Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag"

Transkript

1 Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver.

2 Innehåll Inledning 3 Utvecklingen för svenska småföretag 5 Rekrytering och kompetens 6 Företagarnas vardag 7 Företagarnas kunskaper 8 Drivkraft och ledarskap 9 Framtid och tillväxt 10 Undersökningen baseras på 500 intervjuer med småföretag med mellan 2-50 anställda. De intervjuade är främst ägare till företaget men i vissa fall har även vd utfrågats. Undersökningen ägde rum i augusti och september 2012 via telefonintervjuer. Urvalet är slumpmässigt och undersökningen har administrerats av Demoskop. Inledning Det finns en bred enighet om att de omkring svenska småföretagen* är en viktig förutsättning för utvecklingen av det svenska samhället. En levande och välmående småföretagarsektor skapar en grogrund för den framtida utvecklingen i en global konkurrens. Inte minst eftersom det är här som framtidens storföretag växer fram. Det är även småföretagen som skapar förutsättningar för en levande landsbygd gjorde PwC en undersökning av situationen för landets småföretagare. Med undersökningen ville vi visa på de problem som svenska småföretagare brottades med, de möjligheter som företagarna såg och vilka prioriteringar de behövde göra. Vi ville även gräva djupare och se till den enskilde företagarens livssituation. För företagens välbestånd är självklart även avhängigt av en välmående företagare. Av den anledningen ville vi även se till den enskilda människan och ta ett grepp om deras livssituation. Undersökningen blev mycket uppskattad. Sex år senare vill vi nu följa upp resultaten. Kan vi se några förändringar? Vilka frågor är mest aktuella framöver? Hur ser företagarna på sin framtid? Det är några av de frågeställningar som vi har sökt svar på. I årets undersökning har vi delat in frågorna i områdena; Utvecklingen för svenska småföretag, Rekrytering och kompetens, Företagarens vardag, Företagarnas kunskaper, Drivkraft och ledarskap samt Framtid och tillväxt. Genom att lyfta angelägna områden för småföretagens nuläge och framtid vill vi medverka till en fortsatt diskussion om hur vi förbättrar situationen för svenska småföretag och hur de kan bidra till samhällets utveckling. Magnus Eriksson Ansvarig för affärsområde mindre och medelstora företag vid PwC 2 Småföretagens vardag Småföretagens vardag 3

3 Sammanfattning av de viktigaste slutsatserna i undersökningen Småföretagens vardag Svårare att driva företag idag än för fem år sedan. Enklare regler, lägre skatter och större samarbete mellan näringsliv och samhälle efterlyses. Svårt att rekrytera rätt personal och vanligt med kostsamma felrekryteringar. Stor vilja att anställa ungdomar. Utbredd ohälsa bland småföretagare. Många upplever kunskapsbrister. Småföretagarna isolerade med sina problem. Strategi och planering är eftersatt bland småföretagen. Framtiden: ljust scenario fram till år Resultat från undersökningen Resultaten presenteras utifrån de olika områdena: Utvecklingen för svenska småföretag Rekrytering och kompetens Företagarens vardag Företagarnas kunskaper Drivkraft och ledarskap Framtid och tillväxt Utvecklingen för svenska småföretag När PwC genomförde motsvarande undersökning 2006 kom vi fram till att regelfrågorna var ett viktigt område för förbättring. Regelområdet har varit i fortsatt fokus under de senaste åren och därför varit intressant att följa upp i årets undersökning. Inledningsvis ställde vi dock en fråga om synen på det generella klimatet för att bedriva mindre företag. Här kan vi konstatera att företagen ser en försämring sett över tid. Fler än var fjärde företagare (26 procent) upplever att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fem åren. 56 procent ser ingen förändring och endast 12 procent menar att det har blivit enklare att driva företag under perioden. Har det blivit svårare eller enklare 6 att driva företag under de senaste fem åren? Alla Följdfrågan har då varit vilka förändringar som småföretagarna vill se framöver. I topp hamnar enklare regelverk för mindre företag, som 80 procent av småföretagarna ser som den mest prioriterade förändringen för företagandet i Sverige. Därefter följer lägre skatter för mindre företag (71 procent). På tredje plats återfinns ett ökat samarbete mellan näringsliv och samhällets aktörer, vilket ses som viktigt av så många som 70 procent av företagarna. Hur viktiga anser du följande förändringar är för företagande i Sverige framöver? Svara på en skala mellan 1 och 4 där 1 betyder inte alls viktigt och 4 mycket viktigt. Enklare regelverk för mindre företag Lägre skatter för mindre företag Ökat samarbete mellan näringsliv och samhälles aktörer Ökat samarbete mellan företag Nya tekniska lösningar Mycket viktigt Ganska viktigt Mindre viktigt Inte alls viktigt Vet ej Enklare Svårare Ingen skillnad Vet ej 4 Småföretagens vardag Småföretagens vardag 5

4 Rekrytering och kompetens Svårt att rekrytera rätt personal Vanligt med kostsamma felrekryteringar Företagen har som vi redovisat svårt att rekrytera rätt personal. En konsekvens som kan följa av rekryteringsproblematiken är att många rekryteringar tenderar att bli till felrekryteringar. Närmare hälften av de småföretagare som säger att de kommer att rekrytera personal under det kommande året tänker rekrytera ungdomar mellan år. På samma sätt som när det gäller regelfrågor så kvarstår problematiken enligt företagen när det gäller rekrytering var det 53 procent av företagarna som ansåg att deras största problem var att hitta och anställa rätt personal. I årets undersökning säger 59 procent att det är svårt att hitta rätt kompetens till sitt företag. Småföretagarna vill gärna anställa ungdomar I den rådande situationen med hög ungdomsarbetslöshet är det glädjande att konstatera att småföretagen kan bidra till en förändring av situationen. Samtidigt som det finns en oro att hitta rätt i kompetensjakten ser vi att företagen gärna letar personal bland ungdomar. Närmare hälften (46 procent) av de småföretagare som säger att de kommer att rekrytera personal under det kommande året tänker rekrytera ungdomar mellan år. Tänker du anställa ungdomar mellan år under det kommande året? Ska rekrytera personal Enligt undersökningen har 36 procent av företagen gjort minst en felrekrytering under de senaste tre åren. Dessa rekryteringar påverkar självklart företagen i ekonomiska termer och när företagen själva får uppskatta hur mycket en felrekrytering kostar i snitt landar kostnaden på kr. Den uppskattade kostnaden för en felrekrytering är kr. Företagarens vardag Företagens framgång beror självklart av hur företagarna själva kan prestera. Därför har vi även haft för avsikt att kartlägga situationen när det gäller den egna tillvaron bland landets småföretagare. Vi har helt enkelt haft siktet inställt på hälsoaspekter och med utgångspunkten hur bra mår egentligen de svenska småföretagarna? Signalerna är illavarslande. Det är en dyster bild som målas upp när det gäller företagarnas villkor och den ohälsa som existerar bland många småföretagare. Hälften skulle vilja arbeta mindre för att hinna med sin familj. Var fjärde företagare arbetar så mycket att de inte hinner sköta sin hälsa och ungefär lika många sover dåligt på grund av stress. Sammanställning över oroande tendenser när det gäller småföretagarnas vardag: 49 procent skulle vilja arbeta mindre för att hinna med sin familj. 35 procent känner sig ensamma i sin roll som företagare 25 procent arbetar så mycket att de inte hinner sköta sin hälsa. 23 procent hinner inte med att sköta sin privatekonomi. 23 procent sover ofta dåligt för att de är stressade i sitt arbete. Ja Ska rekrytera men ej unga Tänker ej rekrytera personal Vet ej Vi kan även konstatera att när tidsåtgången för att hålla ordning och reda på företagets siffror är betydande, då går det ut över den egna ekonomihanteringen. Många småföretagare hinner helt enkelt inte med att sköta sin egen privatekonomi. 6 Småföretagens vardag Småföretagens vardag 7

5 Drivkraft och ledarskap Men frihet kan även innebära ensamhet och brist på stöd när det gäller problem som uppstår i företaget. Här får vi en tydlig signal i undersökningen. Småföretagarna ser sig isolerade med sina problem och 62 procent anger att de har ett stort behov av att diskutera övergripande företagsfrågor med någon annan. Företagarnas kunskaper När vi frågat företagarna om vilka områden som de upplever som mest angelägna att öka sina kunskaper inom nämns oftast marknadsföring och försäljning, följt av personalfrågor och därefter IT och teknik. Vilka är drivkrafterna bakom småföretagarens val att driva ett eget företag? Hur gör småföretagarna när de står inför problem som de själva har svårt att lösa? Som företagsledare hur ser de på strategi och planering? Det är några av frågorna som vi har ställt när det gäller drivkraft och ledarskap kopplat till företagandet. Vi kan inleda med att konstatera att friheten är huvudanledningen till det egna företagandet. Intressant är vidare att både möjligheten att utveckla idéer och utveckla verksamheten anses som viktigare än att tjäna pengar för landets småföretagare. De enskilt viktigaste anledningarna till att driva företag är: En viktig del i dessa diskussioner om övergripande företagsfrågor är strategi och planeringsfrågor. Och här visar undersökningen att det inte bara är kontaktnätet som sätter hinder. 62 procent anser att det är svårt att få tid över för strategi och planering. När det gäller diskussioner om viktiga frågor som rör företaget så är det i första hand anställda eller kollegorna som är bollplank, vilket 63 procent anger. På andra plats, 44 %, anger man revisor/ redovisningskonsult som diskussionspart. På tredje plats anger man andra företagare, 40 %. När du behöver diskutera viktiga frågor i företaget, vem eller vilka rådfrågar du då? Tre av tio säger att de saknar kunskap som behövs för att driva och utveckla företaget på ett optimalt sätt. Många småföretagare befinner sig mitt uppe i den krassa verkligheten där driften av företaget självklart är av högsta prioritet. Samtidigt innebär detta fokus en risk för att den egna utvecklingen stagnerar. Vilket i sin tur påverkar företagets framtid i negativ bemärkelse. I följande avsnitt har vi därför tittat närmare på hur företagen upplever behov av ytterligare kunskaper för att kunna utveckla verksamheten och i så fall vilka kunskaper som anses som viktigast. Här visar undersökningen med tydlighet att många småföretagare ser sig ha kunskapsbrister. Tre av tio säger att de saknar kunskap som behövs för att driva och utveckla företaget på ett optimalt sätt. Topp 5 områden som företagarna upplever att de behöver mer kunskap om för att kunna driva företaget på ett optimalt sätt % Marknadsföring och försäljning 46 Personalfrågor 37 IT och teknik 36 Erfarenheter från andra företagare 33 Expansion 29 % För frihetens skull 37 För att utveckla idéer 31 För att utveckla verksamheten 28 För att tjäna pengar 19 Roligt/dröm/eldsjäl/passion 15 Ledarrollen Anställda kollegor 44 Min revisor/redovisningskonsult 40 Andra företagare 33 Min man/fru/partner 17 Min bankrådgivare 6 2 Annan Ingen, jag fattar alla beslut själv 8 Småföretagens vardag Småföretagens vardag 9

6 Framtid och tillväxt När vi blickar ytterligare längre in i framtiden säger nästan samtliga (95 procent) att de har en stor framtidstro för det egna förtaget och två av tre (66 procent) menar att deras företag har växt år Hur kommer expansionen äga rum? Kommer ni att? Vet ej 1 Efter att vi har lyft problemformuleringar och visat på möjliga utvecklingsområden för landets småföretagare vill vi avsluta med att teckna en ljus framtidsbild för svenska småföretagare. Expansionsplanerna gror nämligen bland småföretagen. Närmare två av tre (63 procent) uppger att de tänker expandera under de närmaste åren. Utvidgningen ska främst ske med den befintliga verksamheten som utgångspunkt. Har ni planer på att expandera inom några år? 34% 3% Annat Expandera i annat land Etablera er i fler orter i Sverige Leta er in i nya marknader Utöka affärsidén Expandera den befintliga verksamheten Med framtidstron och optimismen anser vi att det finns en bra grund för svenska småföretags utveckling. Vår förhoppning är att de frågor som väcks i undersökningen leder till vidare diskussion framöver. På så sätt vill vi fortsatt medverka till småföretagens framtid och i enlighet med PwC:s vision bidra till ett väl fungerande företagande som inger förtroende % Ja Nej Vet ej 10 Småföretagens vardag Småföretagens vardag 11

7 Kontakt Magnus Eriksson Ansvarig små och medelstora företag, PwC Kristina Svensson Kommunikationsansvarig små och medelstora företag, PwC Martin Askman Presschef, PwC PricewaterhouseCoopers i Sverige AB. Att mångfaldiga innehållet helt eller delvis är förbjudet enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering etc.

Företagarens vardag i Uppsala 2014

Företagarens vardag i Uppsala 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Uppsala 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning undersökningen: Resultat av den nationella

Läs mer

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer

Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Hot och möjligheter för svensk gruvnäring PwC:s Gruvbarometer Januari 2015 En undersökning om utmaningar och möjligheter för den svenska gruvbranschen. www.pwc.se/metal-mining Innehåll Förord... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015

Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Största utmaningarna för den svenska bygg- och anläggningsbranschen 2015 Maj 2015 PwC:s Entreprenadbarometer tar tempen på den svenska bygg- och anläggningsbranschen 21 % vill minska byråkratin kring anbudsförfarandet

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider

Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Netigates Medarbetarrapport Medarbetare 2012: Ljusare syn på arbetsplatsen i dåliga tider Medarbetarundersökning för Sakarias Fasth, Netigate AB 14 februari, 2013 www.netigate.se NETIGATE Sverige, Lästmakargatan

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Ökad medvetenhet men långsam förändring

Ökad medvetenhet men långsam förändring Ökad medvetenhet men långsam förändring om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 SOU 2014:80 SOU och

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt

Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning väsentligt Försäljningskultur i svenska företag 2012 Innehåll Majoriteten av svenska företag kan öka sin försäljning... 2 Fler och fler anser alltså att det skulle gå att öka försäljningen med rätt förutsättningar...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld

God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld www.pwc.se God Styrelsesed utveckling i en föränderlig värld Attitydundersökning om styrelsearbete vad fungerar bra, vilka är de främsta förbättringsområdena De personer som nämns i innehållsförteckningen

Läs mer

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad

Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Alltid uppkopplad Aldrig avkopplad En undersökning om det gränslösa arbetslivet Innehållsförteckning Inledning...5 Det moderna

Läs mer

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson

KTU - Kompetens för til växt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne!  Bo Eriksson KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne! " Bo Eriksson Utvärderingens förutsättningar och genomförande Förutsättningarna för vad som ska utvärderas och hur det ska gå till

Läs mer

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering.

Kampen om kapitalet. Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering. Kampen om kapitalet Undersökning kring svenska företags utmaningar att erhålla en kostnadseffektiv finansiering/refinansiering Augusti 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel.

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter

Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Bredband i Sörmland - näringslivsperspektiv på utbyggnaden av bredband i glesbygd och mindre orter Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen

Läs mer

Svenska folkets attityder till kontanter respektive digitala betalmetoder 2013

Svenska folkets attityder till kontanter respektive digitala betalmetoder 2013 Svenska folkets attityder till kontanter respektive digitala betalmetoder 2013 Bakgrund Övergången från kontant till digital hantering av pengar har varit en lång process som har skapat en omfattande

Läs mer