Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol."

Transkript

1 Menyer och skyltar talar sällan ett tydligt språk, man vet inte vad exempelvis en kaka eller maträtt innehåller. Man måste ofta fråga, vilket gör att jag drar mig för att gå dit. Kvinna 32 år I specialbutikerna där jag bor är det svårt med rullstol, man får ringa efter hjälp. Det är lättare att åka till köpcentra, där det är bättre med tillgängligheten. Men en enkel resa är 7 mil eller 14 mil. På min ort kommer jag bara in riktigt på de stora livsmedelsbutikerna som är tre stycken. Man 55 år Man 23 år Många av dessa butiker är svåra att komma in i med rullstol. Det är ibland även svårt att komma fram i butiken med en rullstol. 100

2 Konsumentpolitik Fakta i korthet I en undersökning bland personer med funktionsnedsättning upplever sig var tredje person hindrad att handla på grund av bristande tillgänglighet i butiker. Nästan tre av fyra butikschefer har inte tagit del av information eller råd om hur tillgängligheten i butiken kan förbättras. I en undersökning bland personer med funktionsnedsättning är var tredje person missnöjd med tillgängligheten på restauranger, caféer och barer. 55 procent av personer med funktionsned sättning använder internet för att betala räkningar, beställa, boka eller handla något. För övriga är andelen 77 procent. Personer med funktionsned sättning åker i mindre utsträckning på semester än övrig befolkning. 45 procent har semestrat i minst en vecka under det senaste året jämfört med 64 procent bland övriga. 101

3 Inriktningsmål för konsumentpolitiken Målet för konsumentpolitiken är att konsumenterna ska ha makt och möjlighet att göra aktiva val. Regeringens insatser fokuseras på områdena konsumentstöd, tillgänglighet i handeln samt tillgänglighet och användbarhet genom standardisering. Sammanfattande analys Utöver de fördelar som finns i att handeln är tillgänglig för alla, är det först och främst en rättighet. Det fastställer artikel 9 i FN-konventionen som beskriver att alla som erbjuder tjänster och service för allmänheten ska tänka på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighet och lika villkor i handeln gynnar alla. Med en uppskattad köpkraft på över 100 miljarder kronor finns det goda skäl för handeln att utveckla sitt tillgänglighetsarbete. Bristande tillgänglighet, både i butiker och i e-handeln, utgör hinder som minskar konsumtionen och begränsar individers delaktighet. För att inriktningsmålet om makt och möjlighet till självständiga val för personer med funktionsnedsättning ska kunna uppnås till 2016 behöver många hinder tas bort och utvecklingen ta fart. Statistiken visar att mycket behöver göras kring tillgänglighet, användbarhet och bemötande i handeln och att de brister som finns gör att många att avstår från konsumtion. Det finns en enorm utvecklingspotential i handeln och en stor del av utvecklingen kan ske genom enkla åtgärder. Det är lönsamt att se personer med funktionsnedsättning som de aktiva konsumenter de kan vara. Ett aktivt förbättringsarbete pågår på många håll för att öka tillgängligheten i handeln och möjliggöra för varje individ att göra aktiva val i sin konsumtion. Ett viktigt samband i utvecklingen är det mellan ökad kunskap och tillgänglighetsförbättrande åtgärder. Det visar att kunskapsspridning är ett effektivt medel för att driva på utvecklingen mot en handel som tillgodoser allas rättigheter. Lägesbeskrivning En tillgänglig handel gynnar alla Konsumentverket har i samarbete med branschorganisationen Svensk Handel genomfört en undersökning om butikschefers syn på tillgänglighetsfrågor. 85 procent av de tillfrågade cheferna ansåg att en butik med bra tillgänglighet är mer lönsam och 90 procent menade att det som underlättar för kunder med funktionsnedsättning även är bra för många andra kunder. 206 Med en uppskattad total köpkraft på drygt 100 miljarder kronor finns det goda 206 Konsumentverket (2012) Butikschefers syn på tillgänglighetsfrågor 102

4 skäl att uppmärksamma personer med funktionsnedsättning i handeln. 207 Många butiker går dock miste om kunder på grund av bristande tillgänglighet. I en undersökningspanel bland personer med funktionsnedsättning 208 väljer en tredjedel av den anledningen att avstå från att köpa en vara eller att gå till en annan butik. 209 Endast en av fyra butikschefer har tagit del av information eller råd om hur tillgängligheten i butiken kan förbättras. Avsaknaden av information kan göra att åtgärder för att öka tillgängligheten i butiker uteblir. Därför är informationsmaterialet Butik för alla som tagits fram av Konsumentverket och Svensk Handel ett välkommet tillskott. Materialet, som bland annat består av en webbutbildning, visar att det med små medel kan göras mycket för att öka tillgängligheten i butiker. 210 Bland butikschefer uppger nästan tre av fyra att de själva, eller med hjälp av någon anställd eller expert, genomfört en inspektion av tillgänglighetsbrister i sin butik. Hälften av cheferna har genomfört mindre åtgärder för att förbättra tillgängligheten som att möblera om, ha sittplatser eller ta bort trösklar. 14 procent har genomfört större åtgärder som att bygga om i lokalen eller att installera ramp eller hiss. Samtidigt anser var fjärde butikschef att det inte finns behov av att genomföra åtgärder i sin butik. 211 Upplevelsen av tillgänglighet inom handeln i panelen visar att det finns mycket som behöver göras. Var femte är missnöjd med tillgängligheten i livsmedelsbutiker och lika stor andel är missnöjd med tillgängligheten i butiker som säljer kläder, böcker, leksaker eller liknande. En tredjedel upplever att de hindras att handla på grund av bristande tillgänglighet i butiker och det är främst personer med rörelsenedsättning som hindras. Den vanligaste upplevda bristen i tillgänglighet är att det är svårt att ta sig fram i många butiker. 212 I de flesta fall är de hinder som personer upplever möjliga att åtgärda på ett enkelt sätt. Det kan handla om att ta bort trösklar, anpassa ljudnivån, göra skyltar och texter tydligare eller att undvika parfym och starka dofter. Under 2011 gjordes en undersökning kring läsbarheten på livsmedelsförpackningar som visade att många förpackningar hade liten och otydlig text vilket skapade hinder för många att avgöra innehållet i produkterna. 213 En uppföljning av rapporten som gjorts 2012 visar att många tillverkare tagit till sig av kritiken men att det fortfarande finns stora brister bland produkter som säljs i svensk handel. 214 Läsbarheten är speciellt viktig för allergiker som behöver veta innehållet i produkter för att undvika allergiska reaktioner. 207 Svensk handel och konsumentverket (2011) Butik för alla 208 Se kapitlet Vilka har en funktionsnedsättning? Svensk handel och konsumentverket (2011) Butik för alla 211 Konsumentverket (2012) Butikschefers syn på tillgänglighetsfrågor Svenska konsumenter och Konsumentföreningen Stockholm (2011) Större text, tack! 214 Svenska konsumenter och Konsumentföreningen Stockholm (2012) Större text, tack! Uppföljning av läsbarhet på förpackningar 103

5 En av fyra i panelen har upplevt sig diskriminerad när de besökt en butik och en av fem har upplevt sig diskriminerad när de besökt restauranger, caféer och barer. Att inte ha möjlighet att ta sig in i en butik eller restaurang, eller att få ett nedlåtande bemötande är en vanligt upplevd diskriminering som personer med funktionsnedsättning möter. 215 Rätten till icke-diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och återfinns bland annat i artikel 5 i FN-konventionen. Många undviker restauranger, caféer och barer Var tredje person i panelen är missnöjd med tillgängligheten på restauranger, caféer och barer. Fyra av tio känner sig hindrade på grund av brister i tillgängligheten. Bland personer som besöker dessa platser och som upplever sig hindrade i den miljön uppmärksammar flest brister när det gäller hög ljudnivå, svårigheter att ta sig fram i lokaler samt svårlästa menyer och skyltar. Nästan hälften av dessa personer upplever hindren så pass stora att de väljer att gå till ett annat ställe. Gemensamt för de hinder som personer med funktionsnedsättning upplever i utelivet är att de är lätta att åtgärda. Då varannan person med funktionsnedsättning skulle vilja besöka restauranger, caféer och barer oftare än vad de gör idag finns det en stor kundgrupp för branschen att tillgå om dessa platser görs tillgängliga. 216 E-handeln en möjlighet som behöver utvecklas 55 procent av personer med funktionsnedsättning använder internet för att betala räkningar, beställa, boka eller handla något. Det är mindre vanligt än bland övriga, där andelen är 77 procent. Bland unga, år, finns det ingen skillnad i att använda internet i konsumtionssyfte. 217 För personer med funktionsnedsättning är de vanligaste anledningarna att undvika handel på internet att man hellre handlar på andra sätt, att webbplatser inte möter individens behov eller att man inte vet hur man gör. Bland personer med funktionsnedsättning som upplever stora hinder i vardagen är det vanligare att använda internet för handel än bland övriga personer med funktionsnedsättning. 218 Det visar att e-handeln används som ett alternativ för dem som möter mest hinder i butikshandeln. Behovet av tillgänglighet i fysiska butiker kvarstår dock och alla har rätten att ges möjlighet att handla både i fysiska butiker och på internet. En rapport från Konsumentverket visar att personer med funktionsnedsättning inte söker information om varor och tjänster på internet i samma utsträckning som övrig befolkning. Dessutom uppgav endast 54 procent av personer som Statistiska centralbyrån (2013) Undersökning om levnadsförhållanden 218 Handisam (2013) Undersökningspanel enkät 1 it 104

6 har funktionsnedsättning eller långvariga hälsoproblem, att de visste hur e-handel fungerar till skillnad från 74 procent bland övriga. 219 För att alla konsumenter ska ha möjligheten att göra aktiva val i sin konsumtion behöver e-handeln utvecklas och tillgängliggöras för alla. God tillgång till kommersiell och offentlig service De flesta län prioriterar tillgänglighetsfrågor i sitt arbete både inom särskilda insatsområden som i mer generella åtgärder. Det visar en rapport från Tillväxtverket. Länen bedömer att tillgängligheten i livsmedelsbutiker generellt sett är god, samtidigt som det i de flesta län pågår ett aktivt förbättringsarbete. Områden som behöver utvecklas ytterligare är tillgängligheten vid kontanthantering som att ta ut pengar, betala räkningar och hemsändning av varor. 220 En utredning visar att förutsättningarna i handeln har förändrats. Ökad handel på internet och större informationsspridning kring produkter på webben ställer krav på att konsumentstödet gör utbudet synligt och tillgängligt för alla. I detta område behövs enligt utredningen en ambitionsökning. Utredningen föreslår därför att myndigheter och andra aktörer tillsammans kan tillgodose konsumentens informationsbehov genom en samlad webbaserad informationstjänst. 221 Banktjänster ska inte utestänga någon. En utvärdering, från 2011, visar att personer med funktionsnedsättning är en särskilt utsatt grupp när det gäller tillgång till betaltjänster. De drabbade är främst boende i glesbygden, landsbygden eller skärgården. 222 En rapport från Post- och telestyrelsen (PTS) visar att minskad manuell kontanthantering på banker kan skapa problem för många personer med funktionsnedsättning, då bankkort krävs för uttag av kontanter. Rapporten föreslår att tillgången till grundläggande betaltjänster bör utvecklas genom regionala stöd- och utvecklingsinsatser. 223 Sämre möjligheter till semester Bland personer med funktionsnedsättning är det mindre vanligt att åka på semesterresa än bland övrig befolkning. 45 procent har rest i minst en vecka under det senaste året jämfört med 64 procent bland övriga. Samtidigt har 47 procent tillgång till fritidshus eller husvagn, vilket är mindre vanligt än hos övrig befolkning där andelen är 58 procent. 224 En granskning visar att endast 22 av totalt 213 granskade turistbyråer har information riktad till personer med funktionsnedsättning på sina hemsidor Konsumentverket (2009) Att handla på internet 220 Tillväxtverket (2012) Mötesplatser, näringsliv och service Regionala serviceprogram Delredovisning 221 Statens offentliga utredningar (2012) Konsumenten i centrum 2012: Tillväxtanalys (2011) Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service Post- och telestyrelsen (2012) Ett nytt sätt att arbeta regionalisering av insatser inom grundläggande betaltjänster 224 Statistiska centralbyrån (2013) Undersökning om levnadsförhållanden 225 Humana (2013) Sveriges turistbyråer dåliga på att informera om tillgänglighet 105

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Delmål för funktionshinderpolitiken

Delmål för funktionshinderpolitiken Delmål för funktionshinderpolitiken - delredovisning 2015 Delmål för funktionshinderpolitiken delredovisning 2015 Konsumentverket 2015, Dnr 2015/182 Ansvarig handläggare: Anna-Carin Widmark Innehållsförteckning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Rapport 2011:27. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011. Näringslivsenheten

Rapport 2011:27. Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011. Näringslivsenheten Rapport 2011:27 Bevakning av grundläggande betaltjänster Länsstyrelsernas årsrapport 2011 Näringslivsenheten Foto: Janne Eriksson. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, november 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en

PTS genomförande av funktionshinderspolitik en Rapportnummer PTS-ER-2012:5 Datum 2012-03-06 PTS genomförande av funktionshinderspolitik en PTS redovisning av uppdrag om delmål, uppföljning och redovisning inom ramen för En strategi för genomförande

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

Att handla på Internet

Att handla på Internet Rapport 9: Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel Att handla på Internet En undersökning av konsumenters erfarenheter av och attityder till e-handel

Läs mer

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun

Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Tänk till, gör rätt! Strategi för tillgänglighetsarbete i Umeå kommun Innehåll Inledande ord 3 Tillgänglighet är ditt ansvar 4 Syfte med strategin 5 Ord och betydelser 6 Vad säger lagen? 8 Bättre tillgänglighet

Läs mer

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden

Kundrösten. Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden Kundrösten Bankkunders syn på den svenska bankmarknaden 1 Förord Hur ska vi skapa en långsiktigt bättre bankmarknad i Sverige? Hur skapar vi tryggare banker som sätter kunden och hennes behov främst? Hur

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt

GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014. Att betala och att ta betalt GRUNDLÄGGANDE BETALTJÄNSTER 2014 Att betala och att ta betalt Vad är grundläggande betaltjänster? Det är tjänster som gör det möjligt för dig att: Ta ut och sätta in kontanter Betala räkningar Sätta in

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010

Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010 Sammanfattning av tillgänglighetsanalys av fem banker 2010 Beställare: Vår referens Post- och telestyrelsen, PTS Ylva Ehn 08-678 5739 ylva.ehn@pts.se Susanna Laurin 08-555 770 61 susanna.laurin@funkanu.se

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011

e-barometern Q4 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research e-barometern Q4 2011 e-barometern Q4 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 e-barometern Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD E-handeln av varor i Sverige omsatte förra

Läs mer