Omvärldsanalys förstudien Funkar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omvärldsanalys förstudien Funkar"

Transkript

1 Omvärldsanalys förstudien Funkar Under senare år har allt fler fått beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Unga personer med intellektuella funktionsnedsättningar hör också till den grupp som i stor utsträckning beviljas aktivitetsersättning från Försäkringskassan (FK). Då endast 42 % av alla kommuner varje år har någon/ några personer som går från daglig verksamhet till anställning, fortsätter antal personer som drabbas av den s.k. inlåsningseffekten att öka, och en stor andel personer med daglig verksamhets beslut riskerar att, enligt ett citat från HSOs hemsida, bli dagens fattigpensionärer. I detta instämmer Föreningen för utvecklingsstörda barn, unga och vuxna (FUB) i rapporten Fångad i fattigdom, som utkom maj Här beskrivs att många personer med utvecklingsstörning lever i livslång fattigdom utan att kunna påverka sina livsvillkor, och hur detta leder till dubbelt utanförskap. Vad gäller personer med psykisk ohälsa/psykiska funktionsnedsättningar visar ett antal rapporter att man har, inte bara sämre fysisk hälsa, kortare medellivslängd, sämre upplevd livskvalitet, sämre ekonomi och lägre sysselsättningsgrad, än befolkningen som helhet, utan också om man jämför med personer med kroppslig sjukdom eller funktionsnedsättning (Psykisk ohälsa-plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa , PRIO s. 12). Av unga personer med aktivitetsersättning har tre av fyra någon form av psykisk funktionsnedsättning, och endast 12 % deltar, enligt uppgift från Arbetsmarknadsdepartementet, i någon insats hos Arbetsförmedlingen (AF). Personer med psykiatrisk problematik är generellt mer sårbara för missbruk och överkonsumtion. Dels vad gäller risken att utveckla sådana problem, dels för att konsekvenserna kan bli mycket svårare när missbruk och psykiatriska problem och funktionshinder samspelar. Cirka 25 procent av de patienter, som söker hjälp inom psykiatrin har någon form av aktuellt missbruksproblem. Betydligt fler riskerar att utveckla sådana problem under sin livstid. Bland grupper med allvarliga psykiska sjukdomar är problemen särskilt stora. Bland personer som lider av bipolär sjukdom eller schizofreni, löper hälften risk att utveckla ett missbruk. Det omvända gäller också: ca 40 % av de som har ett alkoholmissbruk/beroende har en samtidig psykiatrisk störning/sjukdom. Bland de med narkotikamissbruk är siffran högre, nästan 60 %. (Källa: Sven-Eric Alborn, biträdande verksamhetschef, Beroendevården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.) Bland annat uttrycker Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) det angeläget att samsjuklighet uppmärksammas, då den är förknippad med negativt förlopp av såväl den psykiska sjukdomen, beroendeproblematiken och den psykosociala situationen. Hälso- och sjukvården och socialtjänst har ett gemensamt ansvar för patienter med samsjuklighet och insatserna ska vara koordinerade, helst i integrerade team där det finns kunskap om beroende och psykiatri. Rekommendationen från Socialstyrelsen är att kombinera metoder som visat sig verksamma vid missbruk och beroende respektive psykisk störning och sjukdom. Det finns inte ett rätt sätt utan behandlingen måste utgå från individen och dennes behov.

2 Personer från målgrupperna ovan har, trots omfattande attitydkampanjer, under senare år (t.ex. Hjärnkoll), att slåss mot samhällets fördomar. På arbetsmarknaden innebär detta inte bara utanförskap och fattigdom för personer i målgrupperna, utan också att en stor mängd kompetens aldrig tas tillvara. I en undersökning gjord av Novus på uppdrag av Samhall ser rekryterarna få eller inga fördelar med att anställa personer med funktionsnedsättning. 24 % av rekryterarna svarar att de inte vet vilken den största fördelen är med att anställa en person med funktionsnedsättning var denna siffra 14 %. (Undersökningen bygger på 503 telefonintervjuer med personer som ansvarar för rekrytering på företag eller organisationer med fler än tio anställda). Ett av kommunens uppdrag är att verka för den lokala arbetsmarknaden. Kommunerna är också själva stora arbetsgivare. Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam, slår fast att ca hälften av Sveriges kommuner saknar tydliga mål vad gäller anställningar av personer med funktionsnedsättning, detta trots att men ser personer med funktionsnedsättning som en prioriterad grupp på arbetsmarknaden. Praktik inom kommunen kan förekomma, men leder sällan till anställning. Under åren har Handikappförbunden drivit projektet Rätt stöd till arbete tillsammans med sex kommuner. I projektets regi har brukare, som får sitt stöd genom olika kommunala enheter, genom arbete i fokusgrupper, fått delge sina erfarenheter vad gäller arbete och sysselsättning. Ett resultat av projektet har varit att man gett ut tre skrifter: Rätt stöd till arbete, som vänder sig till jobbcoacher och övrig personal. Den återger bland annat resultaten från fokusgrupperna, och ger dessutom tio råd till kommunerna. Exempel på råd är: Ha anställning som mål, Samordna resurserna och Gå utanför ramarna (s ). Skriften Nyckeln till arbete riktar sig till den som söker arbete, och behöver stöd i sitt arbetssökande. Ytterligare en skrift, Våga visa vägen, vänder sig till arbetsgivare, och beskriver bland annat de fördelar som kan finnas med att anställa en person med funktionsnedsättning. Ovilja att anställa bottnar oftast i osäkerhet och rädsla från arbetsgivarens sida, menar man. Dessutom behöver det faktum att man har en funktionsnedsättning inte innebära nedsatt arbetsförmåga. Enligt Arbetsmarknadsdepartementet är sysselsättningspolitikens viktigaste uppgift att varaktigt öka sysselsättningen. Man hävdar att en svag förankring på arbetsmarknaden för individen riskerar att leda till långvarigt utanförskap, och anger vidare att de som behöver stöd för att finna, få och behålla ett arbete skall kunna få det. (Förslag till nationellt socialfondsprogram för investeringar för tillväxt och sysselsättning , Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet, s och 32-33). I sin Psykisk ohälsa-plan (PRIO), slår regeringen fast att möjligheterna till meningsfull sysselsättning behöver förbättras och att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i större utsträckning måste leda till att fler personer med psykisk ohälsa kan komma in på arbetsmarknaden (s. 16). I Arbetsförmedlingens statistik kan man se en ökning av antal personer med funktionsnedsättning som är inskrivna, men trots att fler personer med funktionsnedsättning får arbete, har andelen som får det inte ökat. I rapporten En möjliggörande arbetsmarknadspolitik (Arbetsförmedlingen 2013), beskrivs att de höga krav som ställs i dagens arbetsliv leder till att individer som anses svårplacerade i allt

3 högre grad funktionshinderkodas på Arbetsförmedlingen. Detta gäller även under perioder av sjunkande arbetslöshet. Koden, som ger tillträde till särskilda resurser och stödstrukturer, kan vara en väg tillbaka till arbetslivet, men bristande anställbarhet riskerar också att bli detsamma som att ha en funktionsnedsättning var personer funktionshinderkodade. Den största ökningen gällde personer med psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar (s. 9-10). Samverkan En av nycklarna till framgång vad gäller funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och arbete är en fungerande samverkan mellan myndigheter. År 2011 utkom skriften Samordna rehabiliteringen, utgiven av Arbetsförmedlingen, som ett resultat av arbetet i en arbetsgrupp med uppdrag från Socialstyrelsen. I arbetsgruppen ingick representanter från Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Syftet med skriften var bland annat att stödja utveckling av lokal samverkan runt personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Skriften inleds med en stark uppmaning från organisationernas generaldirektörer, respektive SKLs VD om att man i dessa frågor vill förmedla ett gemensamt budskap. En förstärkning av samverkan är nödvändig, och grunden till denna är att aktörerna har kunskaper om varandras insatser och möjligheter. Man hävdar att Samtliga insatser ska erbjudas utifrån den enskildes unika behov av rehabilitering. Även i skriften Utvärdering av försöksverksamheter i kommuner Individual Placement and Support, individanpassat stöd till arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning (Socialstyrelsen 2013) beskrivs brister i samverkan som hinder för att personer med funktionsnedsättning skall komma ut i arbete. Bristerna märks dels inom kommunerna, men också mellan samverkansparter så som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, psykiatrin, brukarrörelser och arbetsgivarna (s.53). Man nämner också att ansvarsfördelningen mellan myndigheter innebär höga krav på kompetens bland arbetscoacherna, som måste vara väl förtrogna med ansvar, behörighet och regleringar hos de olika aktörerna (s. 28). En stor och viktig fråga vad gäller samverkan i arbetet med personer med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning är frågan om trygg försörjning. Här är en långsiktig lösning runt individens försörjning ofta en förutsättning för att ens påbörja rehabilitering (Samordna rehabiliteringen, s. 9). Jämställdhet Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Detta innebär bland annat rätt till samma villkor vad gäller utbildning och betalt arbete (SCB Lathund om jämställdhet 2012). Enligt uppgift från Förslag till nationellt socialfondsprogram för investeringar för tillväxt och sysselsättning , är könsfördelningen jämn vad gäller arbetssökande

4 personer med funktionsnedsättning. Däremot finns tydliga skillnader i vilka insatser som erbjuds kvinnor respektive män. Arbetslivsinriktad rehabilitering och förberedande utbildning domineras av kvinnor, medan män i större utsträckning får ta del av Arbetsförmedlingens insatser med olika lönestöd för arbete. (s. 25). Kvinnor har dessutom högre sjukskrivningstal och lägre disponibel inkomst. De tar ofta ett större ansvar för det obetalda hemarbetet och omsorgen om barn och äldre (s. 35). Regionala och lokala projekt och förstudier Inom Västra Götalandsregionen har på senare år ett antal studier och framgångsrika projekt, som rör arbetsmarknad och funktionsnedsättning genomförts bland annat på FoU i Väst/ Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), så som Olin och Ringsbys studie om unga vuxnas inträde i arbetslivet (2009), som sedan bildade utgångspunkt för studiecirklar där elva kommuner medverkade. Resultatet presenterades i seminarieform och beskrevs också i en rapport från Handisam (2012). Just nu pågår med utgångspunkt från GR det s.k. GRAF-projektet, ett ESF-finansierat projekt med målet att stärka kompetensen inom området funktionsnedsättning och arbete, där 5 kommuner, varav 4 är aktuella i förstudien Funkar, deltar. GRAF erbjuder förutom kompetensutveckling genom föreläsningar och seminarier bland annat gemensamma workshops, där kommunerna kan ta del av varandras erfarenheter inom området. Viktiga kontaktytor för lärande mellan kommunerna skapas. GRAF har också erbjudit flera värdefulla möjligheter till transnationellt erfarenhetsutbyte, och ett intressant inslag har varit möjlighet för representanter från kommunerna att delta i s.k. Job Shadow Day (Jobbskuggningsdag) på Irland. Under en dag per år förenas där ett antal organisationer och verksamheter runt frågor om funktionsnedsättning och arbete. Ett stort antal individer med funktionsnedsättning får möjlighet att jobbskugga på en arbetsplats, helt utifrån egna önskemål. Jobbskuggningen innebär inget åtagande för företaget, förutom just skuggningen, men leder ofta till att en första kontakt upprättas. Ett stort medieintresse för evenemanget finns, och varje företag får en s.k. social certifiering. Ett viktigt mål med Job Shadow Day är att synliggöra personer med funktionsnedsättning i samhället och att bidra till att minska fördomar. Det finns ett stort intresse bland de kommuner som deltog i senaste Job Shadow Day genom GRAF att hitta en gemensam fortsättning på hemmaplan. Förutom ovanstående projekt har GR bland annat också under senare år haft en intressant samverkan med Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg (NSPHiG) runt ett projekt med s.k. brukarcoacher (se nedan). I de olika kommunerna och stadsdelarna som deltar i förstudien Funkar har också under senare tid genomförts/pågår lokala projekt inom området, så som ESF-projekten Unga Vuxna A/B -aktivitet/boendestöd (SDF Östra Göteborg ), Arbetsliv (Partille ) respektive Öckerönavet ( ). Projektet Unga vuxna A/B riktade sig till unga med psykiska funktionsnedsättningar, och Arbetsliv till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. De båda projekten har använt sig av metoderna Individual Placement and Support, respektive Supported Employment, som presenteras närmare nedan. Öckerönavet, är ett arbetsmarknadsprojekt som drivs av Öckerö kommun, där man har en bredare målgrupp av personer som står långt ifrån

5 arbetsmarknaden, och där ett coachande arbetssätt används. De tre projekten har alla varit/är s.k. p.o. 2 projekt (Ökat arbetskraftsutbud), bland annat med målsättningarna att deltagarna skall närma sig arbetslivet. Projekten har haft/har flera samverkansparter så som Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I Unga vuxna A/Baktivitet/boendestöd, så väl som i Projekt Arbetsliv ingick också transnationellt erfarenhetsutbyte. Inom förstudien Funkar har förekommit nätverkande, samverkan och erfarenhetsutbyte med andra projekt och förstudier så som, förutom ovanstående, Rätt stöd till arbete, Unga vuxna funkar, Coompanion 1000 jobb i sociala företag, Kooperativet GRETA och Mellan Rum 2.0. Detta jämte möjlighet till deltagande i inspirationsföreläsningar internt och externt har bidragit till ökat lärande inom förstudien, och gett erfarenheter som kan bli användbara i ett eventuellt kommande projekt. Metoder inom området På nationell nivå finns ett antal metoder som framhålls i arbetet med att ge stöd till personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Några av dessa presenteras nedan: Supported Employment (SE) föddes i USA på 1970-talet, och riktade sig initialt till att ge stöd till arbete för personer med intellektuella funktionsnedsättningar, men har allteftersom kommit att innefatta även personer med andra typer av funktionsnedsättningar och/eller personer som står långt från arbetsmarknaden. Metoden innebär att stödet ges direkt ute på arbetsplatsen av en s.k. jobbcoach, utan förträning, exempelvis i gruppverksamhet. Metoden, som visat sig framgångsrik, har spridits utöver världen, och används i Sverige idag av t.ex. Arbetsförmedlingens SIUS konsulenter, inom verksamheter i vissa kommuner, av privata organisationer och stiftelser. Trots att kunskap och forskning runt metoden funnits i många år, finns mycket arbete kvar att göra vad gäller kunskap om, och spridning av, metoden i Sverige. År 2011 utgavs den s.k. Toolkit, resultatet av ett EU-projekt, där representanter från många Europeiska länder deltog i arbetet runt att enas om vad begreppet Supported Employment skulle innefatta. Detta innebar en viktig kvalitetssäkring av metoden. Individual Placement and Support (IPS) kan sägas vara en variant av Supported Employment, som riktar sig specifikt till personer med psykiska funktionsnedsättningar/psykisk ohälsa, som står långt från arbetsmarknaden. Metoden är evidensbaserad, och en färsk doktorsavhandling från Lunds universitet visar på framgångsrika resultat. 11 % kommer ut i arbetslivet med traditionell rehabilitering (i Europa 18 %) jämfört med 46 % som fått stöd enligt IPS. Under 2011 startade en försöksverksamhet och satsning från Socialstyrelsen som innebar att 32 svenska kommuner beviljades medel för att komma igång med att pröva metoden. Trots försöksverksamheten i de 32 kommunerna är IPS-metoden fortfarande till stor del okänd i många kommuner.

6 Brukarcoachernas metod bygger på Individual Placement and Support. Coachen kan liknas vid en kamratstödjare, men med fokus på arbetslivet. Coacherna har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. I Göteborgsregionen organiseras brukarcoacherna utifrån Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg (NSPHiG). I organisationens broschyr kan man läsa att man bland annat använder sig av Empowerment (egenmakt), och att man arbetar med att vända det negativa till positivt. Både Supported Employment och Individual Placement and Support betonar vikten av att inte bara få ett arbete, utan att också, då behov finns, få stöd till att behålla det. Stödet skall alltså inte vara tidsbegränsat. Idag föreligger, trots uppmaningen utifrån skriften Samordna rehabiliteringen ovan, och ambitionen till god samverkan, hinder för detta arbetssätt, som bland annat utgörs av lagar och regelverk hos olika aktörer. Motiverande samtal/motivational Interviewing (MI) är en samtalsmetod som utvecklades under 1980 och 1990-talet av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnik, ursprungligen för att behandla alkoholproblem. Idag används metoden i verksamheter som hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst, psykiatri och skola för att främja motivation och beteendeförändring. MI ingår idag i Socialstyrelsens preliminära, nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Under senare år har gjorts ökade satsningar på arbetsintegrerade sociala företag på uppdrag från Tillväxtverket, och bland annat genom samverkan mellan Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, representanter för kommunerna och ideella organisationer. Syftet har varit att öka kunskapen om möjligheterna med socialt företagande när det gäller sysselsättning och rehabilitering (Samordna rehabiliteringen, s. 21). År 2012 fanns det ca 350 arbetsintegrerande sociala företag i Sverige. Dessa sysselsatte närmare personer, varav ca hade en anställning. De sociala företagen ägs och drivs av dem som arbetar i dem. De som arbetar i de sociala företagen är exempelvis personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, missbruk, långtidssjukskrivna eller långtidsarbetslösa. Sammanfattning och slutsats Sammanfattningsvis kan sägas att omvärldsanalysen presenterar ett antal fakta, rapporter och relevanta metoder inom området personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa och samsjuklighet kopplat till arbete och sysselsättning. Analysen beskriver målgruppens utsatthet, utanförskap och svårigheter att ta sig in på arbetsmarknaden, och omgivningens okunskap och fördomar. Kvinnor med funktionsnedsättning, kan sägas vara dubbelt utsatta, bland annat då män i högre grad än kvinnor omfattas av åtgärder som innefattar stöd till anställning, medan kvinnor får rehabiliterande eller utbildande insatser. Från många håll slår man fast att målgruppens förutsättningar till arbete/sysselsättning måste öka. Trots detta ser vi i realiteten motsatsen genom forskning och statistik. Att en stor grupp personer exkluderas från arbetsmarknaden innebär, förutom omfattande

7 konsekvenser för den enskilde, och stora kostnader för samhället, en förlust för arbetsgivarna och företagen, då en stor mängd kompetens aldrig tas tillvara. Det är därför av yttersta vikt att arbeta för att förändra den attityd och okunskap kring målgruppen som finns i samhället idag. För lyckat resultat i arbetet med målgruppen krävs också att relevanta metoder och god kompetens inom området används prestigelöst, gränsöverskridande och i samverkan.

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(11) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen

Försöksverksamheter i kommuner. Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014. Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Försöksverksamheter i kommuner Konferens Funktionshinder i tiden Seminarium onsdag den 2 april 2014 Projektledare Birgitta Greitz Socialstyrelsen Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

IPS. Evidensbaserad Supported Employment inom psykiatrin Sahlgrenska Universitetssjukhuset AIR. Birgitta Magnusson.

IPS. Evidensbaserad Supported Employment inom psykiatrin Sahlgrenska Universitetssjukhuset AIR. Birgitta Magnusson. IPS Evidensbaserad Supported Employment inom psykiatrin Sahlgrenska Universitetssjukhuset AIR Birgitta Magnusson Birgitta.c.magnusson@vgregion.se 2016-09-26 IPS individual placement and support IPS - evidensbaserad

Läs mer

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits en tydlig politisk

Läs mer

http://vimeo.com/77776423 Vi som presenterar idag är Nicholas Singleton, projektledare GRAF Karin Westberg, dokumentationsstrateg GRAF Tidsplan Våren 2011 nätverket för chefer inom FH får information om

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported employment - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported Employment Växte fram i Nordamerika under 70-80-talen Personer med inlärningssvårigheter Alternativ

Läs mer

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Grundläggande uppdrag Att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

Hur kan vi stötta unga vuxna med psykisk sjukdom till ökad aktivitet, studier och arbete?

Hur kan vi stötta unga vuxna med psykisk sjukdom till ökad aktivitet, studier och arbete? Hur kan vi stötta unga vuxna med psykisk sjukdom till ökad aktivitet, studier och arbete? Samordningsförbundet DELTA bjöd tillsammans med FoU i Väst/GR in till dialogmöte den 12 maj 2015 Samordningsförbundet

Läs mer

Inspirationsdag om NPF och arbete 24 januari Christina Norrlin

Inspirationsdag om NPF och arbete 24 januari Christina Norrlin Inspirationsdag om NPF och arbete 24 januari 2017 Christina Norrlin Christina.norrlin@misa.se www.facebook.com/misa.kompetens Vem är jag Christina Norrlin Sandréus Arbetskonsulent på Misa sedan 2008. IPS

Läs mer

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta?

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta? Misa Fridhemsplan Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Diagnoser/tillstånd/socialmedicinska arbetshinder: Psykoser, social fobi, schizofreni, personlighetsstörning, bipolära tillstånd,

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan

Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan Personcentrerad psykiatri i SKL:s handlingsplan 2012-2016 The 11th Community Mental Health (CMH) conference, Lund 3-4 juni 2013 Mikael Malm, handläggare SKL 2013-06-03 mikael.malm@skl.se 1 Långsiktig och

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom

SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom SKL:s arbete för att stödja utvecklingen av vården och omsorgen för personer med psykisk funktionsnedsättning och sjukdom 2015-08-25 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde ha

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016

Remiss från kommunstyrelsen, dnr /2016 Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-12-08 Handläggare Kristina Eklund Telefon: 08 50835534 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Brukarcoach! IPS Individual Placement Support

Brukarcoach! IPS Individual Placement Support Brukarcoach! IPS Individual Placement Support Projektet Samordning Brukarmedverkan Brukarcoach Projektet Samordning brukarmedverkan, IPS bygger på brukarens medverkan, ökad kommunikation, samverkan och

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Förlängningsansökan Inkluderingsprojektet

Förlängningsansökan Inkluderingsprojektet Förlängningsansökan Inkluderingsprojektet 1. Projektnamn Strategiska insatser för en inkluderande arbetsmarknad - Kompetensutveckling för ökad inkludering 2. Projektägare och samverkansparter Arbetsförmedlingen

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Kort om Arbetsförmedlingen 160906 Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att: Sammanföra dem

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Vägar till arbete för personer med psykiska funktionshinder

Vägar till arbete för personer med psykiska funktionshinder Vägar till arbete för personer med psykiska funktionshinder Surahammar Camilla Bogarve Supported Employment är en arbetsrehabiliteringsmodell. Vanligt arbete på vanliga arbetsplatser med stöd för personer

Läs mer

Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro.

Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro. Bilaga 1 Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro. 1 Sammanfattning av ansökan Regionpsykiatrin vill tillsammans med Activa ge personer med långvarig psykiatrisk behandling stöd mot arbete eller utbildning

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Supported Employment i Skellefteå

Supported Employment i Skellefteå Skellefteå 2006-09-21 Supported Employment i Skellefteå Projektförslag till Samordningsförbundet Skellefteå Deltagande parter i projektet: - Skellefteå kommunen genom socialkontoret - Landstinget genom

Läs mer

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande. Publicerades 3 februari

Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande. Publicerades 3 februari Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2011 Publicerades 3 februari Vad är riktlinjerna? Rekommendationer på gruppnivå Stöd till styrning och

Läs mer

Tio år med aktivitetsersättning

Tio år med aktivitetsersättning Tio år med aktivitetsersättning en studie av situationen för unga med aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga 1 I samband med införandet av ett helt nytt pensionssystem 2003 byttes rätten

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Arbetsförmedlingens uppdrag Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering.

Läs mer

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden

Stöds av samordningsförbundet, Botkyrka. Utveckla samarbetsformer för långsiktigt stöd i relation till arbetsmarknaden Stöd till arbete - ett samverkansprojekt Eva Hogg, Arbetsterapeut Botkyrka psykosöppenvård, SLL Eija Ekström, Arbetsmarknadskonsulent Socialpsykiatriska enheten, Botkyrka kommun Projektbeskrivning Stöds

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt?

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende vad är nytt? Charlotta Rehnman Wigstad, samordnare ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) charlotta.rehnman-wigstad@socialstyrelsen.se

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

-Stöd för styrning och ledning

-Stöd för styrning och ledning -Stöd för styrning och ledning Första nationella riktlinjerna inom området Lyfter fram evidensbaserade och utvärderade behandlingar och metoder inom vård och omsorg för personer med schizofreni Ett underlag

Läs mer

Hjärnkoll förändrar attityder

Hjärnkoll förändrar attityder Datum 2012-06-01 Diarienummer 2012/0002 Hjärnkoll förändrar attityder Uppföljning och effektutvärdering av Hjärnkoll Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hjärnkoll förändrar

Läs mer

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven

Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven Översikt Socialfondsprogrammet 2014-2020 samt indikativ fördelning av ESF-stöd exklusive resultatreserven ESF10feb/ E Ramel Tematiska mål Mål 10 Investera i yrkesutbildning och livslångt lärande 1626 Mål

Läs mer

Socialtjänstfrågor. Motion till riksdagen 2016/17:2964. Förslag till riksdagsbeslut. av Anders W Jonsson m.fl. (C) C3 Kommittémotion

Socialtjänstfrågor. Motion till riksdagen 2016/17:2964. Förslag till riksdagsbeslut. av Anders W Jonsson m.fl. (C) C3 Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2964 av Anders W Jonsson m.fl. (C) Socialtjänstfrågor Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Arbetsmarknad och funktionshinder

Arbetsmarknad och funktionshinder Arbetsmarknad och funktionshinder Hur ska vi förstå ESO-rapportens slutsatser? Vad vet vi om personer med funktionsnedsättning och de hinder som finns för arbete? Mikael Klein Intressepolitisk chef, Handikappförbunden

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGENS PLAN FÖR BOENDE, STÖD - OCH SERVICE R EVIDERING 201 3

SOCIALFÖRVALTNINGENS PLAN FÖR BOENDE, STÖD - OCH SERVICE R EVIDERING 201 3 Socialförvaltningen 2013-11-04 1(7 ) Dnr SO 20130644 SOCIALFÖRVALTNINGENS PLAN FÖR BOENDE, STÖD - OCH SERVICE 2014-2019 R EVIDERING 201 3 SOCIALFÖRVALTNINGENS PLAN FÖR BOENDE, STÖD OCH SERVICE 2014-2019

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext :

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext : Kommentar angående min gamla statistik bild 13 ; det finns ingen nyare från SCB som är direkt jämförbar precis som Li Jansson nämnde i sin presentation. Johanna Gustafsson nämnda referenser http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a757294&dswid=-2038

Läs mer

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se

NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se. NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se NSPH Nationell Samverkan för f Psykisk HälsaH www.nsph.se NSPHiG Lokalt nätverkn www.nsphig.se Medlemsorganisationer Riksförbundet Attention Riksförbundet för hjälp åt narkotika och läkemedelsberoende

Läs mer

Rundabordssamtal. i samband med ADHES Janssen. Janssen-Cilag AB

Rundabordssamtal. i samband med ADHES Janssen. Janssen-Cilag AB Rundabordssamtal i samband med ADHES Janssen Janssen-Cilag AB Vad är schizofreni? Schizofreni är en svårt funktionsnedsättande psykisk sjukdom som drabbar en av hundra människor någon gång under livet.

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

IPS- Individual Placement and Support

IPS- Individual Placement and Support IPS- Individual Placement and Support PRIO (Överenskommelse psykisk hälsa mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting) med stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016) Psykiatriinventering;

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

PRIO psykisk ohälsa. Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO. Socialdepartementet

PRIO psykisk ohälsa. Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO. Socialdepartementet PRIO psykisk ohälsa Regeringens satsning på psykiatrin - vad händer med miljarderna? Kerstin Evelius, ämnessakkunnig, PRIO Målsättning 2007-2011 Barn, vuxna och äldre med psykisk sjukdom eller psykisk

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Kommunal utveckling, FoUrum

Öppna jämförelser. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Kommunal utveckling, FoUrum Öppna jämförelser Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015, Nationella kommentarer - SKL Andelen kommuner som genomfört och använt resultatet av brukarundersökningar för att utveckla verksamheten

Läs mer

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630

Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Lägesrapport från Slussens IPS projekt 150101 150630 Organisation, styrning ledning samt förändringar våren 2014 Styrgruppen startade även 2015 utan representation från Landstinget. Under våren 2015 fick

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Internationellt arbete Till nytta för vem eller vad? Brukare - patienter? Kommuner, landsting och regioner? Verksamheten FoU? Forskare? Andra medarbetare? www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om långtidsarbetslösheten i Stockholms stad

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om långtidsarbetslösheten i Stockholms stad Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-15 Handläggare Karolina Landowska Tel: 508 35 509 Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 35 528 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer.

Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer. Psykossjukdom Hur kan en psykossjukdom yttra sig vad gäller symtom och funktion? Aktuell vård/behandling/stöd och bemötande samt nationella riktlinjer. 9.00-11.45 Ett liv med schizofrenisjukdom. Bemötande-Attityder.

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Missbruk beroende och psykiatrisk samsjuklighet

Missbruk beroende och psykiatrisk samsjuklighet Missbruk beroende och psykiatrisk samsjuklighet Sven-Eric Alborn Leg.Psykolog, leg Psykoterapeut Utvecklingsledare Beroende Psykiatriförvaltningen Region Halland Email:sven-eric.alborn@regionhalland.se

Läs mer

Supported employment. Ett annat sätt att tänka rehabilitering

Supported employment. Ett annat sätt att tänka rehabilitering Supported employment Ett annat sätt att tänka rehabilitering AF s koder 11 Hjärt-, kärl-, lungsjukdom 21 Barndomsdövhet 22 Hörselskada 31 Grav synskada 32 Synsvaghet 41 Rörelsehinder som kräver förflyttningshjälpm.

Läs mer

Resursgrupps ACT (RACT)

Resursgrupps ACT (RACT) Korta versionen Resursgrupps ACT (RACT) en flexibel och integrativ metod Ett förslag till ACT-satsning inom PRIO gällande personer med omfattande eller komplicerad psykiatrisk problematik Evidens och NSPH

Läs mer

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten

Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015. FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser nr 2015:32 Stöd till personer med funktionsnedsättning 2015 FoU Välfärd, Region Västerbotten Regional rapport Öppna Jämförelser Löpnummer: 2015:32 Stöd till personer

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk

Vårdsamverkan Fyrbodal. psykiatri/missbruk Vårdsamverkan Fyrbodal Beredningen psykiatri/missbruk Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012 Överenskommelse mellan staten och SKL Fortsättning på tidigare satsningar inom området

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009

Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Genomförandeplan med gemensamma riktlinjer för kommun och landsting angående missbruks-och beroendevården i Haparanda 2009 Sammanfattning Detta bygger på av socialstyrelsen 2007 utfärdade nationella riktlinjerna

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek,

Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning. En kartläggning av målgruppen. som redogör för målgruppens storlek, Bilaga 1. Kartläggning av målgruppens storlek och sammansättning En kartläggning av målgruppen som redogör för målgruppens storlek, sammansättning och behov Inledning Arbetslivet är navet i den svenska

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer