncernkontoret Maria Ingvarsson, ansvarig för ungdomssatsningen Margot Nilsson, strateg likarättsfrågor Christine Fernström, projektledare RAPS Åsa Berglund, delprojektledare RAPS Eva Mattelin, utbildningsansvarig Vägen in Styrgruppen har träffats formellt vid två tillfällen, men delar av gruppen, framför allt inom enheten för HR-utveckling där projektet RAPS har sin hemvist, har haft täta avstämningar inför budget och verksamhetsplanering Den formella styrgruppen har varit ett sätt att sätta frågan på agendan och hitta en gemensam riktning som den mindre arbetsgruppen sedan kunde arbeta vidare utifrån. Som nämnts ovan har den fackliga referensgruppen, Kartläggning och analys av Region Skånes insatser som arbetsgivare utifrån diskrimineringslagen, fungerat som referensgrupp även för RAPS. Det har varit ovärderligt att på detta sätt kunna diskutera arbetsmetoder och få feedback från de fackliga representanterna. Projektet har haft ett stort nätverk både internt, t ex Handikapberedningen och Brukarpanelens planeringsdelegation, och externt, t ex SKL, VGR, SLL, Finsam Malmö, Finsam Lund, Finsam Eslöv och HSO Skåne. I dessa nätverk har projektet kunnat utbyta erfarenheter med andra men också i grupp kunnat påverka frågor med anknytning till projektet. Ett exempel är det dialogmöte som HSO Skåne arrangerade med representanter från den regionala politiken, där frågan om fortsättningen på verksamheten i projekten lyftes och de politiska representanterna uttryckte sin positiva inställning till projekten och till en fortsättning av deras verksamhet. Jämställdhetsintegrering Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång. Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång. I projekt som handlar om att ta fram förslag på former för framtida arbete är det viktigt att möjliggöra könsneutrala val och lägga upp villkoren för arbetet på att sätt som passar för både kvinnor och män. Vi har i projekten Vägen in och Förståelse öppnar nya dörrar arbetat mycket med individuella lösningar och flexibla upplägg, vilket vi menar också främjar jämställdhetsintegreringen. I Vägen in har vi utgått från varje individs kompetens och förutsättningar i sökande efter och organisering av arbetsplats och arbetsuppgifter, vilket många gånger har lett att vi har ifrågasatt gängse uppfattningar om arbete och arbetsorganisation, och i Förståelse öppnar nya dörrar har det flexibla upplägget gjort att arbetsplatserna har kunnat välja upplägg i fråga om tid och innehåll. Vi vill i arbetet i den nya arbetsmarknadsenheten fortsätta att arbeta på detta öppna sätt och ifrågasätta rådande attityder och värderingar, inte bara vad gäller funktionsnedsättning, utan också andra diskrimineringsgrunder som kön och etnicitet. En hjälp i detta arbete är verktygslådan, som tagits fram inom ramen för projektet, och där verktyg för att arbeta med samtliga diskrimineringsgrunder är inkluderade. Det nära samarbetet med Region Skånes strateg för likarättsfrågor och kopplingen mellan verktygslådan och den nya likarättsplanen underlättar det fortsatta arbetet. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång.

8 Sid 8 (11) Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång. Projektets huvudfråga är att verka för ett tillgängligt arbetsliv. Genom att organisera Region Skånes arbetsmarknadsinsatser i en enhet kommer fler personer som idag står långt från arbetsmarknaden det kan röra personer med funktionsnedsättning, utrikesfödda eller ungdomar att få möjlighet till praktik och arbete i Region Skåne. Vi har i projektet samlat erfarenheter vi har från Vägen in och Förståelse öppnar nya dörrar om hur man kan göra arbetslivet mer tillgängligt, och presenterat dem så att de lätt ska kunna användas i fortsättningen, t ex handledarutbildningen, verktygslådan, deltagarnas erfarenheter i projekt storytelling, slutsatser från workshopen med deltagare i Vägen in och häftena med goda råd till handledare, chefer och praktikanter. Den förstärkta handledarutbildningen består av tre halvdagsutbildningar och tar upp vad det kan innebär att leva med en psykisk funktionsnedsättning, diskussioner om olika sorters behov, konkreta tips på hur arbetsplatsen kan anpassas och inte minst möte med en attitydambassadör och diskussioner mellan deltagarna om utmaningar och lösningar i vardagen. I verktygslådan har vi samlat egna och externa verktyg, checklistor, filmer, tips på hur man kan arbeta med t ex mentorskap och rekrytering för att främja mångfalden. Verktygslådan ska vara ett stöd i implementeringen av Region Skånes likarättsplan. I arbetet med den har vi säkrat att den är tillgänglig. Vi har i de båda tidigare projekten sett att det personliga mötet spelar en viktig roll i arbetet med attityder och värderingar, och har därför engagerat en attitydambassadör för att intervjua deltagare från Vägen in om deras erfarenheter före, under och efter projektet. Intervjuerna är anonyma, och ger en bild av vad det kan innebära att leva med en psykisk funktionsnedsättning och framför allt de hinder som skapas av samhället och omgivningen. De kommer i det fortsatta arbetet att kunna användas i en skrift eller som exempel vid utbildningar. Häftena med goda råd till handledare, praktikanter och chefer bygger på intervjuer som vi har genomfört med deltagare i de båda projekten, och sammanfattar tips inför och under praktik/ anställning. Vi har också i alla tre projekten verkat för att knyta an projektens frågor till större processer inom Region Skåne, som t ex rekrytering, chefsutbildningar, rehabarbetet och varumärkesfrågan. Regionala prioriteringar Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med. Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med. RAPS är ett implementeringsprojekt och syftar till att implementera erfarenheter och lärdomar av ESF-projekten Vägen in och Förståelse öppnar nya dörrar i den nya arbetsmarknadsenhet som håller på att utvecklas inom Region Skåne. Genom RAPS har vi fått möjlighet till fördjupad implementering, vi har kunnat se över våra arbetssätt och presentera dem på ett sätt som gör det lätt att fortsätta använda dem. Den nya arbetsmarknadsenheten stärker Region Skånes arbete med arbetsmarknadsfrågor med bland annat nya rutiner, samverkansformer och arbetssätt. Spridning och påverkansarbete Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete. - Vilka personer/organisationer har ni riktat er till? - Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet? - Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör

9 Sid 9 (11) göra det? Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete. - Vilka personer/organisationer har ni riktat er till? Internt har vi spritt projektens erfarenheter inom Koncernstab HR i vår egen enhet för HRutveckling där Region Skånes strateg för likarättfrågor och ungdomssatsningen verkar, liksom i enheten för kompetensförsörjning. Projektledningen har i frågor som rör den fortsatta verksamheten varit i kontakt med HR-direktören och ledande politiker i Handikappberedningen och Brukarpanelens planeringsdelegation. Externt har vi spritt projektets erfarenheter i de många nätverk där vi har medverkat, som SKL, Finsam Malmö, Lund och Eslöv, projektet DOA:s styrgrupp, HSO Skåne och i kontakter med AF och FK. Vi har också haft erfarenhetsutbyten med SLL och VGR. - Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet? Projektets idéer och erfarenheter kommer i första hand att omsättas i verksamheten i den nya arbetsmarknadsenheten i Region Skåne. Vi har också inlett ett samarbete med enheten för kompetensförsörjning i frågor som rör handledarutbildningar, och delar av våra utbildningspass har redan inkluderats i utbildningar för chefer. Under våren kommer projektets erfarenheter dessutom att inkluderas i arbetet med rehabprocessen. Externt har vårt utbildningskoncept använts av projektet DOA. Vi fick också stor uppmärksamhet när vi presenterade utbildningsmodulerna i Förståelse öppnar nya dörrar vid en konferens med SKL:s nätverk Funktionsnedsättning och arbetsmarknad. - Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör göra det? I projekten Vägen in, Förståelse öppnar nya dörrar och RAPS har vi samlat värdefulla erfarenheter. För att dessa erfarenheter ska kunna tillämpas i den nya Arbetsmarknadsenheten är det viktigt att erfarenheterna från projektet dokumenteras, vilket i projektet har skett på ett flertal sätt, och lämnas över och implementeras i den nya verksamheten. Detta sker bland annat inom projektets styrgrupp, liksom i löpande möten inom enheten. Oxfords rapport lyfter fram flera rekommendationer för det fortsatta arbetet att ha en tydlig målformulering och kommunicera den ut i organisationen, att ha en långsiktig finansieringsplan, att fokusera på engagerade chefer, att göra praktik till grundinställning samt att jobba parallellt med utbildning och praktikplatser (se bilaga 1). Dessa rekommendationer behöver operationaliseras inom ramen för den nya arbetsmarknadsenheten. Vissa av dem, som t ex att jobba parallellt med utbildning och praktikplatser, är något som har prövats med framgång redan inom ramen för Vägen in och Förståelse öppnar nya dörrar, medan frågor som rör målformulering och finansiering, även om de har lyfts inom ramen för projekten, behöver behandlas i ett bredare perspektiv i den nya arbetsmarknadsenheten. Extern utvärdering Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projektarbetet. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet? Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i

10 Sid 10 (11) projektarbetet. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet? En jämförande studie av hur Region Skåne, Västra Götalandsregionen (VGR) och Stockholms Läns landsting (SLL) har arbetat med frågor som ökad rekrytering av personer med funktionsnedsättning har genomförts inom ramen för projektet. Uppdraget gick efter avrop till Oxford Research AB. Projektledningen har vid flera tillfällen haft avstämningar med VGR och SLL, bland annat deltog representanter från de båda organisationerna vid slutkonferensen för Vägen in. Vi har diskuterat våra olika upplägg med VGR och SLL, men såg en fördel i en extern jämförande studie. Oxfords studie (bilaga 1) innehåller, förutom jämförelser mellan de olika uppläggen, en presentation av framgångsfaktorer och rekommendationer för fortsatt arbete. Studien presenterades vid det avslutande styrgruppsmötet i januari. Den externa rapporten har varit ett stöd för oss på flera sätt. Förutom att den sammanfattar de tre organisationernas erfarenheter och lyfter upp framgångsfaktorer och rekommendationer, har de löpande diskussionerna med Oxfords medarbetare, som ju inte har samma bakgrundsförståelse för projekten, inneburit att vi i processen har beskrivit och i vissa fall förtydligat våra lärdomar och arbetsmetoder. Egenutvärdering Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet? Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet? Flera av insatserna i RAPS har tjänat som en utvärdering av det egna arbetet inom de tre projekten, t ex de intervjuer som vår utbildningsansvariga och två av deltagarna i Vägen in genomförde med personer som deltagit i Vägen in och Förståelse öppnar nya dörrar. Material från dessa intervjuer har sedan legat till grund för framtagandet av den fördjupade handledarutbildningen och för broschyrerna med goda råd till handledare, praktikanter och chefer. Innan vi intervjuade deltagarna i de båda projekten stämde vi av med vår utvärderare Nanna Gillberg, så att vi inte dubblerade någon av hennes intervjuer. Hennes båda utvärderingar har också varit ett stöd för oss i arbetet i RAPS. Projektet har fört en loggbok med viktigare möten och processer. Det har hjälpt oss att vid lägesrapporteringen få ett helikopterperspektiv över utveckling och trender i projektet. Projektets huvuduppgift är implementering och vi har under året haft täta kontakter med chefer och politiker och bland annat skrivit flera underlag. Detta arbete och den feedback det har inneburit har varit av stort värde för projektet. Kommentarer och tips Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför? Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför? Det är avgörande med ledningens stöd, både från politiker och högre tjänstemän. Valår är speciella, med en förskjuten budgetprocess, vilket är olyckligt för denna typ av projekt, där vi först när budgeten är fastställd vet hur vi kan fortsätta arbetet. Frågor som rör attityder och värderingar konkretiseras genom att man knyter an dem till existerande arbetsprocesser i organisationen, som t ex rekrytering och arbetsmiljö. Vi har i projektet tagit fram ett koncept för en förstärkt handledarutbildning för dem som handleder personer med psykisk funktionsnedsättning, och diskuterar för närvarande hur och i vilken grad den ska inkluderas i den ordinarie handledarutbildning som är kopplad till

11 Sid 11 (11) Region Skånes utbildningsuppdrag. Samtidigt har vi medverkat med ett kortare pass vid flera chefsutbildningar. Det finns enligt vår erfarenhet inget enkelt svar på frågan om inkludering eller specialspår i denna fråga. Vi har i projektet haft ett brett nätverk, både internt bland tjänstemän och politiker, och externt i både offentliga organisationer och ideella föreningar. Detta har gett projektet värdefull information och kontakter som har underlättat implementeringsprocessen, och inneburit att de tre projekten varit synliga i sammanhang där frågor som rör psykisk funktionsnedsättning och arbetsmarknad behandlats. Kontaktpersoner Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta? Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta? Christine Fernström, projektledare, Carina Wirth, enhetschef för Enheten för HR-utveckling, behörig företrädare för projektet,

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: FFA Förebyggande Friskvårds Arbete Diarienr: 2009-306217 Projektperiod (2010-01-11 2011-06-30) Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn "Vägen in" Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28

Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan. Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Bilaga 3 Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Norsjö och Skellefteå, 2015-10-28 Här redovisas hur den gemensamma verksamheten ska se ut och genomföras för att vi ska uppnå målen. Med vi avses parterna

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Ventus Art Lunge Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. "VAL är ett utvecklingsprojekt för kulturarbetare och

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (7) Projektnamn Karriär i Halland Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1348052608867] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Karriär i

Läs mer

Lönestrategi 2016-2018

Lönestrategi 2016-2018 LULEÅ KOMMUN 1 (6) 2015-11-13 Lönestrategi 2016-2018 Lönebildning i Luleå kommun Lönebildningen i kommunen ska bidra till att nå målen i verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Kompetensare 2.0 kommentarer till slututvärderingen

Kompetensare 2.0 kommentarer till slututvärderingen Kompetensare 2.0 Dnr 2011-3040031 Kompetensare 2.0 kommentarer till slututvärderingen Kommentarerna till slututvärderingen bygger dels på slututvärderingsseminariet som hölls den 6 november 2014 dit projektledarnätverket

Läs mer

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte.

Individ- och familjeomsorg, Socialsekreterarna som växte. Individ- och familjeomsorg, AngeredS stadsdelsförvaltning Socialsekreterarna som växte. 2 Individ- och familjeomsorg, Angereds Stadsdelsförvaltning AFA Försäkring genomförde preventionsprojektet Hot och

Läs mer

Målkatalog för projekt ArbetSam

Målkatalog för projekt ArbetSam Målkatalog för projekt ArbetSam Slutversion efter möte med styrgruppen den 5.9 2011 A Övergripande mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och omsorgskunskap

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Mall för slutrapport av projekt

Mall för slutrapport av projekt 1(10) Promemoria Diarienummer 2010-03-02 2009-3080028 Agneta Nordin 0941-14000 Mall för slutrapport av projekt Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Titel: PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola - Arbetsliv Projekt: ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: xxx Beställare: Kommunförbundet Västernorrland/Skolcheferna

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Vigor Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Storumans kommun är en liten kommun med cirka 6 400 invånare.

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

SVT:s policy för mångfald och likabehandling

SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT:s policy för mångfald och likabehandling SVT är till för alla. SVT värnar principen om alla människors lika värde. SVT värnar om mångfald i programutbudet grundat på publikens olika behov, intressen,

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Jämställdhetsplan med inriktning mot likabehandling Bildningsförvaltningen augusti 2014 juli 2017 Fastställd av förvaltningschefen 2014-08-13 Handläggare: Maria Evald processledaree i jämställdhet Bildningsförvaltningen

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(11) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 2015-02-04 Årlig rapport nummer 2 för deltagande kommuner i Höstomgången 2012 av SKL Matematik PISA 2015 Avser tiden: 20131101-20150301 Kommun: Tomelilla 1. Sammanfattning Arbetet med att förbättra matematikundervisningen

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv.

Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv. Socialhandläggare VGK Charlotta Wilhelmsson Frånv. Pia Jonsson-Axelsson Elisabeth Jonsson Gunilla Bothén Frånv. Elisabeth Beijer Idalena Svensson Ellinor Seth/Shujaat Noormohamed Frånv. Pär Levander MÖTESANTECKNINGAR

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Samverkan utan gränser

Samverkan utan gränser Hässleholm, 2011-11-07 Samverkan utan gränser Enligt en nyligen publicerad rapport från IFAU, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, bodde 5,5 procent av befolkningen 16 64 år i ett hushåll

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn Coaching projektet i Sandviken-Hofors Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Coachingprojektet i Sandviken

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(7) Projektnamn: Dialog för ett lärande Väsby Projekledare: Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp) för hela projektet.

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor

Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor Beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-11-30 Dnr 1101863 1 (7) Regionstyrelsen Slutrapport från beredningen för kommunikations- och varumärkesfrågor 2012 Ordförandens

Läs mer

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013

PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 PLAN FÖR MÅNGFALD OCH JÄMSTÄLLDHET 2011-2013 1 3 Det är ett sätt att efterleva vår värdegrund. Det ger dynamik i organisationen Oliktänkande breddar perspektiven och ökar effektiviteten. Det driver hela

Läs mer

Projekt Kompetens i förskolan Kungsörs kommun 2009 2011 - den externa utvärderingens slutrapport

Projekt Kompetens i förskolan Kungsörs kommun 2009 2011 - den externa utvärderingens slutrapport Projekt Kompetens i förskolan Kungsörs kommun 2009 2011 - den externa utvärderingens slutrapport 2011 VOK i Västsverige AB Slutrapport författad i juli 2011 på uppdrag av Kungsörs kommun Utvärderare: Marie

Läs mer

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Övergripande En kontaktperson för styrgruppen ska anges: Namn Adress Postadress Fakturaadress, E-postadress Telefon

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-08-21 AN-2013/60.730 1 (3) HANDLÄGGARE Werner, Anna 08-535 312 03 Anna.Werner@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom egen regi

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

FAMU För Arbete Mot Utanförskap SPRIDNING OCH IMPLEMENTERINGSARBETE

FAMU För Arbete Mot Utanförskap SPRIDNING OCH IMPLEMENTERINGSARBETE ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN JOBBSTART FAMU För Arbete Mot Utanförskap 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Genomförandefas... 3 1.2 Implementeringsfas... 3 2. Resultat under implementeringsfasen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26

Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentation gruppdialog 2 Lärkonferens 2010 08 26 Dokumentationen utgår från ESF samordnarnas anteckningar och är redigerade för att få liknande form. Syftet med dokumentationen är att andra snabbt ska

Läs mer

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten

Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare. 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Skapat den Senast ändrad den Avdelning Version Författare 2015-11-12 2016-02-29 Skåne 1.0 Mats Runsten Årsrapport Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Måluppföljning... 2 3. Effekt... 3 4. Goda

Läs mer

Tema arbetsmiljö och sjukfrånvaro PU 2 december 2015

Tema arbetsmiljö och sjukfrånvaro PU 2 december 2015 Tema arbetsmiljö och sjukfrånvaro PU 2 december 2015 Agenda Aktuellt om sjukfrånvaro, Handlingsplanen och övrigt kring pågående insatser Per Djurberg Mobiliseringsinitiativet Ari Kokko Guide Hälsa och

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kommun: Strömsunds kommun SKL Matematik PISA

Kommun: Strömsunds kommun SKL Matematik PISA 2014-11-07 Kommun: Strömsunds kommun SKL Matematik PISA Avser tiden 2013-11-01 till 2015-03-01 1. Sammanfattning Organisation på hemmaplan Kommungruppen som består av tolv personer träffas två gånger mellan

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO PROJEKTPLAN. Datum: 2009-03-09. Projektbenämning. LÖSA-implementering

1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I ÖREBRO PROJEKTPLAN. Datum: 2009-03-09. Projektbenämning. LÖSA-implementering Ansökan ställd av : ÖREBRO KOMMUN, ÖREBRO LÄNS LANDSTING, LOKALT FÖRSÄKRINGSCENTER ÖREBRO, ARBETSFÖRMEDLINGEN ÖREBRO SAMT STIFTELSEN ACTIVA ÖREBRO 1(5) PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET FINSAM I

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 2012-04- 12 Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn på verksamheten/insatsen/projektet Utveckling av arbetsintegrerade sociala företag på Gotland Bakgrund, problemområde

Läs mer

På väg till jobbet. ESF Projekt 2012-2014. Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare

På väg till jobbet. ESF Projekt 2012-2014. Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare På väg till jobbet På väg till jobbet ESF Projekt 2012-2014 Samverkansprojekt Avesta Hedemora arbetsförmedlingen. 300 deltagare På väg till jobbet Syfte och Mål Minska utanförskap och förhindra bidragsberoende

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Gimo, Östhammars kommun 2015-12-01 1 Innehåll Samverkan... 3 Resurser för samverkan... 3 Organisering av samverkan inklusive samlokalisering... 3 Arbete i samverkan... 4

Läs mer

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4

UVKs projektmodell Lokalförsörjning Projektdirektiv 2014-03-27 Britt Lexander Version 4 1(7) Projektnamn: Lokalförsörjning Projektledare: Britt Lexander, fastighetschef Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper

Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper Åtgärder för att stödja arbetet med sociala insatsgrupper Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fick i regleringsbrevet för

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Redovisning av regeringsuppdrag S2014/3701/FST 2015-04-15 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Förord I denna rapport redovisar Socialstyrelsen

Läs mer

Verkställande utskottet 10-10

Verkställande utskottet 10-10 1 (7) Verkställande utskottet 10-10 Tid Söndag 2010-07-11 kl. 20:00 Plats Skype Närvarande, Robert Piehl-Fridqvist,, Berörda Förbundsstyrelsen, personal 1 Mötets öppnande att 1 att 2 att 3 2 Dagordning

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013 För 18:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För tolfte året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för nionde året

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning. Projektperiod: 090201-111231. Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373

Slutrapport. 1. Sammanfattning. Projektperiod: 090201-111231. Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373 PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373 Projektperiod: 090201-111231 1. Sammanfattning Ungdomsprojektet Palladium är ett samverkansprojekt mellan Katrineholms och Vingåkers

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan

Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan Aktivitetsplan baserad på kommunikationsstrategi och plattform för fortsatt samverkan för miljömyndigheterna i Västra Götaland och Halland Innehållet i Tillsynsutveckling i Väst ska leva vidare Aktivitetsplanen

Läs mer

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program

HANDBOK. för dig som medverkar i Ifous FoU-program HANDBOK för dig som medverkar i Ifous FoU-program Innehåll Hur är ett FoU-program upplagt?... 3 Vad kommer ut av Ifous FoU-program?... 4 Organisation och roller... 5 Vad behöver ni göra nu?... 7 Det här

Läs mer

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus

Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus KOMMUNAL LÄRARFÖRBUNDET 2009-03-18 Slutrapport: Den nya förskolan - med kvalitet i fokus Bakgrund Samarbetet mellan Lärarförbundet och Kommunal inleddes 2003 med en gemensam skrivelse med anledning av

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn 100 procent stolt och kompetent Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé FRIRPT v.1 [1385712755847]

Läs mer

Länsstyrelsens Likavillkorsplan

Länsstyrelsens Likavillkorsplan Länsstyrelsens Likavillkorsplan LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 1 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 2 Inledning Länsstyrelsen har en viktig

Läs mer

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB

Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Stockholm 2012-01-31 Ver 0.5 Slutrapport projektgenomförande - Aurora Innovation AB Projektet är genomfört inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling Innovation för alla. Innehållsförteckning

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Maj 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19

asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19 asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19 Sidan 1 av 5 Mall för Projektansökan LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND Datum: 22 juni 2011 PROJEKTPLAN Projektbenämning Snacka sig ur Kommentar [l1]: Projektbenämning

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Verksamhetsplan för Miljösamverkan Västra Götaland 2011 Fastställd av styrgruppen på sammanträde den 21 september 2010 Revidering, avseende endast budgetens intäktsdel, fastställd av styrgruppen på sammanträde

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403

Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen. Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Kvalitetsprogram 2012-2014 Gemensamma förvaltningen Fastställd av förvaltningschefen 2013-10-24, dnr: 19-2012-2403 Inledning Högskolan i Halmstads 1 kvalitetsarbete vilar på ett flerdimensionellt kvalitetsbegrepp:

Läs mer

Förstudie till Kullaleden

Förstudie till Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport Återstående planerade etapper är: Etapp 2 Genomförande av Kullaleden Etapp 3 Marknadsföring av Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport 1. Projektfakta Projektnamn:

Läs mer

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29

Lönepolicy. med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 A Lönepolicy med kriterier, tillämpningar, samt handlingsplan för åren 2014-2016 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-xx-xx, paragraf xx 2014-04-29 Inledning Dorotea kommuns samtliga verksamheter har till

Läs mer

KVALITETSBOKSLUT 2014

KVALITETSBOKSLUT 2014 KVALITETSBOKSLUT [År] KVALITETSBOKSLUT 2014 Socialförvaltningen Ovanåkers kommun Inledning I denna bokslutsrapport redogörs för de kvalitetsinsatser som genomförts inom socialförvaltningen i Ovanåkers

Läs mer

En 4-R analys av Navigator

En 4-R analys av Navigator En 4-R analys av Navigator 1 4-R analys av Navigator I juli 2009 tog Dan Humble, processtödjare (Regional kontaktperson för jämställdhetsintegrering) för Mellersta Norrland, kontakt med oss på Navigator,

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10)

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1. SAMMANFATTNING FINSAM - Finansiella samordningsförbundet Den 1 januari 2004 antogs en lag om finansiell samordning (Lag 2003:1210) som möjliggör

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Dalarna 2011-2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Riktlinjer för likabehandling

Riktlinjer för likabehandling Riktlinjer för likabehandling samt Jämställdhetsplan Antagen av: Kommunstyrelsen Datum för antagande: 2010-05-26, 148 Kontaktperson: Jerker Andersson Liljestrand Innehåll Inledning...3 Personalpolitisk

Läs mer

Utvärdering av ESF-projektet Kompetenstid

Utvärdering av ESF-projektet Kompetenstid Utvärdering av projekt Kompetenstid Föreliggande rapport är en utvärdering av Kompetensutvecklingsprojektet Kompetenstid. Projektet har pågått från och med februari 2010 till och med juni 2011. Det genomfördes

Läs mer