Mall för slutrapport förprojektering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mall för slutrapport förprojektering"

Transkript

1 1(11) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för förprojektering ska ni redogöra för hur ni följde er tid- och aktivitetsplan samt beskriva era resultat (analys, kartläggning etc.). Slutrapporten ska göras i bifogad mall. Vänligen bifoga också analyser, kartläggningar eller andra produkter som ni anser vara relevanta. Slutrapporten bör omfatta minst 5 A4-sidor och högst 10 A4-sidor. Mallens rubriker är blåfärgade. Under varje rubrik finns en kort text om vad avsnittet ska innehålla. Det är viktigt att slutrapporten bygger på en diskuterande redogörelse. Om du har frågor eller om något är oklart hör av dig till din samordnare på ESFrådet.

2 2(11) Projektnamn: Funkar Projektnummer (fylls i av projektansvarig): Sammanfattning (max 2 A4-sidor) Beskriv kortfattat projektidén och de framsteg som gjordes i förprojekteringen (från början till slut). Beskriv vilka som varit involverade (organisationer, företag myndigheter etc.) och hur ni har arbetat, vilka metoder ni valt (till exempel intervjuer, studier etc.): Syftet med förstudien har varit att nio kommuner tillsammans med samverkansparter analyserat och kartlagt området funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och samsjuklighet kopplat till arbete och sysselsättning. Genom samverkan internt inom respektive kommun, samt externt mellan kommuner och samverkansparter har målet varit att kartlägga målgrupper, resurser, metoder, kompetens och samverkan, samt ansvarsfördelning, för att få en övergripande bild av behov av insatser. Den övergripande målsättningen är att i ett kommande projekt möjliggöra för fler personer inom nämnda grupp, som idag står utanför arbetsmarknaden, att få och kunna behålla en anställning, eller att väsentligt närma sig den öppna arbetsmarknaden. Utöver Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som projektägare har nio medlemskommuner deltagit i projektet. Dessa är Alingsås, Härryda, Lerum, Lilla Edet, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö samt från Göteborgs Stad de två stadsdelsförvaltningarna Lundby och Östra Göteborg. En referensgrupp bestående av Arbetsförmedlingen (AF), Försäkringskassan (FK) samt brukarorganisationerna Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation (HSO) Västra Götaland och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG) har genom sitt deltagande och engagemang bidragit till att ge större kunskap och ett bredare helhetsperspektiv kring området. Utvalda representanter från respektive deltagande kommuner har tillsammans med referensgruppen utgjort projektledningsgrupp (PLG) för förstudien, och har träffats vid tre gemensamma workshops (kontaktuppgifter för PLG bifogas). En styrgrupp bestående av verksamhets- och förvaltningschefer inom Funktionshinder (FH), Individ och Familjeomsorg (IFO) samt Arbetsmarknadsenheter (AME), har hållits informerad om förstudien, och kommer att arbeta med strategiska frågor rörande ett kommande projekt. Kartläggningen har skett både lokalt inom respektive kommun och övergripande där de nio deltagande kommunerna och samverkansparterna gemensamt analyserat området och utbytt erfarenheter. Ett frågeunderlag har utarbetats av projektledning tillsammans med deltagande aktörer utifrån syftet med förstudien. (Frågeunderlag bifogas).

3 3(11) Under projektperioden har en omvärldsanalys tagits fram. Den är baserad på aktuella erfarenheter, statistik och rapporter både nationellt och regionalt. Den beskriver framförallt målgruppens utanförskap och svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Dessutom presenteras ett antal relevanta metoder inom området. (Omvärldsanalys bifogas). För att ta del av brukarnas perspektiv har en brukarundersökning genomförts. Som en del av kartläggningen av befintliga verksamheter har vi valt att rikta oss till de personer som idag har stöd till arbete/sysselsättning i någon av kommunernas verksamheter. Vi har använt oss av en kvantitativ metod i form av en webbenkät som tagits fram i samråd med brukarorganisationerna. Vid arbetet med utformning och innehåll har vi utgått från ett tillgänglighetperspektiv exempelvis vad gäller lättlästhet. Då webbenkäter generellt har en relativ låg svarsfrekvens tog vi hjälp av de deltagande kommunerna samt brukarorganisationerna för att sprida enkäten bland målgruppen. Antal svarande var 105 personer. Enkäten visar att brukarna generellt är nöjda med befintliga verksamheter och det stöd de får. (Brukarenkät och resultat bifogas). Utöver ovanstående har i förstudien ett s.k. Letter of intent upprättats vad gäller möjligt transnationellt erfarenhetsutbyte i ett kommande projekt. Kontakter har förekommit med verksamheter i Finland och på Irland. Inspirationsföreläsningar har erbjudits projektdeltagarna bland annat i form av samverkan genom GRAF- projektet och brukarorganisationen HSO, samt internt bland aktörerna. Projektledarna har också haft ett nätverksutbyte med andra projekt och förstudier, vilket inneburit både lärande och spridning. Tids- och aktivitetsplan har följts och inga avvikelser har förekommit under projektperioden. Resultatet av förstudien slår fast att kommunerna vill arbeta med den breda målgruppen personer med psykiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, samsjuklighet och intellektuella funktionsnedsättningar. Framförallt ser man ett behov av att satsa på de som idag inte får det stöd de behöver i befintliga verksamheter. Det gäller framförallt personer med psykisk ohälsa. Man vill vända sig både till män och kvinnor, framförallt i åldrarna 18-30, men också till personer mitt i livet. Relevanta metoder man önskar utveckla i arbetet med målgruppen är framförallt Supported Employment (SE), Individual Placement and Support (IPS) och Socialt företagande. Genom transnationellt utbyte har intresse för en s.k. Job Shadow Day (jobbskuggningsdag) väckts. Då våra system idag ofta inte är kompatibla med SE och IPS, krävs en tydligare förankring i organisationerna för att rätt förutsättningar att arbeta enligt metoderna ska ges och att individens behov sätts i centrum. Samtliga kommuner och samverkansparter beskriver brister i samverkan både internt och externt. Man önskar hitta en gemensam

4 4(11) samverkansform som ser till individens bästa och inte begränsas av interna regelverk. Sammanfattningsvis har förstudien resulterat i en god grund för en kommande projektansökan. Förprojekteringens resultat Redogör kortfattat för det arbete som förprojekteringen avsåg att fokusera kring. Besvara frågan om och/eller hur ni bidragit till att förbättra möjligheterna för ett eventuellt genomförandeprojekt? Beskriv också vilka nya kunskaper ni bidragit med: Genom kommunernas kartläggningar och de workshops som anordnats har deltagarna valt att definiera målgruppen som personer med psykiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, samsjuklighet och intellektuella funktionsnedsättningar. Man vill inte utgå från typen av funktionsnedsättning eller diagnos utan istället från det behov individen har, för att inte stänga några dörrar för personer som ofta annars "faller mellan stolarna". Man vill vända sig till både män och kvinnor, framförallt i åldrarna men också till personer "mitt i livet". Målgruppen sammanfattas som de som idag inte får det stöd de behöver i befintliga verksamheter och det gäller framförallt personer med psykisk ohälsa. För att kunna arbeta framgångsrikt och nå den definierade målgruppen, har vid inventering framkommit att de metoder projektdeltagarna ytterligare vill utveckla, och arbeta med, framförallt är: Supported Employment (SE), Individual Placement and Support (IPS), där även brukarcoacher nämns som en intressant resurs, samt Motiverande samtal (MI). Man vill också använda socialt företagande. Forskning och arbete pågår för att kvalitetssäkra SE. MI och IPS är evidensbaserade. Metoderna rekommenderas av Socialstyrelsen (se Omvärldsanalys). De flesta projektdeltagare nämner att ytterligare förankring behöver ske inom organisationerna för att resurser skall avsättas och ge förutsättningar att kunna arbeta enligt metoderna. Resurser behöver också samordnas och vidareutvecklas. Då personerna i målgruppen ofta beskrivs som svåra att nå, har en möjlig lösning/ett önskemål också varit att arbeta med uppsökande verksamhet för att finnas där målgruppen finns. Behovet av kompetensutveckling varierar, bl. a. som en följd av att de fyra kommuner, som deltagit i GRAF- projektet fått mer utbildning inom området än övriga. Kommunerna önskar därför att ett eventuellt kommande projekt kan kombinera kompetensutveckling utifrån varje kommuns behov, med aktiviteter till deltagare. I samverkan med GRAF-projektet har intresse uppstått för att implementera en s.k. Job Shadow Day (Jobbskuggningsdag), enligt irländsk modell. Här får personer i

5 5(11) målgruppen möjlighet att förutsättningslöst jobbskugga på olika arbetsplatser. Syftet är att fokusera på frågor som har med arbete och funktionsnedsättning att göra, och att bidra till attitydförändring i samhället för att motverka stigmatisering och utanförskap. Att detta är viktigt bekräftas bl. a. av en nyligen genomförd svensk undersökning (se Omvärldsanalys) där arbetsgivarna ser få, eller inga, fördelar med att anställa personer med funktionsnedsättning. Ovilja att anställa bottnar oftast i osäkerhet och rädsla från arbetsgivarens sida, menar man från Handikappsförbundens projekt Rätt Stöd till Arbete. Myndigheten Handisam slår dessutom fast att ca hälften av Sveriges kommuner saknar tydliga mål vad gäller anställningar av personer med funktionsnedsättningar och att den praktik som förekommer sällan leder till arbete. Samtliga kommuner beskriver brister i samverkan, och nämner det som mycket viktigt att befintliga strukturer, interna (mellan olika kommunala enheter eller förvaltningar) och externa (mellan myndigheter), "luckras upp" för att man skall kunna arbeta på ett framgångsrikt sätt runt personer ur målgruppen. Samverkan måste ske utifrån de individuella behoven, och inte utifrån olika aktörers regelverk och budgetramar. Inte minst är detta viktigt då det handlar om att personer ur målgruppen skall känna att de har en trygg försörjning under tiden då de arbetsprövar. Ovan nämnda personer utan diagnos, eller "de som faller mellan stolarna", tillhör ofta dem som saknar sysselsättning, de s.k. "hemmasittarna". Flera kommuner beskriver att man har väl uppbyggda verksamheter, men att man inte alltid kan erbjuda det som efterfrågas. Samtliga vill ha bättre samverkan med öppenvårdspsykiatrin, några nämner boendestöd, beroende/behandlingsenhet och ett par särgymnasieskolan. Någon önskar en samordnarfunktion, och flera efterfrågar också särskild struktur och metod för samverkan. Ett resultat av förstudien är att det genom kommunernas arbetsgrupper och workshops redan har påbörjats en samverkansprocess. Det vore därför naturligt att i ett kommande projekt fortsätta samverkan med de i förstudien medverkande parterna. I brukarenkätens fråga, om de myndigheter du har kontakt med exempelvis kommun, Försäkringskassa (FK) och Arbetsförmedling (AF) samarbetar, svarar 13 % att det inte finns något samarbete, och 31 % att de inte vet om det finns. Man kan fråga sig om samverkan saknas eller om mer delaktighet och information behövs. Resultatet kan också vara en konsekvens av funktionsnedsättning. AF beskriver att samverkan med kommunerna har blivit bättre de senaste åren. Den omorganisation på AF där Göteborg och kranskommunerna numera betraktas som en enhet har enligt AF underlättat samverkan. Fortfarande finns dock utvecklingsområden. Det är viktigt att arbeta prestigelöst i nätverken och se det bästa för individen. När det gäller kommunernas interna samverkan kan AF ibland utifrån sitt perspektiv se vissa brister. Dessutom påtalas ett behov av utbildning vad gäller AFs olika stöd och anställningsformer.

6 6(11) FK nämner att det i många kommuner finns en okunskap om FKs regelverk. Ett av FKs uppdrag är att ha en samordnande roll och man jobbar med att bygga upp nätverk och med att vara mer synlig mot brukarna. NSPHiG har märkt att bemötandet är olika beroende på hur väl samverkan fungerar. När samverkan är dålig hamnar brukaren i kläm. Kunskapen om vad de andra inblandade aktörerna runt en person gör är dålig på vissa håll, vilket får negativa konsekvenser för individen. HSO VG framför bland annat att systemen inte är gjorda för att man ska våga pröva arbete och att vi måste hitta skyddsnät för individen och göra rätt jobbmatchning. Under projektperioden har en omvärldsanalys, baserad på aktuella erfarenheter, statistik och rapporter tagits fram. Den presenterar ett antal relevanta metoder inom området och beskriver målgruppens utanförskap och svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden. Som exempel kan nämnas (Ur regeringens PRIO , s. 12) Vad gäller personer med psykisk ohälsa/psykiska funktionsnedsättningar har man inte bara sämre fysisk hälsa, kortare medellivslängd, sämre upplevd livskvalitet, sämre ekonomi och lägre sysselsättningsgrad än befolkningen som helhet, utan också om man jämför med personer med kroppslig sjukdom eller funktionsnedsättning. I maj 2014 utkom rapporten Fångad i fattigdom gjord av Föreningen för utvecklingsstörda barn, unga och vuxna (FUB). Här beskrivs att många personer med utvecklingsstörning lever i livslång fattigdom utan kunna påverka sina livsvillkor. I samverkan med brukarorganisationerna har en brukarenkät (bifogas) tagits fram, och spridits via brukarorganisationernas hemsidor och genom kommunernas representanter. Som en del av kartläggningen av befintliga verksamheter har vi valt att rikta oss till de personer som idag har stöd till arbete/sysselsättning i någon av kommunernas verksamheter. Enkäten har tillgänglighetsanpassats, t.ex. vad gäller lättlästhet. 105 svar har inkommit, med en relativt jämn ålders- och könsfördelning. Sammanfattningsvis visar brukarenkäten att de som svarat överlag är nöjda med det stöd till arbete/sysselsättning som de får av kommunerna och att de trivs. De upplever också att de fått vara med och påverka val av sysselsättning samt innehållet i dessa arbetsuppgifter/aktiviteter. Bara 3 % upplever att personalen inte förstår behovet av stöd och 89 % vet vem man kan vända sig till med frågor kring arbete/sysselsättning. Enkäten är ett komplement till kartläggningen i respektive kommun och kan sägas vara en bekräftelse på att det som finns till stor del fungerar bra för de som deltar. Kanske speglar resultatet också i viss mån den s.k. inlåsningseffekt, som innebär att den goda trivseln ibland kan bli ett hinder att ta steget ut på arbetsmarknaden. Dock finns ett stort antal personer med psykisk ohälsa, psykisk funktionsnedsättning eller samsjuklighet, som helt saknar sysselsättning, och som inte nåtts av denna enkät. Det är också här kommunerna

7 7(11) ser det största behovet, se definition av målgrupp. I ett eventuellt kommande projekt är det således mycket viktigt att arbeta för att nå också dem. Ett s.k. Letter of intent har upprättats vad gäller möjligt transnationellt erfarenhetsutbyte i ett kommande projekt. Det finns genom bland annat GRAFprojektet väl upparbetade kontakter med verksamheter som arbetar med SEmetoden i Finland och på Irland. Ett intressant uppslag är också att genomföra, en till att börja med västsvensk Jobbskuggningsdag (se ovan). Inspirationsföreläsningar har erbjudits projektdeltagarna bl. a. i samverkan med GRAF-projektet och brukarorganisationen HSO samt internt då deltagande aktörer mer utförligt fått möjlighet att presentera pågående projekt och arbetssätt för att öka lärandet och ge nya idéer. Projektledarna har också haft ett nätverksutbyte med andra projekt och förstudier så som, förutom GRAF: Rätt stöd till arbete (Projekt genom Allmänna arvsfonden), Mellan Rum 2.0, Unga vuxna funkar, Coompanion 1000 jobb i sociala företag 2020, Kooperativet Greta och FoU stöd för arbetsmarknadsenheter inom Göteborgsområdet. Utöver detta har förekommit möte med avdelningen GR Utbildning angående en eventuell kommande förstudie om praktik för personer med funktionsnedsättning inom särgymnasieskolan. Spridning har skett genom information på GRs och brukarorganisationernas hemsidor och har även funnits tillgänglig på Mötesplats funktionshinder. Projektledarna och GRs planeringsledare har informerat på kommunernas regionala chefsnätverk, på GRs interna områdesmöten och för politiker. Gällande ansvarsfördelning i kommande projekt pågår ett internt arbete på GR och GR kommunerna har tagit ett första steg för att vara förberedda på bästa sätt när Europeiska Socialfonden öppnas för nya ansökningar. En slutsats från arbetet är att kommunerna trots olika förutsättningar i hög grad upplever samma problem och står inför liknande utmaningar. Sammanfattningsvis har förstudien resulterat i en samlad helhetsbild, där deltagarna har ringat in målgrupper, problemområden och kommit fram till behov av insatser. Resultatet av förstudien har bidragit till att förbättra möjligheterna för ett eventuellt genomförandeprojekt och kan sägas utgöra en god grund för kommande projektansökan. Jämställdhetsintegrering Hur genomförde ni er jämställdhets-swot eller liknande kartläggning? Har ni viktiga slutsatser inför genomförandeprojektet? Har ni genomfört utbildningar i jämställdhetsintegrering? Ett jämställdhetsperspektiv har funnits med under hela arbetet med förstudien, och i vår kartläggning och analys har arbetet med att ta fram könsuppdelad statistik för den aktuella målgruppen påbörjats i kommunernas arbetsgrupper. Frågor som att

8 8(11) män i högre grad än kvinnor omfattas av stödåtgärder från Arbetsförmedlingen, som innefattar anställning, trots att män och kvinnor med funktionsnedsättning söker arbete i lika hög grad, har diskuterats i workshops. Inför ett eventuellt kommande projekt kommer en mer detaljerad plan för jämställdhetsarbetet för målgruppen att tas fram. Den brukarenkät som projektet sammanställt, visade en relativt jämn fördelning mellan antal svarande kvinnor, respektive män. Av de 105 inkomna svaren var 56 från kvinnor och 46 från män. Vi kan se att kvinnorna trivs något bättre med sin sysselsättning än de svarande männen i undersökningen och det är också högre andel av männen som inte tycker att de kan påverka innehållet i sina arbetsuppgifter/aktiviteter. Dock är skillnaderna för små och underlaget för litet för att kunna dra några generella slutsatser. I de workshops som hållits inom projektet var könsfördelningen bland deltagarna följande: Workshop 1 5/ kvinnor (76%) 5 män (24%) Workshop 2 19/ kvinnor (73%) 6 män (27%) Workshop 3 27/ kvinnor (73%) 6 män (27%) Vi anser att siffrorna är rimliga med tanke på rådande könsfördelning bland personal inom området. I de möten som genomförts med brukarorganisationer var könsfördelningen bland deltagarna: 17/ kvinnor (40%) 3 män (60%) 3/ kvinnor (50%) 2 män (50%) GR har sedan tidigare erfarenhet av att arbeta enligt ESF:s riktlinjer för jämställdhet och tillgänglighet och kommer fortsätta arbeta efter dessa. Vi strävar alltid efter att ha med ett jämställdhetsperspektiv vid våra aktiviteter. Tillgänglighet för personer med funktionshinder Vilka åtgärder har ni vidtagit för att säkra tillgänglighetsarbetet i ett eventuellt genomförandeprojekt? I arbetet med förstudien har ett tillgänglighetsperspektiv funnits med vid planering av aktiviteter och kommunikation. Alla våra aktiviteter har varit tillgängliga för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Lokaler har alltid uppfyllt krav på tillgänglighet, både geografiskt och funktionellt med hissar, toaletter etc. Vi har strävat efter att använda olika medier och ett tydligt språk i vår kommunikation för att information ska vara lättillgänglig och begriplig.

9 9(11) Den brukarenkät som tagits fram har diskuterats och utformats tillsammans med representanter från brukarorganisationerna. Enkätens frågor och språk har anpassats för att passa så många som möjligt i den målgrupp som vi velat nå. Programkriterier (samverkan, strategisk påverkan, lärande miljöer och innovation) Hur har ni arbetat med relevanta programkriterier för ert projekt? Hur har det hjälpt er att förbereda er inför ett eventuellt genomförandeprojekt? Då förstudiens programkriterium är samverkan har detta varit en central del av arbetet. I flera deltagande kommuner har en intern samverkansprocess påbörjats genom förstudiens arbetsgrupper. Genom gemensamma workshops har flera olika kompetenser och organisationer tillsammans fått möjlighet att mötas och därigenom utifrån ett brett perspektiv kunnat kartlägga och identifiera ett problemområde där var en har svårt att lyckas på egen hand. Den samverkansprocess och det utbyte som påbörjats både internt och externt genom förstudien utgör en god förberedelse inför ett eventuellt genomförandeprojekt. För mer om samverkan se även under Resultat. Uppföljning under förprojekteringen Beskriv kortfattat hur ni arbetade med uppföljning under förprojekteringen: Uppföljning för att kontrollera att projektplanen följts och att säkerställa kvaliteten, har skett genom regelbundna avstämningsmöten mellan planeringsledare på GR och projektledare. Verksamhets- och förvaltningschefer i GR kommunerna har hållits informerade om förstudien, och kommer att arbeta med strategiska frågor rörande ett kommande projekt inom respektive kommun. Andra erfarenheter som ni vill dela med er av Vad gick bra och varför? Vad gick mindre bra och varför? Vilka tips skulle ni vilja ge till framtida projekt? Tids- och aktivitetsplanen har följts och inga avvikelser har förekommit under projektperioden. I enlighet med projektansökan har varje kommun fått anpassa sin kartläggning utifrån egna förutsättningar och ambitionsnivå. Alla aktörer har deltagit i kartläggningsarbetet. Nämnas kan dock att två av de nio deltagande kommunerna

10 10(11) inte haft möjlighet att lämna in skriftligt kartläggningsunderlag. Bidragande orsak har i båda fallen varit hälsorelaterad. Ytterligare faktorer som påverkat det interna kartläggningsarbetet är omorganisation och förändrade förutsättningar. Ett tips till framtiden är att arbeta mer med förberedande förankring inom respektive kommun och organisation. Förslag till målsättning inför ett kommande projekt är att deltagarna skall få och kunna behålla en anställning eller väsentligt närma sig arbetsmarknaden. Med tanke på de funktionsnedsättningar och/eller svårigheter, som tänkt målgrupp har, bör ett projekt sträcka sig över minst tre år, om goda resultat skall kunna nås. För att kunna arbeta effektivt med metoderna SE och IPS krävs resurser och kompetens inom organisationerna. Viktigt är enligt dessa, att kunna erbjuda stöd även för att behålla en anställning, ( Nå, få och behålla ). Stödet kan, enligt metoderna, vid behov vara livslångt och kontinuitet krävs. Då våra system ofta inte är kompatibla med SE och IPS, och där de olika lagrummen utgör ett hinder, behöver stor vikt läggas på samverkan utifrån individens bästa. På grund av begränsningar i tid och resurser i förstudien, valde vi att göra brukarundersökningen i form av en webbenkät och att avgränsa urvalet till de som idag har stöd till arbete/sysselsättning i någon av kommunernas verksamheter. I ett kommande projekt vore det intressant, utifrån den valda målgruppen, att även nå dem som idag inte deltar i någon verksamhet t.ex. hemmasittarna och de som faller mellan stolarna. Detta för att ta del av deras tankar och synpunkter kring vad de skulle behöva för att komma ut på arbetsmarknaden. Här krävs ett större förberedande arbete och en kvalitativ undersökningsmetod bör övervägas. Ytterligare ett förslag är att, för att kunna mäta resultat och effekter, göra en brukarenkät både i början och slutet av projektet. I ett kommande projekt bör medel avsättas till aktiviteter riktade till målgruppen. Dessa aktiviteter kan varje kommun anpassa efter behov. De skulle kunna vara t.ex. jobbkurs, friskvårdskurs, truckutbildning, datautbildning, motivations- och självförtroendehöjande aktiviter eller s.k. lågtröskelverksamhet. Då vi idag ofta misslyckas med att nå och motivera målgruppen är det viktigt att fortsatt fundera runt vilka aktiviter och arbetssätt som skulle ge bäst resultat. Diskussioner runt transnationellt erfarenhetsutbyte för brukare har förekommit, och möjlighet till sådant bör fortsatt undersökas, och resurser bör avsättas. Detta gäller också inför en (årligen återkommande) Jobbskuggningsdag. En detaljerad jämställdhetsplan för arbetet med målgruppen skall tas fram, och en gemensam strategi för kommunernas och organisationernas arbete bör utformas. Planen bör noggrant förankras och medvetandegöras, inte bara bland projektets

11 11(11) representanter, utan också inom varje kommun och organisation. Detta då vi bland annat redan känner till att män med funktionsnedsättning får anställning i högre grad än kvinnor. Önskemål om utbildning för personal har framkommit i varierande omfattning i de olika kommunerna. SE, IPS, MI och mer kunskap om socialt företagande nämns, liksom fördjupning kring olika typer av funktionsnedsättningar. Det finns också ett intresse av att använda sig av s.k. brukarcoacher. I så fall bör medel avsättas till utbildning av dessa. Jämställdhetutbildning bör erbjudas, liksom inspirerande workshop/föreläsning runt samverkansfrågor. I förstudien har också uttryckts önskemål om ökad kunskap och kännedom om varandras verksamheter, system och regelverk. Detta skulle kunna ske både i form av utbildning eller möjlighet för personal att jobbskugga varandra inom och mellan organisationerna. Struktur och metod för samverkan internt och externt bör fortsatt diskuteras och utvecklas. Det är också av yttersta vikt att försöka få till ett bättre samarbete med öppenvårdspsykiatrin. Dessutom behövs ett samarbete med lokala företag och företagarföreningar byggas upp i de kommuner där detta saknas. I ett kommande projekt bör varje deltagande kommun/stadsdel kunna utgå från sina behov och förutsättningar och bygga vidare därifrån man befinner sig. Ett projekt skulle kunna ge stöd i utvecklingsarbetet och fungera bl.a. som en sammanhållande länk och inspirationskälla. På så sätt skulle implementering av metoder och resultat naturligt kunna ingå i ordinarie verksamhet även efter projektets slut. Bilagor som bifogas projektrapporten: Brukarenkät Frågeunderlag för kommunernas arbetsgrupper Kontaktuppgifter till personer i projektledningsgruppen Omvärldsanalys Resultat av brukarenkät Kontaktpersoner Vem ska man kontakta om man är intresserad av mer information? Ann Karlsson, GR: Nicholas Singleton: GR: Ulrica Furby, GR: Marianne Merin, Projektledare Förstudien Funkar: Lisa Östensson, Projektledare Förstudien Funkar:

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2011-3010049 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj - juni 2012

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet.

Om Du har frågor angående slutrapporteringen, hör av Dig till Din handläggare på Svenska ESFrådet. PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: FFA Förebyggande Friskvårds Arbete Diarienr: 2009-306217 Projektperiod (2010-01-11 2011-06-30) Syftet med en enhetlig mall för slutrapportering är att underlätta spridning

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

Mall för slutrapport av projekt

Mall för slutrapport av projekt 1(10) Promemoria Diarienummer 2010-03-02 2009-3080028 Agneta Nordin 0941-14000 Mall för slutrapport av projekt Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridning av resultat och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning

1(6) Slutrapport förprojektering. Sammanfattning 1(6) Sammanfattning Förstudien i projektet SpråkSam har, som tidigare rapporterats förlängts genom att Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har finansierat vissa aktiviteter som projektets parter sett

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Maj 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Sammanträde med GRs Styrgrupp för Arbetsmarknad

Sammanträde med GRs Styrgrupp för Arbetsmarknad Protokoll Styrgrupp Arbetsmarknad 2012-06-01 Ulrica Furby/ Gustav Höjer sid 1(5) Sammanträde med GRs Styrgrupp för Arbetsmarknad Tid: Fredag 1 juni 2012, kl 08:30-12:30 Plats: Växtkraft, Jordhammar i Stenungsund

Läs mer

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier

Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt. Rätt stöd till arbete och studier Sammanställning av kompetensinventering för delprojekt Rätt stöd till arbete och studier Innehåll 1. Om kompetensinventeringen... 4 2. Vilket kompetensbehov ingår inte i delprojektet?... 4 3. Redovisning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn RAPS Region Skånes Arbetsmarknadspolitiska Satsning Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn ArbetsRätt Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt ArbetsRätt har varit ett projekt inom Europeiska

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning

Slutrapport. 1. Sammanfattning Datum: 2011-08-15 Slutrapport Projektnamn : Spira Stockholm Diarienr : 2009-3010097 Projektperiod : 091026 110630 1. Sammanfattning Spira Stockholms mål är att fler unga kvinnor och män med utomnordisk

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Navigator Diarienummer: 2008-3070068 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2008 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Omvärldsanalys förstudien Funkar

Omvärldsanalys förstudien Funkar Omvärldsanalys förstudien Funkar Under senare år har allt fler fått beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Unga personer med intellektuella funktionsnedsättningar hör också till den grupp som i stor utsträckning

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Förhandsutvärdering & Utvärderingsupplägg ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Ventus Art Lunge Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. "VAL är ett utvecklingsprojekt för kulturarbetare och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(6) 2009-02-12 LA/GH Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 12 februari 2009, klockan 09.00-12.00 Plats: Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn, Tjörn Närvarande: Magnus

Läs mer

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet

Lägesrapport. 1. Verksamheten i projektet Sid 1 (5) Lägesrapport Projektnamn KUB Redovisningsperiod (månad(er) och år) 2012-10-2012-12 Redovisnings-ID -005 1. Verksamheten i projektet Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Hälsa vid funktionsnedsättning

Hälsa vid funktionsnedsättning Folkhälsoskrift 2012:5 Hälsa vid funktionsnedsättning Av Sara Maripuu, Oktober 2012 2 (10) Landstinget Kronoberg Kontakt: Sara Maripuu, processledare, sara.maripuu@ltkronoberg.se 3 (10) Hälsa vid funktionsnedsättning

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213

MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 MINNESANTECKNINGAR KOMPETENSOMBUDSTRÄFF 130213 Inledning, presentation Carin hälsade välkommen och presenterade dagens program. Förmiddagen innehöll diverse olika Carpe frågor, en blandning av information

Läs mer

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

-lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset En väg till självförsörjning och framtidstro? -lärande utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 11 februari 2013 Presentation

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Augusti 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa, 2014:1

Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa, 2014:1 Folkhögskolor - för jämlik utbildning och hälsa, 2014:1 Nyheter! Hej! Här kommer det andra nyhetsbrevet inom hälsoarbetet Folkhögskolor för jämlik utbildning och hälsa! Du kan läsa om hälsoarbetets nuläge,

Läs mer

Projekt Vägen till arbete för romer i Skarpnäck

Projekt Vägen till arbete för romer i Skarpnäck SKARPNÄCK STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJEOMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.2.6.-357/12 SID 1 (8) 2012-08-24 Handläggare: Kibebe Tsehai Telefon: 508 15 327 Till Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 1(6) 2008-10-15 HT/GH Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Onsdag den 15 oktober 2008 kl. 09.00 12.00 Plats: Gunnebo slott Mölndal Närvarande: Bengt Gustafsson (m) Kungälv, ordf

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Prioritering av förslag till lösningar/ åtgärder för att minska utanförskap från arbetsmarknaden i Uppsala län:

Prioritering av förslag till lösningar/ åtgärder för att minska utanförskap från arbetsmarknaden i Uppsala län: Prioritering av förslag till lösningar/ åtgärder för att minska utanförskap från arbetsmarknaden i Uppsala län: Arbetet med att identifiera länets utmaningar samt möjliga åtgärder för att minska utanförskap

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014

Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Region Blekinge 2014-12-15 Catharina Rosenquist 0455-305029 Slutrapport för affärs- och innovationsutveckling inom programmet Främja kvinnors företagande i Blekinge 2011-2014 Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2015-04-27 PROJEKTPLAN FÖR Implementering av MAC-metodiken i Pilotmodell: Samordningsteam Västerås 2015-11-01 t o m 2016-06-30 Projektägare Västerås stad, AMA Arbetsmarknad Koordinatorer

Läs mer

Extern utvärdering av projektet HP5

Extern utvärdering av projektet HP5 Extern utvärdering av projektet HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Delrapport I 2010-08-01 2010-10 31 1. Bakgrund...1 Problem och utgångsläge... 1 Jämställdhetsintegrering... 1 Tillgänglighet för personer

Läs mer

Brukarrörelsens synpunkter 2015

Brukarrörelsens synpunkter 2015 Brukarrörelsens synpunkter 2015 Analys av arbetet som följer av Länsövergripande överenskommelse om samverkan för kommuner och landsting i Dalarnas län kring personer med psykiska funktionsnedsättningar

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2013 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete s. 3 Folkhälsorådet s. 3 Folkhälsoinsatser 2013 1. Alla Härrydabor har förutsättningar för en god hälsa på lika villkor 1.1 Livskraften

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Slutrapport. 1. Sammanfattning. Projektperiod: 090201-111231. Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373

Slutrapport. 1. Sammanfattning. Projektperiod: 090201-111231. Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373 PK 2010-6 Slutrapport Projektnamn: Projekt Palladium Diarienr: 2008-3020373 Projektperiod: 090201-111231 1. Sammanfattning Ungdomsprojektet Palladium är ett samverkansprojekt mellan Katrineholms och Vingåkers

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården

Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården ETT UTVECKLINGSARBETE INOM ÄNNU BÄTTRE CANCERVÅRD Kontaktsjuksköterska i cancersjukvården DELRAPPORT 2011 1 Sammanfattning Insatser för fler kontaktsjuksköterskor eller motsvarande inom cancervården är

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN

HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN HALVÅRSRAPPORT FRÅN UTSIKTEN Personal Projektledare: Ingrid Selin, socionom och socialsekreterare Övriga coacher: Inger Burman, samordnare, FK:s interna grund-och vidareutbildning samt mångårig erfarenhet

Läs mer

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006

2005-04-05. Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 PM Socialtjänstförvaltningen Yasmine Ekman Munir, Shahid Saleem, Ulla-Britt Fingal 2005-04-05 Bilaga 1 Genomfört arbete inom halveringsuppdraget år 2004 jämte pågående och planerat arbete 2005-2006 Bakgrund

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser Löpnummer: 2015:32 Stöd till personer

Läs mer

1. Sammanträdet öppnas 1. Eva Carlsson, ordf. hälsar ledamöterna välkomna och öppnar detsamma.

1. Sammanträdet öppnas 1. Eva Carlsson, ordf. hälsar ledamöterna välkomna och öppnar detsamma. från sammanträde, styrgruppen för arbetsmarknad Tid: Fredag den 5 juni, 9.00 12.30 Plats: Jonsereds trädgårdar, Partille kommun Ledamöter Eva Carlsson (ordf.), Partille (S) Ingrid Inhammar, Ale (S) Ann

Läs mer

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen

Protokoll från sammanträde med sociala styrgruppen från sammanträde med sociala styrgruppen Dag och tid: Torsdag den 10 december 2015 kl 9-11 30 Plats: GR-huset, Anders Personsgatan 8, Göteborg Ledamöter Närvarande: Henrik Ripa (M), ordförande, Lerum Eva

Läs mer

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084

Slutrapport. 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? 2. Vilka personer kan svara på frågor om projektet? 2011-03-31 2008-5084 Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2011-03-31 Projektnamn Orust Privata landbygdsflyg Journalnummer 2008-5084 Diarienummer TM017 Stödmottagare/projektägare Orust

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 140326 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 7 Sammafattning I den sjunde träffen sammanfattade de lokala lärande nätverken vad det gett dem at delta i det lärande

Läs mer

Handling för tillväxt... 2

Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra?

Slutrapport. Vad är bakgrunden till projektidén och vad planerade du/ni att genomföra? Slutrapport 1. Allmänna uppgifter vilket projekt redovisas? Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 2012-04-30 Projektnamn Turisthemsida för Södra skärgården Journalnummer (ex. 2012-1234) 2011-4146 Diarienummer (ex. TM999)

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11

Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Nyfiken på att jobba över gränserna? Om transnationalitet en sammanfattning av ESF rådets lärplattform 2010 05 11 Visionen, äventyret och allvaret i Europatanken Gunnar Anderszon, SKL, Socialfondskommittén

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Verktyg/instrument för kartläggningar/utredningar

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Verktyg/instrument för kartläggningar/utredningar Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Verktyg/instrument för kartläggningar/utredningar Kartläggning utvecklingsbehov 2008 Markera i vilken grad du upplever ett behov av att

Läs mer

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS En kunskapspilot är ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker lokalt på en eller flera platser i Sverige

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen

Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Kartläggning av samverkansformer mellan socialtjänsten och Arbetsförmedlingen Redovisning av regeringsuppdrag S2014/3701/FST 2015-04-15 Sida: 2 av 20 Sida: 3 av 20 Förord I denna rapport redovisar Socialstyrelsen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan om prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier 2014

Tjänsteskrivelse Ansökan om prestationsersättning för lokala värdighetsgarantier 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-21 DNR SN 2014.160 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan om prestationsersättning

Läs mer

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län

Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård i Kalmar län Länsstyrelsens meddelandeserie 2009:12 ISSN: 0348 Copyright: Länsstyrelsen Kalmar län Författare:

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Slöjdhuset 49 Datum: 2013-08-29... Journalnummer: Projekttid: 2012-12-08 2013-10-31. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om projektet

Läs mer

Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun

Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun Protokoll 2013-04-09 1(6) Styrgruppen för Arbetsmarknad, tisdagen den 9 april, 2013, ACTUS, Alingsås kommun Ledamöter Maria Rydén, Göteborg (M), Ordförande Dennis Jeryd, Lerum (S), Vice Ordförande Jan

Läs mer

Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan.

Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan. Ansökan om medel till förlängning av projekt Intensifierad samverkan. Intensifierad samverkan unga 19-29 år med aktivitetsersättning beviljades i september 2013 300 000 kronor av styrelsen för Finsam Lekeberg

Läs mer

SLUTRAPPORT: TEAM FÖR PERSONER MED TIDSBEGRÄNSAD SJUKERSÄTTNING

SLUTRAPPORT: TEAM FÖR PERSONER MED TIDSBEGRÄNSAD SJUKERSÄTTNING SLUTRAPPORT: TEAM FÖR PERSONER MED TIDSBEGRÄNSAD SJUKERSÄTTNING 1. GEMENSAMMA SLUTSATSER EFTER STYRGRUPP 2009-12-16...3 Målgruppen...3 Resultat...3 Samverkan...4 Projektledning...5 2. SLUTREFLEKTIONER...6

Läs mer

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2

Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Projektplan Gruppverksamhet för barn till föräldrar med psykisk ohälsa år 1 och 2 Kontaktperson Enhetschef Leif Jarlebring Box 24156 1054 51 Stockholm Telefon; direkt 508 10 345, mobil 070/45 10 345 E-post:

Läs mer

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015

Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 Ingrid Nilsson FoU Välfärd Arbetsrapport 2015:5 Länsrapport Gävleborgs län Öppna Jämförelser Funktionsnedsättning

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (7) Projektnamn Karriär i Halland Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1348052608867] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Karriär i

Läs mer

Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet

Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet Mars-april 2015 1 2 Innehåll Inledning 4 Utlysning unga 15-24 år 4 Nationellt 4 Östra Mellansverige

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn Coaching projektet i Sandviken-Hofors Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Coachingprojektet i Sandviken

Läs mer

Verksamhetsberättelse BarnSam 2013

Verksamhetsberättelse BarnSam 2013 2014-01-02 Verksamhetsberättelse BarnSam 2013 Medarbetare i fem av Region Gotlands förvaltningar möter dagligen barn och ungdomar i sitt arbete. Oftast löser man frågor runt barnen inom sin egen verksamhet,

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Kunskap till praktik 2010-06-09

Kunskap till praktik 2010-06-09 Kunskap till praktik 2010-06-09 Kristina Bloomfield Wijk Projektledare Utvecklingsarbetet Utveckling av vårdkedjan Personal vid mottagning 2, Beroendecentrum (BCM), som ansvarar för läkemedelassisterad

Läs mer

Utvärdering av samverkansprojekt

Utvärdering av samverkansprojekt 1 (10) Kommunledningen Ulrika Lundgren Kvalitetscontroller 0302-521815 Utvärdering av samverkansprojekt Bakgrund Sedan 1995 finns ett samverkansavtal mellan s universitet, Västra Götalandsregionen och

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20

En hjälp på vägen. Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra. Elin Törner. Slutversion 2013-12-20 En hjälp på vägen Uppföljning av projektledarutbildning kring socialt företagande - projekt Dubbelt så bra Slutversion 2013-12-20 Elin Törner 1 1. Inledning I denna PM redovisas en uppföljning av projektledarutbildningen

Läs mer

Förstudie till Kullaleden

Förstudie till Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport Återstående planerade etapper är: Etapp 2 Genomförande av Kullaleden Etapp 3 Marknadsföring av Kullaleden Förstudie till Kullaleden Slutrapport 1. Projektfakta Projektnamn:

Läs mer

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport Slutrapport Kirsti Kanttikoski 2010-03-25 Sammanfattning I samband med att social- och äldrenämnden antog en plan för samverkan mellan socialtjänsten, andra myndigheter och frivilligorganisationer och

Läs mer

Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013

Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013 Svenska ESF-rådet 4 oktober 2013 Susan Sundqvist Pettersson Susan.sundqvist-pettersson@esf.se Tfn. 036-34 57 32 Svenska ESF-rådets uppdrag Förvalta Socialfonden Förvalta Integrationsfonden Genomföra Östersjöstrategin

Läs mer

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Juni

Lägesrapport genomförande. 1. Verksamhet i projektet. Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Juni Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP3 genomförande Diarienummer: 2009-3020047 Period: Juni 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Åtta medarbetare från Bulten

Läs mer

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010

Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Uppföljning av studerande på yrkesvux inom GR 2010 Mars 2011 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Göteborgsregionens kommunalförbund Uppföljning av studerande på yrkesvux 2010

Läs mer

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationella Kompetensrådet NKR bildades 2010 och på initiativ

Läs mer

Samverkansprojektet Svensk geoprocess

Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 1 (9) Kommunikationsplan Reviderad upplaga för hösten 2015 våren 2016 Samverkansprojektet Svensk geoprocess 2015-06-26 Sida: 2 (9) Innehåll 1 INFORMATIONSSPRIDNING 3 2 MÅLGRUPPER 3 2.1

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖRPROJEKTERING

SLUTRAPPORT FÖRPROJEKTERING 2011-06-30 SLUTRAPPORT FÖRPROJEKTERING Projektnamn: Kompetensförsörjning för Musik- och kulturskolor i Mellersta Norrland 15/1 15/7 2011 Projektnummer: 2010-3070053 Sammanfattning Projektidé Problemområden

Läs mer

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: juni 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden Tre medarbetare från Mellansvensk

Läs mer

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet

1. Slutrapport till länsstyrelsen om Fridaprojektet VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2012-11-20 DNR SN 2011.069 DAVID MATSCHECK SID 1/1 UTREDARE 08/587 854 60 DAVID.MATSCHECK@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Slutrapport till

Läs mer

Slutrapport Digitala signeringslistor

Slutrapport Digitala signeringslistor 0.00 Utgåva (1)8 Dokumenttyp: Projektdokument Dokumentbeskrivning: Projekt: Projektnummer (enligt esamordnare) Slutrapport Mobilitet Digitala signeringslistor Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk

Läs mer

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 2016-06-30 Backspegel.. Inriktningsbeslut fattat av VO-College styrelse i maj

Läs mer

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering

SLUTRAPPORT. Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering SLUTRAPPORT Utveckling av en Galaxenmodell för tidig rehabilitering Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 2. Syfte... 3 3. Mål... 3 4. Målgrupp... 4 5. Aktivitetsplan... 4 5.1 Fas 1... 4 5.2 Fas 2... 5

Läs mer

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013

Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2013 Sida: 2 av 21 2 Sida: 3 av 21 Dnr: Af-2012/445712,

Läs mer