VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD-löner 2008 en statistisk redovisning. Mars 2009"

Transkript

1 VD-löner 28 en statistisk redovisning Mars 29

2 Stor spridning av VD-lönerna 1 Stor spridning av VD-lönerna har drygt 55 medlemsföretag. Drygt två av tre företag är mindre, ägarledda företag med färre än tio anställda. Ersättningen till företagets ägare är direkt kopplad till företagets prestation. Det innebär att det egna löneuttaget varierar år från år och fungerar som en stötdämpare för företagets kostnader. De anställdas löner måste alltid prioriteras före ersättningen till företagets ägare. Färre än en procent av medlemsföretagen har över 5 anställda. Inom denna grupp av stora företag finns ett mindre antal mycket stora, globalt verksamma men svenskbaserade koncerner. Ibland görs mindre rättvisande jämförelser mellan denna relativt lilla grupps VD-ersättningar och lönerna för anställda i allmänhet. Inkomster jämförs med löner, vilket kan vara missvisande eftersom inkomster kan inkludera kapitalinkomster och inte behöver vara detsamma som lön och andra ersättningar för arbetet. Ungefär en tredjedel av s medlemsföretag har mellan 1 och 5 anställda. Här finns både ägarledda företag och företag där VD är anställd. VD-lönerna är i dessa företag betydligt lägre än i de allra största företagen. I denna rapport redovisar vi löner för drygt 3 1 anställda VD:ar i företag som är anslutna till och som har fler än 1 anställda. Rapporten baserar sig på statistik som regelbundet samlar in och som vidarerapporteras till Statistiska Centralbyrån, SCB. Syftet med rapporten är att ge en bild av den stora spridningen av löner till VD:ar i det privata näringslivet. Stockholm i mars 29 Carina Lindfelt Arbetsmarknad och Förhandlingsservice

3 Innehåll 2 Innehåll Stor spridning av VD-lönerna VD-lönesättning Om statistiken Fast lön och total lön VD-lönernas spridning VD-löner totalt per bransch VD-löner fördelat på företagsstorlek VD-löner per bransch VD-löner inom egentlig industri fördelat på företagsstorlek VD-löner inom byggbranschen fördelat på företagsstorlek VD-löner inom handel, hotell och restaurang fördelat på företagsstorlek VD-löner inom transportbranschen fördelat på företagsstorlek VD-löner inom jord- och skogsbruk fördelat på företagsstorlek VD-löner inom servicesektorn fördelat på företagsstorlek

4 VD-lönesättning 3 VD-lönesättning VD-lönen sätts helt individuellt och oberoende av kollektivavtal. Vägledande för lönesättningen är en värdering av komplexiteten i arbetet, men värderingen av VD:s personliga egenskaper liksom marknadens värdering av liknande uppdrag och tillgången på tänkbara kandidater väger också tungt vid lönesättningen. Lönen, eller ersättningen, består vanligen av en fast grundlön och möjlighet till en rörlig lönedel. Rörliga lönedelar kan vara utformade på många olika sätt. För att de ska komma ifråga krävs ofta både kvalitativa och kvantitativa måluppfyllelser. Det är vanligt med begränsningar för hur stor den rörliga lönedelen kan vara. Utbetalning kan ske i kontanter eller aktieoptioner, ofta med krav på inlåsning i företaget visst antal år. Inget kan på förhand sägas om värdeutvecklingen. Bland de börsnoterade oftast större företagen har mer än fyra av fem VD:ar möjlighet att få någon form av rörlig lön, enligt Hewitt Löneanalysers rapport Börs-VD 28, som analyserar 251 börsnoterade företags årsredovisningar. Det är bara i de största företagen, med fler än 8 anställda eller över 1 4 miljoner kronor i omsättning som den faktiska rörliga lönen uppgår till en tredjedel eller mer av den fasta lönen. En minskning av andelen utbetald rörlig lön har enligt rapporten skett sedan 27. Trenden är tydligast inom industrin, men finns i alla branscher. I börsföretag med färre än 6 anställda eller mindre än 7 miljoner i årsomsättning hade nära två av tre VD:ar inte fått något utfall av det rörliga lönesystemet. Rörliga lönedelar som utbetalas som oregelbundna engångsbelopp eller i form av aktieoptioner eller liknande, täcks inte av vår undersökning. Men av resonemanget ovan framgår att i de allra flesta företag torde inte dessa rörliga lönedelar förändra den bild av VD-lönerna som statistiken ger. Utöver fasta och rörliga ersättningar kommer premier för försäkringar och pensioner. I de börsnoterade företagen har drygt åtta av tio VD:ar en premiebestämd pension, vilket innebär att pensionen inte bestäms av slutlönen utan beror av inbetalade premier. Pensionspremierna uppgår då till cirka en tredjedel av den fasta lönen.

5 Om statistiken 4 Om statistiken Lönebegreppet som används i undersökningen är den totala månadslönen, det vill säga summan av fast kontant månadslön, naturaförmåner och genomsnittligt värde per månad av provision, premie lön etc. Det är samma lönebegrepp som SCB använder sig av. Redovisningen innehåller inte eventuell engångsutbetald årsbonus. Redovisningen baserar sig på uppgifter från medlemsföretag inom med minst 1 anställda. Inom vissa avtalsområden är det fråga om en totalundersökning, inom andra (där det finns många mindre företag) är det en urvalsundersökning. Tidpunkten för uppgifterna är september 28. Vi redovisar den 1:e percentilen, medianlönen och den 9:e percentilen. Det ger en bra bild av lönespridningen och vilka löner som är de vanligast förekommande. Den 1:e percentilen är det värde som 1 procent av löneuppgifterna understiger eller motsvarar. Medianen, eller 5:e percentilen, är det värde som 5 procent av löneuppgifterna understiger eller motsvarar. Den 9:e percentilen är det värde som 9 procent av löneuppgifterna understiger eller motsvarar.

6 Fast lön och total lön 5 1 Fast lön och total lön Skillnaden mellan fast lön och total lön ökar ju högre lönerna är, men skillnaden är inte mer än cirka 1 procent i de högsta lönelägena. I resterande bilder visar vi endast den totala lönen. Siffrorna inom parentes är motsvarande uppgifter från förra årets VD-lönestudie. Medianen för den totala lönen i undersökningen är kronor (73 54). Lönenivån i den 1:e percentilen är kronor (38 ) och i den 9:e percentilen är den kronor (155 65). VD-löner totalt Fast lön :e percentil Median 9:e percentil

7 VD-lönernas spridning 6 2 VD-lönernas spridning Mycket av den offentliga uppmärksamheten kring VD-lönerna gäller ersättningarna i de större börsnoterade företagen, och framför allt i de allra största företagen. Av bilden nedan framgår att spridningen av VD-lönerna i vår studie är stor och att detta är särskilt påtagligt för de allra högst avlönade VD:arna. Huvuddelen av VD:arna, eller 8 procent, har en månadslön mellan och kronor. Det mittersta värdet medianlönen är kronor per månad. De tio procent högst avlönade VD:arna, 31 personer, har som framgår löner som är markant högre än övriga. Men också inom denna grupp är spridningen extremt stor. Det återspeglar att vi i Sverige har ett litet antal mycket stora och globalt verksamma koncerner, vars ersättning till VD inte enbart bestäms av svenska förhållanden. En rättvisande bild av VD-löner i Sverige bör därför inbegripa fler än de högst avlönade VD:arna. Spridning av VD-löner Månadslön :e percentil 1 Median 1:e percentil Ackumulerat antal VD:ar i storleksordning efter lön 31 VD:ar (1%) har en lön på mer än % av VD:arna har en lön mellan och % av VD:arna har en lön på mindre än

8 VD-löner totalt per bransch 7 3 VD-löner totalt per bransch Det finns skillnader i VD-lönerna mellan olika branscher, och skillnaderna ökar i de högsta lönelägena. Servicebranscherna och egentlig industri, det vill säga tillverkande industri, har de högsta lönerna. Medianlönen inom servicesektorn är 8 kronor (75 336) och inom egentlig industri är den kronor (79 5). Servicesektorn har alltså i årets studie en marginellt högre medianlön än inom industrin, där medianlönen minskade något jämfört med den förra mätperioden i september 27. Den sämre konjunkturen tycks således ha fått genomslag i VD-löneläget inom industrin i september 28. Inom sektorn varuhandel, hotell och restaurang har medianlönen ökat. I september 28 var medianlönen i sektorn 78 7 kronor jämfört med 7 75 kronor ett år tidigare. Byggnadssektorn och jord- och skogsbrukssektorn har lägre VD-löner, vilket är en återspegling av att de flesta företagen är mindre inom dessa branscher. Inom byggnadssektorn är medianlönen kronor (49 211) och inom jord- och skogsbruket kronor (5 659). VD-löner totalt per bransch Månadslön Egentlig industri Byggnadsverksamhet Varuhandel, Hotell & Restaurang Samfärdsel Jord- och skogsbruk Service 1:e percentil Median 9:e percentil

9 VD-löner fördelat på företagsstorlek 8 4 VD-löner fördelat på företagsstorlek Staplarna i diagrammet nedan läses av mot diagrammets vänstra skala. Det framgår av diagrammet att de allra flesta företagsledarna leder företag med färre än 5 anställda. Totalt VD:ar (1 469) i företag med 1 5 anställda ingår i undersökningen. Antal VD:ar som leder företag med över 2 anställda är i undersökningen 597 (59), vilket är ungefär hälften av alla företag som finns i Sverige i den storleken. Månadslönerna läses av mot diagrammets högra skala. Medianlönen för VD:ar i företag med över 5 anställda är 15 kronor ( ). I den 9:e percentilen är lönen kronor (334 29). De högsta totallönerna har alltså minskat något. Mycket av den offentliga uppmärksamheten kring VD-lönerna gäller företagen längst till höger i diagrammet. Den låga stapeln visar att detta är en mindre grupp av företag, oftast börsnoterade, och den utdragna linjen över lönespridningen indikerar att löneläget är som högst i de allra största företagen. Löneläget är lägre och lönespridningen mindre i övriga storleksklasser. I företag med 1 5 anställda är medianlönen kronor (59 ). Lönenivån i den 1:e percentilen är 33 6 kronor (32 127) och i den 9:e percentilen är den kronor ( ). VD-löner fördelat på företagsstorlek Upp till 5 anställda 51 2 anställda 21 5 anställda Fler än 5 anställda Företagsstorlek Antal 9:e percentil 1:e percentil Median

10 VD-löner per bransch 9 5 VD-löner per bransch Det största antalet VD:ar finns inom industrin, följt av tjänstenäringarna. VD:arna i dessa branscher har relativt lika lönelägen. Även spridningen, som avläses i percentilerna, är ganska lika. Löneläget är lägre i byggnadsföretagen och lägst i jord- och skogsbrukssektorn. Där är också företagen mindre. VD-löner per bransch Antal VD:ar Egentlig industri Byggnadsverksamhet Varuhandel, Samfärdsel Jord- & skogsbruk Service Hotell & Restaurang Bransch Antal 9:e percentil 1:e percentil Median

11 VD-löner inom egentlig industri fördelat på företagsstorlek 1 6 VD-löner inom egentlig industri fördelat på företagsstorlek Även om flertalet företag inom den egentliga, tillverkande, industrin är företag med färre än 2 anställda finns också ett antal mycket stora företag. Det finns därför en stor spridning av VD-lönerna. Medianlönen i de mindre industriföretagen är kronor (59 568) och i de största företagen kronor ( ). Medianlönen har alltså minskat något i de mindre industriföretagen. VD-löner fördelat på företagsstorlek. Egentlig industri Antal VD:ar Upp till 5 anställda 51 2 anställda 21 5 anställda Fler än 5 anställda Företagsstorlek Antal 9:e percentil 1:e percentil Median

12 VD-löner inom byggbranschen fördelat på företagsstorlek 11 7 VD-löner inom byggbranschen fördelat på företagsstorlek Inom byggbranschen är medianlönen i företag med fler än 2 anställda kronor. I förra årets studie redovisades ingen siffra på grund av för få uppgifter. Bland företag med färre än 5 anställda är medianlönen för VD:ar 45 kronor (41 76). VD-löner fördelat på företagsstorlek. Byggnadsverksamhet Antal VD:ar Upp till 5 anställda 51 2 anställda 21 5 anställda Fler än 5 anställda Företagsstorlek Antal 9:e percentil 1:e percentil Median

13 VD-löner inom handel, hotell och restaurang fördelat på företagsstorlek 12 8 VD-löner inom handel, hotell och restaurang fördelat på företagsstorlek De allra flesta företagen i branschen har färre än 5 anställda. Medianlönen för VD:ar i företag med mellan 1 och 5 anställda är kronor (6 596). Bland de största företagen är medianlönen kronor ( ). VD-löner fördelat på företagsstorlek. Handel, hotell och restaurang Antal VD:ar Upp till 5 anställda 51 2 anställda 21 5 anställda Fler än 5 anställda Företagsstorlek Antal 9:e percentil 1:e percentil Median

14 VD-löner inom transportbranschen fördelat på företagsstorlek 13 9 VD-löner inom transportbranschen fördelat på företagsstorlek Medianlönen för VD:ar är kronor (59 631) i de mindre företagen och kronor ( ) i de största företagen. VD-löner fördelat på företagsstorlek. Samfärdsel Antal VD:ar Upp till 5 anställda 51 2 anställda 21 5 anställda Fler än 5 anställda Företagsstorlek Antal 9:e percentil 1:e percentil Median

15 VD-löner inom jord- och skogsbruk fördelat på företagsstorlek 14 1 VD-löner inom jord- och skogsbruk fördelat på företagsstorlek Huvuddelen av företagen är små i denna sektor, och VD-löneläget är något lägre än i övriga sektorer, undantaget de mindre företagen i byggnadssektorn. Medianlönen för VD:ar i företag med 1 5 anställda är 5 kronor (47 5). VD-löner fördelat på företagsstorlek. Jord- och skogsbruk Antal VD:ar Upp till 5 anställda 51 2 anställda 21 5 anställda Fler än 5 anställda Företagsstorlek Antal 9:e percentil 1:e percentil Median

16 VD-löner inom servicesektorn fördelat på företagsstorlek VD-löner inom servicesektorn fördelat på företagsstorlek Inom servicesektorn är det relativt få stora företag, med fler än 2 anställda. Medianlönen för VD:ar i företag med 1 5 anställda är 67 1 kronor (62 847) kronor, och för VD:ar i företag med fler än 5 anställda är medianlönen kronor (146 15). VD-löner fördelat på företagsstorlek. Service Antal VD:ar Upp till 5 anställda 51 2 anställda 21 5 anställda Fler än 5 anställda Företagsstorlek Antal 9:e percentil 1:e percentil Median

17 storgatan 19, stockholm, telefon

Fakta om löner och arbetstider 2013

Fakta om löner och arbetstider 2013 Maj 213 Fakta om löner och arbetstider 213 Kapitlets namn 5 Fakta om löner och arbetstider 213 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Kajsa Lindell,

Läs mer

Fakta om löner och arbetstider 2014

Fakta om löner och arbetstider 2014 MAJ 214 Fakta om löner och arbetstider 214 KAPITLETS NAMN 5 Fakta om löner och arbetstider 214 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Kajsa Lindell,

Läs mer

Fakta om löner och arbetstider 2015

Fakta om löner och arbetstider 2015 MAJ 215 Fakta om löner och arbetstider 215 KAPITLETS NAMN 7 Fakta om löner och arbetstider 215 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Krister B Andersson,

Läs mer

Fakta om Löner och Arbetstider 2012

Fakta om Löner och Arbetstider 2012 MAJ 212 Fakta om Löner och Arbetstider 212 KAPITLETS NAMN 3 Fakta om Löner och Arbetstider 212 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Kajsa Lindell,

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Övergripande lönestatistik avseende september 2014

Övergripande lönestatistik avseende september 2014 www.svensktnaringsliv.se MARS 2015 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Fakta om löner i våra medlemsföretag Arkitektkopia AB, Bromma, 2015 Övergripande lönestatistik avseende september

Läs mer

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006

Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Lönsamhet i hotell- och restaurangbranschen 1997-2006 Branschekonomi och skatter Björn Arnek Januari 2008 Sammanfattning Syftet med följande rapport är att ge en bild av lönsamheten i hotell- respektive

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

sanningen om chefslönerna

sanningen om chefslönerna sanningen om chefslönerna ledarnas rapport om chefslöner 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. Chefslöner 2014 Sanningen om chefslönerna 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var

Läs mer

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Staffan Brantingson 3 Bland tre undersökta yrkesgrupper har privatanställda chefer mest att tjäna på en högskoleutbildning. För denna

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender

Tjänstepensionerna i framtiden. betydelse, omfattning och trender Tjänstepensionerna i framtiden betydelse, omfattning och trender s. 5 Sammanfattning s. 7 Inledning s. 8 Dagens tjänstepensioner s. 14 Tjänstepensionerna i framtiden s. 23 Eget företagande 3 Sammanfattning

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Swedish National Mediation Office Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och

Läs mer

Ägarskiften i svenska privatägda företag. Working paper/pm 2013:17

Ägarskiften i svenska privatägda företag. Working paper/pm 2013:17 Working paper/pm 2013:17 Ägarskiften i svenska privatägda företag Jämfört med många andra länder har Sverige en stor andel företag som ägs och drivs av individer äldre än 55 år. Inom den närmaste tioårsperioden

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 1 Röster om facket och jobbet Rapport 1 av 5 2011 Synen på löner och löneskillnader Innehåll Sammanfattning.3 1 Inledning...6 2 Rimlig lön för olika yrken..7 3 Synen på löneskillnader mellan yrken..22

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Branschrapport 2011. Fakta och utveckling för städ- och servicebranschen

Branschrapport 2011. Fakta och utveckling för städ- och servicebranschen Branschrapport 2011 Fakta och utveckling för städ- och servicebranschen Augusti 2011 Förord För fjärde året i rad presenterar Almega Serviceentreprenörerna en fullständig branschrapport för städ- och servicebranschen.

Läs mer

Utlandsföddas företagande i Sverige

Utlandsföddas företagande i Sverige Utlandsföddas företagande i Sverige Fakta & statistik 2010 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Chefslöner 2013. Dags att premiera det goda ledarskapet

Chefslöner 2013. Dags att premiera det goda ledarskapet Chefslöner 2013 Dags att premiera det goda ledarskapet Ledarnas rapport om chefslöner 2013 Chefslöner 2013 Dags att premiera det goda ledarskapet 3 Vi vet vad Sveriges chefer tjänar 4 Var åttonde anställd

Läs mer

Lönekartläggning i Fastigo-företagen

Lönekartläggning i Fastigo-företagen Lönekartläggning i Fastigo-företagen www.fastigo.se Kvinnor och män har lika rätt i fråga om arbete, lön och andra anställningsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Löneskillnader som beror på

Läs mer

Lön efter utbildning och kompetens

Lön efter utbildning och kompetens Lön efter utbildning och kompetens En rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män 2012 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer Lön efter utbildning och kompetens Förord År 2006 gav Civilekonomerna

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Chefens chef är en man

Chefens chef är en man Chefens chef är en man ledarnas JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2013 Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Jämställdhetsbarometer 2013 Vi har inte råd att vänta 3 Kvinna och chef här hittar vi

Läs mer

Branschfakta personlig assistans

Branschfakta personlig assistans 2013 Branschfakta personlig assistans Innehåll 1 Inledning... 3 2 Branschens utveckling... 4 3 Assistansföretagens ekonomi... 7 4 Jämförelser med andra branscher... 12 5 Sammanfattning... 14 2 1 Inledning

Läs mer

HELTIDSARBETARE TIMBRO - ARBETSMARKNADENS ÅSNOR? Göran Swahn JUNI 2010. www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667706&flik=4

HELTIDSARBETARE TIMBRO - ARBETSMARKNADENS ÅSNOR? Göran Swahn JUNI 2010. www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667706&flik=4 HELTIDSARBETARE - ARBETSMARKNADENS ÅSNOR? Göran Swahn www.timbro.se/innehall/?isbn=9175667706&flik=4 JUNI 2010 TIMBRO Författaren och Timbro 2010 ISBN 978-91-7566-770-6 info@timbro.se www.timbro.se 2 FÖRORD

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008. S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061

STHLM STATISTIK OM. INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008. S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061 STATISTIK OM STHLM INKOMSTER: Inkomster I STOCKHOLM 2008 S 2010:10 2010-11-03 Åsa Wennblom 08-508 35 061 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD I denna rapport redovisas inkomsttagarna

Läs mer

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer