Gymnasieskolan och småföretagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasieskolan och småföretagen"

Transkript

1 Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004

2 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad kvalitet i yrkesutbildningen samt inför en lärlingsutbildning inom gymnasieskolans ram. Småföretagen efterfrågar i första hand medarbetare med gymnasieutbildning, enligt en undersökning Sifo utfört på uppdrag av Företagarna 1. Fyra av tio småföretag efterfrågar medarbetare med yrkesinriktad gymnasial och eftergymnasial utbildning. Under decennier har yrkesutbildningen monterats ned i Sverige, vilket har lett till att småföretagen idag har stora svårigheter att rekrytera yrkesutbildade medarbetare 2. Följden har blivit att arbetskraftsbrist och en hög arbetslöshet lever sida vid sida. Nära två av tio småföretag anger att arbetskraftsbrist är det viktigaste tillväxthindret, trots den svaga konjunkturen 3. I takt med att de stora företagen lägger ut sin produktion till andra länder och tidigare anställda blir egenföretagare, beror tillväxten i allt större utsträckning på nya och små företag. Sveriges småföretag med färre än 50 anställda svarar för en tredjedel av den totala sysselsättningen, och det är framför allt i de små företagen som nya arbetstillfällen skapas. Diagram 1. Småföretagen skapar sysselsättning Anm. Förändring av antalet anställda i respektive storleksgrupp Källa: Företagarnas beräkningar utifrån SCB:s företagsstatistik. Företagarnas undersökning Företagarna har låtit Sifo intervjua 600 företag med en till 19 anställda om deras rekryteringsbehov och syn på den för dem så centrala gymnasieutbildningen. Av undersökningen framgår att hälften av småföretagen med en till 19 anställda behöver rekrytera en eller flera medarbetare de närmaste tre åren. Den svaga konjunkturen till trots anger ett av tio av dessa företag att de behöver rekrytera tre till fem anställda under denna period. 1 Sifo intervjuade 600 företag med en till nitton anställda i februari 2004 på uppdrag av Företagarna. 260 företag, som angivit att de behöver rekrytera medarbetare de närmaste tre åren, svarade på frågan från vilken utbildningsnivå de behöver rekrytera medarbetare. 2 I Företagarnas Småföretagsbarometer, hösten 2003, anger de tillfrågade småföretagen att medarbetare med yrkeserfarenhet och yrkesutbildning är särskilt svåra att rekrytera. 3 Företagarnas Småföretagsbarometer, hösten

3 Diagram 2. Bedömer ni att företaget behöver rekrytera medarbetare de närmaste tre åren? Ja, företaget behöver rekrytera en eller flera medarbetare de närmaste tre åren Procent anst 5-19 anst Totalt Vi står inför ett generationsskifte i näringslivet. Var fjärde företagare är född på 40-talet och i nära hälften av småföretagen kommer anställda att gå i pension de närmaste tio åren. Vissa branscher och delar av Sverige kommer märkbart att drabbas av fyrtiotalisternas pensioneringar genom bland annat ett minskat lokalt serviceutbud. Drygt var tredje företagare räknar med att ha svårigheter att rekrytera medarbetare de närmaste åren. Diagram 3. Har ni anställda som kommer att gå i pension de närmaste fem till tio åren? Ja, har anställda som kommer att gå i pension de närmaste fem till tio åren Procent anst 5-19 anst Totalt Nya företag måste växa fram som lägger basen för framtida tillväxt och arbetstillfällen. Gymnasiekommittén hörsammade i sitt förslag betydelsen av att entreprenörskap integreras i gymnasieskolan. Men andra grundläggande frågeställningar erbjöd kommitténs förslag inte några svar på. Företagarna välkomnar därför särskilt att regeringen nu lyfter fram den länge försummade yrkesutbildningen. Fyra av tio av de småföretag, som behöver rekrytera medarbetare de närmaste tre åren, efterfrågar medarbetare med gymnasial eller eftergymnasial yrkesutbildning. 4 Hela sex av tio av de småföretag som behöver rekrytera medarbetare, efterfrågar medarbetare med gymnasieutbildning. Efterfrågan på medarbetare med teoretisk gymnasieutbildning har ökat de senaste två åren. Samtidigt är behoven av att rekrytera högskoleutbildade medarbetare på samma nivå som i Företagarnas undersökning Två av tio företag med rekryteringsbehov, efterfrågar medarbetare med högskoleutbildning. 4 Sifo intervjuade 600 företag med en till 19 anställda. 260 företag som angav att de behöver rekrytera svarade på frågan: vilken eller vilka utbildningsnivåer ska dessa anställda ha som miniminivå? 5 Företagarna, Morgondagens yrkesutbildning,

4 Diagram 4. Vilken eller vilka utbildningsnivåer ska dessa anställda ha som miniminivå? Nyrekryteringsbehov, utbildningsnivå Procent Grundskola Teoretisk gymnasieutbildning Yrkesinriktad gymnasieutbildning Eftergymnasial yrkesutbildning (s.k. kvalificerad utbildning) Universitets- eller högskoleutbildning Småföretagen har länge efterlyst en kvalitetshöjning i yrkesutbildningen generellt, samt en satsning på hantverksutbildningar i gymnasieskolan, för att ersätta alla de hantverkare som går i pension de närmaste tio åren. Trots näringslivets stora efterfrågan på medarbetare med yrkesinriktade utbildningar, så behandlades yrkesutbildningen mycket styvmoderligt i Gymnasiekommitténs förslag om den framtida gymnasieskolan. Det finns i småföretagen en samstämmighet om att eleverna under sin studietid får alldeles för grunda yrkesinriktade kunskaper och en dålig inblick i hur arbetslivet fungerar. En tredjedel av småföretagen menar att kvaliteten på yrkeskunskaperna har försämrats eller kraftigt försämrats hos nyutexaminerade från gymnasieskolan de senaste tio åren, enligt Företagarnas undersökning 6. Fyra av tio företag anger att de yrkesinriktade gymnasieutbildningarna passar företaget dåligt eller mycket dåligt. En lika stor andel av småföretagen uppger emellertid att denna utbildning passar företaget ganska eller mycket bra 7. Småföretagen påvisar en samsyn om hur kvaliteten i utbildningen och arbetslivsförankringen kan förbättras. Hela fyra av fem företag anser att den yrkesinriktade gymnasieutbildningen bör innehålla mer arbetsplatsförlagda inslag. Det är mycket positivt att regeringen nu poängterar betydelsen av en bättre koppling till arbetslivet.. Det är ett grundläggande mänskligt behov att förstå varför vi lär oss olika saker. Genom ökad samverkan mellan skola och näringsliv och en bättre integration av teori och praktik skapas denna förståelse. Det är dags att bryta en trend som medför att det tar allt längre tid för eleverna att komma ut i arbetslivet! Hela tre fjärdedelar av företagen framhåller i vår undersökning att framför allt den sociala kompetensen samarbetsförmågan och förståelsen för arbetslivets krav på sina anställda - bör stärkas i dagens gymnasieskola. Arbetsplatsförlagd utbildning ger kunskap om vad utbildningen syftar till, samt en känsla för till vilket arbetsliv eleverna utbildar sig. Utbildning som sker i arbetslivet är oöverträffad när det gäller att läsa av arbetsmarknadens behov och se till att utbildningen leder till anställning efter avslutad utbildning. Eller varför inte till ett eget företag? företag, som har nyutexaminerade medarbetare med denna bakgrund, har svarat på denna fråga. 7 Denna fråga har Sifo ställt till 600 företag. 4

5 Tabell 1. Vilka kunskaper anser du behöver stärkas i dagens gymnasieskola? Kunskaper som småföretagen anser behöver stärkas i dagens gymnasieskola Totalt 1-4 anställda 5-19 anställda Den sociala kompetensen Yrkesinriktade kunskaper Kunskaper i svenska Kunskaper i historia Kunskaper i matematik Kunskaper i engelska Datorkunskaper I ett alltmer internationaliserat arbetsliv i snabb teknisk omvandling förutsätts att medarbetarna har såväl yrkeskunskaper som goda kunskaper i svenska, matematik och engelska. Samtidigt förväntas alla medarbetare ha en förståelse för helheten, en vilja att utvecklas med företaget och kunna hantera kundkontakter. Den sociala kompetensen lyfts fram som mycket eller ganska viktig vid rekrytering i stort sett av alla småföretag, även yrkeskunskaperna är helt centrala, följt av kunskaper i svenska, matematik och engelska i fallande ordning 8. Hela fyra av fem ungdomar i åldern 18 till 20 år kan tänka sig att bli företagare (Nutek 2003, Unga kvinnor och män, morgondagens företagare?) Men alltför få går från tanke till handling. Ska fler ungdomar våga ta steget krävs det att ungdomarna har goda förebilder, att regelverk, skatter och attityder uppmuntrar till företagande och att skolan från förskola till högskola stimulerar entreprenöriellt tänkande och eget företagande. För att bryta trenden att en hög arbetslöshet går hand i hand med arbetskraftsbrist i vissa branscher, efterlyser Företagarna en samstämmighet mellan utbildningens dimensionering, innehåll och kvalitet och arbetsmarknadens efterfrågan. Det växer idag upp en rad utbildningar i lärlingsliknande former runt om i landet med engagerade småföretagare som motorer. För att åstadkomma en mer balanserad arbetsmarknad krävs det ett stort engagemang och kraftfulla insatser från såväl näringsliv som regeringen. Företagarna välkomnar därför särskilt att regeringen nu inför en gymnasial yrkesutbildning i lärlingsliknande former och visar ett engagemang för att ge de elever som väljer en yrkesinriktad utbildning en utbildning av god kvalitet. En politik för tillväxt kräver en gymnasieutbildning med både spets och bredd. En gymnasieutbildning med god arbetslivsförankring, som lockar eleverna dit jobben finns och som stimulerar till eget företagande! Gymnasieutbildningen bör lägga en god grund för eget företagande, samt stimulera entreprenöriella egenskaper (såsom kreativitet, förmågan att tänka nytt och eget, utveckla och våga tro på och framföra sina idéer samt bilda och se nyttan av nätverk). Företagarna motsätter sig kraftigt att minimiantalet lärarledda lektioner inom de yrkesinriktade gymnasieutbildningarna minskas, såsom Gymnasiekommittén föreslagit. Företagarna anser att utbildningen ska förläggas där kvaliteten är högst. Ett riktmärke bör vara att omkring hälften av gymnasieskolans yrkesutbildning bör förläggas till arbetslivet. Den arbetsplatsförlagda utbildningen bör komma in tidigt i utbildningen och arbetslivet vara med vid dess utformande. De allra minsta företagen bör få ersättning då de tar emot elever för arbetsplatsförlagd utbildning eller lärande i arbetslivet. 8 Företagarna, Morgondagens yrkesutbildning,

6 Företagarna välkomnar en gymnasial yrkesutbildning i lärlingsliknande former som ger såväl goda teoretiska som yrkesmässiga kunskaper. Företagarna efterlyser bättre möjligheter till vidareutbildning för dem som läser en yrkesinriktad utbildning på gymnasiet, genom ett ökat antal platser inom kvalificerad yrkesutbildning (eftergymnasial yrkesutbildning). Företagarna efterlyser ökande möjligheter att delta i utbildning i lärlingsliknande former, för personer som vill omskola sig efter gymnasiet. Rapporten är författad av Lena Heldén Filipsson, ekonom på Företagarna Postadress Stockholm Besöksadress Sergelgatan 1 Telefon Telefax e-post Internet 6

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Utbildningspolitiska riktlinjer

Utbildningspolitiska riktlinjer Utbildningspolitiska riktlinjer 1 2 Innehållsförteckning Förord...4 Sammanfattning...5 Inledning...7 Utbyggnad av högre utbildning...9 Kvalitet och effektivitet i högre utbildning...12 Utbildning för arbetslivet...15

Läs mer

Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund

Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund R 2006:08 Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund Handlingsvillkor, förhållningssätt samt resurser för unga företagare med utländsk bakgrund Villkor och strategier för unga företagare

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

En översikt av yrkesutbildningssystemet

En översikt av yrkesutbildningssystemet Oktober 2012 Har Sverige ett tillräckligt flexibelt system för yrkesutbildning av vuxna? En översikt av yrkesutbildningssystemet för vuxna Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 5

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma?

Perspektiv på lärarlöner, del 9. Varifrån ska alla nya lärare komma? Perspektiv på lärarlöner, del 9 Varifrån ska alla nya lärare komma? Ja, vem ska stå i klassrummet om 10, 20 och 30 år? De som tycker att vi är ett särintresse när vi kräver högre lärarlöner har fel. Faktum

Läs mer

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011

Språk en väg in i arbetslivet. En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2011 Språk en väg in i arbetslivet En undersökning från Svenskt Näringsliv och Lärarnas Riksförbund i samarbete med Demoskop September 2 Förord Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv vill tillsammans uppmärksamma

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige

Näringspolitisk. strategi. Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige Näringspolitisk strategi Vi ser möjligheterna som utvecklar Sverige VI SER MÖJLIGHETERNA SOM UTVECKLAR SVERIGE Det är svårt att överskatta ingenjörernas roll för välstånd och utveckling i Sverige. Från

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

April 2013. Företagens syn på högre utbildning

April 2013. Företagens syn på högre utbildning April Patrick Krassén Företagens syn på högre utbildning Förord Den högre utbildningen kostar årligen omkring miljarder kronor; det är lika mycket som försvaret. Men medan debatten om försvaret stundtals

Läs mer

Kompetensbehovet i Sörmland

Kompetensbehovet i Sörmland - En sammanställning av rapporter om Kompetensbehovet i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

En strategi för ungdomspolitiken

En strategi för ungdomspolitiken 2009/10 mnr: Kr4 pnr: -s25003 Motion till riksdagen 2009/10:Kr4 av Leif Pagrotsky m.fl. (s, v, mp) med anledning av skr. 2009/10:53 En strategi för ungdomspolitiken Innehållsförteckning Inledning...2 Ungdomar

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bättre integration på landsbygden? Det finns forskning som visar att de flyktingar som flyttar från landsbygd till stad tidigt efter ankomsten till Sverige,

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit:

Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Moderaternas Förbundsstämmor i Stockholms stad och län har i maj 2009 antagit: Proposition ang Företagspolitiskt program för Moderaterna i Stockholms stad och län Inledning... 1 Finansiering... 2 Regelverk...

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande maj 2010 1 Vi vill ge drömmen en chans Det måste bli enklare, roligare och mer lönsamt att starta och driva företag.

Läs mer

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken

10 Utmaningar för sysselsättningspolitiken 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken PROP. 214/15:1 1 Utmaningar för sysselsättningspolitiken Sammanfattning En av regeringens viktigaste uppgifter under mandatperioden är att minska arbetslösheten

Läs mer

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län

Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län Prognos våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Västernorrlands län Innehållsförteckning Sida DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Om behovet av ingenjörer

Om behovet av ingenjörer PM Om behovet av ingenjörer Arbetslivsanknytning, utbud och efterfrågan samt genomströmning för högskolans ingenjörsutbildningar Box 1419, 111 84 Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48, Tel 08-613

Läs mer