Slutrapport genomförande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport genomförande"

Transkript

1 Sid 1 (7) Projektnamn Karriär i Halland Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [ ] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Karriär i Halland kom till som ett resultat av ett beslut i Varselsamordnargruppen, ett regionalt forum under ledning av landshövdingen. Tanken var att mota den stundande lågkonjunkturen i grind genom en regional satsning som skulle både stötta ungdomar ut ur arbetslöshet och samtidigt skapa tillväxt genom att göra det enklare för små företag att växa. Region Halland fick i ansvar att tillsammans med de sex kommunerna i Halland, Arbetsförmedlingen och Företagarna ta fram ett sådant projekt. Resultatet blev ett tvåårigt projekt med fokus på dels att stötta arbetslösa unga ut i arbete och dels att ge råd och stöd till småföretagare i syfte att underlätta för företag med potential att växa att ta in ny arbetskraft. Upplägget har varit att arbetslösa unga genomgår en 4-veckors introduktionsutbildning, med fokus på att hitta sin egen motivation och drivkraft. Ungdomarna har sedan fått stöd av en projektkoordinator som haft till uppgift att jobba både gentemot unga arbetslösa och arbetsgivare. Projektkoordinatorerna har gett stöd och hjälp till de unga deltagarna, men även till arbetsgivarna. Ungdomar har även fått hjälp att utveckla egna affärsidéer och starta företag, alternativt söka sig till utbildning, utifrån individuella önskemål. Resultatmässigt har en stor framgång varit att många av de unga deltagarna efter genomgång av projektet fått jobb eller börjat studera. Hela 85% av de som kontaktades i november 2011 sa då att de antingen studerade eller arbetade. Detta rör sig om ungdomar som innan de kom till projektet har varit arbetslösa i minst 90 dagar. Dessutom angav fyra ungdomar vid samma rundringning att deras huvudsakliga sysselsättning nu var att driva sitt eget företag. Vad gäller resultaten konstateras i den utvärderingsrapport som producerats av en extern utvärderare att projektet trots komplikationerna har haft flera betydande framgångsfaktorer som kan sammanfattas i nedanstående tre meningar: Samarbetet med olika intressenter. Koordinatorernas och ledningens engagemang, kompetens och flexibilitet. Introduktionsutbildningen upplägg och innehåll. Projektets resultat - Redogör kortfattat för det problem och de behov som projektet avsåg att fokusera kring. - Redogör för projektets ambitioner att göra skillnad, det vill säga hur lösa problemet på ett bättre sätt. Ta utgångspunkt i den eller de programkriterier (lärande miljöer, samverkan, innovativ verksamhet, strategisk påverkan) som projektet valt, men också där så är aktuellt hur aktiviteterna av transnationell och regionalfondskaraktär bidragit. - Vilka resultat och förslag till goda lösningar har projektet lett fram till? - Vilken påverkan och genomslag har projektet åstadkommit på individnivå, organisationsnivå och system- och strukturnivå? Projektet avsåg möta lågkonjunkturens effekter genom att dels stötta arbetslösa ungdomar att komma ut på arbetsmarknaden och dels att ge stöd till företag att växa. Idén var att arbeta både med mjuka och hårda värden: att stötta ungdomar som stod långt

2 Sid 2 (7) från arbetsmarknaden att bli job-ready genom att överkomma hinder som bristande självkänsla, låg motivation och psykisk ohälsa, men att även ge praktiskt stöd och kunskaper om vad som krävs för att få och behålla ett jobb. Hjälp att ta fram CV, skriva ett brev, göra ett gott första intryck etc. På samma sätt har vi arbetat med arbetsgivarna genom att både förändra attityder och visa hur positivt det kan vara att få in en ny ung kraft i ett litet företag och att hjälpa till med de praktiska delarna och inte minst att stötta och hitta nya lösningar när det inte riktigt fungerat. Programkriteriet Samverkan har i hög grad präglat projektets genomförande. Projektet har genomförts som ett samarbete på både strategisk och operativ nivå mellan Arbetsförmedlingen, Hallands sex kommuners arbetsmarknadskontor och Region Halland. Inom arbetet med entreprenörskap har vi även haft ett samarbete med regionalfondsprojektet Bra, bättre, bäst - nyföretagarrådgivning i Halland där Hallands samtliga aktörer inom ny- och uppstart av företag är samlade i syfte att utveckla en ny struktur för nyföretagande. Bra Bättre Bäst har stått för stora delar av entreprenörskapsutbildningen som ingått i introduktionskursen. Inom programkriteriet Strategisk påverkan har projektet i första hand strävat efter att strategiskt påverka attityder avseende ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Målgruppen för det arbetet har varit företagare i Halland och i synnerhet småföretagare som vi sett som en speciellt intressant målgrupp. Att tacka ja till en praktikplats på sitt företag har varit en sådan avgörande frågeställning. Att se möjligheten att rekrytera ungdomar efter praktiken har varit en annan. Några lärdomar: Det är bra att engagera arbetslösa på heltid, med schemalagd tid. Det faktum att den fyraveckors introduktionsutbildningen har varit på heltid, fem dagar i veckan, har varit en viktig framgångsfaktor. Många deltagare beskriver en stor lättnad i att plötsligt få struktur på tillvaron och att just detta med att gå in i något som varit på heltid har gjort en omedelbar och stark skillnad i tillvaron. Det är bra att ha jobbmatchare/koordinatorer som är tillgängliga. Våra projektkoordinatorer har varit tillgängliga på kvällar, helger, ja till och med semestrar, för att ta samtal när det har behövts. Detta har varit avgörande framförallt i kontakten med ungdomarna, men även för företagarna. Det är bra att fokusera på individuella och flexibla lösningar. Projektarbetet har präglats av stor flexibilitet både gentemot deltagare, företagare och samverkanspartners. Vi har hela tiden funderat kring och anpassat våra arbetssätt, för att möta de behov vi sett. Det är bra att arbeta kreativt. Vi har haft flera otraditionella inslag i arbetet: Jobbjakten, ett radioprogram på Radio Halland där unga har intervjuats i realtid och arbetsgivare fick ringa in genererade fler jobbmatchningar än intervjuer då vi kunde matcha ytterligare deltagare med de företagare som ringde in än de som intervjuades just då. En grupp unga deltagare har även tagit fram en skrift som de helt själva har skapat, där de i ord och bild marknadsför sig själva, några av de företag som varit med och projektet som helhet. Framförallt har projektet haft en stor påverkan på de individer som har deltagit. Många ungdomar har fått jobb eller börjat studera, flera har med hjälp av projektet tagit sig ur svåra livssituationer, många företag har fått en chans att prova på att ta in en ny person och har upplevt det som positivt. Vi har även under projektets slutfas arbetat aktivt med att sprida resultat och hoppas att vårt arbetssätt och våra framgångsfaktorer kommer att tas till vara i nya satsningar. Syfte och mål med projektet - Redogör för projektets syfte/projektmål, delmål och avsedda resultat. - Vad har projektet uppnått i förhållande till mål och planerat upplägg? Redogör dels med kvantitativa mått, dels kvalitativt i form av till exempel erhållna kunskaper och förändringar i attityder, riktlinjer,

3 Sid 3 (7) beteende etc. - Vilket lärande åstadkom ni i projektet såväl internt som externt? - Redogör för orsaker till avvikelser i förhållande till planerad verksamhet i projektansökan och hur detta har påverkat projektbudgeten. Det övergripande syftet med projektet har varit att minska ungdomsarbetslösheten genom ett regionalt samarbete mellan Hallands sex kommuner parat med en tillväxttanke som tar sin utgångspunkt i att vi har en demografisk utmaning och ett behov av fler och växande företag. Genomförandet skulle präglas av en hög grad av flexibilitet där alla ingående parter ser ett stor mervärde. Tanken var att finna nya vägar för arbetslösa att komma in på arbetsmarknaden som anställda eller drivandes egna företag eller till fortsatta studier. I detta låg även att tillvarata den resurs som denna grupp verkligen är med tanke på det större sammanhang projektets sätt in i. Här fanns även en tanke att företag och branscher utifrån det större sammanhanget skulle se en möjlighet att långsiktigt säkra sin arbetskraftsförsörjning. Måluppfyllelse Det totala deltagarantalet blev 229 vilket är lägre än målet 300. Med tanke på hur mycket budgeten krympt och att personalstyrkan mer än halverats under projektets gång tycker vi dock att detta är ett positivt resultat. Vad gäller målet att 70% av deltagarna ska befinna sig i arbete eller utbildning ligger resultatet en bra bit över målsättningen. Vid rundringning i november uppgav 85% av de 160 deltagare vi hade kontakt med att de har arbete eller studerar. Fyra personer uppgav att de nu driver eget företag, som sin sysselsättning. Beträffande målen om arbetsgivarnas upplevelse av projektet svarade samtliga företag positivt när de fick en telefonfråga om de upplevt att projektet varit en bra källa för rekrytering samt om de upplevt att de fått möjlighet att ge en positiv bild av sitt företag och bransch, vid en rundringning till ett tiotal företag. Vid intervjuer framkom att flera företag hade önskat att det varit möjligt att erbjuda arbete efter praktiktidens slut, men säger att företaget inte varit inne i en sådan fas att detta varit möjligt. Man upplever att det varit ett bra sätt att få in och lära känna en potentiell medarbetare, men att de ekonomiska förutsättningarna att anställa just nu saknats. Ett av målen med KiH var att företagen skulle få möjlighet att ge en positiv bild av företaget och av sin verksamhet. Detta menar man endast delvis uppfylls, främst genom kontakterna med koordinatorerna och deltagaren. Några efterfrågar andra möjligheter och den kommande Spridningskonferensen skulle kunna vara en sådan möjlighet. När det gäller samarbetet med projektet Bra Bättre Bäst, där minst 10 deltagare skulle genomgå en entreprenörskapsutbildning, har vi fått improvisera lite, eftersom BBB inte under denna period har bedrivit några entreprenörskapskurser som en del av sin verksamhet ute i kommunerna. Istället har BBB ansvarat för att hålla i en entreprenöskapsdag under introduktionsutbilningen, så på så vis har samtliga deltagare under 2011 genomgått en endags entreprenöskapskurs genom BBB. Sammanfattning av måluppfyllelse Mål: 300 deltagare Blev: % ska ha fått anställning eller påbörjat längre utbildning 85% Mellan 40-60% ska vara kvinnor Blev: 42% 75% av arbetsgivarna ska uppleva att projektet har varit en bra källa till rekrytering ej kvantitativt säkerställt men 10 av 10 positiva vid rundringning 75% av arbetsgivarna ska uppleva att de fått ge en positiv bild av sitt företag och bransch ej kvantitativt säkerställt men 10 av 10 positiva vid rundringning Minst 10 deltagare ska ha genomfört entreprenörskapsutbildningen inom ramen för BBB ett hundratal deltagare har under 2011 genomgått en endags entreprenörskapsutbildning i regi av Bra Bättre Bäst

4 Sid 4 (7) Avvikelser Det blev redan under projektets första introduktionsutbildningar tydligt att det inte fanns förutsättningar för att få projektets ekonomi att gå ihop enligt projektbudgeten. Det handlade dels om att deltagarersättningarna var betydligt lägre än förväntat och dels om ett växande antal konkurrerande verksamheter som prioriterades av Arbetsförmedlingen (enligt nytt reglemente från AF centralt som krävde att upphandlade aktörer fick högsta prioritet) och som gjorde att antalet potentiella deltagare krympte drastiskt. Den stora utgiften för projektet var personalkostnader. För att klara projektets ekonomi fick vi därför under projektets första år krympa personalstyrkan, från projektledare på heltid och fyra projektkoordinatorer till enbart en projektledare på deltid och två projektkoordinatorer. Arbetssätt Vad var ert huvudsakliga arbetssätt? Beskriv kortfattat vilka metoder, utbildningar och andra aktiviteter som användes. Vad i metoderna och aktiviteterna var det som gjorde skillnad, d.v.s. som ledde fram till det önskade resultatet? Beskriv eventuellt nya metoder eller material som tagits fram i projektet. Unga arbetslösa har fått kvalificera sig in i projektet genom att göra en ansökan och genomföra en intervju- precis som för ett jobb. Detta har skett i nära samarbete med Arbetsförmedlingen, som erbjudit möjlighet för projektet att presenteras på samlingar för unga arbetslösa inskrivna i ungdomsgarantin. AF och kommunernas arbetsmarknadskontor har även hänvisat enskilda individer till projektet. De utvalda deltagarna har sedan genomgått en fyra veckors introduktionsutbildning. En intensiv kurs på heltid som arbetat mycket med att hjälpa individer hitta sin egen styrka, drivkraft och motivation, för att därefter jobba med de mer praktiska delarna kring vad som krävs för att få in en fot på arbetsmarknaden med inslag som intervjuträning, skriva CV, öva på att ta kontakt via telefon etc Redan under första introduktionskursveckan har deltagare fått kontakt med en jobbmatchare (projektkoordinatorerna), som gett individuellt stöd att hitta rätt praktikplats. Projektkoordinatorerna har även arbetat mycket med uppsökande verksamhet och företagskontakt. Efter introduktionskursens slut har tanken varit att deltagare skulle gå ut i fem månaders praktik, men många har fått jobb redan inom ett par månader. För deltagare som inte omedelbart har hittat en praktikplats har projektkoordinatorerna erbjudit både individuell coachning och gruppcoachning. Framgångsfaktorer: upplägget och intensiteten på introduktionsutbildningen (heltid fem dagar i veckan), projektkoordinatorernas höga grad av tillgänglighet och den uppsökande verksamheten att man varit ute på fältet varje dag. Deltagande aktörer i projektet Redogör för vilka aktörer (organisationer, företag, myndigheter) som ingick i projektet, samt vad de konkret bidrog med, både vad gäller engagemang, ekonomiska resurser och påverkansarbete. Redovisa dessutom arbete i projektgrupp, styrgrupp och/eller referensgrupp samt gruppernas sammansättning. Hur har grupperna fungerat? Region Halland har varit projektägare och den organisatoriska hemvisten för projektledare, projektekonom och projektkoordinatorer. De sex halländska kommunerna har bidragit med tid i arbetet med att rekrytera deltagare och även stöttat arbetet genom praktisk hjälp med lokaler etc. Varberg kommun har även gått in med ekonomiska medel ( kr) Arbetsförmedlingen har bidragit med tid, lokaler och tillfälle att nå målgruppen i arbetet med att rekrytera deltagare. AF har även handlagt praktikavtal.

5 Sid 5 (7) Både AF och kommunerna har deltagit i projektets vardag, varit givare och bärare av information, jobbat fram gemensamma arbetssätt och lagt engagemang på att hitta lösningar och koppla projektet till andra pågående verksamheter. Fackföreningen Union har bidragit med kunskap och engagemang i arbetsrättsliga frågor och har även bidragit i arbetet med att ta fram avtal. Föreningen Företagarna har bidragit till projektet genom att tillgängliggöra sina medlemskontakter. En styrgrupp bestående av representanter från samtliga kommuner, AF, Företagarna och facket har träffats regelbundet och fungerat både som en värdefull arena för att bolla idéer och lösa problem, men även ett beslutsorgan för nyckelfrågor som rört ekonomi och planering. Företaget AddXtra of Sweden har stått för introduktionsutbildningen. Jämställdhetsintegrering Redogör för hur ni arbetat med jämställdhetsintegrering i ert projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång. Vi har under hela projektperioden arbetat aktivt med jämställdhet i en stävan att belysa och lyfta genusfrågor i olika sammanhang. Jämställdhetsdiskussioner har funnits med på schemat under introduktionsutbildningen och i matchningsarbetet har vi aktivt försökt motverka stereotypa mallar för hur vi arbetar och att uppmuntra deltagare att söka sig till yrken och utbildningar som av tradition innehas av det motsatta könet. Uttagning av deltagare har skett ur ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv, där urval skett endast med hänsyn till deras förutsättningar att lyckas tillägna sig den utbildning och praktik som kommer att erbjudas. Kvinnor och män av alla nationaliteter, åldrar, religioner och sexuell läggning har varit välkomna in i projektet efter en bedömning av deras - intressen och ambitioner - kunskaper och erfarenheter - sociala förutsättningar - arbetsmarknadsmässiga förutsättningar Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Redogör för hur projektet arbetat för att förverkliga visionerna vad gäller tillgänglighet i projekt. Relatera till projektplan och utmaningar under arbetets gång. Vi har sett det som en förutsättning för att kunna genomföra vårt arbete att alla projektaktiviteter genomförts så att funktionshinder inte försvårat eller omöjliggjort deltagande. Praktikanskaffare och koordinatorer har stöttat medverkande företag i dessa frågor. Viktiga frågor har varit: - vad praktikföretagen kan göra för att öka sina rekryteringsmöjligheter av människor med funktionshinder. - hur kan man förenkla fysiska hinder för funktionshindrade. - att öka insikten och förståelsen för funktionshinder generellt. Regionala prioriteringar Redogör för de eventuella regionala prioriteringar som ni arbetat med. - Spridning och påverkansarbete Redogör för hur ni arbetat med spridning och påverkansarbete. - Vilka personer/organisationer har ni riktat er till? - Hur kan projektets idéer och erfarenheter omsättas i annan verksamhet? - Vilka ytterligare insatser för påverkansarbetet skulle behövas för att nå dit ni vill? Vem/vilka bör göra det?

6 Sid 6 (7) Vi har framförallt arbetat gentemot kommunerna, Arbetsförmedlingen, facket och Företagarna när det gäller spridning av information. Vi har framförallt satsat på personliga möten och har deltagit i jobbmässor och konferenser på temat kompetensförsörjning och näringsliv och har spridit broschyrer och deltagarskriften "vi levererar" i olika sammanhang. Vi har under hela projekttiden strävat efter att knoppa av lärdomar och goda idéer till annan verksamhet, som kan bära erfarenheterna vidare. Radioprogrammet Jobbjakten togs över av Arbetsförmedlingen och vi har haft nära dialog med både AF och kommunerna kring framgångsfaktorer och vad som kan användas inom andra verksamheter, som ex att deltagare får genomgå en rekryteringsprocess med ansökningar och intervjuer och att kursen är på heltid med ett ganska krävande schema. Vi har även delat med oss av erfarenheter och vår utvärderingsrapport när vi fått frågor från andra som funderar över att utveckla liknande projekt. Vi har försökt avråda andra att bygga projektfinansiering på medfinansiering av deltagares ersättning, eftersom det trots gediget arbete med att ta fram budgetunderlag (och att man tyckte att man räknat lågt) visade sig skapa en ohållbar projektekonomi och ett system där framgångar - att unga fått jobb snabbt - slagit hårt på projektekonomin. Den största utmaningen är att ta vara på lärdomarna på lång sikt och på rätt ställen. Risken är stor att hjulet uppfinns igen när någon annan går in i ett liknande projekt. Extern utvärdering Redogör för hur den externa utvärderaren (om det är aktuellt) konkret bidragit i projektarbetet. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet? Den externa utvärderaren har varit till stor hjälp i arbetet med lärande utvärdering och att ta vara på de erfarenheter vi har gjort i det löpande arbetet. Redan efter de första intervjuerna som genomförts kunde vi börja förbättra kommunikationen med företag. Det har även gett en positiv boost att ha någon utifrån som lyfter fram alla de positiva resultat som projektet har åstadkommit. Egenutvärdering Redogör för hur ni själva arbetat med att utvärdera ert arbete. Vilket stöd har det varit för projektledningen och hela projektet? Introduktionsutbildningar och praktikperioder har utvärderats med hjälp av enkäter och regelbundna samtal med både deltagare och företagare. Framförallt när det gäller introduktionskurserna har detta varit till stor hjälp, eftersom vi har kunnat återkoppla till utbildningsanordnarna som då har anpassat moduler i linje med feedback från deltagare. Kommentarer och tips Vilka tips skulle Du vilja delge framtida projekt? Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför? Vad som varit bra: Introduktionsutbildningen i kombination med individuellt stöd från koordinatorerna: bra avstamp! Många deltagare har lyft hur positivt det varit att plötsligt "tvingas" vara igång på heltid, med tidiga morgnar och intensiva och aktiva dagar - detta i sig var för flera till stor hjälp för att komma ur passiva eller destruktiva levnadsmönster. Att koordinatorerna har varit tillgänliga på telefon mer eller mindre sju dagar i veckan, dygnet runt, har också varit en viktig framgångsfaktor. Även koordinatorernas flexibilitet: att man följt med till socialen, pratat med polisen och gett det stöd som behövts snarare än jobbmatchat har också varit en framgångsfaktor, då många deltagare har behövt stöd med helt andra saker innan de varit redo att börja tänka på framtida försörjning. Utrymme för nya grepp: Jobbjakten på radio, broschyren Vi levererar, kreativa entreprenörskapsdagar, jobbmässor, företagsfrukostar, mycket direktkontakt med företag Många bra samarbeten: AF, kommunerna, facket, utbildningsanordnare. Vi har lagt och fått

7 Sid 7 (7) mycket energi av våra samverkanspartners, som har deltagit aktivt i projektets vardag. Försvårande förutsättningar: Deltagarersättning som medfinansiering. När ungdomar har fått jobb snabbt har projektet tappat finansiering, vilket har skapat en märklig dynamik då positiva resultat har straffats ekonomiskt. Ur ett praktiskt perspektiv: Projektets storlek och tidsbegränsning. Svårt att bygga en helt ny struktur med fem nya som ska rekryteras och sedan tillsammans skapa en helt ny verksamhet inom en organisation som aldrig tidigare jobbat med enskilda individer, när alltihop ska vara avslutat inom 2 år. Ur ett strategiskt perspektiv: Projektets storlek (och långsamhet) i förhållande till att lösa ett akut problem. När projektfinansieringen var säkrad och projektet kunde dras igång var ungdomsarbetslösheten redan på nedgång, samtidigt som ett stort antal andra verksamheter redan hade hunnit dras igång och Arbetsförmedlingen nationellt ändrade sina arbetssätt och började prioritera upphandlade aktörer framför andra avtal. Otydligheter i rollfördelning / svag förankring. Det tog tid och energi att förankra projektet på den nivå där leveransen skulle ske när projektet väl var igång. I flera fall hade de förvaltningschefer som var med och tog fram ansökan hunnit försvinna från sina organisationer utan att ha förankrat arbetet hos de verksamhetsområden som berördes. Kontaktpersoner Vilka personer kan den som är intresserad av ytterligare information kontakta? Boel Abelson-Crossley

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: FFA Förebyggande Friskvårds Arbete Diarienr: 2009-306217 Projektperiod (2010-01-11 2011-06-30) Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Ventus Art Lunge Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. "VAL är ett utvecklingsprojekt för kulturarbetare och

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn RAPS Region Skånes Arbetsmarknadspolitiska Satsning Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

Mall för slutrapport av projekt

Mall för slutrapport av projekt 1(10) Promemoria Diarienummer 2010-03-02 2009-3080028 Agneta Nordin 0941-14000 Mall för slutrapport av projekt Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning. Projektperiod: 090201-111231. Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373

Slutrapport. 1. Sammanfattning. Projektperiod: 090201-111231. Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373 PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373 Projektperiod: 090201-111231 1. Sammanfattning Ungdomsprojektet Palladium är ett samverkansprojekt mellan Katrineholms och Vingåkers

Läs mer

Kompetensare 2.0 kommentarer till slututvärderingen

Kompetensare 2.0 kommentarer till slututvärderingen Kompetensare 2.0 Dnr 2011-3040031 Kompetensare 2.0 kommentarer till slututvärderingen Kommentarerna till slututvärderingen bygger dels på slututvärderingsseminariet som hölls den 6 november 2014 dit projektledarnätverket

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Vigor Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Storumans kommun är en liten kommun med cirka 6 400 invånare.

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn ArbetsRätt Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt ArbetsRätt har varit ett projekt inom Europeiska

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Navigator Diarienummer: 2008-3070068 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2008 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Resultat Varberg. 64 respondenter

Resultat Varberg. 64 respondenter Resultat Varberg 64 respondenter 1 2 Kommentarer Starta-eget kurs Gick några ggr på entreprenörskolan när jag hållit på några år Inte individanpassat, dessutom mer information snarare än dialog. Upplevde

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn Coaching projektet i Sandviken-Hofors Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Coachingprojektet i Sandviken

Läs mer

SLUTRAPPORT 2010-3080032 TRAINEE STEGET IN I YRKESLIVET

SLUTRAPPORT 2010-3080032 TRAINEE STEGET IN I YRKESLIVET PK 2010-6 rev. 120416 SLUTRAPPORT 2010-3080032 TRAINEE STEGET IN I YRKESLIVET 1. Sammanfattning Projektet Trainee - Steget till yrkeslivet har matchat arbetssökande unga vuxna med värdföretag och värdorganisationer.

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

37-medel Länsstyrelsen Skåne. Skapa organisation Skapa kontaktnät för samverkan

37-medel Länsstyrelsen Skåne. Skapa organisation Skapa kontaktnät för samverkan Ägare: Finansiering: Tomelilla Kommun 37-medel Länsstyrelsen Skåne Projekttid: 140101 141231 Processledare: Johan Larsson Start Skapa organisation Skapa kontaktnät för samverkan Genomförande Organisera

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

här tänds hoppet ömsesidig vinst. Praktikanten Jonas Nshimiyimana och Fyrljusets vd Lena Karlsson utbyter erfarenheter. Många skratt blir det också.

här tänds hoppet ömsesidig vinst. Praktikanten Jonas Nshimiyimana och Fyrljusets vd Lena Karlsson utbyter erfarenheter. Många skratt blir det också. här tänds hoppet ömsesidig vinst. Praktikanten Jonas Nshimiyimana och Fyrljusets vd Lena Karlsson utbyter erfarenheter. Många skratt blir det också. 26 AKADEMIKERN xxx 04 Jonas Nshimiyimana hade lagt ner

Läs mer

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå

Kom Med projektet. Samordningsförbundet Skellefteå Kom Med projektet Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skellefteå kommun och Landstinget Halvårsrapport 2008-02-16 2008-09-16 Rapporten sammanställd av: Anneli Edvinsson,

Läs mer

Utbildningskontoret Social- och omsorgskontoret: Barn och ungdom. Delrapport Södertälje Skolakut Fastställd av styrgruppen 2009-10-26

Utbildningskontoret Social- och omsorgskontoret: Barn och ungdom. Delrapport Södertälje Skolakut Fastställd av styrgruppen 2009-10-26 Utbildningskontoret Social- och omsorgskontoret: Barn och ungdom Delrapport Södertälje Skolakut Fastställd av styrgruppen 2009-10-26 Södertälje den 26 oktober 2009 Södertälje den 26 oktober 2009 Monica

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(11) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Utvärdering av ESF-projektet Kompetenstid

Utvärdering av ESF-projektet Kompetenstid Utvärdering av projekt Kompetenstid Föreliggande rapport är en utvärdering av Kompetensutvecklingsprojektet Kompetenstid. Projektet har pågått från och med februari 2010 till och med juni 2011. Det genomfördes

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (6) Projektnamn Öka andelen långtidsfriska Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01

Läs mer

# $ % & % ' ( ' ) ' * +

# $ % & % ' ( ' ) ' * + !" # $ % & % ' ( ' ) ' * + 2 Inom svensk lagstiftning finns olika bestämmelser till skydd mot olika former av diskriminering för arbetstagare och arbetssökande. Grunden i dessa föreskrifter är att en lag

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun

2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun 2011-11-18 Projektplan Lugna Gatan i Åre kommun ett samarbete mellan Fryshuset, Studieförbundet Vuxenskolan och Åre kommun Skriven av Anna Linde Introduktion Projekt Lugna Gatan Åre är ett långsiktigt

Läs mer

asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19

asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19 asa swenson Arbetsmaterial Utkast 2012-01-19 Sidan 1 av 5 Mall för Projektansökan LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND Datum: 22 juni 2011 PROJEKTPLAN Projektbenämning Snacka sig ur Kommentar [l1]: Projektbenämning

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Maj 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet Sid 1 (5) Lägesrapport Projektnamn KUB Redovisningsperiod (månad(er) och år) 2012-10-2012-12 Redovisnings-ID -005 1. Verksamheten i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Läs mer

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra?

Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? Wapnö Gård, Halmstad den 3 juni 2014 Idéer och tankar kring Halländsk mat! Hur vill Du bidra? DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Gastronomiska Samtal Halland Processledning och dokumentation:

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv

PROJEKTDIREKTIV. ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Titel: PROJEKTDIREKTIV ESA Entreprenörskap Skola - Arbetsliv Projekt: ESA Entreprenörskap Skola Arbetsliv Idnr: xxx Beställare: Kommunförbundet Västernorrland/Skolcheferna

Läs mer

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 2 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Gruppintag 2 - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända den 11 januari 2013 Evaluation North Analys av Grupp 2 2013-01-11 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion

Läs mer

Modell Integration i landsbygdsföretagande. Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10

Modell Integration i landsbygdsföretagande. Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10 Modell Integration i landsbygdsföretagande Projektledare Mariama Elyadini 2013-12-10 Innehåll Användare av Modellen... 3 Modellen... 3 Modellens målgrupp... 4 Modul Svenska språket... 5 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer

Mall för slutrapport av projekt

Mall för slutrapport av projekt 1(11) Promemoria Diarienummer 2008-08-28 2008-01796 Sven Jansson Mall för slutrapport av projekt Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och metoder från

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård

Tjänsteskrivelse. Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-09-19 Vår referens Rebecka Olofsson Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse rebecka.olofsson@malmo.se Ansökan om bidrag för spontanfotboll i Rosengård FRI-2013-1575

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

1. Bakgrund och planering... 2. 2. Deltagare... 3. 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4

1. Bakgrund och planering... 2. 2. Deltagare... 3. 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4 Innehåll 1. Bakgrund och planering... 2 2. Deltagare... 3 3. Rumäniens mottagande av kvotflyktingar... 4 4. Gävleborgs besök i Rumänien för genomförandet av en utbildningsinsats... 5 5. Reflektioner...

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd?

Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Vad är viktigt för att du som anhörig ska känna att du har ett bra stöd? Fokusgrupper med anhöriga och närstående i Skaraborg 007. Innehållsförteckning...Sida Inledning... Fokusgrupp som metod... Fokusgrupper

Läs mer

SCR:s PUNKTER FÖR 2020

SCR:s PUNKTER FÖR 2020 20 PUNKTER 2020 SCR:s PUNKTER FÖR 2020 Vårt arbete med att utveckla vår bransch tar nu verklig fart. Sedan 2011 har vi tillsammans jobbat med våra framtidsfrågor och lyft fram vad vi vill göra och hur

Läs mer

Framställande till Stadsdelsnämnden Rinkeby- Kista angående:

Framställande till Stadsdelsnämnden Rinkeby- Kista angående: Framställande till Stadsdelsnämnden Rinkeby- Kista angående: Etablering av Fryshusets trygghetsskapande verksamhet i Husby och samarbete med Stadsdelsnämnden i Husby Syfte Minska destruktivt utanförskap

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet

Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2 Redovisning av befintlig verksamhet Arbetsförmedlingen Norra Uppland och Tierps kommun november 2015 Redovisning av befintlig verksamhet Grund- och gymnasieskolan I Tierps kommun finns idag elva

Läs mer

ARBETSFÖRHÅLLANDEN INOM BRANDFÖRSVARET. jämställdhetsombudsmannen. Granskning av 4-6 jämställdhetslagen inom kommunal räddningstjänst 2003

ARBETSFÖRHÅLLANDEN INOM BRANDFÖRSVARET. jämställdhetsombudsmannen. Granskning av 4-6 jämställdhetslagen inom kommunal räddningstjänst 2003 ARBETSFÖRHÅLLANDEN INOM BRANDFÖRSVARET Granskning av 4-6 jämställdhetslagen inom kommunal räddningstjänst 2003 jämställdhetsombudsmannen Innehållsförteckning Bakgrund 2 Sammanfattning 2 Resultat av granskningen

Läs mer

SpråkSam - en nyckel till utveckling

SpråkSam - en nyckel till utveckling SpråkSam - en nyckel till utveckling Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg 22 mars 2011 Disposition 1. En kort inledning. 2. Viktiga delar i SpråkSam fakta och resultat. Utbildningen.

Läs mer

Förstudie till Kullaleden

Förstudie till Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport Återstående planerade etapper är: Etapp 2 Genomförande av Kullaleden Etapp 3 Marknadsföring av Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport 1. Projektfakta Projektnamn:

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 4 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2009-01-01 2009-02-28 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers

Mentorguide. Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers Mentorguide Handledning för mentorer i mentorprogram på Chalmers 1 Innehåll 2 Så här används guiden... 4 3 Översikt över mentorprogrammet... 5 3.1 Syfte och mål med mentorprogrammet... 5 3.2 Mentorprogrammets

Läs mer

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010

Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Projektplan Landsbygdsinspiratör i Vi Unga under perioden 1 februari 2010 till 31 oktober 2010 Vi Unga Vi Unga är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation. Vi baserar all vår verksamhet

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

Lönepolicy. Landskrona stad

Lönepolicy. Landskrona stad Sida 1 (7) Lönepolicy Landskrona stad Sida 2 (7) Lönepolicyns syfte och roll Lönepolicyn är ett centralt arbetsgivardokument, och det är därför särskilt viktigt att chefer med ansvar för lönesättning är

Läs mer

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO

... 3. St...3 ...4 ... 4 ... 5... 5... 6...6 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO ... 3 St...3... 3... 4...4... 4... 4... 5... 5... 5... 6... 6...6... 6... 6... 6 2 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN FÖR UNGA TILL ARBETE SWECO Underlag: dokumentation från kommunen, webbplatsen, intervjuer

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Datum 2016-02-18 Dnr 1500978. 1. Personalnämnden godkänner förslag till upplägg av snabbspårets uppskalning.

Datum 2016-02-18 Dnr 1500978. 1. Personalnämnden godkänner förslag till upplägg av snabbspårets uppskalning. Personalnämnden Malin Ferbas Handläggare 040-675 36 30 Malin.Ferbas@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-02-18 Dnr 1500978 1 (8) Personalnämnden Uppskalning snabbspåret Ordförandens förslag 1. Personalnämnden

Läs mer

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster

Projektplan för Innovationsupphandling av betaltjänster Projektplan 2015-12-14 1 (12) Dnr. VINNOVA 2015-05970 Uppdaterad Dnr. Länsstyrelsen 2016-01-14 303-435-2016 2016-02-03 Christina Rehnberg Nationell samordnare för länsstyrelsernas betaltjänstuppdrag Direkt

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Effektrapport, Skåne Stadsmission 2015

Effektrapport, Skåne Stadsmission 2015 Effektrapport, Skåne Stadsmission 2015 1. Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? Stiftelsens ändamålsparagraf, 1 i organisationens stadgar: Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund, som

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Feriejobb en chans att bryta könsmönster!

Feriejobb en chans att bryta könsmönster! FÖRSKOLANS KOMPETENSFÖRSÖRJNING Feriejobb en chans att bryta könsmönster! LÄRANDE EXEMPEL FRÅN FEM KOMMUNER Feriejobb en chans att bryta könsmönster! 1 Innehåll Bakgrund... 3 Feriejobb som en strategi

Läs mer

Slutrapport Avser prerioden to.m december 2012

Slutrapport Avser prerioden to.m december 2012 Slutrapport Avser prerioden to.m december 2012 Projekt: Kompetensutveckling Jämtland Projektägare: Peak Business & Sports AB Genomförare: Åre Destination AB Programområde: Programområde 1 Kompetensförsörjning

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA

Rapport kommunala visstidsanställningar- KVA Rapport Projektledare 2014-12-01 Jessica Brolin 08-590 972 56 Dnr: Fax 08-590 337 05 KS/2012:91 jessica.brolin@upplandsvasby.se Kommunstyrelsens allmänna utskott Rapport kommunala visstidsanställningar-

Läs mer

Tillsammans designar vi framtidens ungdomsmottagning. Therese Rostedt 22 mars 2016

Tillsammans designar vi framtidens ungdomsmottagning. Therese Rostedt 22 mars 2016 Tillsammans designar vi framtidens ungdomsmottagning Therese Rostedt 22 mars 2016 Underbara ungdomar som gillar våra UM Fantastisk personal på UM som gör ett bra och viktigt jobb Intresserade och engagerade

Läs mer

Psykisk ohälsa och arbetslivet

Psykisk ohälsa och arbetslivet Psykisk ohälsa och arbetslivet Uppdragsavtal angående projektet Psykisk ohälsa och arbetslivet ett länsprojekt för förebyggande, stödjande och attitydförändrande insatser 1 Parter Mellan Samordningsförbunden

Läs mer

30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON:

30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON: 30 Ekonomiskt stöd till arbetsmarknadsinsatser för ungdomar LARS-IVAR ERICSON: Ordförande, ledamöter och åhörare! Ett sommarjobb ger mycket mer än bara fickpengar. Det ger mening, sammanhang och möjlighet

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 140326 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 Sammafattning I den sjunde träffen sammanfattade de lokala lärande nätverken vad det gett dem at delta i det lärande

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 1 Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 Under några månader runt årsskiftet 2006/2007 har ett antal förskolor besökts i Örnsköldsviks kommun. Syftet var att undersöka hur arbetet med utepedagogik

Läs mer

Kunskap Koder Kontakter

Kunskap Koder Kontakter 1 SLUTRAPPORT 26-medel Projektägare: Projektets namn: Norrtälje kommun Mentorprojekt för nyanlända i Stockholms län Projekttid: Projektledare: Juni 2009 juni 2010 Aulikki Lundgren med förlängning till

Läs mer

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28

Kvalitetsindex. Botorp Behandlingshem. Rapport 2009-01-28 Kvalitetsindex Rapport 2009-01-28 Innehåll - 2009-01-28 - Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Medelpoäng, aritmetiskt medelvärde, totalt samt på respektive fråga -

Läs mer

Projektrapport Unga, vuxna 16-35 år. 1. Sammanfattning

Projektrapport Unga, vuxna 16-35 år. 1. Sammanfattning Sid 1 (5) Projektrapport Unga, vuxna 16-35 år Projektnamn: Unga In Projektägare: Arbetsförmedlingen Samverkansparter: Skellefteå Kommun, Gävle Kommun, Malmö kommun, Göteborgs Stad, Stockholms Stad. Rapporten

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31

Antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2015, 31 KS2015.0581 Denna jämställdhets- och mångfaldsplan ingår i handlingsplan för jämställdhet 2015-2018 enligt CEMR-deklarationen (Council of European Municipalities and Regions). Den behandlar specifikt arbetsgivarinsatser

Läs mer

UTVÄRDERING AV KOMPETENSHÖJNING I UTTALSPROJEKTET

UTVÄRDERING AV KOMPETENSHÖJNING I UTTALSPROJEKTET UTVÄRDERING AV KOMPETENSHÖJNING I UTTALSPROJEKTET Juni 2005 Innehåll Syfte 2 Bakgrund 1. Projektgruppen 3 2. Övriga lärare 4 Metod och Resultat 1. Projektgruppen 4 2. Övriga lärare 7 Avslutande diskussion

Läs mer

Inredningsalliansen slutrapport Diarienr 2010-3030098

Inredningsalliansen slutrapport Diarienr 2010-3030098 SAMMANFATTNING Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat Projektet med Inredningsalliansen startades upp för att kunna möta konkurrensen från lågkostnadsländer i framför allt

Läs mer

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012

Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Kimitoöns personalstrategi 2010-2012 Innehåll: 1. Utgångspunkter och värdegrund 2. Rekrytering 3. Ledar- och medarbetarskap 4. Arbetshälsa 5. Avlöning och belöning 6. Kunnande 7. Utvärdering och utveckling

Läs mer

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra

Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Tidsaspekten Jobbsökarstrategier Bollplank och stöd från andra Lisa 36 år - Min jobbresa Uppsägningen Att bli uppsagd är alltid jobbigt. Jag intalade mig länge att jag inte brydde mig, att jag ändå ville sluta. Trots det var det tufft när det väl blev uttalat. Känslan

Läs mer

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb

Policy värdegrund vision mål riktlinjer. för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy värdegrund vision mål riktlinjer för Bordtennisklubben Rekord och Råå bordtennisklubb Policy, värdegrund, vision, mål och riktlinjer för bordtennisklubben BTK Rekord Inledning Detta policydokument

Läs mer

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS En kunskapspilot är ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker lokalt på en eller flera platser i Sverige

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12

ABCD. Tranås kommun. Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete. KPMG 12 november Tommy Nyberg. 2014-11-03 Antal sidor:12 Granskning av socialnämnden Försörjningsstöd och arbetsmarknadsarbete KPMG 12 november Tommy Nyberg 2014-11-03 Antal sidor:12 Tranås Kommun Granskning av socialnämnden försörjningsstöd 2014-11-03 Innehåll

Läs mer

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping.

Projektledare: Kjell Ackelman Utvecklingsansvarig Nyköpings Kommun Nyköping Vuxenutbildning 611 83 Nyköping 0155 24 86 27 kjell.ackelman@nykoping. 1 Svenska ESF-rådet i Sörmland ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Projektnummer: 66501 Arbeta i Sverige eller annat EU - land

Läs mer

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige

Slutrapport. Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Slutrapport Spridning av modell Halland till andra delar av Sverige Bakgrund: Felanvändningen av läkemedel är ett problem i Sverige. Den grupp av befolkningen som drabbas värst av detta problem är de som

Läs mer