Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år"

Transkript

1 Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och rädsla som kanske kickas igång omedelbart. Man 29 år Jag känner mig väldigt ensam i vardagen och har inte så många vänner. Men skulle jag få ett jobb så skulle det lösa sig. Jag har ju en utbildning och jag vill vara med ute i samhället. Jobb är det bästa mot ensamheten. Att vara utan arbete innebär också att man får en dålig ekonomi och det medför att man blir utanför samhället, vilket gör att man mår dåligt. Kvinna 37 år Man 39 år Jag gör inte så mycket på dagarna. Jag är inte intresserad av daglig verksamhet, eftersom jag inte vill sitta och montera något. Jag vill ha något intellektuellt stimulerande för att känna att det ger mig någonting. 20

2 Arbetsmarknad Fakta i korthet Av personer med nedsatt arbetsförmåga har 44 procent arbete. Detta kan jämföras med 75 procent i övrig befolkning. 26 procent av alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen har en funktions ned sättning. De kan vara arbetslösa eller delta i arbetsmarknadsåtgärder. Det är oförändrat sedan För att underlätta arbetet har personer tillgång till personligt biträde på sina arbetsplatser. Det är en ökning med över personer sedan Det är 16 procent av personer med funktions ned sättning som har mött negativa attityder hos arbetsgivare på grund av sin funktions ned sättning. 42 procent av kommunerna hade personer som gick från insatsen daglig verksamhet till anställning under Daglig verksamhet är en sysselsättningsform för vissa personer med funktions ned sättning. 21

3 Inriktningsmål för arbetsmarknadspolitiken Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska öka. Matchningen mellan arbetssökande personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och lediga arbeten ska vara effektiv. Sammanfattande analys Att vara i arbete, eller att ha en meningsfull sysselsättning, är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna vara delaktig i och bidra till samhället. Att ha ett arbete ger också en bättre ekonomi och möjligheter till en mer meningsfull fritid. FN-konventionen slår i artikel 27 fast rätten till arbete på lika villkor och att staten ska göra insatser för att personer ska kunna finna, få, behålla och återgå till en anställning. Det är stora skillnader i hur personer med funktionsnedsättning arbetar. Personer som inte har nedsatt arbetsförmåga arbetar i nästan lika hög grad som övrig befolkning. För personer med nedsatt arbetsförmåga är arbetslösheten högre, det är färre som har jobb och fler som är sjukskrivna. Jämfört med 2011 är utvecklingen negativ. Det är fler personer med nedsatt arbetsförmåga som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. I antal personer är det fler som har fått jobb, men i andel är det lägre än förra året. Rapporteringen från Arbetsförmedlingen visar att det går trögt att få ut personer med funktionsnedsättning i arbetslivet. Därför bör kunskaperna öka om vad som skapar strukturella hinder. Arbetsgivare måste våga anställa personer med funktionsnedsättning i större utsträckning än vad som görs idag. Arbetsmarknadens parter behöver lyfta frågorna om personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden mer. Om inget görs annorlunda kommer inte inriktningsmålen vara uppnådda år Positivt är att fler får tillgång till arbetshjälpmedel och andra stöd som exempelvis personligt biträde jämfört med i fjol och tidigare år. Trots detta är det ännu fler som är i behov av stöden. Även arbetsgivare behöver stöd för att kunna anställa. Det är också många som har upplevt negativa attityder hos arbetsgivare. Arbetsmiljöverket och arbetsgivare behöver intensifiera arbetet för att förbättra arbetsmiljön för alla. Det behövs fler incitament för arbetsgivare att även arbeta med ett generellt förbättringsarbete och inte bara med anpassning och stöd till individer. 22

4 Personer som nu har insatsen daglig verksamhet behöver ges fler möjligheter på arbetsmarknaden. Fler sociala arbetsintegrerade företag behöver också skapas för att alla ska kunna arbeta utifrån sin förmåga. Det är mycket som återstår att göra för att rätten till arbete och meningsfull sysselsättning ska omfatta alla. Lägesbeskrivning Stora skillnader i hur personer med funktionsnedsättning arbetar Personer med funktionsnedsättning, som inte har nedsatt arbetsförmåga, arbetar eller har eget företag i lika hög grad som övrig befolkning. Däremot är det stora skillnader för personer med funktionsnedsättning som innebär nedsatt arbetsförmåga. Av dem arbetar 44 procent. I övrig befolkning arbetar 75 procent. Män med nedsatt arbetsförmåga är i arbete i större utsträckning än kvinnor, 51 procent jämfört med 39 procent. För mer detaljer se tabell 1. Det är fler personer med funktionsnedsättning som arbetar deltid än bland övriga. 4 Tabell 1: Huvudsaklig sysselsättning, personer med och utan nedsatt arbetsförmåga och funktionsnedsättning samt övrig befolkning i procent. 5 Andel personer med funktionsnedsättning Andel övrig befolkning Med nedsatt Utan nedsatt arbetsförmåga arbetsförmåga I arbete* Studerar Arbetslös Ålderspensionär Sjuk-/aktivitetsersättning Långtidssjukskriven** Annat*** Totalt * anställda, egenföretagare eller föräldralediga ** mer än 3 månader *** hemarbetande, hjälper till i familjeföretag eller ospecificerat annat För att kompensera nedsatt arbetsförmåga kan Arbetsförmedlingen erbjuda arbetsgivare till exempel ekonomiskt stöd till delar av lönen. Under 2012 var det, i genomsnitt, drygt personer med nedsatt arbetsförmåga som hade anställning med någon form av lönestöd till arbetsgivaren. Det är en ökning från 2011 med något fler än anställningar, eller 3 procent

5 Fler personer med nedsatt arbetsförmåga är arbetslösa En undersökning från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att fler personer med nedsatt arbetsförmåga är arbetslösa, 10 procent jämfört med 6 procent bland övrig befolkning. De här uppgifterna är från hösten 2012 och i undersökningen har personerna själva bedömt om den egna arbetsförmågan är nedsatt. 6 Arbetsförmedlingens statistik pekar i samma riktning. Den visar att 26 procent av alla inskrivna personer hade, en av Arbetsförmedlingen definierad funktionsnedsättning, eller kod, i december Det motsvarar Det är en ökning med cirka personer från december 2011, men andelen är densamma. Arbetsförmedlingen benämner personer med en identifierad funktionsnedsättning som att de har fått en funktionshinderskod och har nedsatt arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen har som ett delmål, att antalet dagar för en inskriven person med funktionsnedsättning att få en funktionshinderskod ska kortas. Syftet med målet är att en arbetssökande så tidigt som möjligt får tillgång till insatser som är reserverade för målgruppen. Totalt har tiden till kod ökat med två dagar, men för unga har tiden minskat med tio dagar. För personer födda utomlands har tiden ökat med 27 dagar jämfört med Det är fler aktörer som genomför insatser för arbetslösa finansierade av Arbetsförmedlingen. I upphandlingar av sådana tjänster ställer Arbetsförmedlingen krav på att alla aktörer ska ha verksamhet i tillgängliga lokaler. 7 Bland kommuner som genomför insatser för arbetslösa är det 37 procent som alltid beaktar tillgänglighet. Det handlar främst om fysisk tillgänglighet i lokaler men kan även handla om tillgänglig information. 8 Av tabell 1 framgår att det är en större andel bland personer med nedsatt arbetsförmåga som har sjuk- eller aktivitetsersättning. Fler är också långtidssjukskrivna jämfört med övrig befolkning. Av den arbetsföra befolkningen i åldern år är det 4 5 procent som varaktigt uppskattas sakna inkomst från arbete som kvalificerar för en sjukpenninggrundande inkomst. 9 Eftersom personer med nedsatt arbetsförmåga inte finns på arbetsmarknaden i lika hög grad som övriga är det troligt att en större andel av dem finns i gruppen utan rätt till pengar från socialförsäkringen. 6 7 Arbetsförmedlingen (2013) En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken Handisam (2012) Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna Försäkringskassan (2013) Att sakna försäkrad inkomst 24

6 Arbetsmiljön hjälper eller stjälper Trots stor arbetslöshet är många personer med funktionsnedsättning i arbete. För dem är arbetsmiljön avgörande om arbetet ska kunna utföras på ett bra sätt. En bra arbetsmiljö ökar chanserna för fler att komma in på arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har rätt att utfärda föreskrifter på arbetsmiljöområdet. Dessa ska skapa sunda, säkra och utvecklande arbetsmiljöer. I ungefär var femte, eller i 16 av 78 föreskrifter, finns ett funktionshindersperspektiv. Vissa av föreskrifterna har inte ändrats sedan 1980-talet. 10 En större andel, 42 procent av personer med funktionsnedsättning som är i arbete, befinner sig i en bullrig miljö jämfört med övriga som är i arbete. Bland övriga är andelen 32 procent. Personer med svår ängslan, oro eller ångest i arbete upplever i större grad att deras arbete är psykiskt ansträngande jämfört med övriga, 63 procent jämfört med 41 procent. 11 Bland tjänstemän generellt har 32 procent mått dåligt av höga prestationskrav i arbetslivet. Av tjänstemännen är det en av fyra som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Undersökningen visar också att på arbetsplatser som arbetar förebyggande med psykisk ohälsa minskar andelen anställda som mår psykiskt dåligt av prestationskraven till 22 procent. 12 Det visar att de insatser som är nödvändiga för några gör att många mår bättre på arbetsplatsen. En undersökning från Folkhälsoinstitutet (FHI) visar att både män och kvinnor med funktionsnedsättning som har arbete, oftare är oroliga för att förlora jobbet det närmaste året än övriga. 13 När det gäller lönesättning har 24 procent av alla personer med funktionsnedsättning i arbete upplevt sig orättvist behandlade, jämfört med 16 procent bland övriga i arbete. Bland kvinnor med funktionsnedsättning utan nedsatt arbetsförmåga är det 35 procent som upplevt detta. Små ändringar underlättar för många Bland personer med nedsatt arbetsförmåga som är i arbete uppger cirka 60 procent att de är i behov av någon, ofta flera, anpassning av sin arbetssituation för att den ska fungera. Det stöd, som störst andel är i behov av, är anpassat arbetstempo, anpassad arbetstid och anpassade arbetsuppgifter. Fler kvinnor än män är i behov av anpassad arbetstid. En majoritet har i stor utsträckning fått det stöd som de behöver, men mer återstår att göra. 10 Arbetsmiljöverket (2013) Arbetsmiljöverkets rapportering om utvecklingen av funktionshinderspolitiken år Statistiska centralbyrån (2013) Undersökning om levnadsförhållanden 12 Hjärnkoll (2013) En studie om psykisk ohälsa på jobbet 13 Statens folkhälsoinstitut (2013) Uppdrag om delmål m.m. inom ramen för En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

7 För personer med nedsatt arbetsförmåga, som inte är i arbete, uppger 85 procent att de är i behov av en eller flera anpassningar för att ett arbete ska kunna fungera för dem. De främsta behoven är anpassat arbetstempo, anpassad arbetstid och anpassade arbetsuppgifter. 14 För att underlätta på arbetsplatsen för personer med nedsatt arbetsförmåga kan Arbetsförmedlingen ge stöd till bland annat arbetshjälpmedel och stöd till personligt biträde. Nästan fick tillgång till arbetshjälpmedel under 2012 och det är en ökning på 9 procent sedan år Det är fler personer med psykisk funktionsnedsättning och inlärningssvårigheter än tidigare, som får arbetshjälpmedel. Arbetsförmedlingen samarbetar med Hjälpmedelsinstitutet kring utveckling och spridning av information om arbetshjälpmedel. Antalet personer som fått stöd till personligt biträde har ökat under ett antal år var det personer, vilket är en ökning med personer jämfört med Det är 32 kommuner som har fått medel för att genomföra en försöksverksamhet med syfte att öka möjligheterna till lönearbete för personer med psykisk funktionsnedsättning. 16 Andra aktörer kan också bidra till inkluderande arbetsplatser Den Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa. Socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap i arbetslivet. För att få pengar från fonden krävs att projekten arbetar med tillgänglighet. För att underlätta detta finns ett särskilt processtöd som erbjuder projekten stöd och kunskap om tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Processtöd Tillgänglighet har arbetat med fler än projekt som drivs i både privat och offentlig verksamhet. Närmare deltagare har varit på aktiviteter. Det har konstaterats att behovet av kunskap är stort. I en samlad utvärdering vittnar flertalet av projekten som fått stöd, om att det lett till en rad nya insikter. Det kan exempelvis handla om idéer om nya kundgrupper, rekrytering av personal och behovet av ökad tillgänglighet i lokaler och på webben. 17 Inför den kommande strukturfondsperioden formuleras nu de villkor som kommer att gälla för den Europeiska socialfonden. Det är viktigt att tillgänglighet ingår som krav även framöver. Socialfonden är en stark aktör för att utveckla inkluderande arbetsplatser, som ett komplement till nationell arbetsmarknadspolitik Arbetsförmedlingen (2013) En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken Socialstyrelsen (2013) Meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning 17 Svensson, G. (2012) Processtöd tillgänglighet Utvärdering

8 Praktik för att få jobb Regeringen vill att statliga myndigheter ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Därför har Arbetsförmedlingen i uppdrag att stödja statliga myndigheter att ta emot praktikanter med funktionsnedsättning. Uppdraget startade 1 januari I mars 2013 hade 6 procent av myndigheterna skrivit avtal med Arbetsförmedlingen för att genomföra praktikantprogrammet. 31 procent uppger att de ska börja ta emot praktikanter under De flesta kommuner erbjuder praktikplatser till personer med funktionsnedsättning. Av kommunerna som erbjuder praktikplats är det 64 procent som känner till att personer med funktionsnedsättning har fått jobb efter praktiken de senaste tre åren. När det gäller sommarjobb till unga med funktionsnedsättning ser det sämre ut. Endast hälften av kommunerna erbjuder det. 18 Staten som föredöme Det är 85 procent av myndigheterna som har personalansvariga som har utbildning om vad diskrimineringslagen säger om personer med funktionsnedsättning. På 41 procent av myndigheterna har generella insatser, till exempel mer tillgängliga lokaler, gjorts för att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få en anställning. När det gäller särskilda åtgärder kopplat till personer med funktionsnedsättning är det 71 procent som har gjort detta. Det är i stort sett oförändrat sedan förra året. Något som kan både underlätta och försvåra arbetet på myndigheter, men även många andra arbetsplatser, är de digitala administrativa systemen som till exempel ekonomisystem och ärendehantering. Det är endast 21 procent av myndigheterna som har inventerat sina digitala system utifrån tillgänglighet. En rad myndigheter har kommit fram till att systemen de har är otillgängliga. 19 Det här något som behöver åtgärdas för att arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Arbetsgivare behöver stöd för att våga anställa Det är 16 procent av personer med funktionsnedsättning som har mött negativa attityder hos arbetsgivare på grund av sin funktionsnedsättning. Det är vanligare att kvinnor har upplevt det än män. Det är framför allt personer med nedsatt arbetsförmåga, 24 procent, som har mött negativa attityder. Personer utan arbete har i större utsträckning blivit utsatta för negativa attityder av tidigare eller tilltänkta arbetsgivare jämfört med personer som har ett arbete Handisam (2012) Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna Handisam (2013) Öppna jämförelser i staten

9 Kommunerna är tillsammans en av Sveriges största arbetsgivare. Det är enbart 63 procent av kommunerna som har gjort en inventering om förekomsten av psykisk ohälsa bland sina anställda. Det är också endast hälften av kommunerna som har ett systematiskt arbete för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. En undersökning visar att det i de kommuner där chefer har fått utbildning inom psykisk ohälsa finns bättre rutiner och riktlinjer för att förebygga psykisk ohälsa. Kommunerna med utbildade chefer har också högre ambitioner på området. 21 Arbetsgivare behöver få mer utbildning och stöd kring att anställa personer med funktionsnedsättning. De behöver också uppmärksammas på vinsterna och nyttan med att skapa arbetsplatser för alla. Låg andel företagare Personer med funktionsnedsättning är företagare i lägre utsträckning än övrig befolkning, 5 procent jämfört med 9 procent. Bland personer med nedsatt arbetsförmåga är 4 procent företagare. Det är fler män än kvinnor med funktionsnedsättning som är företagare. Det överensstämmer med skillnader som finns mellan män och kvinnor i övrig befolkning. 22 Det finns ett särskilt bidragsstöd för arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga som startar eget företag. Antalet personer som har fått del av stödet var 653 personer år 2012, det har minskat något sedan Fler sociala företag För att få ännu fler i arbete och sysselsättning har regeringen en handlingsplan för att få fram fler arbetsintegrerade sociala företag. Syftet med dessa företag är att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete. De vanligaste branscherna för dessa företag är; butik och försäljning, café, restaurang och hotell, hushållsnära tjänster samt fastighetsskötsel. I april 2012 fanns det 271 arbetsintegrerade företag över hela landet med personer som deltar i verksamheterna, av dessa är anställda. De senaste två åren har det blivit 64 nya företag och det har blivit 500 fler anställda. 23 Av drygt 400 nya kooperativa företag som startades under 2012 var 38 stycken arbetsintegrerade Hjärnkoll (2013) Rapport över kommunernas arbete med psykisk hälsa bland personalen Tillväxtverket (2012) Arbetsintegrerade sociala företag i Sverige Tillväxtverket (2013) Årsredovisning

10 Fler arbetar på Samhall Arbetsförmedlingen kan anvisa personer till en skyddad anställning inom Samhall AB. Vid slutet av 2012 var personer med funktionsnedsättning anställda i kärnuppdraget. Det är en ökning med 600 personer sedan Regeringen har som mål för Samhall att 6 procent av de anställda ska övergå till andra anställningar, för 2012 var andelen 5,2 procent, eller 987 personer. Det är en minskning i andel och antal från år Det finns också flera andra företag som, liksom Samhall, har fokus på att anställa personer med funktionsnedsättning. Fler i daglig verksamhet Daglig verksamhet är en sysselsättningsform för vissa personer med funktionsnedsättning och en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I oktober 2012 hade nästan personer daglig verksamhet. Det är en ökning med 900 personer sedan året innan. Det har skett en årlig ökning av personer med daglig verksamhet de senaste åren. År 2008 var det som hade insatsen. 26 Ett av målen med insatsen är att personer ska ges möjlighet att gå från daglig verksamhet till någon form av arbete. År 2011 var det 42 procent av kommunerna som hade personer som gått från daglig verksamhet till anställning. Det saknas uppgifter om hur många personer det handlar om, men det är troligen inte särskilt många i varje kommun Samhall (2013) Bokslutskommuniké januari-december Socialstyrelsen (2013) Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år Socialstyrelsen (2012) 29

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning

Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Full sysselsättning? Arbetsgivarens perspektiv på anställning av personer med funktionsnedsättning Personer med funktionsnedsättning Cirka 10-20 procent av befolkningen uppger, i olika undersökningar,

Läs mer

Arbetsmarknad och funktionshinder

Arbetsmarknad och funktionshinder Arbetsmarknad och funktionshinder Hur ska vi förstå ESO-rapportens slutsatser? Vad vet vi om personer med funktionsnedsättning och de hinder som finns för arbete? Mikael Klein Intressepolitisk chef, Handikappförbunden

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida

1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet 2. Debattinlägg på Föräldrakrafts hemsida Till dig som är paneldeltagare vid Föräldrakrafts seminarium Vägen till arbete i Almedalen den 30 juni Stockholm i juni 2015 INSPEL INFÖR PANELSAMTAL 1. Fem tips till punkter att ta upp under samtalet

Läs mer

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor Lättläst Betänkande av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:92 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling och trygghet SOU 2012:31 s nuvarande uppdrag Översyn av regelverket om arbetshjälpmedel Krav på arbetsmarknadsförsäkringar vid anställningar med lönesubvention

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam Serie

Läs mer

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken

Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Hur är läget 2013? Uppföljning av funktionshinderspolitiken Handisam Serie

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Arbete för alla. Insatser för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Arbete för alla. Insatser för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Arbete för alla Insatser för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 3 Förord Många personer med funktionsnedsättning står långt ifrån arbetsmarknaden. Den grundläggande

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN

Linköpin kommun linkoping.se. Se kraften och kompetensen. hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Linköpin kommun linkoping.se Se kraften och kompetensen hos personer med funktionsnedsättning EN VÄGLEDNING FÖR CHEFER I LINKÖPINGS KOMMUN Se kraften och kompetensen Det handlar om hur du och jag tänker.

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Transport Fakta i korthet

Transport Fakta i korthet Varje tisdag rider jag. Det är en buss som kommer och hämtar mig till ridningen. Busschauffören hjälper mig med väskan och rullstolen hamnar i bagageutrymmet. Citat ur Barn äger Transport Fakta i korthet

Läs mer

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden

Datum 2010-08-09 Dnr 1001694. Ökad rekrytering i Region Skåne av personer med. psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden 044-309 30 90 margot.nilsson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2010-08-09 Dnr 1001694 1 (6) Ökad rekrytering i av personer med psykisk funktionsnedsättning som står långt från arbetsmarknaden Ordförandens

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Grundläggande uppdrag Att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Tillgänglig arbetsmiljö

Tillgänglig arbetsmiljö Tillgänglig arbetsmiljö En av de viktigaste faktorerna för delaktighet i samhället är arbete eller annan meningsfull sysselsättning. I den här broschyren ger vi några exempel på hur du som arbetsgivare

Läs mer

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst

Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Nyanländ med hörselnedsättning Vad gör Arbetsförmedlingen? Pia Uhlin leg. audionom Rehabilitering till arbete, syn/döv/hörsel Väst Arbetsförmedlingens uppdrag Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering.

Läs mer

Rundabordssamtal. i samband med ADHES Janssen. Janssen-Cilag AB

Rundabordssamtal. i samband med ADHES Janssen. Janssen-Cilag AB Rundabordssamtal i samband med ADHES Janssen Janssen-Cilag AB Vad är schizofreni? Schizofreni är en svårt funktionsnedsättande psykisk sjukdom som drabbar en av hundra människor någon gång under livet.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Trygghetsanställning

Trygghetsanställning Lättläst svenska Trygghetsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Kort om Arbetsförmedlingen 160906 Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att: Sammanföra dem

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län februari 2016

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län februari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström, Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län februari 2016 Fått arbete I februari fick nästan 200 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län oktober månad 2014 Fått arbete I oktober 2014 fick cirka 189 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta?

2014-04-24. Misa Fridhemsplan. Markus, 31 år. När är man redo att arbeta? Misa Fridhemsplan Med rätt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Diagnoser/tillstånd/socialmedicinska arbetshinder: Psykoser, social fobi, schizofreni, personlighetsstörning, bipolära tillstånd,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016

Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, oktober 2016 Arbetslösheten i Jönköpings län fortsatte att sjunka under oktober månad om än bara

Läs mer

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Arbetsförmedlingens uppdrag för unga med funktionsnedsättning Göteborgs kranskommuner Orust Tjörn Stenungsund Kungälv Lilla Edet Ale Alingsås Lerum Partille Härryda Mölndal Kungsbacka Vad händer när skolan

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 FAKTAUNDERLAG Jämtlands län Östersund, 170814 Maria Salomonsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik juli 2017 De till arbete minskade I slutet av juli 2017 påbörjade cirka 434 av alla som var inskrivna

Läs mer

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 En studie om psykisk ohälsa på jobbet Arbetsgivare likaväl som anställda har mycket att vinna på att arbeta förebyggande och

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen.

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Remissvar gällande Sänkta Trösklar Högt i Tak, SOU 2012:31 Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Allmänna synpunkter

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Arbetsmiljö- och hälsastrategi Datum Arbetsmiljö- och hälsastrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Personalavdelningen Ersätter dokument: Dokumentnamn: Arbetsmiljö- och hälsastrategi

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av augusti månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby augusti 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län månad 2014 2 020 (7,1 %) 954 kvinnor (6,9 %) 1 066 män (7,4 %) 529 18-24

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-10-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under september månad 2017 påbörjade 580 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2016 Antal till arbete minskade I slutet av oktober 2016 påbörjade 567 av alla

Läs mer

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av februari månad 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jönköping, 14 mars 2012 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköping län februari 2012 12 148 (7,2%) 5 730 kvinnor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Kungsbacka har fortfarande den

Läs mer

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A

Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Datum Dnr Sida 2015-06-22 KS/170/2015 1 (5) Adressat Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss Utredning om Matchningsanställningar (A 2014:D) Dnr A2015/881/A Sollefteå kommun har behandlat ärendet

Läs mer

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med synnedsättning En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete

Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med synnedsättning En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete Framgångsfaktorer på arbetsmarknaden för personer med synnedsättning En jämförelse mellan dem som har arbete respektive har haft arbete En studie finansierad av Arvsfonden Innehåll Framgångsfaktorer på

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2017 FAKTAUNDERLAG Västmanlands län Stockholm, 2017-11-13 Marcus Löwing Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik oktober 2017 Till arbete Antalet personer som fått arbete uppgick till 1 172 under oktober månad.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i september månad 2015 Arbetslöshet fortsätter öka i mellersta Halland Kungsbacka har fortfarande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län i oktober månad 2016 Arbetslösheten fortsätter att öka i Halland Arbetslösheten i länet ökar sedan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ida Karlsson Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2016 Arbetsmarknaden i Jönköpings län fortsatte att vara stark under

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Jämtlands län Östersund, 170510 Maria Salomonsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 De till arbete minskade I slutet av april 2017 påbörjade cirka 636 av alla som var inskrivna

Läs mer

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016

Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att arbeta i staten 2016 Vår arbetsmiljö och det systematiska arbetsmiljöarbetet Att arbeta i staten 2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete En liten film om SAM https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-ochinspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/

Läs mer

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015

9 651 (6,3 %) Arbetsmarknadsläget i Hallands län - mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 14 april 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län, mars 2015 9 651 (6,3 %) 4 263 kvinnor (5,8

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-04-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 Färre personer går till arbete Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings län påbörjade

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden till Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 Beslut: Rektor 2004-05-15 Revidering: 2017-02-13 Dnr: HDa 1.2 2016/21 Gäller fr o m: 2017-01-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 22 februari 2013 Avser år 2012 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/414101 Datum: 2013-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012 Uppdraget samt

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, december månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län december 2013 8 751 (11,7 %) 3 867 kvinnor (11 %) 4 884 män (12,3

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 FAKTAUNDERLAG Gävleborgs län Söderhamn 10 april 2017 Bitte Lyrén Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik mars 2017 1 400 påbörjade något arbete, färre än i fjol Under mars månad erhöll 1 394 personer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län december 2015

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström, Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län december 2015 Fått arbete I december fick cirka 185 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Sida: 1 av 7 Ny på Arbetsförmedlingen (textversion av filmen ny.arbetsformedlingen.se) Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Hitta ditt nya arbete genom oss

Hitta ditt nya arbete genom oss Hitta ditt nya arbete genom oss Välkommen till Arbetsförmedlingen Här hittar du information om vad vi på Arbetsförmedlingen kan göra för dig och vad som är bra att tänka på när du precis har börjat söka

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Resultat från nationella folkhälsoenkäten Cecilia Wadman Katarina Paulsson Gunnel Boström Innehåll Levnadsvanor Psykisk ohälsa Fysisk ohälsa Läkemedel Vårdkontakter, ej ungdomsmottagning

Läs mer

Rättsväsendet Fakta i korthet

Rättsväsendet Fakta i korthet Polisen fick veta att jag har nedsatt hörsel när de ville ringa mig, så de sms:ar direkt istället, ibland via textförmedling och ibland via e-post. Kommunikationen fungerar utmärkt, men det är avgörande

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med arbetshandikapp; SFS 2005:1203 Utkom från trycket den 23 december 2005 utfärdad den 15

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010 Uppdaterade siffror

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län mars månad 2016 De till arbete minskade I slutet av mars 2016 påbörjade cirka 528 av alla

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av september månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Gotlands län i slutet av september månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Visby september månad 2014 Jim Enström Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Gotlands län september månad 2014 2 238 (7,9 %) 1 058 kvinnor (7,6 %) 1 180

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Salomonsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Jämtlands län oktober månad 2015 De till arbete minskade I slutet av oktober 2015 påbörjade cirka 610 av

Läs mer

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson

Om du blir sjuk och inte kan arbeta. Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson Om du blir sjuk och inte kan arbeta Försäkringskassan Småland Nordväst Mona Ericsson mona.ericsson@forsakringskassan.se Sjuklön Sjukpenning Rehabiliteringskedjan Tidsgränser sjukpenning Övriga förmåner

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 600 påbörjade något arbete I Kronobergs län påbörjade omkring 600 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010

Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Dnr: 1.1 2009/294720 Dnr: 052245-2010 Uppföljning av de personer som uppnådde maximal tid i vid årsskiftet 2009/2010 eller under första kvartalet 2010 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2010

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, juli 2016 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av maj 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av maj 2012 15 juni 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av maj 2012 Fortsatt stabil arbetsmarknad i länet Arbetsmarknaden i Uppsala län har under vintern och våren varit relativt stabil

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 FAKTAUNDERLAG Jönköpings län 2017-10-10 Ida Karlsson Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik september 2017 Stark arbetsmarknad i Jönköpings län Av samtliga sökande på Arbetsförmedlingen i Jönköpings

Läs mer

Anställning med lönebidrag

Anställning med lönebidrag Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetsgivare. 2015-02. Anställning med lönebidrag Du kan få lönebidrag om du anställer en person som har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer