Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken"

Transkript

1 Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

2 Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning 6 Omsättning, fortsättning 7 Anställda 8 Marknad 9 Mål för framtiden 10 Hinder 11 Hinder fortsättning 12 Marknadsföring 13 Certifiering 14 Sida 2

3 Sammanfattning Enkätfabriken har för Hushållningssällskapet Rådgivning Nords räkning genomfört en branschundersökning om jakt- och fisketurismen i Norrbotten och Västerbotten. De tillfrågade har via telefon fått svara på en rad frågor om företagets omsättning, besökare och syn på framtiden. En mycket god svarsfrekvens har uppnåtts och en omfattande bortfallsanalys genomförts, då inget systematiskt bortfall kunnat konstateras är vår slutsats att resultatet av undersökningen kan anses vara representativt för branschen som helhet. Slutsatserna av undersökningen redovisas områdesvis i denna rapport. Många svar ges i materialet om hur stor omsättning branschen har i regionen och hur företagarna ser på framtiden. En skattning har gjorts utifrån resultatet om hur stor omsättningen för jakt- och fisketurismen är i Norrbotten och Västerbotten. Resultatet av skattningen är att branschen omsätter sammanlagt mellan miljoner kronor årligen i de två länen. Intressant att notera är att trots att omsättningen för många företagare är relativt liten har en klar majoritet av de tillfrågade som målsättning att öka omsättningen för jakt- och fisketurism under de kommande fem åren. Väsentliga slutsatser kan också dras om skillnader mellan förutsättningarna för företagare i de olika länen. Särskilt tydliga skillnader kan bland annat ses avseende vilka hinder de upplever finns för att kunna nå de egna omsättningsmålen, där företagare i Norrbotten i mycket större utsträckning upplever hinder i form av regleringar och myndighetsstyrning än företagare i Västerbotten. Sida 3

4 Bakgrund och fakta De tillfrågade har först fått svara på en del bakgrundsfrågor som rör var de bedriver verksamhet och vilken typ av verksamhet de bedriver.bland de som svarat är strax över hälften huvudsakligen verksamma i Norrbotten, strax under hälften i Västerbotten och enbart en procent verksamma i båda län i samma utsträckning. Båda i lika stor utsträckning I vilket län är företaget verksamt 1% procent enbart sysslar med jakt och 20 procent anger att varken jakt eller fiske är en relevant del av deras företags verksamhet. De har därefter fått ange vilken typ av verksamhet de bedriver. Flest företag återfinns bland dem som både har en anläggning och arrangerar olika slags resor varpå de som antingen har anläggning eller arrangerar följer. Antalet företag som inryms inom de övriga verksamhetstyperna är relativt få. Vilken typ av verksamhet Transportföretag 2% Västerbotten 45% Jaktguide 2% Norrbotten 54% Fiskeguide Arrangörsföretag 8% Anläggningsföretag 24% Därefter har de ombetts svara på om de arbetar med jakt- och fisketurism idag. Av svaren framgår att 42 procent arbetar med båda dessa näringar medan 28 procent enbart sysslar med fisketurism, nio Är jakt- och/eller fisketurism en viktig del av företagets verksamhet Nej Anläggnings- och arrangörsföretag % De allra flesta företagen grundades på 1990-talet eller senare, men ett fåtal företag är klart äldre. Ja, jaktturism 9% Antal 10 Ja, fisketurism 28% 5 Ja, båda 42% Antal år Sida 4

5 Omsättning För att skapa en bild av hur omsättningen ser ut i branschen har vi delat upp företagen i fem grupper efter deras totala omsättning under föregående år. Intressant att notera är att hela 44 procent av företagen har en så pass liten omsättning att de svårligen kan täcka kostnader för en heltidsarbetande person. Men det finns också företag med en relativt god omsättning. En tredjedel av företagen har en omsättning på över en miljon kronor Omsättning jakt + fiske Hög omsättning ( ) 26% Medelhög omsättning ( ) 35% Låg omsättning ( ) 39% Omsättning Större företag ( kr) 13% Stora företag ( kr) 21% Omsättning fisketurism Medeltora företag ( kr) 22% Hög omsättning ( ) Småföretag ( kr) 27% Mikroföretag ( kr) 17% Medelhög omsättning ( ) 21% Det är dock inte hela omsättningen som kan härledas till jakt och fisketurism. Därför har en uträkning även gjorts av hur stor omsättning för jakt- och fisketurismen för sig och tillsammans är. Här har företagen grupperats i tre grupper efter storlek på omsättning för de aktuella områdena. Låg omsättning ( ) Omsättning jaktturism Hög omsättning ( ) 15% 59% Medelhög omsättning ( ) 33% Låg omsättning ( ) 52% Sida 5

6 Omsättning, fortsättning Vid en uppdelning av omsättningen län för län framkommer en bild som samtidigt innehåller klara skillnader och saknar tydliga mönster. Medan företagen i kategorin med minst omsättning generellt sett är flest i Norrbotten så är även företagen i kategorin med högst omsättning mest frekvent förekommande i Norrbotten. Generellt ter det sig som så att ytterlighetskategorierna i högre grad innehåller företag från Norrbotten medan företagen från Västerbotten i större utsträckning återfinns i mellankategorierna. Undantaget är fisketurismen där omsättningen generellt är lägre bland företag från Västerbotten än företag från Norrbotten Län Norrbotten Västerbotten kr) Medeltora företag ( kr) Större företag ( kr) Mikroföretag ( kr) Småföretag ( kr) Stora företag ( Sida 6

7 Omsättning, fortsättning Omsättning fiske- och jaktturismen Genom undersökningen kan en total omsättning för fiskeoch jaktturismen i Västerbotten och Norrbotten skattas. Bortfallsanalysen visar att resultatet kan sägas ge en god bild av branschen. För att ge en rimlig skattning av total omsättning har de företag som inte gått att nå granskats. Omsättningssiffrorna gäller den del av turismen som direkt berör fiske eller jakt och enbart den del som omsätts inom företagen i branschen. Utöver detta tillkommer konsumtionen som görs i övriga samhället. I undersökningen är det till exempel en del företag som inte erbjuder boende medan andra gör det. Gäster hos de som inte erbjuder boende spenderar därmed mer än bara den del som går till det aktuella företaget. Omsättningen har skattats vid tidigare undersökningar inom såväl Norrbotten som Västerbotten. Siffrorna från årets undersökningen är svåra att jämföra med tidigare då mätmetoderna inte är identiska. Det kan även ha skiftat mellan hur många av företagen som är helhetsleverantörer där såväl boende som jakt eller fiske ingår. Jämför man med siffror från 2000 när det gäller fisket i Västerbotten är siffrorna efter inflationsjustering ungefär de samma nu som då. Antal företag som är verksamma verkar ha minskat sedan dess samtidigt som medelomsättningen är densamma Låg omsättning ( ) Omsättning jaktturism Medelhög omsättning ( ) Hög omsättning ( ) Omsättning fisketurism Uppskattningen är att turismföretagen i Norrbotten och Västerbottens omsättning inom fisketurism är cirka miljoner kronor. Omsättningen är större i Norrbotten än i Västerbotten. Omsättning jaktturism Län Norrbotten Västerbotten Uppskattningen är att turismföretagen i Norrbotten och Västerbottens omsättning inom jakturism är cirka miljoner kronor.omsättningen är större i Norrbotten än i Västerbotten. 6 4 Låg omsättning ( ) Omsättning fisketurism Medelhög omsättning ( ) Hög omsättning ( ) Län Norrbotten Västerbotten Sida 7

8 Anställda Anställningsgraden skiftar mycket mellan de olika företagen. Bland de mindre företagen är det ofta män som arbetar och har företaget som en bisyssla. Sysslan görs dock ofta kontinuerligt och räknas därmed som fast. En större andel bland männen är fast anställda än bland kvinnorna. Cirka hälften av företagen skapar ett årsarbete eller mindre. 37 % skapar mellan 1-5 årsarbeten och 12 % mer än 5 årsarbeten. Cirka två tredjedelar av årsarbetena görs av män och en tredjedel av kvinnor. Antal årsarbeten som görs i företaget Kategori Andel Mer än 5 årsarbeten 12% Män Andel fast anställda bland män 48 % 1-5 årsarbeten 37% Andel säsongsanställda män 52 % Kvinnor Mindre än ett årsarbete 51% Andel fast anställda kvinnor 44 % Andel säsomgsanställda kvinnor 56 % Sida 8

9 Marknad Fisketurism Det finns en del tydliga skillnader vid en jämförelse mellan jakt- och fisketurismen avseende var besökarna till de olika företagen kommer ifrån. Drygt 60 procent av fiskegästerna kommer från Sverige och över en tredjedel kommer från den lokala och regionala marknaden. De utländska gästerna kommer från ett stort antal länder, Tyskland och Holland är dock relativt stora. Fiskegäster Jaktturism Jaktturismen är mycket mer dominerad av utländska marknaden, där över hälften av gästerna kommer från utlandet. Den lokala och regionala marknaden står också för en klart mindre andel av de totala besökarna än vad som är fallet inom fisketurismen. De utländska jaktturisterna kommer från färre länder än fisketuristerna. Norge, Finland och Italien har en särställning med en stor andel av det totala gästantalet. Jaktgäster Utländsk marknad 39% Utländsk marknad 52% Övrig svensk marknad 25% Övrig svensk marknad: 22% Regional marknad, dvs. ca 40 mils radie 29% Regional marknad, dvs. ca 40 mils radie 17% Lokal marknad, dvs. ca 10 mils radie: 7% Lokal marknad, dvs. ca 10 mils radie 5% Annat land 54% Norge 62% Tyskland 46% Finland 51% Finland Italien Holland Frankrike 31% 21% 19% 17% Italien Tyskland Annat 3 28% 45% Storbritannien 17% Danmark 11% Danmark 17% 4 6 Norge 12% Andel förekomster av landet bland topp tre vanligaste länder Andel förekomster av landet bland topp tre vanligaste länder Sida 9

10 Mål för framtiden Fisketurism Målen för framtiden är relativt lika för jakt- och fisketurismen. Inom båda branscher har en stor majoritet för avsikt att öka omsättningen under de kommande fem åren. Fiske Jaktturism Även bland jaktturismföretagarna vill en betydande majoritet öka sin omsättning under de kommande fem åren. Intressant är dock att det finns klara skillnader på synen på framtida omsättning mellan företagare i Norrbotten och Västerbotten. Jakt Öka 74% Öka 7 Bibehålla 25% Bibehålla 26% Minska1% Minska2% Om man delar upp målsättningarna för fisketurismen efter län framgår att skillnaden mellan målen för framtiden skiljer sig i liten grad mellan Norrbotten och Västerbotten. Fisketurismföretagare i Norrbotten vill dock i något högre utsträckning öka omsättningen Minska Mål fisketurism Bibehålla Öka Län Norrbotten Västerbotten Företagare i Norrbotten vill i klart högre utsträckning öka omsättningen framöver. En anledning till detta kan vara att andelen företag som har en liten omsättning för jaktturism är klart större i Norrbotten Minska Mål jaktturism Bibehålla Öka Län Norrbotten Västerbotten Sida 10

11 Hinder De tillfrågade som vill öka eller bibehålla sin omsättning för jaktoch/eller fisketurismen har fått berätta vilka hinder de kan se för att lyckas nå sina omsättningsmål. Vid analys av svaren har en uppdelning gjorts mellan svarande i de olika länen. Det finns många hinder som företagare i båda län upplever i lika stor utsträckning men det finns också några hinder som betydligt fler upplever i ett län än det andra. Först och främst är det intressant att notera att 17 procent av de tillfrågade i Västerbotten inte kan se några direkta hinder för att uppnå omsättningsmålen medan enbart sju procent av de tillfrågade Gällande regler för upplåtelse av jakt Svårt att lyckas med marknadsföring Gällande regler för upplåtelse av fiske Ser inget specifikt hinder Bristande tillgång på fisk Bristande tillgång på vilt Bristande tillgång till eget ekonomiskt kapital för investering Svårt att få jaktmark där ni kan bestämma över vilka som jagar och hur det jagas Svårt att få fiskevatten där ni kan bestämma över vilka som fiskar och hur det fiskas Svårt att lyckas med försäljning Svag efterfrågan på fisk Svårt att hitta rätt samarbetspartners Bristande tillgång till externt ekonomiskt kapital (lån, bidrag etc) för investering Svag efterfrågan på jakt Bristande tillgång till arbetskraft med rätt kompetens 9% 7% 5% 4% 4% 3% 1% 1% 1% 1% 2% 4% 12% 12% 1 6% 8% 1 12% i Norrbotten inte ser några hinder. Den största skillnaden mellan hur tillfrågade i de olika länen ser på sin situation går att skönja i synen på regler för jakt. Nästan 30 procent av de tillfrågade i Norrbotten ser reglerna för upplåtelse av jakt som ett hinder (om man tar bort de tillfrågade som inte 3 25% 15% 1 5% Gällande regler för upplåtelse av jakt Svårt att lyckas med marknadsföring Ser inga hinder Norrbotten Västerbotten sysslar med jakt blir andelen ännu större, hela 50 procent) medan enbart runt sex procent av de tillfrågade i Västerbotten upplever jaktregler som ett hinder. Många svarande har utvecklat fritt vad de avser med sina svar, i dessa övriga kommentarer framgår att de huvudsakliga problemen avseende jaktreglerna i Norrbotten är två: Dels måste gäster lösa jaktkort på plats hos Länsstyrelsen vilket innebär en stor extraresa för många turister. Dels är det inte möjligt att i förväg kunna boka kort vilket gör det mycket svårt att boka in jaktarrangemang i förväg vilket försvårar jaktturismen i Norrbotten väsentligt. Län Sida 11

12 Hinder fortsättning En annan skillnad mellan länen som är intressant att notera men möjligen svårare att förklara är att de tillfrågade i Norrbotten i långt högre utsträckning upplever att det är svårt att lyckas med marknadsföringen. Något direkt skäl till denna skillnad har inte gått att finna bland de svar som lämnats. Bland dem som talar marknadsföringen som ett hinder nämns särskilt svårigheter med att nå ut på den utländska marknaden. Utöver de hinder som framgår av figuren har flera angett andra alternativ än de föreslagna. Bland övriga kommentarer om upplevda hinder sticker särskilt två aspekter ut. Dels brister i infrastrukturen som upplevs som ett problem av svarande i både Västerbotten och Norrbotten, exempel på vad som avses är resemöjligheter till orten och regionen samt svårigheter att få tillgång till bredband vilket gäster efterlyser. Dels anger nästan en femtedel av de tillfrågade i Norrbotten att de upplever att Länsstyrelsens regleringar försvårar deras möjligheter att locka gäster. Sida 12

13 Marknadsföring Är ni intresserade av att marknadsföra era produkter tillsammans med andra företag inom jakt- och fisketurism från Norrbotten och Västerbotten? 21% 79% Yes No Fyra av fem tillfrågade är intresserade av att marknadsföra sig tillsammans med andra företag i branschen. Vilket kan te sig logiskt då marknadsföringen av många företagare upplevs som ett hinder för att lyckas med omsättningsmålen. De företag som idag arbetar med marknadsföring är till stor del i första hand inriktade på den utländska marknaden, särskilt gäller detta inom jaktturismen. I andra hand prioriteras i huvudsak övriga Sverige medan den regionala marknaden har lägst prioritering i marknadsföringen. Jaktturism Bland företagen som gör marknadsföring mot jaktturister svarade 71 procent att de i första hand riktar sig mot en utländsk marknad. Utländsk marknad 71,4 Övrig svensk marknad: Prioriterad marknad 21,4 Regional marknad 7,1 Fisketurism Bland företagen som gör marknadsföring mot fisketurister svarade 55 procent att de i första hand riktar sig mot en utländsk marknad men 27 procent mot övriga svensk marknad. Utländsk marknad 54,5 Övrig svensk marknad Regional marknad (40 mils radie) Prioriterad marknad 27,3 18, Sida 13

14 Certifiering Ganska exakt två tredjedelar av de tillfrågade i undersökningen svarar att någon form av certifiering av jakt- och fisketurismbranschen behövs. De som svarat ja på frågan har tillfrågats om vad de anser behöver kvalitetssäkras och vilken aktör som bör ansvara för kvalitetssäkringen. Anser ni att jakt och/eller fisketurismnäringen i Norrbotten och Västerbotten behöver kvalitetssäkras med någon form av certifiering av företagens tjänster eller betygssättning på företagens produkter? 33,77% 66,23% Ja Nej Svaren ger vid hand att det som flest anser behöver kvalitetssäkras är fiske- och jaktguidernas kunskaper och arbetssätt. Något färre än så har angett att skatter och sociala avgifter betalas av företagen, för att undvika svartjobb och en ohållbar konkurrenssituation för de företag som sköter sig. Därefter följer kvalitén på jakten och fisket, att det finns vilt och fisk i de marker och vatten som företagen verkar i. Slutligen nämner också några tillfrågade att boende, service och bemötande bör kvalitetssäkras eller sättas betyg av något slag på. Vad gäller vilken aktör som bör ansvara för kvalitetssäkringen och eventuell certifiering går åsikterna isär en del. Ingen aktör har fått så särdeles många omnämningar medan många aktörer pekats ut av ett fåtal som lämpliga att sköta kvalitetssäkringen. Den aktör som nämnts av flest tillfrågade är Hushållningssällskapet. Därefter följer de olika branschorganisationerna och någon berörd myndighet. Sida 14

15 Orsaker till att man slutat med jakt- eller fisketurism De svarande som angett att jakt- och fisketurism inte är en viktig del av företagets verksamhet har fått svara på varför de slutat arbeta med jakt- eller fisketurism. Svaren har sedan sammanställts och ger vid handen att det skäl som flest angett är att de har sålt eller lagt ner företaget eller den del av verksamheten som innefattade jakt- och fisketurism. Ett antal har också angett att den efterfrågade verksamheten är en så pass liten del av företagets totala verksamhet att de inte upplevde det relevant att medverka. Några uppger att de aldrig arbetat med jakt- och fiske och ett fåtal anger att regleringar har gjort verksamheten omöjlig att bedriva varför de omriktat företagets verksamhet till något annat alternativt lagt ner. Sida 15

16 Bortfallsanalys Enkätfabriken försökte nå samtliga företag under perioden 4 april till 5 maj. Totalt ingick 153 företag i databasen. Av de 153 företagen var det 11 stycken som inte existerade och därmed inte gick att få tag på kontaktuppgifter till. Innan ett företag bedömdes som att det ej existerar kontrollerades bolagsnamnet mot bolagsverkets register och via sökningar på nätet och i telefonkataloger. Bland de återstående 142 företagen gick 114 att nå. Övriga 28 gick antingen inte att nå eller hade inte möjlighet att svara när de fick frågan. Totalt gjordes 4 försök per bolag innan de kategoriserades som gick onåbara. Status Antal Svarade 109 Ville ej delta 5 Gick ej nå 28 Existerar ej 11 En granskning av de 33 företagen som inte intervjuats visar att de inte urskiljer sig från de övriga. Ingen skillnad verkar finnas vad gäller geografisk hemvist, verksamhetsområde eller omsättning. Granskningen har genomförts genom att kontrollera företagens hemsidor och genom offentliga register. Bortfallsanalysen visar därför att resultat ger en rättvis bild av näringen. Sida 16

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Policy Brief Nummer 2010:1

Policy Brief Nummer 2010:1 Policy Brief Nummer 2010:1 Fritidsfiskebaserade företag hur kan de utvecklas? Fritidsfiskebaserade företag upplever i olika grad hinder för sin utveckling beroende på företagets inriktning, storlek och

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik. Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12

2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik. Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12 2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12 Årets nyheter HUI Research ny leverantör av data Inga trender i årets rapport Vi har i årets rapport lagt till en övergripande

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

RESEARCH REPORT. Hinder och möjligheter för hållbar jakt- och fisketurism i norra Sverige. Thomas Zobel. Luleå tekniska universitet

RESEARCH REPORT. Hinder och möjligheter för hållbar jakt- och fisketurism i norra Sverige. Thomas Zobel. Luleå tekniska universitet RESEARCH REPORT 2008:16 Hinder och möjligheter för hållbar jakt- och fisketurism i norra Sverige Thomas Zobel Luleå tekniska universitet Research report Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012

Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice. Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 Entreprenörer med utländsk bakgrund om kommunal företagsservice Enkätstudie genomförd av IFS Rådgivningscentrum November 2012 2 Förord Under november har IFS för fjärde året i rad ställt ett antal frågor

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011

Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2002/2003 och 2010/2011 Svenska befolkningens inställning till sin pensionsålder 2/3 och /11 Mikael Stattin Working paper 2/13 Department of Sociology 91 87 Umeå, Sweden Telephone: 9-786 5 www.umu.se Svenska befolkningens inställning

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

https://admin.surveygenerator.com/survey/questions/printfri...

https://admin.surveygenerator.com/survey/questions/printfri... Sida 1 Fråga 1 Syftet med denna enkät är att kartlägga hur fisketurismen ser ut i dag. Den tar bara några minuter att svara på och kommer att ge oss mycket kunskap för att utveckla fisketurismen i området.

Läs mer

Leader Polaris Fisketurism

Leader Polaris Fisketurism Leader Polaris Fisketurism Maj 2010 December 2012 Kalle Bergdahl - projektledare Spänningar inom fisketurism Entreprenörer Fisketurism i Leader Polaris Analys av nuläget Gällivare 18 mars 2010 Styrkor

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag Utveckling och förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige.

Återrapportering av regeringsuppdrag Utveckling och förvaltning av register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 2014-02-18 2014/101973 1 (7) Ert datum Er beteckning 2012-12-20 A2012/4136/ARM Enheten för Svarstänst Alexandra Falke, 08-730 90 44 alexandra.falke@av.se Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 203

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 1 (8) 2009-10-20 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 1 (7) 2008-08-04 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

FAQ Allmänna villkor för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län

FAQ Allmänna villkor för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län Roland Saitzkoff Sidan 1 2014-08-11 FAQ Allmänna villkor för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län Vilka typer av småviltsjaktkort finns det? Svar: Hundträningskort, dygnsjakttillstånd,

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08

Svensk turismstatistik. Uppdaterad 2015-08-28 Föregående 2015-07-08 Svensk turismstatistik Uppdaterad 215-8-28 Föregående 215-7-8 FLYG passagerarfrekvens Juni 215 Källa: Transportstyrelsen pax fg år andel Sverige 639 212-1% 19% Europa, ank 1 125 375 2% 34% Europa, avr

Läs mer

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket

Andelen personer intresserade av fiske. Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen personer intresserade av fiske Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske, Fiskeriverket Andelen kvinnor / män som fiskat 2004 Fiske 2005: En undersökning om Svenskars Fritidsfiske,

Läs mer

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse

De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse VINTER 2015 De svenska mäklarnas bedömningar sticker ut i en nordisk jämförelse Stark tro på ökad efterfrågan Media har stor påverkan på den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 2011

FÖRSTA KVARTALET 2011 Analys av riskkapitalmarknaden FÖRSTA KVARTALET 211 Med kommentarer till investeringar, avyttringar och kapitalanskaffning samt sex diagram. 2 FÖRSTA KVARTALET 211 Riskkapitalbranschen skiftar fokus från

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Fisketurismkonferens. Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård.

Fisketurismkonferens. Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård. Fisketurismkonferens Sammanfattning av konferensen 29/4-2010 på Paradis Gård. Program 12.00 13.00 LUNCH Inledning Anton Halldén, länsfiskekonsulent och Lennart Swärdh, Paradis Gård Fisketurism i ett nationellt

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark

Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark VÅR 2015 Uppåt på den nordiska småhusmarknaden Ökat utbud av bostadsrätter i Norge och Danmark Räntan påverkar den nordiska bostadsmarknaden Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING

SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING SVENSKAR I VÄRLDENS ENKÄTUNDERSÖKNING Under våren har Svenskar i Världen skickat ut en enkät till utlandssvenskarna. Med över 3 400 deltagare lyckades vi samla in en stor mängd inressant information från

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012 DANSKE TORPARE Notat Köpenhamn i juni 2012 Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar Det finns cirka 11 700 danskar registrerade som ägare till fritidshus i Sverige. I delar av södra Sverige utgör

Läs mer

Rapport: Hushållen planerar investera nästan 11 miljarder på förvaring det närmsta året

Rapport: Hushållen planerar investera nästan 11 miljarder på förvaring det närmsta året Rapport: Hushållen planerar investera nästan 11 miljarder på förvaring det närmsta året En undersökning från Elfa December 2013 Bakgrund Elfa International AB grundades i Sverige 1948 och har sedan dess

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN 1(5) INTERNATIONELL STRATEGI FÖR LULEÅ KOMMUN 1. INLEDNING Internationaliseringen är en av de viktigaste förändringarna av samhället under senare år. Ökade möjlighet för information, kunskap,

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Vi brukar tala om att handelns bidrag till Sverige är 11 procent av alla sysselsatta, 11 procent

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB

Besöksutvecklingen Stockholm-Mälarregionen Uppsala län Uppsala Tourism AB Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i juni Gästnätterna i summerade till 55. i juni (boende på hotell, vandrarhem och i stugbyar). Det var en ökning med 13 jämfört med juni, bl a beroende

Läs mer

Bibliotekets personalenkät 2012/13

Bibliotekets personalenkät 2012/13 Bibliotekets personalenkät 2012/13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Frågorna... 3 1. Jag är (ange den egenskap i vilken du oftast är i kontakt med biblioteket):... 3 2. Jag har använt

Läs mer

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete)

Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01. 75 000 kr (LAG) 107 000 kr (ideellt arbete) Ärendeuppgifter Projektnamn: Fiske i Södralappland Meddelande om beslut: 2010-06-11 Journalnr: 2010-785 Projekttid: 2010-12-15-2012-09-01 Beviljat bidrag: 175 000 kr (Leader) 75 000 kr (LAG) 107 000 kr

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet

Enkät öppna data. 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Enkät öppna data 2013 Föreningen Sambruk, Morus konsult AB och Linköpings Universitet Text och diagram i denna fil kan användas enligt villkoren i licensen Creative Commons Attribution ShareAlike 2.5:

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj

Uppsala län Maj - 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008. Stockholm-Mälarregionen Maj Besöksutvecklingen Uppsala Tourism AB Fortsatt ökning i maj Totalt gjordes i maj drygt 76. övernattningar på hotell, vandrarhem och i stugbyar i Uppsala län, vilket var en ökning med 7 jämfört med. Antalet

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras

EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras EDF Snapshot 2010 Mjölkproduktionen centraliseras Både Europas mjölkbälte och Sveriges mjölkbälte kommer att stå för allt större del av mjölkproduktionen i framtiden, men lönsamma mjölkföretag återfinns

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Inkvarteringsstatistik

Inkvarteringsstatistik Inkvarteringsstatistik maj 2011 Kommunstatistik ti tik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vilhelmina kommun inklusive åren 2008-2011 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Vilhelmina kommun

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047

Sveriges advokatsamfund. Sveriges advokatsamfund ADVOKAT 2003. Undersökning bland ledamöter i T-24047 ADVOKAT 2003 Undersökning bland ledamöter i Sveriges advokatsamfund BAKGRUND OCH SYFTE Sveriges advokatsamfund har givit Temo i uppdrag att genomföra en statistisk undersökning avseende advokatkåren. Detta

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder.

Sammanfattningsvis beror de största skillnaderna i prioriteringar och arbetssätt inom CRM främst på storlek på organisation och antal slutkunder. Konceptet Customer Relationship Management (CRM) har funnits i decennier och idag är det allmänt känt att CRM har stor potential att effektivisera verksamheter och maximera intäkter. Trots denna vetskap

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Naturturism En möjlighet till utveckling av Örebroregionen Turism i Örebroregionen Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Norge + 30 % Finland + 30 % Holland + 34 % Ryssland + 17 % Italien

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Kartläggning av aktörerna på miljöteknikområdet

Kartläggning av aktörerna på miljöteknikområdet Kartläggning av aktörerna på miljöteknikområdet Uppdragsnummer N2014/2726/E Tillväxtverkets dnr 1.2.2-2014-2582 1 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Metod...3 1.4 Bortfallsanalys...

Läs mer

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009

Sammanfattning. GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen. Januari 2009 Sammanfattning GAP-analys för Närservice, Västra Götalandsregionen Januari 2009 Inledning Närservice är en del av Regionservice inom Västra Götalandsregionen. Närservice levererar tjänster inom städ och

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten)

Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) Aktivitetsplan 2015 Besöksnäring och Turistbyrån (Näringslivsenheten) ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR BESÖKSNÄRINGEN Nyköpings mål 2017 är en stark besöksnäring med en turismomsättning på 1,4 miljarder kr. Nyköpings

Läs mer