Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tjänsteföretagen och den inre marknaden"

Transkript

1 November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

2 Närmare två tredjedelar av tjänsteföretagen i Sverige ser EU:s inre marknad som en möjlighet. Men det är bara några enstaka procent av dem som betraktar EU som sin hemmamarknad. Det visar Kommerskollegiums utredning om företagens attityder till och kunskaper om den inre markanden. Kommerskollegium har låtit statistiska centralbyrån (SCB) intervjua totalt 1450 företag per telefon i januari i år. Företagen finns inom alla företagssektorer med undantag för främst jordbruksföretag. Svarsfrekvensen var 80 procent. De tjänsteföretag som tillfrågats har fem eller fler anställda. De återfinns inom bygg, handel, företagstjänster och övrig tjänstesektor och är spridda över hela Sverige. Av de tillfrågade 1450 företag är 818 tjänsteföretag. Dessa tjänsteföretags svar har vi valt att särredovisa i denna rapport som bygger på SCB:s undersökning för Kommerskollegiums utredning 1. Rapporten behandlar enbart tjänsteföretagens svar ställt mot hur industriföretagen svarat. Hur aktiva är tjänsteföretagen på den inre marknaden För att få en uppfattning om hur aktiva svenska företag är på den inre marknaden började vi med att fråga om de i dag importerar eller exporterar varor eller tjänster från/till länder inom den inre marknaden. Jämfört med industriföretagen är andelen tjänsteföretag som är aktiva på den inre marknaden och handlar med de andra EU-länderna bara cirka hälften så stor. 70% 60% 61% 50% 50% 40% 30% 37% 33% 20% 18% 20% 10% 0% Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Tjänster totalt Industri totalt 1 Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Dnr

3 Skillnaderna mellan tjänstesektorerna är emellertid mycket stora. Hälften av de tillfrågade handelsföretagen har handel med andra länder inom inre marknaden. Företagen som utför företagstjänster har en handel på 40 procent. Bland bygg och övriga tjänsteföretag är det dock bara vart femte företag som har någon form av handel med inre marknadsländerna. Tjänsteföretagens kunskaper Den inre marknaden ska ge företag och EU-medborgare rätt till fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. Dessa rättigheter har Sverige haft sedan 1994 då det s.k. EES-avtalet trädde i kraft. Förutom EU-länderna ingår också Norge, Liechtenstein och Island i den inre marknaden. Men begreppet inre marknad visade sig vara relativt okänt för många företag i Sverige när Kommerskollegium lät SCB ställa frågan. Bara drygt hälften visste vad begreppet inre marknad innebär. Bland de större företagen var dock kunskapen högre, 74 procent. Företagen fick även svara på frågan om de visste hur många länder som ingår i den inre marknaden. Hälften uppgav att de visste detta. Dessa fick då följdfrågan hur många länder det är. Rätt svar ska vara 28 länder. Nästan hälften angav 25 länder, det vill säga antalet nuvarande EU-länder. Endast åtta procent av tjänsteföretagen visste att den inre marknaden består av 28 länder. Frågan kan visserligen uppfattas som något av en kuggfråga. Men den kan också visa att företagen inte tänker på att t.ex. Norge också ingår i den inre marknaden och att svenska företag kan ställa samma krav på rättigheter i Norge som i EU-länderna. När vi bad företagen att själva bedöma sina kunskaper om vilka rättigheter de har på den inre marknaden var det en klar majoritet som medgav att det finns brister i kunskapsnivån. Hur bedömer du ditt företag kunskap om vilka rättigheter företaget har på EU:s inre marknad? 70% 60% 60% 56% 50% 47% 49% 40% 30% 23% 38% 38% 34% 35% 30% 30% 29% 24% 20% 10% 0% 16% 15% 15% 12% 9% 5% 6% 6% 1% 2% 3% Mycket goda Ganska goda Har vissa brister Har stora brister Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Tjänsteföretag totalt Industriföretag Som framgår av diagrammet anser sig tjänsteföretagen ha stora kunskapsbrister. Skillnaderna

4 är dock stora mellan de olika tjänstesektorerna. Av byggföretagen är det 60 procent som anser sig ha stora kunskapsbrister. Bland företag som utför företagstjänster är siffran 35 procent. Tjänsteföretagens attityder till inre marknaden Av de tillfrågade tjänsteföretagen har mer än hälften av de medelstora och stora företagen handel med länder inom EU:s inre marknad. Av småföretagen inom tjänstesektorn är det en tredjedel som gör affärer på den inre marknaden. Som framgår av diagrammet är tjänsteföretagen betydligt mer koncentrerade på närområdet som hemmamarknad jämfört med industriföretagen. Bara fem procent ser EU som sin hemmamarknad och ytterligare sju procent ser Norden som en hemmamarknad. Vad betraktar ni som er hemmamarknad? Världen EU Norden Sverige Närområdet Tjänsteföretagen Industriföretagen Vad är det då som hindrar företagen att se EU som sin hemmamarknad? Vi lät alla företag som uppgett Norden, Sverige och närområdet besvara frågan.

5 Vad hindrar att EU blir er hemmamarknad? Krånglig byråkrati Språkproblem Resurser Produktanpassning Vill inte växa Tjänsteföretag Industriföretag Det stora hindren är produktanpassning, att tjänsteföretagen inte vill växa samt att de saknar resurser att bearbeta en ny marknad. samt att de saknar resurser att bearbeta en ny marknad. Däremot är språk,byråkrati eller långa avstånd till kunden inte något som företagen ser som större hinder. Grundinställningen till den inre marknaden är emellertid positiv. Tjänsteföretagen är till och med något mer positiv till att se möjligheterna än genomsnittet av företags Sverige. Undantaget är byggsektorn där vart femte företag ser den inre marknaden som ett hot. Jämfört med innan Sverige gick med i EU tycker vart fjärde tjänsteföretag att det har blivit enklare eller mycket enklare att handla med EU. Närmare hälften tycker inte det är någon skillnad. Men bara vart tionde företag har ökat sina inköp av varor eller tjänster sedan EUmedlemskapet. Hur tar då företagen vara på de möjligheter som den inre marknaden erbjuder? För att få en uppfattning valde vi att ställa frågor om företagens agerande inom fem områden. Frågorna som ställdes var formulerade enligt modellen har ni eller funderar ni på Därmed fångar vi upp inte bara de företag som redan har eller planerar t.ex. ett samarbete över gränserna utan också om de överhuvudtaget har denna möjlighet i tankarna. 3 Statistiken kommer att finnas tillgänglig på Kommerskollegiums hemsida

6 Vilka av de inre marknadens fördelar utnyttjar eller funderar tjänsteföretagen på att utnyttja? Samarbete Utvidgning Personal Inköp Offentlig upphandling Tjänsteföretagen Industriföretagen Samarbete Drygt 40 procent av tjänsteföretagen samarbetar eller kan tänka sig samarbeta med något företag i ett annat land inom EU:s inre marknad. Mest samarbete har handelsföretagen och företag som arbetar med företagstjänster. Bland dessa företag har mer än hälften någon typ av samarbete. Utvidgningen När det gäller att ta vara på möjligheterna som EU:s utvidgning kan innebära är det 15 procent av tjänsteföretagen som har gjort eller funderar på att göra det. Spridningen är emellertid stor. Mer än vart fjärde företag som arbetar med företagstjänster har utnyttjat eller funderar på att utnyttja utvidgningen medan bara vart tionde företag inom sektorerna bygg och övriga tjänster har gjort eller funderat på det. Anställt från annat land När det gäller att anställa personer från annat land inom den inre marknaden är intresset lika stort hos tjänsteföretagen som industriföretagen. Mer än vart femte företag har redan anställt eller funderar på att göra det. Offentlig upphandling Bara 6 procent av tjänsteföretagen har deltagit eller funderar på att delta i offentliga upphandlingar i ett annat land som ingår i den inre marknaden. Företagstjänsteföretagen har gjort det i något större utsträckning, men skillnaderna mellan branscherna är marginella. Inköp? Bara ett av tio tjänsteföretag har ökat sina inköp av tjänster eller varor sedan EUmedlemskapet eller funderar på att göra det. Men variationen mellan olika typer av tjänsteföretag är stort. Vart fjärde företag som arbetar med företagstjänster har ökat sina inköp medan bygg håller sig på snittsiffran.

7 Vad anser då tjänsteföretagen behövs göra för att svenska företag ska bli bättre på att utnyttja möjligheterna på EU:s inre marknad? Vilka insatser anser tjänsteföretagen krävs för att svenska företag ska bli bättre på att utnyttja möjligheterna på inre marknaden? Kontakter/nätverk Harmonisering av löner, skatter Insatser från företagen EMU-medlemskap Färre nationella regler Fler gemensamma EU-regler Stöd från staten och branschorg Information Utbildning Här har företagen fått välja och ange ett obegränsat antal alternativ samt själva föreslagit andra åtgärder. Här skiljer sig inte tjänsteföretagens svar nämnvärt från industriföretagens. I I första hand efterfrågar företagen bättre tillgång på information och utbildning. Statistiskt blir felmarginalen större ju mindre intervjuunderlaget är. Därmed är marginalen större, mellan 5-10 procent, när de 184 företagen inom företagstjänstesektorn svarat än när svaren för de totalt 1450 företagen i undersökningen svarat. Siffrorna i statistiken ska därför inte ses som den absoluta sanningen utan som en indikation. 3

8 Fråga 1 Vem svarar på frågorna för företaget? VD Felmarg Lednings person Felmarg Annan Felmarg Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Fråga 2 Vet du vad begreppet "inre marknad" innebär? Ja Felmarg Nej Felmarg Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Små tjänsteföret Medel & stora Fråga 3 Känner du till vilka länder som ingår i den inre marknaden? Ja Felmarg Nej Felmarg Vet ej Felmarg Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Små tjänsteföret Medel & stora

9 Fråga 4 Hur många länder vet eller tror du ingår i den inre marknaden? 15 st Felmarg 25 st Felmarg 28 st Felmarg Annat Felmarg Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Sverige totalt Små tjänsteföret Medel & stora Fråga 5 Hur bedömer du ditt företags kunskap om vilka rättigheter ert företag har på EU:s inre marknad? Mycket god Felmarg Ganska goda Felmarg Har vissa brister Felmarg Har stora brister Felmarg Vet ej Felmarg Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Sverige totalt Små tjänsteföret Medel & Stora Fråga 6 Har ni handel med varor och/eller tjänster med länder inom EU:s inre marknad? Ja Felmarg Nej Felmarg Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Sverige totalt Små tjänsteföret Medel & Stora

10 Fråga 6 a Avser handeln export eller import eller båda delarna? Export Felmarg Import Felmarg Både och Felmarg Vet ej Felmarg Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Sverige totalt Små tjänsteföreta Medel & Stora Fråga 7 Hur stor andel av er omsättning härstammar från export till EU, Norge, Island och Liechtenstein? Mindre än Mer än 70 procent Felmarg Vet ej Felmarg 10 procent Felmarg procent Felmarg proc Felmarg Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Sverige totalt Små tjänsteföreta Medel & stora

11 Fråga 8 Vad betraktar ni som er hemmamarknad? Världen Felmarg EU Felmarg Norden Felmarg Sverige Felmarg Närområdet Felmarg Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Sverige totalt Små tjänsteföret Medel & stora Fråga 9 Vad hindrar att EU blir er hemmamarknad? Har inte Byråkrati Felmarg Språk Felmarg resurser att bearbeta en ny marknad Svårt att anpassa Felmarg produkten Felmarg Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Sverige totalt Små tjänsteföret Medel & stora Marknaden Vill inte att företaget växer Felmarg bestämd av koncern/licensavt al Felmarg Företaget inte moget Avstånd Felmarg /logistik Felmarg Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Sverige totalt Små tjänsteföret Medel & stora

12 Fråga 10 Har era möjligheter till handel med EU förändrats sedan det svenska EU-medlemskapet? Något enklare Felmarg Mycket enklare Felmarg Något krångligare Felmarg Mycket krångligare Felmargngen skillnad Felmarg Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Sverige totalt Små tjänsteför Medel & stora Fråga 11 Ser ni EU:s inre marknad som ett hot eller en möjlighet? Främst hot Felmarg Främst möjlighet Felmarg Varken eller Felmarg Vet ej Felmarg Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Sverige totalt Små tjänsteför Medel & stora Fråga 12 Vad är det som gör att ni ser EU:s inre marknad främst som ett hot Mycket få har sett EU som ett hot varför det inte finns någon statistisk omräknad redovisning i procent. Ökad konkurrens var det som upplevdes som det största hotet.

13 Fråga 13 Samarbetar ert företag med företag från länder inom EU:s inre marknad eller funderar ni på att göra det? Ja Felmarg Nej Felmarg Vet ej Felmarg Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Sverige totalt Små tjänsteför Medel & stora Fråga 14 Har ert företag utnyttjat att EU:s inre marknad har utvidgats med tio nya länder, eller funderar ni på att göra det? Ja Felmarg Nej Felmarg Vet ej Felmarg Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Sverige totalt Små tjänsteför Medel & stora Fråga 15 Har ert företag anställt personer från ett annat land inom EU:s inre marknad, eller funderar ni på att göra det? Ja Felmarg Nej Felmarg Vet ej Felmarg Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Sverige totalt Små tjänsteföret Medel & Stora

14 Fråga 16 Har ert företag deltagit i offentlig upphandling i ett annat land inom EU:s inre marknad, eller funderar ni på att göra det? Ja Felmarg Nej Felmarg Vet ej Felmarg Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Sverige totalt Små tjänsteför Medel & stora Fråga 17 Har ert företag ökat andelen inköp av varor och/eller tjänster från ett annat land inom EU:s inre marknad, som en följd av Sveriges EU-medlemskap, eller funderar ni på att öka andelen? Ja Felmarg Nej Felmarg Vet ej Felmarg Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Sverige totalt Små tjänsteföret Medel & stora

15 Fråga 18 Vilka insatser anser ni krävs för att svenska föetag ska bli bättre på att utnyttja möjligheterna på EU:s inre marknad? Stöd från branschorg o staten Fler EU-gemensamma regler Felmarg EMU Felmarg Utbildning Felmarg Information Felmarg Felmarg Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Små tjänsteföret Medel & stora Insatser från företagen själva Harmonisering av löner, skatter Felmarg Nätverk Felmarg Felmarg Bygg Handel Företagstjänster Övriga tjänster Små tjänsteföret Medel & stora

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen

Den inre marknaden och företagen i Mälardalen November 2005 Den inre marknaden och företagen i Mälardalen Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden. Undersökningen har gjorts på uppdrag

Läs mer

Småföretagen och den inre marknaden

Småföretagen och den inre marknaden September 2005 Småföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden. Undersökningen har gjorts på uppdrag av

Läs mer

Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit.

Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. YTTRANDE Enheten för inre marknaden Dnr 100-172-2004 Utrikesdepartementet Enheten för exportfrämjande och inre marknaden Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning

Läs mer

Är EU vår hemmamarknad? - en studie av svenska företags kunskaper och attityder till den inre marknadens möjligheter

Är EU vår hemmamarknad? - en studie av svenska företags kunskaper och attityder till den inre marknadens möjligheter Är EU vår hemmamarknad? - en studie av svenska företags kunskaper och attityder till den inre marknadens möjligheter FAR SRS Ewa Fallenius Januari 2009 Sammanfattning I den här studien Är EU vår hemmamarknad?

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken

Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende för den ekonomiska politiken Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 20 februari 2012 Positiva signaler i 2012 års första Företagarpanel från SEB: Små och medelstora företag planerar att anställa - och har brett förtroende

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Kommerskollegium Sveriges handelsmyndighet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om utrikeshandel och handelspolitik. Vi förser

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden

Privatpersoners kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Privatpersoners kunskap om den inre marknaden Av de 500 privatpersoner som deltog i undersökningen är det 20 procent som handlat på distans, sökt sjukvård,

Läs mer

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv

Rapport. Företagare om EU. Svenskt Näringsliv Rapport Företagare om EU Svenskt Näringsliv 09-03-27 enomförande Undersökningens målgrupp var VD för företag med minst en anställd. Totalt genomfördes 1 004 telefonintervjuer i målgruppen under perioden

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Småbolags export till tillväxtmarknader

Småbolags export till tillväxtmarknader Småbolags export till tillväxtmarknader 2 Om undersökningen Studien är baserad på intervjuer med ca. 570 nyckelpersoner, främst VD:ar, på exporterade företag med följande kriterier: Småföretag:10-49 anställda,

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag

Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag På väg ut i världen- statens främjandeinsatser för export RiR 2013:10 Dnr:31-2011-1253 Bilaga 1 Enkät till exporterande små och medelstora företag Riksrevisionen genomför en granskning av statens insatser

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete 1. Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete Jenni Nordborg och Rolf Nilsson, VINNOVA Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum 2. Om undersökningen Med

Läs mer

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag.

Kommerskollegiums vision. Kommerskollegium. Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag. Kommerskollegium Kommerskollegiums vision Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik Fri och öppen handel med klara spelregler Lena Johansson Generaldirektör Kommerskollegiums uppdrag Disposition

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010

Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Intervjustudie med personalansvariga Mars 2010 Fakta om undersökningen Metod Datainsamlingen har skett genom telefonintervjuer. Totalt genomfördes 500 intervjuer I dataseten på totalnivå är svaren viktade

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Enkät om handelshinder vid handel med USA

Enkät om handelshinder vid handel med USA Enkät om handelshinder vid handel med USA Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och USA Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) har pågått sedan i juli förra året. TTIPförhandlingarna

Läs mer

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009

Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 1 Riksbankens finansieringsenkät mars 2009 De allra flesta företag som ingått i Riksbankens enkät uppger att de fått den finansiering de behöver, men samtidigt är företagens finansieringssituation ansträngd.

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse Frihandel ger tillväxt Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse sverige och frihandeln En allt öppnare världshandel, tillsammans med ett stabilt regelverk och fungerande samhällsinstitutioner,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag

Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Tisdag den 6 september 2011 SEB:s Företagarpanel om miljö och affärer Klimat och miljöfrågor affärskritiska för medelstora företag SEB har frågat 1 390 företagare

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05

Oslo - Stockholm. En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo - Stockholm En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna av 2011-07-05 Oslo + Stockholm = Sant Utgångsläget: Alla vet att utbytet är stort och relationen kvalitativt särskild

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011

Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 Danske Bank Kreditbarometer 18 april 2011 1 Disposition 1. Metod och branschbeskrivning 2. Slutsatser 3. Företagets finansiella situation 4. Behov av finansiering 5. Tillgång till finansiering 6. Planerade

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Småföretag om förmånsrättslagen

Småföretag om förmånsrättslagen Småföretag om förmånsrättslagen Jonas Frycklund oktober, 24 Resultat och analys av en undersökning om kreditgivningen till småföretag 1 Sammanfattning Riksdagen fattade förra året beslut om att införa

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

Västsvenska företag och Tull

Västsvenska företag och Tull VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning Västsverige är en starkt handelsberoende region med en lång tradition av internationell

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker.

Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen åt Den Nya Välfärden är Örjan Hultåker. Rapport till om arbetsgivaravgifter SKOP gör regelbundna undersökningar bland företag med minst en anställd (företags-skop). I intervjuades 600 företagare/företagsledare i företags-skop om hur de skulle

Läs mer

Europa - ja, men hur? svenska intressenters uppfattning om EU:s inre marknad

Europa - ja, men hur? svenska intressenters uppfattning om EU:s inre marknad YTTRANDE Dnr 100-172-2004 Utrikesdepartementet Enheten för exportfrämjande och inre marknaden Europa - ja, men hur? svenska intressenters uppfattning om EU:s inre marknad Slutrapport i utredningen Försteg

Läs mer

Företagens villkor och verklighet - 2011

Företagens villkor och verklighet - 2011 Företagens villkor och verklighet - 2011 1 Företagens villkor & verklighet 2011 En av Europas största och mest omfattande enkätundersökningar. Enkät till 30 000 små och medelstora företag. Cirka 20 000

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015

Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen 15 september 2015 Svenskarnas syn på flyktingsituationen De senaste veckornas händelseutveckling kring flyktingsituationen i Europa har varit intensiv och på många

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson

Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015. 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen September 2015 2015-09-06 Karin Nelsson Svenskarnas syn på flyktingsituationen En majoritet av svenska folket är beredda att hjälpa de människor som flyr. Flera vill

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 15 11 maj 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 15 11 maj 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 15 11 maj 2005 Så planerar småföretagen skära sina kostnader Nära vartannat småföretag planerar skära i sin kostnadsmassa under det närmaste året. Vart åttonde företag räknar

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald

Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald 2015 Mångfaldsbarometern 400 chefer svarar om mångfald Allt färre går från ord till handling vad gäller mångfald Det är positivt att fler inser betydelsen av att arbeta med mångfald, men tankeväckande

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

Undsökning frihandel och TTIP

Undsökning frihandel och TTIP Undsökning frihandel och TTIP Bakgrund och syfte Ipsos har på uppdrag av Svenskt Näringsliv genomfört en undersökning bland företag som exporterar till eller importerar från USA. Syftet med undersökningen

Läs mer

maj 2011 Se till exempel Kommerskollegium, vad hindrar Sveriges utrikeshandel s 1 4

maj 2011 Se till exempel Kommerskollegium, vad hindrar Sveriges utrikeshandel s 1 4 Rapport från Företagarna maj 2011 Inledning... 2 Så genomfördes undersökningen... 2 Småföretagens handel... 3 Sverige är den viktigaste marknaden... 3 Hur börjar företagen utrikeshandla?... 4 Med vilka

Läs mer

ENKÄT OM INTERNATIONALISERING OCH HANDELSHINDER

ENKÄT OM INTERNATIONALISERING OCH HANDELSHINDER ENKÄT OM INTERNATIONALISERING OCH HANDELSHINDER Svarsanvisningar: Vi ber er först fylla i allmän information om ert företag. Därefter har enkäten delats i två delar. I den första delen ber vi er besvara

Läs mer

500 chefer i privat sektor om mångfald

500 chefer i privat sektor om mångfald 500 chefer i privat sektor om mångfald Sammanfattning När TNS SIFO frågar chefer i privat sektor om mångfald: Sammantaget, med några fåundantag, kan svenska chefer definiera mångfald. Dock skiljer det

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Undersökning om mailanvändningi jobbet

Undersökning om mailanvändningi jobbet Undersökning om användningi jobbet Genomförd av i-page 2009 Bakgrund & syfte i-page är ett konsultföretag inom e-postkommunikation. Vi hjälper företag, organisationer och myndigheter att kommunicera via

Läs mer

Sammanfattning av CMA-undersökningen

Sammanfattning av CMA-undersökningen Sammanfattning av CMA-undersökningen Syfte Syftet med undersökningen var att undersöka: - UF-deltagarnas attityder till Ung Företagsamhet - Vilken nytta de haft av Ung företagsamhet - Hur stor andel som

Läs mer

STATISTIK I BLICKFÅNGET

STATISTIK I BLICKFÅNGET STATISTIK I BLICKFÅNGET Nr 1 Sökande och sökande per plats till utbildningar inom yrkeshögskolan 2015 2016 November 2016 Innehåll Sökande och sökande per plats 2015... 3 1 Antal sökande... 3 1.1 Kön...

Läs mer

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009

VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009 VD-löner 28 en statistisk redovisning Mars 29 Stor spridning av VD-lönerna 1 Stor spridning av VD-lönerna har drygt 55 medlemsföretag. Drygt två av tre företag är mindre, ägarledda företag med färre än

Läs mer

n n Ekonomiska kommentarer

n n Ekonomiska kommentarer n Ekonomiska kommentarer I denna ekonomiska kommentar presenterar vi de huvudsakliga resultaten från en enkät om företagens prissättning. Resultaten tyder på att företagen under senare tid haft svårt att

Läs mer

Interimschefer i Sverige 2013

Interimschefer i Sverige 2013 Interimschefer i Sverige 2013 En kvantitativ undersökning av företags och organisationers inhyrning av interimschefer. Brightmill Om undersökningen Brightmill AB har genomfört en kvantitativ undersökning

Läs mer

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik

Vardagslogistik. - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Vardagslogistik - En rapport om små- och medelstora företags syn på logistik Posten Logistik - Vardagslogistik 1 Förord Just nu händer det mycket på logistikmarknaden. Logistikflödena internationaliseras

Läs mer

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29

Småbolags export till utvecklingsländer. Great consulting 2010-06-29 Småbolags export till utvecklingsländer Great consulting 2010-06-29 2 Innehåll Introduktion Slutsatser Exportstatistik VD-studie 3 Introduktion Studien baserar sig på intervjuer med 250 VD:ar på små exporterade

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Hur påverkas olika branscher av euron?

Hur påverkas olika branscher av euron? Hur påverkas olika branscher av euron? Augusti 2003 Rapport från s eurotest för företag. Kapitelrubrik 1 Innehåll FÖRORD... 2 SAMMANFATTNING... 3 INTERNATIONELL VERKSAMHET... 3 ARBETSKRAFT... 3 KONKURRENSKRAFT...

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Sammanfattning och slutsatser SEB och VINNOVA har låtit genomföra en undersökning bland små- och medelstora företag i Sverige för

Läs mer

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa.

Förord. Urvalet har skett genom att de 100 största byggbolagen, sett till omsättning, selekterats fram, varpå intervjuer har gjorts med 30 av dessa. Byggrapporten 2009 Innnehållsförteckning Förord 2 Byggbolagen och ekonomin 4 Utlandets påverkan på svenska byggbolag 9 Miljö och energi För fjärde året i rad ger Grant Thornton och tidningen Fastighetsnytt

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Österbottnisk träförädling NULÄGE OCH FRAMTID. Kartläggning gjord inom ramen för projektet WOODPOINT survey 2011

Österbottnisk träförädling NULÄGE OCH FRAMTID. Kartläggning gjord inom ramen för projektet WOODPOINT survey 2011 Österbottnisk träförädling NULÄGE OCH FRAMTID Kartläggning gjord inom ramen för projektet WOODPOINT survey 2011 BAKGRUNDSINFO 154 svar Företagsledarens medelålder = 51,96 år Yngst = 30 år Äldst = 70 år

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens medverkan i offentlig upphandling. Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens medverkan i offentlig upphandling Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet

Läs mer

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer