Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hushållningssällskapet Branschundersökning. April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken"

Transkript

1 Hushållningssällskapet Branschundersökning April-Maj 2011 Genomförd av Enkätfabriken

2 Innehållförteckning Sammanfattning 3 Bakgrund och fakta 4 Orsaker 15 Bortfallsanalys 16 Omsättning 5 Omsättning, fortsättning 6 Omsättning, fortsättning 7 Anställda 8 Marknad 9 Mål för framtiden 10 Hinder 11 Hinder fortsättning 12 Marknadsföring 13 Certifiering 14 Sida 2

3 Sammanfattning Enkätfabriken har för Hushållningssällskapet Rådgivning Nords räkning genomfört en branschundersökning om jakt- och fisketurismen i Norrbotten och Västerbotten. De tillfrågade har via telefon fått svara på en rad frågor om företagets omsättning, besökare och syn på framtiden. En mycket god svarsfrekvens har uppnåtts och en omfattande bortfallsanalys genomförts, då inget systematiskt bortfall kunnat konstateras är vår slutsats att resultatet av undersökningen kan anses vara representativt för branschen som helhet. Slutsatserna av undersökningen redovisas områdesvis i denna rapport. Många svar ges i materialet om hur stor omsättning branschen har i regionen och hur företagarna ser på framtiden. En skattning har gjorts utifrån resultatet om hur stor omsättningen för jakt- och fisketurismen är i Norrbotten och Västerbotten. Resultatet av skattningen är att branschen omsätter sammanlagt mellan miljoner kronor årligen i de två länen. Intressant att notera är att trots att omsättningen för många företagare är relativt liten har en klar majoritet av de tillfrågade som målsättning att öka omsättningen för jakt- och fisketurism under de kommande fem åren. Väsentliga slutsatser kan också dras om skillnader mellan förutsättningarna för företagare i de olika länen. Särskilt tydliga skillnader kan bland annat ses avseende vilka hinder de upplever finns för att kunna nå de egna omsättningsmålen, där företagare i Norrbotten i mycket större utsträckning upplever hinder i form av regleringar och myndighetsstyrning än företagare i Västerbotten. Sida 3

4 Bakgrund och fakta De tillfrågade har först fått svara på en del bakgrundsfrågor som rör var de bedriver verksamhet och vilken typ av verksamhet de bedriver.bland de som svarat är strax över hälften huvudsakligen verksamma i Norrbotten, strax under hälften i Västerbotten och enbart en procent verksamma i båda län i samma utsträckning. Båda i lika stor utsträckning I vilket län är företaget verksamt 1% procent enbart sysslar med jakt och 20 procent anger att varken jakt eller fiske är en relevant del av deras företags verksamhet. De har därefter fått ange vilken typ av verksamhet de bedriver. Flest företag återfinns bland dem som både har en anläggning och arrangerar olika slags resor varpå de som antingen har anläggning eller arrangerar följer. Antalet företag som inryms inom de övriga verksamhetstyperna är relativt få. Vilken typ av verksamhet Transportföretag 2% Västerbotten 45% Jaktguide 2% Norrbotten 54% Fiskeguide Arrangörsföretag 8% Anläggningsföretag 24% Därefter har de ombetts svara på om de arbetar med jakt- och fisketurism idag. Av svaren framgår att 42 procent arbetar med båda dessa näringar medan 28 procent enbart sysslar med fisketurism, nio Är jakt- och/eller fisketurism en viktig del av företagets verksamhet Nej Anläggnings- och arrangörsföretag % De allra flesta företagen grundades på 1990-talet eller senare, men ett fåtal företag är klart äldre. Ja, jaktturism 9% Antal 10 Ja, fisketurism 28% 5 Ja, båda 42% Antal år Sida 4

5 Omsättning För att skapa en bild av hur omsättningen ser ut i branschen har vi delat upp företagen i fem grupper efter deras totala omsättning under föregående år. Intressant att notera är att hela 44 procent av företagen har en så pass liten omsättning att de svårligen kan täcka kostnader för en heltidsarbetande person. Men det finns också företag med en relativt god omsättning. En tredjedel av företagen har en omsättning på över en miljon kronor Omsättning jakt + fiske Hög omsättning ( ) 26% Medelhög omsättning ( ) 35% Låg omsättning ( ) 39% Omsättning Större företag ( kr) 13% Stora företag ( kr) 21% Omsättning fisketurism Medeltora företag ( kr) 22% Hög omsättning ( ) Småföretag ( kr) 27% Mikroföretag ( kr) 17% Medelhög omsättning ( ) 21% Det är dock inte hela omsättningen som kan härledas till jakt och fisketurism. Därför har en uträkning även gjorts av hur stor omsättning för jakt- och fisketurismen för sig och tillsammans är. Här har företagen grupperats i tre grupper efter storlek på omsättning för de aktuella områdena. Låg omsättning ( ) Omsättning jaktturism Hög omsättning ( ) 15% 59% Medelhög omsättning ( ) 33% Låg omsättning ( ) 52% Sida 5

6 Omsättning, fortsättning Vid en uppdelning av omsättningen län för län framkommer en bild som samtidigt innehåller klara skillnader och saknar tydliga mönster. Medan företagen i kategorin med minst omsättning generellt sett är flest i Norrbotten så är även företagen i kategorin med högst omsättning mest frekvent förekommande i Norrbotten. Generellt ter det sig som så att ytterlighetskategorierna i högre grad innehåller företag från Norrbotten medan företagen från Västerbotten i större utsträckning återfinns i mellankategorierna. Undantaget är fisketurismen där omsättningen generellt är lägre bland företag från Västerbotten än företag från Norrbotten Län Norrbotten Västerbotten kr) Medeltora företag ( kr) Större företag ( kr) Mikroföretag ( kr) Småföretag ( kr) Stora företag ( Sida 6

7 Omsättning, fortsättning Omsättning fiske- och jaktturismen Genom undersökningen kan en total omsättning för fiskeoch jaktturismen i Västerbotten och Norrbotten skattas. Bortfallsanalysen visar att resultatet kan sägas ge en god bild av branschen. För att ge en rimlig skattning av total omsättning har de företag som inte gått att nå granskats. Omsättningssiffrorna gäller den del av turismen som direkt berör fiske eller jakt och enbart den del som omsätts inom företagen i branschen. Utöver detta tillkommer konsumtionen som görs i övriga samhället. I undersökningen är det till exempel en del företag som inte erbjuder boende medan andra gör det. Gäster hos de som inte erbjuder boende spenderar därmed mer än bara den del som går till det aktuella företaget. Omsättningen har skattats vid tidigare undersökningar inom såväl Norrbotten som Västerbotten. Siffrorna från årets undersökningen är svåra att jämföra med tidigare då mätmetoderna inte är identiska. Det kan även ha skiftat mellan hur många av företagen som är helhetsleverantörer där såväl boende som jakt eller fiske ingår. Jämför man med siffror från 2000 när det gäller fisket i Västerbotten är siffrorna efter inflationsjustering ungefär de samma nu som då. Antal företag som är verksamma verkar ha minskat sedan dess samtidigt som medelomsättningen är densamma Låg omsättning ( ) Omsättning jaktturism Medelhög omsättning ( ) Hög omsättning ( ) Omsättning fisketurism Uppskattningen är att turismföretagen i Norrbotten och Västerbottens omsättning inom fisketurism är cirka miljoner kronor. Omsättningen är större i Norrbotten än i Västerbotten. Omsättning jaktturism Län Norrbotten Västerbotten Uppskattningen är att turismföretagen i Norrbotten och Västerbottens omsättning inom jakturism är cirka miljoner kronor.omsättningen är större i Norrbotten än i Västerbotten. 6 4 Låg omsättning ( ) Omsättning fisketurism Medelhög omsättning ( ) Hög omsättning ( ) Län Norrbotten Västerbotten Sida 7

8 Anställda Anställningsgraden skiftar mycket mellan de olika företagen. Bland de mindre företagen är det ofta män som arbetar och har företaget som en bisyssla. Sysslan görs dock ofta kontinuerligt och räknas därmed som fast. En större andel bland männen är fast anställda än bland kvinnorna. Cirka hälften av företagen skapar ett årsarbete eller mindre. 37 % skapar mellan 1-5 årsarbeten och 12 % mer än 5 årsarbeten. Cirka två tredjedelar av årsarbetena görs av män och en tredjedel av kvinnor. Antal årsarbeten som görs i företaget Kategori Andel Mer än 5 årsarbeten 12% Män Andel fast anställda bland män 48 % 1-5 årsarbeten 37% Andel säsongsanställda män 52 % Kvinnor Mindre än ett årsarbete 51% Andel fast anställda kvinnor 44 % Andel säsomgsanställda kvinnor 56 % Sida 8

9 Marknad Fisketurism Det finns en del tydliga skillnader vid en jämförelse mellan jakt- och fisketurismen avseende var besökarna till de olika företagen kommer ifrån. Drygt 60 procent av fiskegästerna kommer från Sverige och över en tredjedel kommer från den lokala och regionala marknaden. De utländska gästerna kommer från ett stort antal länder, Tyskland och Holland är dock relativt stora. Fiskegäster Jaktturism Jaktturismen är mycket mer dominerad av utländska marknaden, där över hälften av gästerna kommer från utlandet. Den lokala och regionala marknaden står också för en klart mindre andel av de totala besökarna än vad som är fallet inom fisketurismen. De utländska jaktturisterna kommer från färre länder än fisketuristerna. Norge, Finland och Italien har en särställning med en stor andel av det totala gästantalet. Jaktgäster Utländsk marknad 39% Utländsk marknad 52% Övrig svensk marknad 25% Övrig svensk marknad: 22% Regional marknad, dvs. ca 40 mils radie 29% Regional marknad, dvs. ca 40 mils radie 17% Lokal marknad, dvs. ca 10 mils radie: 7% Lokal marknad, dvs. ca 10 mils radie 5% Annat land 54% Norge 62% Tyskland 46% Finland 51% Finland Italien Holland Frankrike 31% 21% 19% 17% Italien Tyskland Annat 3 28% 45% Storbritannien 17% Danmark 11% Danmark 17% 4 6 Norge 12% Andel förekomster av landet bland topp tre vanligaste länder Andel förekomster av landet bland topp tre vanligaste länder Sida 9

10 Mål för framtiden Fisketurism Målen för framtiden är relativt lika för jakt- och fisketurismen. Inom båda branscher har en stor majoritet för avsikt att öka omsättningen under de kommande fem åren. Fiske Jaktturism Även bland jaktturismföretagarna vill en betydande majoritet öka sin omsättning under de kommande fem åren. Intressant är dock att det finns klara skillnader på synen på framtida omsättning mellan företagare i Norrbotten och Västerbotten. Jakt Öka 74% Öka 7 Bibehålla 25% Bibehålla 26% Minska1% Minska2% Om man delar upp målsättningarna för fisketurismen efter län framgår att skillnaden mellan målen för framtiden skiljer sig i liten grad mellan Norrbotten och Västerbotten. Fisketurismföretagare i Norrbotten vill dock i något högre utsträckning öka omsättningen Minska Mål fisketurism Bibehålla Öka Län Norrbotten Västerbotten Företagare i Norrbotten vill i klart högre utsträckning öka omsättningen framöver. En anledning till detta kan vara att andelen företag som har en liten omsättning för jaktturism är klart större i Norrbotten Minska Mål jaktturism Bibehålla Öka Län Norrbotten Västerbotten Sida 10

11 Hinder De tillfrågade som vill öka eller bibehålla sin omsättning för jaktoch/eller fisketurismen har fått berätta vilka hinder de kan se för att lyckas nå sina omsättningsmål. Vid analys av svaren har en uppdelning gjorts mellan svarande i de olika länen. Det finns många hinder som företagare i båda län upplever i lika stor utsträckning men det finns också några hinder som betydligt fler upplever i ett län än det andra. Först och främst är det intressant att notera att 17 procent av de tillfrågade i Västerbotten inte kan se några direkta hinder för att uppnå omsättningsmålen medan enbart sju procent av de tillfrågade Gällande regler för upplåtelse av jakt Svårt att lyckas med marknadsföring Gällande regler för upplåtelse av fiske Ser inget specifikt hinder Bristande tillgång på fisk Bristande tillgång på vilt Bristande tillgång till eget ekonomiskt kapital för investering Svårt att få jaktmark där ni kan bestämma över vilka som jagar och hur det jagas Svårt att få fiskevatten där ni kan bestämma över vilka som fiskar och hur det fiskas Svårt att lyckas med försäljning Svag efterfrågan på fisk Svårt att hitta rätt samarbetspartners Bristande tillgång till externt ekonomiskt kapital (lån, bidrag etc) för investering Svag efterfrågan på jakt Bristande tillgång till arbetskraft med rätt kompetens 9% 7% 5% 4% 4% 3% 1% 1% 1% 1% 2% 4% 12% 12% 1 6% 8% 1 12% i Norrbotten inte ser några hinder. Den största skillnaden mellan hur tillfrågade i de olika länen ser på sin situation går att skönja i synen på regler för jakt. Nästan 30 procent av de tillfrågade i Norrbotten ser reglerna för upplåtelse av jakt som ett hinder (om man tar bort de tillfrågade som inte 3 25% 15% 1 5% Gällande regler för upplåtelse av jakt Svårt att lyckas med marknadsföring Ser inga hinder Norrbotten Västerbotten sysslar med jakt blir andelen ännu större, hela 50 procent) medan enbart runt sex procent av de tillfrågade i Västerbotten upplever jaktregler som ett hinder. Många svarande har utvecklat fritt vad de avser med sina svar, i dessa övriga kommentarer framgår att de huvudsakliga problemen avseende jaktreglerna i Norrbotten är två: Dels måste gäster lösa jaktkort på plats hos Länsstyrelsen vilket innebär en stor extraresa för många turister. Dels är det inte möjligt att i förväg kunna boka kort vilket gör det mycket svårt att boka in jaktarrangemang i förväg vilket försvårar jaktturismen i Norrbotten väsentligt. Län Sida 11

12 Hinder fortsättning En annan skillnad mellan länen som är intressant att notera men möjligen svårare att förklara är att de tillfrågade i Norrbotten i långt högre utsträckning upplever att det är svårt att lyckas med marknadsföringen. Något direkt skäl till denna skillnad har inte gått att finna bland de svar som lämnats. Bland dem som talar marknadsföringen som ett hinder nämns särskilt svårigheter med att nå ut på den utländska marknaden. Utöver de hinder som framgår av figuren har flera angett andra alternativ än de föreslagna. Bland övriga kommentarer om upplevda hinder sticker särskilt två aspekter ut. Dels brister i infrastrukturen som upplevs som ett problem av svarande i både Västerbotten och Norrbotten, exempel på vad som avses är resemöjligheter till orten och regionen samt svårigheter att få tillgång till bredband vilket gäster efterlyser. Dels anger nästan en femtedel av de tillfrågade i Norrbotten att de upplever att Länsstyrelsens regleringar försvårar deras möjligheter att locka gäster. Sida 12

13 Marknadsföring Är ni intresserade av att marknadsföra era produkter tillsammans med andra företag inom jakt- och fisketurism från Norrbotten och Västerbotten? 21% 79% Yes No Fyra av fem tillfrågade är intresserade av att marknadsföra sig tillsammans med andra företag i branschen. Vilket kan te sig logiskt då marknadsföringen av många företagare upplevs som ett hinder för att lyckas med omsättningsmålen. De företag som idag arbetar med marknadsföring är till stor del i första hand inriktade på den utländska marknaden, särskilt gäller detta inom jaktturismen. I andra hand prioriteras i huvudsak övriga Sverige medan den regionala marknaden har lägst prioritering i marknadsföringen. Jaktturism Bland företagen som gör marknadsföring mot jaktturister svarade 71 procent att de i första hand riktar sig mot en utländsk marknad. Utländsk marknad 71,4 Övrig svensk marknad: Prioriterad marknad 21,4 Regional marknad 7,1 Fisketurism Bland företagen som gör marknadsföring mot fisketurister svarade 55 procent att de i första hand riktar sig mot en utländsk marknad men 27 procent mot övriga svensk marknad. Utländsk marknad 54,5 Övrig svensk marknad Regional marknad (40 mils radie) Prioriterad marknad 27,3 18, Sida 13

14 Certifiering Ganska exakt två tredjedelar av de tillfrågade i undersökningen svarar att någon form av certifiering av jakt- och fisketurismbranschen behövs. De som svarat ja på frågan har tillfrågats om vad de anser behöver kvalitetssäkras och vilken aktör som bör ansvara för kvalitetssäkringen. Anser ni att jakt och/eller fisketurismnäringen i Norrbotten och Västerbotten behöver kvalitetssäkras med någon form av certifiering av företagens tjänster eller betygssättning på företagens produkter? 33,77% 66,23% Ja Nej Svaren ger vid hand att det som flest anser behöver kvalitetssäkras är fiske- och jaktguidernas kunskaper och arbetssätt. Något färre än så har angett att skatter och sociala avgifter betalas av företagen, för att undvika svartjobb och en ohållbar konkurrenssituation för de företag som sköter sig. Därefter följer kvalitén på jakten och fisket, att det finns vilt och fisk i de marker och vatten som företagen verkar i. Slutligen nämner också några tillfrågade att boende, service och bemötande bör kvalitetssäkras eller sättas betyg av något slag på. Vad gäller vilken aktör som bör ansvara för kvalitetssäkringen och eventuell certifiering går åsikterna isär en del. Ingen aktör har fått så särdeles många omnämningar medan många aktörer pekats ut av ett fåtal som lämpliga att sköta kvalitetssäkringen. Den aktör som nämnts av flest tillfrågade är Hushållningssällskapet. Därefter följer de olika branschorganisationerna och någon berörd myndighet. Sida 14

15 Orsaker till att man slutat med jakt- eller fisketurism De svarande som angett att jakt- och fisketurism inte är en viktig del av företagets verksamhet har fått svara på varför de slutat arbeta med jakt- eller fisketurism. Svaren har sedan sammanställts och ger vid handen att det skäl som flest angett är att de har sålt eller lagt ner företaget eller den del av verksamheten som innefattade jakt- och fisketurism. Ett antal har också angett att den efterfrågade verksamheten är en så pass liten del av företagets totala verksamhet att de inte upplevde det relevant att medverka. Några uppger att de aldrig arbetat med jakt- och fiske och ett fåtal anger att regleringar har gjort verksamheten omöjlig att bedriva varför de omriktat företagets verksamhet till något annat alternativt lagt ner. Sida 15

16 Bortfallsanalys Enkätfabriken försökte nå samtliga företag under perioden 4 april till 5 maj. Totalt ingick 153 företag i databasen. Av de 153 företagen var det 11 stycken som inte existerade och därmed inte gick att få tag på kontaktuppgifter till. Innan ett företag bedömdes som att det ej existerar kontrollerades bolagsnamnet mot bolagsverkets register och via sökningar på nätet och i telefonkataloger. Bland de återstående 142 företagen gick 114 att nå. Övriga 28 gick antingen inte att nå eller hade inte möjlighet att svara när de fick frågan. Totalt gjordes 4 försök per bolag innan de kategoriserades som gick onåbara. Status Antal Svarade 109 Ville ej delta 5 Gick ej nå 28 Existerar ej 11 En granskning av de 33 företagen som inte intervjuats visar att de inte urskiljer sig från de övriga. Ingen skillnad verkar finnas vad gäller geografisk hemvist, verksamhetsområde eller omsättning. Granskningen har genomförts genom att kontrollera företagens hemsidor och genom offentliga register. Bortfallsanalysen visar därför att resultat ger en rättvis bild av näringen. Sida 16

RTS Konjunkturbarometer 2010

RTS Konjunkturbarometer 2010 RTS Konjunkturbarometer RTS Konjunkturbarometer för visar att landets rese- och turistföretagare har en mer positiv syn på den ekonomiska utvecklingen i rese- och turistnäringen idag, jämfört med vad de

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Policy Brief Nummer 2010:1

Policy Brief Nummer 2010:1 Policy Brief Nummer 2010:1 Fritidsfiskebaserade företag hur kan de utvecklas? Fritidsfiskebaserade företag upplever i olika grad hinder för sin utveckling beroende på företagets inriktning, storlek och

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

RTS KONJUNKTURBAROMETER

RTS KONJUNKTURBAROMETER RTS KONJUNKTURBAROMETER 2009 2009ÅRSKONJUNKTURBAROMETER KonjunkturbarometernpresenterasårligenavRese ochturistnäringenisverige(rts),isamarbete medregionalaturistorganisationer.barometernbaseraspåenkvantitativenkätundersökninghos

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006

Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Inkvarteringsstatistik mars 2006 Kvartalsstatistik jan-mar 2006 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Fjälljakten Statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen

Fjälljakten Statens mark ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen Hej! I den här presentationen är avsikten; -dels att ge en kort inblick i bakgrunden till det fjälljaktssystem som idag tillämpas på statens marker i fjällområdet, -dels att visa på hur våra grannländer

Läs mer

3 rennäringsförordningen (1993:384) har följande lydelse. Det föreslås att 3 rennäringsförordningen ska ha följande lydelse.

3 rennäringsförordningen (1993:384) har följande lydelse. Det föreslås att 3 rennäringsförordningen ska ha följande lydelse. Promemoria 2015-12-04 N2015/08441/RS Näringsdepartementet Rättssekretariatet Ändring i rennäringsförordningen Förslag 3 rennäringsförordningen (1993:384) har följande lydelse. 3 Rätt till sådan småviltsjakt

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

Företagarens vardag i Linköping 2015

Företagarens vardag i Linköping 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Linköping 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Materialet domineras av svenska dagbesökare,

Läs mer

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Malmö 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Uppsala 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013

Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 Åkeribarometern, kvartal 1, 2013 HE 2013-02-26 Innehåll Åkeribarometern... 3 Sammanfattning... 4 Nettotal... 6 Den senaste tiden... 9 Jämfört med förra året samma tid...11 Nuläge...12 Den närmaste framtiden...15

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete

Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete 1. Innovativa små och medelstora företag ökar sina satsningar på strategiskt utvecklingsarbete Jenni Nordborg och Rolf Nilsson, VINNOVA Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum 2. Om undersökningen Med

Läs mer

Företagarens vardag i Göteborg 2015

Företagarens vardag i Göteborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Göteborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Umeå 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik. Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12

2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik. Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12 2015 års rapport om Turist- och beställningstrafik Bussreseforum i Uppsala 2015-10-12 Årets nyheter HUI Research ny leverantör av data Inga trender i årets rapport Vi har i årets rapport lagt till en övergripande

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015

Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Falun och Borlänge 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005

Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Inkvarteringsstatistik december 2005 Kvartalsstatistik okt-dec 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012

Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 2012 Lokalproducerade livsmedel Konsumentundersökning, våren 12 Niklas Gustafsson och Yulia Rokotova Innehåll Sammanfattning av resultat 3 Undersökningens syfte och genomförande 4 Vad spelar störst roll när

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005

Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Inkvarteringsstatistik september 2005 Kvartalsstatistik jul-sep 2005 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Kultur, nöje & fritid 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Inkvarteringsstatistik augusti 2011

Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Inkvarteringsstatistik augusti 2011 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

Jakt- och fisketurism i fjällen statens marker ovan odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län samt inom renbetesfjällen i Jämtlands län

Jakt- och fisketurism i fjällen statens marker ovan odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län samt inom renbetesfjällen i Jämtlands län Jakt- och fisketurism i fjällen statens marker ovan odlingsgränsen i Norrbottens och Västerbottens län samt inom renbetesfjällen i Jämtlands län Torleif Eriksson Länsstyrelsen Västerbotten Rennäringsförordning

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige 2015 Handelns bidrag Procent Detaljhandelsutveckling 1991 2015 Detaljhandelns utveckling, mätt i löpande priser 1991 2015. (SCB, HUI Research) 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 5,5% 2,5%

Läs mer

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG

TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG TILLVÄXTRAPPORT FÖR IDÉBUREN VÅRD OCH SOCIAL OMSORG Kerstin Eriksson Näringspolitiskt ansvarig, Famna Tillväxtrapport för idéburen vård och social omsorg Detta är den andra tillväxtrapporten som Famna

Läs mer

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Stockholm 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

RTS Konjunkturbarometer 2010

RTS Konjunkturbarometer 2010 RTS Konjunkturbarometer för visar att landets rese- och turistföretagare har en mer positiv syn på den ekonomiska utvecklingen i rese- och turistnäringen idag, jämfört med vad de hade under. Denna positiva

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Borås stad 2014 3 Utveckling

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Hur uppfattas LOV? En undersökning av svenska kommuners och företags syn på Lagen om valfrihet (LOV)

Hur uppfattas LOV? En undersökning av svenska kommuners och företags syn på Lagen om valfrihet (LOV) Hur uppfattas LOV? En undersökning av svenska kommuners och företags syn på Lagen om valfrihet (LOV) Augusti 2009 Innehållförteckning 1. Sammanfattning av resultaten 2. Inledning 2.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2015

Företagarens vardag i Helsingborg 2015 En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Helsingborg 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning s. 2 2 Inledning..s. 7 3 Informanternas könsmässiga fördelning

Läs mer

Företagarens vardag i Örebro 2014

Företagarens vardag i Örebro 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Örebro 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning av rapporten Valåret 2014 är här. Hur villkoren

Läs mer

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen

Rekryteringsbehov. i Grafiska Företagens medlemsföretag t o m våren Rekryteringsundersökning Grafiska Företagen Rekryteringsbehov i s medlemsföretag t o m våren 2020 är bransch- och arbetsgivarorganisationen för den grafiska industrin. Våra 450 medlemsföretag med ca 14 000 anställda utvecklar, förpackar och distribuerar

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Karlstad 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Var fe Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar

Läs mer

Konsumtion av skogens ekosystemtjänster - vilt, svamp och bär

Konsumtion av skogens ekosystemtjänster - vilt, svamp och bär Konsumtion av skogens ekosystemtjänster - vilt, svamp och bär RAPPORT 2014:2 Per E Ljung¹, Camilla Sandström², Göran Ericsson¹ & Emma Kvastegård¹ ¹ Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU ² Statsvetenskapliga

Läs mer

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010

Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 Åkeribarometern, kvartal 1, 2010 HE 2010-03-08 Innehåll Sammanfattning... 3 Konjunkturläget... 5 Åkeribarometern... 6 Nettotal för delbranscher... 6 Nettotal, efterfrågan... 6 Nettotal, investeringar...

Läs mer

Sommarrapport En genomgång av sommarturismen i Sverige , samt Visitas medlemsföretags prognos inför sommaren 2016

Sommarrapport En genomgång av sommarturismen i Sverige , samt Visitas medlemsföretags prognos inför sommaren 2016 Sommarrapport 2016 En genomgång av sommarturismen i Sverige 2008-2015, samt Visitas medlemsföretags prognos inför sommaren 2016 BAKGRUND OCH INNEHÅLL Sommarmånaderna är en mycket viktig period för den

Läs mer

Kartläggning av fiskare i Holland och Belgien

Kartläggning av fiskare i Holland och Belgien Kartläggning av fiskare i Holland och elgien Kartläggning av fiskare i Holland och elgien Sportfiskare från Holland och elgien uppskattar Sverige som destination för sportfiske och naturupplevelser. När

Läs mer

MYNDIGHETSRANKING Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag

MYNDIGHETSRANKING Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag MYNDIGHETSRANKING 2013 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen... 4 Vilka myndigheter

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt

Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Pressrelease NYA RESULTAT FRÅN GRANT THORNTON-RAPPORTEN: Företagsägare i Kina mest optimistiska om tillväxt Europa sämst på att göra affärer med Kina. Positiv påverkan för svenska företag Nära ett av fem

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter

Turistnäringens konjunkturbarometer 2011 Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer Rapporten är framtagen inom ramen för TRIP, Turistnäringens Utvecklingscenter Turistnäringens konjunkturbarometer för visar att optimismen för den ekonomiska utvecklingen

Läs mer

Västsvenska företag och Tull

Västsvenska företag och Tull VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning Västsverige är en starkt handelsberoende region med en lång tradition av internationell

Läs mer

Rapport: Bostadsundersökning 2014

Rapport: Bostadsundersökning 2014 Rapport: Bostadsundersökning 2014 Vilka har svarat på enkäten? Svar & bortfall 301 enkäter skickades ut varav 135 besvarades. Svarsfrekvens: 45 %. En enkät var ogiltig. Svar & bortfall 400 enkäter skickades

Läs mer

Besökare i Bohuslän april 2017

Besökare i Bohuslän april 2017 Undersökning: Besökare i Bohuslän april 2017 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o o o o o o Denna rapport ger en översiktlig

Läs mer

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012

PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 2012 PM Undersökning om insamlingssystem för elavfall i Sverige 212 El-Kretsen har tillsammans med Avfall Sverige genomfört en översiktlig undersökning med syfte att skapa en nulägesbild över hur insamling

Läs mer

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

SMIL. Alumniundersökning. Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN SMIL Alumniundersökning Våren 2014 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Innehållsförteckning Bakgrundsfrågor Bakgrund.... 3 Inskrivning och examensår.... 5 Inriktning.... 6 Vidare studier.... 7 Första arbetet Första

Läs mer

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14

En rapport från Skattebetalarnas Förening. Välfärdsindex. - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 En rapport från Skattebetalarnas Förening Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse 2008-10-14 Box 3319, 103 66 Stockholm, 08-613 17 00, www.skattebetalarna.se, info@skattebetalarna.se 1 Sammanfattning I

Läs mer

Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016

Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016 Undersökning: Besökare vid Göta kanal (västra delarna) sommar 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Undersökningen bygger

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

FAQ Allmänna villkor för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län

FAQ Allmänna villkor för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län Roland Saitzkoff Sidan 1 2014-08-11 FAQ Allmänna villkor för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län Vilka typer av småviltsjaktkort finns det? Svar: Hundträningskort, dygnsjakttillstånd,

Läs mer

Forskarskola studerar tillsammans med näringen förutsättningarna för ökad turism i Östra Norrbotten

Forskarskola studerar tillsammans med näringen förutsättningarna för ökad turism i Östra Norrbotten Forskarskola studerar tillsammans med näringen förutsättningarna för ökad turism i Östra Norrbotten Vid ett seminarium i Överkalix nyligen diskuterades förutsättningarna för att utveckla turismnäringen

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00

PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSINFO LÅN, SPARANDE OCH FASTIGHETSMÄKLARE 2012 Datum: 2012-11-26 Release: Kl. 05.00 PRESSMEDDELANDE BOLÅN, KONSUMTIONSLÅN, SPARANDE I VÄRDEPAPPER OCH FASTIGHETSMÄKLARE SKI Svenskt Kvalitetsindex Vi

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007

Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Inkvarteringsstatistik september 2007 Kvartalsstatistik jul-sep 2007 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och vandrarhem för samtliga kommuner i Västsverige

Läs mer

Inkvarteringsstatistik maj 2010

Inkvarteringsstatistik maj 2010 Inkvarteringsstatistik maj 2010 Kommunstatistik Från och med januari 2005 redovisas gästnattsstatisk för hotell, stugbyar och för samtliga kommuner i Västsverige genom en skattning av inkvarteringsstatistiken

Läs mer

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012

TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012 TEM 2013 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bjurholms kommun inklusive åren 2008, 2010 och 2011-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Bjurholms

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Utvädering av sommaren vid Umeå Camping

Utvädering av sommaren vid Umeå Camping Rapport Utvädering av sommaren vid Umeå Camping Juli-augusti 22 Fakta om rapporten Studiens genomförande Veckorna 27-31 22 Projektledare Christina Gerhardsson-Areblad, Umeå Camping Sammanställning av enkäten

Läs mer

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014 TEM 2015 HÄRJEDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Härjedalen

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden

VINTER 2014. Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge. Nordens största undersökning om bostadsmarknaden VINTER 2014 Norge sticker ut Sverige och Danmark mer stabilt Utbudet ökar mest i Norge Nordens största undersökning om bostadsmarknaden Nordic Housing Insight - Vinter 2014 Nordic Housing Insight är en

Läs mer

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet

DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014. En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet DIGITAL MATHANDEL Rapport 2014 En rapport om livsmedelsförsäljningen på nätet B1 Sammanfattning För femte året i följd har Svensk Digital Handel (tidigare Svensk Distanshandel) tagit fram rapporten Digital

Läs mer

Nya företags utveckling

Nya företags utveckling Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga

Läs mer